X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44858
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

Ewa Tomczyk

Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany ubiegający się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego
Nauczane przedmioty: Podstawy hotelarstwa, Pracownia hotelarstwa, Organizacja służby pięter, Pracownia gastronomiczna, Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem, Wyposażenie techniczne zakładów gastronomicznych, Zasady żywienia, Pracownia obsługi konsumenta, Technika w produkcji cukierniczej, Usługi żywieniowe w hotelarstwie, Usługi dodatkowe w hotelarstwie, Obsługa konsumenta i usługi żywieniowe w hotelarstwie, Pracownia planowania żywienia i produkcji gastronomicznej, Gospodarka magazynowa
w zakładzie cukierniczym.
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2016r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2020r.
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy – w okresie 24.10.2016r. – 23.10.2017r. urlop dla poratowania zdrowia.

Wstęp
Nauczycielem przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół nr 1 w Grodzisku Mazowieckim zostałam dnia 01.09.2005r. W okresie od 01.09.2006r. do 30.08.2012r. byłam zatrudniona na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Natomiast od dnia 31.08.2012r. do dnia dzisiejszego pracuję na podstawie mianowania na stanowisko nauczyciela, w pełnym wymiarze godzin. Łączny staż mojej pracy pedagogicznej wynosi 15 lat.
Stopień nauczyciela mianowanego uzyskałam w 2012r. Po nabyciu prawa do ubiegania się o kolejny stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego, posiadając wymagane kwalifikacje określone w art.9, ust.1 pkt.1 Karty Nauczyciela w dniu 31.08.2016r. złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu związanego z ubieganiem się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego. Okres stażu rozpoczęłam 01.09.2016, a zakończyłam w dniu 31.05.2020r.
Starałam się i staram, by wiedza zdobyta w trakcie studiów na Uniwersytecie Warmińsko - Mazurskim - Wydział Nauk Technicznych, studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Informatyki i Ekonomii TWP w zakresie Informatyki, studiów podyplomowych na Wyższej Szkole Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w zakresie Zarządzania BiHP, studiów podyplomowych na Wyższej Szkole Turystyki i Języków Obcych w zakresie Gastronomii, Hotelarstwa i Turystyki oraz Wyższej Szkole Pedagogiki w zakresie Wychowania Fizycznego dla nauczycieli, procentowała i przynosiła pozytywne efekty w mojej pracy dydaktycznej i wychowawczej. Swój staż na nauczyciela dyplomowanego, jeszcze przed napisaniem planu rozwoju zawodowego, rozpoczęłam od wstępnej oceny własnych umiejętności. Musiałam rozważyć, co jest dla mnie ważne i co chcę osiągnąć. Te wszystkie aspekty wynikające z mojej pracy pedagogicznej pomogły mi w opracowaniu mojej ścieżki awansu na nauczyciela dyplomowanego, którą realizowałam, dokładając wszelkich starań aby spełnić nałożone na mnie wymagania egzaminacyjne.
Zadania, jakie zostały zawarte w planie rozwoju zawodowego były przeze mnie przemyślane, odpowiadały zarówno moim bieżącym potrzebom jak i szkoły oraz stanowiły kontynuację wcześniej podjętych i realizowanych działań dydaktyczno – wychowawczych, a jednocześnie były podstawą do podejmowania nowych zadań w ramach obowiązków zawodowych. Po rozmowach z dyrektorem i ustaleniu szczegółów organizacyjnych, nastąpiło zatwierdzenie planu.
Realizacja zadań ujętych w planie i jej efekty wpłynęły na dalszy wzrost moich umiejętności dydaktycznych i wychowawczych, na wzmocnienie posiadanych umiejętności i nabycie nowych doświadczeń. Ma to istotny wpływ na podniesienie jakości mojej pracy i przekłada się jednocześnie na wzrost jakości pracy szkoły.
W trakcie swojego stażu dokonywałam analizy i poddawałam ocenie swoje działania, dlatego też realizowane zadania ulegały modyfikacji, a ponadto wykonałam kilka zadań, których nie ujęłam w planie rozwoju zawodowego.
Szczegółowe sprawozdanie ujmuje realizację zadań w obszarach poszczególnych wymagań, zgodnie z Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli i zasad funkcjonowania szkoły.

Realizację planu rozwoju zawodowego rozpoczęłam od podjęcia czynności organizacyjnych, związanychz uzyskaniem stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego, co obejmowało:
1. Zapoznanie się z przepisami prawa oświatowego w celu poznania procedury uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego.
W trakcie trwania stażu analizowałam przepisy prawa oświatowego, koncentrując się zwłaszcza na wymaganiach ujętych § 8 ust 2 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli oraz podstawowych dokumentach oświatowych tj.:
 Ustawa z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r., poz. 191);
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z dnia 26 marca 2013r. poz. 393);
 Statut Szkoły - określający cele i zadania szkoły, organa szkoły, zadania dyrektorów i wicedyrektorów, zadania kierownika szkolenia praktycznego, organizacje i świadczenie pomocy psychologiczno- pedagogicznej, prawa i obowiązki ucznia;
 Wewnątrzszkolny System Oceniania;
 Program wychowawczo – profilaktyczny szkoły;
 Procedura organizowania pomocy psychologiczno- pedagogicznej;
 Plan pracy szkoły;
 Analiza programów nauczania dla zawodu;
 Regulaminy praktyk, zajęć lekcyjnych i pracowni szkolnych;a także dokumentach oświatowych, które w okresie mojego stażu ulegały zmianom tj.:
 Ustawa z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215);
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli;
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

2. Pogłębianie wiedzy dotyczącej awansu zawodowego nauczyciela.
Chcąc prawidłowo opracować dokumentację potwierdzającą spełnienie wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego, studiowałam literaturę fachową, korzystałam ze specjalnych poradników opracowanych przez portale edukacyjne oraz wymieniałam doświadczenia z innymi nauczycielami. Ułatwiło mi to opracowanie sprawozdania z przebiegu stażu, dokonanie oceny efektów zrealizowanych zadań i analizy poprawności dokumentacji. Na bieżąco gromadziłam materiały
i dokumentację z przebiegu stażu.
Efekty:
Dzięki poszerzeniu i zaktualizowaniu wiedzy prawnej dotyczącej zasad funkcjonowania szkoły i aspektów prawnych awansu zawodowego nauczycieli, zapoznałam się z wymaganiami, jakie są niezbędne do uzyskania kolejnego stopnia awansu. Wynikiem mojej pracy było złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu wraz z opracowanym planem rozwoju, zgodnie z obowiązującymi wówczas wymogami prawnymi, dostosowanego do potrzeb szkoły i własnych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych. Podczas trwania stażu w sposób świadomy pracowałam nad podniesieniem swoich kwalifikacji, zarówno w zakresie wychowawczym, metodycznym jak i merytorycznym, co przyczyniło się do podniesienia jakości pracy całej szkoły.

§ 8 ust. 2. pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły (...)

1. Udział w tworzeniu i modyfikowaniu dokumentacji wewnątrzszkolnej, w tym opracowywanie planów nauczania.
W okresie stażu oraz obecnie biorę czynny udział w opracowywaniu i ewaluacji dokumentów regulujących pracę szkoły. Doskonalenie i ewaluacja tych dokumentów wpływa również na podniesienie jakości pracy szkoły oraz moich kompetencji zawodowych:
 W okresie trwania stażu pracowałam w Zespole Przedmiotów Zawodowych nad ewaluacją Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania z przedmiotów zawodowych. Wypracowane wnioski pomogły mi w poprawieniu jakości mojej pracy.
 Wraz z członkami Zespołu Przedmiotów Zawodowych dokonałam analizy szkolnego programu promocji szkoły na lata 2016 – 2020, pisałam sprawozdania z realizacji programów nauczania, wyników egzaminu zawodowego oraz organizowanych przeze mnie konkursów.
 W ramach prac Zespołu Przedmiotów Zawodowych współuczestniczyłam w opracowaniu następujących narzędzi diagnostycznych badających jakość pracy szkoły:
- kryteriów oceniania PSO;
- próbnych egzaminów zawodowych teoretycznych i praktycznych - w zawodzie technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik technologii żywności z kwalifikacją cukierniczą.
 W roku szkolnym 2018 / 2019 byłam członkiem Komisji Rekrutacyjnej. Opracowaliśmy regulamin warunków i trybu przyjmowania uczniów w roku szkolnym 2019 / 2020, zajmowaliśmy się odbiorem dokumentów od kandydatów, przydziałem uczniów do poszczególnych klas oraz wprowadzeniem danych kandydatów do bazy komputerowej. Pracę w Komisji Rekrutacyjnej zakończyliśmy ogłoszeniem list osób przyjętych.
 W roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 byłam również współorganizatorem Dnia Otwartego przygotowanego dla uczniów szkół gimnazjalnych stojących przed wyborem szkoły średniej. W ramach tego dnia przygotowywałam i nadzorowałam pokazy umiejętności kulinarnych.
 Wraz z innymi członkami Zespołu Przedmiotów Zawodowych w roku 2019, w związku
z przeprowadzoną reformą szkolnictwa, opracowałam program nauczania dla zawodu Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych.
Efekty:
Dzięki udziałom w pracy zespołów nauczycielskich doskonaliłam swoje umiejętności i wiedzę, szczególnie z zakresu prawa oświatowego. Zdobywałam nowe doświadczenia, dzieliłam się nimi z innymi, uczyłam się współpracy i osiągania kompromisów. Powstało wiele wartościowych i zgodnych z aktualną wiedza i przepisami dokumentów, które wydatnie wpłynęły na jakość pracy całej szkoły. Uczniowie zyskali na wprowadzeniu jasnych i jednolitych zasad oceniania i uporządkowanego systemu pracy całej szkoły.
Aktywny udział w tworzeniu dokumentów szkoły przyczynił się do lepszego zrozumienia zasad jej funkcjonowania, a szkole zapewnił zawsze aktualną i rzetelną dokumentację. Ponadto, modyfikowanie procesu dydaktycznego po konsultacjach w ramach pracy zespołu przedmiotów zawodowych zdecydowanie miało wpływ na lepsze planowanie zadań w procesie kształcenia. usprawnienie i ulepszenie procesu dydaktyczno-wychowawczego a także poprawienie efektów kształcenia, poprzez znajdowanie słabych punktów w umiejętnościach uczniów.

2. Doskonalenie własnego warsztatu pracy. Dokonywanie analizy i ewaluacji własnych działań.
Przez okres mojego stażu gromadziłam odpowiednie materiały (notatki, scenariusze zajęć, materiały pomocnicze, zaświadczenia i certyfikaty) poświadczające realizację założonych zadań i przedsięwzięć. Pod moją opiekę zostały przekazane dwie pracownie – gastronomiczna oraz obsługi konsumenta. Przez cały czas staram się dbać o ich wygląd i wyposażenie. Starałam się, aby pracownie były wyposażone w odpowiednie pomoce naukowe, uwzględniające potrzeby dydaktyczne uczniów. Sama również stworzyłam własny zestaw pomocy dydaktycznych w postaci ćwiczeń, testów, sprawdzianów, prezentacji multimedialnych, nagrań audio oraz filmów.
a) Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii, prawa oświatowego oraz studiowanie literatury z tego zakresu.
W ramach działań podjęte w celu podniesienia wiedzy i kwalifikacji pedagogiczno – psychologicznej przestudiowałam następujące publikacje:
 Aleksandra Karasowska „Uczeń z zaburzeniami zachowania. Budowanie strategii pracy w środowisku szkolnym”;
 Magdalena Grabałowska „ Jak pracowałam z uczniem mającym trudności w nauce?” , w kwartalniku „Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce” nr 2/2007;
 Elżbieta Czerwonka, Elżbieta Waszkuć „Praktyczny pedagog. Metodyka nauczania przedmiotów;
 Robert Sowa „W poszukiwaniu smaku doskonałego”;
 Wojciech Modest Amaro „ Kuchnia Polska XXI wieku”;
 Michael van Straten „Zdrowie na talerzu;
 Otto Arera „Szkoła Barmanów”.
W trakcie pogłębiania wiedzy i realizowanego samokształcenia, często korzystałam z pomocy dydaktycznych i materiałów zamieszczanych na portalach internetowych, wśród których znalazły się m.in.:
 https://www.kuratorium.waw.pl/
 https://www.koweziu.edu.pl/
 https://www.edukacja.edux.pl/
 https://www.45minut.pl/
 https://edunews.pl/
 https://www.csw2020.com.pl/.

b) Gromadzenie własnej biblioteki przedmiotu oraz zaplecza środków dydaktycznych, aktualizacja rozkładów materiałów i wymagań edukacyjnych.
W okresie stażu cały czas doskonaliłam swój warsztat pracy poprzez zbieranie materiałów edukacyjnych z różnych źródeł, jak i opracowywanie własnych min.:
 Przygotowałam i dostosowałam karty pracy i zadania dla zawodów gastronomicznych i hotelarskich;
 Redagowałam testy sprawdzające wiedzę, ćwiczenia do lekcji, zadania powtórzeniowe;
 Sporządzałam tablice schematów technologicznych i tabele wartości odżywczych;
 Opracowałam rozkłady materiału do nauczanych przedmiotów, precyzowałam wymagania edukacyjne;
 Przygotowałam prezentacje na lekcje, połączone z filmami z sieci;
 Zgromadziłam biblioteczkę zasobów internetowych, wydruków, podręczników i literatury.
Efekty:
W okresie mojego stażu zaszło wiele zmian w Prawie Oświatowym, w tym również i w podstawach programowych kształcenia w zawodzie. Na bieżąco śledziłam zmiany
w prawie regulującym funkcjonowanie i pracę szkoły i nauczyciela. Spostrzeżenia i wnioski wdrażałam do swojej pracy min. poprzez aktualizowanie dokumentacji własnej i szkolnej.
Zyskałam bogatą biblioteczkę zasobów edukacyjnych oraz materiałów i pomocy dydaktycznych. Nauczyłam się korzystania z wielu źródeł informacji i usprawniłam swoje umiejętności korzystania z Internetu. Wprowadzenie nowych metod pracy nauczyciela pozwoliło mi na polepszenie efektów nauczania, a tym samym podniesienie jakości pracy szkoły. Uczniowie lepiej zapamiętują materiał nauczania, chętniej się uczą, co wpłynęło na wzrost zdawalności egzaminów zewnętrznych.

c) Doskonalenie zawodowe, kontynuacja i podejmowanie różnych instytucjonalnych form doskonalenia zawodowego.
Od początku swojej pracy systematycznie podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe celem doskonalenia procesu dydaktycznego. Tematykę studiów, szkoleń, kursów i seminariów dobierałam pod kątem przydatności i atrakcyjności. Uczestniczyłam w następujących formach szkolenia zawodowego:
 Studia:
- Studia podyplomowe „ Turystyka, hotelarstwo i gastronomia” – Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie rok akademicki 2017 – 2018;
- Studia podyplomowe „ Wychowanie fizyczne w szkole” – Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych w Warszawie rok akademicki 2019 – 2020.
 Szkolenia, warsztaty i konferencje:
- Seminarium „Jak rozwijać wśród uczniów umiejętność uczenia się” – 05.03.2018r.
- Szkolenie „Sytuacja prawna nauczycieli i dyrektorów od 2018 roku w związku z nowelizacją Karty Nauczyciela” – 06.03.2018r.
- Seminarium „Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” – 20.03.2019r. Szkolenie „Szkolenie w zakresie Pierwszej Pomocy” 21 – 22.03.2019r.

 Szkolenia w ramach Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli
W czasie stażu aktywnie uczestniczyłam w procesie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli poprzez udział w szkoleniach:
- „Szkolenie z e-dziennika ” przeprowadzane przez szkolnego informatyka (wrzesień 2016);
- „Szkolenie ppoż. połączone z ćwiczeniami i ewakuacją” przeprowadzone przez szkolnego inspektora bhp (październik 2019);
- Szkolenie okresowe z zakresu BHP dla pracowników Zespołu Szkół – prowadzone przez inspektora bhp (wrzesień 2017).
Efekty:
Odbyte przeze mnie formy edukacji z całą pewnością podniosły moje kwalifikacje dydaktyczno-wychowawcze, wzbogaciły moją wiedzę merytoryczną, udoskonaliły warsztat pracy i przyczyniły się do podniesienia jakości pracy i atrakcyjności edukacyjnej szkoły. Mój udział w różnych formach doskonalenia zawodowego pozytywnie wpłynął na poziom nauczania. Odbyte szkolenia nie tylko wpłynęły dodatnio na poprawę jakości pracy szkoły ale także poszerzyły zakres jej działań edukacyjnych. Szkoła zyskała na prestiżu dzięki nauczycielom dążącym do samokształcenia i podnoszenia swoich umiejętności.
Dzięki ciągłemu doskonaleniu swoich umiejętności, uczeń pracuje z nauczycielem o podwyższonych kwalifikacjach i z doświadczeniem zawodowym. Szkoła zyskuje doświadczonego pracownika, dobrze przygotowanego do pracy z uczniem i ciągle podnoszącego swoje kwalifikacje. Zdobyte wiadomości i umiejętności.

d) Praca nad integracją zespołu klasowego. Systematyczna współpraca z rodzicami.
W roku szkolnym 2019/2020 pełniłam obowiązki wychowawcy klasy I technikum. Pracę z klasą rozpoczęłam od zebrania informacji na temat uczniów od nich samych i ich rodziców. Przeprowadziłam rozmowy z wychowankami, zawsze starałam się wysłuchać każdego z nich oraz pomagać i wspierać w trudnym dla nich czasie, który nastąpił po rozpoczęciu edukacji w nowej szkole. W tym celu podejmowałam współpracę z pedagogiem szkolnym przy rozwiązywaniu problemów wychowawczych w klasie, planowaniu tematów godzin z wychowawcą, czy przy motywowaniu uczniów do nauki. Przeprowadzałam ankiety dotyczące sytuacji rodzinnej i materialnej uczniów, ich stanu zdrowia, oczekiwań wobec siebie i szkoły, promowania wartości edukacji, rozwoju ucznia, a także poczucia bezpieczeństwa w szkole. Od początku mojego wychowawstwa pracuję nad budowaniem w klasie atmosfery bezpieczeństwa i wzajemnego zaufania oraz ograniczaniem i zapobieganiem negatywnych zjawisk w klasie. Przygotowywałam zajęcia integracyjne przeprowadzane dla pierwszych klas. Przygotowałam teczkę wychowawcy, którą uzupełniam systematycznie przez cały okres wychowawstwa. Wielokrotnie w klasie były przeprowadzane pogadanki na temat akceptacji klasowej, indywidualności, zgrania klasowego, agresji, przemocy i bezpieczeństwa.
Pomagam również uczniom innych klas w których prowadzę zajęcia z różnych przedmiotów. Najczęściej jest to pomoc w pokonywaniu trudności w nauce, powstałych np. na skutek chorób i dłuższych nieobecności w szkole. Z takimi osobami spotykam się na zajęciach dodatkowych i prowadzę indywidualne konsultacje. Zawsze, gdy mają problemy ze zrozumieniem treści nauczania, zaliczeniem partii materiału lub po prostu z pracą domową, mogą się ze mną skontaktować i uzyskać stosowną pomoc dydaktyczną.
Pomocą obejmowałam też uczniów zdolnych prowadząc zajęcia dodatkowe, koła zainteresowań i przeprowadzając rozmowy motywujące do dalszego rozwoju. Często doradzam w sprawach zdrowego odżywiania, przekonuję do aktywnego stylu życia. Planując swoją pracę dydaktyczną uwzględniam posiadane przez uczniów opinie i orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Dobieram metody i formy pracy dostosowane do ich potrzeb i możliwości. Organizuję spotkania trójstronne z rodzicami i pedagogiem szkolnym,
Aktywnie i systematycznie współpracowałam też z rodzicami organizując zebrania rodzicielskie i spotkania indywidualne z rodzicami. Utrzymuję stały i bieżący kontakt telefoniczny i mailowy z rodzicami, poprzez wywiadówki, spotkania indywidualne i telefony w sprawie wychowanków. Organizując spotkania z rodzicami dążyłam do tego, aby rodzice byli moimi partnerami w pracy wychowawczej. Spotkania te nie ograniczały się tylko do spraw dydaktyczno-wychowawczych, ponieważ poruszaliśmy wspólnie różne bieżące tematy nurtujące rodziców. W wyniku prowadzonych rozmów, wywiadów i ankiet starałam się poznać warunki w jakich żyją uczniowie mojej klasy. Interesowałam się ich sytuacją zdrowotną i materialną. Zawsze byłam otwarta na uwagi rodziców dotyczące edukacji ich dzieci. Wspólnie staraliśmy się rozwiązywać napotkane problemy. Uważam, iż dobra współpraca z rodzicami jest jednym z ważniejszych czynników wpływających na jakość pracy szkoły. Przez cały okres stażu starałam się krytycznie oceniać swoją pracę nauczyciela i wychowawcy. Szukałam nowych sposobów i form przekazywania wiedzy. Jako wychowawca klasy stosowałam różnorodne formy i metody pracy, które mają na celu zintegrować zespół klasowy.
Współdziałałam w organizowaniu imprez klasowych takich jak m.in. Dzień Chłopaka, Wigilia klasowa, Mikołajki, Dzień Kobiet i inne, które pozwoliły na lepszą integrację i wzajemne poznanie się. Przez cały czas swojej pracy pedagoga zachęcam uczniów do brania czynnego udziału w imprezach ogólnoszkolnych i pozaszkolnych jak również do angażowania się w różne akcje charytatywne.
W ramach pedagogizacji rodziców na spotkaniu omówiłam temat dotyczący zagrożeń wynikających z używania e-papierosów.
Efekty:
Zacieśniła się więź międzyosobowa, nie tylko pomiędzy uczniami, ale również pomiędzy mną a nimi. Bardziej poznałam ich świat, życie, marzenia, problemy, co starałam się uwzględnić w codziennej pracy dydaktyczno-wychowawczej. Nawiązałam dobrą współpracę z rodzicami. Uzyskałam informacje o zachowaniu moich wychowanków poza środowiskiem szkolnym, co pozwoliło lepiej poznać ich problemy i ich charakter.
Dzięki współpracy z nauczycielami, pedagogiem i rodzicami mogę lepiej wypełniać obowiązki wychowawcy. Uczniowie natomiast zyskali przyjaznego nauczyciela i wychowawcę oraz poczucie, że nie są sami i zawsze mogą liczyć na pomoc. Dzięki dobrej współpracy i komunikacji pomiędzy różnymi uczestnikami życia szkoły, szkoła usprawniła swoje działanie i wywiązuje się z obowiązków statutowych.

§ 8 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. Wykorzystywanie zasobów Internetu i programów multimedialnych w pracy dydaktycznej i wychowawczej.
Zaistniała w 2020r. sytuacja epidemiologiczna, która swym zakresem objęła cały świat, wymusiła na wszystkich pracownikach systemu oświaty, opracowanie i wdrożenie do procesu edukacji nowych technik i metod nauczania z wykorzystaniem niemal całej technologii informacyjnej i komunikacyjnej. Wirtualny świat stał się nie tylko źródłem wiedzy ale również miejscem realizacji całego procesu edukacji. Codziennie w swej pracy pedagoga i wychowawcy, organizuję swój warsztat pracy, wykorzystując posiadane umiejętność posługiwania się komputerem i internetem. W szczególności korzystam z programów MS Word, Excel i Power Point. Ponadto korzystam z zasobów Internetu i informacji przesyłanych pocztą elektroniczną. Opracowuję scenariusze imprez, scenariusze lekcji, rozkłady materiału, sprawdziany, testy, prezentacje multimedialne, ankiety, sprawozdania, dyplomy, podziękowania, itp. Korzystam z portali edukacyjnych wyszukując odpowiednich materiałów i narzędzi pracy, które wzbogacają merytorycznie i metodycznie prowadzone przeze mnie lekcje, co w konsekwencji przekłada się na podniesienie jakości edukacyjnej szkoły. W prowadzeniu lekcji korzystam ze wszystkich możliwych elektronicznych form kontaktu na odległość, w tym z komunikatorów i portali społecznościowych.
W swej pracy systematycznie śledziłam i analizowałam zasoby i możliwości sieci Internet, odwiedzając wiele stron dotyczących m.in.: materiałów do zajęć, prawa oświatowego, awansu zawodowego, kursów i szkoleń, konkursów. Internet jest też doskonałym źródłem materiałów dydaktycznych, wykorzystywanych w mojej pracy, w tym prezentacji i filmów, które często wyświetlałam na lekcjach. Internet wykorzystywałam również na lekcjach dydaktycznych do poszukiwania informacji i opracowywania różnego typu zagadnień. Korzystałam z portali udostępniających testy i zadania zawodowe, które uczniowie mogli rozwiązywać online.
W trakcie trwania stażu niejednokrotnie wykorzystywałam zasoby sieci w pracy, szczególnie poprzez:
 Poszukiwania ciekawych i bogatych merytorycznie artykułów naukowych i materiałów na zajęcia;
 Korzystanie ze zdjęć i opisów potrzebnych mi do tworzenia prezentacji multimedialnych na lekcje;
 Korzystanie z zasobów bibliotek internetowych i encyklopedii;
 Korzystanie z e – podręczników;
 Przekazywanie materiałów uczniom, wykorzystując komunikatory mediów społecznościowych czy też e-mail;
 Zaangażowanie uczniów do tworzenia własnych prezentacji multimedialnych w programie Power Point na wybrany temat, gdzie informacje należało wyszukać w Internecie;
 Urozmaicam zajęcia lekcyjne poprzez włączanie do ich przebiegu możliwości korzystania z zasobów Internetu przez uczniów i wyszukiwaniu tam trafnych i rzetelnych informacji na zadane pytanie;
 Wykorzystuję media społecznościowe i witrynę Facebook do prowadzenia zajęć;
 Wykorzystuje filmy instruktażowe zamieszczone na stronach internetowych, w szczególności dotyczące urządzeń gastronomicznych i wyposażenia hoteli.
Bardzo ważnym elementem wzbogacającym mój warsztat w dziedzinie komputeryzacji było wprowadzenie przez naszą szkołę internetowego systemu „Librus”. System ten w dużej mierze ułatwia pracę nauczyciela i wychowawcy, stanowi nowoczesne rozwiązanie, które pozytywnie wpływa na poprawę jakości kształcenia. Umożliwia rodzicowi bieżący wgląd do wszystkich ocen oraz nieobecności swojego dziecka, stanowi szansę szybkiej reakcji i zapobiegania pogłębianiu się problemów. Poprzez istnienie systemu „Librus” uczeń jest zdecydowanie bardziej zmotywowany do pracy, na co ma wpływ świadomość, iż jego rodzice mają stały dostęp do informacji na temat jego postępów
w nauce.
Pracując z dziennikiem elektronicznym na bieżąco kontroluję nieobecności i postępy w nauce moich wychowanków. Dziennik stanowi dla mnie przydatne narzędzie komunikacji, które usprawnia przepływ informacji z nauczycielami oraz rodzicami. Otrzymują oni systematycznie wszystkie istotne informacje, a także mogą kontaktować się ze mną
w sprawie usprawiedliwień czy zwolnień uczniów oraz zadawać pytania o sprawy bieżące. Korzystam z funkcji do generowania zestawień ocen i frekwencji oraz wykorzystuję gotowe wydruki na zebrania z rodzicami.
Efekty:
Zasoby Internetu są prawie nieograniczone. Korzystanie z nich ułatwia dostęp do zawsze aktualnej wiedzy, do nowinek technicznych i rozwiązań zastosowanych w danej branży przemysłowej w tym również branży gastronomicznej i hotelarskiej. Dzięki śledzeniu na bieżąco zmian nauczyciel zawsze ma aktualną wiedzę merytoryczną oraz z zakresu zmieniających się przepisów prawa. Publikowanie własnych dokumentów i postów pozwala na promowanie działań własnych i szkoły na szerszym forum i docieranie do większej liczby odbiorców. Dzięki stałemu pogłębianiu umiejętności posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną moja praca wychowawcy i pedagoga przyniosła następujące efekty:
 podniesienie jakości pracy szkoły poprzez samodoskonalenie się nauczyciela;
 rozpropagowanie działań szkoły na portalach internetowych;
 stały i bieżący kontakt z rodzicami przez stronę dziennika elektronicznego Librus.
Ponadto:
 usprawnienie wykonywania różnorodnych zadań wynikających z potrzeb tworzenia ankiet, testów i sprawdzianów;
 opracowywanie trwałych materiałów dydaktycznych, prezentacji multimedialnych;
 rozwój przez samokształcenie;
 poszerzanie wiedzy metodycznej i merytorycznej;
 otwarcie się na nowe możliwości kształcenia i komunikacji dla uczniów;
 rozwijanie wyobraźni, kreatywności, pomysłowości poprzez kontakt z nowoczesnymi środkami dydaktycznymi;
 urozmaicenie i uatrakcyjnienie zajęć lekcyjnych.
Wprowadzenie ćwiczeń z wykorzystaniem technologii komputerowej pozwala na zrealizowanie wymagań z podstawy programowej kształcenia w zawodzie. Zastosowanie komputera w czasie zajęć sprawia, ze uczniowie łatwiej przyswajają wiedzę i chętniej się uczą.

2. Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych.
W czasie stażu korzystałam z programów Microsoft Office, Excel do opracowywania zestawień i wyliczenia wyników uczniów oraz frekwencji na zajęciach, PowerPoint do tworzenia prezentacji multimedialnych do wykorzystania w czasie konkursów, na lekcji. Technologię internetową wykorzystałam do poszukiwania scenariuszy ciekawych zajęć i pomocy dydaktycznych do wykorzystania na zajęciach dostępnych na portalach edukacyjnych, informacji na temat awansu zawodowego, przepisów i aktów prawa oświatowego. Korzystanie z technologii internetowej pozwoliło mi uzyskiwać informacje
o szkoleniach ze stron różnych ośrodków szkoleniowych i wydawnictw. Wykorzystywałam Internet jako źródło informacji np. strona Ministerstwa Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty w Warszawie, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, strony wydawnictw oraz serwisy oświatowe.
Komputer i Internet wykorzystywałam do kontaktowania się z innymi nauczycielami oraz uczniami i ich rodzicami. Bardzo pomocne w pracy nauczyciela jest wykorzystanie poczty elektronicznej. Dzięki adresowi e-mail miałam możliwość wymiany informacji i materiałów metodycznych z innymi nauczycielami.
Na zajęciach dodatkowych przygotowujących uczniów do egzaminu maturalnego wykorzystywałam arkusze zadań egzaminacyjnych opublikowanych na stronach Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, co pozwoliło uczniom lepiej przygotować i oswoić się z formą zadań egzaminacyjnych. Często korzystałam z gotowych materiałów dodatkowych (scenariuszy lekcji, ciekawych ćwiczeń) udostępnianych nieodpłatnie przez wydawnictwa na stronach internetowych, co wpłynęło na uatrakcyjnienie zajęć.
Ze sprzętu i oprogramowania komputerowego korzystałam przy:
 Tworzeniu dokumentów szkolnych, z wykorzystaniem programów do edycji tekstu i programów kalkulacyjnych;
 Pisaniu autorskich programów nauczania i nanoszeniu poprawek do istniejących już dokumentów;
 Opracowywaniu prezentacji multimedialnych, materiałów, broszur oraz wszelakich pomocy dydaktycznych na lekcje;
 Wykorzystując edytor tekstu pisałam scenariusze lekcji, rozkłady materiałów, testy i sprawdziany, karty pracy z zadaniami i ćwiczeniami dla uczniów;
 Tworzeniu w arkuszu kalkulacyjnym gotowych zestawień i tabel aktywnych do obliczeń technologicznych, kalkulacji cen, zestawień produkcji i innych wskaźników wykorzystywanych w nauczaniu przedmiotów zawodowych;
 Obróbce zdjęć i tworzeniu prezentacji;
 Pracy w e-dzienniku dokumentując wyniki swojej pracy;
 Sporządzaniu i drukowaniu świadectw i arkuszy ocen uczniów.
Efekty:
Podczas tworzenia własnych materiałów i pomocy dydaktycznych oraz organizowaniu pracy z wykorzystaniem technologii informatycznej bardzo wzrosły moje umiejętności z tego zakresu. Korzystanie z nowych programów, narzędzi i sprzętu pozwoliło mi na szybsze i sprawniejsze wykonywanie obowiązków służbowych oraz dokumentowanie własnej pracy. Gotowe pomoce dydaktyczne, opracowane z wykorzystaniem zdjęć czy grafiki, podobają się uczniom i są bardziej czytelne. Wykorzystanie techniki komputerowej pozwoliła mi na stworzenie niezbędnej bazy danych złożonej z kartkówek, testów sprawdzianów i pomocy dydaktycznych, które mają estetyczną i czytelną postać, opracowanie dokumentacji nauczyciela przedmiotów zawodowych i teczki nauczyciela wychowawcy, archiwizowanie dokumentacji nauczyciela i wychowawcy oraz podniesienie poziomu estetyki dokumentów szkolnych.

3. Wykorzystanie zasobów portali edukacyjnych do doskonalenia pracy własnej.
W swojej pracy korzystam ze stron internetowych w poszukiwaniu ciekawych scenariuszy lekcji, lub pogadanek podczas zebrań z rodzicami. Śledziłam strony internetowe pod kątem wyszukiwania ofert doskonalenia zawodowego oraz wypełniania formularzy zgłoszeń on-line.
Korzystałam z forum dla nauczycieli, przeglądałam portale edukacyjne w celu pogłębienia wiedzy i urozmaicania zajęć lekcyjnych. Korzystałam między innymi ze stron internetowych, np.: www.scholaris.pl, www.awans.net, www.edunews.pl, www.profesor.pl, www.literka.pl, www.google.pl. Wyżej wymienione strony www wykorzystuję do pracy z uczniami a także do pozyskiwania informacji związanych z kształceniem zawodowym, materiałów dydaktycznych, wyników egzaminów, informacji na temat egzaminów zawodowych.

Efekty:
Dzięki wykorzystaniu umiejętności posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną do doskonalenia pracy własnej, moja praca wychowawcy i pedagoga przyniosła następujące efekty dla szkoły:
 podniesienie jakości pracy szkoły poprzez samodoskonalenie się nauczyciela;
 usprawnienie wykonywania różnorodnych zadań wynikających z potrzeb tworzenia ankiet, testów i sprawdzianów;
 opracowanie trwałych materiałów dydaktycznych, prezentacji multimedialnych;
 poszerzanie wiedzy metodycznej i merytorycznej;
 otwarcie się na nowe możliwości kształcenia i komunikacji dla uczniów;
 rozwijanie wyobraźni, kreatywności, pomysłowości poprzez kontakt z nowoczesnymi środkami dydaktycznymi;
 urozmaicenie i uatrakcyjnienie zajęć lekcyjnych;
 rozbudzanie zainteresowania technologiami informatycznymi.

§8 ust. 2 pkt 3 Rozporządzenia

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1. Zamieszczenie własnych publikacji na portalach edukacyjnych.
W czasie trwania stażu dzieliłam się swoimi osiągnięciami i pracą z szerokim gronem odbiorców, za pośrednictwem sieci Internet poprzez m.in.:
 Zamieszczanie postów, filmów i zdjęć z przepisami kulinarnymi w dedykowanych grupach społecznościowych;
 Relacjonowanie ciekawych zdarzeń z zajęć praktycznych, szkoleń i konkursów na stronie Szkoły oraz przygotowanie opisów, notatek i przekazanie ich kolegom do zamieszczenia na stronie Szkoły i w drukowanych publikacjach;
 Zamieszczanie i udostępnianie innym nauczycielom rozkłady materiałów na platformie „Librus”;
 Opublikowanie w Internecie na portalach takich jak www.profesor.pl i www.literka.pl swoich dokumentów związanych z awansem zawodowym.
Efekty:
Zamieszczanie własnych publikacji w Internecie sprawia, że możemy docierać do bardzo szerokiego i właściwie nieograniczonego grona odbiorców. Dzięki takim publikacjom możliwa jest wymiana doświadczeń na globalna skalę. Zdawanie relacji z tego, co dzieje się
w szkole pozytywnie wpływa na jej promocję i przyczynia się do wzrostu zainteresowania nią gimnazjalistów. Uczniom zaś daje możliwość pochwalenia się własnymi osiągnięciami i pracą na zajęciach.

2. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.
W trakcie swojego stażu dzieliłam się wiedzą oraz materiałami pomocnymi do realizacji konkretnych tematów na lekcjach wychowawczych i przedmiotowych. Przekazywałam pomysły, artykuły z gazet i Internetu, testy, sprawdziany i materiały ćwiczeniowe innym nauczycielom. Pomagałam koleżankom ubiegającym się o stopień nauczyciela mianowanego w przygotowaniu dokumentacji z odbywania stażu. Przekazywałam swoją wiedzę na temat zmian w prawie oświatowym wskazując właściwe publikacje na ten temat i miejsca, w których należy szukać interpretacji przepisów.
W czasie trwania stażu starałam się dzielić swoją wiedzą, umiejętnościami i wartościowymi spostrzeżeniami z innymi nauczycielami w szczególności poprzez:
 Prowadzenie zajęć obserwowanych przez Kierownika szkolenia praktycznego z przedmiotu Podstawy hotelarstwa (czerwiec 2019r), omówienie tych zajęć z Kierownikiem zajęć praktycznych;
 Zaproszenie do obserwowania własnych lekcji z przedmiotów zawodowych koleżanek i kolegi z zespołu zawodowego;
 Konsultowanie się z innymi nauczycielami w sprawach dydaktyki przedmiotów zawodowych;
 Wspólne organizowanie imprez szkolnych i pozaszkolnych – dzielenie się doświadczeniem z młodszymi koleżankami;
 Pomoc udzielana nauczycielom przy wystawianiu e-świadectw i obsłudze e-dziennika.
Efekty:
Dzieląc się wiedzą z innymi nauczycielami, doskonaliłam własny warsztat pracy i niejednokrotnie mogłam liczyć na wsparcie i pomoc innych. Wymiana doświadczeń jest ważnym elementem rozwoju nauczyciela, dzięki niej szkoła zyskuje zintegrowaną i współpracującą pomiędzy sobą kadrę pracowników. Nauczyciele stażyści uczą się i zdobywają doświadczenia od szerokiego grona pedagogów, nie tylko od swoich opiekunów. Podpatrywanie zajęć innych nauczycieli działa motywująco i zachęca do ciągłego doskonalenia.

3. Współpraca z pedagogiem szkolnym.
W realizacji swoich obowiązków służbowych jako wychowawca, przez cały czas i na bieżąco współpracuję z pedagogiem szkolnym podejmując wspólne działania w zakresie diagnozy sytuacji rodzinnej i pomocy uczniom. Współpraca ta polega na wymianie informacji na temat sytuacji rodzinnej wychowanków, ich trudności w opanowaniu materiału oraz problemów w zakresie potrzeb socjalnych, materialnych i zdrowotnych.
Dzięki współpracy z pedagogiem szkolnym udawało mi się na bieżąco rozwiązywać problemy, z którymi zetknęłam się w mojej pracy wychowawczej. Współdziałanie usprawniło działalność wychowawczą i znacznie ułatwiło moja pracę. Współpraca ta obejmowała również kontakty z innymi instytucjami między innymi z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną w zakresie przygotowywania opinii o uczniach. Miała na celu dążenie do poszukiwania optymalnych form i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej wykorzystanych w działaniach profilaktycznych i terapeutycznych. Rozpoznając bieżące potrzeby i problemy uczniów, jako wychowawca wielokrotnie konsultowałam różne przypadki z pedagogiem, a także skłaniałam rodziców do skorzystania z pomocy specjalistów z dziedziny psychologii i pedagogiki. Pedagog szkolna niejednokrotnie służyła również pomocą w kontaktach z rodzicami.

4. Współpraca z innymi nauczycielami.
Współpraca z innymi nauczycielami polegająca na dzieleniu się wiedzą i nabytym doświadczeniem jest bardzo ważna dla prawidłowego funkcjonowania szkoły. Skutkami takiej współpracy jest doskonalenie własnego warsztatu pracy, zdobywanie nowej wiedzy, ulepszanie stosowanych metod i form pracy oraz podejmowanych działań wychowawczych i dydaktycznych zmierzających do podnoszenia jakości pracy szkoły.
Współpraca z wychowawcami innych klas, nauczycielami przedmiotów zawodowych z innych szkół a także z nauczycielami innych przedmiotów polegała na wymianie wszelkich informacji, wspólnym przygotowywaniu próbnych egzaminów zawodowych, konkursów i uroczystości szkolnych. Spotkania były dobrą okazją aby wzbogacać swoją wiedzę i wyciągać wnioski dla siebie z doświadczeń innych nauczycieli. Przepływ informacji z nauczycielami innych przedmiotów uczących moich wychowanków przyczynił się do sprawnego i szybkiego rozwiązywania problemów wychowawczych.
Na początku każdego roku szkolnego brałam udział w spotkaniach Zespołu Przedmiotów Zawodowych. Celem tych spotkań było opracowywanie lub modyfikacja planów pracy na rok szkolny oraz wymiana spostrzeżeń i doświadczeń. Zawsze starałam się aktywnie uczestniczyć przy organizacji szkolnych konkursów kulinarnych. Wraz z innymi nauczycielami omawiałam przygotowanie i organizację wspólnego przedsięwzięcia. Dzieliliśmy się zadaniami, ciekawymi spostrzeżeniami i pomysłami na uatrakcyjnienie konkursów. Inną formą współpracy z nauczycielami było wspólne coroczne przygotowywanie uroczystości szkolnych np. „Wigilia szkolna”, „Dzień Nauczyciela”, „Spotkanie Wielkanocne”, „Dzień Otwarty”.
Jestem w stałym kontakcie z nauczycielami przedmiotów zawodowych uczącymi w innych szkołach ponadgimnazjalnych, z którymi dzielę się swoim doświadczeniem, pomysłami i materiałami. Dodatkową możliwość wymiany poglądów stwarza wspólne uczestnictwo w konkursach międzyszkolnych, na których nauczyciele przedmiotów zawodowych gastronomicznych z chęcią wymieniają się i dzielą swoim doświadczeniem i spostrzeżeniami.
Efekty:
Dzięki podejmowanej współpracy z innymi nauczycielami, która w zależności od danej sytuacji dydaktycznej bądź pedagogicznej przybierała różne formy:
 poszerzyłam swój warsztat pracy;
 mogłam liczyć na pomoc innych nauczycieli w razie jakichkolwiek problemów wychowawczych czy dydaktycznych;
 nastąpiła integracja zespołu nauczycielskiego;
 nastąpiło podniesienie jakości pracy szkoły, poprzez wyższy standard wykonywanych działań codziennych nauczyciela dzięki stałej współpracy między pracownikami placówki;
 uczniowie mogli brać udział w atrakcyjnych zajęciach, zdobycie nowych doświadczeń, wiedzy, nabycie nowych umiejętności w pracy zawodowej.

5. Obserwowanie zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli w ramach lekcji otwartych
Jednym ze sposobów dzielenie się wiedzą z nauczycielami jest organizowanie i prowadzenie lekcji koleżeńskich oraz dzielenie się spostrzeżeniami podczas obserwacji lekcji otwartych. W trakcie odbywania stażu starałam się na bieżąco śledzić nowe trendy
w metodyce wykładanego przeze mnie przedmiotu. W ramach współpracy i wymiany doświadczeń w gronie pedagogicznym obserwowałam lekcje otwarte koleżanek z mojej szkoły. W okresie stażu przeprowadziłam kilka lekcji koleżeńskich.
W trakcie trwania stażu prowadziłam zajęcia otwarte z przedmiotu Pracownia Gastronomiczna, dzięki którym mogłam podzielić się swoim doświadczeniem z innymi nauczycielami przedmiotów zawodowych. Po tych zajęciach mogłyśmy wymienić uwagi na temat metod i form nauczania oraz zastosowanych pomocy dydaktycznych.

Efekty:
Aktywny udział w obserwowaniu zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli przyczynił się do podniesienia jakości mojej pracy z uczniem. Dzięki obserwacjom zdobyłam wiedzę i umiejętności wykorzystywane w codziennej pracy: udzielam pomocy uczniom
w czasie zajęć, reaguję na zagrożenia ich bezpieczeństwa i nie dopuszczam do wypadków, wykorzystuję również inne niż dotychczas metody prowadzenia lekcji i unikam błędów podpatrzonych u nauczycieli. Korzystam z wypracowanych przez innych nauczycieli innowacyjnych form i metod nauczania przez co doskonalę swój warsztat pracy aby prowadzone przez mnie zajęcia były atrakcyjne dla uczniów.

§ 8 ust.2 pkt 4c Rozporządzenia

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych opiekuńczych.

1. Organizowanie imprez i uroczystości szkolnych
W okresie stażu, wspólnie z koleżankami przygotowałam i przeprowadziłam wiele imprez ogólnoszkolnych. Wielu z nich byłam inicjatorką, w innych tylko współorganizatorką lub uczestniczką, były to:
 Spotkania opłatkowe i wielkanocne dla pracowników ZS nr 1 w Grodzisku Mazowieckim;
 Święto Szkoły „Baw się razem z nami” w roku szkolnym 2017/2018;
 Organizacja Wigilii klasowej w roku szkolnym 2019/2020;
 Wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych w roku szkolnym 2019/2020;
 Przygotowanie stanowiska zawodowego Technika żywienia i usług gastronomicznych podczas Dni Otwartych szkoły;
 Współorganizacja Międzynarodowego Dnia Dziecka, czerwiec 2018r i czerwiec 2019r.
Efekty:
Praca nad przygotowaniem imprez szkolnych przyniosła mi wiele satysfakcji oraz pozwoliła na lepsze poznanie moich uczniów, zwłaszcza poza lekcjami i poza szkołą. Udział
w organizowaniu imprez szkolnych i zachęcanie uczniów do współpracy podczas ich przygotowania pozwolił na obserwowanie ich w realiach pozaszkolnych. Lepsze poznanie młodzieży i jej środowiska poprawiło moje umiejętności wychowawcze, pozwoliło na nawiązanie przyjaznych relacji.
Natomiast uczniom udział w imprezach szkolnych pozwala na sprawdzenie się
w warunkach pozaszkolnych, w pracy zawodowej, integruje młodzież ze środowiskiem szkolnym i lokalnym oraz poszerza horyzonty. Uczestnictwo w imprezach szkolnych nauczyło uczniów postawy zaangażowania w życie szkoły i odpowiedzialności za własne działania. Szkoła poprzez organizację imprez realizuje jeden z celów wychowawczych, kształtując pozytywne cechy i postawy wychowanków. Imprezy szkolne integrują społeczność szkolną wewnątrz własnych organów i ze środowiskiem lokalnym.

2. Organizowanie i przeprowadzenie konkursów szkolnych
W okresie stażu byłam współorganizatorem kilka konkursów dla młodzieży:
 Konkurs kulinarny o puchar Restauracji „Piknik” – rok szkolny 2017/2018;
 Szkolny Konkurs Gastronomiczny pod tytułem: „Magia Słodkich Świąt Bożego Narodzenia”” rok szkolny 2018/2019;
 Konkurs kulinarny o puchar Restauracji „Piknik” „Wiosna na talerzu – jak ugryźć vege” – rok szkolny 2018/2019;
 II Regionalny Konkurs Gastronomiczny – rok szkolny 2017/2018;
 III Regionalny Konkurs Gastronomiczny „Regionalne Podróże Kulinarne 2019” – rok szkolny 2018/2019;
 Ogólnopolski Konkurs Kulinarny „Kulinarny Puchar Polskiego Mięsa drobiowego”
– rok szkolny 2018/2019;
 Szkolny konkurs „Kupuj i gotuj z Polską wieprzowiną” – rok szkolny 2019/2020.
Efekty:
Udział w konkursach szkolnych pobudza aktywność i zaangażowanie uczniów, wspomaga ich rozwój osobisty oraz daje możliwość zdobycia dobrej oceny oraz wyróżnienia się na tle klasy. Organizowanie konkursów szkolnych daje możliwość odniesienia sukcesu również słabszemu uczniowi, któremu nie udaje się dostać do finałów konkursów ogólnopolskich. Pozytywnie motywuje go do dalszej pracy i daje poczucie doceniania jego starań przez nauczyciela. Konkursy, nawet gdy odbywają się tylko na lekcji, urozmaicają zajęcia szkolne i zachęcają uczniów do nauki.

3. Aktywny udział w promocji szkoły
Niejednokrotnie włączałam się w życie szkoły poprzez aktywny udział w imprezach szkolnych, wiele z nich współorganizowałam, niektórych byłam pomysłodawcą, w innych pomocnikiem pod kierunkiem innych osób. Zawsze starałam się dać z siebie wszystko, aby organizowana uroczystość była udana. Do moich obowiązków w szczególności należało przygotowanie poczęstunku, cateringu, zorganizowanie obsługi i opieka nad uczniami wykonującymi potrawy, pokazy gotowania na żywo. Podczas tych prac starałam się, aby moi podopieczni zauważali potrzebę zaangażowania się w wydarzenia w szkole i poza nią. Moi uczniowie aktywnie włączali się w działania na rzecz szkoły i środowiska lokalnego poprzez:
 Obsługę imprez szkolnych: spotkań opłatkowych i wielkanocnych dla pracowników szkoły, dni otwartych szkoły, spotkań i szkoleń organizowanych
w szkole (cały okres stażu);
 Pracę, jako hostessy i obsługa gości z okazji imprez miejskich i powiatowych: (lata 2016-2019);
 Charytatywny udział w organizacji pikników z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka dla Ośrodków Pomocy Socjalnej z naszego powiatu (lata 2016 - 2019).
W roku 2017 opracowałam część materiału do wydanej w tym samym roku książki pt. „Kalendarium. Dzieje Grodziskiej Dziesiątki”, która w wyczerpujący sposób dokumentuje najważniejsze wydarzenia mojej szkoły na przestrzeni minionego 110-lecia.
W lutym 2020r. wspólnie z innymi nauczycielami ZS nr 1 w Grodzisku Mazowieckim oraz uczniami mojej klasy, wzięłam udział w spocie rekrutacyjnym promującym naszą szkołę.
W ramach promocji szkoły podjęłam wraz z innymi nauczycielami naszej szkoły współpracę z lokalną restauracją „Piknik”, w wyniku której powstała książka pt. „Jak Piknik to w Grodzisku”.
Kolejnym elementem promocji szkoły było przygotowanie i uczestniczenie w „Dniach otwartych” Zespołu Szkół nr 1 w Grodzisku Mazowieckim. Chcąc jak najatrakcyjniej zaprezentować nauczane przeze mnie przedmioty i naszą szkołę postanowiłam w pracowni, której jestem opiekunem, zorganizować punkt informacyjny o profilu gastronomicznym jak i również mały poczęstunek. Drzwi otwarte to możliwość zapoznania się z ofertą szkoły i uzyskania informacji na temat sposobu prowadzenia zajęć. Biorą w nich udział wszyscy nauczyciele i chętni uczniowie. Jest to także okazja do zaprezentowania osiągnięć uczniów oraz do zaangażowania ich w życie szkoły.
Efekty:
Włączanie uczniów w działania charytatywne na rzecz szkoły i środowiska lokalnego przyniosło wiele korzyści. Przede wszystkim zyskali sami uczniowie. Praca ta dała im wiele satysfakcji i poczucia samozadowolenia z własnych osiągnięć, oswajania się ze stresem związanym z wystąpieniami publicznymi. Działalność w wolontariacie rozbudza wrażliwość na potrzeby innych i socjalizuje i aktywizuje młodzież. Nauczycielom opiekunom daje poczucie dumy z wychowanków i wiele radości z ich sukcesów. Szkoła zyskuje rozgłos, większy prestiż oraz nieodpłatną pomoc w wypełnianiu wielu zadańi realizacji przedsięwzięć. Do szkoły, w której dzieje się dużo ciekawych rzeczy chętnie przychodzą uczniowie – zyskuje ona rozgłos i pozytywną opinię.

4. Praca z uczniem mającym trudności w nauce oraz absolwentami przystępującymi do powtórnego egzaminu zawodowego.
Przez niemal cały okres swojej pracy pedagogicznej, staram się dostosowywać metody i formy prowadzonych przeze mnie zajęć do uczniów najsłabszych, tak aby moja praca przynosiła pozytywne wyniki dla wszystkich uczniów. Niestety, taki sposób postępowania nie zawsze spełnia swoją rolę na co mają duży wpływ takie czynniki jak absencja uczniów, zróżnicowana percepcja i zdolność przyswajania określonych ilości materiału szkolnego przez poszczególnych uczniów, problemy wynikające z trudnych sytuacji rodzinnych i materialnych niektórych uczniów. W związku z powyższym organizowałam zajęcia dodatkowe dla tej grupy uczniów, podczas których uczniowie mieli możliwość nadrobienia zaległości, wyjaśnienia niejasności i przećwiczenia niezbędnych umiejętności wymaganych podczas egzaminu zawodowego. Wypracowałam system pracy, z uczniem słabym, którego celem jest osiągnięcie przez słabego ucznia kompetencji zawodowych na poziomie umożliwiającym zdanie egzaminu zawodowego. Zajęcia dodatkowe są okazją do dopytania o nurtujące ich zagadnienia i problemy nie tylko dotyczące przerabianego materiału ale również o inne kwestie związane z ich funkcjonowaniem w środowisku naszej szkoły. Odzwierciedleniem mojej pracy z uczniem słabym była wysoka zdawalność egzaminów zawodowych, szczególnie przez uczniów słabych, którzy obdarzyli mnie zaufaniem i skorzystali z mojej pomocy. Moja praca z uczniem słabym była realizowana szczególnie poprzez:
 Prowadzenie indywidualnych konsultacji i zajęć wyrównawczych, w celu nadrobienia braków;
 Spotkania w szkole z uczniami często chorującymi, w celu nadrobienia materiału i treści, na których nie byli;
 Dostosowanie tempa pracy na zajęciach, pomoc nauczyciela w wykonywaniu trudniejszych czynności;
 Dodatkowa praca domowa i prostsze materiały dydaktyczne;
 Zajęcia przygotowujące do egzaminów w zawodzie;
 Konsultacje przez media społecznościowe;
 Organizowanie pomocy koleżeńskiej.
Podczas swojej pracy z uczniem zdolnym i słabym podejmowałam również współpracę z wychowawcami poszczególnych uczniów, pedagogiem szkolnym oraz Poradnią Pedagogiczno – Psychologiczną. Zapoznawałam się z opiniami i orzeczeniami wydawanymi przez PPP naszym uczniom. Uwzględniałam treści tych dokumentów w trakcie przeprowadzania zajęć.
Należy zaznaczyć, iż moja praca pedagogiczna to nie tylko praca z uczniem słabym ale również rozwój ponadprzeciętnych umiejętności i zdolności uczniów osiągających bardzo dobre wyniki w nauczaniu. Pracę z uczniami zdolnymi realizowałam poprzez:
 Spotkania pozalekcyjne i dyskusje przedmiotowe;
 Prowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych z uczniami klas w ramach przygotowania do egzaminu zawodowego z kwalifikacji T.06,T. 11, T.12, T.15 oraz T.16;
 Wspólne poszukiwanie nowych metod pracy, nowatorskich rozwiązań i wspólne przygotowywanie się do udziału w konkursach;
 Zachęcanie do brania udziału w konkursach, mierzenia własnej wiedzy i osiągnięć na forum wojewódzkim i ogólnokrajowym;
 Rozwiązywanie w trakcie lekcji czy zajęć praktycznych przez uczniów zdolnych dodatkowych zadań o podwyższonym stopniu trudności.
Efekty:
Uczniowie zyskali potrzebną im pomoc i wsparcie. Zarówno ci zdolni jak i słabsi podnieśli swoją wiedzę i umiejętności. Jednym i drugim pozwoliło to na zdawanie egzaminów i lepsze planowanie ścieżki edukacyjnej i zawodowej. Uczniowie z problemami wychowawczymi uzyskali wsparcie w ich rozwiązywaniu. Podejmowane działania przyczyniły się do rozwiazywania i zapobiegania problemom wychowawczym. Szkoła podniosła jakość kształcenia, poprzez uzyskiwanie wyższych wyników egzaminów zewnętrznych i reprezentowanie jej w konkursach przez zdolnych uczniów.

§8 ust. 2 pkt 4e Rozporządzenia

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1. Współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym, poradniami specjalistycznymi, opieką socjalną, Kuratorami sądowymi oraz lokalnymi przedsiębiorcami i organizacjami społecznymi.
W czasie trwania stażu podejmowałam współpracę z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną w Grodzisku Mazowieckim. Stale korzystam z zaleceń i uwag zawartych w opiniach i orzeczeniach opracowanych przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną, dostosowując wymagania do możliwości uczniów. Jako wychowawca klasy systematycznie analizowałam pracę uczniów na zajęciach, dokonując diagnozy niepowodzeń szkolnych.
W wielu przypadkach sugerowałam rodzicom konsultacje w PPP. Podobnie analizowałam przyczyny trudności wychowawczych uczniów, biorąc pod uwagę zachowanie, obecności w szkole. Współpraca z poradnią jest zatem nieodzownym elementem mojej pracy w zakresie profilaktyki, diagnozy i terapii psychologiczno – pedagogicznej.
W mojej pracy wychowawczej kontakty z pedagogiem i psychologiem dotyczyły przede wszystkim pomocy przy organizowaniu i przeprowadzaniu godzin do dyspozycji wychowawcy, organizacji zajęć integracyjnych, rozeznania w specyficznych kłopotach uczniów w nauce i kierowania ich na badania do poradni psychologiczno-pedagogicznej, rozwiązywania konfliktów powstałych w zespole klasowym oraz problemu wagarów uczniów. Współpraca polegała również na konsultowaniu ze szkolnym pedagogiem i psychologiem przypadków wychowawczych, sporządzania opinii wychowawcy dołączanych do wniosków rodzica o przebadanie ucznia.
Działania na rzecz pomocy społecznej to przede wszystkim mój czynny udział w akcjach charytatywnych typu „Świąteczna paczka dla potrzebujących”, akcjach pomocy materialnej, włączenie się w zbiór nakrętek dla potrzebujących dzieci, organizacja i udział w szkolnych kiermaszach, z których dochód został przeznaczony na cele charytatywne.
Efekty:
Opinie z poradni pozwalają na dostosowanie wymagań względem ucznia i ochronić go przed ciągłymi niepowodzeniami w szkole, a tym samym podnieść jego samoocenę. Nawiązałam również stałą współpracęz szkolnym psychologiem i pedagogiem. Współpraca ta zaowocowała zmianami w zachowaniu młodzieży, porady i wskazówki udzielane bardzo ułatwiały mi rozwiązywanie problemów wychowawczych ze zróżnicowanym zespołem klasowym. Współpraca z PPP owocowała uzyskaniem pomocy uczniom i wsparcia dla moich działań wychowawczych. Udział w akcjach charytatywnych i współdziałanie z Samorządem Uczniowskim wspierały wolontariat szkoły i uczniów oraz ich samorządność. Ponadto uczą młodzież szkolną wrażliwości na potrzeby innych, rozwijają uczucia empatii, kształtują również pozytywną postawę wobec cierpiących i potrzebujących. Moi uczniowie i uczniowie naszej szkoły bardzo chętnie uczestniczą w takich działaniach.

§8 ust. 2 pkt 4 lit. f Rozporządzenia
Uzyskiwanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej

1. Osiąganie wysokich wyników przez uczniów w konkursach, olimpiadach, zawodach
W okresie stażu starałam się motywować uczniów do uczestnictwa w różnych konkursach z wiedzy gastronomicznej. W etapach szkolnych wielu konkursów brali udział nie tylko ci najzdolniejsi. Swoją szansę dostawali również uczniowie przeciętni i wszyscy chętni.
W okresie stażu przygotowywałam uczniów do następujących konkursów:
 Konkurs kulinarny o puchar Restauracji „Piknik” – rok szkolny 2017/2018;
 Szkolny Konkurs Gastronomiczny pod tytułem: „Magia Słodkich Świąt Bożego Narodzenia”” - rok szkolny 2018/2019;
 Konkurs kulinarny o puchar Restauracji „Piknik” „Wiosna na talerzu – jak ugryźć vege” – rok szkolny 2018/2019;
 II Regionalny Konkurs Gastronomiczny – rok szkolny 2017/2018;
 III Regionalny Konkurs Gastronomiczny „Regionalne Podróże Kulinarne 2019” – rok szkolny 2018/2019;
 Ogólnopolski Konkurs Kulinarny „Kulinarny Puchar Polskiego Mięsa drobiowego”
– rok szkolny 2018/2019.
Efekty:
Udział uczniów w konkursach wzbogaca moje doświadczenia zawodowe, co roku pracuję innymi metodami tak, aby jeszcze lepiej przygotować uczniów, ukierunkować na ważniejsze tematy, poprawić to, co nie wyszło poprzednim razem. Poprzez udział w konkursach uczeń otrzymuje możliwość rozwinięcia swoich zainteresowań, samokształcenia i rozwoju osobistego. Zdrowa rywalizacja sprzyja wzrostowi motywacji także wśród uczniów przeciętnych, a nawet słabszych. Dzięki udziałom uczniów w konkursach i olimpiadach szkoła zyskuje rozgłos i podnosi swój prestiż. Jeśli w szkole uczą się uczniowie odnoszący sukcesy, to jest to zachętą dla innych, aby w przyszłości wybrać naukę w takiej szkole. Sukcesy uczniów w konkursach są potwierdzeniem wysokiego poziomu nauczania i podnoszą jakość pracy szkoły.

§8 ust. 2 pkt 5 Rozporządzenia

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

1. Poszerzenie wiedzy w zakresie umiejętności diagnozowania i rozwiazywania problemów młodzieży.
W trakcie trwania stażu starałam się systematycznie przeglądać i czytać literaturę i prasę zajmującą się edukacją i wychowaniem. W głównej mierze korzystałam z zasobów internetowych. Materiały, które mnie interesują gromadziłam w formie plików komputerowych. Przede wszystkim poszukiwałam literatury związanej z rozwiązywaniem problemów wychowawczych młodzieży. Potrzeby i trudności uczniów poznawałam poprzez obserwacje pracy uczniów podczas zajęć, rozmowy z wychowawcami, analizę opinii z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, korzystanie z pracy pedagoga szkolnego oraz udział w radach pedagogicznych poświęconych omawianiu problemów wychowawczych istniejących w naszej szkole. Swoją wiedzę na temat potrzeb rozwojowych oraz problemów i zagrożeń charakterystycznych dla młodzieży szkolnej poszerzałam również biorąc udział w szkoleniach i szkoleniowych radach pedagogicznych poświęconych tym zagadnieniom.
Efekty:
Systematyczne poszerzanie wiedzy poprzez lekturę pozwoliło mi wzbogacić warsztat wychowawcy, inspirowało mnie do modyfikowania form i metod pracy. Dzięki lekturom podniosłam poziom i efektywność moich działań wychowawczych, opiekuńczych i dydaktycznych. Dzięki zdobytej szczegółowej wiedzy na temat tych problemów mogłam później w swej pracy łatwiej diagnozować ich oznaki i przyczyniać się do ich rozwiązywania. Wymiana doświadczeń odbywających się podczas szkoleń umożliwiła mi szersze spojrzenie na problemy uczniów i indywidualne dostosowanie dla nich odpowiednich form pomocy. Podejmowane przeze mnie działania profilaktyczno-wychowawcze pomogły zminimalizować zachowania agresywne oraz w znaczny sposób zwiększyły poziom bezpieczeństwa uczniów
w szkole.

2. Wdrożenie programu profilaktycznego związanego z aktualnymi problemami i potrzebami klasy.
Wychowawcą zespołu klasowego zostałam ponownie w roku szkolnym 2019/2020 po kilku latach przerwy. Mając na uwadze fakt, iż jest to klasa, która jest młodym zespołem to rozpoznanym i praktycznie jedynym problem wychowawczym w klasie jest słaba jeszcze integracja klasy. Dzięki działaniom integracyjnym podejmowanym przeze mnie w klasie, uczniowie mogą poznać swego wychowawcę i siebie nawzajem, co pozwala im znacznie lepiej funkcjonować w szkole. Praca taka ułatwia budowanie udanych, pozytywnych relacji z kolegami. Pozwala to także na stworzenie serdecznej i przyjacielskiej atmosfery, dzięki której uczniowie mogą poczuć się zaakceptowani i bezpieczni w zespole klasowym. Dzięki temu, iż mają oni możliwość bezpośredniego podzielenia się swoimi osiągnięciami i sukcesami może zostać zaspokojona ich potrzeba uznania i aprobaty. Buduje się ich wiara w siebie i w zespół, którego część stanowią. Efekty podjętych przeze mnie działań wychowawczych satysfakcjonują mnie jako wychowawcę. Nie mogę jednak stwierdzić, że moja praca i działania w tym zakresie są już zakończone. Pozostało jeszcze wiele do zrobienia. Przede mną kolejne 3 lata pracy wychowawczej z tym zespołem. Wiem jednak, że na dzień dzisiejszy dużo się zmieniło na lepsze, że jesteśmy już razem jako jedna grupa, a nasze wspólne starania zaczęły przynosić oczekiwane rezultaty.
Efekty:
Działania wychowawcze zmierzające do integracji klasy pobudziły moich wychowanków do współpracy i nawiązania pozytywnych kontaktów rówieśniczych. Rozmowy wychowawcze na temat tak ważnych wartości jak miłość, tolerancja, akceptacja drugiej osoby przyniosły na koniec roku spodziewane efekty. Współpraca z pedagogiem, psychologiem i rodzicami pozwoliła mi rozwiązać wiele problemów zarówno dydaktycznych jak i wychowawczych.
Obecnie panuje opinia o klasie (rozmowy z innymi nauczycielami, z samymi uczniami) że zespół klasowy w miarę się zgrał i dotarł, uczniowie chętnie ze sobą przebywają i wspólnie spędzają wolny czas, pomagają sobie w nauce, pojawiły się w klasie pierwsze sympatie i przyjaźnie. Jest to zespół z dużym potencjałem – chętnie wspólnie angażowali się w życie szkoły, chętnie brali wspólnie udział w zajęciach poza lekcyjnych (m.in. zawody sportowe, obsługa kelnerska imprez).
Myślę, że moi wychowankowie chętnie ze sobą przebywają i będą się starali stworzyć zgrany zespół klasowy, w czym będę im nadal pomagać pokazując właściwą drogę do osiągnięcia celu.

3. Diagnoza wybranych problemów edukacyjnych lub wychowawczych
Opis i analiza przypadku wychowawczego – praca z uczniem:
Przypadek I: uczeń z niską frekwencją i niewykorzystanym potencjale intelektualnym.
Uczeń został przyjęty do szkoły w trakcie trwania I semestru I klasy- w listopadzie 2019. Gimnazjum ukończył z dobrym wynikiem bez problemów wychowawczych. Naukę w szkole średniej rozpoczął w szkole odległej o 10 km od miejsca zamieszkania. Po rozpoczęciu nauki w nowej szkole, uczeń w drugim tygodniu zaczął mieć problemy z absencją na zajęciach. Problem nie miał charakteru jednostkowego epizodu lecz zaczął narastać. Uczeń po około miesiącu przestał uczestniczyć w zajęciach. Rodzicom oznajmił, iż dalej nie będzie uczniem szkoły nie wskazując na przyczynę swojej decyzji. W związku z powyższym rodzice przenieśli ucznia z dniem 15.11.2019r do nowej szkoły tj. ZS nr 1 w Grodzisku Mazowieckim. Po rozpoczęciu nauki w nowej szkole sytuacja nie uległa poprawie. Uczeń nadal miał niską frekwencję, która wzrastała. W związku z powyższym, jeszcze raz zapoznałam się informacjami dotyczącymi ucznia i przeprowadziłam rozmowę z uczniem oraz jego matką. W trakcie pierwszej rozmowy, zarówno uczeń jak i matka nie wskazali na przyczynę problemu. Uczeń zobowiązał się do pełnego uczestnictwa w zajęciach. Niestety frekwencja ucznia nadal była bardzo niska a poprawa nieznaczna. Ponownie przeprowadziłam rozmowę z uczniem i jego rodzicem. Rozmowa miała przebieg podobny do pierwszej – bez wskazania przyczyny zachowania ucznia a po spotkaniu uczeń nadal opuszczał zajęcia. Sytuacja powtórzyła się trzykrotnie. W między czasie kontaktowałam się z uczniem bezpośrednio w szkole oraz drogą telefoniczną i elektroniczną. Utrzymywałam również kontakt telefoniczny z matką ucznia. O problemie poinformowałam również pedagoga szkolnego, z którym próbowaliśmy wypracować sposób postępowania z uczniem mający na celu uzyskanie wiedzy na temat źródła problemu. Ponadto pedagog kilkakrotnie odbyła rozmowę z uczniem, która miała na celu uzyskanie wiedzy na temat powodu nie uczęszczania do szkoły. Dopiero w styczniu 2020r podczas mojej kolejnej indywidualnej i bardzo osobistej rozmowy z uczniem, udało mi się uzyskać od ucznia informację o przyczynie jego unikania szkoły. Po ustaleniu przyczyny zachowania ucznia, odbyłam z nim stosowną rozmowę oraz podjęłam inne czynności, które wsparły ucznia i pomogły w rozwiązaniu problemu. W swoje działania zaangażowałam również pedagoga szkolnego.
W okresie około tygodnia od ustalenia źródła problemu i rozpoczęciu działań wspierających, uczeń zaczął systematycznie uczęszczać do szkoły i nadrabiać wszystkie zaległości w nauczaniu, które powstały w wyniku jego wysokiej absencji.
Przypadek II: uczennica z problemami natury psychologicznej, zaburzeniami emocjonalnymi.
Uczennica bez problemów z frekwencją, osiągająca dobre wyniki w procesie uczenia się, nie sprawiająca problemów natury wychowawczej, zaangażowana w życie klasy. Po około miesiącu obserwacji swoich uczniów, stwierdziłam, że uczennica może mieć problemy o czym świadczyły reakcje emocjonalne podczas zajęć. Uczennica często wyglądała na zasmuconą i zapłakaną. Po kolejnej sytuacji, w czasie której stwierdziłam zły stan psychofizyczny uczennicy, zaprosiłam ją na indywidualną rozmowę. W wyniku odbytej rozmowy, ustaliłam, iż uczennica ma dość poważne problemy rodzinne, które przekładają się bezpośrednio na jej stan psychiczny i wywierają negatywny wpływ na jej zachowanie. Mając na uwadze dobro dziecka podjęłam stosowne działania, rozpoczynając od dogłębnego rozpoznania jej sytuacji rodzinnej. Zapoznałam się z dostępną w szkole dokumentacją w tym z ankietami. Następnie odbyłam rozmowę z byłym wychowawcą uczennicy z okresu jej nauki w gimnazjum. Po poczynionych ustaleniach, z problemem zapoznałam psychologa szkolnego. W między czasie przez cały czas pozostawałam w kontakcie z matką uczennicy, próbując wysondować jej wiedzę na temat zachowania i problemów córki. Niestety, matka nie podzieliła się ze mną swoją wiedzą na temat sytuacji swojego dziecka ani też na temat sytuacji panującej w ich rodzinie. W związku z powyższym oraz mając na uwadze rangę problemu, z którym boryka się uczennica, jej rodzice zostali zaproszeni na rozmowę z pedagog szkolną. Na rozmowę stawiła się tylko matka. Również ja odbyłam osobistą rozmowę z matką uczennicy. Po tych spotkaniach, uczennica zgłosiła znaczną poprawę sytuacji rodzinnej panującej w jej domu. Również jej stan psychofizyczny podczas zajęć uległ znacznej poprawie. Niemniej jednak systematycznie i na bieżąco przeprowadzam z uczennicą rozmowy diagnozujące jej sytuację.
Możliwość niesienia pomocy uczniom traktuję jako priorytetowe zadanie. Odczuwam wielką satysfakcję za każdym razem, gdy mam okazję udzielić uczniom pomocy oraz gdy widzę jej pozytywne efekty.
Efekty:
Zdobytą wiedzę starałam się wykorzystać w pracy wychowawcy i podczas radzenia sobie z problemami wychowawczymi w klasie. Zastosowanie metod i sposobów pracy z uczniem, opisanych w literaturze spowodowało urozmaicenie lekcji wychowawczych. Nauczyłam się rozpoznawać i diagnozować sytuacje problemowe i gasić je w zarodku.

Podsumowanie
Uważam, że cele jakie sobie założyłam w planie rozwoju zawodowego, mimo nieplanowanych dodatkowych trudności zaistniałych podczas mojego stażu, zostały przeze mnie zrealizowane. Sądzę, że w ciągu 2 lat i 9 miesięcy trwania mojego stażu spełniłam wszystkie wymagania stawiane nauczycielowi mianowanemu ubiegającemu się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego. Oprócz tego realizowałam dodatkowe, które wyniknęły podczas mojej pracy dydaktyczno – wychowawczej. Dzięki temu mogłam poszerzyć wiedzę i umiejętności co przyczyniło się do podniesienia jakości pracy szkoły. Wiele zadań, to działania o charakterze ciągłym lub zadania kilkuletnie, dlatego zamierzam w dalszym ciągu rozwijać się i doskonalić swoje umiejętności, systematycznie dokształcać się i dzielić swoimi doświadczeniami i wiedzą z innymi nauczycielami. Staż był dla mnie owocnym okresem intensywnego pogłębiania wiedzy i kształtowania umiejętności pedagogicznych. W czasie jego trwania zdobyłam wiele doświadczeń, większość z nich dało mi mnóstwo satysfakcji i zadowolenia ze swoich osiągnięć.
Przede wszystkim podejmowałam i nadal podejmuję szereg działań mających na celu ustawiczne wzbogacenie i unowocześnienie mojego warsztatu oraz moich metod pracy jako nauczyciel. Niewątpliwie potrafię planować i organizować własny warsztat pracy oraz odpowiednio dokumentować prowadzone przez siebie działania. Na bieżąco analizuję i oceniam ich zasadność i skuteczność oraz przez cały czas dostosowuję je do istniejących potrzeb. W swojej pracy nauczyciela uwzględniam problematykę lokalnego środowiska oraz zaistniałych współcześnie problemów społecznych i cywilizacyjnych, w tym zdrowotnych. Wykorzystuję każdą możliwość uczestniczenia w różnych formach doskonalenia zawodowego takich jak kursy, szkolenia, warsztaty, podwyższając własne kompetencje zawodowe. Na bieżąco staram się pogłębiać wiedzę studiując literaturę fachową z zakresu psychologii i pedagogiki, poszukując szczególnie opracowań opartych na studium przypadku.
Znam, uaktualniam i stosuję przepisy prawa oświatowego. Aktywnie i sumiennie uczestniczę w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających ze statutu naszej szkoły. W swojej pracy na bieżąco wykorzystuję technologię komputerową i informacyjną. Dużym wyzwaniem jest dla mnie praca wychowawcza z przydzielonym mi zespołem klasowym po kilku latach przerwy w wychowawstwie. Podczas pełnienia funkcji wychowawcy nabyłam i nabywam wiele przydatnych doświadczeń, które pozwalają mi się rozwijać zawodowo i osobiście a także zweryfikować posiadaną przeze mnie wiedzę i umiejętności. Satysfakcję sprawiała mi także aktywność w różnych obszarach działań, chętnie podejmowałam zadania wynikłe z potrzeb szkoły.
W swojej pracy z uczniami stosuję takie metody, formy i techniki pracy, które umożliwiają ich wszechstronny rozwój. Jestem pozytywnie nastawiona na nowości dydaktyczne i metodyczne. Każdego ucznia traktuję indywidualnie starając się doceniać jego wkład pracy na miarę jego możliwości jednocześnie szanując go, staram się zrozumieć jego osobiste potrzeby. Zwracam uwagę na rozwijanie umiejętności społecznych, tj. pracę w grupie, umiejętność współpracy i współdziałania, kulturalnego i efektywnego komunikowania się a także staram się kształtować w nich takie cechy jak dociekliwości i samozaparcia w dążeniu do celu.
W czasie prowadzonych zajęć organizuję w ten sposób proces uczenia się, aby wzbudzić w uczniach zainteresowanie przedmiotem, wyzwalać u uczniów inicjatywę i samodzielność. Staram się stosować jak najczęściej metody aktywizujące z wykorzystaniem wszystkich pomocy, które są w posiadaniu szkoły oraz moich własnych.
W swej pracy wychowawczej zwracam szczególną uwagę na prawidłowe relacje między uczniami, na przestrzeganie zasad kultury osobistej, zasady tolerancji wobec osób o odmiennych poglądach oraz na zachowania prospołeczne. W każdej możliwej sytuacji staram się zwracać uczniom uwagę na umiejętność słuchania się nawzajem i prowadzenia merytorycznych dyskusji, unikając modnego współcześnie i destrukcyjnego „heatu”.
Ogromną satysfakcję sprawiają mi osiągnięcia indywidualne i zespołowe moich wychowanków. Zawsze jestem otwarta na wszelkie uwagi i zastrzeżenia rodziców moich uczniów dotyczące procesu edukacji i wychowania ich dzieci.
Zadania zrealizowane przeze mnie w okresie stażu utwierdziły mnie w przekonaniu o potrzebie ciągłego doskonalenia. Praca nauczyciela przedmiotów zawodowych zobowiązuje do ustawicznego i stałego podwyższania swoich kwalifikacji, aby zawsze być na bieżąco z aktualną wiedzą zawodową, metodyczną i prawną. Starałam się, aby podejmowane przeze mnie działania podnosiły jakość pracy szkoły, w której uczę. Zakończenie stażu na nauczyciela dyplomowanego nie oznacza końca podejmowanych działań. Po zakończeniu stażu nadal mam zamiar kontynuować samodoskonalenie i aktywnie uczestniczyć w pracy całej szkoły tak, aby dążyć do podniesienia poziomu kształcenia w szkole, którą reprezentuję.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.