X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44835
Przesłano:

Sprawozdanie ze stażu na nauczyciela dyplomowanego

L Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi
im. Ruy Barbosy w Warszawie

mgr Małgorzaty Zawiszy
nauczyciela matematyki, informatyki i grafiki komputerowej

Sprawozdanie z realizacji
planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
ubiegającego się o stopień zawodowy
nauczyciela dyplomowanego

za okres stażu od 1.09.2017r. do 31.05.2020r.

SPIS TREŚCI:
Zagadnienia organizacyjne 4
Zadanie 1: Poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju. 4
Zadanie 2: Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego 4
Zadanie 3: Przygotowanie cząstkowych i całościowego sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. 4
Zadanie 4: Przygotowanie do postepowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego. 4
§8 ust. 2 pkt. 1 Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły; 5
Zadanie 1: Przypomnienie zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły. 5
Zadanie 2: Śledzenie i analizowanie zadań i potrzeb szkoły, zaangażowanie w rozwój szkoły. 5
Zadanie 3: Doskonalenie własnego warsztatu i metod pracy. 6
Zadanie 4: Uatrakcyjnienie zajęć poprzez stosowanie metod aktywizujących. 7
Zadanie 5: Poszerzanie swojej wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnętrznych i zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego 7
Zadanie 6: Rozwijanie zainteresowań uczniów 10
Zadanie 7: Organizowanie i przeprowadzanie konkursów międzyszkolnych, wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych 10
Zadanie 8: Praca z uczniem słabym 10
Zadanie 9: Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych 10
Zadanie 10: Praca z uczniami pod katem egzaminu maturalnego 11
Zadanie 11: Diagnozowanie i badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów 11
Zadanie 12: Wykorzystanie wyników egzaminu maturalnego w celu podniesienia jakości pracy szkoły 12
Zadanie 13: Współpraca z rodzicami 12
Zadanie 14: Dbałość o porządek i estetykę w miejscu nauki i zabawy uczniów 12
Zadanie 15: Opracowanie autorskiego programu do nauczania nowego przedmiotu 13
Zadanie 16: Udział w zadaniach i pracach organów szkoły oraz zespołów zadaniowych związanych z realizacją podstawowych funkcji szkoły. 13
§8 ust. 2 pkt. 2 Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej; 14
Zadanie 1: Wykorzystanie komputera i odpowiedniego oprogramowania do opracowywania materiałów dydaktycznych i dokumentacji szkoły 14
Zadanie 2: Korzystanie z Internetu w celu pozyskiwania materiałów i wymiany informacji 15
Zadanie 3: Przygotowanie uczniów i rodziców do egzaminu maturalnego 16
Zadanie 4: Wykorzystanie elementów technologii informacyjnej w pracy z uczniami 16
Zadanie 5: Publikacja materiałów w Internecie 17
§8 ust. 2 pkt. 3 Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć; 17
Zadanie 1: Praca w zespole przedmiotowym 17
Zadanie 2: Praca na rzecz Rady Pedagogicznej 18
Zadanie 3: Prowadzenie i obserwacja zajęć otwartych dla nauczycieli stażystów lub nauczycieli kontraktowych 18
Zadanie 4: Dzielenie się wiedzą zdobytą na kursach, szkoleniach doskonalących (także za pośrednictwem Internetu) z innymi nauczycielami 19
Zadanie 5: Współpraca z nauczycielami 19
§8 ust. 2 pkt. 4a Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej; 20
Zadanie 1: Opracowanie i wdrożenie programu działań wychowawczych i opiekuńczych 20
Zadanie 2: Analiza i dostosowanie programu nauczania 20
Zadanie 3: Opracowanie i wdrożenie rozkładów materiału z matematyki 20
Zadanie 4: Opracowanie i wdrażanie działań edukacyjnych 20
§8 ust. 2 pkt. 4c Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych; 21
Zadanie 1: Organizowanie wycieczek 21
Zadanie 2: Organizowanie imprez klasowych i szkolnych 21
Zadanie 3: Organizowanie i przeprowadzanie konkursów szkolnych, rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów 22
Zadanie 4: Udział uczniów w różnych akcjach 22
Zadanie 5: Pełnienie funkcji wychowawcy 22
Zadanie 6: Organizowanie dodatkowych zajęć 23
Zadanie 7: Poznanie sytuacji rodzinnej i zdrowotnej wychowanków 23
§8 ust. 2 pkt.4e Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych; 24
Zadanie 1: Współpraca z osobami, organizacjami i instytucjami 24
Zadanie 2: Współpraca z pielęgniarką szkolną w zakresie profilaktyki zdrowotnej i higieny osobistej uczniów 24
Zadanie 3: Odpowiedzialność za bezpieczeństwo w szkole 24
Zadanie 5: Postępowanie w sprawach nieletnich 25
Zadanie 6: Podejmowanie wraz z uczniami zadań mających na celu pomoc ludziom w trudnej sytuacji oraz ochrony środowiska naturalnego 25
§8 ust.2 pkt.4.f Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej 25
§8 ust. 2 pkt. 5 Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzajów szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony; 26
Zadanie 1: Rozpoznanie i próba rozwiązania problemu 26
Zadanie 2: Doskonalenie kompetencji wychowawczych 26
Zadanie 3: Zapobieganie uzależnieniom wśród uczniów 26

Zagadnienia organizacyjne
Zadanie 1: Poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju.
Formy realizacji:
– analiza dokumentów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego.
– zapoznawanie się z materiałami publikowanymi na stronach internetowych MEN i innych portalach
– przygotowanie i złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego.
– przedstawienie dyrektorowi szkoły planu awansu zawodowego.
Efekty:
– zaakceptowanie przez dyrektora szkoły planu rozwoju zawodowego.
– przypomnienie obowiązujących przepisów prawa oświatowego i analiza zmian w prawie oświatowym.
– adaptacja szkoły do funkcjonowania zgodnie z zaleceniami w czasie COVID – 19.
– organizacja i przeprowadzenie egzaminu maturalnego 2020 zgodnie z zaleceniami CKE i GIS.
Zadanie 2: Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
Formy realizacji:
– gromadzenie materiałów i dokumentów w formie elektronicznej lub papierowej
Efekty:
– przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
Zadanie 3: Przygotowanie cząstkowych i całościowego sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Formy realizacji:
– opis i analiza materiałów i dokumentów w formie elektronicznej lub papierowej
– autorefleksja
Efekty:
– sprawne przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
Zadanie 4: Przygotowanie do postepowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego.
Formy realizacji:
– przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
– wypełnienie wniosku
– przygotowanie niezbędnej dokumentacji
Efekty:
– złożenie do Dyrektora szkoły sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
– złożenie wniosku i dokumentacji do właściwego organu
§8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej
lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły;
Zadanie 1: Przypomnienie zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły.
Formy realizacji:
– analizowanie dokumentacji szkoły: Statutu szkoły, Planu rozwoju szkoły,
Programu wychowawczo – profilaktycznego, Programu nadzoru, Regulaminu rekrutacji
Efekty:
– uaktualnienie wiedzy na temat dokumentacji szkoły
– wykorzystanie znajomości bieżącej dokumentacji do tworzenia nowej zgodnie ze zmieniającymi się przepisami
– przeprowadzone obserwacje w ramach nadzoru pedagogicznego
Zadanie 2: Śledzenie i analizowanie zadań i potrzeb szkoły, zaangażowanie w rozwój szkoły.
Formy realizacji:
– nadzór i praca przy nowelizacji Statutu szkoły
– pełnienie funkcji koordynatora elementów obchodów 110 – lecia szkoły
– przeprowadzanie dyskusji ewaluacyjnych i ankiet ewaluacyjnych wśród uczniów dotyczących mojej pracy w wymiarach m.in. : przygotowanie do zajęć, pomocniczość w stosunku do uczniów, sprawiedliwość oceniania, atrakcyjność i skuteczność metod przekazywania wiedzy, umiejętność przekazywania treści w sposób zrozumiały dla ucznia .
– zarządzanie pracami zespołu ds. rekrutacji, promocji szkoły
– przeprowadzanie i zarządzanie rekrutacją do szkoły
– przeprowadzanie i zarządzanie rekrutacją do szkoły
– zarządzanie pracami zespołu ds. rekrutacji, promocji szkoły
– pełnienie funkcji koordynatora elementów obchodów 110 – lecia szkoły
– nadzór i praca przy promocji szkoły
– nadzór i praca nad problemami związanymi z bezpieczeństwem szkoły, opracowywanie procedur.
– nadzór nad wykonywaniem obowiązków służbowych przez nauczycieli
– wykonywanie obowiązków wicedyrektora szkoły ze szczególną troską o jej rozwój
– tworzenie planu lekcji
– administrowanie dziennikiem elektronicznym
– przygotowywanie komisji do egzaminów maturalnych i nadzór nad przebiegiem egzaminów maturalnych
– analiza aktualnych potrzeb i sytuacji wymagających interwencji
– przeprowadzanie szkoleń dla nauczycieli
– uczestnictwo w wymianie ze szkołą Liceu Jardim w Brazylii
– w czasie COVID – 19 wspieranie i wdrażanie nauczycieli do pracy z nową platformą do zdalnego nauczania – Teams

Efekty:
– powstanie nowego Statutu Szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami
– obecność szkoły na targach EXPO oraz wyjazdy przedstawicieli zespołu ds. rekrutacji do szkół niższego szczebla w celu zaprezentowania oferty szkoły
– coroczne powstanie regulaminów rekrutacji, harmonogramów prac komisji rekrutacyjnej, przyjmowanie i weryfikacja dokumentów, obsługa systemu rekrutacyjnego, publikowanie list przyjętych
– przeprowadzone obserwacje zajęć lekcyjnych, kół i konsultacji
– przeprowadzone kontrole dyżurów nauczycieli, wypełniania dokumentacji elektronicznej i papierowej
– kilka razy w roku powstawanie nowego planu lekcji
– sprawne i prawidłowe funkcjonowanie dziennika elektronicznego
– powstanie i drukowanie arkuszy i świadectw uczniów
– sprawny przebieg egzaminów maturalnych z uwzględnieniem dostosowań dla uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi
– rozmowy z nauczycielami, uczniami, rodzicami w celu wsparcia, realizacji bieżących potrzeb i rozwiązywania trudności
– przeprowadzanie szkoleń odnoście pracy z dziennikiem elektronicznym zaowocowało właściwym wypełnianiem dokumentacji elektronicznej i do wydruku.
– zdobycie wiedzy na temat struktury, zasobów i metod edukacji w Brazylii, wymiana doświadczeń, spostrzeżeń, poznanie odległego kontynentu, zwyczajów itp.
– podniesienie poziomu wiedzy językowej i ogólnej uczniów biorących udział w wymianie, a także innych uczniów społeczności szkolnej pod wpływem relacji rówieśników
– praca nauczycieli na nowej platformie do zdalnego nauczania – Teams i obserwacja przeze mnie ich lekcji
Zadanie 3: Doskonalenie własnego warsztatu i metod pracy.
Formy realizacji:
– doskonalenie form i metod pracy na lekcjach matematyki
– opracowywanie ćwiczeń zgodnych ze standardami edukacyjnymi
– opracowywanie scenariuszy ciekawych lekcji
– gromadzenie własnych materiałów i pomocy naukowych
– spotykanie się w gronie nauczycieli zespołu przedmiotów matematyczno – informatycznych celem podzielenia się spostrzeżeniami, pomysłami, rozwiązaniami, ciekawymi materiałami i metodami
– przeprowadzanie dyskusji ewaluacyjnych i ankiet ewaluacyjnych wśród uczniów dotyczących mojej pracy w wymiarach m.in. : przygotowanie do zajęć, pomocniczość w stosunku do uczniów, sprawiedliwość oceniania, atrakcyjność i skuteczność metod przekazywania wiedzy, umiejętność przekazywania treści w sposób zrozumiały dla ucznia .
– opracowywanie bazy źródeł materiałów elektronicznych do pracy zdalnej w czasie COVID – 19.
– praca z elektroniczną tablicą, notesem, formsami i innymi aplikacjami do pracy zdalnej
– spotykanie się w gronie nauczycieli zespołu przedmiotów matematyczno – informatycznych na platformie Teams
Efekty:
– powstanie nowych kart pracy, prac klasowych, kartkówek dla uczniów po szkole podstawowej
– powstanie nowych scenariuszy zajęć
– zakup nowych pozycji książkowych z ciekawymi zadaniami i arkuszami maturalnymi
– stosowanie na zajęciach pomysłów i zasobów koleżanek
– utworzenie własnej bazy materiałów elektronicznych – zdjęcia podręcznika, zbioru zadań, innych ciekawych zadań, sprawdzianów elektronicznych, prezentacji, notatek lekcyjnych
– utworzenie własnej bazy źródeł materiałów elektronicznych
– powstanie nowych materiałów elektronicznych
Zadanie 4: Uatrakcyjnienie zajęć poprzez stosowanie metod aktywizujących.
Formy realizacji:
– wykorzystanie metod aktywizujących w swojej pracy
– wykorzystanie technologii informacyjnej
Efekty:
– większe zaangażowanie uczniów w proces lekcyjny
– sytuacja związana z COVID – 19 wymusza na nauczycielu stosowanie metod aktywizujących, gdyż brakuje kontaktu bezpośredniego, który w normalnych warunkach był dodatkową formą mobilizacji
– wyraźnie coraz lepsze wyniki nauczania – zwiększające się zaangażowanie uczniów, coraz więcej coraz wyższych pozytywnych ocen
– zwiększenie biegłości w wykorzystaniu technologii informacyjnej do procesu edukacyjnego przez uczniów
– sytuacja związana z COVID – 19, gdzie jedyną formą nauczania jest nauczanie na odległość, rozwija w uczniach kompetencje wykorzystania technologii informacyjnej do pogłębiania wiedzy
Zadanie 5: Poszerzanie swojej wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnętrznych i zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego
Formy realizacji:
– ukończenie kursu kwalifikacyjnego: „Zarządzanie Oświatą” (Instytut Kształcenia Eko Tur).
– ukończenie studiów podyplomowych „Oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną” (Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy filia w Warszawie)
– udział w szkoleniu i uzyskanie certyfikatu Wojewody Mazowieckiego, Komendanta Stołecznego Policji, Mazowieckiego Kuratora Oświaty w ramach projektu: Edukacja prawna w szkołach z udziałem warszawskiej Policji. W ramach projektu odbyło się sześć paneli:
– Zapobieganie doświadczeniu dyskryminacji w kontekście szkoły
– Zagrożenie handlem ludźmi w kontekście szkoły
– Zasady współpracy placówek oświatowych z Policją w sytuacji wystąpienia zagrożenia dzieci i młodzieży. Edukacja w zakresie uzależnień od substancji psychoaktywnych.
– Jak poradzić sobie z trudną sytuacją w szkole – odpowiedzialność nauczycieli i ich ochrona.
– Zasady postępowania dyrektora szkoły po otrzymaniu informacji o zagrożeniu – „aktywny strzelec”
– Cyberprzestępczość – identyfikacja i przeciwdziałanie zagrożeniom.
– udział w seminarium w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku: Bezpieczeństwo i higiena nauczania w szkołach i placówkach oświatowych z udziałem Agnieszki Ludwin, Zastępcy Dyrektora Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Panią Aurelię Michałowską Mazowieckiego Kuratora Oświaty i Andrzeja Sosnowskiego, Mazowieckiego Wicekuratora Oświaty
– udział w seminarium Diagnoza ucznia zdolnego (Instytut Kształcenia Eko Tur).
– udział w seminarium Trening umiejętności wychowawczych i komunikacyjnych ( Instytut Kształcenia Eko Tur).
– udział w seminarium :Współpraca z rodzicami oraz wywiadówki w szkole – jak pracować i budować relacje z roszczeniowym rodzicem ( Instytut Kształcenia Eko Tur ) .
– udział w seminarium : Neurodydakta w praktyce szkolnej. Lepiej, ciekawiej, skuteczniej (Instytut Kształcenia Eko Tur).
– udział w seminarium: Praca w klasie integracyjnej ( Instytut Kształcenia Eko Tur.)
– udział w seminarium: Wspieranie uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych (Instytut Kształcenia Eko Tur).
– udział w seminarium z ratownictwa medycznego ( BHP Dla Ciebie).
– udział w I edycji projektu edukacyjnego STEM Politechniki Warszawskiej (Science, Technology, Engineering, Mathematics)
– udział w szkoleniu dotyczącym RODO.
– udział szkoleniu online w MSCDN – Matematyka na stracie.
– udział w szkoleniu Zmiany w prawie oświatowym po 1 września 2019.
– udział w szkoleniu Rozwijanie kompetencji kluczowych
– udział w warsztatach Praca z uczniem z HIV
– udział w seminarium 10–lecie Warsa i Sawy oraz Szkoły z Pomysłem.
– udział w Wielkopolskim Kongresie Innowacyjnych Nauczycieli Matematyki w Poznaniu
– udział w szkoleniu Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży
– udział w szkoleniu Metody socjoterapeutyczne w pracy wychowawczej
– udział w zdalnym seminarium: Praca zdalna i bezpieczne przesyłanie dokumentów, a przepisy RODO! (Michał Galac – PlikCenter)
– udział w zdalnym seminarium: Dotacja dla szkół – cyfrowa szkoła (Michał Galac –PlikCenter)
– udział w zdalnym seminarium: Platforma Teams – narzędzie zdalnego nauczania w Twojej szkole
– udział w zdalnym seminarium: Zasady oceniania w nauczaniu zdalnym (Instytut Kształcenia Eko Tur).
– udział w zdalnym seminarium: Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i niepełnosprawnym w nauczaniu zdalnym (Instytut Kształcenia Eko Tur).
– coroczne szkolenia dla weryfikatorów i egzaminatorów maturalnych
– udział w lekcjach otwartych, koleżeńskich, nauczyciela odbywającego staż na mianowanie
– studiowanie literatury metodycznej, przedmiotowej, pedagogicznej, z zakresu psychologii
– analiza nowej podstawy programowej dla klas po szkole podstawowej
– poznanie systemu nauczania w szkole brazylijskiej podczas wymiany ze szkołą Liceu Jardim z São Paulo
Efekty:
– zdobycie nowych kwalifikacji, kompetencji i umiejętności w zarządzaniu placówką oświatową
– zdobycie nowych kwalifikacji, kompetencji i umiejętności do pracy z uczniem niepełnosprawnością intelektualną
– poszerzenie i zdobycie nowej merytoryczne wiedzy dotyczącej pracy w szkole i aspektów prawnych współpracy z jednostkami policji
– poszerzenie i zdobycie nowej merytoryczne wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa i higieny pracy w placówkach oświatowych
– poszerzenie i zdobycie nowej merytoryczne wiedzy opartej na badaniach i praktycznych umiejętności do pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych .
– poszerzenie i zdobycie wiedzy z zakresu prowadzenia rozmów z rodzicem trudnym jak i wspierania rodziców w rozwiązywaniu problemów z uczniami sprawiającymi problemy wychowawcze i uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych (praktyczny wymiar – pedagogizacja rodziców w czasie rozmów indywidualnych i podczas zebrań klasowych) .
– nabycie praktycznej wiedzy do pracy z uczniem zdolnym i diagnozy ucznia zdolnego. interwencyjnych w przypadku zaistnienia sytuacji trudnych wymagających specjalistycznych działań wychowawczych.
– umiejętność rozwijania umiejętności społecznych uczniów ( komunikacyjnych, wnioskowania moralnego, krytycznego myślenia, kontroli stresu) z uwzględnieniem uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Czas godzin z wychowawcą to dobry moment do kształtowania właściwych prospołecznych postaw uczniów.
– nabycie wiedzy teoretycznej i zdobycie praktycznych umiejętności budowania i kierowania procesem motywacji uczniów z uwzględnieniem uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych . Nabyta wiedza i praktyczne umiejętności umożliwiły także i mnie przeprowadzanie autoewaluacji mojej motywacji.
Jej budowanie to jeden z najbardziej istotnych czynników w relacjach pomiędzy uczniem i nauczycielem. Dzięki niej mam możliwość podtrzymania na właściwym poziomie funkcjonalności procesu edukacyjnego i wychowawczego, który z założenia jest procesem interakcyjnym wielopodmiotowym.
– nabycie umiejętności przekazywania wiedzy rodzicom uczniów i uczniom z zakresu motywacji, radzenia sobie ze stresem, monitorowania zachowań problemowych podopiecznych /niezmiernie istotne zwłaszcza dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i uczniów klas III podchodzących do egzaminu maturalnego/
– umiejętność rozwiązywania problemów wychowawczych.
– umiejętność prowadzenia rozmowy motywacyjnej z uczniami i rodzicami
– umiejętność oceny trudności edukacyjnych i emocjonalnych uczniów w tym uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, wymiar praktyczny: wsparcie uczniów, rodziców, efektywniejsza współpraca z psychologiem i pedagogiem szkolnym.
– zdobycie teoretycznej i praktycznej wiedzy o sposobie konstruowania i prowadzenia lekcji, motywowania uczniów, wspierania ich w rozwoju zgodnie z założeniami wiedzy na o funkcjonowaniu mózgu ludzkiego i procesach uczenia się oraz wpływie emocji i stresu na osiągnięcia edukacyjne i rozwój psychospołeczny uczniów ze szczególnym uwzględnieniem uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
– zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności rozwiązywania sytuacji trudnych, rozwijania zachowań adaptacyjnych uczniów, tworzenia programów interwencyjnych.
– zdobycie teoretycznej i praktycznej wiedzy o sposobie ratowania ludzkiego życia
– zdobycie wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa przekazywania, przechowywania i ochrony danych przechowywanych w szkole.
– zdobycie wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa pracy zdalnej i bezpiecznego przesyłania dokumentów w powiązaniu z przepisami RODO
– zdobycie wiedzy i narzędzi do przeprowadzenia diagnozy wiedzy i umiejętności matematycznych uczniów klasy pierwszej po szkole podstawowej
– zdobycie wiedzy dotyczącej dotacji dla szkół w dobie zdalnego nauczania
– zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej dotyczącej Platformy Teams jako narzędzia zdalnego nauczania w mojej szkole
– zdobycie wiedzy teoretycznej dotyczącej zasad oceniania w nauczaniu zdalnym
– nieustanne aktualizowanie wiedzy niezbędnej do właściwego przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego z matematyki
– poszerzenie własnego warsztatu pracy o pomysły kolegów i koleżanek
– poszerzenie wiedzy o pomysły kolegów i koleżanek nauczycieli z Brazylii
Zadanie 6: Rozwijanie zainteresowań uczniów
Formy realizacji:
– prowadzenie konsultacji matematycznych dla uczniów zainteresowanych matematyką
– udział uczniów w konkursach i projektach matematycznych
Efekty:
– rozwiązywanie zagadnień matematycznych i problemów wymagających niestandardowego sposobu myślenia
– udział moich uczniów w Szkolnym Konkursie Zadaniowym
– udział moich uczniów w Praskim Konkursie Matematycznym (nawet tych z pierwszej klasy po szkole podstawowej)
– udział moich uczniów w Mini Akademii Matematyki (najwięcej reprezentantów szkoły pochodzi z mojej klasy)
Zadanie 7: Organizowanie i przeprowadzanie konkursów międzyszkolnych, wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych
Formy realizacji:
– współorganizowanie i nadzorowanie konkursów z ramienia dyrekcji szkoły:
– Ocalić i przywrócić do życia.
– Praga w moim obiektywie.
– Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Brazylii
– Ogólnopolski Konkurs „Rytmy nieskończoności”
– Praski Konkurs Matematyczny – tutaj także udział merytoryczny jako nauczyciela przedmiotu
– Szkolny Konkurs Zadaniowy – tutaj także udział merytoryczny jako nauczyciela przedmiotu
– Konkurs Kangur
Zadanie 8: Praca z uczniem słabym
Formy realizacji:
– prowadzenie zajęć wyrównawczych przygotowujących do matury z matematyki
– pomoc uczniom słabym w wyrównywaniu braków w formie zajęć pozalekcyjnych, stosowanie metod aktywizujących, konsultacji przedmiotowych
– indywidualna analiza popełnionych błędów w sprawdzianach i umożliwienie napisania popraw
Efekty:
– wszyscy moi uczniowie, nawet bardzo słabi zdali egzamin maturalny z matematyki i to dużo ponad próg zdawalności
– systematyczna poprawa wyników nauczania
Zadanie 9: Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Formy realizacji:
– prowadzenie zajęć wyrównawczych przygotowujących do matury z matematyki ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
– pomoc uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych w wyrównywaniu braków w formie zajęć pozalekcyjnych, stosowanie metod aktywizujących, konsultacji przedmiotowych
– indywidualna analiza popełnionych błędów w sprawdzianach i umożliwienie napisania popraw
– tworzenie sprawdzianów, kartkówek, kart pracy, zestawów zadań egzaminacyjnych, konspektów lekcyjnych uwzględniających umiejętności i potrzeby uczniów
– zachęcanie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych do aktywnego udziału w lekcjach
– podział sprawdzianów na mniejsze części dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych pozwalające łatwiej przyswoić i zaliczyć materiał
– prowadzenie indywidualnych konsultacji dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Efekty:
– wszyscy moi uczniowie, nawet bardzo słabi zdali egzamin maturalny z matematyki i to wysoko ponad próg zdawalności
– systematyczna poprawa wyników nauczania
– coraz więcej uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych przekonywało się, że są wstanie nauczyć się matematyki
– uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych przyswoili sobie także wiedzę taktyczną związaną z rozwiązywaniem zadań na egzaminie maturalnym
uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych przyswoili sobie także wiedzę dotyczącą pisania egzaminu maturalnego w szczególnych sytuacjach np. z nauczycielem wspomagającym; tzn. jak dyktować i nadzorować co napisał nauczyciel wspomagający, aby w pracy było dokładnie to co uczeń ma na myśli.
Zadanie 10: Praca z uczniami pod katem egzaminu maturalnego
Formy realizacji:
– przeprowadzanie zajęć przygotowujących do egzaminu maturalnego
– opracowywanie zestawów badających umiejętności uczniów określone standardami egzaminacyjnymi
– opracowanie i wdrożenie innowacji pedagogicznej – Grafika komputerowa w matematyce jako wspomaganie ucznia w przygotowaniu do egzaminu maturalnego.
Efekty:
– uczniowie uzyskują systematyczną informację zwrotną na temat swoich wątpliwości, pytań i problemów
– uczniowie uzyskują systematyczną informację zwrotną na temat swojej wiedzy i umiejętności
– wszyscy moi uczniowie, nawet bardzo słabi zdali egzamin maturalny z matematyki i to dużo ponad próg zdawalności
– systematyczna poprawa wyników nauczania
– utrwalenie materiału do egzaminu maturalnego dzięki zastosowaniu grafiki komputerowej
Zadanie 11: Diagnozowanie i badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów
Formy realizacji:
– konstruowanie sprawdzianów
– przeprowadzanie sprawdzianów ogólnoszkolnych diagnozujących badanie przyrostu wiedzy i umiejętności matematycznych uczniów przy wejściu, w Połowie Drogi, i przy wyjściu /matury próbne/
– analiza i wnioski do dalszej pracy
Efekty:
– uczniowie uzyskują systematyczną informację zwrotną na temat przyrostu swojej wiedzy
– ja i nauczyciele mojego zespołu przedmiotowego uzyskujemy systematyczną informację zwrotną na temat przyrostu wiedzy swoich uczniów
– ja i nauczyciele mojego zespołu przedmiotowego uzyskujemy systematyczną informację jaka część materiału wymaga jeszcze powtórzenia, utrwalenia, wyjaśnienia
– ja i nauczyciele mojego zespołu przedmiotowego spotykamy się i omawiamy wnioski do dalszej pracy i wdrażamy je w kolejnych miesiącach i latach
Zadanie 12: Wykorzystanie wyników egzaminu maturalnego w celu podniesienia jakości pracy szkoły
Formy realizacji:
– przygotowywanie statystyk próbnych i właściwych egzaminów maturalnych
– analiza raportów CKE i OKE
– coroczne przygotowywanie analizy wyników egzaminu maturalnych (próbnych i właściwych) oraz ich prezentacja na posiedzeniu Rady Pedagogicznej
Efekty:
– podnoszenie poziomu zdawalności egzaminu maturalnego
– nieustanne monitorowanie własnej pracy motywuje do szukania coraz skuteczniejszych metod i coraz ciekawszych pomysłów na bieglejsze opanowanie przez uczniów materiału podstawy programowej
Zadanie 13: Współpraca z rodzicami
Formy realizacji:
– organizowanie zebrań z rodzicami jako wychowawca i wicedyrektor
– organizowanie spotkań indywidulanych z rodzicami
– przeprowadzanie rozmów telefonicznych
– korespondencja poprzez dziennik elektroniczny
– wydobywanie z uczniów talentów i zachęcanie rodziców do wspierania dzieci w dążeniu do celu
– wsparcie w trudnych sytuacjach życiowych
– współpraca z rodzicami będącymi w komitecie organizacyjnym studniówek – nadzór nad organizacją i bezpiecznym przebiegiem
– komunikacja i współpraca z Radą Rodziców
Efekty:
– utrzymywanie stałych kontaktów z rodzicami
– ciągła współpraca z rodzicami uczniów sprawiających trudności wychowawcze lub mających trudności w nauce
– zapobieganie porażkom i wykluczeniu społecznemu
– wydobywanie z uczniów talentów i zachęcanie rodziców
– wyjście z trudnych sytuacji, zarówno rodziców jak i uczniów, obronną ręką
– właściwe przygotowanie i bezpieczny przebieg studniówek
– realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi placówki
Zadanie 14: Dbałość o porządek i estetykę w miejscu nauki i zabawy uczniów
Formy realizacji:
– dbałość o wystrój szkoły – kontrola nauczycieli odpowiedzialnych za wystrój klas i gablot szkoły oraz ich aktualizację
– opieka i nadzór na powierzonymi pomocami i mieniem przypisanym klasie i nauczycielowi
– współpraca z rodzicami będącymi w komitecie organizacyjnym studniówek
– komunikacja i współpraca z Radą Rodziców
Efekty:
– estetyka i zachowanie czystości w klasach i innych pomieszczeniach szkoły – korytarze, stołówka, aula, sala gimnastyczna, siłownia, teren wokół szkoły
– wykorzystywanie pomocy naukowych na lekcji
– w sytuacji zniszczenia lub zużycia systematyczne uzupełnianie pomocy naukowych
– estetyczne, dobrze przygotowane miejsca studniówek szkolnych
– zakup przez Radę Rodziców niektórych pomocy naukowych czy nagród konkursowych
– dofinansowanie przez Radę Rodziców do nagłośnienia auli szkolnej
– dofinansowanie przez Radę Rodziców do podestu do auli szkolnej służącego do występów uczniów
Zadanie 15: Opracowanie autorskiego programu do nauczania nowego przedmiotu
Formy realizacji:
– nauczanie nowego przedmiotu Grafika Komputerowa wg samodzielnie napisanego autorskiego programu
Efekty:
– umieszczenie przedmiotu w siatce godzin wybranych klas
– nauczanie przedmiotu w klasach w których został on przewidziany w toku nauczania
– zwiększenie wiedzy młodych ludzi na temat grafiki komputerowej i dzięki temu ułatwienie w wyborze przyszłego zawodu
– poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły
Zadanie 16: Udział w zadaniach i pracach organów szkoły oraz zespołów zadaniowych związanych z realizacją podstawowych funkcji szkoły.
Formy realizacji :
– udział w zebraniach rady pedagogicznej i szkoleniach w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli.
– organizacja pracy Zespołów Egzaminacyjnych podczas matur
– udział w pracach zespołu wychowawczego.
– udział w pracach zespołu ds. uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
– współpraca z psychologiem i pedagogiem szkolnym oraz Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną nr 5.
– prowadzenie zajęć indywidualnych z uczniami posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
– wypełnianie dokumentacji psychologiczno – pedagogicznej.
– zgłaszanie uczniów na egzamin maturalny za pośrednictwem aplikacji Hermes
– tworzenie składu zespołów nadzorujących
– współpraca z innymi szkołami w związku z koniecznością zapewnienia osoby z innej placówki jako członka zespołu nadzorującego
Efekty :
– usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy z zakresu diagnozy i metod pracy z uczniami z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
– pogłębienie znajomości procedur związanych z przeprowadzaniem egzaminu maturalnego, organizowaniem pomocy psychologiczno – pedagogicznej i sposobem przeprowadzania ewaluacji wewnętrznej.
– przygotowanie wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
– przygotowanie indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
– pogłębienie wiedzy dotyczącej funkcjonowania uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
– praktyczne zastosowanie podczas procesu dydaktycznego założeń zawartych w wielospecjalistycznej ocenie funkcjonowania ucznia i w indywidualnych programach edukacyjno – terapeutycznych.
– właściwe zgłaszanie uczniów oraz przeprowadzanie egzaminu maturalnego zgodnie z procedurami
§8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
Zadanie 1: Wykorzystanie komputera i odpowiedniego oprogramowania do opracowywania materiałów dydaktycznych i dokumentacji szkoły
Formy realizacji:
– wykorzystanie programów komputerowych z pakietu Office do tworzenia dokumentacji szkolnej, protokołów rad pedagogicznych, arkuszy ocen, scenariuszy lekcji, prezentacji, rozkładów materiału, tworzenia testów, sprawdzianów, klasówek, kart pracy, sprawozdań, dyplomów, pomocy dydaktycznych, materiałów do lekcji, na uroczystości szkolne i klasowe, gazetki, projektowania zaproszeń, podziękowań, tworzenia zestawień
– opracowanie dokumentacji związanej z awansem zawodowym
– korzystanie z encyklopedii multimedialnych, Internetu
– tworzenie prezentacji multimedialnych w programie Power Point i Prezi
– tworzenie multimedialnych testów sprawdzających do realizacji także w czasie zdalnego nauczania z wykorzystaniem platformy do testów wydawnictwa MiGra oraz platformy Forms z Office 365
– komputerowe wypisywanie świadectw
– komunikacja z OKE poprzez system wymiany plików
– obsługa programu Hermes do zgłaszania uczniów do egzaminu maturalnego
– obsługa systemu rekrutacyjnego
– systematyczne prowadzenie elektronicznego dziennika librus.
– wykorzystywanie w pracy modułów dziennika librus: e świadectwa + arkusz ocen.
– wykorzystywanie w pracy edytora rozkładu materiału nauczania dziennika librus.
– wykorzystanie w pracy projektora multimedialnego i komputera.
– wykorzystanie technologii informacyjnej do generowania dyplomów, zaproszeń do konkursów, przygotowania scenariuszy uroczystości szkolnych.
– wykorzystanie maila i dziennika librus do systematycznej komunikacji z uczniami, rodzicami, nauczycielami, psychologiem, pedagogiem i dyrekcją szkoły.
– wykorzystywanie w pracy epodręcznika ; www.epodreczniki.pl i zalecanie z jego korzystania uczniom.
– wykorzystanie mediów społecznościowych ( facebook) w celu stworzenia klasowych/ maturalnych grup społecznościowych na których. umieszczałem uczniom takie materiały jak testy, linki stron edukacyjnych , arkusze maturalne, linki do filmów edukacyjnych, prezentacji multimedialnych, linki do filmów na youtube. Grupy facebookowe umożliwiały mi również komunikację z uczniami w kwestiach związanych z rozwiązywaniem zaleconych zadań.
– wykorzystywanie na zajęciach m.in. takich stron jak : www.memorizer.pl, labolatoriummatematyczne.pl., www.pazdro.com.pl, www.pazdro.net. Wymienione strony zawierają quizy, materiały tematycznie związane z zagadnienia z matematyki.
– przeprowadzenie lekcji wychowawczej na temat zagrożeń w Internecie i cyberprzemocy.
– wykorzystanie portali : www.academiu.edu, www.edux.pl do publikacji własnych prac.
– stworzenie własnej strony internetowej w celu publikacji własnych prac
Efekty:
– powstanie dokumentacji związanej z awansem zawodowym
– powstanie dokumentacji szkolnej w formie elektronicznej i drukowanej
– publikacja dokumentów i informacji na stronie szkoły
– powstanie elektronicznych testów i prezentacji
– na bieżąco wymiana plików i informacji z OKE
– coroczne zgłoszenie uczniów i absolwentów na egzamin maturalny
– coroczne powstanie właściwych list maturalnych
– coroczne przeprowadzanie egzaminu maturalnego
– coroczne przeprowadzenie naboru
Zadanie 2: Korzystanie z Internetu w celu pozyskiwania materiałów i wymiany informacji
Formy realizacji:
– śledzenie nowości wydawniczych
– wykorzystanie materiałów multimedialnych zamieszczonych w Internecie w tym arkuszy maturalnych
– wykorzystanie labolatoriummatematyczne.pl, gdzie uczniowie mieli możliwość lepszego zrozumienia treści dzięki apletom Java
– prowadzenie lekcji zdalnych na platformie Teams z wykorzystaniem udostępniania własnego ekranu, aplikacji, tablicy na której uczniowie prezentowali rozwiązania zadań
– prowadzenie lekcji matematyki, lekcji indywidualnych i zajęć pozalekcyjnych z wykorzystaniem technologii informacyjnej
– zachęcanie uczniów do rozszerzania i pogłębiania wiedzy z wykorzystaniem zasobów internetowych
– wykorzystanie technologii informacyjnej do realizacji innowacji „ Wykorzystanie grafiki komputerowej w procesie przygotowania do matury z matematyki”
– wykorzystanie materiałów wideo (YouTube) do przekazywania i utrwalania wiedzy w okresie przejściowym
– komunikacja z OKE poprzez system wymiany plików
– obsługa programu Hermes do zgłaszania uczniów do egzaminu maturalnego
– obsługa systemu rekrutacyjnego
Efekty:
– powstanie prezentacji multimedialnych na lekcje
– realizacja podstawy programowej na nauczaniu zdalnym
– podniesienie jakości jednostek lekcyjnych
– zwiększenie zainteresowania uczniów przedmiotem
– wzrost pozytywnych ocen z przedmiotu
– pozyskanie nowych materiałów do prowadzenia lekcji
– pozyskanie nowych materiałów do przeprowadzenia diagnoz
– poszerzanie i utrwalanie wiedzy u uczniów pomimo niemożności prowadzenia „tradycyjnych lekcji”
– na bieżąco wymiana plików i informacji z OKE
– coroczne zgłoszenie uczniów i absolwentów na egzamin maturalny
– coroczne powstanie właściwych list maturalnych
– coroczne przeprowadzanie egzaminu maturalnego
– coroczne przeprowadzenie naboru
Zadanie 3: Przygotowanie uczniów i rodziców do egzaminu maturalnego
Formy realizacji:
– przygotowanie i przedstawienie prezentacji multimedialnej dla uczniów i rodziców klas III na temat egzaminu maturalnego
– przygotowanie i przedstawienie prezentacji na dni otwarte szkoły dla kandydatów
– korzystanie z encyklopedii multimedialnych i arkuszy maturalnych zamieszczonych w Internecie
– motywowanie uczniów do właściwego korzystania z komputera jako źródła informacji
– wykorzystanie technologii informacyjnej do realizacji innowacji „ Wykorzystanie grafiki komputerowej w procesie przygotowania do matury z matematyki
Efekty:
– przeprowadzanie spotkania z rodzicami i uczniami z przedstawieniem przygotowanej prezentacji nt. egzaminu maturalnego
– przeprowadzanie spotkania z rodzicami i uczniami z przedstawieniem przygotowanej prezentacji nt. szkoły
– przeprowadzenie pogadanek na godzinach wychowawczych z młodzieżą na temat możliwości i ich pomysłów na wykorzystanie Internetu do zdobywania wiedzy
– rozwiązywanie zadań z arkuszy znalezionych w sieci
– 100% zdanych egzaminów maturalnych z matematyki w mojej klasie wychowawczej, także osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
Zadanie 4: Wykorzystanie elementów technologii informacyjnej w pracy z uczniami
Formy realizacji:
– korzystanie na lekcji i zajęciach pozalekcyjnych z portali edukacyjnych oraz innych dostępnych multimediów
– opracowanie i wdrożenie innowacji pedagogicznej – Grafika komputerowa w matematyce jako wspomaganie ucznia w przygotowaniu do egzaminu maturalnego.
– kontakt z uczniami za pomocą poczty elektronicznej, poczty dziennika Librus, komunikatorów: Messengera Skype, platformy do zdalnego nauczania – Teams
– przygotowywanie przez uczniów prezentacji multimedialnych
– korzystanie przez uczniów podczas lekcji z zasobów Internetu.
– wykorzystywanie przez uczniów na lekcji materiałów udostępnionych przeze mnie na Facebooku.
– wykorzystywanie przez uczniów epodręczników podczas zajęć lekcyjnych.
– wykorzystywanie przez uczniów stron z quizami, epodręczników, mediów społecznościowych w przygotowaniu się do zajęć i egzaminu maturalnego.
Efekty:
– uatrakcyjnienie lekcji
– zwiększenie zaangażowania uczniów w lekcję
– stała i bieżąca komunikacja
– realizacja zdalnych konsultacji
– utrwalenie materiału do egzaminu maturalnego dzięki zastosowaniu grafiki komputerowej
– zwiększenie zaangażowania uczniów w proces dydaktyczny.
– możliwość wykorzystania przez uczniów materiałów zamieszczanych przeze mnie w mediach społecznościowych czy epodręczników w każdym miejscu i czasie.
– efektywniejsze przygotowywanie się uczniów do sprawdzianów i innych zadań szkolnych.
– poznanie przez uczniów możliwości wykorzystania mediów społecznościowych do celów edukacyjnych.
– ukształtowanie wśród uczniów umiejętności krytycznego i bezpiecznego korzystania z zasobów Internetu.
– poznanie przez uczniów profesjonalnych stron internetowych zawierających informacje umożliwiające samodzielne poszerzanie wiedzy matematycznej. Pokazanie uczniom różnych możliwości samodzielnego poszerzania wiedzy jest jednym z kroków związanych z wprowadzenia młodych ludzi w proces kształcenia ustawicznego z wykorzystaniem TIK.
Zadanie 5: Publikacja materiałów w Internecie
Formy realizacji:
– publikowanie scenariuszy zajęć
– publikacja rozkładów nauczania
– publikowanie zadań i wyników na stronie wewnątrzszkolnego konkursu matematycznego
– publikacja na stronie szkoły ogłoszeń i materiałów takich jak zdjęcia, dokumenty szkoły, plan lekcji
– publikacja na stronie Facebooka szkoły ogłoszeń i materiałów takich jak zdjęcia, ważne wydarzenia szkoły
Efekty:
– pojawienie się powyższych informacji w sieci
– możliwość korzystania z powyższych informacji przez nauczycieli, rodziców, uczniów i innych użytkowników sieci
§8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć;
Zadanie 1: Praca w zespole przedmiotowym
Formy realizacji:
– aktywne uczestnictwo w matematyczno – informatycznym zespole przedmiotowym
– układanie programów poprawy wyników z matematyki we współpracy z innymi nauczycielami (program naprawczy)
– opracowywanie sprawdzianów ogólnoszkolnych
– opracowywanie wyników sprawdzianów ogólnoszkolnych i egzaminów maturalnych
– realizacja wyznaczonych zadań oraz współtworzenie dokumentacji spotkań
Efekty:
– semestralne sprawozdania z działań zespołu matematyczno – informatycznego
– wdrożenie i realizacja programu naprawczego
– przeprowadzenie ogólnoszkolnych sprawdzianów diagnostycznych wraz z omówieniem
– przygotowywanie zestawień wyników maturalnych
– zrealizowane zadania zespołu między innymi takie jak: Dzień liczby Pi, Szkolny Konkurs Zadaniowy, Praski Konkurs Matematyczny, Konkurs Kangur
Zadanie 2: Praca na rzecz Rady Pedagogicznej
Formy realizacji:
– uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej
– przygotowanie analizy wyników sprawdzianów ogólnoszkolnych i egzaminów maturalnych oraz ich prezentacja na posiedzeniach RP
– szkolenia rady pedagogicznej dotyczące obsługi dziennika Librus
– szkolenia rady pedagogicznej dotyczące obsługi systemu rekrutacyjnego
– organizowanie kalendarza roku szkolnego
– uczestnictwo w zebraniach zespołu kierowniczego
– organizacja przebiegu matur
– pomoc nauczycielom w organizacji pracy zdalnej
– szkolenia nauczycieli związane z pracą zdalną
– szkolenia nauczycieli dotyczące obsługi sprzętu szkolnego
Efekty:
– sprawne funkcjonowanie szkoły
– właściwe przeprowadzanie rekrutacji
– wdrażanie ciekawych pomysłów Rady Pedagogicznej
– właściwe przeprowadzanie egzaminów maturalnych
– sprawne funkcjonowanie lekcji on – line
– właściwe użytkowanie sprzętu przez nauczycieli, a co za tym idzie dłuższa sprawność sprzętu szkolnego
Zadanie 3: Prowadzenie i obserwacja zajęć otwartych dla nauczycieli stażystów lub nauczycieli kontraktowych
Formy realizacji:
– przygotowanie i przeprowadzanie zajęć otwartych
– opracowywanie pomocy dydaktycznych
– obserwacja zajęć lekcyjnych
Efekty:
– podnoszenie jakości pracy szkoły
– wspieranie młodszych nauczycieli własną wiedzą i doświadczeniem
– dzielenie się pomocami
– dzielenie się wnioskami z obserwacji
Zadanie 4: Dzielenie się wiedzą zdobytą na kursach, szkoleniach doskonalących (także za pośrednictwem Internetu) z innymi nauczycielami
Formy realizacji:
– wymiana doświadczeń z nauczycielami z zespołu przedmiotowego
– przekazywanie wybranych materiałów zainteresowanym nauczycielom
– publikowanie na portalach internetowych planu rozwoju zawodowego, scenariuszy zajęć itp.
– przeprowadzanie szkoleń dla nauczycieli
Efekty:
– podnoszenie jakości pracy szkoły
– rozbudowa bazy materiałów własnej i innych nauczycieli
– wzrost doświadczeń młodych nauczycieli
– wzrost wiedzy nauczycieli
– wzrost atrakcyjności zajęć
Zadanie 5: Współpraca z nauczycielami
Formy realizacji:
– współpraca w przygotowywaniu uczniów do konkursów i projektów,
– współpraca przy organizowaniu imprez szkolnych
– przeprowadzanie wspólnych akcji
– współpraca z panią Hanną Kazimierską nauczycielem bibliotekarzem w celu uczestnictwa uczniów w czytaniu książek dzieciom w przedszkolu w ramach projektu Od Przedszkolaka do Barbosiaka
– współpraca z pedagogiem szkolnym panią Alicją Cacko , Beatą Masiewicz i psychologiem szkolnym panią i Panią Eweliną Ławecką (psycholog szkolny) w zakresie pomocy uczniom, współtworzenia dokumentów IPET, opinii szkoły dla Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej, Arkusza wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia.
– współpraca z innymi nauczycielami uczącymi w moich klasie wychowawczej (klasa f – politechniczno – architektoniczna) w zakresie rozwiązywania występujących problemów.
Efekty:
– startowanie uczniów w konkursach matematycznych: Praski Konkurs Matematyczny, Szkolny Konkurs Zadaniowy, Kangur, Mini Akademia Matematyki
– dzień liczby Pi
– pogłębienie wiedzy z matematyki przez uczniów
– rozbudzanie zainteresowania przedmiotem
– coroczna realizacja Praskiego Konkursu Matematycznego
– coroczna realizacji Szkolnego Konkursu Zadaniowego
– zaangażowanie młodzieży w projekt od Przedszkolaka do Barbosiaka
– wyposażenie uczniów w narzędzia skutecznego uczenia się.
– rozwijanie specjalistycznych zainteresowań uczniów.

§8 ust. 2 pkt. 4a
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
Zadanie 1: Opracowanie i wdrożenie programu działań wychowawczych i opiekuńczych
Formy realizacji:
– opracowanie dla klasy planów pracy wychowawcy zgodnie z Programem Wychowawczym i Profilaktycznym Szkoły
– pomoc uczniom w rozwiazywaniu problemów
– pomoc i wsparcie dla rodziców dzieci z problemami edukacyjnymi i wychowawczymi
– współpraca z rodzicami młodzieży potrzebującej wsparcia
Efekty:
– powstanie dokumentacji związanej z awansem zawodowym
– pokonywanie zasadniczych trudności z większymi i mniejszymi sukcesami.
– opinie i orzeczenia poradni w związku z zauważonymi potrzebami edukacyjnymi uczniów
– dostosowywanie metod i warunków pracy do potrzeb uczniów
Zadanie 2: Analiza i dostosowanie programu nauczania
Formy realizacji:
– analiza i dostosowanie programu nauczania matematyki dla uczniów ze specjalnymi potrzebami
– analiza i dostosowanie programu nauczania matematyki w związku z wdrożeniem nowej podstawy programowej dla uczniów po szkole podstawowej
Efekty:
– powstanie dokumentacji związanej z dostosowaniem nauczania przedmiotu do potrzeb psychofizycznych ucznia
– wybór podręcznika i treści tak, aby treści konieczne zostały zrealizowane w klasie pierwszej.
Zadanie 3: Opracowanie i wdrożenie rozkładów materiału z matematyki
Formy realizacji:
– wnikliwa analiza nowej podstawy programowej dla uczniów po szkole podstawowej
– analiza istniejących i opracowanie własnych rozkładów nauczania
Efekty:
– zrealizowanie podstawy programowej zarówno w klasach maturalnych jak i w klasie pierwszej po szkole podstawowej
– wybór podręcznika i treści tak, aby treści konieczne zostały zrealizowane w klasie pierwszej.
Zadanie 4: Opracowanie i wdrażanie działań edukacyjnych
Formy realizacji:
– opracowanie próbnej matury.
– opracowanie programu przygotowania uczniów do matury z matematyki.
– opracowanie planu pracy dla uczniów mających trudności z nauką matematyki.
– opracowanie i wdrożenie innowacji pedagogicznej – Grafika komputerowa w matematyce jako wspomaganie ucznia w przygotowaniu do egzaminu maturalnego.
Efekty:
– zrealizowanie podstawy programowej zarówno w klasach maturalnych jak i w klasie pierwszej po szkole podstawowej
– utrwalenie materiału do egzaminu maturalnego dzięki zastosowaniu grafiki komputerowej
§8 ust. 2 pkt. 4c
Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych;
Zadanie 1: Organizowanie wycieczek
Formy realizacji:
– organizacja wycieczek klasowych
– organizacja wyjść klasowych do kina, teatru, muzeum, lekcji i warsztatów poza szkołą
– pełnienie funkcji opiekuna na wyjazdach szkolnych
Efekty:
– wyjazd klasy wychowawczej na tydzień integracyjny – opieka wychowawcy
– uczestnictwo klasy w wykładzie i warsztacie terenowym pt Praga Moja Pasja – rewitalizacja obiektów Pragi Północ
– uczestnictwo klasy w filmie historyczno – kulturalnym Azyl
– uczestnictwo klasy w filmie związanym z edukacją integracyjną Chce się żyć
– uczestnictwo klasy w filmie Lion. Droga do domu.
– uczestnictwo klasy w lekcji edukacyjnej w Centrum Pieniądza NBP
– uczestnictwo klasy w przedstawieniu teatralnym Teatru Narodowego – Tartuff
– uczestnictwo klasy w zajęciach terenowych z geografii – Lasy Legionowskie realizacja wybranych elementów podstawy programowej
– uczestnictwo klasy w wycieczce do Łeby w tym do Sowińskiego Parku Narodowego
– uczestnictwo klasy w wycieczce do Muzeum Pragi
– uczestnictwo klasy w Salonie Maturzystów – Politechnika Warszawska
– uczestnictwo klasy Pielgrzymce maturzystów na Jasną Górę
– uczestnictwo klasy w filmie Dywizjon 303
– udział klasy w warsztatach historycznych w Muzeum Warszawskiej Pragi.
Zadanie 2: Organizowanie imprez klasowych i szkolnych
Formy realizacji:
– organizowanie imprez szkolnych wynikających z kalendarza roku szkolnego
Efekty:
– zorganizowanie coroczne dla klasy spotkań świątecznych
– uczestnictwo klasy w lekcji Profilaktyka raka jądra
– uczestnictwo klasy w lekcji Profilaktyka raka szyjki macicy
– uczestnictwo klasy w spotkaniu z Panią Sally Fairburn z University of South Wales oraz przedstawicielem firmy Global Education na temat możliwości studiowania w Wielkiej Brytanii
– uczestnictwo klasy w spotkaniu z pisarką Joanną Fabicką w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa
– uczestnictwo klasy w lekcji o mediach: Laik, hejt i globalna wioska. Jak odnaleźć się w internetowym świecie.
– uczestnictwo klasy w spotkaniu z przedstawicielami Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni
– uczestnictwo klasy w obchodach Dnia Papieskiego i akcji Pola Nadziei
– uczestnictwo klasy w warsztatach na temat AIDS i HIV
Zadanie 3: Organizowanie i przeprowadzanie konkursów szkolnych, rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów
Formy realizacji:
– organizowanie szkolnych konkursów matematycznych
– praca z uczniami biorącymi udział w różnych konkursach matematycznych
– zorganizowanie Szkolnego Dnia Liczby 
– zaangażowanie klasy w udział w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Brazylii
– przeprowadzenie podczas wyjazdu integracyjnego warsztatu dla klasy wychowawczej na temat stresu i technik radzenia sobie ze stresem.
Efekty:
– udział uczniów w Szkolnym Konkursie Zadaniowym
– udział uczniów w Praskim Konkursie Matematycznym
– udział uczniów w Szkolnym Dniu Liczby 
– udział uczniów w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Brazylii i zajęcie pierwszego miejsca
– wyposażenie uczniów w narzędzia do radzenia sobie ze stresem i w narzędzia skutecznego uczenia się.
Zadanie 4: Udział uczniów w różnych akcjach
Formy realizacji:
– udział w różnych akcjach na terenie szkoły
– udział w akcji zbiórki baterii, makulatury
Efekty:
– zbieranie przez uczniów korków celem pomocy w finansowaniu rehabilitacji niepełnosprawnego chłopca
– zorganizowanie i przez uczniów akcji – atrakcji Wielkanocnej – Znajdź jajko
– zaangażowanie w Szlachetną Paczkę
– zaangażowanie w zbiórkę baterii i makulatury
Zadanie 5: Pełnienie funkcji wychowawcy
Formy realizacji:
– rzetelne wykonywanie powierzonych obowiązków wychowawcy
– pozytywne oddziaływanie na wychowanków poprzez rozmowy, wycieczki, diagnozowanie problemów
– prowadzenie wywiadówek, pedagogizacja rodziców, rozmowy indywidualne z rodzicami
– wspieranie wychowanków w trudnych sytuacjach życiowych, których nie brakowało w czasie ich nauki w liceum
– współpraca z zespołem pomocy psychologiczno pedagogicznej w celu wzmocnienia wsparcia dla potrzebujących uczniów
– przeprowadzenie w klasie wychowawczej : ankiety zainteresowań i predyspozycji zawodowych, testu inteligencji wielorakich, testu na preferowane style uczenia się.
– motywowanie uczniów zdolnych do aktywnego udziału w uroczystościach szkolnych
– wsparcie w wyborze drogi życiowej, współpraca z doradcą zawodowym
Efekty:
– prawidłowo, systematycznie i dokładnie prowadzona dokumentacja klasy
– wsparcie dla uczniów przezywających trudności
– wsparcie dla rodziców w rozwiązywaniu pojawiających się trudności
– 100% zdawalność egzaminu maturalnego
– większość wychowanków obecnie zadowolona z wybranych kierunków
Zadanie 6: Organizowanie dodatkowych zajęć
Formy realizacji:
– prowadzenie konsultacji przygotowujących uczniów do egzaminu maturalnego
– prowadzenie zajęć wyrównawczych dla uczniów mających problemy z klas, które uczyłam
– prowadzenie konsultacji dla uczniów nie tylko z klasy wychowawczej potrzebujących pomocy z matematyki
Efekty:
– wszyscy moi uczniowie zdali maturę z matematyki
– uzyskanie promocji przez uczniów zagrożonych z matematyki i korzystających z wsparcia
– uzupełnienie braków przez uczniów je posiadających
Zadanie 7: Poznanie sytuacji rodzinnej i zdrowotnej wychowanków
Formy realizacji:
– rozmowy z rodzicami, opiekunami uczniów
– wykorzystanie zdobytej wiedzy do efektywnej współpracy z młodzieżą i do rozwiązywania problemów wychowawczych
– współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym
Efekty:
– wychodzenie uczniów z problemów obronną ręką przy współpracy z rodzicami i z zespołem pomocy psychologicznej
– pokonanie trudności życiowych
– ukończenie szkoły pomimo trudności życiowych
– brak pozytywnych efektów w przypadku braku współpracy rodziców ze szkołą

§8 ust. 2 pkt.4e
Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych;
Zadanie 1: Współpraca z osobami, organizacjami i instytucjami
Formy realizacji:
– współpraca z pedagogiem, psychologiem szkolnym, doradcą metodycznym, biblioteką szkolną, Samorządem Szkolnym, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną
– stosowanie się do opinii PPP w pracy z młodzieżą
– współpraca z przedstawicielami wydawnictw szkolnych w celu zapoznania się z ofertą wydawniczą i wyborem najlepszych podręczników do nauczania matematyki i przygotowania do egzaminu maturalnego, pozyskiwaniu pomocy dydaktycznych
– współpraca z rodzicami przy organizacji imprez klasowych
– współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną nr 5 w Warszawie – generowanie opinii na temat uczniów, zgłaszanie uczniów na diagnozę psychologiczną do poradni.
Efekty:
– wsparcie dla potrzebujących uczniów, uzyskanie przez nich profesjonalnej pomocy
– zdecydowanie lepsze wyniki nauczania dzięki wsparciu młodzieży w procesie edukacyjnym poprzez uwzględnianie zaleceń poradni PPP
– dobry podręcznik i zbiór zadań okazał się nieocenioną pomocą w zdalnym nauczaniu
– coroczna organizacja wigilii, spotkań wielkanocnych i urodzinowych w zespole klasowym
– wymierna pomoc uczniowi z problemami dzięki uzyskaniu przez niego z poradni orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego.
Zadanie 2: Współpraca z pielęgniarką szkolną w zakresie profilaktyki zdrowotnej i higieny osobistej uczniów
Formy realizacji:
– organizowanie spotkań, pogadanek z pielęgniarka szkolną
– konsultacje wychowawcy z pielęgniarką mające na celu monitorowanie stanu zdrowia wychowanków
Efekty:
– wzrost świadomości prozdrowotnej młodzieży
– właściwa reakcja w sytuacjach zaburzeń stanu zdrowia u uczniów
Zadanie 3: Odpowiedzialność za bezpieczeństwo w szkole
Formy realizacji:
– dbałość o zachowywanie zasad bhp przez uczniów i nauczycieli
– tworzenie szkolnego programu bezpieczeństwa w szkole
– dbałość o przestrzeganie przepisów z zakresu bezpieczeństwa w szkole
– tworzenie procedur bezpiecznej organizacji matur w związku z COVID – 19.
Efekty:
– stworzenie w zespole dyrektorskim bezpiecznych zasad funkcjonowania w czasie COVID – 19.
– stworzenie w zespole dyrektorskim bezpiecznych zasad przeprowadzania egzaminu maturalnego w czasie COVID – 19.
– coroczne próbne alarmy ppoż.
– podjęcie właściwy kroków w momencie otrzymania przez szkołę zawiadomienia o podłożeniu ładunku wybuchowego
– uczniowie i nauczyciele przygotowani na konieczność ewakuacji
Zadanie 5: Postępowanie w sprawach nieletnich
Formy realizacji:
–współpraca z pedagogiem szkolnym,
– współpraca z poradnią psychologiczno – pedagogiczną
– współpraca z kuratorem sadowym w związku z trudną sytuacją uczennicy z klasy wychowawczej
Efekty:
– objęcie opieką uczniów wymagających wsparcia
– wystawianie opinii potrzebnej do postepowania
– kontakty z kuratorem sądowym w celu rozpoznania i postepowania służącego dobru uczennicy, uzyskanie wsparcia dla niej i jej rodzeństwa
Zadanie 6: Podejmowanie wraz z uczniami zadań mających na celu pomoc ludziom w trudnej sytuacji oraz ochrony środowiska naturalnego
Formy realizacji:
– organizowanie zbiórek przez samorząd uczniowski
– udział w akcji „Szlachetna Paczka”
– organizowanie akcji na terenie szkoły mających na celu poszerzanie horyzontów i pomoc potrzebującym np. „Światowy Dzień Niepełnosprawnych”
Efekty:
– objęcie opieką uczniów wymagających wsparcia
– realizacja pomocy rodzinie w ramach akcji „Szlachetna Paczka”
– udzielenie wsparcia osobom niepełnosprawnym
§8 ust.2 pkt.4.f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej
– otrzymanie nagrody dyrektora w roku 2017, 2018, 2019
– otrzymanie wyróżniającej oceny pracy w 2017 roku
– powołanie na funkcję wicedyrektora od 2017 roku
– otrzymanie od rodziców klasy wychowawczej podziękowań za działalność opiekuńczą,
wychowawczą i dydaktyczną.
– wszyscy uczniowie mojej klasy wychowawczej zdali dobrze egzamin maturalny
– maturzyści z matematyki z roku 2019 uzyskali wysokie wyniki w skali ogólnopolskiej.
– uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z mojej klasy wychowawczej w roku 2019 zdał maturę na bardzo dobrym poziomie
Efekty :
– zwiększenie mojej motywacji do pracy.
– możliwość zwiększania jakości pracy szkoły poprzez zarządzanie
– zwiększenie poczucia sprawczości w kontekście działań edukacyjnych.
– sukces edukacyjny moich podopiecznych wynikający z ukończenia szkoły.
§8 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzajów szkoły,
w której nauczyciel jest zatrudniony;
Zadanie 1: Rozpoznanie i próba rozwiązania problemu
Formy realizacji:
– analiza dwóch przypadków uczniów z problemami edukacyjnymi lub wychowawczymi
Efekty:
– opis analizy dwóch przypadków
Zadanie 2: Doskonalenie kompetencji wychowawczych
Formy realizacji:
– niwelowanie poziomu agresji wśród uczniów na zajęciach i podczas przerw
– systematyczna, bieżąca reakcja na niewłaściwe zwroty i zachowania uczniów podczas zajęć i w czasie przerw
– dbanie o przestrzeganie przez uczniów Statutu Szkoły przez uczniów
– uwzględnienie w pracy wychowawczej specyficznych warunków środowiskowych ucznia
– uwzględnienie w pracy wychowawczej specyficznych trudności uczniów wynikających z opinii i orzeczeń
– apele związane z reakcjami na niewłaściwe zachowania
Efekty:
– wzrost kultury u uczniów
– wsparcie i opieka dla uczniów z problemami
– wzrost zrozumienia dla uczniów ze specyficznymi trudnościami wynikającymi z opinii i orzeczeń
– nauka zasad funkcjonowania społecznego uczniów
Zadanie 3: Zapobieganie uzależnieniom wśród uczniów
Formy realizacji:
– realizacja programu profilaktycznego i wychowawczego, ze szczególnym naciskiem na zajęcia dotyczące profilaktyki uzależnień
– rozmowy z uczniami i rodzicami
– diagnozowanie problemów wychowawczych
Efekty:
– udział uczniów w programach profilaktycznych ze strażą miejską
– podejmowane /czasem niestety nie/ działania rodziców przeciwdziałające problemom uzależnień
– podjęte działania zmierzające do rozwiązywania zauważonych problemów

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.