X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44837
Przesłano:

Sprawozdanie ze stażu nauczyciela kontraktowego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

(zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 1 marca 2013r w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013r. poz. 393) z późniejszymi zmianami

CZĘŚĆ A - PODSTAWOWE INFORMACJE

IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA – mgr Sylwia Sośnicka

NAZWA I ADRES SZKOŁY – Szkoła Podstawowa imienia Orląt Lwowskich w Tymowej

STANOWISKO PRACY – nauczyciel matematyki i informatyki

POSIADANE KWALIFIKACJE – ukończone studia wyższe, pięcioletnie magisterskie na kierunku matematyka i informatyka nauczycielska – Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze, Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA STAŻU – mgr Irena Michalec

CZAS TRWANIA STAŻU – 01.09. 2012- 07.12.2015 (nastąpiła przerwa w związku z ciążą i narodzinami dziecka 17.09.2012 – 22.03.2013)

DODATKOWE ZADANIA PEŁNIONE W SZKOLE – przewodnicząca zespołu samokształceniowego (2013-2016), przewodnicząca szkolnego zespołu do spraw ewaluacji (2012-2016), opiekun samorządu szkolnego (2012-2016), Rzecznik Praw Ucznia (2012-2016), koordynator strony internetowej szkoły (2012-2016), członek zespołu do spraw analizy sprawdzianu szóstoklasisty (2012 – 2016)

DOKUMENTY POŚWIADCZAJĄCE KWALIFIKACJE ZAWODOWE – Dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku Matematyka i informatyka nauczycielska – Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze

DOKUMENTY ZWIĄZANE Z REALIZACJA STAŻU –
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego – zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły.
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego.
Ocena dorobku zawodowego za okres stażu 01.09.2012 – 03.12.2015

CZĘŚĆ B – SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Wstęp

Celem wszystkich moich działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych od początku pracy zawodowej był i jest wszechstronny rozwój ucznia. Starałam się zatem doskonalić swój warsztat pracy oraz wykorzystywać nabyte umiejętności dla dobra uczniów i szkoły, w której pracuję. Chęć dalszego rozwoju skłoniła mnie do rozpoczęcia stażu i ubiegania się o stopień nauczyciela mianowanego.
Przez 2 lata i 9 miesięcy pogłębiałam swoją wiedzę i umiejętności opiekuńczo – wychowawcze oraz dydaktyczne, doskonaliłam znajomość prawa dotyczącego systemu oświaty, o którym mowa w art.1 ust.1 pkt2 Karty Nauczyciela – przepisów dotyczących postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły (z uwzględnieniem specyfiki placówki, w której odbywałam staż). Aktywnie uczestniczyłam w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, opiekuńczych i wychowawczych.
Poniżej przedstawiam moje sprawozdanie z realizacji zadań ujętych w planie rozwoju zawodowego oraz ich efekty. Jednocześnie jestem przekonana, że moja praca nad sobą i moimi dokonaniami opiekuńczo-wychowawczymi oraz dydaktycznymi wcale nie dobiegła końca i wiele jeszcze rzeczy przyjdzie mi się nauczyć w naszym nieustannie zmieniającym się świecie. W przyszłości zamierzam rozpocząć awans na stopień nauczyciela dyplomowanego.

§7 ust. 2 pkt. 1

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

1. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.

W dniu 01.09.2012r. złożyłam u Dyrektora Szkoły Podstawowej w Tymowej wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego. Pierwszym krokiem podjętym w celu dobrego zorganizowania pracy w okresie stażu było nawiązanie oraz określenie zasad współpracy z opiekunem stażu- panią mgr Ireną Michalec. We wrześniu 2012r. opracowano kontrakt, w którym sformułowano w sposób jednoznaczny i przejrzysty formy współpracy.
Poznałam procedury awansu zawodowego i przygotowałam plan rozwoju zawodowego.
Na początku roku szkolnego 2012/13 zapoznałam się z przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli (Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli & 7 ust. 2 pkt 5). Zgodnie z ówczesnymi przepisami we wrześniu 2012r. opracowałam plan rozwoju zawodowego, który następnie został zatwierdzony przez dyrektora szkoły.

Efekty realizacji:

Analiza przepisów prawnych związanych z procedurami uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli umożliwiła mi prawidłowe opracowanie dokumentów – wniosku o rozpoczęcie stażu i planu rozwoju zawodowego. Konstruując plan rozwoju zawodowego, brałam pod uwagę działania nastawione na rozwój własnych kompetencji oraz umiejętności koniecznych w pracy nauczyciela, zgodnie z potrzebami szkoły oraz oczekiwaniami uczniów i rodziców. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu pozwoliło mi na sprostanie postawionym sobie celom.

2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.

W trakcie stażu:
1) doskonaliłam umiejętności prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i dydaktycznych
2) aktywnie uczestniczyłam w samokształceniu kierowanym na terenie szkoły oraz w konferencjach u szkoleniach organizowanych przez DODN i inne podmioty
3) przygotowywałam scenariusze zajęć i uroczystości oraz regulaminy konkursów
4) samodzielnie opracowywałam różne pomoce dydaktyczne, takie jak: karty pracy, krzyżówki, rebusy, testy, prezentacje multimedialne, zagadki matematyczne, domino
5) byłam twórcą szkolnych i gminnych konkursów matematycznych.

Zgodnie z harmonogramem i zasadami wynikającymi z przepisów prawa oświatowego prowadziłam lekcje matematyki, informatyki i godziny wychowawczej w obecności dyrektora szkoły („Zawieramy kontrakt klasowy”, „Symetria w otoczeniu człowieka”, „Objętość figury. Jednostki objętości”, „Opis prostopadłościanu – ćwiczenia”, „Czworokąty – podsumowanie”, „Co to jest stres? I jak sobie z nim radzić”, „Poczta elektroniczna”) oraz opiekuna stażu („Ułamek jako dzielenie”, „Dodawanie liczb sposobem pisemnym”, „Skala na planach i mapach”, „Pole trójkąta – ćwiczenia”, „Oś liczbowa”, „Trudne sytuacje wokół nas – przemoc i agresja”, „Na grzyby – praca w arkuszu kalkulacyjnym”). Przeprowadziłam również lekcję otwartą dla rodziców i nauczycieli „Bezpieczna Energia – czyli mądre rady Świetlika”.
Przeprowadziłam także wiele konkursów matematycznych i informatycznych, których byłam autorem: „Jeden z dziesięciu” (szkolny),Konkurs na logo szkoły (szkolny), Konkurs na plakat o wielokątach (gminny), Konkurs na prezentację multimedialną o wielokątach (gminny), Konkurs na wiersz o wielokątach (gminny). Angażowałam uczniów do udziału w wielu konkursach pozaszkolnych: „zDolny Ślązaczek”, Nadodrzański Konkurs Matematyczny”, Ogólnopolska Olimpiada matematyczna „Sowa”, „Wygraj drukarkę 3D dla swojej szkoły”, „Bawmy się matematyką”, „Liga zadaniowa z matematyki”, „Międzyszkolny konkurs matematyczno-przyrodniczy szkół podstawowych”.
Zgłosiłam szkołę do kampanii: „Bezpieczniki Taurona: Włącz dla dobra dziecka” dzięki czemu odbyły się zajęcia edukacyjne dla dzieci przeprowadzone przez ekspertów propagujące wiedzę o zasadach bezpiecznego użytkowania energii. Zaprosiłam również do szkoły dyrektora lubińskiego banku, który przeprowadził ciekawe zajęcia dla dzieci z zakresu bankowości i oszczędzania.
Aktywnie angażowałam się również w przygotowaniach uczniów do uroczystości szkolnych (Dzień Ziemi, Dzień Rodziny, zakończenie roku szkolnego, Dzień kobiet, nadanie imienia szkole, Dzień Rodziny).
Wszystkie zajęcia były dokładnie analizowane pod względem merytorycznym i metodycznym i uzyskały opinię pozytywną. Przeprowadzenie zajęć poprzedzone było zredagowaniem ich scenariusza. Wspólnie z opiekunem dbałam, aby wszystkie zajęcia zostały omówione podczas konsultacji.
W trakcie tych spotkań analizowałam swoje mocne i słabe strony, wykorzystany materiał, poziom wiedzy, a także aktywność i reakcje uczniów. Wymiana spostrzeżeń z opiekunem stażu okazała się doświadczeniem bardzo przydatnym w pracy dydaktycznej.
Wnioski uwzględniałam przy planowaniu dalszej pracy. Dzięki temu nauczyłam się eliminować błędy i prawidłowo prowadzić zajęcia.
Zgodnie z opracowanym harmonogramem w okresie stażu obserwowałam zajęcia prowadzone przez panią Irenę Michalec. Były to lekcje przyrody (klasa IV: „Jak organizm odbiera informację z otoczenia”, „Określamy kierunki geograficzne”, „Pogoda i jej elementy”, klasa V: „Podział administracyjny Polski”, „Ochrona przyrody w Polsce – sposoby i formy”, „Jak przedstawić wysokości na mapie hipsometrycznej”, klasa VI: „Budowa układu słonecznego”, „Wielkie odkrycie geograficzne”, „Ptaki-organizmy stałocieplne”. Miałam przyjemność także uczestniczyć w lekcji otwartej, prowadzonej również przez mojego opiekuna stażu: „Palcem po mapie – czyli planujemy wycieczkę do Warszawy”.
Szczególną uwagę zwracałam na sposób wykorzystania czasu w trakcie zajęć, stosowane metody pracy z uczniami oraz indywidualizację procesu nauczania z uwzględnieniem uczniów słabszych i tych zdolniejszych. Obserwacja lekcji pozwoliła mi poznać warsztat pracy doświadczonego nauczyciela. Zwracałam też uwagę na atmosferę panującą na lekcji, a także na stosunek nauczyciela do uczniów. Dzięki tym obserwacjom mogłam udoskonalać swój warsztat pracy, zyskałam nowe pomysły do realizacji zajęć w sposób ciekawy i motywujący uczniów do pracy.
Podczas trwania stażu wyniki swojej pracy poddawałam regularnej ewaluacji.
Przeprowadzałam dyskusje oraz ankiety z moimi uczniami dotyczące ich podejścia do prowadzonych przeze mnie lekcji, oraz satysfakcjonujących ich metod. Dawało mi to możliwość zainteresowania ich moimi zajęciami, poznawałam przyczyny ich trudności w nauce i starałam się pomagać im w pokonywaniu tych trudności. Dowiedziałam się, jak efektywnie realizować zajęcia poprzez zastosowanie metod aktywizujących.
Dokonując autorefleksji, brałam pod uwagę opinie opiekuna stażu oraz doświadczonych koleżanek. Po dokonaniu autorefleksji doszłam do następujących wniosków:
• praca nauczyciela matematyki oraz informatyki sprawia mi dużo satysfakcji,
• praca wychowawcy wymaga dużo cierpliwości oraz konsekwencji
• w pracy nauczycielskiej najważniejszy jest dobry kontakt z uczniem,
• metody pracy należy dostosować do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka,
• poziom wiedzy merytorycznej i umiejętności praktyczne pozwalają mi w prawidłowy sposób prowadzić proces wychowania i nauczania,
• mam dobre relacje z dziećmi;
• potrafię współpracować z uczniami;
• powinnam stale pracować nad tym, by moja wiedza i umiejętności służyły podnoszeniu poziomu pracy szkoły.

W okresie stażu systematycznie doskonaliłam własny warsztat pracy. Wiedzę i umiejętności pogłębiałam w procesie wewnątrzszkolnego i zewnętrznego doskonalenia. Brałam udział w spotkaniach zespołu samokształceniowego, szkoleniach, posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
Uczestniczyłam w następujących formach doskonalenia zawodowego:

• szkoleniowe rady pedagogiczne:
- „Motywowanie uczniów do nauki, podstawy psychologii i praktyki”;
- „Efektywna współpraca z rodzicami - jak to osiągnąć”;
- „Trudna klasa, jak ją opanować, wychowywać i nauczać”;
- „Potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci sześcioletnich w kontekście obniżenia wieku szkolnego”;
- „Sposób na trudne dziecko. Techniki behawioralne stosowane przez nauczycieli”;
- „Funkcjonowanie dziecka w rodzinie patchworkowej”;
- „Atrakcyjne lekcje z tablicą interaktywną”;
- „Jak nauczać a nie uczyć”;
- „Co można wyczytać z prac uczniów - czyli o analizie uczniowskich rozwiązań zadań”;
- „Motywowanie rodziców do współpracy ze szkołą”;
- „Ewaluacja wewnętrzna placówki nowym wyzwaniem dyrektora i nauczycieli”;
- „Motywowanie uczniów do nauki i działań społecznych”;
- „Polityka równości szans kobiet i mężczyzn – standard minimum w projektach PO KL”;

• szkolenia:
- „Podnoszenie jakości kształcenia w zakresie umiejętności określonych w podstawie programowej ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności w zakresie matematyki”;
- „Działania i wolontariat Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci”;

• konferencje:
- „Bezpieczny Internet w domu i szkole”;
- „Działania i wolontariat Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci”;

• kursy doskonalenia:
- „Myślenie naukowe i matematyczne w naukach przyrodniczych”;
- „Szachy w edukacji, jako gra wspierająca rozwój uczniów”;

• Wykład:
- „Jak przygotować uczniów do nowej formuły sprawdzianu w klasie szóstej?”;
- „Jak wykorzystać wyniki diagnozy, czyli o dalszej pracy z uczniami i klasą”;

Zdobyte wiadomości i umiejętności wzbogaciły moją wiedzę merytoryczną, udoskonaliły warsztat pracy i przyczyniły się do podniesienia jakości pracy szkoły.
Szkolenia dały mi możliwość spotkania się z innymi nauczycielami, wymiany doświadczeń, aktualizowania wiadomości dotyczących wychowania i nauczania oraz poznania nowych pozycji wydawniczych pojawiających się na rynku. Uczestnicząc w kursach, miałam możliwość doskonalenia techniki pracy w grupach. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego jest nieodłączną częścią pracy w zawodzie nauczyciela. Otrzymane na szkoleniach materiały wykorzystałam w celu wzbogacenia i urozmaicenia własnych zajęć oraz upowszechnienia ich w zespole samokształceniowym nauczycieli klas IV-VI, którego jestem przewodniczącą. Dzięki udziałowi w kursie „Szachy w edukacji, jako gra wspierająca rozwój uczniów” pozyskałam 10 kompletów szachów, które wzbogaciły moją pracownię i są wykorzystywane na zajęciach dodatkowych.
Sumiennie pracowałam nad doskonaleniem własnego warsztatu pracy. Od trzech lat przeprowadzałam następujące autorskie projekty interdyscyplinarne dla klas V-VI „Z czworokątami za Pan brat”, „Z trójkątami za Pan brat”, „Z ułamkami za Pan brat”. Do ich realizacji pozyskiwałam środki zewnętrzne z Fundacji KGHM Polska Miedź oraz innych podmiotów. Dzięki tym projektom uczniowie polubili matematykę i wykonali wiele prac plastyczno-technicznych (plansze matematyczne), które stanowią ważne pomoce w pracowni matematycznej. W trakcie realizacji tych projektów istotne znaczenie miała korelacja międzyprzedmiotowa.
Swoje działania z okresu stażu dokumentowałam w postaci: świadectw, zaświadczeń, dyplomów, planów pracy, scenariuszy, sprawozdań, zdjęć i zapisów w dokumentacji szkolnej oraz na stronie internetowej.
Na bieżąco studiowałam dostępną literaturę metodyczną i pedagogiczną, tworząc własną biblioteczkę metodyczną.

Efekty realizacji

Różnorodne formy doskonalenia zawodowego, w których uczestniczyłam, oprócz solidnej podbudowy teoretycznej, pomogły mi również w rozwiązywaniu problemów, z którymi spotykam się w codziennej pracy. Zwiększyły one poziom umiejętności zawodowych i wiedzy merytorycznej potrzebnej w pracy nauczyciela matematyki, informatyki oraz wychowawcy wpłynęły na podwyższenie poziomu pracy z uczniem. Wiedzę tę z powodzeniem wykorzystuję w planowaniu i prowadzeniu różnych zajęć edukacyjnych, także pozalekcyjnych.
Współpraca z opiekunem stażu była bardzo pomocna w kształtowaniu umiejętności nauczania. Poznałam nowe metody nauczania, otrzymałam wskazówki do pracy z uczniami zdolnymi i słabszymi. Miałam szanse wymiany doświadczeń oraz spostrzeżeń na temat obserwowanych i hospitowanych zajęć.
Przygotowanie szkolnych imprez oraz udział w konkursach były okazją do rozwinięcia uzdolnień uczniów, zwiększenia ich motywacji, a także promocji szkoły na terenie społeczności lokalnej.
Uroczystości szkolne zostały przeprowadzone w oparciu o scenariusze opracowane przeze mnie i konsultowane z opiekunem stażu.
Wiele uroczystości szkolnych było prezentowanych przeze mnie na stronie internetowej szkoły.

3. Prowadzenie dokumentacji szkolnej.

Na bieżąco prowadziłam dzienniki zajęć pozalekcyjnych, dzienniki lekcyjne oraz gromadziłam materiały do sprawozdania z realizacji stażu. Pracowałam w zespole samokształceniowym nauczycieli klas IV-VI, gdzie na bieżąco analizowałam zapisy w dokumentach szkolnych oraz brałam czynny udział w ich nowelizacji.

Efekty realizacji:

Pogłębiłam wiedzę dotyczącą prowadzenia dzienników lekcyjnych oraz dzienników zajęć dodatkowych, arkuszy ocen. Zdobyta w ten sposób wiedza jest wykorzystywana w praktyce do prawidłowego prowadzenia dokumentacji szkolnej.
Systematyczne gromadzenie dokumentów dało mi podstawę do udokumentowania przebiegu stażu, napisania sprawozdania oraz oceny własnych zadań i starań na każdym etapie realizacji zadań z planu rozwoju zawodowego. Bardzo dobra znajomość wszystkich dokumentów pozwala mi prawidłowo realizować założenia pracy szkoły a tym samym wpływać na podnoszenie jakości pracy szkoły.

§7 ust. 2 pkt. 2

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

1. Poznanie środowiska lokalnego i rodzinnego uczniów.

W ciągu stażu starałam się poznawać środowisko lokalne uczniów. Przez cały okres stażu w Szkole Podstawowej imienia Orląt Lwowskich w Tymowej byłam wychowawcą. Obserwowałam moich podopiecznych na lekcjach matematyki, informatyki, godzinie wychowawczej, na przerwach , a także na wszelkiego rodzaju wycieczkach szkolnych. Te wspólne lata pozwoliły mi na wzajemne poznanie swoich potrzeb i możliwości, W poznaniu ich środowiska pomagały mi rozmowy z samymi dziećmi, ich rodzicami, współpraca i stały kontakt z wychowawcami innych klas oraz innymi nauczycielami. Kilkakrotnie przeprowadzałam również ankiety wśród swoich podopiecznych. Dzięki temu poznałam sytuację dzieci uczęszczających do naszej szkoły, a także poznałam problemy, jakie występują w środowisku. Zauważone przeze mnie problemy wśród moich podopiecznych rozwiązywałam poprzez rozmowy z dziećmi oraz ich rodzicami i z wychowawcami. Starałam się na bieżąco rozwiązywać konflikty między dziećmi. Wielokrotnie w grupie bądź indywidualnie przeprowadzałam pogadanki na temat akceptacji, agresji, przemocy oraz bezpieczeństwa. Wraz z dziećmi przygotowywałam wszelkiego rodzaju gazetki o charakterze informacyjnym. Zwracałam uwagę na szkodliwy wpływ narkotyków, papierosów, dopalaczy, alkoholu bądź uzależnienie od komputera poprzez prace plastyczne, które wykorzystywałam jako ekspozycję profilaktyczną na terenie szkoły.
Jako wychowawca klasy stosowałam różnorodne formy i metody pracy, które mają na celu zintegrować grupę. Organizowałam wiele imprez klasowych: Mikołajki, Dzień Kobiet, Dzień Chłopca, Wigilię klasową, Śniadanie Wielkanocne. Starałam się, aby uczniowie czuli się bardzo dobrze wśród swoich kolegów, by akceptowali siebie nawzajem, darząc się szacunkiem. Tematykę godzin wychowawczych dostosowywałam do specyfiki klasy i zgodnie z założeniami programu profilaktycznego oraz wychowawczego szkoły. W zależności od sytuacji spotykałam się z rodzicami moich podopiecznych na zebraniach, spotkaniach indywidualnych czy też kontaktowaliśmy się telefonicznie.
Przez cały okres stażu pełniłam rolę wychowawcy klasowego. Dlatego też uważam, że współpraca z rodzicami jest priorytetowym zadaniem, które w znacznym stopniu pomaga podnosić poziom pracy placówki i daje możliwość współgospodarowania, co przynosi pozytywne efekty. Z roku na rok starałam się, aby współpraca ta stawała się bardziej owocna
i przynosiła większe korzyści zarówno dzieciom i rodzicom oraz szkole. Na bieżąco współpracowałam z przedstawicielami rodziców – Trójką Klasową. Wspólnie podejmowaliśmy decyzje dotyczące spraw klasowych oraz przygotowywaliśmy liczne imprezy i uroczystości. Ponadto systematycznie przeprowadzałam zebrania ze wszystkimi rodzicami moich wychowanków. Ich celem były nie tylko sprawy organizacyjne, lecz również omawianie sytuacji dydaktyczno – wychowawczej klasy. Podczas każdego spotkania staraliśmy się wspólnie rozwiązywać problemy nurtujące mnie jako nauczyciela – wychowawcy, rodziców, jak i też uczniów – co miało na celu pedagogizację nas wszystkich.
Pełniona przeze mnie funkcja opiekuna samorządu uczniowskiego dała mi mnóstwo satysfakcji i przyjemności wynikającej z bardzo specyficznych relacji z młodymi, pełnymi energii dziećmi. Moja rola jako opiekuna sprowadzała się do funkcji wspierającej i doradczej. Starałam się nie narzucać swoich koncepcji, lecz wychodziłam naprzeciw pomysłom młodych ludzi. Czasami im je podsuwałam, wspierałam w działaniach, koordynowałam pracę, umożliwiałam kontakty z osobami bądź instytucjami, do których młodzieży samodzielnie trudno byłoby dotrzeć. Koordynując pracę samorządu uczniowskiego, zainspirowałam uczniów do udziału w akcjach: Sprzątanie Świata, „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”, Góra Grosza, „Uśmiech pod choinką”, zbiórka darów na rzecz schroniska dla zwierząt, zbiórka darów dla Domu Samotnej Matki „Monar”, zbiórka plastikowych nakrętek na rzecz chorych dzieci, udział w akcji Pola Nadziei. Odbyły się również różne formy rozrywki dla uczniów: dyskoteka walentynkowa, zabawa karnawałowa, konkurs na najciekawszą dynię, najstraszniejsze przebranie halloween, wróżby andrzejkowe.
Współorganizowałam wycieczki dla uczniów klas starszych oraz sprawowałam w trakcie ich trwania opiekę:
• Wyjazdy do kina, zwiedzanie lubińskiego stadionu;
• Wyjazdy do teatru: „Ten Obcy”, „Śpię- kapryśna księżniczka”, „Ania z zielonego wzgórza”, „Szatan z siódmej klasy” ;
• Wyjazd do Szkółki Leśnej w Dąbrowej, gdzie uczniowie oglądali różne gatunki roślin oraz poznali sposoby ich pielęgnacji;
• Wyjazd do Przemkowa w celu zwiedzania Parku Krajobrazowego oraz spaceru nad stawy przemkowskie;
• Wyjazd do Aquaparku w Polkowicach, na kręgielnię w Lubinie- w celu promocji sportu;
• Wyjazd do Głogowa – zwiedzanie zabytków;
• Wycieczka do ZOO i Ogrodu Japońskiego we Wrocławiu, podczas której dzieci oglądały i nazywały zwierzęta egzotyczne i krajowe oraz poznawały ciekawe krzewy np. azalię japońską, metasekwoję chińską;
• Wycieczka do Humanitarium we Wrocławiu – centrum nauki;
• Wyjazd do Karpacza, miasteczka Western City, muzeum miniatur w Kowarach;
• Wyjazd na warsztaty artystyczne do Szklarskiej Poręby;
• Wyjazd do Galowic – muzeum dyliżansów oraz do Jaworzyny Śląskiej – muzeum parowozów.

Efekty realizacji:

Zacieśniła się więź międzyosobowa, nie tylko pomiędzy dziećmi, ale również pomiędzy mną a nimi. Bardziej poznałam ich problemy, co starałam się uwzględnić w codziennej pracy opiekuńczo- wychowawczej.
Nawiązałam dobrą współpracę z rodzicami. Uzyskałam informacje o zachowaniach moich podopiecznych poza środowiskiem szkolnym, co pozwoliło lepiej poznać ich problemy, charakter. Dzięki współpracy z rodzicami mogłam szybciej rozwiązać problemy wychowawcze.
Sprawowanie opieki podczas imprez, wyjazdów wzbudza poczucie odpowiedzialności za pełnioną funkcję, a także daje satysfakcję z tworzenia dzieciom pełnego poczucia bezpieczeństwa, akceptacji i innych potrzeb z dala od domu i szkoły.

2. Dostosowanie działań edukacyjnych do potrzeb poszczególnych uczniów.

Rozpoczynając nowy rok szkolny, przeprowadzam wśród uczniów diagnozy wstępne z matematyki. Na bieżąco analizowałam opinie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Podczas pracy na lekcji obserwowałam uczniów i dostrzegam tych, którzy mają trudności. Biorąc pod uwagę różnorodne możliwości intelektualne swoich podopiecznych starałam się dostosować do nich ofertę edukacyjną. Wprowadzałam na swoich lekcjach indywidualizację nauczania, wykorzystując przy tym aktywizujące metody nauczania (drama, burza mózgów, puzzle, gry dydaktyczne, metoda projektu, inscenizacje, itp.) Organizowałam pracę na zajęciach w taki sposób, aby uczeń zdolny nie nudził się, a uczeń o mniejszych możliwościach nie pracował w stresie. W tym celu przygotowywałam indywidualne karty pracy, zadania dodatkowe oraz bardzo często wykorzystywałam domino matematyczne. Tego typu działania wdrażały uczniów do systematycznej pracy oraz stwarzały warunki maksymalnego wykorzystania i rozwoju ich możliwości intelektualnych.
Przygotowywałam uczniów do udziału w konkursach, uroczystościach oraz do sprawdzianu po klasie szóstej. Organizując konkursy matematyczne, starałam się tak je tworzyć, aby dać szansę do udziału każdemu uczniowi. W miarę potrzeb organizowałam podopiecznym zajęcia wyrównawcze z matematyki.

Efekty realizacji:

Różnorodna oferta edukacyjna stosowana przeze mnie zwiększa motywację uczniów do nauki, a mi daje możliwość zdobycia nowych doświadczeń oraz umiejętności.

3. Praca z uczniem zdolnym.

Pracę z uczniem zdolnym i zainteresowanym matematyką prowadziłam w kilku płaszczyznach:
- przygotowywałam uczniów do konkursów matematycznych,
- podczas lekcji zapoznawałam młodzież z zagadnieniami wykraczającymi poza matematyczny standard programowy;
Opracowałam również zestawy zadań matematycznych rozwijających zainteresowania dzieci zdolnych. Pod moim kierunkiem uczniowie rozwiązywali problemy otwarte, projektowali figury przestrzenne oraz realizowali projekty długoterminowe. Ponadto zachęcałam i przygotowywałam uczniów do wielu konkursów matematycznych: Kangur Matematyczny, Nadodrzański Konkurs Matematyczny, zDolny ślązaczek, szkolne i regionalne konkursy matematyczne.
Moje wysiłki przyniosły pozytywne efekty, wielu moich podopiecznych osiągało wysokie wyniki w tych konkursach oraz otrzymywało nagrody i wyróżnienia. Wśród nich byli: Maksymilian S., Alicja T.
Bardzo się cieszę z każdego sukcesu moich wychowanków oraz z tego, że mogę im pomóc w rozwijaniu zdolności i umiejętności matematycznych. Budujące jest to, że na moje zajęcia dodatkowe przychodzili bardzo chętnie nie tylko uczniowie słabsi, ale też i ci „mocniejsi” matematycznie, którzy interesowali się matematyką lub chcieli ją przekazać innym uczniom (pomoc koleżeńska na zajęciach).

Efekty realizacji:

Praca z uczniem zdolnym jest dla mnie wyzwaniem, które mobilizuje do samorozwoju oraz poszukiwania nowoczesnych metod i form pracy. Celem organizowanych przeze mnie konkursów w szkole oraz zachęcanie uczniów do udziału w konkursach organizowanych przez inne instytucje było wzbudzenie u uczniów ciekawości, prezentowanie swoich umiejętności, chęci samodzielnej pracy oraz zdrowej rywalizacji wśród najlepszych.

4. Uzyskanie znaczących osiągnięć.

Wszystkie podejmowane przeze mnie działania służyły przede wszystkim ulepszeniu procesu edukacji oraz rozwojowi zainteresowań dzieci i ich uzdolnień w sprzyjającej atmosferze. Moja praca dydaktyczna i wychowawcza przynosiła pozytywne efekty. Dowodem tego są wyniki ze sprawdzianów szóstoklasistów (w tym z zagadnień matematycznych) uzyskiwane przez moich uczniów były z roku na rok coraz lepsze. Świadczą one o skuteczności wdrażanych przeze mnie działań mających na celu doskonalenie pracy mojej i uczniów oraz podniesienie jakości pracy szkoły. Za każdym razem wyniki sprawdzianu dokładnie analizowałam i wszelkie braki uzupełniałam, organizując odpowiednio plany wynikowe.

Potwierdzeniem uzyskania przeze mnie pozytywnych efektów w pracy jest również fakt,
iż moje dotychczasowe działania zostały docenione przez Dyrekcję szkoły. Dwa razy podczas stażu otrzymałam Nagrodę Dyrektora Szkoły, która była dla mnie znaczącym sukcesem. Moja praca została doceniona nie tylko przez koleżanki i kolegów, uczniów i rodziców, ale także przez Dyrekcję mojej szkoły. Nagrodę dostałam za duży wkład i zaangażowanie w realizację obowiązków dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Było to miłe doświadczenie, które na długo zostanie w mojej pamięci.
Sukcesem jest fakt, że w roku 2016 moi uczniowie uczestniczący w egzaminie szóstoklasisty z matematyki osiągnęli wyniki wyższe niż średnia województwa dolnośląskiego.

§7 ust. 2 pkt. 3

Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Doskonalenie umiejętności korzystania z komputera i Internetu

W swojej pracy na bieżąco korzystam z komputera i Internetu w celu realizacji procesu dydaktycznego: opracowuję testy, pomoce dydaktyczne, ankiety, konspekty, wyszukuję materiały do zajęć, przesyłam prace i dokumenty drogą internetową, publikuję swoje sprawozdania na stronie internetowej. Jako nauczyciel informatyki zachęcam i przygotowuję uczniów do tworzenia dokumentów. Umiejętność wykorzystywania możliwości komputera okazała się niezbędna także do wypisywania świadectw promocyjnych i ukończenia szkoły moich wychowanków. Posługiwanie się programem Librus znacznie przyspieszyło i ułatwiło moją pracę nauczyciela – wychowawcy, a wypisane w ten sposób świadectwa były przejrzyste i estetyczne.

Efekty realizacji:

Dobra znajomość obsługi komputera oraz wykorzystanie Internetu jako narzędzia pracy znacznie ułatwiła mi pracę w przygotowaniu dokumentacji przebiegu stażu oraz przyczyniła się do mojego samorozwoju poprzez pozyskiwanie informacji na temat szkoleń czy materiałów do zajęć.

2. Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej na zajęciach

Komputer jest stałym elementem mojej pracy jako nauczyciela. Systematyczne wykorzystywanie technologii komputerowej i informacyjnej jest prostym i bogatym sposobem wspierania procesów wychowawczo edukacyjnych. W swojej pracy pedagogicznej wykorzystywałam technologię komputerową i informacyjną do przygotowywania: planów pracy, sprawozdań, analiz, tworzenia dokumentów szkolnych takich jak: protokoły z posiedzeń Rad Pedagogicznych, pomocy dydaktycznych, scenariuszy zajęć i uroczystości, elementów gazetek ściennych, zaproszeń i dyplomów na różne uroczystości szkolne, podziękowań itp.
W związku z odbywanym stażem swoje umiejętności posługiwania się komputerem i Internetem wykorzystywałam w następujący sposób:
• Uzyskiwałam wiedzę na temat awansu zawodowego (portale internetowe);
• Poznawałam przepisy prawa oświatowego i ich aktualizację;
• Korzystałam z internetowych publikacji innych nauczycieli, konsultowałam się z nimi poprzez fora internetowe różnych portali;
• Odwiedzałam strony np.: www.literka.pl, www.gwo.pl, www.men.gov.pl, www.interklasa.pl, www.oswiata.org.pl, www.publikacje.edu.pl, www.scholaris.pl,
• Interesującymi materiałami znalezionymi w Internecie dzieliłam się z innymi nauczycielami. Zachęcałam dzieci do wyszukiwania informacji w Internecie, korzystania ze słowników i encyklopedii multimedialnych oraz samodzielnego doskonalenia praktycznych umiejętności.
Wyszukane materiały i informacje były pomocne w prowadzeniu lekcji matematyki, godziny wychowawczej oraz zajęć pozalekcyjnych. Niejednokrotnie tworzyłam własne prezentacje multimedialne oraz korzystałam z portali internetowych poszukując różnych rozwiązań niezbędnych w pracy.
Internet i komputer pomógł mi w zdobywaniu wiedzy i był niezastąpionym narzędziem komunikacji. Technologia komputerowa ułatwiła mi pracę nauczyciela.

Efekty realizacji:

Wykorzystanie Internetu na moich lekcjach zdecydowanie podniosło atrakcyjność zajęć, które stały się dla dzieci bardziej ciekawe i inspirujące. Natomiast mnie przyniosły wiele satysfakcji ze zwiększenia motywacji dzieci.

3. Korzystanie z tablicy interaktywnej oraz innych narzędzi do komunikacji.

Psycholodzy twierdzą, że w procesie nauczania najlepsze efekty przynosi angażowanie wszystkich zmysłów. Należy zatem odejść od lekcji, które oddziałują tylko na sam słuch. Korzystając z faktu, iż w szkole mam dostęp do tablicy interaktywnej, postanowiłam poszerzyć swoją wiedzę z tego tematu poprzez uczestnictwo w szkoleniu „Atrakcyjne lekcje z tablicą interaktywną”. Ze spotkania wyniosłam wiele cennych informacji, które wykorzystałam na swoich lekcjach. Wielokrotnie korzystałam z tablicy która umożliwiła mi i uczniom lepsze zastosowania programów multimedialnych, filmów, materiałów dydaktycznych (np. e-podręczniki) oraz Internetu. Zaletą jej użytkowania jest to, iż wszystkie zajęcia prowadzone przy jej użyciu mogłam zapisać, dzięki czemu mogłam wykorzystać zapisane wcześniej dane w dowolnej chwili na kolejnych lekcjach, np.: zajęciach wyrównawczych, lekcjach powtórzeniowych. Prowadzenie zajęć
z tablicą multimedialną sprawiło, że uczniowie stali się bardziej aktywni, byli skupieni
i zaangażowani w lekcję, chętniej podchodzili do tablicy, z większą przyjemnością rozwiązywali zadania. Ułatwiło mi to pracę, a dzieciom sprawiło wiele przyjemności.
Posługiwałam się też aparatem cyfrowym, kamerą, kserokopiarką, drukarką, rzutnikiem. Wycieczki dokumentowałam za pomocą aparatu cyfrowego lub kamery.

§7 ust. 2 pkt. 4

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

1. Systematyczne pogłębianie wiedzy z zakresu dydaktyki, psychologii oraz pedagogiki.

Swoją wiedzę i umiejętności z tego zakresu doskonaliłam poprzez czytanie literatury fachowej, udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej, warsztatach, kursach zewnętrznych. Dużo wskazówek, rad i ciekawych sugestii na temat, jak ciekawie prowadzić zajęcia, zdobyłam, śledząc publikacje nauczycieli w Internecie.

Pomagałam dzieciom mającym problemy natury wychowawczej lub edukacyjnej. Wiele cennych rad w ich rozwiązywaniu uzyskałam od opiekuna stażu oraz nauczycieli wychowawców, z którymi na bieżąco współpracowałam.
Istotnym elementem pracy nauczyciela jest stały kontakt z opiekunami dzieci. Indywidualne spotkania pozwalają na systematyczny monitoring zachowania i postępów dziecka oraz na wyjaśnienie i pomoc w przypadku jakichkolwiek problemów. W czasie indywidualnych spotkań z rodzicami oprócz bieżących spraw opiekuńczo – wychowawczych znajdowałam czas na podnoszenie kultury oraz wiedzy pedagogicznej rodziców, chcąc w ten sposób ułatwić im zrozumienie niektórych problemów z dzieckiem, wyjaśnić relacje: rodzic – dziecko -nauczyciel, czy uświadomić problem zagrożeń, jakie czyhają na ich dzieci.

2. Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych.

W trakcie odbywania stażu starałam się wypełniać zadania wychowawcze szkoły, realizować program wychowawczy oraz profilaktyczny.
Podczas lekcji wspomagałam dzieci w nabywaniu wiedzy, nowych umiejętności, omawiałam problemy edukacyjne i wychowawcze uczniów. Zachęcałam ich do nauki poprzez stosowanie systemu kropeczek i plusików, co bardzo motywowało dzieci. W czasie pogadanek realizowałam tematykę profilaktyki uzależnień (Projekt „Trzymaj formę”) oraz zachowań patologicznych. Kształtowałam świadomość ekologiczną, poczucie odpowiedzialności, właściwe postawy wobec środowiska, dbałość o powierzone mienie.
Wspólnie z innymi nauczycielami stworzyliśmy Punktowy System Oceniania, który na bieżąco jest analizowany i modyfikowany.
Pełniąc funkcję wychowawcy, często zmuszona byłam rozwiązywać różne problemy wychowawcze, od najbardziej błahych po trudniejsze, często wymagające współpracy rodzica. Moim wychowankiem był również uczeń, który sprawiał bardzo duże problemy wychowawcze. Środkiem zaradczym stał się kontrakt, który został zawarty między mną-wychowawcą a uczniem. Podczas tworzenia i podpisywania dokumentu obecni byli również rodzice chłopca. Kontrakt przyniósł oczekiwane efekty i uczeń poprawił swoje zachowanie.
Ponadto starałam się samodzielnie studiować dostępne publikacje i prace z dziedziny psychologii, pedagogiki i dydaktyki. Głównym źródłem tych informacji stał się dla mnie Internet.
Pogłębianie wiedzy psychologiczno-pedagogicznej pozwoliło mi na lepsze dostosowanie warsztatu pracy do indywidualnych potrzeb uczniów. Zastosowanie metod aktywizujących sprawiło, że dzieci rozwiązywały zadania, bądź podejmowały działania, które jednocześnie sprawiały im satysfakcję.
Brałam udział w imprezach szkolnych, wycieczkach klasowych, a także pomagałam organizować imprezy integrujące środowisko lokalne. Do największych takich imprez z moim aktywnym udziałem należał Dzień Rodziny, podczas którego rodzice wspólnie z dziećmi brali udział w rozgrywkach sportowych.

Efekty realizacji:

Czytanie na bieżąco fachowej literatury oraz wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami pozwoliły mi lepiej planować swoją pracę.
Dzięki samodzielnemu studiowaniu literatury metodycznej pogłębiłam swoją wiedzę metodyczną i merytoryczną.
Udział w szkoleniach i kursach oraz zapoznanie się z literaturą fachową podniosło moją wiedzę teoretyczną, ale także było inspiracją do działań praktycznych.

§7 ust. 2 pkt. 5

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły w której nauczyciel odbywał staż.

1. Znajomość zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły.

Rozpoczęcie stażu na nauczyciela mianowanego zobligowało mnie do podjęcia czynności związanych z dokładnym poznaniem prawa oświatowego. Po analizie najważniejszych aktów prawnych, takich jak: Ustawa Karta Nauczyciela, Ustawa o Systemie Oświaty, Rozporządzenia MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli rozpoczęłam procedury związane z awansem zawodowym. Złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu, nawiązałam współpracę z opiekunem stażu, opracowałam plan rozwoju zawodowego.
Przez cały okres stażu śledziłam zmiany zachodzące w prawie oświatowym co pozwoliło mi stosować się do aktualne obowiązujących procedur. Po ukończeniu stażu sporządziłam sprawozdanie ze swoich działań oraz przygotowałam odpowiednią dokumentację dla komisji egzaminacyjnej. Zapoznałam się również, z podstawowymi dokumentami dotyczącymi funkcjonowania, organizacji i zadań Szkoły Podstawowej imienia Orląt Lwowskich w Tymowej: Statut Szkoły, Wewnątrzszkolny System Oceniania, Program Wychowawczy, Program Profilaktyczny.
Analizując różnorodne przepisy, zapoznałam się także z Konwencją Praw Dziecka.
Brałam czynny udział w posiedzeniach Rad Pedagogicznych: szkoleniowych, klasyfikacyjnych. Uczestniczyłam w pracach komisji analizujących postępy uczniów w przygotowywaniu do sprawdzianu szóstoklasisty, a także byłam członkiem komisji nadzorującej podczas sprawdzianu po klasie szóstej.
Pracowałam wspólnie z zespołem nauczycieli nad aktualizacją dokumentacji szkoły. Znajomość prawa i przepisów pozwoliła mi na odpowiednie wykorzystanie ich w pracy, na opracowanie planu rozwoju zawodowego oraz niniejszego sprawozdania z jego realizacji. Poznałam źródła, do których sięgam w sytuacjach problemowych. Poznałam zasady funkcjonowania i organizacji szkoły.

PODSUMOWANIE

Uważam, że założone cele planu rozwoju zawodowego zostały przeze mnie zrealizowane. Podejmowałam szereg działań mających na celu wzbogacenie, unowocześnienie warsztatu i metod pracy. Potrafię planować i organizować własny warsztat pracy oraz dokumentować prowadzone przez siebie działania. Analizuję i oceniam ich skuteczność, a jeśli zachodzi potrzeba, modyfikuję je.
Uwzględniam w swojej pracy problematykę środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
Korzystam z różnych ofert doskonalenia zawodowego, jak kursy, szkolenia, warsztaty, podwyższając własne kompetencje zawodowe. Na bieżąco pogłębiam wiedzę, studiując literaturę fachową z zakresu psychologii i pedagogiki. Znam i stosuję przepisy prawa oświatowego w zakresie potrzeb naszej szkoły. Aktywnie i sumiennie uczestniczę w realizacji zadań ogólnoszkolnych, wychowawczych, opiekuńczych i edukacyjnych wynikających ze statutu naszej szkoły.
W swojej pracy na bieżąco wykorzystuję technologię komputerową i informacyjną.
Dużą satysfakcję sprawia mi praca z dziećmi. Podczas pełnienia funkcji wychowawcy oraz nauczyciela nabyłam wiele przydatnych doświadczeń, które pozwoliły mi się rozwinąć. Wykorzystywałam je w codziennej pracy według potrzeb, konsekwentnie z zaangażowaniem i cierpliwością.
Zadowolenie dała mi także aktywność w różnych obszarach działań, chętnie podejmowałam zadania wynikające z potrzeb szkoły.
Nadal będę prezentowała postawę otwartości i aktywności.
Sądzę, że w ciągu 2 lat i 9 miesięcy trwania mojego stażu spełniłam wszystkie wymagania stawiane nauczycielowi kontraktowemu ubiegającemu się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Wiele zadań, to działania o charakterze ciągłym lub zadania kilkuletnie, dlatego zamierzam w dalszym ciągu rozwijać się i doskonalić swoje umiejętności, systematycznie dokształcać się i dzielić swoimi doświadczeniami i wiedzą z innymi nauczycielami.
Zakończenie stażu na nauczyciela mianowanego nie oznacza końca podejmowanych działań. Zamierzam nadal podnosić swoje kwalifikacje zawodowe, podnosić jakość swojej pracy, by jeszcze lepiej realizować zadania szkoły.
Jestem przekonana, że praca nad sobą oraz moimi dokonaniami opiekuńczymi i dydaktycznymi wcale nie dobiegła końca i jeszcze wielu rzeczy przyjdzie mi się nauczyć w naszym nieustannie zmieniającym się świecie. Jednakże dzięki umiejętnościom nabytym podczas stażu wiem, jak to robić dobrze, z korzyścią dla siebie i uczniów.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.