X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44823
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Imię i nazwisko: Anna Chlebowska
Stanowisko i miejsce zatrudnienia: nauczyciel wspomagający w Szkole Podstawowej im. Michała Okurzałego w Zagórowie
Kwalifikacje: studia licencjackie – Edukacja wczesnoszkolna z plastyką, studia magisterskie – Wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe, studia podyplomowe – Oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy, od 01.09.2017r. do 31.05.2020r.

Jestem nauczycielem wspomagającym zatrudnionym w Szkole Podstawowej im. Michała Okurzałego w Zagórowie.
We wrześniu 2017 roku dyrektor szkoły wyraził zgodę na umożliwienie mi odbycia stażu na stopień nauczyciela mianowanego w wymiarze 2 lat i 9 miesięcy.
Nauczyciel ubiegający się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w trakcie odbywania stażu powinien realizować wymagania niezbędne do uzyskania tego stopnia awansu. Jest to:
1.Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
2.Umiejętność rozpoznawania potrzeb rozwojowych uczniów i uwzględniania ich w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
3.Umiejętność wykorzystania w codziennej pracy metod aktywizujących ucznia.
4.Umiejętność dokonywania ewaluacji własnej pracy i wykorzystywania jej wyników do doskonalenia warsztatu pracy.
5.Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z nauczycielami w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego.
6.Umiejętność uwzględniania w pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
7.Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi odpowiednio oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
8.Umiejętność korzystania w pracy, zwłaszcza w trakcie prowadzonych zajęć, z narzędzi multimedialnych i informatycznych.
Tworząc plan rozwoju zawodowego opierałam się na założeniach Statutu Szkoły Podstawowej, Programu Wychowawczo – Profilaktycznego oraz potrzebach i oczekiwaniach uczniów, rodziców i grona pedagogicznego. Planując swoje działania miałam na celu podniesienie jakości pracy szkoły. W trakcie trwania stażu dokonywałam bieżącej analizy własnych działań i oceniałam skuteczność realizowanych zadań, uczestniczyłam w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego. Pogłębiałam wiedzę i umiejętności zawodowe, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia, poznawałam przepisy dotyczące systemu oświaty w zakresie funkcjonowania szkoły, w której odbywałam staż.
W swoim sprawozdaniu prezentuję realizację zadań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego.

§ 7.2.1.
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

1.Współpraca z opiekunem stażu.
Pierwszym krokiem podjętym w celu właściwego przebiegu mojego stażu na nauczyciela mianowanego było nawiązanie współpracy z opiekunem stażu. Zawarłyśmy ze sobą pisemny kontrakt. Nasza współpraca polegała głównie na prowadzeniu zajęć w obecności opiekuna stażu, obserwowaniu zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu, omawianiu mocnych i słabych stron warsztatu metodycznego, wyciąganiu wniosków, dzieleniu się wiedzą i doświadczeniem w zakresie stosowania metod aktywizujących, opracowaniu scenariuszy zajęć, rozwiązywania problemów. Zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu, co było istotnym elementem doskonalenia mojego warsztatu pracy. Obserwowałam i na bieżąco analizowałam wraz z Panią Dorotą Sarnowską prowadzone przez nią lekcje, zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze. Prowadziłam zajęcia w klasie zerowej oraz rewalidacji indywidualnej w obecności opiekuna stażu i wicedyrektora szkoły. Omawiałam scenariusze i przebieg zajęć, wyjaśniałam celowość zastosowanych działań, metod oraz stopień realizacji założonych celów. Dzięki analizowaniu zajęć wyciągałam wnioski do dalszej pracy, jak również doskonaliłam umiejętność tworzenia konspektów zajęć. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu dało mi pewność, że wykonywana przeze mnie praca jest poprawna pod względem metodycznym i merytorycznym. Będące efektem szczegółowego omówienia zajęć wnioski poobserwacyjne, były dla mnie wskazówkami do dalszej pracy.
Pracując na stanowisku nauczyciela wspomagającego miałam możliwość obserwowania pracy wychowawcy klasy oraz nauczycieli innych przedmiotów. Pozwoliło mi to korzystać z pomysłów bardziej doświadczonych koleżanek i kolegów, wzbogacić własny warsztat oraz doskonalić umiejętność ewaluacji pracy własnej.

2.Poznanie procedury awansu zawodowego.
Rozpoczynając staż na stopień nauczyciela mianowanego zapoznałam się z przepisami prawa oświatowego regulującymi system awansu zawodowego. Analizowałam przepisy ze szczególnym uwzględnieniem awansu na nauczyciela mianowanego. Analiza przepisów prawnych związanych z procedurami uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli umożliwiła mi prawidłowe opracowanie dokumentów - wniosku o rozpoczęcie stażu i projektu planu rozwoju zawodowego. Sporządzając projekt planu rozwoju zawodowego brałam pod uwagę działania nastawione na rozwój własnych umiejętności oraz kompetencji koniecznych w pracy nauczyciela, zgodnie z potrzebami szkoły. Przez cały okres stażu śledziłam zmiany w prawie oświatowym.

3.Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu.
Ważnym elementem mojej pracy jest nieustanne uzupełnianie i poszerzanie własnych kwalifikacji zawodowych. Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, studiowanie czasopism i literatury psychologiczno – pedagogicznej, udział w zajęciach otwartych realizowanych przez nauczycieli, udział w Radach Pedagogicznych, szkoleniach, kursach, warsztatach i konferencjach metodycznych.
Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej dał mi możliwość zaznajomienia się z bieżącymi problemami wychowawczymi, personalnymi w placówce, a także planowanymi działaniami. Dało to również możliwość spotkania się w gronie pedagogicznym i wymianę cennych doświadczeń. Spostrzegłam zalety wspólnego analizowania i rozwiązywania problemów organizacyjnych, dydaktycznych i wychowawczych występujących w placówce.
Tematyka szkoleń, warsztatów, konferencji metodycznych, szkoleń internetowych:
- „Myślenie algorytmami. Nauka programowania. Edukacja wczesnoszkolna. Poziom II.”
- „Nauczycielska diagnoza gotowości do podjęcia nauki szkolnej czyli jak prowadzić obserwację dzieci, interpretować wyniki i formułować wnioski.”
- „Ocena pracy nauczyciela. Co rada pedagogiczna powinna wiedzieć w tym zakresie.”
-„Ważniejsze wskazówki metodyczne i organizacyjne w realizacji podstawy programowej.”
- „Nauka programowania w edukacji wczesnoszkolnej Kodowanie na dywanie.”
- „Pierwsza pomoc oraz resuscytacja krążeniowo oddechowa z wykorzystaniem AED”
- „Diagnoza przedszkolna z WSiP” - e konferencja
- „Jak radzić sobie w sytuacjach trudnych wychowawczo?”
- „Kurs dla kandydatów na kierowników wycieczek szkolnych i obozów wędrownych.”
- „Zaburzenia zachowania u ucznia jako przejaw nieprawidłowego rozwoju osobowości.”
- „Wczesna profilaktyka Program Cukierki”
- „Konferencja przedmiotowa. Zmiany w prawie oświatowym.”
- „Procedura Niebieska Karta. Kompleksowe szkolenie dla Służb i Instytucji.”
- „Neurodydaktyka podstawą pracy skutecznego nauczyciela.”
- „SPE w nauczaniu zdalnym: Praca indywidualna i praca grupowa z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (z perspektywy pedagoga specjalnego).”
- „TUS – terapia czy wspólna przygoda?” – webinarium
- „Szkolna rzeczywistość klas 1-3 po 25 maja 2020.”
Zdobyte podczas tych szkoleń wiadomości i umiejętności wzbogaciły moją wiedzę merytoryczną, udoskonaliły warsztat pracy i przyczyniły się do podniesienia jakości pracy szkoły. Szkolenia dały mi możliwość spotkania z innymi nauczycielami, wymiany doświadczeń, aktualizowania wiadomości dotyczących wychowania i nauczania oraz nowych pozycji wydawniczych pojawiających się na rynku. Otrzymane na szkoleniach materiały wykorzystałam w celu wzbogacenia i urozmaicenia własnych zajęć.
W trakcie odbywania stażu ukończyłam studia podyplomowe na kierunku Edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych intelektualnie (oligofrenopedagogika), co pozwoliło mi na kontynuowanie pracy w Szkole Podstawowej im. M. Okurzałego w Zagórowie. Dzięki studiowaniu tego kierunku zdobyłam wiedzę z zakresu pedagogiki specjalnej i psychologii rozwojowej oraz na temat mechanizmów rządzących procesami rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, a także wiedzę merytoryczną pozwalającą na kompetentne planowanie i realizację efektywnej rewalidacji; nabyłam umiejętności pozwalające na opracowanie wnikliwej diagnozy, sprawne i kompetentne opracowanie planu działań, ich organizację i realizację zgodnie z możliwościami rozwojowymi dziecka niepełnosprawnego oraz kompetencje pozwalające na rozumienie i akceptację wyjątkowości funkcjonowania dzieci niepełnosprawnych, ich potrzeb i pracę efektywnie wykorzystującą możliwości dziecka.

4.Tworzenie własnego warsztatu pracy.
Przez cały okres stażu doskonaliłam swój warsztat pracy pedagoga specjalnego. W celu doskonalenia swojej wiedzy samodzielnie studiowałam literaturę psychologiczną, pedagogiczną i dydaktyczną oraz dostępne w Internecie prace lub publikacje innych nauczycieli. Były to również materiały na temat metod pracy z uczniami o różnych potrzebach edukacyjnych. W szerokim zakresie korzystałam z publikacji zamieszczonych na portalach i w serwisach internetowych przeznaczonych dla nauczycieli, np. www.edux.pl, www.profesor.pl, www.educarium.pl.
Starałam się, aby sala dydaktyczna była kolorowa i przyjazna dla uczniów, dlatego dbałam o estetyczny wygląd sali, współtworząc dekorację związaną z porami roku i uroczystościami. Byłam autorką scenografii oraz strojów na przedstawienia i uroczystości. Wykonywałam wspólnie z dziećmi upominki dla rodziców i dziadków z okazji ich święta. Tworzyłam również zaproszenia okolicznościowe dla rodziców i dziadków.
Samodzielnie przygotowywałam materiały oraz pomoce dydaktyczne, które dostosowywałam do indywidualnych możliwości uczniów niepełnosprawnych. Przez cały okres stażu gromadziłam pomoce dydaktyczne nabywając je na różnych szkoleniach, korzystając ze stron internetowych czy literatury. W pracy nauczyciela wspomagającego posługiwałam się książkami, programami, kartami pracy przydatnymi w działaniach dydaktycznych i terapeutycznych. Sukcesywnie gromadzone materiały oraz pomoce dydaktyczne wprowadzały ożywienie i podnosiły jakość zajęć prowadzonych przeze mnie z uczniami.

5.Prowadzenie dokumentacji szkolnej.
Przez cały okres trwania stażu sumiennie prowadziłam dokumentację szkolną, głównie nauczyciela wspomagającego i nauczyciela rewalidacji:
- wpisy do dzienników zajęć specjalistycznych,
- wpisy do dziennika zajęć klasy zerowej,
- arkusze obserwacji oraz oceny gotowości szkolnej dzieci sześcioletnich,
- wpisy do dzienników zajęć indywidualnych z uczniem, do którego jeździłam,
- sporządzenie z zespołem Indywidualnych Programów Edukacyjno – Terapeutycznych,
- sporządzenie z zespołem arkuszy Wielospecjalistycznej Oceny Funkcjonowania Ucznia,
- prowadzenie dokumentacji ucznia niepełnosprawnego,
- sporządzenie programów zajęć rewalidacji indywidualnej,
- systematycznie sporządzanie sprawozdań śródrocznych i końcoworocznych.

§ 7.2.2.
Umiejętność rozpoznawania potrzeb rozwojowych uczniów i uwzględniania ich w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

1.Organizowanie, współorganizowanie i przygotowywanie dzieci do uroczystości i imprez na terenie placówki.
W okresie trwania stażu organizowałam i współorganizowałam imprezy wewnątrzszkolne. Przy współpracy z wychowawcami klas, w których pracowałam oraz rodzicami dzieci zorganizowałam uroczystości klasowe:
- Dzień Chłopca
- Andrzejki
- Mikołajki
- Wigilia Klasowa
- Zabawa Karnawałowa
- Dzień Kobiet
- Dzień Patrona
- Dzień Dziecka
Przygotowywałam dzieci do występów na:
- Pasowanie na zerówkowicza,
- Dzień Babci i Dziadka,
- Pasowanie na czytelnika w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Zagórów,
- Powitanie wiosny,
- Dzień Rodziny.
Współorganizowałam również przy współpracy z innymi nauczycielami uroczystości szkolne:
- Zagórowski Piknik Historyczny
- Pasowanie na Pierwszoklasistę
- Mikołajki
- Zagórowski Jarmark Bożonarodzeniowy

Miałam przyjemność oprowadzać po szkole dzieci z grup przedszkolnych, które zawitały do szkoły w Dniu Patrona.

Angażowałam się w prace na rzecz wspólnoty szkolnej, m.in. poprzez przygotowanie zaproszeń na Dzień otwarty szkoły, kartek Bożonarodzeniowych, dyplomów na Konkurs pięknego czytania, dekoracji sali gimnastycznej na Dzień Kobiet oraz Zabawę Karnawałową, dekoracji na szkolne Mikołajki i Dzień Anioła oraz apel Bądź bezpieczny w czasie zimy.
Brałam udział w akcji Cała Polska Czyta Dzieciom i z przyjemnością przeczytałam uczniom z klasy trzeciej swoją ulubioną baśń.

2.Organizowanie i współorganizowanie wycieczek.

Wycieczki zawsze dają okazję do lepszego poznania uczniów. Integrują zespół klasowy, uczą dzieci współdziałania w grupie. Wszystkie podejmowane zadania w tym zakresie dawały mi dużo satysfakcji, poza tym przyczyniły się do zadowolenia uczniów i rodziców z nauki w naszej szkole i współpracy z nauczycielami. Uczniowie chętnie brali udział we wszystkich formach wyjść, prezentowali postawy zrozumienia i dostosowania się do obowiązujących norm społeczno - obyczajowych. Współorganizowałam z wychowawcami klas następujące wycieczki:
- Wycieczka do Centrum Nauki i Rozrywki Mikroskala w Koninie z klasą zerową, a w kolejnym roku szkolnym z klasą trzecią,
- Wycieczka do „Fabryki Wrażeń” w Koninie z klasą trzecią,
- Wycieczka do Parku trampolin we Wrześni z klasą szóstą,
- Wycieczka do Teatru w Kaliszu z klasami pierwszymi,
- Wycieczka do Leśniczówki Kamień na spotkanie z przedstawicielami 15. Pułku Ułanów Poznańskich z klasami czwartymi.

Byłam opiekunem reprezentacji szkoły w V Halowych Zawodach Rekreacyjno - Sportowych klas I-III w Kowalewie Opactwie, w którym uczniowie szkoły zdobyli szóste miejsce.

W ramach Programu nauki pływania „Umiem pływać”, przez trzy miesiące cotygodniowo wyjeżdżałam z uczniami klas trzecich na basen w Koninie.

3.Współpraca z logopedą, pedagogiem szkolnym.

W pracy nauczyciela wspomagającego bardzo istotnym elementem jest gruntowne poznanie podległej mu grupy dzieci. Specyfika mojej pracy narzuca w pierwszej kolejności wnikliwą analizę orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, opinii i wszelkiej dokumentacji medycznej każdego dziecka. Wiedza uzyskana z tych dokumentów pozwala zindywidualizować pracę, zastosować odpowiednie metody, oraz sposoby oddziaływań rewalidacyjnych. Bardzo pomocne okazały się indywidualne rozmowy z rodzicami dzieci. Pozwoliły poznać ich sytuację rodzinną, materialną, problemy domowe. W swojej pracy nauczyciela wspomagającego starałam się poznać środowisko lokalne uczniów, zapoznać
z potrzebami, zainteresowaniami, problemami uczniów niepełnosprawnych poprzez ich obserwację w trakcie lekcji, przerw szkolnych, zajęć dodatkowych oraz wycieczek.
Przez okres stażu współpracowałam systematycznie z pedagogiem i logopedą szkolnym. Konsultowałam się i zasięgałam porad w trudnych sprawach wychowawczych, z którymi się borykałam. Wszelkie wątpliwości podczas pisania dokumentacji związanej z uczniami konsultowałam również z nimi.

4.Nawiązanie współpracy z Biblioteką oraz Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Kultury w Zagórowie.
Pracując w oddziale zerowym przy współpracy z wychowawcą klasy nawiązałam kontakt z Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy Zagórów, w związku z czym dzieci brały udział w kilku spotkaniach - warsztatach bibliotecznych przygotowujących je do Pasowania na czytelnika biblioteki. Uczniowie zerówek brali również udział w organizowanym przez Bibliotekę Publiczną spotkaniu z autorem książek dla dzieci p. Łukaszem Wierzbickim.
W czasie mojego stażu organizowałam wyjścia do kina w Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Zagórowie. Podczas jednego z nich, z okazji Święta Kina, dzieci miały okazję poznać i zobaczyć pracę kina. W sali kinowej udało się również zorganizować Dzień Babci i Dziadka.

5.Praca z dzieckiem z trudnościami.
Jako pedagog specjalny prowadziłam zajęcia rewalidacyjne z uczniami o specyficznych potrzebach edukacyjnych. Dla każdego ucznia opracowywałam Program rewalidacji stosownie do jego możliwości i potrzeb, na podstawie orzeczenia z poradni psychologiczno – pedagogicznej oraz własnych obserwacji ucznia. Podczas zajęć rewalidacyjnych podejmowałam działania służące dziecku niepełnosprawnemu w osiągnięciu najwyższego z możliwych dla niego poziomu funkcjonowania psychicznego i fizycznego.
W czasie pracy z dzieckiem doskonaliłam funkcje niezaburzone oraz usprawniałam te, w których występują dysfunkcje. W zależności od potrzeb ucznia, usprawniałam, stymulowałam: umiejętności komunikacyjne, percepcję wzrokową, percepcję słuchową, koncentrację uwagi, pamięć. Kształtowałam podstawowe techniki szkolne: czytanie, pisanie, umiejętności matematyczne. Rozwijałam kompetencje społeczne uczniów wspomagając ich samodzielność społeczną oraz umiejętności przydatne w życiu codziennym. Pracując z dzieckiem zachęcałam je podsuwając ciekawe pomoce dydaktyczne, materiały, współdziałając z nim i skrycie mu pomagając, tak by osiągnęło sukces edukacyjny oraz było zadowolone ze swoich umiejętności i wiedzy. Ważną rolę pełni tu pochwała, która mobilizuje do dalszej pracy oraz daje poczucie satysfakcji.
W roku szkolnym 2017/2018 wspólnie z wychowawcą prowadziłam nauczanie indywidualne w domu jednego z uczniów, którego stan zdrowia uniemożliwiał uczęszczanie do szkoły. Moim zadaniem w tym czasie było realizowanie wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a także obserwacja ucznia, analiza jego aktualnych możliwości, poziomu funkcjonowania oraz potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i społecznych. Dzięki temu, w porozumieniu z rodzicami ucznia, umożliwiałam mu udział w uroczystościach i imprezach szkolnych oraz wybranych zajęciach edukacyjnych.
Jako nauczyciel wspierający brałam również udział w rozmowach wychowawców z rodzicami, których dzieci przejawiały trudności w nauce lub zachowaniu, starając się wspomóc fachową radą.

§ 7.2.3.
Umiejętność wykorzystania w codziennej pracy metod aktywizujących ucznia

W mojej pracy starałam się rozpoznawać indywidualne potrzeby dzieci poprzez własną obserwację, jak również analizę orzeczeń z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Z tego względu na bieżąco zmieniałam i modyfikowałam swój warsztat pracy. Starałam się także wzbogacić go dzięki systematycznemu poszerzaniu wiedzy na temat metod aktywizujących.
Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi stanowią zróżnicowaną grupę. W codziennej pracy edukacyjnej, terapeutycznej i wychowawczej dobierałam i stosowałam odpowiednie metody oraz formy pracy stosownie do ich możliwości i potrzeb. Podczas zajęć stosowałam następujące metody i techniki:
- elementy metody – Pedagogika zabawy;
- elementy metody Dobrego startu wg M. Bogdanowicz;
- Metoda praktycznego działania;
- Metoda stawianych zadań;
- oparte na słowie: pogadanka, opowiadanie, opis, praca z książką;
- oparte na obserwacji: pokaz;
- elementy metody Kinezjologii edukacyjnej P. Dennisona;
- technika składania papieru – Origami;
- Aktywne słuchanie muzyki wg. Batii Strauss;
- Metodyka nauczania matematyki wg. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej, E. Zielińskiej
- Edukacja przez ruch Doroty Dziamskiej

§ 7.2.4.
Umiejętność dokonywania ewaluacji własnej pracy i wykorzystywania jej wyników do doskonalenia warsztatu pracy

Rozpoczynając staż dokonałam autorefleksji dotyczącej umiejętności organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, analizowania i dokumentowania własnych działań.
Oceniłam skuteczność działań własnych oraz dokonywania korekt w tym działaniu, umiejętności uwzględniania w swojej pracy problemów środowiska, wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej, oraz znajomości przepisów dotyczących systemu oświaty. Na podstawie autoanalizy własnych działań, poznania swoich mocnych i słabych stron formułowałam wnioski do dalszej pracy.
Na koniec każdego roku szkolnego pisałam sprawozdanie ze swojej pracy nauczyciela wspierającego oraz ze swoich działań rewalidacyjnych, analizowałam osiągnięcia dzieci, z którymi prowadziłam zajęcia rewalidacyjne. Przedstawiałam sprawozdania Dyrektorowi szkoły, a także na radzie pedagogicznej.
Po obserwacji zajęć przez wicedyrektora szkoły oraz opiekuna stażu, analizowałam i dokonywałam spostrzeżeń dotyczących realizacji założonych celów oraz prowadzenia zajęć. Były one dla mnie bardzo pouczające i owocowały nowymi pomysłami i rozwiązaniami w pracy rewalidacyjnej.

§ 7.2.5.
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z nauczycielami w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego

Doskonaliłam umiejętności dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami przekazując im swoje scenariusze, pomysły na pomoce dydaktyczne i materiały ze szkoleń. Wymieniałam się doświadczeniami z innymi biorąc udział w pracach zespołu nauczycieli edukacji przedszkolnej. Zawsze służyłam pomocą i radą innym nauczycielom, szczególnie młodszym stażem, np. w prowadzeniu dokumentacji, rozwiązywaniu problemów z uczniami.
Uczestniczyłam w pracy zespołowej ze szkolnymi specjalistami – psychologiem, pedagogiem, logopedą oraz innymi nauczycielami w celu rozwiązywania bieżących problemów wychowawczych, edukacyjnych, psychologicznych oraz opracowywaniu dokumentacji szkolnej.
Brałam aktywny udział w Pracach Rady Pedagogicznej. Przygotowywałam i przedstawiałam Radzie Pedagogicznej sprawozdania z realizacji rewalidacji indywidualnej. Brałam udział w pracach Zespołu do spraw ewaluacji wewnętrznej szkoły. Przedmiotami ewaluacji były:
- „Aktywność uczniów. Stopień nabywania przez nich wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej.” w roku szkolnym 2018/2019.
- „Poziom kształtowania postaw i respektowania norm społecznych w szkole” w roku szkolnym 2019/2020.
W ramach tych prac wspólnie z innymi nauczycielami opracowywałam harmonogramy ewaluacji. Wspólnie przygotowaliśmy narzędzia i przeprowadziliśmy ewaluacje. Na podstawie zebranych danych dokonaliśmy analizy wyników, ustaliliśmy słabe i mocne strony oraz opracowaliśmy raporty.

§ 7.2.6.
Umiejętność uwzględniania w pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

1.Podejmowanie działań na rzecz bezpieczeństwa dzieci.

Ciekawym i pouczającym doświadczeniem była dla mnie współpraca z wychowawcami klas, w których pracowałam, w zakresie realizowania programu wychowawczo – profilaktycznego. Wspólnie z wychowawcami realizowałam zadania wychowawcze w pracy z uczniami zgodnie z wizją wychowawczą szkoły.

W jednej z klas, w których pracowałam, jest kilku uczniów stwarzających problemy wychowawcze, dlatego zawsze starłam się angażować w rozwiązywanie problemów w tej klasie, aby wspomóc wychowawcę oraz innych nauczycieli. Wspólnie z wychowawcą klasy prowadziłam długofalowe rozmowy z ich rodzicami oraz monitorowałam wywiązywanie się z zobowiązań względem dziecka i szkoły. Wspólnie z wychowawcą klasy oraz pedagogiem szkolnym przygotowywałyśmy kontrakty dla tych uczniów.

Uczniowie brali udział w spotkaniach z policją, która prowadzi działania profilaktyczne ukierunkowane na zwiększenie świadomości dzieci w zakresie zagrożeń, jakie mogą napotkać podczas korzystania z dróg. Mundurowi przestrzegali przed niebezpiecznymi zachowaniami oraz uwrażliwiali uczniów na to, jak niebezpieczna może okazać się droga do szkoły, jeśli ktoś nie będzie przestrzegał podstawowych zasad ruchu drogowego. Dzieci, z klas, w których pracowałam w okresie mojego stażu brały również udział w apelach: Bądź bezpieczny w czasie zimy, Dzień bezpiecznego Internetu.

2.Upowszechnianie treści zdrowotnych i ekologicznych.

Współpracując z wychowawcą klasy uwrażliwiałam dzieci na potrzebę niesienia pomocy ludziom potrzebującym oraz zwierzętom, dlatego chętnie włączały się w różne akcje charytatywne. Były to akcje:
- Góra grosza – zbiórka jak największej ilości monet 1, 2 i 5 groszowych, z których składki przekazane zostały rodzinom potrzebującym wsparcia finansowego.
- Zbieranie nakrętek – akcja dla chorego chłopca.
- Kolorowe kredki – zbiórka kredek dla dzieci w szkołach przyszpitalnych, świetlicach środowiskowych.
- Misie Ratownisie – zbiórka pluszaków, które zostały przekazane Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy oraz Jednostce Straży Pożarnej w Lisewie. Maskotki będą rozdawane podczas zdarzeń ratunkowych, w których uczestniczą dzieci.
- Od pupila dla pupila - świąteczna zbiórka używanych i nowych artykułów, zabawek dla zwierząt z poznańskiego zoo.
- Zbiórka zabawek na kiermasz dla chłopca chorego na Klątwę Ondyny.
- Zbiórka chemii dla dzieci z Domu Dziecka.
- Zbiórka orzechów i karmy dla zwierząt z zoo w Poznaniu i schroniska w Katarzynowie.

Starałyśmy się zaszczepić w uczniach dbałość o zdrowie własne i innych oraz o dobro naszej planety, dlatego uczniowie, z klas, w których pracowałam uczestniczyli w akcjach ekologicznych i spotkaniach prozdrowotnych, a były to:
- Sprzątanie Świata, podczas zajęć wraz z uczniami oczyszczaliśmy wybrany teren w Zagórowie. Uczniowie chętnie brali udział w akcji, której celem było uświadomienie sobie jaki mamy ogromny wpływ na zanieczyszczenie środowiska.
- Czyste powietrze wokół nas – program przedszkolnej edukacji antynikotynowej, który miałam okazję prowadzić pracując w klasie zerowej. Program ma charakter profilaktyczny, a jego głównym celem jest wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy oraz zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń.
- Zbiórka baterii.
- Apel z okazji Światowego Dnia Cukrzycy, podczas którego uczniowie wysłuchali eksperta od cukrzycy.
- Udział w spektaklu profilaktycznym dotyczącym tematyki antynikotynowej.

Współpracowałam również na bieżąco z pielęgniarką szkolną. Sprawowałam opiekę nad uczniami podczas wizyt w gabinecie pielęgniarki. Wspólnie z wychowawcą zorganizowałyśmy zajęcia z panią pielęgniarką na temat higieny osobistej w codziennym życiu.

3.Współpraca z rodzicami.

Rodzina i szkoła to dwa najważniejsze środowiska wychowawcze dziecka, mające decydujący wpływ na jego rozwój. Współdziałanie nauczycieli i rodziców jest jednym z istotnych czynników procesu wychowawczego. Wraz z wychowawcami starałam się poznać sytuację rodzinną i materialną moich uczniów, aby zadbać o udzielenie im odpowiedniej pomocy oraz dobrać właściwą tematykę lekcji wychowawczych.

Przy współpracy z wychowawcami klas nawiązałam dobrą współpracę z rodzicami, dzięki czemu mogłam szybciej rozwiązywać pojawiające się problemy wychowawcze. Chętnie służyłam pomocą i poradą rodzicom w sytuacjach problemowych dotyczących dzieci. Zawsze starałam się być dla rodziców źródłem solidnej wiedzy teoretycznej i praktycznej. Jako nauczyciel wspomagający miałam z rodzicami stały, bieżący kontakt. Rodzice mieli możliwość kontaktowania się ze mną telefonicznie. Odbywaliśmy indywidualne rozmowy. Byłam obecna na zebraniach z rodzicami, aby na bieżąco informować o postępach uczniów, służyć radą, informować o zaistniałych problemach w klasie. Wspólnie z rodzicami organizowałyśmy uroczystości klasowe.

§ 7.2.7.
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi odpowiednio oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

Rozpoczęcie stażu na nauczyciela mianowanego zobligowało mnie do podjęcia czynności związanych z dokładnym poznaniem prawa oświatowego. Na bieżąco poznawałam i analizowałam akty prawne, rozporządzenia, oraz śledziłam zachodzące w nich zmiany. Były to:
- Karta Nauczyciela (Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r.)
- Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
- Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
Po analizie najważniejszych aktów prawnych, rozpoczęłam procedury związane z awansem zawodowym. Złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu, nawiązałam współpracę z opiekunem stażu, opracowałam plan rozwoju zawodowego.
Zapoznałam się również, z podstawowymi dokumentami dotyczącymi funkcjonowania, organizacji i zadań szkoły:
- Statut Szkoły,
- Plan Pracy Szkoły,
- Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny,
- regulaminy regulujące pracę w Szkole,
- procedury postępowania w różnych sytuacjach.
Analizując różnorodne przepisy zapoznałam się także z Konwencją Praw Dziecka.
Znajomość przepisów prawa była mi potrzebna przy organizowaniu wycieczek dla uczniów czy prowadzeniu dokumentacji szkolnej. Brałam udział i współtworzyłam proces ewaluacji wewnętrznej szkoły. W marcu 2020r. w obliczu pandemii koronawirusa, zapoznałam się z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Przez cały okres stażu śledziłam zmiany zachodzące w prawie oświatowym, co pozwoliło mi stosować się do aktualnie obowiązujących procedur. Wykorzystywałam znajomość przepisów dotyczących systemu oświaty w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
Znajomość przepisów prawa oświatowego pozwoliła mi na kompetentne opracowanie projektu planu rozwoju zawodowego oraz aneksu do planu, a także sprawozdania z jego realizacji. Nawiązałam kontakt z Panią Agatą Sadowską nauczycielem doradcą metodycznym oraz ekspertem MEN, z którą konsultowałam m.in. swoje wątpliwości dotyczące pisania sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

§ 7.2.8.
Umiejętność korzystania w pracy, zwłaszcza w trakcie prowadzonych zajęć,z narzędzi multimedialnych i informatycznych

Okres stażu to czas systematycznego korzystania z technologii informacyjnej i komputerowej. Internet jest źródłem wiedzy, bezpośrednio przydatnej w codziennej pracy nauczyciela. Starałam się we własnym zakresie poszerzać moje umiejętności wykorzystania w pracy technologii informacyjnych i komputerowej m.in. poprzez:
- opracowywanie dokumentacji z przebiegu stażu na stopień nauczyciela mianowanego,
- prowadzenie dokumentacji nauczyciela wspomagającego,
- opracowywanie programów rewalidacji, sprawozdań,
- diagnoz gotowości szkolnej,
- informacji dla rodziców,
- opracowywanie scenariuszy zajęć i uroczystości szkolnych,
- opracowywanie pomocy dydaktycznych, kart pracy,
- przygotowywanie zaproszeń oraz dyplomów na różne uroczystości, konkursy
W swojej codziennej pracy edukacyjno – terapeutycznej wykorzystywałam własny telefon oraz głośnik bluetooth, a także komputer jako atrakcyjną formę wspomagania rozwoju dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Korzystałam z portali edukacyjnych, które stanowiły cenne źródło pomocy dydaktycznych i ćwiczeń o charakterze rewalidacyjnym, takich jak:
- www.zyraffa.pl.
- www.pisupisu.pl.
- www.matzoo.pl
- www.mimowa.pl
- www.bajkidoczytania.pl
- www.dyktanda.net
Korzystałam z dostępnych na edukacyjnych portalach internetowych publikacji z zakresu dydaktyki, metodyki, psychologii i pedagogiki, które stanowiły dla mnie źródło ważnych wskazówek, porad, inspiracji. Poszerzałam wiedzę z zakresu pedagogiki specjalnej oraz metodyki, dydaktyki poprzez uczestnictwo w kursach internetowych. Swoje umiejętności posługiwania się komputerem i Internetem, wykorzystywałam do uzyskania i gromadzenia wiedzy na temat awansu zawodowego oraz zmian w przepisach prawa oświatowego, Karcie Nauczyciela.
Korzystałam z takich portali jak:
- www.literka.pl
- www.edux.pl
- www.men.gov.pl
- www.awans.net
- www.publikacje.edu.pl
- www.profesor.pl
- www.ucze.pl
Technologia informacyjna to również kontakt telefoniczny. Często drogą telefoniczną uzyskuję różne informacje od rodziców dzieci niepełnosprawnych. Na bieżąco drogą telefoniczną kontaktuję się z rodzicami.
W marcu bieżącego roku w związku z wybuchem epidemii koronawirusa wszystkie placówki edukacyjne zostały zamknięte. Ta sytuacja wymusiła przejście na nauczanie zdalne. I w tym momencie komputer i stały dostęp do Internetu stały się głównym narzędziem pracy z dziećmi. Kontakty z rodzicami i dziećmi odbywały się mailowo i telefonicznie oraz przez aplikację Teams.
Korzystanie z edukacyjnych serwerów internetowych dało mi możliwość dzielenia się swoja wiedzą, doświadczeniem z innymi nauczycielami i jednocześnie uświadomiło mi jak ważna jest wymiana tych doświadczeń. Na stronach www.literka.pl oraz www.edux.pl zamieściłam swój Plan rozwoju zawodowego oraz Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego.

Podsumowanie

Okres stażu był dla mnie czasem intensywnej pracy nad realizowaniem zadań, które założyłam sobie w planie rozwoju zawodowego. Pokazał, jak ważne w pracy nauczyciela jest ciągłe doskonalenie się, poszerzanie wiedzy pedagogicznej, sięganie do nowych metod pracy z uczniem, nadążanie za rozwojem technologii. Potrafię planować i organizować własny warsztat pracy oraz dokumentować prowadzone przez siebie działania. Analizuję i oceniam ich skuteczność, a jeśli zachodzi potrzeba, modyfikuję je. Uwzględniam w swojej pracy potrzeby rozwojowe uczniów, problematykę środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych. Na bieżąco wykorzystuje technologię komputerową i informacyjną. Posiadam wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki i stosuję ją w codziennej pracy nauczyciela wspomagającego. Znam przepisy dotyczące systemu oświaty i potrafię posługiwać się nimi w swojej pracy.

Analizując swoją pracę w okresie stażu stwierdzam, iż zrealizowałam wszystkie zadania założone w planie rozwoju zawodowego. Zakończenie stażu nie oznacza końca podejmowanych działań. Zamierzam nadal doskonalić swoje kwalifikacje, podnosić jakość swojej pracy, by lepiej realizować zadania szkoły.

Sprawozdanie opracowała:
Anna Chlebowska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.