X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 4385
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
nauczyciela kontraktowego mgr Katarzyny Bender ubiegającej się o stopień nauczyciela mianowanego

Nazywam się Katarzyna Bender, w 2001 r. ukończyłam studia magisterskie na kierunku biologia Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego. Jestem nauczycielką biologii z 4-letnim stażem pracy. Obecnie pracuję w wymiarze czasu pracy 11/18 w Gimnazjum nr 2 im. Pokolenia Kolumbów w Częstochowie, gdzie realizowałam plan rozwoju zawodowego, oraz w wymiarze 7/18 w Technicznych Zakładach Naukowych im. Gen. Wł. Sikorskiego w Częstochowie.
By móc rozwijać się zawodowo i wzbogacać swój warsztat pracy zdecydowałam się na odbycie stażu, który umożliwi mi uzyskanie awansu na stopień nauczyciela mianowanego.
Trwał on 2 lata i 9 miesięcy tj. od 1 września 2002 do 31 maja 2005 r. Moimi opiekunkami zostały doświadczone koleżanki – w roku szkolnym 2002/2003 mgr Grażyna Arendt, natomiast w okresie od 01. 09. 2003 r. do 31. 05. 2005 r. mgr ... . We wrześniu 2001 r. złożyłam do dyrektora szkoły plan rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony do realizacji. Starałam się, aby uwzględniał on specyfikę i potrzeby szkoły, a jednocześnie mobilizował mnie do twórczej i aktywnej pracy. Przez cały okres stażu dbałam, aby realizacja mojego planu przebiegała zgodnie z opracowanymi założeniami.
Nadmieniam, że wszystkie dokumenty potwierdzające realizację zadań znajdują się w dokumentacji dyrektora szkoły, w której odbywałam staż.

I.
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

• Pierwszą czynnością podjętą w chwili rozpoczęcia stażu było nawiązanie współpracy z opiekunem stażu mgr .., po zmianie opiekuna z mgr ... . Polegało ono na ustaleniu zasad wzajemnych zobowiązań niezbędnych do prawidłowego odbycia stażu. Efektem powyższych ustaleń było opracowanie kontraktu. Sporządzenie tego dokumentu poprzedzone było lekturą przepisów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli. Zaopatrzona w taką wiedzę przystąpiłam do opracowania planu rozwoju zawodowego, który umożliwił mi usystematyzowanie własnych działań i właściwą organizację warsztatu pracy.
• Realizację zadań związanych z awansem zawodowym rozpoczęłam od wszechstronnego zapoznania się z organizacją i zasadami funkcjonowania szkoły. W tym celu sięgnęłam po najważniejsze dokumenty obowiązujące na terenie Gimnazjum tj. statut szkoły, wewnątrzszkolny system oceniania, program wychowawczy, program profilaktyki.
• W celu opracowania tematyki zajęć lekcyjnych zgodnie z obowiązującymi treściami programowymi podjęłam się opracowania planów wynikowych wraz z wymaganiami na poszczególne oceny.
• Wzbogacanie własnego warsztatu pracy realizowałam poprzez aktywny udział w różnego rodzaju wewnątrzszkolnych i zewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli. Pierwsze realizowane były w ramach posiedzeń Rad Pedagogicznych w Gimnazjum, zgodnie z zaplanowanym wcześniej harmonogramem, drugie wynikały z bieżących propozycji ośrodków doskonalenia. Spośród bogatej oferty szkoleń wybierałam te, które poszerzałyby moją wiedzę i umiejętności w obszarach mało znanych bądź te, które pomogłyby mi uatrakcyjnić realizację zajęć poprzez zastosowanie nowych form czy metod dydaktycznych. Poszczególne kursy, szkolenia, konferencje i warsztaty, w których uczestniczyłam oraz uzyskane w ten sposób efekty ujęłam w formie tabeli.

FORMA DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
UZYSKANE EFEKTY

KURSY

Wykorzystanie dydaktycznych środków multimedialnych w edukacji dla zrównoważonego rozwoju – Zielony Pakiet
zorganizowany przez WOM
w Częstochowie (8 godzin dydaktycznych)
- opracowanie rozkładu zajęć Klubu Młodych Ekologów
- opracowanie scenariuszy lekcji o tematyce ekologicznej
- przygotowanie uczniów do udziału w konkursach i imprezach ekologicznych
- prowadzenie lekcji w klasach trzecich związku z realizacją edukacji ekologicznej

Edukacja ekologiczna w szkole podstawowej i gimnazjum
zorganizowany przez WOM w Częstochowie (20 godzin dydaktycznych)
- zastosowanie zróżnicowanych metod nauczania ekologii

Kurs kierowników wycieczek szkolnych
zorganizowany przez WOM w Częstochowie (12 godzin dydaktycznych)
- pozyskanie informacji niezbędnych przy organizowaniu wycieczek zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi i bezpieczeństwa

Pierwsza pomoc przedmedyczna
zorganizowany przez Firmę AKTIN z Katowic (6 godzin)
- przygotowanie lekcji w ramach ścieżki prozdrowotnej dotyczących zasad udzielania pomocy osobom poszkodowanym

Edukacja oparta na społecznościach polsko-amerykańskiego programu „Krąg”
zorganizowany przez Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku, Instytut na Rzecz Społeczeństw Zrównoważonych w Vermont-USA
oraz Zespół Parków Krajobrazowych w Katowicach
(120 godzin dydaktycznych)
- organizowanie imprez ekologicznych m.in. Dnia Ziemi
- opracowanie scenariuszy zajęć

Radzenie sobie z agresją wśród dzieci i młodzieży
zorganizowany przez WOM w Częstochowie (25 godzin dydaktycznych)
- zwiększenie wiedzy i umiejętności w tym temacie
- polepszenie jakości kontaktów z młodzieżą

Biologia molekularna od kuchni
zorganizowany przez Szkołę Festiwalu Nauki we współpracy z Akademią Szkoły z Klasą (16 godzin dydaktycznych)
- opracowanie i przeprowadzenie warsztatów doświadczalnych dla uczniów klas III

Prawo oświatowe dla nauczycieli kontraktowych
zorganizowany przez WOM w Częstochowie (20 godzin dydaktycznych)
- pozyskanie wiedzy dotyczącej przepisów prawa oświatowego
- opracowanie sprawozdania i dokumentacji z planu rozwoju zawodowego

SZKOLENIA

Szkolenie Rady Pedagogicznej
Awans zawodowy nauczycieli
przeprowadzone przez konsultanta SODN w Częstochowie pana Zbigniewa Góreckiego
- poszerzenie wiedzy dotyczącej przepisów ujętych w Rozporządzeniu
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego np. uzyskanie wiedzy dotyczącej terminów i zasad składania dokumentów
- opracowanie dokumentacji planu rozwoju zawodowego

Szkolenie Rady Pedagogicznej
Kinezjologia edukacyjna
przeprowadzone przez mgr Krystynę Zarębę
- poszerzenie wiedzy w tym temacie

Tworzenie i ewaluacja szkolnego programu profilaktyki
zorganizowane przez Ośrodek Edukacji „NEOS” w Częstochowie
(8 godzin dydaktycznych)
- poszerzenie wiedzy w tym temacie

Szkolenie podstawowe BHP dla nauczycieli zorganizowane przez
O.S. „MITECH” Częstochowa
- poszerzenie wiedzy w tym temacie

Rozpoznawanie rodzimych gatunków drzew w stanie bezlistnym
zorganizowane przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego
w Złotym Potoku
- poszerzenie wiedzy w tym temacie
Szkolenie Rady Pedagogicznej

Budowanie wewnątrzszkolnego systemu zapewnienia jakości
zorganizowane przez Ośrodek Edukacji „NEOS” w Częstochowie
(4 godziny dydaktyczne)
- poszerzenie wiedzy w tym temacie

Projekt jako metoda nauczania
zorganizowane przez opiekuna stażu
- poszerzenie wiedzy w tym temacie

Metody aktywne
zorganizowane przez opiekuna stażu
- stosowanie zróżnicowanych metod nauczania

Ankieta jednym z narzędzi zbierania informacji.
Jak przygotować kwestionariusz ankiety?
zorganizowane przez opiekuna stażu
- konstruowanie ankiet ewaluacyjnych

Konstruowanie testów sprawdzających
zorganizowane przez opiekuna stażu
- opracowywanie testów sprawdzających

Hospitacja diagnozująca
zorganizowane przez opiekuna stażu
- przygotowanie i prowadzenie lekcji diagnozujących

KONFERENCJE

7 lat KRĘGU
zorganizowana przez Zespół Parków Krajobrazowych w Katowicach
- poszerzenie wiedzy w zakresie edukacji ekologicznej
- podjęcie współpracy z nauczycielką przyrody, której wynikiem było opracowanie zajęć terenowych na ścieżce dydaktyczno-przyrodniczej w Nadleśnictwie Herby

Konferencja przedmiotowo-metodyczna Przedmiotowy system oceniania
na lekcjach biologii
zorganizowana przez SODN w Częstochowie
(4 godziny dydaktyczne)
- poprawne sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów

WARSZTATY

Wykorzystanie wyników egzaminu do budowy programu efektów kształcenia zorganizowane przez WOM w Częstochowie (4 godziny dydaktyczne) - poszerzenie wiedzy w tym temacie

Z ciekawą biologią
Nie bójmy się genetyki w gimnazjum
zorganizowana przez WSiP S.A. (2 godziny dydaktyczne)
- opracowywanie rozkładu materiału oraz scenariuszy lekcji z działu „Podstawy genetyki”

Analiza i interpretacja wyników sprawdzianów i egzaminów gimnazjalnych zorganizowana przez Centrum Edukacyjno-Metodyczne w Katowicach
(4 godziny dydaktyczne)  prace nad podsumowaniem wyników egzaminu gimnazjalnego z części matematyczno-przyrodniczej w ramach zespołu samokształceniowego
Metodyka zajęć z ochrony przyrody i ekologii zorganizowane przez WOM w Częstochowie (10 godzin dydaktycznych)  opracowanie scenariuszy zajęć
o tematyce ekologicznej
 zorganizowanie wycieczki do rezerwatu „Sokole Góry”
Metody aktywizujące w edukacji przyrodniczej na podstawie pakietu edukacyjnego Komitetu Ochrony Orłów „Ptaki drapieżne”
zorganizowane przez Centrum Dziedzictwa Przyrody
Górnego Śląska przy współpracy z Komitetem Ochrony Orłów w Olsztynie
(7 godzin dydaktycznych)
- poszerzenie wiedzy w tym temacie
- przygotowanie zajęć w ramach Klubu Młodych Ekologów

• Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej realizowałam również poprzez uczestnictwo w pracach komisji powoływanych przez dyrektora szkoły. Były to następujące czynności:
- praca w charakterze przewodniczącej Komisji LOP w roku szkolnym 2002/2003
- praca w charakterze członka Komisji LOP (2003/2004, 2004/2005)
- praca w charakterze członka Komisji ds. Promocji Zdrowia (2002/2003, 2003/2004, 2004/2005);
- praca w charakterze członka Szkolnej Komisji Egzaminacyjnej podczas egzaminów gimnazjalnych w części humanistycznej
- praca w charakterze członka Szkolnej Komisji konkursu przedmiotowego z biologii w 2004 r.

• Uczestniczyłam także w pracach członków zespołu samokształceniowego przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. W ramach pracy zespołu przedmiotowego:
- rozwijałam swoje umiejętności dydaktyczne i metodyczne z zakresu biologii konsultując i wymieniając z członkami zespołu poglądy na temat doboru właściwych metod do treści programowych, jak skutecznie przygotować ucznia do egzaminu gimnazjalnego. Tu rodziły się pomysły na ciekawe lekcje i konkursy wewnątrzszkolne;
- brałam udział w przygotowaniu próbnego testu oraz testu badania kompetencji w klasach drugich z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.

• W ramach odbywanego stażu obserwowałam lekcje prowadzone przez opiekunów stażu oraz innych doświadczonych nauczycieli. Obserwacje tych zajęć pozwoliły mi dokonać analizy rozwiązań metodycznych i ich skuteczności w odniesieniu do tematu zajęć. Ciekawe rozwiązanie metodyczne mogłam następnie wdrażać na własnych zajęciach.

• Prowadziłam również zajęcia w obecności opiekuna stażu i dyrektora szkoły.

• W celu obserwacji i analizy osiągnięć uczniów przeprowadziłam lekcje diagnozujące.
Wszystkie lekcje zostały omówione i opatrzone pisemnymi wnioskami dotyczącymi ich realizacji. Uwagi obserwatorów pozwoliły mi na dokonanie oceny swoich umiejętności dydaktycznych oraz podjęcie stosownych korekt.

• Dla uatrakcyjnienia i zwiększenia efektywności prowadzonych zajęć w miarę możliwości i zależnie od tematu starałam się wykorzystywać metody aktywizujące pracę ucznia. Wśród najczęściej stosowanych przeze mnie metod należy wymienić:
- metaplan,
- praca w grupach,
- mapa pojęciowa,
- burza mózgów.

• Z dniem rozpoczęcia pracy została mi powierzona opieka nad pracownią biologiczną oraz tablicą informacyjną. Starałam się na bieżąco sprawować nadzór nad ich estetyką.
We współpracy z mgr Henryką Wuczyńską aranżowałam wygląd pracowni wzbogacając ją o tablice ścienne, plansze dydaktyczne, gazetki, żywe eksponaty biologiczne oraz kwiaty doniczkowe. Dzięki współpracy z Zespołem Szkół im. C.K. Norwida w Częstochowie oraz ze środków własnych udało mi się pozyskać pomoce naukowe: preparaty mikroskopowe, pipety, probówki, szalki Petriego.

• W celu zdobycia informacji dotyczących umiejętności i skuteczności prowadzenia zajęć opracowałam ankiety ewaluacyjne. Analizując ich wyniki wprowadziłam odpowiednie zmiany w zakresie metod i form stosowanych przeze mnie w nauczaniu biologii.

• W związku z utworzeniem klasy o profilu ogólnym z rozszerzoną ilością godzin przedmiotów przyrodniczych (biologii, chemii i fizyki) podjęłam się opracowania odpowiedniego programu nauczania, który zakłada współpracę z Zespołem Szkół im. C.K. Norwida w Częstochowie.

• Miernikiem jakości pracy nauczyciela są również wyniki i osiągnięcia jego uczniów w konkursach. W trakcie zajęć pozalekcyjnych pracowałam systematycznie z uczniem zdolnym i dociekliwym, ukierunkowanym przedmiotowo. Praca ta polegała na rozwijaniu u ucznia umiejętności samokształcenia pod kierunkiem, rozwijaniu umiejętności rozwiązywania problemów badawczych i udostępnieniu uczniowi fachowej literatury biologicznej. Efektem mojej pracy były następujące osiągnięcia uczniów:
- w roku 2005 uczennica klasy III b uzyskała tytuł laureata konkursu przedmiotowego z biologii;
- II miejsce w międzygimnazjalnym konkursie „Wokół ciała człowieka”;
- IX miejsce w wojewódzkim konkursie dla uczniów szkół gimnazjalnych pod hasłem „Z biologią za pan brat”,
- czołowe miejsca w konkursach wewnątrzszkolnych: biologiczno-geograficznym, fotograficznym „Zima w obiektywie”, na ulotkę antynikotynową.

• Istotnym obszarem samokształcenia jest sfera wychowawcza. Doskonaliłam ją obserwując pracę innych nauczycieli oraz poprzez bezpośredni kontakt z uczniami i ich opiekunami. Okazją sprawdzenia swoich predyspozycji pedagogicznych była praca
w charakterze wychowawcy na zimowisku w Tarasie, zorganizowanym z ramienia Fundacji Wspierania Aktywności Obywatelskiej „Z nami łatwiej”.


II.
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

• W trakcie konstruowania planów wynikowych brałam pod uwagę założenia ścieżek międzyprzedmiotowych. W tym celu opracowałam obszerną tematykę z zakresu edukacji ekologicznej i prozdrowotnej. W trakcie realizacji treści wspomnianych ścieżek spotkałam się z dużym zainteresowaniem ze strony uczniów, którzy czynnie uczestniczyli w zajęciach oraz wyszukiwali interesujące ich informacje.
Zawsze chciałam być nauczycielem, który potrafiłby zainteresować uczniów wykładanym przez siebie przedmiotem. Dlatego w ciągu stażu próbowałam zaangażować aktywnie uczniów do uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych, imprezach ogólnoszkolnych czy konkursach. W ramach członkostwa w komisjach Ligi Ochrony Przyrody oraz Promocji Zdrowia organizowałam różnego rodzaju przedsięwzięcia propagujące konieczność ochrony środowiska przyrodniczego oraz zdrowego stylu życia. Moje działania miały na celu rozwijanie świadomości uczniów oraz poszerzanie ich wiedzy i umiejętności w tej tematyce.
• Przygotowałam i przeprowadziłam następujące konkursy wewnątrzszkolne:
- konkurs „Nie daj się zapuszkować”
- konkurs fotograficzny „Zima w obiektywie”
- konkurs „Odżywianie a zdrowie, czyli jesteś tym, co zjadasz”
- konkurs na ulotkę antynikotynową.
• Przygotowałam młodzież do wzięcia udziału w konkursach międzygimnazjalnych:
- konkurs „Zagrożenia HIV/AIDS a tolerancja”
- konkurs „Wokół ciała człowieka”
- konkurs LOP pod hasłem „Mój las”
- wojewódzki konkurs „Z biologią za pan brat”
- konkurs ekologiczny firmy Hawlett-Packard Polska „W harmonii z przyrodą”.
• Organizowałam następujące akcje ogólnoszkolne:
- „Zostań członkiem LOP” we współpracy z Zarządem Okręgu LOP w Częstochowie
- „Posadź swoje drzewko” dzięki finansowemu wsparciu Fundacji „SILESIA” z Katowic
- „Buk przy szkole”
- Dzień Ziemi
- „Sprzątanie świata – Polska” we współpracy z UM
- sprzedaż miesięcznika „Przyroda Polska” we współpracy z Zarządem Okręgu LOP
- Dzień Zdrowia
- „Koniom na ratunek” we współpracy z Komitetem Pomocy dla Zwierząt w Tychach
- „Pomoc przedmedyczna” w ramach współpracy z SK PCK Technicznych Zakładów Naukowych w Częstochowie.

• Wraz z młodzieżą uczestniczyłam w różnych sesjach naukowych. Na wzmiankę zasługują 2 konferencje. Pierwsza zorganizowana 11.12.2002 r. w Zespole Szkół Samochodowo-Budowlanych „Środowisko a zdrowie” poruszała problem wpływu zanieczyszczeń środowiska na zdrowie człowieka. Druga konferencja to I Konferencja Prozdrowotna „Żywienie a zdrowie – anoreksja i bulimia” zorganizowana 10.10.2002 r. w Młodzieżowym Domu Kultury w Częstochowie. Obie konferencje poszerzyły wiedzę uczniów z zakresu współczesnych zagrożeń cywilizacyjnych.

• W wyniku zbiórki surowców wtórnych w konkursie pod hasłem „Nie daj się zapuszkować” pod koniec roku szkolnego 2002/2003 pozyskane zostały pieniądze, które pozwoliły na zorganizowanie jednodniowej wycieczki do rezerwatu „Sokole Góry” zwycięzców tego konkursu, uczniów klasy II g. Konkurs stał się w efekcie coroczną, ogólnoszkolną akcją zbiórki surowców nadających się do powtórnego przetworzenia, głównie makulatury, promującą zachowania proekologiczne. W 2004 i 2005 r. pieniądze ze sprzedaży makulatury pozwoliły na zorganizowanie stoiska ekologicznego podczas szkolnego festynu.

• Moje doświadczenia na polu edukacji ekologicznej zdobyte podczas 4-letniej współpracy z Zarządem Okręgu LOP w Częstochowie zaowocowały wieloma pomysłami, jak również pozyskaniem pomocy materialnej w postaci nagród książkowych dla laureatów konkursów organizowanych na terenie gimnazjum.

• Przez cały okres trwania stażu starałam się poszerzać wiedzę uczniów prowadząc zajęcia pozalekcyjne: koło LOP, Klub Młodych Ekologów oraz koło biologiczne. Zajęcia te pozwoliły mi także rozwijać u uczniów ich aktywność oraz zainteresowania przedmiotem.
W trakcie zajęć uczniowie wykonywali doświadczenia biologiczne, doskonalili technikę mikroskopowania, brali udział w zajęciach terenowych, akcjach ogólnoszkolnych oraz przygotowywali się do konkursów przedmiotowych. Podczas zajęć uczniowie wykonywali również pomoce dydaktyczne, które wzbogaciły pracownię biologiczną i stanowią niezastąpiony element podczas lekcji biologii.

• W pracy dydaktycznej cenię sobie uczenie poprzez bezpośredni kontakt z przyrodą.
W ramach zajęć pozalekcyjnych opracowałam i przeprowadziłam Zajęcia terenowe na ścieżce dydaktyczno-przyrodniczej w Nadleśnictwie Herby. Dzięki nim uczniowie zapoznali się ze strukturą biologiczną i ekologiczną zbiorowisk leśnych występujących w rejonie miasta i okolic.

• W ramach zajęć koła biologicznego opracowałam i zrealizowałam warsztaty doświadczalne pod hasłem „Biologia od kuchni”. Warsztaty miały na celu wyćwiczenie umiejętności obserwacji i wnioskowania, rozbudzenie cech poznawczych, poszerzenie wiedzy z zakresu biologii molekularnej oraz sprawdzenie umiejętności posługiwania się przyrządami laboratoryjnymi.
Zarówno zajęcia terenowe jak i warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem.

• W miesiącu III i IV 2005 r. we współpracy z nauczycielem geografii mgr Adamem Wrzaszczykiem zorganizowałam dwuetapowy konkurs biologiczno-geograficzny dla klas trzecich. Był on doskonałą formą powtórzenia i sprawdzenia wiadomości z obu przedmiotów przed zbliżającym się egzaminem gimnazjalnym.

• W celu rozpoznania sytuacji życiowej uczniów, ich problemów, potrzeb i oczekiwań współpracowałam na bieżąco z wychowawcami, pedagogiem szkolnym oraz rodzicami uczniów, konsultując z nimi swoje spostrzeżenia i uwagi. Kontakty z doświadczonymi pedagogami pozwoliły na poszerzenie mojej wiedzy i umiejętności w zakresie kompetencji wychowawczych.


III.
Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Istotną rolę we współczesnym systemie szkolnictwa odgrywa umiejętność wykorzystania w swej pracy zawodowej technologii komputerowej i informacyjnej.

W codziennej pracy na bieżąco wykorzystuję komputer.
• Okazał się on koniecznym narzędziem w sporządzeniu planu rozwoju zawodowego oraz sprawozdania z jego realizacji.
• Przy jego pomocy tworzyłam całość dokumentacji potwierdzającej realizację poszczególnych zadań: scenariusze lekcji, karty pracy, ankiety, notatki, tabele hospitacji, testy sprawdzające, dyplomy i inne niezbędne do pracy narzędzia.
• Korzystając na bieżąco z różnych programów edukacyjnych:
- „Zielony pakiet”,
- „Eko Kon”,
- „Ciekawa biologia”,
- „Anatomia człowieka”,
encyklopedii multimedialnych i innych w miarę dostępu przygotowywałam się do zajęć oraz poszerzałam wiedzę uczniów uczestniczących w kołach zainteresowań.

Korzystam również z Internetu.
• Dzięki stronom poświęconym biologii:
- www.wiw.pl/biologia
- www.wsip.com.pl
- www.grzyby.pl
- www.atlas-roslin.pl
- www.free.of.pl
- www.mikrojezioro.met.pl
- www.biology.pl
- www.lkp.org.pl
- www.grzesiak.kei.pl
mogłam poszerzać swoją wiedzę, wyszukiwać ciekawostki, nowinki, interesujące zdjęcia i ilustracje wykorzystywane na lekcjach biologii oraz informacje o realizowanych przez przyrodników przedsięwzięciach. Informacje tam znalezione wykorzystywałam również
w konstruowaniu testów z cyklu „Biologia w testach gimnazjalnych”, którymi posługiwałam się przygotowując młodzież do egzaminu gimnazjalnego i konkursów.
• Dzięki Internetowi zebrałam informacje na temat HIV i AIDS, które udostępniłam uczniom w trakcie przygotowań do konkursu „Zagrożenia HIV/AIDS a tolerancja”.
• Przy pomocy Internetu opracowałam liczne materiały, które wykorzystałam do prowadzenia zajęć Klubu Młodych Ekologów.
• Swobodny dostęp do Internetu pozwala mi na bieżąco śledzić publikacje nauczycieli oraz zmiany w prawie oświatowym. Najczęściej korzystałam ze stron:
- www.edux.pl
- www.interklasa.pl
- www.literka.pl
- www.eduinfo.pl
- www.republika.pl
- www.oswiata.org.pl
- www.profesor.pl
- www.publikacje.edu.pl
- www.scholaris.pl
- www.serwisy.gazeta.pl/edukacja
Poszerzam w ten sposób swoją wiedzę dydaktyczną i pedagogiczną.


IV.
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty,
pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

• W celu przygotowywania się do zajęć na bieżąco sięgałam po podręczniki przedmiotowe wydawnictw Nowa Era, WSiP, Kubajak, Operon. Pozycje te oraz gromadzone przeze mnie czasopisma Aura, Świat Nauki, Przyroda Polska, Wiedza i Życie udostępniałam także uczniom przygotowującym się do konkursów o tematyce biologicznej.
• Swoją wiedzę i umiejętności doskonaliłam poprzez czytanie literatury fachowej.
Dużo wskazówek, rad i ciekawych sugestii jak ciekawie prowadzić zajęcia zdobyłam śledząc publikacje nauczycieli w Internecie. Zaglądałam również do czasopism: Biologia w szkole, Edukacja, Wychowawca. Wśród tytułów książek, z których korzystałam mogłabym wymienić najciekawsze:
- L. Cohen, L. Manion, K. Morrison Wprowadzenie do nauczania
- E. Faber, A. Mazlish Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały? Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły?
- WOM w Częstochowie Scenariusze uroczystości szkolnych
- E. Brudnik, A. Moszyńska, B. Owczarska Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie
- H. Jakubowska Promocja zdrowia i profilaktyka uzależnień
Książki te posłużyły mi w konstruowaniu zróżnicowanych form zajęć oraz w umiejętnym prowadzeniu dialogu nauczyciel-uczeń.
• Podejmowałam próby pomocy uczniom mającym problemy natury edukacyjnej lub wychowawczej. Wiele cennych rad w ich rozwiązywaniu uzyskałam od pedagoga szkolnego, opiekuna stażu i nauczycieli wychowawców, z którymi na bieżąco współpracowałam.
• Istotnym elementem pracy nauczyciela jest stały kontakt z opiekunami uczniów. Indywidualne spotkania pozwalają na systematyczny monitoring zachowania i postępów dziecka oraz na wyjaśnienie i pomoc w przypadku jakichkolwiek problemów.
Jedną z form pedagogizacji rodziców było opracowywanie ulotek, tablic i gazetek informacyjnych. Ulotki uświadamiające rodziców o szkodliwości palenia tytoniu przygotowali sami uczniowie, biorąc udział w Konkursie na ulotkę antynikotynową. Opiekunowie mieli okazję zapoznania się z ich treścią w czasie trwania jednego z zebrań.
Temu samemu celowi służyły również artykuły umieszczane przeze mnie w gazetce szkolnej „Głos spod ławy”. Kolejne numery szkolnego miesięcznika sprzedawane były rodzicom podczas wywiadówek i konsultacji.
• W ciągu trwania stażu zdobytą wiedzą dzieliłam się z innymi nauczycielami. Służyły temu nasze codzienne kontakty w pracy. W tym celu zorganizowałam także zajęcia otwarte:
- Warsztaty doświadczalne z biologii molekularnej, które wcześniej ujęłam w sprawozdaniu,
- Lekcja Wpływ zanieczyszczenia powietrza na organizmy żywe przeprowadzona dla studentów V raku Wyższego Seminarium Duchownego.
Na spotkaniu zespołu samokształceniowego nauczycieli wygłosiłam referat Psychologiczne aspekty pracy – wpływ sposobu myślenia o sobie i swoim życiu na jakość naszych działań, który miał na celu zwrócenie uwagi na aspekt samoakceptacji, jako jednego z czynników zwiększających efektywność pracy nauczyciela.
• W dobie Internetu rozpowszechnioną formą dzielenia się wiedzą z innymi nauczycielami są publikacje umieszczane na stronach portali edukacyjnych. Na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie oraz w materiałach edukacyjnych polsko-amerykańskiego programu „KRĄG” umieściłam opracowanie zajęć terenowych na ścieżce dydaktyczno-przyrodniczej w Nadleśnictwie Herby.


V.
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

• W ramach odbywanego stażu uczestnicząc w posiedzeniach RP i szkoleniach, konsultując się z opiekunem stażu oraz korzystając z Internetu śledziłam na bieżąco zmiany
w prawie oświatowym. Zapoznałam się z obowiązującymi w tym zakresie przepisami:
- tekstem jednolitym Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2003r. Nr 137, poz. 1304);
- tekstem jednolitym Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2004r. Nr 179, poz. 1845) oraz przepisami wykonawczymi do wyżej wymienionej Ustawy;
- Rozporządzeniem MENiS z 6 listopada 2003r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2003r. Nr 210, poz. 2041);
- Rozporządzeniem MENiS z 7 września 2004r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. z 2004r, Nr 199 poz.2046);
- Rozporządzeniem MENiS z 5 lutego 2004r. w sprawie dopuszczenia do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania i podręczników oraz cofania dopuszczania (Dz.U. z 2004r. Nr 25 poz.220);
- Rozporządzeniem MENiS z 10 kwietnia 2003r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów (Dz.U. z 2003r. Nr 90 poz. 846);
- Rozporządzeniem MENiS z 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego (Dz.U. z 2004r. Nr 260 poz. 2593);
- Rozporządzeniem z 11 stycznia 2005r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. z 2005r. Nr 10 poz. 75).
Nabyłam umiejętność posługiwania się przepisami prawa oświatowego, wykorzystując je do sformułowania wniosku o rozpoczęcie stażu, sporządzenia planu rozwoju zawodowego i sprawozdania z jego realizacji oraz poprawnego przygotowania dokumentacji potwierdzającej realizację poszczególnych wymagań.

PODSUMOWANIE

Moje sukcesy:
a) zrealizowałam wszystkie zadania zaplanowane w planie rozwoju zawodowego
b) sumiennie i rzetelnie wykonywałam zadania wynikające z powierzonych mi obowiązków
c) podjęłam się i zrealizowałam zadania wykraczające poza obowiązki służbowe
d) osiągnęłam sukces w pracy z uczniem zdolnym
e) opracowałam i wdrożyłam program dydaktyczny oraz zajęcia warsztatowe
f) posiadam umiejętności stosowania technologii komputerowej, potrafię korzystać z zasobów Internetu
g) przyczyniłam się do polepszenia jakości wyposażenia pracowni biologicznej
h) zyskałam uznanie i sympatię uczniów
i) podjęłam dialog z opiekunem dziecka oparty na szczerości i zrozumieniu

Problemy do przemyślenia i rozwiązania:
a) podjęcie współpracy z innymi nauczycielami
b) zwiększenie ilości zajęć z udziałem metod aktywnych
c) opracowanie i realizacja zajęć praktycznych i terenowych
d) wzbogacenie wyposażenia pracowni biologicznej

Wnioski do dalszej pracy:
W przyszłości zamierzam kontynuować podjęte dotychczas zadania i aktywnie współpracować z podopiecznymi. Pragnę również włączyć do współpracy innych nauczycieli. Mam zamiar nadal podnosić swoje kwalifikacje tak, aby mój warsztat pracy był coraz doskonalszy. Zamierzam również stosować nowoczesne metody nauczania, jak nauczanie metodą projektów lub przez poznanie.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.