X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44822
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

SPRAWOZDANIE
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
W OKRESIE STAŻU
NA STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Urszula Grabowska
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2017r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2020r.
Nazwa placówki:
Stanowisko: nauczyciel wspomagający
Opiekun stażu:

Posiadane kwalifikacje:
2011-2013 Studia Podyplomowe na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, kierunek: Logopedia

2006- 2011 Studia magisterskie na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, kierunek: Pedagogika Specjalna. Specjalność: Resocjalizacja i wspomaganie rodziny.

WSTĘP

Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem stażu nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Stanowi podsumowanie realizacji celów i zadań zawartych w planie rozwoju zawodowego dn. 01.09.2017r.
Od 2014r. jestem zatrudniona w Szkole Podstawowej nr . W 2015r. uzyskałam stopień awansu na nauczyciela kontraktowego. Swoją pracę rozpoczęłam jako wychowawca świetlicy szkolnej. W roku szkolnym 2016-2017 pełniłam funkcję logopedy szkolnego. Chęć dalszego podnoszenia jakości swojej pracy oraz rozwoju osobistego skłoniła mnie do rozpoczęcia stażu, aby uzyskać stopień nauczyciela mianowanego. Swój staż we wrześniu 2017r. rozpoczęłam na stanowisku nauczyciela wspomagającego, którym jestem do chwili obecnej.
We wrześniu 2017 r. złożyłam wniosek i rozpoczęłam staż w Szkole Podstawowej w Warszawie. Następnie opracowałam plan rozwoju zawodowego biorąc pod uwagę wskazówki i sugestie i opiekuna stażu – mgr .
W latach 2017-2020 realizowałam przyjęte w planie rozwoju zawodowego cele umożliwiające mi uzyskanie awansu zawodowego. Przez cały czas trwania awansu starałam się podnosić własne kwalifikacje, gromadzić wiedzę i doświadczenia oraz doskonalić swój warsztat pracy. Miałam możliwość uczyć się od doświadczonych nauczycieli, dzięki czemu mogłam dokonać analizy własnych umiejętności, kompetencji, mocnych i słabych stron.
Realizacja założeń zawartych w planie miała w efekcie pogłębić moją wiedzę z zakresu dydaktyki oraz umiejętności opiekuńczo – wychowawcze, doskonalić znajomość prawa oświatowego w sferze funkcjonowania szkoły. Moja praca z uczniami i wychowankami miała na celu wspieranie ich wszechstronnego rozwoju. Starałam się ułatwiać zdobywanie wiedzy i nowych umiejętności uczniom, którzy wymagali takiego wsparcia. Szukałam niecodziennych rozwiązań, które umożliwiałyby moim podopiecznym osiąganie drobnych sukcesów i zapewniały lepszą adaptację do warunków szkolnych. Z zaangażowaniem realizowałam swoje zadania będąc wytrwałym pedagogiem, dzięki czemu odkryłam w uczniach potencjał i z czasem widziałam efekty naszej wspólnej pracy.
Poniżej przedstawiam sprawozdanie , które potwierdza, iż zrealizowałam wszystkie zadania, zgodnie z wymaganiami na stopień nauczyciela mianowanego.

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.
§ 7 ust.2 pkt.1

1. Zapoznałam się z przepisami dotyczącymi awansu zawodowego
1. Przeanalizowałam przepisy prawa, dotyczące awansu zawodowego nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem stopnia nauczyciela mianowanego – głównie powinności na okres stażu oraz wymagania, niezbędne do otrzymania awansu.
1. Zapoznałam się z przepisami dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli tj.
- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela Dz.U.2018.967
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U.2018.1574)
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U.2013.393)
-Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U.2017.1575)
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (DZ.U. 2019.1650
2. Prawidłowo opracowałam plan rozwoju zawodowego, który został pozytywnie zaopiniowany przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 293.
3. Nawiązałam współpracę z opiekunem stażu - ustaliłyśmy zasady i harmonogram współpracy.
4. Zanalizowałam wnioski z ewaluacji, zamierzenia programu wychowawczo - profilaktycznego, potrzeby edukacyjne i wychowawcze uczniów.
5. Przeanalizowałam listę kursów, szkoleń i warsztatów, oferowanych przez różne instytucje szkoleniowe.
6. Monitorowałam i dokumentowałam na bieżąco realizację planu, sporządzając sprawozdania cząstkowe.

Efekty dla szkoły
- uwzględnienie potrzeb szkoły i uczniów w zakresie zadań nauczyciela wspomagającego,
- udoskonalenie pracy nauczyciela wspomagającego w drodze stosowania nowych programów, innowacji, metod i innych działań.
Efekty dla mnie
- określenie potrzeby, warunków i linii dalszego rozwoju zawodowego,
- sporządzenie planu rozwoju i złożenie Dyrekcji do akceptacji.

2. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego

• szkolenie Rady Pedagogicznej: „Nowa podstawa programowa w edukacji wczesnoszkolnej” (12.10.2017r. )
• szkolenie Rady Pedagogicznej: „Nowe przepisy związane z ochroną danych osobowych” (11.12.2017r.)
• szkolenie dla osób pracujących z dziećmi z zespołem Aspergera i zaburzeniami pokrewnymi organizowane przez Stowarzyszenie NIE-GRZECZNE DZIECI (28.10.2017r.)
• szkolenie - "Edukacja włączająca - wyzwania i trudności" (7.02.2018r.)
• szkolenie - "Jak pracować z uczniem z niedostosowaniem społecznym lub niedostosowaną społecznie" (19.03.2018 r.)
• szkolenie - "Wychowanie i nauczanie przez działanie na zajęciach rewalidacyjnych i lekcjach. Prezentacja wybranych metod aktywizujących." – organizowane przez WciES (9.03.2018r.)
• konferencja - „Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej” – organizowana przez MSCDN (26.03.2018r.)
• Trening Umiejętności Społecznych – organizowany przez Fundację Pomoc Autyzm (16-17.04.2018r.)
• szkolenie Rady Pedagogicznej: „Myślenie algorytmami. Nauka programowania” (29.10.2018r.)
• szkolenie Rady Pedagogicznej: „Pomoc psychologiczno-pedagogiczna” (5.11.2018r.)
• warsztaty - "Bombka świąteczna – technika decoupage"(23.11.2018r.)
• szkolenie - „Elementarz rewalidacji. Niezbędnik wiedzy o różnych technikach terapeutycznych” - 8 modułów;
• Dokumentowanie zajęć rewalidacyjnych. Programy, scenariusze i ewaluacja. (10.12.2018r., 4h)
• Usprawnianie czytania, pisania i grafomotoryki z pomocą ćwiczeń funkcji wzrokowych. (7.01.2019r.)
• Wykorzystanie elementów terapii matematycznej i metod aktywizujących w czasie zajęć rewalidacyjnych. (21.01.2019r., 4h)
• Jak efektywnie zapamiętywać – mnemotechniki. (18.02.2019r., 4h)
• Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. ( 28.02.2019r., 4h)
• Praca metodą dramy. Podstawowe ćwiczenia dramowe. (4.03.2019r., 4h)
• Elementarne ćwiczenia z zakresu terapii ręki. (18.03.2019r., 4h)
• Ćwiczenia z zakresu integracji sensorycznej wspomagające zapamiętywanie i utrwalanie treści edukacyjnych oraz wspierające rozwój. (5.04.2019r., 4h)
• konferencja online – „Praca z uczniem o specjalnych potrzebach.” - MAC (7.03.2019r.)
• szkolenie Rady Pedagogicznej: „Bezpieczeństwo w szkole i jego uwarunkowania – odpowiedzialność prawna dyrektora i nauczycieli.” (21.10.2019r.)
• szkolenie Rady Pedagogicznej: „Ochrona przetwarzania danych osobowych przez pracowników jednostek oświaty dzielnicy Bielany”. (09.12.2019r.)
• szkolenie on-line - „TIK w projekcie w nauczaniu dzieci z niepełnosprawnością intelektualną” (17.09.2019r.)
• szkolenie on-line - „Motywująca pochwała, konstruktywna krytyka.” (21.01.2020r.)
• szkolenie on-line - „Czy mój uczeń ma autyzm?” (22.01.2020r.)
• szkolenie online – „ADHD jak rozpoznać, jak pomagać.” (7.02.2020r.)
• szkolenie on-line - „Jak rozmawiać z dziećmi o sytuacjach kryzysowych.” (17.04.2020r.)
• szkolenie on-line – „Aktywne zasoby MAC Edukacja.” (11.05.2020r.)
• szkolenie on-line - „ Kształcenie na odległość, a ochrona danych osobowych.” (21.04.2020r.)
• szkolenie TUS online – webinar w grupie „Nauczyciel wspomagający w szkole i przedszkolu” na Facebooku przez fundację Scolar (21.05.2020r.)
Chętnie dzieliłam się informacjami i materiałami uzyskanymi podczas specjalistycznych szkoleń. Przekazywałam nauczycielom i specjalistom na spotkaniach zespołu. Dzięki temu wzbogaciłam warsztat pracy nauczycieli, wpłynęłam na efektywność naszej pracy.
Efekty dla szkoły
• zdobycie potrzebnych szkole kwalifikacji zawodowych,
• umożliwienie wprowadzenia działań wzbogacających ofertę placówki,
• zorganizowanie efektywnej pracy zespołowej nauczycieli szkoły,
• podniesienie jakości pracy szkoły w drodze wzbogacenia kwalifikacji zawodowych pracowników pomocy psych. – pedagogicznej,
Efekty dla uczniów:
• stosowanie metod aktywizujących ucznia, wpływających na efekty pracy edukacyjnej,
• reagowanie na potrzeby uczniów szkoły,
• stosowanie wiedzy na temat rozwiązywania problemów wychowawczych (pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych),
• podniesienie skuteczności oddziaływań wychowawczych na uczniów, zgodnie z założeniami programu wychowawczo – profilaktycznego,
• pobudzanie myślenia twórczego, poznawanie nowych technik plastycznych.
Efekty dla mnie
• wzbogacenie własnych kompetencji zawodowych w zakresie tematów będących przedmiotem szkoleń; głównie jako pracownika udzielającego pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom,
• zdobycie nowych umiejętności, takich jak sposoby pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
• poznanie skutecznych metod pracy z uczniem z ADHD,
• doskonalenie metod pracy z uczniami zagrożonymi niedostosowaniem społecznym;
• uzyskanie wiedzy na temat pracy z uczniem ze spektrum autyzmu i sposobów jej wykorzystania w pracy jako nauczyciel wspomagający,
• wzbogacenie warsztatu pracy poznanie nowych sposobów komunikacji z uczniami w pracy zdalnej.

3. Obserwowanie i poznanie metod pracy innych nauczycieli, hospitacje

• Uczestniczyłam w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu oraz innych nauczycieli w klasach, w których jestem nauczycielem wspomagającym. Szczególną uwagę zwróciłam na sposób zarządzania czasem w trakcie lekcji, rodzaj stosowanych metod pracy z uczniami oraz na indywidualizację procesu nauczania z uwzględnieniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
• Prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu i korzystałam z jego uwag w czasie omawiania tych zajęć. Analizowałam swoje mocne i słabe strony, a także efekty pracy dydaktycznej i wychowawczej. Systematycznie dokonywałam autorefleksji i samooceny.
• Brałam udział w zajęciach o charakterze rewalidacyjnym innych nauczycieli w ramach wymiany i korzystałam z ich doświadczenia zawodowego.
• Prowadziłam zajęcia rewalidacyjne w obecności innych nauczycieli wspomagających. Dało mi to okazje do podzielenia się własnymi materiałami z innymi nauczycielami. Podczas zajęć wykorzystywałam metody aktywizujące, zwracając szczególną uwagę na style uczenia się. W pracy indywidualnej z uczniem stosowałam mapę myśli i skojarzeń, memory, burza mózgów, odgrywanie scenek (drama) oraz mnemotechniki.
• Prowadziłam zajęcia obserwowane przez Dyrektora Szkoły SP 293, były to zajęcia rewalidacyjne.
Efekty dla szkoły:
• zdobycie potrzebnych szkole kwalifikacji zawodowych,
• umożliwienie wprowadzenia działań wzbogacających ofertę placówki,
• podniesienie skuteczności oddziaływań wychowawczych na uczniów, zgodnie z założeniami programu wychowawczo – profilaktycznego,
• podniesienie jakości pracy szkoły w drodze wzbogacenia kwalifikacji zawodowych pracowników pomocy psych. – pedagogicznej.
Efekty dla uczniów:
• reagowanie na potrzeby uczniów szkoły,
• stosowanie wiedzy na temat rozwiązywania problemów wychowawczych (pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych),
• zorganizowanie efektywnej pracy zespołowej nauczycieli szkoły,
• stosowanie metod aktywizujących ucznia, wpływających na efekty pracy edukacyjnej.
Efekty dla mnie:
• usprawnienie pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej,
• doskonalenie warsztatu pracy,
• wzbogacenie własnych kompetencji zawodowych w zakresie pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
• zdobycie nowych umiejętności w pracy nauczyciela wspomagającego, takich jak indywidualizacja zadań, sposoby aktywizujące pracę ucznia na lekcji,
• wzbogaciłam warsztat i metody pracy o nowatorskie rozwiązania, metody aktywizujące.

4. Wspomaganie aktywności twórczej dzieci i doskonalenie własnego warsztatu pracy
• Opracowywałam własne pomoce dydaktyczne na zajęcia rewalidacyjne. Tworzyłam karty pracy kształcące rozumienie metafor, związków frazeologicznych rozwijające kompetencje społeczne dziecka z zespołem Aspergera.
• Podczas zajęć stosowałam aktywne metody wspomagania ucznia na lekcji – pomoce wizualne, karty dydaktyczne, mapy pojęciowe, mapy myśli. Pamiętałam o tym, aby dostosowywać warunki zewnętrzne podczas swoich zajęć tj. minimalizować hałas, napływ dystraktorów, tworząc tym samym najlepsze warunki dla ucznia objętego kształceniem specjalnym. Starałam się zapewnić swoim podopiecznym odpowiednie materiały dydaktyczne, które oddziaływały wielozmysłowo. Stosowałam wzmocnienia pozytywne, zachęcałam do finalizowania rozpoczętych działań, umożliwiałam dzieciom osiąganie sukcesów.
• Systematycznie dokonywałam analizy własnej pracy. Poprzez dogłębną obserwację i systematyczną pracę z dzieckiem starałam się zauważać potrzeby rozwojowe i edukacyjne każdego ucznia. Analizowałam dotychczasowe postępy terapeutyczne i edukacyjne w celu dokonania semestralnej ewaluacji programów i ich modyfikacji.
• Razem z klasą wykonywałam dekoracje oraz gazetki szkolne zgodnie z uroczystościami szkolnymi lub tematyką zajęć.
• Uczestniczyłam w warsztatach astronomicznych oraz w seansie w mobilnym planetarium- organizowanym w szkole.
• W roku szkolnym 2017/2018 prowadziłam raz w tygodniu dodatkowe zajęcia plastyczno – techniczne dla podopiecznych świetlicy szkolnej. Tematyka zajęć plastycznych była związana z porami roku, świętami oraz tematami tygodnia.
• Wspólnie z nauczycielem Informatyki przeprowadziłyśmy w szkole akcję „Lekki Plecak”. Miała ona na celu uświadomić uczniom konsekwencje przeciążania swojego kręgosłupa. Zostały przeprowadzone prezentacje na lekcjach Informatyki i ważenie plecaków. Uczniowie na lekcjach plastyki mieli za zadanie za pomocą rysunku przedstawić główne hasło akcji „Lekki Plecak”. Efekty ich pracy stanowiły galerię na jednym z korytarzy szkolnych.
• Trzykrotnie pomagałam przy organizacji i ocenianiu prac w konkursie plastycznym - „Mój przyjaciel pluszowy miś” w oddziałach zerowych.
• Ocenianie prac w konkursie plastycznym – „Kartka dla mamy” w oddziałachzerowych.
• Uczestniczyłam w cyklicznym szkoleniu „ELEMENTARZ REWALIDACJI” organizowanego przez WCIES. Zdobyłam tam wiele pomysłów, inspiracji które wykorzystywałam na zajęciach indywidualnych z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Efekty dla szkoły
• podnoszenie jakości pracy placówki poprzez działania innowacyjne nauczycieli,
• stworzenie warunków do osiągnięcia sukcesu przez uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
• zdobycie potrzebnych szkole kwalifikacji zawodowych,
• umożliwienie wprowadzenia działań wzbogacających ofertę placówki,
• podniesienie skuteczności oddziaływań wychowawczych na uczniów, zgodnie z założeniami programu wychowawczo – profilaktycznego,
• reagowanie na potrzeby uczniów szkoły.
Efekty dla uczniów:
• mieli sposobność wzięcia udziału w atrakcyjnych i wartościowych dla nich zajęciach,
• możliwość indywidualizowania pracy z uczniem, ujawnianie i wspieranie jego talentów i pasji,
• mogli zastosować posiadaną wiedzę i nabyte w trakcie zajęć umiejętności w praktyce szkolnej,
• rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki,
• stosowanie metod aktywizujących ucznia, wpływających na efekty pracy edukacyjnej.
Efekty dla mnie
• udział w projektach edukacyjnych był dla mnie bodźcem do poszukiwań nowych pomysłów do pracy z uczniami oraz podniesienia jakości pracy szkoły,
• poznanie skutecznych metod pracy z uczniem objętym nauczaniem specjalnym,
• uzyskanie wiedzy na temat metod pracy z uczniami objętymi kształceniem specjalnym i sposobów jej wykorzystania w pracy indywidualnej i grupowej.

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
(§ 7.2.2)
1. Wspomaganie nauczycieli w czasie różnych wyjść z klasą jako opiekun oraz organizowanie wycieczek klasowych
• Byłam opiekunem podczas wszystkich wyjść na terenie Warszawy oraz wycieczek całodniowych w roku szkolnym 2017/2018 z klasą 4A.
- wyjście do Łazienek Królewskich - „Czwartoklasiści na audiencji u króla Jana III Sobieskiego”
- zwiedzanie fabryki bombek
- kino „Cudowny chłopak”
- teatr „Tajemniczy ogród”
- warsztaty savoir vivre w Pułtusku
• Byłam opiekunem na wycieczce do Torunia z klasą 3E w roku szkolnym 2017/2018.
• Byłam opiekunem podczas wyjścia do teatru Capitol z klasą 2A na spektakl „Doktor Dolittle i jego zwierzęta” w roku szkolnym 2017/2018.
• Jestem członkiem zespołu w projekcie " Wars i Sawa", który wspiera uczniów uzdolnionych od września 2017 roku.
• Byłam opiekunem podczas wszystkich wyjść na terenie Warszawy w roku szkolnym 2018/2019 z klasą 5F.
- musical „Piotruś Pan” - teatr Buffo
-kino „Zegar Czarnoksiężnika” - kino Wisła
- wycieczka do Łazienek Królewskich na zajęcia „Bogowie Olimpijscy”
- egzamin na kartę rowerową
• Byłam opiekunem klasy 5F na wycieczce dwudniowej do Olsztyna i na Pola Grunwaldu w roku szkolnym 2018/2019.
• Byłam opiekunem na wyciecze do stadniny koni Wilga z klasą 6F w roku szkolnym 2018/2019.
• Byłam opiekunem podczas wszystkich wyjść na terenie Warszawy w roku szkolnym 2019/2020 z klasą 6F.
- kręgle w Spin City Bemowo, wyjście z okazji Dnia Chłopaka;
- teatr „Szatan z siódmej klasy” - teatr Buffo
-teatr „Ania z Zielonego Wzgórza” - teatr Kamienica;
- świąteczne warsztaty fotograficzne w Pałacu Kultury i Nauki;
- przegląd stomatologiczny w szkole nr 187
• Byłam opiekunem podczas wyjścia do teatru Lalka z klasą 3C na spektakl „Krzesiwo” oraz podczas wyjścia na przegląd stomatologiczny do szkoły nr 187 w roku szkolnego 2019/2020.
• Zorganizowałam wyjście do kina dla klasy 6F z okazji dnia kobiet na film „Zew Krwi” (9.03.2020r.).

Efekty dla szkoły:
• wzrost zadowolenia rodziców z wyboru szkoły,
• podwyższenie jakości pracy szkoły,
• realizacja programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły (kształtowanie patriotyzmu poprzez poznanie zabytków historii i kultury, obiektów geograficznych i przyrodniczych).

Efekty dla uczniów:
• budowanie przyjemnej i życzliwej atmosfery w klasie,
• wychowanie ekologiczne, wskazywanie walorów środowiska naturalnego człowieka,
• wykorzystywanie wszelkich możliwości wzbogacenia wiedzy i zainteresowań uczniów,
• zaspokojenie potrzeb poznawczych, społecznych i emocjonalnych uczniów,
• poznanie najbliższego otoczenia – przyrodniczego i kulturowego.
Efekty dla mnie:
• realizowanie podstawy programowej (wycieczki przedmiotowe) oraz zadań z planu wychowawcy klasowego,
• umożliwienie integracji między różnymi dziedzinami wiedzy,
• zacieśnienie współpracy z innymi nauczycielami,
• stwarzanie warunków dla aktywnego nauczania poglądowego (wypoczynku, wykorzystaniu czasu wolnego),
• poznanie relacji rówieśniczych w grupie wychowawczej, wypracowanie integracji i współdziałania.

2. Współpraca z psychologiem, pedagogiem szkolnym i terapeutą pedagogicznym

• Współpracowałam z pedagogiem i psychologami szkolnymi w sprawie uczniów objętych kształceniem specjalnym, którzy posiadają orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego. Pod moją opieką był uczeń z Aspergerem, dwóch uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym oraz uczeń z upośledzeniem w stopniu lekkim. Byli to uczniowie z klasy czwartej, piątej i szóstej. Konsultowałam i zasięgałam opinii w sytuacjach trudnych wychowawczo.
• Uczestniczyłam w cyklicznych zajęciach przeprowadzonych w klasie 4 przez psychologa szkolnego, których celem była pomoc w zintegrowaniu zespołu klasowego.
• Uczestniczyłam w cyklicznych zajęciach przeprowadzonych w klasie 5 przez psychologa szkolnego. Dotyczyły one tematu: „Czym jest konflikt, jego rodzaje i sposoby rozwiązywania”.
• Konsultowałam i wspierałam wychowawcę oraz pedagoga w rozmowach z rodzicem ucznia z klasy 5 sprawiającego duże problemy wychowawcze i edukacyjne. Celem było skłonienie rodzica do kolejnego przebadania chłopca psychiatrycznie i zasugerowanie wprowadzenia farmakologii.
• Uczestniczyłam w profilaktycznych zajęciach prowadzonych przez specjalistów z EPSILON-u w klasie 4. Były to zajęcia integrujące zespół klasowy dzięki zastosowaniu różnorodnych zadań aktywizujących wszystkich uczniów.
• Od 1 marca 2020r. jako wychowawca klasy 6 ściśle współpracowałam z pedagogiem i psychologiem. Wspólnie z nimi ustalałam plan działania w stosunku do uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną. Pisałam opinie o uczniach, którzy zostali skierowani na badania do poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Efekty dla szkoły:
• podwyższenie jakości pracy szkoły,
• podniesienie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej,
• prowadzenie przez szkołę pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej adekwatnie do potrzeb rozwojowych uczniów.
Efekty dla uczniów:
• indywidualizacja w podejściu do dzieci,
• dostosowanie wymagań i postępowania z uczniem do jego potrzeb rozwojowych.

Efekty dla mnie:
• wzbogaciłam wiedzę merytoryczną i poszerzyłam swój warsztat pracy pedagogicznej,
• właściwe planowanie i organizowanie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,
• wzbogacenie form oddziaływania na ucznia,
• wspieranie wniosku rodziców o badanie w poradni, uzasadnianie potrzeby konsultacji i terapii.

3. Wspieranie uczniów uzdolnionych
• Udział w pracach zespołu w projekcie " Wars i Sawa", który wspiera uczniów uzdolnionych.
• Tworzenie galerii prac plastycznych uczniów ze świetlicy na korytarzu szkolnym.
• Pomoc w przeredagowaniu regulaminu Programu Wars i Sawa do nowego funkcjonowania szkoły w systemie ośmioklasowym.
• Stworzenie galerii prac uczniów uzdolnionych z projektu „Wars i Sawa” na tablicach korkowych na korytarzu szkolnym.
• Prowadzenie dodatkowych zajęć plastycznych dla uczniów świetlicy szkolnej.
• Byłam w jury w konkursie plastycznym „Pluszowy Miś” w oddziałach zerowych.
• Pomagałam w organizacji konkursu międzyszkolnego „Prymus” skierowanego do uczniów klas 4-8;
• Byłam członkiem komisji na etapie szkolnym konkursu tematycznego dla uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej z województwa mazowieckiego „Jan Paweł II – człowiek odwagi”. W którym dwóch uczniów z mojej klasy zakwalifikowało się do etapu rejonowego.
Efekty dla szkoły:
• wzrost zadowolenia rodziców z wyboru szkoły,
• poszerzenie oferty szkoły o zajęcia nieobowiązkowe, pozalekcyjne, a przez to podniesienie jakości pracy,
• wystąpienie z propozycją właściwego spędzania czasu wolnego,
• umożliwienie i wspieranie rozwoju uzdolnień i zdolności.
Efekty dla uczniów:
• indywidualizacja w podejściu do dzieci,
• reagowanie na potrzeby rozwojowe uczniów,
• umożliwienie i wspieranie rozwoju uzdolnień i zdolności.
Efekty dla mnie:
• wzbogaciłam wiedzę merytoryczną i poszerzyłam swój warsztat pracy pedagogicznej,
• pogłębiłam wiedzę pedagogiczną dotyczącą dzieci,
• możliwość wykorzystania dodatkowych kwalifikacji oraz umiejętności zawodowych,
• podniesienie efektywności pracy z uczniem zdolnym,
• możliwość wykorzystania własnych pasji, doyczących. rozwijania zdolności plastycznych u dzieci.

4. Pogłębianie wiedzy w zakresie zaspokajania potrzeb wychowanków

• Studiowanie literatury pedagogicznej, psychologicznej i metodycznej: - poszerzanie wiedzy z wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki oraz ogólnych problemów oświatowych z uwzględnieniem specyfiki zadań realizowanych przez nauczyciela wspomagającego.
• Zapoznałam się z opiniami uczniów wydanymi przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną z klasy 4 w roku szkolnym 2017/2018.
• Zapoznałam się z opiniami uczniów wydanymi przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną z klasy 5 w roku szkolnym 2018/2019.
• Zapoznałam się z opiniami uczniów wydanymi przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w klasie 6 i 4 w roku szkolnym 2019/2020.
Wykorzystywałam te informacje do planowania pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Informacje o uczniu, konieczne w skutecznej terapii (kształceniu, wychowaniu, opiece) pozyskiwałam też od rodziców dziecka. Jako nauczyciel wspomagający miałam kontakt z kuratorem rodziny jednego z wychowanków, któremu przekazywałam informacje o zachowaniu chłopca, realizacji obowiązku szkolnego (frekwencji) oraz postępach w nauce.
• Wypełniałam zadania w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, pisząc IPET-y, WOPFU dla uczniów z orzeczeniem.
• Przeprowadzałam spotkania zespołowe nauczycieli w sprawie IPETU oraz WOPFU.
• Sporządzałam wymaganą dokumentację (dzienniki, sprawozdania, opinie), dotyczących pracy z uczniami objętymi kształceniem specjalnym.
• Dostosowywałam metody pracy (testy sprawdzające, pomoce) do potrzeb uczniów zgodnie z zaleceniami.
• Prowadziłam zajęcia dodatkowe o charakterze rewalidacyjnym dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
• Opracowałam indywidualne programy pracy z uczniem z orzeczeniem oraz tworzyłam ewaluację podjętych działań.

Efekty dla szkoły:
• wzrost zadowolenia rodziców z wyboru szkoły,
• podwyższenie jakości pracy szkoły,
• prowadzenie przez szkołę pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej adekwatnie do potrzeb rozwojowych uczniów,
• współpraca z instytucjami i osobami, działającymi na rzecz dzieci.
Efekty dla uczniów:
• dostosowanie wymagań i postępowania z uczniem do jego potrzeb rozwojowych.
Efekty dla mnie:
• poznanie potrzeb rozwojowych uczniów,
• właściwe planowanie i organizowanie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,
• wzbogacenie form oddziaływania na ucznia,
• przyczynienie się do osiągnięcia sukcesu przez uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

5. Pogłębianie współpracy ze środowiskiem lokalnym

• Współpracowałam z przedszkolem „Wesoła Stopiątka”. Wspólnie z nauczycielem j. angielskiego oraz uczennicami klasy 4. Przeprowadzonych zostało 5 zajęć w roku szkolnym 2017/2018r. Podczas tych spotkań dzieci poznawały kilka zwrotów po angielsku oraz wykonywały pracę plastyczną związaną z tematem, który był prezentowany.
• Uczestniczyłam w promowaniu szkoły podczas dnia otwartego w szkole - piknik rodzinny w roku szkolnym 2017/2018.
• Uczestniczyłam w zajęciach organizowanych przez policję na temat „Cyberprzemocy” przeprowadzonych w klasach piątych.
• Przygotowywałam uczniów klasy 5 do egzaminu na kartę rowerową.
• Uczestniczyłam w zajęciach przeprowadzonych przez bibliotekę publiczną na Bielanach dla uczniów klasy 4.
• Angażowałam uczniów do udziału w akcjach charytatywnych. Współpraca z Fundacją Tara, która pomaga koniom. Pomagałam w przeprowadzaniu kiermaszy - jesiennego i grudniowego w roku szkolnym 2018/2019 i 2019/2020, w ramach akcji charytatywnej „Mamy konia”. Organizowanej przez uczniów klasy w której byłam nauczycielem wspomagającym. Wszystkie pieniądze które zostały zebrane przeznaczone zostały na Stowarzyszenie „ Pomagaj Pomagać” i na opiekę i rehabilitację konia imieniem Sułtan.
• Współpracowałam z przedszkolem „Wesoła Stopiątka”. Wspólnie z nauczycielem wspomagającym i nauczycielem j. angielskiego oraz uczennicami klasy 6. Zostały przeprowadzone 3 zajęcia w roku szkolnym 2019/2020r.
Tematy zajęć:
- Halloween – nietoperze z rolek
- Boże Narodzenie – kartka świąteczna
- Walentynki – kwiat w kształcie serca
Efekty dla szkoły:
• wzrost zadowolenia rodziców z wyboru szkoły,
• promocja szkoły w środowisku lokalnym,
• poznanie środowiska lokalnego, wyzwolenie dumy i chęci pracy dla jego rozwoju,
• budowanie współpracy szkoły ze środowiskiem lokalnym w celu realizowania zadań szkoły.
Efekty dla uczniów:
• kształtowanie patriotyzmu lokalnego i budowanie więzi społecznej ze środowiskiem życia ucznia,
• aktywizacja uczniów, możliwość prezentacji własnych osiągnięć,
• propagowanie idei wolontariatu,
• inspirowanie młodzieży do działań na rzecz środowiska lokalnego.
Efekty dla mnie:
• pogłębienie wiedzy dotyczącej zachowania uczniów poza szkołą,
• wypełnianie funkcji wychowawczej szkoły.
• satysfakcja z dobrego postrzegania własnego zakłady pracy w środowisku lokalnym.

Umiejętność wykorzystania w pracy z technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
(§ 7.2.3)
1. Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy zawodowej
• Wykorzystywałam strony urzędów i instytucji oświatowych jako źródła wiedzy o prawie oświatowym i jego interpretacji. Korzystałam z takich portali jak: www.men.gov.pl, www.awans.net, www.oswiata.org, www.publikacje.edu.pl.
• Pomocne były publikacje innych nauczycieli zamieszczone w Internecie. To właśnie dzięki nim dowiedziałam się jak wygląda przykładowy plan rozwoju, sprawozdanie na koniec stażu lub chociażby co należałoby zawrzeć w prezentacji. Opublikowałam swoje sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na portalu Edux.pl oraz na grupie Awans zawodowy nauczyciela - MIANOWANIE na Facebooku.
• W codziennej pracy przy dostosowywaniu materiału z lekcji korzystałam z e-podręczników, cyfrowej biblioteki Polona, książek w portalu Wolne Lektury, serwisu otwarte zasoby.pl, scholaris.pl
• Wykorzystywałam strony i platformy edukacyjne jako źródła pomysłów i dobrych praktyk dla mojej specjalności zawodowej. Stworzyłam bazę łączy do stron internetowych z materiałami dydaktycznymi. Przygotowywałam zadania, gry utrwalające materiał edukacyjny poprzez aplikację learningapps, tworzyłam rebusy dzięki stronie rebusy.pl, chmury wyrazowe na wordart.com, krzyżówki, wykreślanki, testy wyboru za pomocą progmar.net.pl. Do utrwalania materiału edukacyjnego wykorzystywałam stronę wardwall.net.pl. Wszelkie programy, z których korzystam są bardzo atrakcyjne dla dzieci, a wygenerowane w nich materiały doskonale utrwalają wiedzę i stanowią wyzwanie do którego uczniowie chętnie przystępują.
• Opracowywałam niezbędną dokumentację dotyczącą uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: WOPFU, IPET, arkusze obserwacji, raporty postępów, sprawozdania. Konstruowałam scenariusze zajęć i potrzebne do tego pomoce, ćwiczenia, zadania, karty pracy, testy i sprawdziany .Poszukiwałam nowych metod pracy, aby doskonalić swój warsztat pracy pedagoga specjalnego poprzez korzystanie z dostępnych portali internetowych w celu przygotowania się do zajęć, pogłębiania wiedzy o ADHD, o zaburzeniach ze spektrum autyzmu oraz do przygotowania dokumentacji stażu.
• Używałam wielu programów komputerowych m.in. MS Word, MS Excel, MS Power Point, Libre Office. Starałam się we własnym zakresie poszerzać moje umiejętności wykorzystania w pracy technologii informacyjnych i komunikacyjnych na przykład poprzez uczestnictwo w szkoleniu e-learningowym na temat rozwijania kompetencji cyfrowych i wykorzystania e-zasobów w nauczaniu i uczeniu się.
• Zapoznałam się z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Od 25 marca 2020 roku prowadziłam zajęcia zdalne. Korzystając z platformy TEAMS prowadziłam lekcje online dla klasy 6 oraz zajęcia indywidualne z uczniami objętymi nauczaniem specjalnym. Dodatkowo jako wychowawca klasy 6 prowadziłam zajęcia dodatkowe skierowane do uczniów słabszych, którym udzielałam pomocy w rozwiązywaniu i opracowywaniu zadań. Szczególną uwagę zwróciłam na precyzyjne opisywanie poleceń( krótkie i jasne) oraz adekwatnie dobierałam ilość materiału i aktywności dla ucznia. Organizując pracę zdalną uczniów, uwzględniłam zasady bezpiecznego korzystania z komputera i zagwarantowałam ochronę danych wrażliwych i wizerunku uczniów. Na bieżąco informowałam dyrekcję oraz pedagoga szkolnego o braku aktywności uczniów podczas zdalnego nauczania oraz kontaktowałam się z rodzicami.
• W trakcie prowadzonych zajęć starałam się tak rozmawiać z uczniami, aby uaktywnić ich podczas spotkań online. Aby wciąż się doskonalić i lepiej dostosować się do zaistniałej sytuacji wyszukiwałam szkolenia , konferencje online.
• Podczas nauki zdalnej łączyłam się z uczniami wykorzystując programy informatyczne takie jak: Zoom, Teams, Skype.
• Wykorzystywałam w czasie zajęć z uczniami różnorodne narzędzia multimedialne - filmiki, animacje, pliki muzyczne, pokazy slajdów, interaktywne plansze, schematy, wykresy.
• Podczas pracy zdalnej z uczniami korzystałam z podręczników multimedialnych.

Efekty dla szkoły:
• udoskonalenie warsztatu pracy pedagogicznej,
• podwyższenie jakości pracy szkoły,
• budowanie pozytywnego wizerunku szkoły,
• zaspokojenie potrzeby kontaktu młodego pokolenia z nowościami technologicznymi,
• unowocześnienie, a przez to uatrakcyjnienie pracy na zajęciach szkolnych,
• ochrona danych osobowych i wizerunku ucznia,
• stały kontakt z rodzicami, uczniami i nauczycielami ze szkoły,
• ułatwienie i przyspieszenie komunikacji z wszystkimi stronami procesu kształcenia i wychowania.
Efekty dla uczniów:
• mieli sposobność wzięcia udziału w atrakcyjnych i wartościowych zajęciach,
• podążanie za oczekiwaniami młodych ludzi w kwestii stosowania nowoczesnych technologii,
• atrakcyjność zajęć dla ucznia, zwiększająca skuteczność edukacji,
• zachęciłam ucznia do pokonywania barier technologicznych,
• zdobycie nowych umiejętności i wiedzy technologicznej,
• monitorowanie postępów ucznia w nauce.
Efekty dla mnie:

• wspomaganie stosowania skuteczniejszych metod oddziaływania na ucznia (obrazowych, graficznych, dźwiękowych, czynnościowych),
• modyfikacja i unowocześnienie metod oddziaływania na ucznia,
• podnoszenie efektywności pracy, optymalizacja procesu kształcenia,
• ułatwienie i przyspieszenie codziennej pracy,
• dzielenie się wiedzą i swoim doświadczeniem z innymi nauczycielami,
• ułatwienie przygotowania się do zajęć,
• zdalne wykonywanie codziennych czynności nauczyciela dzięki e-dziennikowi,
• uzyskanie narzędzi do codziennej pracy,
• wzbogacenie technicznego warsztatu pracy,
• dobór odpowiednich metod i form pracy z uczniem, pamiętając, ze nie wszyscy uczniowie mają swobodny dostęp do komputera i Internetu,
• rozwinięcie umiejętności korzystania z nowych rozwiązań technologicznych (platforma TEAMS),
• ułatwienie i przyspieszenie komunikacji z uczniami, rodzicami, dyrekcją oraz całą kadrą pedagogiczną,
• śledzenie informacji publikowanymi na stronach Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Cyfryzacji, przydatnymi do planowania i realizacji nauki zdalne.

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.
(§ 7.2.4)
1. Opracowanie dokumentacji dla ucznia z orzeczeniem
• Zapoznałam się z orzeczeniami uczniów, który byli objęci przeze mnie opieką oraz opiniami innych uczniów z klas w których byłam nauczycielem wspomagającym.
• Opracowywałam Indywidualne Program Edukacyjno - Terapeutyczne uczniom objętym przeze mnie opieką oraz współtworzyłam wielospecjalistyczne oceny poziomu funkcjonowania uczniów w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
• Tworzyłam Programy zajęć rewalidacyjnych dla moich wychowanków.
• Pisałam opinie o funkcjonowaniu uczniów do poradni psychologiczno-pedagogicznej.
• Wzięłam udział w szkoleniu, dotyczącym organizacji pracy, wdrażania zaleceń wynikających z opinii i orzeczeń z PPP. Był to cykl spotkań skierowany dla nauczycieli wspomagających.
• Opracowałam indywidualne programy pracy z uczniem oraz ewaluację podjętych działań.
• Konsultowałam działania z wychowawcami, pedagogiem oraz psychologami.
• Wspierałam rodziców w rozwiązywaniu rożnych problemów wychowawczych lub edukacyjnych poprzez wdrażanie metod na poprawę funkcjonowania ucznia w szkole. Na przykład wprowadzając „Kartę zachowania”, gdzie codziennie zaznaczałam tylko pozytywne postępowanie ucznia. Lub wprowadzając „pozytywną uwagę”, gdzie wpisywałam uczniom punkty za określone dobre postępowanie wobec kolegów i nauczycieli.
Efekty dla szkoły:
• podwyższenie jakości pracy szkoły,
• ustalenie wspólnych oddziaływań wychowawczych,
• prowadzenie przez szkołę pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej adekwatnie do potrzeb rozwojowych uczniów,
• realizacja programu wychowawczo-profilaktycznego.

Efekty dla uczniów:
• dostosowanie wymagań i postępowania z uczniem do jego potrzeb rozwojowych,
• dostosowanie metod do możliwości uczniów.

Efekty dla mnie:
• udział w realizacji różnych form pracy szkoły,
• udoskonalenie i wzbogacenie własnego warsztatu pracy,
• poznanie potrzeb rozwojowych uczniów,
• właściwe planowanie i organizowanie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

2. Opracowanie i wdrożenie programu o charakterze rewalidacyjnym

• Opracowałam Indywidualne Programy Rewalidacji.
• Podczas zajęć rewalidacyjnych podejmowałam działania służące dziecku  w osiągnięciu najwyższego z możliwych dla niego  poziomu funkcjonowania psychicznego i społecznego. W czasie pracy z dzieckiem doskonaliłam funkcje niezaburzone oraz usprawniałam te, w których występują dysfunkcje. W zależności od potrzeb ucznia stymulowałam: umiejętności komunikacyjne, percepcję wzrokową, percepcję słuchową, koncentrację uwagi, pamięć. Kształtowałam podstawowe techniki szkolne: czytanie, pisanie, umiejętności matematyczne. Rozwijałam kompetencje społeczne ucznia wspomagając jego samodzielność społeczną oraz umiejętności przydatne w życiu codziennym.
• Przechodząc na naukę w systemie zdalnym od 20 marca 2020r. realizowałam zajęcia rewalidacyjne zdalnie. Przesyłałam uczniowi materiały poprzez dziennik Librus lub Teams, przez który odbywały się nasze spotkania online. Przeprowadziłam z nim cykl zajęć poświęconych organizacji i planowaniu swojej nauki w warunkach domowych. Wysyłałam mu pomysły na spędzenie wolnego czasu bez korzystania z urządzeń mobilnych. Zrealizowaliśmy cztery tematy dotyczące cyberprzemocy w sieci. Korzystałam z gotowych scenariuszy umieszczonych na stronie https://uniwersytetdzieci.pl/. W rozmowach z uczniem skupiałam się na utrzymaniu jego motywacji do nauki oraz udzielaniu wsparcia emocjonalnego. Wszystkie moje działania były zgodne z programem rewalidacyjnym, który stworzyłam na początku roku szkolnego.

Efekty dla szkoły:
• wzrost zadowolenia rodziców z wyboru szkoły,
• podwyższenie jakości pracy szkoły,
• efektywna realizacja zadań, wynikających z obowiązków i misji szkoły,
• postępowanie zgodnie z przepisami prawa oświatowego, dotyczącej pracy z uczniem posiadającym orzeczenie o kształceniu specjalnym,
• sporządzanie wymaganej dokumentacji, dotyczącym ucznia wymagającego wsparcia,
• prowadzenie przez szkołę pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej adekwatnie do potrzeb rozwojowych uczniów.

Efekty dla uczniów:
• dostosowanie wymagań i postępowania z uczniem do jego potrzeb rozwojowych,
• stworzenie warunków do osiągnięcia sukcesu przez uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Efekty dla mnie:
• poznanie potrzeb rozwojowych uczniów,
• właściwe planowanie i organizowanie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,
• wzbogacenie form oddziaływania na ucznia wymagającego wsparcia,
• przyczynienie się do osiągnięcia sukcesu przez uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

3. Współpraca z rodzicami
• Zawsze zaczynając pracę z nowym uczniem z orzeczeniem na początku przeprowadzałam wywiad z rodzicem dziecka. Ustalana była forma kontaktu oraz zasady współpracy z rodzicem. W ciągu roku szkolnego utrzymywałam stały kontakt z rodzicem poprze dziennik elektroniczny Librus, korespondencję w  dzienniczku ucznia, spotkania indywidualne podczas zebrań z rodzicami.
• Podczas zdalnej nauki kontaktowałam się z rodzicem telefonicznie oraz przez dziennik Librus.
• Cyklicznie uczestniczyłam w zebraniach z rodzicami. Dzięki temu poznawałam potrzeby innych uczniów, sytuacje rodzinne podopiecznych, nurtujące ich problemy. Pozyskane w ten sposób informacje wykorzystywałam w procesie nauczania i wychowania.  Środowisko rodzinne uczniów poznawałam także w czasie rozmów z psychologiem i pedagogiem, a także z innymi nauczycielami.
• Od 1 marca 2020r. przejęłam wychowawstwo w klasie w której jestem nauczycielem wspomagającym. Zorganizowałam jedno zebranie obowiązkowe dla rodziców podsumowujące I półrocze roku szkolnego 2019/2020. W momencie przejścia na nauczanie zdalne utrzymywałam stały kontakt z rodzicami korzystając z dziennika elektronicznego Librus. W szczególnych wypadkach łączyłam się z nimi telefonicznie.

Efekty dla szkoły:
• rodzic partnerem w procesie dydaktyczno – wychowawczym organizowanym przez szkołę,
• zaangażowanie rodziców w działania na rzecz klasy i szkoły,
• wzrost zadowolenia rodziców z wyboru szkoły,
• właściwa realizacja zadań, wynikających z obowiązków wychowawcy klasowego,
• podwyższenie jakości pracy szkoły,
• poszerzenie i ujednolicenie działań wychowawczych szkoły i rodziców,
• współdziałanie rodziców z nauczycielami, wspierające efektywną pracę wychowawczą.
Efekty dla uczniów:
• budowanie przyjemnej i życzliwej atmosfery w klasie,
• wyzwalanie świadomości rodziców, że współdziałanie ich ze szkołą w sprawach dziecka jest ważne dla sukcesu dziecka,
• tworzenie klimatu współpracy partnerskiej dla dobra uczniów.
Efekty dla mnie:
• zaspokajałam potrzeby osobistego kontaktu rodzica ze środowiskiem klasowym,
• zwiększenie efektywności mojej pracy wychowawczej poprzez wypracowanie wspólnego z rodzicami frontu działania,
• budowanie więzi wzajemnego zaufania.
• wzrost motywacji rodziców do współpracy ze mną,
• korzystanie z pomocy oferowanej przez rodziców w realizacji procesu edukacji i wychowania.

4. Współpraca z wychowawcą klasy

• Codziennie konsultowałam się i prowadziłam indywidualne rozmowy z wychowawcami klas, do których chodzili uczniowie znajdujący się pod moją opieką. Pozwalało to na szybkie rozwiązywanie problemów wychowawczych czy edukacyjnych pojawiających się wśród uczniów.
• Czynnie działałam na rzecz integracji zespołu klasowego organizując razem z wychowawcą klasowe imprezy, we współpracy z rodzicami (Dzień Chłopaka, Dzień Kobiet, Andrzejki, Mikołajki).
• Brałam udział i byłam opiekunem podczas imprez, apeli odbywających się na terenie szkoły.
• Byłam także opiekunem na każdej wycieczce klasowej z moimi wychowankami.

Efekty dla szkoły:
• usprawnienie pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej,
• podniesienie skuteczności oddziaływań wychowawczych na uczniów, zgodnie z założeniami programu wychowawczo – profilaktycznego,
• zorganizowanie efektywnej pracy zespołowej nauczycieli szkoły,
• podniesienie jakości pracy nauczycieli,
• stosowanie wiedzy na temat rozwiązywania problemów wychowawczych (pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych).
Efekty dla uczniów:
• reagowanie na potrzeby uczniów szkoły,
• stosowanie metod aktywizujących ucznia, wpływających na efekty pracy edukacyjnej.
Efekty dla mnie:
• poszerzyłam własny warsztat pracy,
• uczestniczyłam w wymianie doświadczeń,
• wykorzystywałam zdobytej wiedzy w codziennej pracy, w rozwiązywaniu różnych problemów wychowawczych, a także poprzez dzielenie się nią z innymi nauczycielami.

5. Współpraca z uczniem ze specjalnymi potrzebami

• Staram się na bieżąco rozwiązywać problemy ze swoimi uczniami, przeprowadzałam w miarę potrzeb rozmowy wychowawcze. Starałam się integrować ich z grupą rówieśniczą, w trudniejszych przypadkach współpracowałam z pedagogiem szkolnym i psychologiem.
• W stosunku do moich uczniów staram się być otwarta, życzliwa, ale też konsekwentna.
• Poznałam sytuację rodzinną uczniów. Bardzo przydatne w tym celu okazały się obserwacje, rozmowy z dzieckiem oraz prowadzone rozmowy indywidualne z rodzicem w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.
• Uczniowie poznalii zasady bezpiecznego zachowania się podczas wyjśc klasowych oraz imprez organizowanych na terenie szkoły. Budowali pozytywną hierarchii wartości, kształtowali empatię, troskę o inną osobę poprzez prowadzone rozmowy ze mną oraz analizę różnych sytuacji społecznych, które miały miejsce w klasie lub poza nią.
• W roku szkolnym 2019/2020 jako nauczyciel wspomagający miałam pod swoją opieką dwóch uczniów z klasy 6 i 4. Obydwaj mieli problemy z utrzymaniem koncentracji uwagi na lekcjach, ich zachowanie utrudniało nauczycielom prowadzenie lekcji, co wpływało na ich samoocenę i motywację. Spotkania online w czasie nauki zdalnej pokazały jaką silną więź wytworzyłam z moimi uczniami, którzy chętnie spotykali się ze mną na zajęciach i angażowali się w proponowane przeze mnie formy pracy, gdyż pomogłam im w zorganizowaniu ich nauki w domu. Zajęcia w systemie zdalnym w ich przypadku wpłynęły korzystnie na ich funkcjonowanie, gdyż mogli uczyć się swoim tempie, bez porównywania się do innych osób. Nie otrzymywali tez ujemnych punktów z zachowania co zachęciło ich do systematycznej pracy.

Efekty dla szkoły:
• prowadzenie przez szkołę pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej adekwatnie do potrzeb rozwojowych uczniów,
• dostosowanie wymagań i postępowania z uczniem do jego potrzeb rozwojowych.

Efekty dla uczniów:
• by edukowani i oceniani zgodnie z dostosowaniem wymagań edukacyjnych,
• mieli sposobność wzięcia udziału w atrakcyjnych i wartościowych zajęciach.
Efekty dla mnie:
• poszerzyłam własny warsztat pracy,
• właściwe planowanie i organizowanie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,
• wzbogacenie form oddziaływania na ucznia.

6. Poszerzanie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki.
Na szczególną uwagę zasługują:
• „1001 porad dla rodziców i terapeutów dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera”- E. Notbohm, V. Zysk
• „Sposób na trudne dziecko Przyjazna terapia behawioralna” – A. Kołakowski, A. Pisuła
• „Zespół Aspergera. Co nauczyciel wiedzieć powinien” – M. Winter
• „Jak nauczyć rozwiązywania konfliktów. Scenariusze lekcji i karty pracy dla uczniów” – D. Covan, S. Palomares, D. Schilling
• „Uważność i spokój żabki” – E. Snel
• „Jak kształtować umiejętności społeczne.” „Jak nauczyć dzieci szacunku do samych siebie” - D. M. Plummer
• „Bon czy ton. Savoir-vivre dla dzieci” – G. Kaspedke
• „Identyczne czy podobne? Ćwiczenia kształcące umiejętność spostrzegania różnic w położeniu przedmiotów.” - M. Barańska
• „Chce wiedzieć więcej.... Czytanie ze zrozumieniem dla uczniów klas IV – VI.” - J. Mickiewicz
• „Czytam, rozumiem, wiem” - D. Gmosińska
• „W świecie ADHD: nadpobudliwość psychoruchowa z zaburzeniami uwagi u dzieci i dorosłych” - Edward M. Hallowell
• „Fińskie dzieci uczą się najlepiej” - Timothy D. Walker
• „Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych uczniów” - R. Naprawa, A. Tanajewska, Cecylia Mach, Krystyna Szczepańska

Efekty dla szkoły:
• podwyższenie jakości pracy szkoły,
• umożliwienie wprowadzenia działań wzbogacających ofertę placówki,
• zorganizowanie efektywnej pracy zespołowej nauczycieli szkoły.

Efekty dla uczniów:
• poprawa jakości pracy dzieci,
• reagowanie na potrzeby uczniów szkoły,
• stosowanie metod aktywizujących ucznia, wpływających na efekty pracy edukacyjnej,
• stosowanie wiedzy na temat rozwiązywania problemów wychowawczych (pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych).

Efekty dla mnie:
• wzbogacenie mojej wiedzy na temat pracy z dziećmi, zwłaszcza z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
• poszerzenie moich wiadomości z zakresu pedagogiki i metodyki,
• poznanie nowych technik prowadzenia zajęć,
• udoskonalenie i wzbogacenie własnego warsztatu pracy,
• lepsza organizacja pracy jako nauczyciela wspomagającego.

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w prawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
(§ 7.2.5)
1. Zapoznanie się z dokumentacją funkcjonowania szkoły i innymi przepisami systemu oświaty i pomocy społecznej
• Zapoznałam się z dokumentacją szkoły: Statutem Szkoły, Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania, Programem Wychowawczym, Regulaminem Pracy Rady Pedagogicznej,Planem Pracy Szkoły,Podstawą Programową.
• Uczestniczyłam we wszystkich odbywających się Radach Pedagogicznych i spotkaniach organizowanych przez Dyrektora szkoły w okresie mojego stażu.
Przygotowałam sprawozdania wymagane od nauczyciela wspomagającego i wychowawcy klasy.
• Uczestniczyłam w pracy nad statutem naszej szkoły. Opracowałam podpunkt dotyczący pracy logopedy szkolnego - „§90 - Zakres zadań logopedy szkolnego”.
• Jestem członkiem zespołu do spraw losów absolwentów. Jestem odpowiedzialna za prowadzenie kroniki dotyczącej uczniów kończących naukę w szkole po ósmej klasie.
• Byłam członkiem zespołu do spraw ewaluacji w roku szkolnym 2018/2019. Opracowywałam ankiety dla rodziców, uczniów, nauczycieli oraz dyrektora na temat funkcjonowania szkoły w środowisku lokalnym.
• Jestem przewodniczącą zespołu do spraw ewaluacji. Jestem odpowiedzialna ze przeanalizowanie i dokonanie ewaluacji egzaminów ósmych klas.
• Zostałam przewodniczącą jednej z komisji podczas egzaminów ósmych klas w czerwcu 2020r.
• Samodzielnie prowadziłam: dziennik zajęć nauczyciela wspomagającego, dziennik elektroniczny Librus, dziennik z zajęć rewalidacyjnych, sporządzałam sprawozdania z pracy nauczyciela wspomagającego.
• W trakcie trwania stażu zapoznałam się z aktami prawnymi regulującymi awans zawodowy oraz na bieżąco śledziłam zmiany w prawie oświatowym. Śledziłam zmiany zachodzące w prawie oświatowym i zapoznałam się z : Kartą Nauczyciela, Ustawą o Systemie Oświaty, Rozporządzeniem w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Efekty dla szkoły:
• podwyższenie jakości pracy szkoły,
• rzetelnie i prawidłowo przygotowana dokumentacja,
• dostosowanie swoich działań do potrzeb i wymagań szkoły.
Efekty dla uczniów:

• osiągnięcie większej efektywności w pracy wychowawczo- dydaktycznej.

Efekty dla mnie:
• zapoznanie się z prawnymi podstawami awansu oraz przygotowanie do odbycia stażu,
• zdobycie niezbędnej wiedzy z zakresu prawa oświatowego,
• pracowałam zgodnie z nową podstawą programową w oparciu o programy gwarantujące jej realizację,
• zaktualizowałam informacje dotyczących planowanych działań szkoły,
• poprawnie przygotowana dokumentacja,
• uczestnictwo w radach pedagogicznych pozwoliło mi czuć się współodpowiedzialną za wykonanie zadań zrealizowanych dla usprawnienia pracy szkoły,
• w pracy dydaktycznej stosowałam przepisy BHP tak aby pobyt ucznia w szkole był bezpieczny.

PODSUMOWANIE

Okres stażu był dla mnie aktywnym czasem, który przyniósł mi nowe wyzwania i doświadczenia. Uważam, że przyjęte cele planu rozwoju zawodowego zostały przeze mnie osiągnięte. Dokonałam analizy własnego dorobku zawodowego w okresie stażu, zebrałam i usystematyzowałam materiał. Podejmowałam szereg działań mających na celu wzbogacać moją pracę, unowocześniłam swój warsztat i metody pracy. Potrafię planować i organizować własną pracę oraz dokumentować prowadzone przez siebie działania. Analizuję i oceniam ich skuteczność, a jeśli zachodzi potrzeba, modyfikuję je.
Skorzystałam z różnorodnych ofert doskonalenia zawodowego. Znam i stosuję przepisy prawa oświatowego w zakresie potrzeb szkoły, w której pracuję. Aktywnie i sumiennie uczestniczę w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających ze statutu mojej szkoły.
W swojej codziennej pracy na bieżąco wykorzystuję technologię komputerową i informacyjną.
Bardzo dużą satysfakcję sprawiła mi także praca wychowawcza z zespołem klasowym. Podczas pełnienia funkcji wychowawcy nabyłam wiele przydatnych doświadczeń, które pozwoliły mi się rozwinąć.
W czasie trwania stażu podejmowałam szereg działań pozwalających spełnić wymagania konieczne na stopień nauczyciela mianowanego. Sporządziłam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego i poddałam ocenie dorobek zawodowy za okres stażu. Zamierzam nadal doskonalić swoje kwalifikacje, ponosić jakość pracy, wykorzystywać doświadczenia innych wychowawców i nauczycieli oraz dzielić się własnymi, aby móc jeszcze lepiej realizować zadania placówki.

Opracowała:

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.