X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44797
Przesłano:
Dział: Języki obce

Present simple and present continuous - porównanie czasów teraźniejszych

Scenariusz lekcji języka angielskiego
Temat: Present simple and present continuous – porównanie czasów teraźniejszych.

Klasa: siódma szkoły podstawowej
Liczba uczniów: 22
Prowadzący: Anna Małek
Czas: 45 minut
Podręcznik: English Class A2+, Pearson
Cel zajęć: utrwalenie umiejętności mówienia o nawykach i rutynach oraz o sytuacjach tymczasowych i okresowych.
Cele operacyjne:
Uczeń:
– zna znaczenie, poprawnie zapisuje i stosuje słownictwo z rozdziału, w szczególności:
o wygląd zewnętrzny
o rzeczy osobiste
o czynności życia codziennego
o uczucia i emocje
o znajomi i przyjaciele
o umiejętności i zainteresowania
o formy spędzania czasu wolnego,
– zna konstrukcję zdań twierdzących, przeczących i pytań w czasie Present Simple,
– zna konstrukcję zdań twierdzących, przeczących i pytań w czasie Present Continuous,
– poprawnie używa przymiotniki zakończone na -ing i –ed,
– opowiada o wykonywanych czynnościach,
– wyraża opinie, uczucia i emocje używając prostych konstrukcji,
– udziela prostych informacji o sobie.

Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Rozumienie wypowiedzi: Uczeń reaguje na polecenia, znajduje w tekście określone informacje
Tworzenie wypowiedzi: Uczeń opowiada o czynnościach życia codziennego
Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku angielskim, stosuje strategie komunikacyjne oraz posiada świadomość językową
I.5.; II.1., III.4.; IV.2.; VI.3.; VIII.2.; XIII; XIV

Forma zajęć: praca zbiorowa, indywidualna, w parach

Materiały: podręcznik i zeszyt ćwiczeń – English Class A2+ wydawnictwo Pearson, karta pracy

Informacje o lekcji: Jest to druga lekcja dotycząca rozróżniania dwóch czasów teraźniejszych. Poprzednie zajęcia przypomniały i usystematyzowały dotychczasową wiedzę uczniów w zakresie budowy, zastosowania i charakterystycznych określeń w omawianych czasach. Obecna lekcja ma charakter ćwiczeniowy i utrwalający.

Przebieg zajęć:

1. Wstęp./ Introduction.
Przywitanie uczniów.
Sprawdzenie obecności.
Odpytanie ucznia/ uczennicy z zakresu trzech jednostek lekcyjnych.
Sprawdzenie zadania domowego, omówienie najważniejszych/ najtrudniejszych elementów.
Zapisanie przez ucznia pełnej daty na tablicy.

2. Temat zajęć i cele lekcji./ Topic and aims.
N-l zapisuje temat zajęć na tablicy, uczniowie w zeszytach. N-l informuje o celu lekcji.

3. Rozgrzewka językowa./ Revision.
N-l prosi o przetłumaczenie poznanych przymiotników zakończonych na –ing lub –Ed, podaje ich wersję polską i wybiera ochotników, którzy podają wersję angielską.

Następnie n-l prosi o odpowiadanie na pytania z wykorzystaniem powyższego słownictwa, według wzoru:
N-l: How do you feel when you’re not sleeping well?
U:I feel tired. ORAZ It’s a tiring situation.

4. Prezentacja teorii./ Presentation.
N-l zapisuje na tablicy wskazówki, z których uczniowie tworzą ustnie zdania. Przypominane są przy tym wspólnie zasady obydwu czasów teraźniejszych.

5. Ćwiczenia praktyczne. /Practice.
5.1 z.ćw. 4 s. 20 – N-l prosi ucznia o przeczytanie na głos polecenia i przetłumaczenie. Następnie wybiera uczniów, którzy decydują, która forma czasownika jest poprawna. N-l nakierowuje na właściwą odpowiedź jeśli jest taka potrzeba. Właściwe odpowiedzi zostają zapisane na tablicy.
5.2 z.ćw. 5 s. 20 – N-l prosi ucznia o przeczytanie na głos polecenia i przetłumaczenie. Następnie jeden uczeń czyta cały teks na głos, po czym uczniowie wybierają z rozsypanki pasujące czasowniki i odmieniają używając właściwego czasu gramatycznego. N-l nakierowuje na właściwą odpowiedź jeśli jest taka potrzeba. Poprawne odpowiedzi są zapisane na tablicy.

6. Tworzenie samodzielnych wypowiedzi./Production.
6.1 karta pracy, tłumaczenie fragmentów zdań. N-l prosi o przeczytanie polecenia. Zleca wykonanie zadania w parach przy użyciu słowników. Wyznacza czas na wykonanie ćwiczenia. Chodzi po sali, monitoruje działania uczniów, pomaga, gdy jest taka potrzeba. Właściwe odpowiedzi są zapisane na tablicy.
6.2 karta pracy, tworzenia zdań według wskazówek i dokańczanie zgodnie z własnym pomysłem. N-l prosi o przeczytanie polecenia. Zapisuje na tablicy przykład ,który uczniowie wspólnie na głos rozwiązują. N-l następnie prosi o wykonanie zadania w parach przy użyciu słowników. Wyznacza czas na wykonanie ćwiczenia. Chodzi po sali, monitoruje działania uczniów, pomaga, gdy jest taka potrzeba. Właściwe odpowiedzi są zapisane na tablicy.

7. Jeśli zostanie dodatkowy czas./ Contingency plan.
Podręcznik ćw. 6 s. 22.

8. Zadanie domowe./ Homework.
Zeszyt ćwiczeń, ćw.1,2.3 s. 20.

9. Podsumowanie./ Conclusion.

Ocena lekcji przez uczniów poprzez odpowiedzi na pytania: Czego dzisiaj się nauczyliście? Jakie czynności z życia codziennego potraficie nazwać ?

Przypomnienie o zadanej pracy domowej.

Pożegnanie uczniów.

Present simple & present continuous
Student’s worksheet

Ex.1. Tłumaczenie fragmentów zdań.
Przetłumacz fragmenty zdań w j. polskim na j. angielski tak, aby powstały logiczne i poprawne zdania.
1. Kate (jest zmęczona) _________________ now.
2. Tom can’t clean the floor because he (odrabia pracę domową)________________________ at the moment.
3. My little brother is three so he (nie czyta)______________________ books on his own.
4. My dad usually (kończy)______________ work at 4:00 p.m.
5. I often go to school by bus but today (idę )_____________________ on foot.

Ex. 2. Utwórz zdanie według wskazówek. Następnie dokończ je według własnego pomysłu.

1. It’s 9:00 p.m. I/ usually/ go/ bed/ 7:00 p.m./ today/ I ......
_____________________________________________________________
2. Kate and Sue are at swimming pool. They/ often/ go/ cycling/ today....
_____________________________________________________________
3. It’s 7:00 p.m. and mum is still at work. She/ normally/ work/ 6:00 a.m. – 2:00p.m./ today ...
______________________________________________________________

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.