X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44717
Przesłano:
Dział: Języki obce

Własny program nauczania j. angielskiego dla dzieci przedszkolnych

Program dotyczy nauczania języka angielskiego w grupie przedszkolnej dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Program bazuje na założeniach znowelizowanej podstawy programowej wychowania przedszkolnego.Opiera się na moim kilkuletnim doświadczeniu w nauce j.angielskiego dzieci w wieku przedszkolnym, uwzględnia specyfikę rozwojową dzieci w wieku 3-5 lat,zawiera sprawdzone metody nauczania oraz wprowadza innowacyjne techniki i formy.Głównym celem niniejszego programu jest budowanie u wychowanków pozytywnej motywacji do nauki języka angielskiego, rozbudzanie świadomości językowej, jak również wzbogacenie oferty pracy przedszkola, wyjście naprzeciw oczekiwaniom rodziców a także podniesienie poziomu nauczania języka angielskiego w naszej placówce.
Program zawiera następujące cele:rozumienie prostych i powtarzalnych poleceń,rozumienie ogólnego sensu prostych i krótkich rymowanek, piosenek, wierszyków przy wsparciu obrazkami, rekwizytami oraz mimiką, gestem,wypowiadanie prostych słów i zwrotów,nazywanie przedmiotów, określanie kolorów, liczenie, przedstawianie siebie i innych, zwroty grzecznościowe,kolorowanie, łączenie, wycinanie.
Cele wychowawcze:współpraca z innymi w parach, grupach,wyrażanie własnych emocji, uwrażliwienie na uczucia innych kolegów,kształtowanie szacunku do osób dorosłych, zwierząt i przyrody,rozwijanie poczucia własnej tożsamości narodowej i społecznej,rozwijanie postawy otwartości i tolerancji wobec innych narodów i kultur.
Założenia programu: nauka dzieci w wieku przedszkolnym głównie opiera się na zabawie zarówno kierowanej jak i niekierowanej czyli swobodnej. Koncentracja u maluchów oscyluje miedzy 10 a 15 minutami. Dlatego celowe zajęcia nie mogą przebiegać dłużej. Nauka języka musi polegać na połączeniu ruchu, obrazu i słowa, ponieważ dzieci w tym wieku pozbawione są myślenia abstrakcyjnego. Charakteryzuje je bowiem myślenie konkretno-obrazowe. W związku z tym wszelkie metody nauczania winny opierać się na konkretnych materiałach, na tym co dziecko zna.Celem programu jest zastosowanie takich metod dydaktycznych aby ułatwić wychowankom nawiązanie komunikacji werbalnej.Pierwszym elementem wyróżniającym mój program nauczania jest czas trwania zajęć. Nauka języka odbywa się w każdym „dogodnym” momencie pobytu dziecka w przedszkolu. Pisząc „dogodnym” mam na myśli: przy każdej okazji podczas zajęć dydaktycznych, zabaw dowolnych, prac stolikowych, spacerów, wycieczek itp. Jeśli tylko dzieci wykazują chęć
i zainteresowanie. Polega to na tym, że wypowiadając polecenia w języku polskim powtarzam słowa i polecenia również w j. angielskim. W ciągu tygodnia dzieci poznają optymalnie 8 nowych słów, założenie to może ulec zmianie z tendencją wzrostową lub malejącą. Wpływ na to ma intelektualny i emocjonalny stopień dojrzałości dzieci oraz czas w jakim grupa wspólnie się zintegruje. W związku z tym, iż potrzeba ruchu dzieci 3 -4 letnich jest bardzo duża wprowadzam zabawy przy piosenkach w j. angielskim nawet 3-4 razy dziennie. Dobór repertuaru i treści wynika z zainteresowania grupy, dzieci wybierają to, co lubią. Nauka odbywa się przez zabawę, spontanicznie i aktywnie. Jest to element mojego programu, gdzie dzieci poznają nowe słownictwo i utrwalają już poznane, podczas śpiewania piosenek i zabaw ruchowo – naśladowczych.Kolejnym elementem programu jest utrwalanie poznanych zwrotów i słówek podczas zabawy w teatrzyk. Dzieci samodzielnie wykonują różnego rodzaju rekwizyty lub wybierają gotowe pacynki, kukiełki. Przedstawienie nie odbywa się według ściśle określonego scenariusza, nawiązuje do tego co dzieci już znają. Chodzi o dobrą zabawę i utrwalenie wiadomości.Relacje między dziećmi podczas zajęć polegają na zaspokojeniu potrzeby przynależności do grupy. Dominuje zasada akceptacji, szacunku i odnoszenia sukcesów na miarę możliwości. Zajęcia przebiegają w szacunku do indywidualności, pomysłowości, kreatywności wychowanków, w dbałości o bezpieczeństwo, w poszanowaniu do ojczyzny.
Program realizowany jest dwutorowo.
Po pierwsze - spontanicznie podczas całego pobytu dziecka
w placówce, przy każdej dogodnej okazji.
Po drugie każdego dnia podczas 10 - 15 minutowych zajęć – z uwagi na to, że dzieci w tym wieku dysponują krótkim czasem koncentracji. Dość szybko zapamiętują nowy materiał przy jednoczesnym szybkim zapominaniu. Z tego powodu mój program bazuje na ciągłym powtarzaniu słów i zwrotów. Umożliwia mi to fakt, że jestem wychowawcą grupy i posiadam kwalifikacje do nauki j. angielskiego.
Istotne elementy własne wspierające naukę:dzieci, które dopiero rozpoczynają edukację przedszkolną muszą opanować wiele umiejętności związanych z funkcjonowaniem w grupie. Dlatego podczas zajęć nie używam wyłącznie j. angielskiego. Zawsze czekam, aż dzieci przejdą pozytywnie okres adaptacji. Po tym etapie wprowadzam na zajęciach coraz więcej j. angielskiego.
Polecenia, nowe zwroty i słowa wymawiam najpierw w języku ojczystym następnie w j. angielskim. Przykład: dzieci mają pokolorować flagę polski – polecenie – siadamy do stolików – sit down pokoloruj obrazek – color the picture.Nowe słowa zawsze przedstawiam za pomocą kolorowych ilustracji, obrazków z podpisaną nazwą wyrazu następnie zawieszam je na tablicy do tego przeznaczonej. Do tablicy odnosimy się często i spontanicznie np. przed relaksacją przypominamy sobie poznane wyrazy.Treści nauczane są zawsze znane i bliskie dziecku.Piosenki i zabawy ruchowe w j. angielskim są wybierane przez grupę i powtarzane tyle razy ile dzieci tego potrzebują.Podstawowa zasada to chwalić dzieci nawet za małe osiągnięcia, nie zmuszać do mówienia.
Techniki nauczania:gry i zabawy językowe(zabawy true/ false yes/no prawda/fałsz tak/nie,zapamiętywanie kolejności przedmiotu-nazywanie go,zgadywanie za pomocą dotyku co jest ukryte w pudełku,zgadywanie nazwy ukrytego obrazka,zabawa w kolory z użyciem chusty animacyjnej)nauka przez piosenkę i rymowankę,nauka przez działanie (polecenia w j.angielskim dotyczące wydzierania, kolorowania, malowania, wyklejania).
Materiały i srodki dydaktyczne:karty obrazkowe – flash cards, materiały plastyczne: farby, kredki, klej, nożyczki itp.kolorowe plakaty, pacynki, chusta animacyjna, piłki, płyty Cd z piosenkami, książki z bajkami i wierszami w j. angielskim.
Korygowanie błędów.
We wczesnym etapie nauki języka obcego dzieci popełniają liczne błędy. Nie należy jednak natychmiast zwracać uwagi dziecku, gdyż może to skutkować całkowitą blokadą w mówieniu i powodować niechęć do dalszej nauki. Możemy tu wyróżnić kilka istotnych zasad:nie krytykuję, nie zwracam uwagi na popełnione błędy przy grupie, nie podaję innego dziecka za przykład,nie przerywam wypowiedzi dziecka.Pojawiające się błędy poprawiam w sposób dyskretny używając błędnie wymówionego słowa w innym kontekście.
Opis spodziewanych osiągnięć. Dziecko:rozumie proste polecenia i na nie reaguje,rozpoznaje i nazywa w języku obcym pewne obiekty w najbliższym otoczeniu,potrafi rozpoznać brzmienie i melodię j. angielskiego,powtarza proste zwroty często używane w klasie,nazywa obiekty w najbliższym otoczeniu,recytuje wierszyki i rymowanki, śpiewa piosenki,rozumie sens opowiedzianych historyjek, gdy są wspierane obrazkami, gestami.
Ocena pracy i osiągnięć dziecka - ewaluacja.W nauczaniu języka angielskiego istotnym elementem jest monitorowanie postępów dziecka. Pomaga to w określeniu, czy stosowane na zajęciach metody i formy przynoszą wymierne efekty – czy dzieci rozumieją polecenia i znaczenie wyrazów. Ja stosuję ocenianie umiejętności dziecka: W pierwszym roku nauki – na koniec roku szkolnego w maju.W drugim roku nauki – dwa razy, w październiku i maju.Po przeprowadzonej analizie mogę ocenić rezultaty mojej pracy i w razie potrzeby wprowadzić zmiany do programu nauczania j. angielskiego.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.