X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44772
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego na stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
nauczyciela mianowanego na stopień nauczyciela dyplomowanego


mgr Jolanta Lewińska

Data rozpoczęcia stażu:
01.09.2017
Data zakończenia stażu:
31.05.2020

(Zastrzega się możliwość modyfikacji PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO w trakcie trwania stażu.)

Opracowano na podstawie przepisów:
Ustawa z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017r. poz. 1189ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.03.2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 393)

Cele
- Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.
- Opracowanie i wdrożenie programów, przedsięwzięć i innych działań doskonalących pracę własną i podnoszących jakość pracy szkoły.
- Uczestniczenie w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego.
- Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi pracownikami szkoły.
- Współpraca z instytucjami pozaszkolnymi wspierającymi rozwój dziecka i działającymi na rzecz oświaty.
- Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Czynności organizacyjne ____________________________________________________________________________________

Lp. Zadania do realizacji
Forma realizacji zadań
Termin
Spodziewane efekty
1.
Poznanie procedury awansu zawodowego
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego 09.2017
Znajomość procedur awansu zawodowego
Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu
Opracowanie i przedłożenie dyrektorowi szkoły plan rozwoju zawodowego
2.
Przeanalizowanie zasad funkcjonowania organizacji zadań szkoły
Analiza dokumentacji szkoły: statut, szkolnego systemu oceniania

Prowadzenie dokumentacji wynikającej obowiązku nauczyciela
Cały staż
Plan rozwoju
Dokumentacja szkolna
3.
Bieżące dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego Kompletowanie dokumentacji mającej znaczenie na ocenę pracy
Cały staż
Gromadzenie dokumentów
Dyplomy
Zaświadczenia
Inne
4.
Opracowanie sprawozdania realizacji planu rozwoju zawodowego
Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
06.2020
Sprawozdanie

Zadania wynikające z rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej _________________________________

Lp.
Zadania do realizacji
Termin
Dowody potwierdzające realizację

§8 ust. 2 pkt.1
Uzyskiwanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, w związku z zajmowanym stanowiskiem i pełnioną funkcją.

1. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego:
- warsztaty, kursy
- szkolenia
Cały okres stażu
Zaświadczenia, certyfikaty
2. Analiza programów nauczania i dostosowanie ich do potrzeb i możliwości uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Początek każdego roku szkolnego
Przykładowe, opracowane programy nauczania
3. Dostosowanie zadań edukacyjnych oraz testów badających wiedzę i umiejętności uczniów z orzeczeniem PPP.
Cały okres stażu
Przykładowy opracowany test
4. Organizowanie uroczystości i spotkań klasowych z udziałem dzieci i rodziców
Cały okres stażu zgodnie z kalendarzem wydarzeń szkolnych
Zdjęcia, wzory zaproszeń.
5. Aktywny udział w pracach zespołu ds. integracji, zespołu nauczania zintegrowanego, planowanie zadań oraz ich realizacja w bieżących latach szkolnych
Cały okres stażu
Protokoły spotkań, dokumenty potwierdzające realizację zadań
6. Lider zespołu Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli.
Cały okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Obsługa szkolnego dziennika elektronicznego
Cały okres stażu
materiały dydaktyczne
scenariusze lekcji
prezentacje multimedialne
2. Korzystanie z programów komputerowych.
Cały okres stażu
3. Tworzenie materiałów dydaktycznych z wykorzystaniem komputera.
Cały okres stażu
4. Wykorzystanie Internetu w zakresie realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych.
Cały okres stażu
5. Umieszczenie planu rozwoju zawodowego oraz innych opracowanych materiałów na stronie internetowej
Cały okres stażu
6. Prowadzenie lekcji i zajęć pozalekcyjnych z wykorzystaniem rzutnika multimedialnego i programów edukacyjnych oraz tablicy interaktywnej.
Cały okres stażu
7. Opracowywanie prezentacji na zajęciach z uczniem zdolnym w ramach zajęć komputerowych.
Cały okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1. Współpraca z innymi pedagogami specjalnymi w ramach zespołu do spraw integracji .
Cały okres stażu Materiały dydaktyczne
Dokumentacja szkolna
2. Opracowanie i udostępnienie materiałów dydaktycznych, scenariuszy zajęć, testów.
Na bieżąco
3. Prowadzenie lekcji otwartych i koleżeńskich w szczególności dla nauczycieli stażystów i kontraktowych, rodziców oraz praktykantów.
Cały okres stażu

§ 8 ust.2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1. Opracowanie i wdrożenie planu zajęć rewalidacyjnych.
okres stażu
Sprawozdanie z realizacji projektu
2. Prowadzenie zajęć LegoMath.
2017/2018
Sprawozdanie z realizacji zajęć

§ 8 ust.2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1. Organizowanie i prowadzenie wojewódzkiego konkursu czytania ze zrozumieniem uczniów specjalnych potrzeb edukacyjnych. W okresie stażu
sprawozdanie

§ 8 ust.2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1. Współpraca z pedagogiem szkolnym
Cały okres stażu
sprawozdanie
2. Współpraca z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną
W okresie stażu
sprawozdanie
3. Współpraca z liderami programu Kreatywna pedagogika
Cały okres stażu
sprawozdanie

§ 8 ust.2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

1. Opis i analiza przypadków wychowawczych.
W okresie stażu
Dokumentacja szkolna
Dokumentacja wychowawcy

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.