X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44808
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Iwona Synowiec
Nazwa i adres szkoły: Szkoła Podstawowa w Łabuniach
ul. Zamojska 1
22-437 Łabunie
Opiekun stażu: Agnieszka Jaśmińska
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2017 r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2020 r.
Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 694 ze zmianami),
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2013 poz. 393)
§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMIN
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA

1. Poznanie i analiza procedur awansu zawodowego nauczycieli Analiza przepisów prawa oświatowego regulujących system awansu zawodowego:
 Rozporządzenia MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. 2013 poz. 393)
 adekwatnych fragmentów Karty Nauczyciela
Sierpień/ wrzesień 2017
Zbiór tekstów aktów prawnych;

Prowadzenie dokumentacji związanej z przebiegiem stażu zawodowego:
 sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu,
 opracowanie planu rozwoju zawodowego,
 przygotowanie sprawozdania oraz prezentacji dorobku zawodowego
Sierpień/ wrzesień 2017
Wniosek o rozpoczęcie stażu;

Opracowanie planu rozwoju zawodowego;
Udział w kursie „Rozwój zawodowy nauczycieli”
wrzesień/ październik 2017
Zaświadczenie z odbytego kursu;
Uaktualnianie wiedzy na temat awansu (śledzenie stron internetowych MEN, portali internetowych, czasopism fachowych)

2. Współpraca z opiekunem stażu
Rozmowa i ustalenie zasad współpracy
Wrzesień 2017
Plan rozwoju zawodowego;
Opracowanie planu rozwoju zawodowego
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli
Cały okres stażu
Konspekty, arkusze obserwowanych lekcji, wnioski z obserwacji;
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu – konsultacja, opracowanie scenariuszy zajęć, analiza

3. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania
Cały okres stażu
Zaświadczenia; Przygotowanie materiałów; Notatki, bibliografia;
Plany, PSO;
Dokumentacja fotograficzna;
Korzystanie z publikacji i portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieli; studiowanie literatury fachowej, poradników metodycznych
Opracowywanie pomocy dydaktycznych
Opracowanie planów dydaktycznych; modyfikacja przedmiotowego systemu oceniania z języka angielskiego
Okresowe diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych, porównywanie uzyskanych wyników, ocena skuteczności podejmowanych działań
Dokonywanie modyfikacji, korekt planów i metod pracy

4. Rozbudowa własnego warsztatu pracy
Gromadzenie własnej biblioteki przedmiotowej
Cały okres stażu; Przygotowanie materiałów;
Dokumentacja fotograficzna;
Potwierdzenia udziału;
Uzupełnianie zaplecza samodzielnie przygotowanych środków dydaktycznych (testy, karty pracy, tablice)
Poszukiwanie i wdrażanie nowych metod pracy z uczniami
Udział w zajęciach otwartych realizowanych przez innych nauczycieli, wyciąganie wniosków
Spotkania z wydawnictwami

5. Udział w wewnątrzszkolnych i zewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego Udział w kursach, warsztatach, konferencjach, szkoleniach
Cały okres stażu;
Potwierdzenia udziału;
Zbiór materiałów; szkoleniowych
Udział w szkoleniowych radach pedagogicznych

6. Współpraca z zespołem języków obcych Współorganizowanie i organizowanie konkursów i uroczystości
Cały okres stażu;
Potwierdzania udziału;
Scenariusze uroczystości;
Dokumentacja konkursów;
Strona internetowa szkoły;
Pomoc w organizacji i ocenianiu/sprawdzaniu próbnych egzaminów gimnazjalnych oraz ósmoklasisty

7. Prowadzenie zajęć Koła Języka Angielskiego
 Opracowanie i wdrożenie programu
 Przygotowywanie uczniów do konkursów
Przez okres pracy koła; Program;
Scenariusze;
Fotografie

8. Prowadzenie zajęć wyrównawczych i rozwijających w ramach projektu „Szkoła kluczowych kompetencji”
 Opracowanie i wdrożenie programu
 Analiza testów wstępnych i końcowych
Przez okres trwania projektu; Program;
Analizy testów;

9. Podejmowanie dodatkowych wewnątrzszkolnych działań przy współpracy z innymi nauczycielami Organizowanie konkursów, akademii, apeli, inscenizacji Według harmonogramu imprez i uroczystości szkolnych w danym roku szkolnym;
Cały okres stażu;
Potwierdzenia udziału, dokumentacja fotograficzna;
Przygotowywanie dekoracji świątecznych, gazetek szkolnych

§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

1. Poznanie środowiska uczniów i ich sytuacji rodzinnej
Spotkania indywidualne z rodzicami Według potrzeb;
Cały okres stażu;
Notatki;
Diagnoza potrzeb i oczekiwań uczniów, analiza dokumentacji uczniów
Obserwacja i analiza możliwości uczniów
Wymiana istotnych informacji dotyczących uczniów z kadrą pedagogiczną

2. Opieka nad uczniami zdolnymi i mającymi trudności w nauce.
Zajęcia koła języka angielskiego dla uczniów zdolnych oraz z trudnościami;
Dostosowywanie wymagań do możliwości edukacyjnych uczniów;
Pomoc w ramach konsultacji;
Cały okres stażu;
Program koła;
Karty pracy;
Notatki;

3. Przeciwdziałanie agresji wśród uczniów Szkoły Podstawowej w Łabuniach.
Prowadzenie zajęć niwelujących przejawy agresji;
Organizacja spotkania z psychologiem, pedagogiem;
Gazetka, plakat;
W przypadku pełnienia funkcji wychowawcy klasy.
Scenariusz;
Dokumentacja fotograficzna;

4. Podejmowanie współpracy z instytucjami wspomagającymi pracę opiekuńczo-wychowawczą szkoły. Współpraca z policją, poradnią pedagogiczno-psychologiczną, GOPS, biblioteką, szkołą językową, organizacją Krok za krokiem;
Cały okres stażu;
Zaświadczenia;

5. Współpraca z rodzicami. Zebrania z rodzicami
Udział w uroczystościach klasowych;
Udział w dyskotekach szkolnych, wycieczkach;
W przypadku pełnienia funkcji wychowawcy klasy.
Notatki;
Dokumentacja fotograficzna;

6. Wprowadzenie do programu nauki j. angielskiego treści dotyczących wybranych problemów środowiska lokalnego, społecznych, cywilizacyjnych oraz zainteresowań uczniów.
Przygotowanie lekcji j. angielskiego w oparciu o treści poruszające tematy szkodliwości palenia, narkotyków, bezrobocia, przemocy itd.
Cały okres stażu;
Scenariusze lekcji;

7. Współpraca z instytucjami charytatywnymi; Uczestniczenie oraz organizacja akcji w ramach wolontariatu;
Cały okres stażu;
Dokumentacja przeprowadzonych akcji;

8. Wspierania działalności SU Uczestniczenie oraz pomoc w organizacji akcji w ramach pracy SU; Cały okres stażu;
Dokumentacja przeprowadzonych akcji;

§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. Doskonalenie umiejętności wykorzystania technologii komputerowej i informacyjnej w pracy nauczyciela.
Przygotowywanie potrzebnych dokumentów, np.: planu rozwoju zawodowego, sprawozdań, wniosków, konspektów zajęć, programów nauczania, testów, prac klasowych itd.
Wykorzystanie w swojej pracy dydaktycznej programów komputerowych, Internetu;
Przygotowanie materiałów dydaktycznych (pomocy);
Tworzenie prezentacji multimedialnych;
Wykorzystywanie portali edukacyjnych w samokształceniu;
Udział w kursach, warsztatach; webinariach;
Cały okres stażu;
Dokumentacja awansu zawodowego;
Potwierdzenie opiekuna stażu;
Opracowane materiały dydaktyczne;
Adresy portali;
Zaświadczenia;
Płyta CD z przygotowaną prezentacją, wydruki;

2. Publikacje w Internecie
Umieszczenie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej;
Czerwiec 2020
Adres strony www

§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

1. Rozwijanie własnych kompetencji z wymienionych dziedzin. Udział w kursach i szkoleniach.
Studiowanie fachowej literatury służącej poszerzaniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki.
Cały okres stażu;
Zaświadczenia;
Wykaz lektur;

2. Wykorzystanie znajomości zagadnień z zakresu psychologii, pedagogiki, znajomości prawa oświatowego. Wdrażanie zdobytej wiedzy do rozwiązywania problemów, konfliktów, integrowania zespołu klasowego, przeciwdziałania agresji;
Praca z uczniami o obniżonym poziomie intelektualnym i z trudnościami w nauce, poznanie ich sytuacji rodzinnej;
Prowadzenie lekcji otwartych z wykorzystaniem metod aktywizujących;
Cały okres stażu;
Notatki;
Scenariusze zajęć;

3. Współpraca z pedagogiem szkolnym.
Bieżący kontakt z pedagogiem szkolnym;
Cały okres stażu;
Notatki;

4. Poznawanie sfery dydaktyczno-wychowawczej.
Dokonywanie analizy i efektów pracy wychowawczej. W przypadku pełnienia funkcji wychowawcy klasy.
Ankiety, scenariusze zajęć;

§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

1. Analiza przepisów prawa oświatowego.
Poznanie przepisów dotyczących systemu oświaty: analiza Karty Nauczyciela, Ustawy o systemie oświaty, Rozporządzeń MEN
Wrzesień 2017,
na bieżąco;
Notatki;
Bibliografia
Gromadzenie własnych zasobów tekstów dotyczących systemu oświaty (w formie pisemnej i elektronicznej)

2. Analiza dokumentów prawa wewnątrzszkolnego.
Analiza dokumentacji szkolnej – znajomość WSO, statutu szkoły, regulaminów, programów, planów;
Cały okres stażu;
Wykaz aktów prawnych;

3. Aktywne uczestnictwo w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego Udział w radach pedagogicznych i zespołach opracowujących i modyfikujących dokumenty wewnątrzszkolne ;
Na bieżąco;
Potwierdzenie dyrekcji szkoły;

4. Prace w komisjach konkursowych i egzaminacyjnych;
Dbanie o właściwe przygotowanie sali oraz prawidłowy przebieg egzaminu/konkursu;
Cały okres stażu;
Zaświadczenia;

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.