X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44771
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa w Cieplicach
Dyrektor szkoły: mgr Anna Lucewicz
Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Gabriela Sieradzka
Stopień awansu zawodowego nadany z mocy prawa: nauczyciel kontraktowy
Data rozpoczęcia stażu: 2017-09-01
Czas trwania stażu: 2017-09-01 – 2020-05-31
Wykształcenie: wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym

I.Cel główny:
1.Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego Stopnia Awansu Zawodowego- Nauczyciela Mianowanego.

II.Cele szczegółowe:
1.Poszerzanie wiedzy o poszczególnych obszarach pracy szkoły oraz określenie możliwości podejmowania działań w ich zakresie poprzez uczestnictwo w pracy organów szkoły.
2.Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez doskonalenie zawodowe.
3.Podniesienie efektywności działań dydaktyczno – wychowawczych poprzez rozwijanie osobistych zainteresowań.
4.Aktywne i twórcze uczestnictwo w życiu szkoły
5.Rozszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego.

§ 7 ust. 2. pkt. 1.
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności dokonywania zmian w tych działaniach.
L.p. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania

1.Poznanie procedury awansu zawodowego. Analiza dokumentacji.
- Rozporządzenie MEN z 1 marca 2013r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli:
- Karta Nauczyciela.
- Ustawa o systemie oświaty.

Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (publikacje w prasie oświatowej, Internet).
Wrzesień
2017 rok
Okres stażu
Notatki własne
Notatki własne
2. Współpraca z opiekunem stażu i innymi nauczycielami. Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
Zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy.
Pomoc w opracowaniu planu rozwoju zawodowego.
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli.
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i innych nauczycieli.
Wrzesień
2017 rok.
Wrzesień 2017 rok.
Wrzesień 2017 rok.
Okres stażu
Wniosek o rozpoczęcie stażu.
Kontrakt.
Plan rozwoju zawodowego.
Notatki, arkusze obserwacji,wnioski.
3. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju. Gromadzenie dokumentacji (świadectw, zaświadczeń, programów, scenariuszy, fotografii itp.).
Napisanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Złożenie wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego. Okres stażu.
Maj 2020r.
Czerwiec 2020r.
Świadectwa, zaświadczenia, programy, scenariusze, itp.
Sprawozdanie.
Wniosek wraz z dokumentacją formalną.
4. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnymi zewnętrznym doskonaleniu. Udział w: Radach Pedagogicznych Szkoleniowych, kursach, szkoleniach, spotkaniach, Konferencjach itp.
Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych.
Studiowanie czasopism i literatury psychologiczno – pedagogicznej.
Okres stażu Notatki, sprawozdania ze spotkań, szkoleń, zaświadczenia o ukończeniu kursów, itp.
Spis literatury.
5. Organizacja i doskonalenie własnego warsztatu pracy. Gromadzenie materiałów, pomocy dydaktycznych, istotnych artykułów z czasopism pedagogicznych; Czytanie literatury pedagogicznej;
Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania
Okres stażu
Materiały oraz pomoce dydaktyczne, scenariusze zajęć, kserokopie artykułów z czasopism pedagogicznych, wykaz przeczytanych lektur.
6. Prowadzenie dokumentacji. Wpisy w dzienniku, miesięczne plany pracy, arkusze obserwacji, opracowanie harmonogramu uroczystości, założenie i prowadzenie teczek obserwacji dzieci, okresowe diagnozowanie osiągnięć dzieci.
Okres stażu
Dziennik, arkusze obserwacji, harmonogram uroczystości, teczki obserwacji.

§ 7 ust. 2 pkt. 2.
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1. Poznanie możliwości dzieci. Okresowe diagnozowanie umiejętności dzieci. Zbieranie informacji według przygotowanych narzędzi (arkusze obserwacji, wyniki przeprowadzanych diagnoz, rozmowy z rodzicami).
Zapoznanie się z potrzebami, zainteresowaniami, problemami dzieci poprzez obserwacje własne, rozmowy, prowadzone diagnozy.
Praca z uczniem zdolnym.
Praca z uczniem mającym trudności.
Na bieżąco
Na bieżąco
Wytwory dzieci, wyniki badań diagnostycznych
Zapisy w dzienniku zajęć, scenariusze zajęć, notatki
2. Współpraca ze środowiskiem rodzinnym dzieci. Prowadzenie zebrań z rodzicami: pedagogizacja rodziców.
Konsultacje indywidualne z rodzicami.
Uczestnictwo w uroczystościach o charakterze rodzinnym.
Włączenie rodziców w organizację uroczystości, wycieczki.
Okres stażu
Notatki, referaty, zapisy w dzienniku zajęć, scenariusze zajęć, zdjęcia.
3.
Udział w realizacji programów profilaktycznych. Narodowe czytanie.
Program profilaktyki.
Sprzątanie świata.
Okres stażu Notatki, zdjęcia
4. Przygotowywanie uroczystości okolicznościowych i imprez z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci. Współorganizacja uroczystości okolicznościowych oraz imprez zgodnie z harmonogramem uroczystości i z koncepcją pracy. Na bieżąco Scenariusze zajęć, dekoracje, zdjęcia, adnotacje w dzienniku zajęć
5. Wdrażanie nowatorskich form pracy z dziećmi Praca z dzieckiem zdolnym oraz z dzieckiem z trudnościami w razie potrzeby, prowadzenie zajęć z wykorzystaniem elementów metod:
Bajkoterapia, Ruch Rozwijający W. Sherborne, Dziecięca Matematyka E. Gruszczyk – Kolczyńskiej itd.
Rozwijanie zdolności muzycznych, plastycznych, recytatorskich i tanecznych.
Okres stażu
Wpisy w dzienniku zajęć,
Scenariusze zajęć, dokumentacja fotograficzna, prace dzieci.
6. Uczestnictwo dzieci w konkursach, festiwalach
Przygotowanie: scenariuszy, dekoracji, wystaw prac, pełnienie roli współprowadzącej.
Stwarzanie dzieciom możliwości wyrażania swoich przeżyć poprzez twórczość plastyczną
Opieka nad dziećmi przygotowującymi się do konkursów.
Na bieżąco
Zaświadczenia, dyplomy, podziękowania
Zdjęcia.
7. Współpraca ze środowiskiem lokalnym. Nawiązanie współpracy ze
Strażą Pożarną, Policją, Służbą Zdrowia, Biblioteką Publiczną
Na bieżąco
Zapisy w dzienniku zajęć, scenariusze, notatki.
8. Pomoc dzieciom w trudnej sytuacji rodzinnej, otoczenie opieką dzieci
potrzebujących pomocy. Rozmowy z rodzicami, dziećmi, nauczycielami. Okres stażu Notatki

§ 7 ust. 2 pkt. 3.
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Wykorzystanie komputera w pracy nauczyciela.
Nabywanie i doskonalenie umiejętności obsługi komputera.
Wykorzystanie technologii informacyjnej do opracowywania dokumentacji nauczycielskiej: karty obserwacji, plany współpracy, plany pracy.
Komputerowe opracowywanie:
Scenariuszy i konspektów zajęć.
Przygotowywanie pomocy dydaktycznych (obrazki, karty pracy, rebusy, ankiety, dyplomy) itp.
Korzystanie z Internetu (wykorzystanie zasobów portali edukacyjnych do doskonalenia pracy własnej).
Okres stażu
Plany pracy
Karty obserwacji
Scenariusze zajęć
Wykaz
stron internetowych.
2. Pozyskiwanie z Internetu informacji dotyczących awansu zawodowego oraz danych z zakresu prawa oświatowego. Wykorzystanie Internetu, jako źródła wiedzy w poznaniu i gromadzeniu wybranych przepisów i prawa oświatowego na temat awansu zawodowego.
Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczyciela.
Dokumentowanie przebiegu stażu. Wrzesień 2017r.
Okres stażu
Spis wykorzystanych stron internetowych.

§ 7 ust. 2 pkt. 4.
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty.

1. Poszerzanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki poprzez udział w różnych formach doskonalenia. Udział w kursach, warsztatach służących poszerzeniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki.
Korzystanie z publikacji i portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieli.
Okres stażu
Zaświadczenia, wykaz książek i czasopism,
spis stron internetowych.
2. Umiejętne stosowanie wiedzy do rozwiązywania bieżących problemów. Integrowanie grupy, rozwiązywanie zaistniałych konfliktów, zapobieganie agresji przez stosowanie metod relaksacyjnych oraz aktywizujących.
Okres stażu
Wpisy w dzienniku.
Wykaz literatury i stron internetowych dotyczących tego zagadnienia.
3. Wykorzystanie własnej wiedzy psychologiczno – pedagogicznej
w pracy codziennej.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych: Praca z dzieckiem mającym trudności w przyswajaniu wiedzy.
Rozwijanie twórczych uzdolnień i zainteresowań
dzieci.
Okres stażu
Wpisy do dziennika, scenariusze zajęć.
4. Aktywne realizowanie zadań wychowawczych i opiekuńczych. Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków: rozmowy wychowawcze, obserwacja dzieci
współpraca z wychowawcami, współpraca z rodzicami.
Okres stażu
Wpisy w dzienniku, notatki

§ 7 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.

1. Analiza przepisów prawa oświatowego. Zapoznanie się z obowiązującymi aktami prawnymi oraz śledzenie wszelkich zmian w przepisach prawa oświatowego. Okres stażu Wykaz aktów prawnych
2. Studiowanie dokumentacji szkolnej. Dokładna analiza dokumentów szkoły– statutu, planów, regulaminów i programów. Okres stażu Notatki
Wykaz dokumentów
3. Aktualizowanie znajomości przepisów dotyczących konkretnych zadań. Organizowanie wycieczek, wyjść poza teren szkoły z uwzględnieniem obowiązujących przepisów. Okres stażu Wpisy w dzienniku.
Notatki

Powyższy plan może ulec zmianie w trakcie jego realizacji. Wszelkie zmiany dokonywane będą w formie aneksów.

Zatwierdzam do realizacji: Podpis nauczyciela:
.................................... ........................................ (data i podpis Dyrektora)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.