X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44758
Przesłano:

Sprawozdanie z awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego (rozp. 01.03.2013)

SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO - PEDAGOGA
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

nauczyciel kontraktowy - pedagog

Dyrektor placówki: -----
Opiekun stażu: -----
Czas odbywania stażu: 01.09.2017r. - 31.05.2020r.

------, 01.06.2020r.
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
ZA OKRES
01.09.2017r. - 31.05.2020r.

Nauczyciel odbywający staż:

Stanowisko: nauczyciel pedagog

Miejsce odbywania stażu Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Dyrektor placówki -----
Opiekun stażu -----

Posiadane kwalifikacje Wykształcenie wyższe magisterskie,
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, kierunek: pedagogika

Podyplomowe Studia,
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Kierunek: Profilaktyka społeczna i resocjalizacja

Podyplomowe Studia,
Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
Kierunek: Surdopedagogika

Podyplomowe Studia,
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Kierunek: Oligofrenopedagogika

Kurs kwalifikacyjny
Centrum Kształcenia Nauczycieli we Włocławku
Uprawnienia pedagogiczne

Data rozpoczęcia stażu 01.09.2017r.
Data zakończenia stażu 31.05.2020r.

WSTĘP

Jestem absolwentką Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, magistrem pedagogiki. W trakcie studiów magisterskich uzupełniających dziennych, także na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w trybie zaocznym ukończyłam studia podyplomowe Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja. W kolejnych latach ukończyłam także studia podyplomowe na kierunku Surdopedagogika na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz Oligofrenopedagogikę na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zdobyłam uprawnienia pedagogiczne podczas kursu kwalifikacyjnego pedagogicznego w Centrum Kształcenia Nauczycieli we Włocławku. Od września 2017r. podnoszę swoje kwalifikacje na kolejnych studiach magisterskich na kierunku Psychologia w SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, filia w Poznaniu. Studia realizowane są w trybie zaocznym w IOS (Indywidualna Organizacja Studiów) w związku z czym trwają 3,5 roku. Obecnie realizuję 6 semestr nauki na III roku studiów. Zakończenie nauki planowane jest na marzec 2021r.
Od września 2014 roku do dnia dzisiejszego pracuję jako pedagog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ------. Była to kolejna podjęta przez mnie praca. Wcześniej zdobywałam doświadczenie zawodowe pracując jako pracownik socjalny w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, wychowawca w Świetlicy Socjoterapeutycznej i Środowiskowej, doradca zawodowy w Powiatowym Urzędzie Pracy oraz projektach unijnych, asystent rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, a także pełniłam i nadal wykonuję funkcję kuratora społecznego. Moja praca zawodowa zawsze związana była ze świadczeniem wsparcia osobom w trudnej sytuacji, co chciałam kontynuować. W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej podczas pierwszego roku pracy odbyłam staż na stopień nauczyciela kontraktowego. W lipcu 2015 roku otrzymałam akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego wydany przez Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Golubiu-Dobrzyniu. Przez kolejne lata doskonaliłam swoje umiejętności zawodowe i zdobywałam dalsze doświadczenie. Podejmowałam się kolejnych działań na terenie poradni oraz pogłębiałam swoją wiedzę zawodową, w tym z zakresu prawa oświatowego, przepisów dotyczących organizacji i funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznej, aby skutecznie realizować zadania placówki. Moim celem zawodowym było kontynuowanie pracy i przystąpienie do kolejnych stopni awansu.
Staż na stopień nauczyciela mianowanego rozpoczęłam 01 września 2017, składając pisemny wniosek do dyrektora poradni, który po pozytywnym rozpatrzeniu przydzielił mi opiekuna stażu. Po nawiązaniu współpracy z opiekunem stażu opracowałam plan rozwoju zawodowego uwzględniając wymagania dotyczące awansu zawodowego, potrzeby placówki oraz podniesienie własnych kompetencji zawodowych. Plan rozwoju zawodowego został zatwierdzony przez dyrektora. W trakcie stażu realizowałam założone w planie rozwoju zawodowego cele i zadania umożliwiające uzyskanie awansu zawodowego, w szczególności: udział w pracach związanych diagnozą pedagogiczną dzieci i młodzieży, prowadzenie terapii wychowawczej, warsztaty dla uczniów, szkolenia rad pedagogicznych, prelekcje dla rodziców oraz inne wynikające ze statutu i potrzeb poradni. Ważne było dla mnie pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych, ewaluacja własnych działań, a także zapoznawanie się z przepisami prawnymi w szczególności dotyczącymi funkcjonowania poradni oraz systemu oświaty. W trakcie trwania stażu starałam się realizować zadania, których wykonanie założyłam w planie rozwoju zawodowego.
Czas trwania stażu był dla mnie okresem intensywnej pracy, ze względu
na wymagania jakie postawiłam przed sobą w planie rozwoju zawodowego. To okres intensywnej pracy nad podnoszeniem swoich kwalifikacji zawodowych, wzrostu jakości mojej pracy i w związku z tym jeszcze lepszego funkcjonowania placówki. Na bieżąco starałam się weryfikować swoje działania oraz oceniałam ich skuteczność. Prowadziłam konsultacje z opiekunem stażu oraz innymi pracownikami pedagogicznymi i psychologicznymi, a dzięki nim poszerzałam moją wiedzę merytoryczną i podnosiłam swoje umiejętności zawodowe. Doskonaliłam swój warsztat pracy dydaktyczno-wychowawczej także poprzez udział w kursach, szkoleniach i studiach, jak również poprzez samokształcenie opierające się na zgłębianiu literatury przedmiotu z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki oraz poprzez uczestnictwo w specjalistycznych webinarach i słuchając podkastów. Cały okres trwania stażu był dla mnie czasem wytężonej pracy nad realizacją założeń Planu Rozwoju Zawodowego. Przez 2 lata i 9 miesięcy doskonaliłam swój warsztat i metody pracy, które zamierzam nadal wykorzystywać podczas codziennej pracy. Aktualizowałam swoją znajomość przepisów prawa oświatowego i brałam czynny udział w wypełnianiu zadań statutowych placówki. Moje działania zawodowe początkowo ukierunkowane były na diagnozę dzieci i młodzieży mającymi ogólne trudności w nauce oraz specyficzne trudności w uczeniu się. Diagnozowałam także dzieci i młodzież z trudnościami w zachowaniu. Szczególną grupę diagnozowanych dzieci, którą dokonywałam we współpracy z psychologiem, stanowiły te z obszaru całościowych zaburzeń rozwojowych z autyzmem oraz zespołem Aspergera, co związane było z kierunkiem poszerzania mojej wiedzy i podnoszenia kwalifikacji mi. poprzez kursy oraz dalszą naukę. Na podstawie przeprowadzanych diagnoz formułowałam opinie, orzeczenia i informacje wydawane dla rodziców.
Wypełnianie zadań wynikających z Planu Rozwoju Zawodowego w całym okresie stażu odbywało się przy współpracy z dyrektorem, opiekunem stażu, innymi pedagogami, psychologami oraz logopedami pracującymi na co dzień w poradni, Radą Pedagogiczną, a także instytucjami zewnętrznymi współpracującymi z poradnią, rodzicami i dziećmi oraz młodzieżą korzystającymi z różnych form pomocy świadczonych przez pracowników poradni. W trakcie trwania stażu starałam się realizować zadania których wykonanie założyłam w planie rozwoju zawodowego. Był to dla mnie czas intensywnej pracy nad podnoszeniem swoich kwalifikacji zawodowych, wzrostu jakości mojej pracy i w związku z tym jeszcze lepszego funkcjonowania placówki. Na bieżąco starałam się weryfikować swoje działania oraz oceniałam ich skuteczność. Prowadziłam konsultacje z opiekunem stażu oraz innymi pracownikami, dzięki którym poszerzałam moją wiedzę merytoryczną i podnosiłam swoje umiejętności zawodowe. Przez 2 lata i 9 miesięcy doskonaliłam swój warsztat i metody pracy. Realizacja założeń zawartych w planie miała w efekcie dać mi wzrost różnorakich umiejętności i doświadczeń, wzbogacić mnie o nową wiedzę merytoryczną i pedagogiczną, a także podnieść jakość mojej pracy. Pisząc to sprawozdanie chciałabym potwierdzić, iż zrealizowałam wszystkie zadania, zgodnie z wymaganiami na stopień nauczyciela mianowanego. Szereg z nich ma charakter ciągły i zamierzam w przyszłości je kontynuować. W dalszym ciągu chciałabym także podnosić swoje kwalifikacje biorąc udział w kursach, szkoleniach, konferencjach, spotkaniach, itp., aby stale zwiększać swoje kompetencje zawodowe, wykazywać się wysokim poziomem profesjonalizmu, tak ażeby moja działalność służyła wykonywanym przez poradnię działaniom. Poniżej przedstawiam więc opis realizacji zadań wykonywanych w okresie stażu i ich efekty w świetle obszarów poszczególnych wymagań.
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego stworzyłam na podstawie wymagań zawartych w §7, punkt 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. (Dz.U. 2013 poz. 39) w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli.

§ 7 ust 2 pkt. 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy,
dokonywania ewaluacji własnych działań,
a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

1. Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli.

Rozpoczęcie stażu zawodowego wymagało według mnie znajomości związanych z tym przepisów prawa. Przed rozpoczęciem stażu pogłębiłam swoją wiedzę dotyczącą zasad związanych z rozwojem zawodowym nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego. Poznałam procedurę awansu zawodowego nauczycieli. Dokonałam analizy przepisów prawa oświatowego regulujących system awansu oraz zaczęłam tworzyć własną biblioteczkę tekstów i aktów prawnych dotyczących awansu. Szczegółowo zapoznałam się z procedurami awansu zawodowego, korzystając m. in. następujących dokumentów:
- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 1982 poz. 19) z późn. zm.,
- Rozporządzenie MEN w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. 2013 poz. 39),
- Rozporządzenie MEN w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli z dnia 23 sierpnia 2019 r. (Dz. U. 2019 poz. 1650).
Analiza przepisów prawnych związanych z procedurami uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli umożliwiła mi prawidłowe opracowanie dokumentów. Przygotowałam i złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu z dniem 1 września 2017r.. Po uzyskanej zgodzie dyrektora Poradni opracowałam plan rozwoju zawodowego. Odbyłam rozmowy z dyrektorem dotycząca awansu zawodowego. Konstruując plan rozwoju zawodowego brałam pod uwagę działania nastawione na rozwój własnych kompetencji oraz umiejętności koniecznych w pracy nauczyciela - pedagoga, zgodnie z potrzebami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
Podczas odbywanego stażu nadal pogłębiałam oraz uaktualniałam swoją wiedzę dotyczącą awansu zawodowego oraz prawa oświatowego. Gromadzone przeze mnie przepisy w teczce były zawsze zgodne z obowiązującymi, a także poszerzane o nowe. Uzupełniałam je również o przydatne podczas pracy notatki własne oraz otrzymywane wyjaśnienia związane z koniecznością właściwej interpretacji danych przepisów.

2. Współpraca z opiekunem stażu.

Pani Dyrektor Poradni po rozpoczęciu procedury awansu wyznaczyła mi opiekuna stażu, którym została pani mgr Maria Borkowska - doświadczony pedagog. Nawiązałam z nim kontakt. W ramach współpracy wspólnie z opiekunem mojego stażu, opracowałyśmy harmonogram i plan dalszych działań oraz dbałyśmy o ich systematyczną realizację. Regularny kontakt z moim opiekunem, wspólne dyskusje oraz obserwacja zajęć znacząco pomogły mi w realizacji planu rozwoju zawodowego. Dzięki częstym konsultacjom mogłam weryfikować swoje działania i doskonalić znajomość przepisów prawa oświatowego korzystając z wiedzy i doświadczenia w sytuacjach trudnych, czy też skomplikowanych. Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu dało mi możliwość wymiany doświadczeń i spostrzeżeń, wprowadzenia nowych metod do swej pracy. Obserwując działania opiekuna stażu mogłam uczestniczyć w prowadzonych przez niego w poradni diagnozach pedagogicznych a także terapii pedagogicznej dla dzieci z trudnościami, w szczególności w nauce czytania i pisania. Wielokrotnie mogłam obserwować lub współuczestniczyć w prowadzeniu zajęć przez innych pracowników pedagogicznych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, podczas realizowanych przez nich działań tj. prowadzenie diagnoz, terapii indywidualnej oraz grupowej, udzielania porad rodzicom oraz nauczycielom, zajęć warsztatowych dla dzieci i młodzieży, jak również w czasie prowadzenia działań w terenie w placówkach, z którymi poradnia na co dzień współpracuje poprzez realizację prelekcji dla rodziców, przeprowadzania szkoleń dla rad pedagogicznych, psychoedukacji dzieci i młodzieży, obserwacji. Zakres obserwowanych przeze mnie zajęć obejmował wszystkie rodzaje form pomocy udzielanej przez pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Możliwość obserwowania, zadawania pytań, konsultowania, a w końcu wyciągane wnioski z omawianych zajęć służyły mi do doskonalenia własnego warsztatu pracy i urozmaicania prowadzonych przeze mnie zajęć.
Zgodnie z planem nadzoru opiekun oraz dyrektor dokonywali hospitacji prowadzonych przeze mnie zajęć, jak również prowadzonej przeze mnie dokumentacji obowiązującej w poradni. Cenny dla mnie był udział opiekuna, a także innych nauczycieli w prowadzonych przeze mnie zajęciach. Obecność tych osób pozwoliła mi na uzyskiwanie wartościowych wskazówek oraz rad, które później uwzględniałam w praktyce. Rozmowy pohospitacyjne z opiekunem stażu wskazywały mi kierunek dalszych działań pracy diagnostycznej, terapeutycznej, a także edukacyjnej wobec rodziców i nauczycieli. Ważnymi wskazówkami do dalszej pracy, były okresowe oceny przekazywane przez dyrektora jednostki, a także informacje uzyskiwane od rodziców i opiekunów prawnych.

3. Prowadzenie badań diagnostycznych uczniów oraz udzielanie bezpośrednich form pomocy.

Realizując zajęcia z oferty tematycznej poradni w szkołach dla rodziców i nauczycieli przekazywałam swoją wiedzę oraz dzieliłam się własnym doświadczeniem z pracy diagnostyczno-terapeutycznej podczas świadczenia bezpośrednich form pomocy. Od początku pracy zawodowej w poradni prowadzenie badań dzieci i młodzieży stanowiło największy obszar moich, jako pedagoga, działań. Wykonywanie ich było dla mnie dużym wyzwaniem, a jednocześnie sprawiało przyjemność, dzięki możliwości zagłębienia się w trudności i jak gdyby rozwikłania pewnego rodzaju „zagadki” zmierzającej do ustalenia tego, co stanowi przyczynę deficytów lub szczególnych możliwości dziecka i jego rodziny, że napotyka na wskazywane trudności, sprawia problemy wychowawcze bądź też znacząco wyróżnia się spośród rówieśników. Moim celem było zawsze jak najtrafniejsze zaplanowanie dalszego działania. Jeśli była taka potrzeba ukierunkowania dalszej specjalistycznej diagnostyki oraz wskazania konkretnych interwencji, by dziecko miało możliwość funkcjonować na miarę swoich rzeczywistych możliwości, bądź przy odpowiednim wsparciu rozwijało się w możliwych dla niego obszarach. Każde wykonywane przeze mnie badanie przeprowadzałam zgodnie z obowiązującym schematem:
- analiza wcześniejszych badań prowadzonych w naszej poradni lub innej – jeżeli takie się odbywały,
- analiza dokumentacji zewnętrznej (opinii o dziecku, dokumentacji medycznej dziecka),
- przeprowadzenie wywiadu z rodzicem / opiekunem prawnym,
- rozmowa z badanym dzieckiem lub uczniem,
- dobór narzędzi do badania,
- prowadzenie badań,
- konsultacje ze specjalistami,
- interpretacja wyników badań,
- rozmowy z rodzicami i opiekunami,
- formułowanie opinii i orzeczeń,
- udzielanie porad opiekunom oraz dzieciom i młodzieży.
W zakresie diagnostyki moja praca dotyczyła dzieci w od wieku przedszkolnego poprzez wszystkie etapy edukacyjne. Obejmowała ona zarówno niepowodzenia w nauce, w tym specyficzne trudności tj. dysleksja, dysortografia, dysgrafia, diagnostykę dzieci z niepełnosprawnościami intelektualnymi, różnymi trudnościami zdrowotnymi oraz wychowawczymi. Szczególną grupę w zakresie diagnostyki stanowiły dla mnie dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, które diagnozowałam wspólnie z psychologiem, a także dzieci z zaburzeniami słuchu. Wśród tych dwóch grup znajdowały się również dzieci w wieku 0-3, wymagające wczesnego wspomagania rozwoju. W prowadzonym procesie diagnostycznym bardzo ważne było dla mnie udzielenie rzetelnej informacji dla opiekuna diagnozowanego dziecka, tak ażeby pozostał on z poczuciem posiadania planu, najbardziej efektywnego dalszego postępowania z dzieckiem, celem jego wspierania, dalszej diagnostyki oraz rozwoju. Bardzo istotne było dla mnie również, ażeby rodzic otrzymał po badaniu informację zwrotną nie tylko dotyczącą trudności, z którymi się zgłosił lub został skierowany, ale również na temat mocnych stron i pozytywów dziecka, których często na co dzień niekiedy nie dostrzegał.
Od początku pracy w poradni zajmowałam się prowadzeniem indywidualnej diagnozy zawodowej. Orientacja zawodowa stanowi dla mnie osobiście obszar szczególnych zainteresowań. Obserwując rynek pracy, a także pracując uprzednio na stanowisku doradcy zawodowego w urzędzie pracy obserwowałam, iż młodzi ludzie podczas rozpoczynania swojej drogi zawodowej, wybierania szkoły oraz podejmowania się pierwszych prac mają znaczące trudności w samookreśleniu siebie, w zaprezentowaniu siebie poprzez obiektywne przedstawienie informacji o sobie. Skłoniło mnie to do poszukiwania a następnie wykorzystywania metod pracy pobudzających młodych do refleksji, wartościowych pozycji książkowych, a także konkretnych przykładów, trenerów, ludzi inspirujących ich do „pracy” nad sobą celem dokonania refleksji w obszarze samoświadomościowym. Ważne było dla mnie zaplanowanie działań, przeformułowanie spojrzenia na samego siebie oraz swoje funkcjonowania na rynku zawodowym młodych ludzi planujących swoją przyszłość edukacyjną oraz zawodową. Ze wsparcia takiego korzystali najczęściej uczniowie ostatnich klas gimnazjum, a po zmianach w systemie oświaty, ostatnich klas szkoły podstawowej. Diagnostyka w obszarze orientacji zawodowej realizowana była w czasie zajęć warsztatowych, a także odbywała się podczas spotkań indywidualnych. Praca indywidualna pozwalała na dokonanie wnikliwej diagnozy osoby, konsultacji z najbliższymi i zapewnienia wsparcia w ukierunkowaniu i zaplanowaniu własnej drogi zawodowej. Rozmowy z młodymi ludźmi i ich rodzicami pozwalały na uświadomienie im ważności wykonywanych działań, doznawanych porażek, podejmowania się nowych czynności i motywowania ich do pracy nad samym sobą, co razem z pozytywnymi informacjami zwrotnymi od rodziców, dawało mi dużą satysfakcję.
Od września 2018r. rozpoczęłam także w poradni prowadzenie terapii wychowawczej, z której korzystają rodzice razem z dziećmi już od wieku przedszkolnego. W tym zakresie wykonywanych działań wykazuję się także dużym zaangażowanie. Bardzo ważne było dla mnie to, że terapię wychowawczą rozpoczęłam już podczas kolejnych studiów magisterskich – psychologii, gdyż specjalistyczna wiedza w szczególności z rozwoju dziecka stanowiła dla mnie ogromne wsparcie we wspomaganiu i ukierunkowaniu opiekunów, dzieci i młodzieży. W sposób płynny wplatałam ją w prowadzone działania, co powodowało, że mogłam zapewnić dobre wsparcie dla dzieci i młodzieży

4. Publikowanie własnych prac.

Publikacja planu rozwoju zawodowego, scenariuszy zajęć na stronach www. - zaświadczenia o publikacjach - adresy stron www.

5. Aktywna i systematyczna współpraca ze środowiskiem lokalnym, w tym ze strukturami samorządowymi i innymi organizacjami.

Podczas codziennej pracy angażowałam się w aktywną i systematyczną współpracę ze środowiskiem lokalnym, w tym ze strukturami samorządowymi i innymi organizacjami. W czasie nawiązywania kontaktu z rożnymi instytucjami propagowałam działania oraz formy pomocy prowadzone przez poradnię.
Był to stały kontakt z Sądem najczęściej poprzez współpracę z kuratorami zawodowymi i społecznymi, co wynikało z tego, że wiele dzieci, ich rodzin diagnozowanych w poradni podlegało nadzorowi kuratora. Moja współpraca odbywała się także z asystentami rodziny oraz wychowawcami Świetlicy Socjoterapeutycznej i Środowiskowej, pracującymi w Miejskim Ośrodku Polityki Społecznej, co związane było z potrzebą zapewnienia wsparcia dla rodzin często niewydolnych wychowawczo, korzystających z pomocy instytucji. W niektórych sytuacjach w związku z trudnościami zachodzącymi w takich rodzinach, za ich zgodą, niezbędne było prowadzenie rozmów w obecności asystenta rodziny, celem dalszego pokierowania i dopilnowania ważnych do wykonania dla dziecka działań tj. wizyty u lekarza specjalisty, przygotowania właściwej dokumentacji celem uzyskania opinii lub orzeczenia, wspomagania podczas wdrażania w życie codzienne wskazówek wychowawczych, celem poradzenia sobie z trudnościami występującymi u dziecka. Zdarzało mi się udzielać porad, wskazówek podczas współpracy z Policją oraz pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, zwłaszcza w sprawach związanych z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych.
Moim zadaniem pracy w terenie, podczas wizyt w różnych instytucjach było także propagowanie działań i form pomocy prowadzonych przez poradnię.
W ostatnich miesiącach w czasie epidemii w kraju reprezentowałam również Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną podczas udzielania informacji o funkcjonowaniu naszej placówki dla lokalnej telewizji. Stanowiło to pewien rodzaj wyzwania zawodowego, wymagało wcześniejszego przygotowania, ale także czujności z uwagi na zadawane pytania dodatkowe, które wymagały udzielenia konkretnych informacji. Z pewnością wpłynęło to pozytywnie na zwiększenie umiejętności mojej autoprezentacji, a także panowania nad stresem oraz współpracy z reprezentantami lokalnych mediów.

6. Prowadzenie działalności psychoedukacyjnej, z zakresu profilaktyki uzależnień oraz orientacji zawodowej. Konstruowanie programów terapeutycznych, scenariusz zajęć, itp.

Podczas świadczonej przeze mnie pracy jedno z działań stanowiło prowadzenie działalności psychoedukacyjnej z zakresu profilaktyki uzależnień oraz orientacji zawodowej. Czynności takie pełniłam pośrednio podczas badań oraz terapii wychowawczej, w czasie prowadzonych rozmów z rodzicami i ich opiekunami. Odbywałam także warsztaty oraz spotkania terapeutyczne z dziećmi i ich rodzicami, bezpośrednio ukierunkowane na psychoedukację w zakresie konkretnej tematyki. Zajęcia takie odbywały się zarówno w szkołach – prelekcje dla rodziców, nauczycieli, warsztaty dla uczniów oraz na terenie poradni - spotkania terapeutyczne. Podejmowane podczas nich tematy dotyczyły mi. zagadnień związanych ze zdrowym trybem życia, dobrą komunikacją, obszarem uzależnień, w szczególności behawioralnych. Obejmowały one w szczególności nowoczesne media, do których młodzi ludzie mają dostęp poprzez wszechobecny Internet. Dotyczyły one m.in. korzystania z portali społecznościowych tj. facebook, tik tok, instagram, śledzenia „życia” blogerów, videoblogów, snapchatów, ciągłego przeglądania Internetu, stron z wyprzedażami, promocjami, firmowymi produktami, co rodzi u młodych ludzi postawę wysokiego konsumpcjonizmu. Podczas tych zajęć uświadamiałam także młodzież, co do istoty utrzymywania kontaktu osobistego z rodziną, znajomymi, gdyż przekładają oni nad niego coraz częściej kontakt pisany poprzez różnego rodzaju wiadomości tekstowe, wykorzystując przy tym bardzo uproszczone formy komunikacji. W związku z dużymi zagrożeniami niezbędne okazało się także uświadamianie dzieci i młodzieży w zakresie tematyki związanej z cyberprzemocą oraz cyberprzestępstwami. Podczas warsztatów uczniowie wymagali również zmierzenia się z zagrożeniami związanymi ze spożywaniem napoi energetycznych, często z ciekawości, traktowania energetyków jak „normalnych” napoi, ale także wykorzystywania ich np. celem ograniczania potrzeby snu, zwiększenia wydajności fizycznej czy też jako środek wspierający koncentrację niezbędną do nauki, a niekiedy celem całonocnego „siedzenia” przy komputerze. Poruszaliśmy również tematykę związaną z trudnościami związanymi z racjonalnym żywieniem, w którym pojawiają się trudności najczęściej wynikające z podejmowanych prób odchudzania się celem posiadania atrakcyjnej sylwetki. Prowadziłam także warsztaty uczące młodych ludzi efektywnego uczenia się, planowania, także w związku z dużymi obciążeniami i niską wydolnością psychiczną, w szczególności w klasach maturalnych oraz wcześniej ostatnich klasach gimnazjów, radzenia sobie ze stresem, obniżonym nastrojem oraz reagowania w sytuacji pojawiających się u nich lub ich znajomych symptomów zaburzeń depresyjnych i zagrożeń związanych z samookaleczeniami oraz próbami samobójczymi. Dla uczniów prowadziłam zajęcia o tematyce:
• „Energy drinki – energia czy chemia w puszce.”,
• zajęcia integrujące grupę,
• „Cukierki – program profilaktyczny dla klas 1-3”,
• „Komputer dla najmłodszych” – przygotowane przeze mnie,
• „Cyberprzemoc” – przygotowane przeze mnie,
• „Fonoholizm – uzależnienie od telefonu komórkowego.”,
• Współprowadzenie warsztatów„Trening Zastępowania Agresji ART ”,
• „Jak pokonać stres?” – przygotowane przeze mnie,
• „Cyberprzestępczość i cyberprzemoc: profilaktyka – zagrożenia – konsekwencje.” – przygotowane przeze mnie.
Wszystkie prowadzone zajęcia wymagały wcześniejszego przygotowania się, zebrania stosownej wiedzy, materiałów, przygotowania prezentacji oraz skonstruowania scenariuszy zajęć.
Prowadziłam także indywidualne diagnozy zawodowe w oparciu o testy diagnostyczne dla młodzieży, a także grupowe zajęcia z poradnictwa i orientacji zawodowej. Obejmowały one zajęcia o tematyce:
• „Rola zainteresowań w wyborze zawodu.” – zajęcia prowadzone dla II klas gimnazjów, a następnie dla 7 klas szkół podstawowych,
• „Gimnazjalisto już dziś zaplanuj swoją przyszłość.” – zajęcia dla ostatnich III klas gimnazjów,
• „Uczniu – już dziś zaplanuj swoją przyszłość.” – orientacja zawodowa klasa VIII.
Zajęcia warsztatowe pozwalały na uświadomienie młodym osobom czym jest praca, jakie niesie za sobą korzyści dla osoby i jak istotne jest obserwowanie samego siebie, podejmowanie się nowych nieznanych czynności, dokonywanie oceny tego co lubię a czego nie lubię, a także pozostawanie aktywnym najpierw na poziomie szkoły, a następnie na rynku zawodowym. Przeprowadzenie kilku testów ukierunkowujących młodych ludzi pozwoliło nakreślić im ich dalszą drogę działania, dokonać wyboru pomiędzy kilkoma, które były niepewne bądź utwierdzić się we wstępnie planowanych wyborach. Pozwoliły również na zachęcenie młodzieży do możliwości skorzystania z diagnozy indywidualnej w poradni.
Stały element mojej pracy podczas awansu stanowiły prelekcje dla rodziców oraz Rady Pedagogiczne dla nauczycieli. Obie te formy działania wymagały mojego rozwoju i przygotowywania nowych materiałów. Grupy osób dorosłych, specjalistów, według mnie stanowią obszar najbardziej wymagających odbiorców. W związku ze stale pojawiającymi się nowymi trudnościami zarówno w domach jak i w szkołach niezbędne było częste przygotowywanie nowych prezentacji, poszukiwanie materiałów np. filmowych, takich ażeby przedstawione w niewielkim czasie informacje stały się zwięzłym kompendium, a także ukierunkowaniem podczas działania w sytuacjach trudnych. Prelekcje dla rodziców prowadziłam w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz liceach. Tematyka tych spotkań obejmowała następujące zagadnienia.:
• „Cyberprzemoc, uzależnienia i inne zagrożenia społeczno-wychowawcze związane z Internetem.”,
• „Postawy rodzicielskie.”,
• „Organizacja czasu wolnego i motywowanie dziecka do nauki.” – przygotowana samodzielnie przeze mnie,
• „Agresja i zaburzenia zachowania dzieci w wieku szkolnym.”,
• „Motywowanie nastolatków do działania i nauki.” – przygotowana samodzielnie przeze mnie,
• „Agresja i zaburzone zachowania dzieci w wieku szkolnym.”,
• „Motywowanie dziecka do nauki.”,
• „Komunikacja z nastolatkiem.” – przygotowana samodzielnie przeze mnie,
• „Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole.”,
• „Depresja dzieci i młodzieży.” – przygotowana samodzielnie przeze mnie,
• „Depresja u młodzieży.”
Spotkania odbywały się w wielu szkołach Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. Prowadzone były one zgodnie z zapotrzebowaniem danej placówki. Rady Pedagogiczne Szkoleniowe dla nauczycieli obejmowały następującą tematykę:
• „Komunikacja w szkole uczeń – nauczyciel.” - przygotowana samodzielnie przeze mnie,
• „Agresja i zaburzenia zachowania dzieci w wieku szkolnym.”
• „Metody pracy z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo.” - przygotowana samodzielnie przeze mnie,
• „Specyficzne trudności w uczeniu się – jak pomóc uczniowi z opinią PPP.”
• „Konflikty i komunikacja w szkole.” - przygotowana samodzielnie przeze mnie,
• „Specyficzne trudności w uczeniu się. Jak pomóc uczniowi ze specyficznymi trudnościami.”,
• „Rozwój emocjonalny dziecka w wieku szkolnym.”
Przygotowanie materiałów do zajęć z uczniami, a także spotkań z rodzicami oraz nauczycielami zawsze wymagało dużego zaangażowania. Prowadziło ono do wykorzystywania posiadanej przeze mnie wiedzy, poszukiwania przeze mnie wartościowych materiałów, celem jak najbardziej atrakcyjnego i przystępnego zaprezentowania informacji, a także poszukiwania nowych wiadomości, sposobów pracy związanych z daną tematyką.
W okresie stażu uczestniczyłam w spotkaniach zespołów mających na celu opracowywanie wewnętrznych testów umożliwiających diagnostykę pedagogiczną uczniów z niepełnosprawnością intelektualną stopnia umiarkowanego oraz znacznego, w związku ze zmianami przepisów w zakresie szkolnictwa także testów do diagnozy opanowania wiedzy matematycznej w klasach 4-8 szkoły podstawowej, których przygotowanie jest niezbędne między innymi z uwagi na zmianę organizacji szkolnictwa.
Ważna w mojej pracy była także współpraca z innymi Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi, która na terenie województwa realizowana była poprzez różne spotkania i kontakt telefoniczny. Natomiast z pracownikami poradni z innych miejsc w Polsce, odbywała się podczas wspólnych szkoleń, wizyt na studiach, a także poprzez różnego rodzaju media. Z pewnością z tych kontaktów czerpałam wiedzę, a także podczas nich miałam możliwość wymiany doświadczeń.

7. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.

W okresie odbywania awansu systematycznie doskonaliłam własny warsztat pracy. Znaczącą ilość czasu poświęciłam na uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego celem pogłębiania wiedzy i umiejętności, podniesienia własnych kwalifikacji, a tym samym zwiększenia efektywności realizowanych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zadań, jeszcze lepszej codziennej pracy z dziećmi, ich rodzicami i opiekunami oraz nauczycielami. Podczas awansu uczestniczyłam w następujących kursach oraz szkoleniach:
• Szkolenie z zakresu profilaktyki, wczesnej interwencji, diagnozy i terapii uzależnień behawioralnych Uzależnienia behawioralne.”, Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Toruniu TPPU, Toruń 11-13.10.2017r. – udział w szkoleniu pozwolił mi na poszerzenie wiedzy z zakresu profilaktyki, stosowania wczesnej interwencji oraz zwiększył moje umiejętności terapeutyczne osób uzależnionych lub zagrożonych uzależnianiami behawioralnymi tj. hazard, szeroko pojęty obszar związany z Internetem.
• Szkolenie z zakresu diagnozy i wspomagania rozwoju społeczno-emocjonalnego uczniów w oparciu o zestaw narzędzi diagnostycznych TROS-KA, Chełmno, 24-25.10.2017 – w czasie 12-sto godzinnego szkolenia pilotażowego w ramach projektu „Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno- pedagogicznej”, zdobyłam wiedzę i umiejętności umożliwiające mi korzystanie z zestawu narzędzi diagnostycznych wchodzących w skład modelowego zestawu narzędzi TROS-KA dla uczniów w wieku od 9 do 13 lat – obszar emocjonalno-społeczny, w tym dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
• Udział gościnny w sieci współpracy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Toruniu „Analiza opinii i orzeczeń, w tym WWR dzieci i młodzieży z wadą słuchu.” – dało mi możliwość analizy możliwości wydawania orzeczeń i opinii, przygotowywania stosowanych zaleceń podczas analizy na konkretnych przypadkach, co znacząco zwiększyło moje umiejętności zawodowe związane z diagnostyką oraz zapewnieniem właściwej pomocy dzieciom z wadami słuchu.
• Szkolenie z narzędzia do diagnozy Test Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego KORP, Brodnica 01.04.2019r. - uzyskanie uprawnień do wykorzystywania narzędzia przeznaczonego do wstępnej oceny rozwoju dziecka pozwoliło mi na rozszerzenie możliwości diagnostycznych podczas codziennej pracy umożliwiający ustalenie czy diagnozowane dziecko rozwija się harmonijnie oraz zgodnie z oczekiwaniami rozwojowymi określonymi w ramach każdego przedziału wiekowego.
• Szkolenie z narzędzia do diagnozy Karty oceny zachowania i emocji KOZE, Brodnica 02.04.2019r. - uzyskanie uprawnień do korzystania z narzędzia umożliwiło mi na diagnozę dziecka standaryzowanymi metodami pozwalającymi na ocenę i opis nieprawidłowości w zachowaniu i reakcjach emocjonalnych dla przedziału wiekowego od wieku niemowlęcego do końca okresu szkolnego tj. od 1. miesiąca do końca 15. roku życia.
• Spotkanie doradców zawodowych w ramach sieci współpracy. Szkolenie: „Wykorzystywanie nowoczesnych technologii w prowadzeniu warsztatów doradztwa zawodowego dla młodzieży. Miasto i zawody przyszłości.”, Zespół Szkół w Działyniu, 22.11.2019r. - dzięki któremu miałam możliwość nawiązania i pogłębienia współpracy z doradcami zawodowymi pracującymi w szkołach na terenie całego powiatu, ale również, dzięki uprzejmości Pana Dyrektora Szkoły Podstawowej w Działyniu oraz wiedzy nauczycieli, w praktyce wykorzystać nowoczesne metody pracy z wdrożeniem mediów, które dzięki zakupionemu sprzętowi mogą oni stosować na co dzień w pracy z uczniami.
• Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych – Bateria metod diagnozy rozwoju psychomotorycznego dzieci pięcio- i sześcioletnich. Bateria - 5/6R, z uwagi na czas epidemii udział w szkoleniu on line - 15.05.2020 – ukończenie szkolenia z pewnością uaktualniło, a także poszerzyło moją wiedzę na temat gotowości szkolnej dziecka, a także pozwoliło na zakup przez Poradnię zrewidowanej wersji narzędzia, rozszerzonej między innymi o ważny obszar rozwoju społecznego i emocjonalnego dziecka,
Swoją wiedzę pogłębiałam także podczas udziału w szkoleniowych Radach Pedagogicznych organizowanych w ramach Wewnętrznego Doskonalenia Nauczycieli w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Golubiu-Dobrzyniu. Aktywnie uczestniczyłam w szkoleniach prowadzonych przez współpracowników z Poradni. Szkolenia obejmowały tematy:
• „Profilaktyka samobójstw wśród dzieci i młodzieży.” – rok szkolny 2017/2018, prowadzone przez psychologa ------,
• „Podejrzenie przemocy domowej wobec dziecka – diagnoza i interwencji.” – rok szkolny 2019/2020, prowadzone przez psychologa -------.
Także w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli oraz współpracy z placówkami funkcjonującymi na terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego razem ze współpracownikami odbyłyśmy gościnną wizytę w Niepublicznym Przedszkolu Terapeutycznym „Bajkowa kraina”. Pani dyrektor przedszkola ----- dzięki możliwości spędzenia dnia w placówce dała mi możliwość bezpośredniego poznania funkcjonowania przedszkola, zobaczenia metod jakimi pracują z dziećmi. Diagnozując na co dzień dzieci oraz wspomagając rodziców w podejmowaniu decyzji związanych ze znalezieniem właściwego miejsca dla ich dziecka z niepełnosprawnościami często spotykam się z pytaniami związanymi z funkcjonowaniem konkretnych miejsc. Wizyta w „Bajkowej krainie” z pewnością dała mi wiedzę związaną z formami pracy wykorzystywanymi w placówce, dostosowanymi do potrzeb edukacyjnych i rozwojowych dzieci, co spowodowało, że łatwiej było mi rozmawiać z rodzicami o konkretnym miejscu, jednym z kilku, do którego mogłoby uczęszczać dziecko.
Podczas pracy zawodowej, w tej w Poradni, a także wcześniejszych zawsze pracowałam z człowiekiem, najczęściej w trudnej dla niego życiowo sytuacji. Stale samodzielnie pogłębiałam ogólnodostępną szeroko pojętą wiedzę psychologiczną jednak nadal brakowało mi specjalistycznych metod oraz narzędzi pracy, do których dostęp można mieć jedynie poprzez ukończenie studiów. Każdego dnia powodowało to, że przybliżałam się do planowanych dużo wcześniej przeze mnie marzeń o studiach psychologicznych, których rozpoczęcie po zakończeniu nauki w liceum ogólnokształcącym było wówczas niemożliwe. Wysoka potrzeba podniesienia kwalifikacji spowodowała, że w miesiącu wrześniu 2017r. rozpoczęłam studia magisterskie realizowane w indywidualnej organizacji studiów na kierunku psychologia - SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, które obecnie kontynuuję. Aktualnie realizuję przedostatni semestr nauki. Nauka na studiach z pewnością przyczynia się do mojego osobistego oraz zawodowego rozwoju. Zgromadzoną wiedzę zarówno teoretyczną i praktyczną będę mogła wykorzystywać w codziennej pracy zawodowej. Zakończenie moich studiów planowane jest na pierwszą połowę 2021 roku
Udział w wyżej opisanych formach doskonalenia zawodowego, uzyskana dzięki temu wiedza teoretyczna oraz praktyczna z pewnością pozytywnie wpłynęły na moją pracę. Poszerzyłam listę metod pracy wykorzystywanych na co dzień podczas pracy indywidualnej oraz grupowej zarówno z dziećmi jak również osobami dorosłymi. Udoskonaliłam metodycznie opracowywane materiały na prowadzone przez siebie zajęcia oraz wzbogaciłam stosowane narzędzia pracy. Nadal na bieżąco tworzę, buduję bazę materiałów dydaktycznych i opracowuję scenariusze zajęć, prezentacje wykorzystywane podczas prowadzonych warsztatów, prelekcji i szkoleń rady pedagogicznej. Gromadzę materiały służące własnemu rozwojowi. Na bieżąco starałam się zapoznawać z nowatorską literaturą pedagogiczną i metodyczną.
Podczas stażu ważnym działaniem podczas samorozwoju było obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna. W czasie stażu również ja prowadziłam zajęcia, które obserwował opiekun stażu. Były to diagnozy pedagogiczne, zawodowe, warsztaty dla dzieci i młodzieży, prelekcje dla rodziców oraz szkolenia rad pedagogicznych. Prowadzone zajęcia odbywały się według opracowanego przeze mnie scenariusza zajęć, którego treść wcześniej konsultowałam z opiekunem stażu. Efektem wspólnej analizy przeprowadzonych zajęć było wyciągnięcie wniosków
do dalszej pracy oraz zwrócenie uwagi na indywidualne podejście do każdej diagnozowanej osoby, każdej sytuacji wymagającej działania pedagoga. Diagnozy indywidualne miały w szczególności na celu poznanie trudności dziecka, wyłonienie ich ewentualnych przyczyn, ukierunkowanie rodziców (opiekunów) dzieci na właściwe działanie, w tym jeśli to byłoby niezbędne, dalszą diagnostykę i wskazanie możliwych działań w obszarze środowiska rodzinnego oraz szkolnego mających na celu wspomaganie dziecka w pracy i rozwoju na miarę jego możliwości. Zajęcia warsztatowe natomiast miały za zadanie edukowanie dzieci i młodzieży w zakresie niebezpieczeństw wynikających ze współczesnego świata, w szczególności w obszarze zagrożeń Internetu tj. przemoc, uzależnienia, niewłaściwe treści. Działania te pomagały mi w zwiększaniu profesjonalizmu w mojej pracy, nastawieniu na indywidualne podejście do każdej sytuacji oraz napotykanych w nich osób, miały one także istotny wpływ na prawidłowy przebieg zajęć i efektywne działanie poprzez np. sposób przekazywania informacji, czas trwania zajęć, różnorodność zastosowanych metod i technik. Zarówno obserwowanie prowadzonych przez opiekuna zajęć, jak i prowadzenie ich w obecności opiekuna, posłużyło mi do określenia mocnych i słabych stron własnej pracy. Zaistniałe i zlokalizowane odpowiednio błędy wspomagały korektę swoich działań w przyszłości. Poznanie moich mocnych stron pozwoliło mi na wyeksponowanie ich oraz oparcie na nich swojej codziennej pracy.
Przez cały okres pracy systematycznie poszukiwałam nowych metod oraz sposobów pracy poprzez czytanie książek. Dobierając i czytając literaturę starałam się szukać w niej podpowiedzi
na prowadzenie ciekawych i urozmaiconych zajęć. Ważne dla mnie było odnalezienie pomocy, innowacyjnych spojrzeń oraz działań w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. Zdobytą wiedzę wykorzystywałam w codziennej pracy dydaktyczno-wychowawczej z dziećmi oraz młodzieżą. Zgromadzone w ten sposób informacje wykorzystywałam także podczas tworzenia scenariuszy i prowadzenia zajęć. Ważne było dla mnie integrowanie różnych sfer osobowości wychowanka: emocjonalnej, motywacyjnej i intelektualnej.
Celem udoskonalania własnego warsztatu pracy na bieżąco opracowywałam również materiały do pracy. Ważne było dla mnie zwiększenie efektywności terapeutycznej oraz atrakcyjności zajęć. Niezbędne było stałe dostosowywanie się do potrzeb zajęć warsztatowych dla dzieci i młodzieży, a także do prelekcji dla rodziców i opiekunów oraz prowadzenia rad pedagogicznych w szkołach celem jak najbardziej profesjonalnego przekazywania rzetelnej, a jednocześnie zrozumiałej i praktycznej wiedzy w zakresie pojawiających się nowych trudności. Działania także odbywały się w formie warsztatów lub wykładów z wykorzystaniem wspierających przekazywaną treść prezentacji multimedialnych.
Celem doskonalenia warsztatu pracy z uwagi na małą bazę materiałów do terapii oraz diagnozy dzieci z wadami słuchu przygotowałam, a następnie za zgodą Pani Dyrektor zrealizowałam zamówienie na takie materiały, które obecnie służą podczas codziennej pracy z dziećmi z deficytami słuchowymi, ale również podczas innej pracy terapeutycznej wszystkich specjalistów.
Podczas realizacji stażu ważnym jego elementem było dla mnie wzbogacenie własnego księgozbioru literatury psychologiczno-pedagogicznej, korzystanie z czasopism fachowych, publikacji w Internecie. W tym czasie wzbogaciłam swój warsztat pracy o nowe ważne pozycje książkowe. Było i nadal jest ich bardzo dużo, gdyż nadal pogłębiam wiedzę i doposażam swoją prywatną biblioteczkę. Szczególnie ważne pozycje dla mnie, które pojawiły się u mnie to pozycje: Jespera Julla, Isabelle Filiozait, książki Jane Nelsen „Pozytywna Dyscyplina” w przekładzie i uzupełnieniu kilku polskich autorek propagujących metodę pracy, a także liczne pozycje z zakresu psychologii, rozwoju człowieka oraz wychowania.
W roku szkolnym 2018/2019 wiele z wykorzystywanych pomocy, w tym pozycji książkowych udało się zakupić ze środków poradni, jednak zostały one bardzo dokładnie wyselekcjonowane spośród dużej ilości takich pomocy na rynku sprzedaży, tak ażeby miały one wszechstronne zastosowanie i służyły wspieraniu rozwoju dziecka i kompensowaniu trudności. Są wśród nich także te ze szczególnym ukierunkowaniem na pracę z dziećmi z deficytami słuchu, które obejmuję swoją pracą terapeutyczną.
Swoją wiedzę specjalistyczną pogłębiałam i poszerzam właściwie każdego dnia, gdyż systematycznie czytam książki, artykuły naukowe, a także materiały zamieszczane najczęściej przez psychologów, w tym dziecięcych, na prowadzonych przez nich blogach i innych portalach społecznościowych, które obecnie służą także do pracy zawodowej, jak również nagraniach szkoleniowych, webinarach, podkastach, gdyż w sposób bardzo szybki i dostępny przekazują wiele wiedzy na tematy związane z rozwojem oraz terapią dzieci, a także sposobami i metodami pracy z rodzicem.
Uważam, że moja praca wymaga wnikliwego wejścia w problemy z jakimi zgłaszają się do poradni rodzice. Dotyczy to zarówno potrzeb terapeutycznych jak również diagnostycznych. Sprawia to, że codziennie dokonuję autorefleksji prowadzonych przez siebie działań, pogłębianej wiedzy, metod pracy możliwych do zastosowania. W pracy nad samą sobą w obszarze zawodowym bardzo pomagają mi rozmowy ze współpracownikami. Ich spostrzeżenia, które mi przekazują, możliwość konsultacji z nimi, dają mi pewność w wykonywaniu pracy zawodowej we właściwy sposób, a także powodują, że mogę udoskonalać swoją codzienną pracę. Bardzo ważne są dla mnie również informacje zwrotne otrzymywane od rodziców i dzieci z którymi współpracuję, gdyż one również korzystnie wpływają na doskonalenie przeze mnie mojego sposobu pracy, a także jak najlepsze dostosowywanie go do potrzeb płynących od rodziców i dzieci.

8. Ewaluacja metod pracy.

Przez cały okres pracy systematycznie dokonywałam ewaluacji swoich zajęć oraz wykonywanych działań. Wiedzę pozwalającą na dokonywanie ewaluacji gromadziłam zazwyczaj poprzez prezentowane przez uczestników spotkań opinie po przeprowadzonych działaniach, wśród dzieci uczestników spotkań indywidualnych oraz grupowych warsztatowych wyrażanie zdania poprzez gest, krótkie wypowiedziane słowo lub napisane na kartce zdanie po zakończonych zajęciach. Uzyskane informacje z pewnością dawały mi informację nt. jakości prowadzonych przeze mnie działań i pozwalały mi podnosić jakość wykonywanej pracy. Dzięki ewaluacji mogłam także ocenić efekty pracy terapeutycznej: samopoczucie dziecka na zajęciach, zmiany w zachowaniu oraz zadowolenie rodziców z prowadzonych przeze mnie zajęć. Analiza gromadzonych informacji wskazywała, że prowadzone zajęcia spełniały swój cel – wspomagały zmiany zachodzące w dzieciach, a także pogłębiały wiedzę nauczycieli i rodziców. Informacje wypływające z ewaluacji pozwalały mi na dokonywanie modyfikacji, korekt planów oraz stosowanych metod pracy. Dzięki takim działaniom moja praca z każdym dniem stawała się efektywniejsza.

9. Podejmowanie dodatkowych zadań związanych z pracą zawodową.
Bycie pracownikiem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, praca z dziećmi, młodzieżą oraz ich rodzicami, opiekunami prawnymi, a także nauczycielami i specjalistami poprzez wspieranie ich w procesie wychowywania i rozwoju stanowi dla mnie rodzaj „misji”. Nie potrafię zakończyć swojego działania po wyjściu z budynku i zamknięciu za sobą drzwi od poradni. Tak naprawdę w każdym miejscu i o każdym czasie zdarza mi się mieć trudności z oddzieleniem siebie i pracy zawodowej, gdyż wielokrotnie różne osoby kontaktują się ze mną w godzinach poza pracą zawodową, oczekując wsparcia, ukierunkowania związanego z pełnioną przeze mnie rolą zawodową, a moja postawa z tym związana powoduje, iż nie potrafię takiej pomocy odmówić. Właśnie m. in. dlatego powstawała we mnie potrzeba stworzenia strony firmowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Golubiu-Dobrzyniu. Miejsca poprzez które będziemy mogli komunikować się z naszymi odbiorcami w sprawach ważnych, ale również dyskretnie wspierać w poszukiwaniu własnej, dobrej drogi wychowawczej wobec własnych dzieci przez osoby dorosłe. W marcu bieżącego roku, po uzyskanej zgodzie Pani Dyrektor, stworzyłam stronę poradni, która w czasie rozpoczęcia się w kraju epidemii, ograniczania pracy urzędów, wspomagała sprawne informowanie osób zainteresowanych naszymi działaniami o funkcjonowaniu placówki. Z pewnością jest to także szybki sposób na znalezienie danych kontaktowych naszej placówki. Bardzo dużo osób chętniej korzysta ze stron Poradni na portalu społecznościowym jakim jest facebook niż z klasycznych stron firmowych. Z dnia na dzień na facebooku Poradni pojawiają się wskazówki do ciekawych materiałów, artykułów, które warto przeczytać będąc „wychowawcą” dziecka. „Nasza strona” rozwija się, z pewnością będzie stawała się coraz bardziej znana i dostępna dla wszystkich osób w powiecie golubsko-dobrzyńskim zainteresowanych tematyką dzieci. Tworzenie strony stanowiło dla mnie duże wyzwanie, gdyż wymagało ode mnie opanowania wielu nowych umiejętności związanych ze sprawnym „poruszaniem” się w świecie internetowym na portalach społecznościowych. Nauka ta w zasadzie trwa nadal, gdyż nadal staram się udoskonalać „naszą poradnianą stronę” tak, ażeby stanowiła ona wsparcie w podnoszeniu jakości pracy poradni. Praca nad stroną poradni przynosi mi dużą satysfakcję, ale również odpowiedzialność związaną z jej tworzeniem, tak ażeby była „wizytówką” poradni, z którą utożsamia się każdy jej pracownik.
Od wielu lat pełnię także funkcję kuratora społecznego zajmując się sprawami rodzinnymi i nieletnich. Zarówno posiadane już doświadczenie w tym zakresie, jak również kontynuacja pełnionej funkcji powodują, że bardzo często sprawy dotyczące rodzin łączą dwie instytucje, co często sprawia, że rodziny i dzieci, z którymi mam kontakt zawodowy obejmowani się kompleksowym wsparciem. Zdarzało mi się również, że wielu rodziców czuło się pewniej i bezpieczniej kontaktując się ze znajomym już im specjalistą, który często zna już ich problem i sytuację z nim związaną. Dodatkowo pełnienie przeze mnie funkcji kuratora społecznego korzystnie wpłynęło na pogłębienie współpracy i ułatwiło wspólne rozwiązywanie problemów w sprawach nieletnich.
Podejmowanie dodatkowych zadań związanych z pracą zawodową stanowi według mnie nieodłączny jej element i pozwala na wieloobszarowe wykonywanie obowiązków.

10. Opieka nad gabinetem i poradnią.
Miejsce pracy dla mnie to nie tylko „środowisko”, do którego wchodzę i z którego wychodzę. Dla mnie to także miejsce, które współtworzę, za które czuję się odpowiedzialna, które chciałabym ażeby było pozytywnie postrzegane zarówno przez współpracowników, jak również osoby przychodzące z zewnątrz, a w szczególności dzieci i młodzież. Jednym z ważnych elementów jest ład i porządek, które wprowadzają harmonię w codziennej pracy zarówno dla mnie, kiedy przebywam w gabinecie, jak również kiedy przychodzą do niego klienci Poradni. Zawsze dbam o to ażeby materiały służące do badań były uporządkowane, miały swoje stałe miejsce i zawsze na niego wracały zaraz po wykonanej pracy.
Posiadanie właściwych nawyków, a także sprawne wdrożenie nowych, stało się dla mnie szczególnie ważne podczas trwającej w kraju epidemii, kiedy poradnia zaczęła wdrażać ponownie badania diagnostyczne i wymagało to przygotowania specjalnych procedur. Musiały one być uważnie przestrzegane, wykonywane we właściwy sposób i w odpowiedniej kolejności. Związane było to z dbaniem zarówno o zajmowany podczas wykonywanych obowiązków gabinet jak również pozostałą przestrzeń poradni.

11. Prowadzenie dokumentacji realizacji planu rozwoju zawodowego.

Podczas trwania stażu na bieżąco uzupełniałam i aktualizowałam obowiązującą mnie dokumentację pracy pedagoga. Obejmowała ona dziennik, opinie, orzeczenia, teczki z prowadzonej terapii wychowawczej oraz sprawozdania. Analizowałam dokumenty funkcjonujące w placówce. Współuczestniczyłam w przygotowaniu ankiety ewaluacyjnej. Prowadzoną działalność dokumentowałam zgodnie z wytycznymi prawa oświatowego oraz w oparciu o obowiązujące w placówce zasady.
Systematyczne gromadzenie dokumentów stanowiło dla mnie doskonałą bazę do przygotowania sprawozdania stanowiącego udokumentowanie przebiegu stażu, dokonania oceny włożonego nakładu pracy na każdym etapie realizacji zadań z planu rozwoju zawodowego. Dobra znajomość wszystkich dokumentów pozwoliła mi prawidłowo realizować założenia pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, a tym samym wpływać na podnoszenie jakości pracy indywidualnej oraz zespołowej.

12. Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

Po odbytym stażu kolejnym zadaniem zgodnym z założeniami planu rozwoju zawodowego było przygotowanie projektu sprawozdania.
Celem sprawozdania było potwierdzenie, iż spełniłam wszystkie wymagania na stopień nauczyciela mianowanego, a zaplanowane przeze mnie zadania zostały zrealizowane. Wskazałam w nim także na znajomość przepisów prawnych, które na bieżąco zgłębiałam podczas codziennej pracy zawodowej, w szczególności w momencie pojawiania się nowych przepisów, jak również prowadzenia konsultacji, konieczności analizy oraz rozstrzygania w sytuacjach problemowych, wymagających konsultacji, poszukiwania rozwiązań. Ważne było także przygotowywanie z nich notatek, które były wspierające w dalszej pracy. Wiele z działań miało swój początek właśnie w okresie stażu i planuję je nadal kontynuować. Dotyczy to zarówno nowych obowiązków zawodowych, zadań, które wspierają funkcjonowanie poradni jak również podnoszenia własnych kompetencji zawodowych poprzez szkolenia i studia.
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego zostało przez mnie przygotowane na podstawie wymagań zawartych w §7, punkt 2 Rozporządzenia MEN z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2013., poz. 393). Po przedstawieniu go opiekunowi stażu oraz dyrektorowi poradni będę mogła złożyć sformułowany wcześniej wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego.

Efekty § 7 ust 2 pkt. 1:
• znajomość aktów prawnych i procedur dotyczących awansu zawodowego nauczycieli,
• prawidłowe skonstruowanie planu rozwoju zawodowego,
• zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego przez Dyrektora,
• poprawienie i wzbogacenie mojego warsztatu pracy dzięki poznaniu oraz stosowaniu nowych metod i form pracy z dziećmi oraz ich rodzicami / opiekunami prawnymi,
• zmotywowanie do wzmożonej pracy i doskonalenia swoich umiejętności zawodowych.

§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów,
problematyki środowiska lokalnego
oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1. Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych i sytuacji rodzinnej uczniów.
W czasie trwania stażu realizowałam zadania wynikające z planu rozwoju zawodowego i powierzonych mi obowiązków, jako pedagoga Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Na bieżąco wykonywałam badania pedagogiczne, opracowywałam diagnozy i zalecenia postdiagnostyczne, uwzględniając przede wszystkim możliwości psychofizyczne dziecka, jego rozwój, warunki środowiskowe (domowe i szkolne). Systematycznie brałam udział w Posiedzeniach Zespołów Orzekających Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej uwzględniając sprawy badanych dzieci podejmowałam decyzje dotyczące optymalnych warunków ich dalszej edukacji.
Najczęściej diagnozowane przeze mnie problemy dotyczyły ogólnych trudności
w nauce, problemów w zakresie pisania i czytania, kłopotów wychowawczych. Rodzicom badanych udzielałam porad. Przekazywałam informacje dotyczące wyników badań pedagogicznych, wskazywałam realne warunki rozwoju, eliminowanie niepowodzeń i możliwe rozwiązania. Prowadząc czynności diagnostyczne wnikliwie analizowałam sytuację szkolną i domową ucznia na podstawie zebranych informacji - wywiadu z rodzicami, informacji ze szkoły, dokumentów medycznych. W razie potrzeby rozmawiałam z nauczycielami o sytuacji szkolnej ucznia, udzielałam wskazówek do pracy na zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych bądź korekcyjno-kompensacyjnych. Wskazywałam odpowiednie formy pomocy: np. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, dydaktyczno-wyrównawcze, socjoterapeutyczne, udzielałam szczegółowych zaleceń postdiagnostycznych.
Utrzymywałam stały kontakt ze szkołami, w szczególności z tymi, które zostały przyporządkowane do mnie i z którymi za współpracę odpowiadam. W trakcie tych wizyt, omawiałam bieżące problemy dydaktyczne i wychowawcze uczniów z dyrektorami szkół, pedagogami oraz nauczycielami. Wspierałam ich w rozwiązaniu pojawiających się trudności, udzielałam porad. Na każdy rok tworzyłam i uaktualniałam spis niezbędnych telefonów do szkół oraz innych instytucji wspomagających proces wychowawczy, tak ażeby w sytuacji takiej potrzeby łatwo było odnaleźć miejsca, które poza Poradnią będą mogły udzielić specjalistycznego wsparcia.
Prowadziłam terapię wychowawczą, w ramach której pracowałam z dziećmi oraz ich rodzicami z wieloma różnymi trudnościami związanymi mi. z nadpobudliwością psychoruchową, trudnościami z pamięcią, wolnym tempem pracy, trudnościami emocjonalnymi, lękami, w tym społecznymi.
Udzielałam porad i konsultacji rodzicom, nauczycielom, pedagogom, asystentom rodziny, kuratorom w zależności od występującego problemu. W sytuacji takiej potrzeby, kierowałam do innych specjalistów: pedagogów, psychologów, logopedów, lekarzy specjalistów tj. psychiatrzy, neurolodzy.

2. Uwzględnianie potrzeb rozwojowych uczniów i problematyki środowiska lokalnego w swojej pracy.

Podczas trwania stażu realizowałam zadania wynikające z planu rozwoju zawodowego oraz powierzonych mi obowiązków, jako pedagoga Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Na bieżąco wykonywałam badania pedagogiczne, opracowywałam diagnozy i zalecenia postdiagnostyczne, uwzględniając i wnikliwie analizując przede wszystkim możliwości psychofizyczne dziecka, jego rozwój intelektualny oraz emocjonalno-społeczny, a także warunki środowiskowe (domowe i szkolne) oraz dokumentację medyczną. Diagnozowane przeze mnie problemy dotyczyły ogólnych trudności w nauce, trudności w zakresie pisania i czytania, kłopotów wychowawczych, a także dzieci z zaburzeniami ze spektrum oraz wadami słuchu, z uwagi na posiadane ukierunkowane wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe. Diagnozowane dzieci konsultowałam z psychologiem, z którym współpracowałam. Rodzicom (opiekunom) badanych przekazywałam informacje dotyczące wyników badań pedagogicznych, wskazywałam realne kierunki wspierania rozwoju, eliminowania niepowodzeń, a także możliwe rozwiązania. Ukierunkowywałam na odpowiednie formy pomocy: np. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, dydaktyczno-wyrównawcze, socjoterapeutyczne, udzielałam szczegółowych zaleceń postdiagnostycznych. W razie takiej potrzeby rozmawiałam z nauczycielami o sytuacji szkolnej ucznia udzielałam wskazówek do pracy na zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych bądź korekcyjno-kompensacyjnych. Utrzymywałam stały kontakt ze szkołami. W trakcie wizyt w przedszkolach i szkołach omawiałam bieżące problemy dydaktyczne i wychowawcze uczniów z dyrektorami szkół, pedagogami oraz nauczycielami. Wspierałam nauczycieli w ich w rozwiązaniu, udzielałam porad.
Z uwagi na stale docierające do poradni informacje związane z utrzymującą się w szkołach agresją pomiędzy uczniami nadal duże zainteresowanie, w szczególności wśród uczniów klas młodszych, związane było z prowadzeniem zajęć związanych z rozwojem umiejętności społecznych. W związku z tym podejmowałam się również działań polegających na prowadzeniu zajęć Trening Zastępowania Agresji ART, gdzie w związku z brakiem przeszkolenia, moim zadaniem było współuczestniczenie oraz wspieranie wykwalifikowanego pracownika w realizacji zajęć.
Podczas pracy ważnym obszarem związanym z uwzględnianiem potrzeb rozwojowych uczniów i problematyki środowiska lokalnego w swojej pracy było kształtowanie i wspieranie orientacji zawodowej uczniów ostatnich klas początkowo w szczególności gimnazjów, a następnie także szkół podstawowych. Wspieranie młodych ludzi w tym zakresie powiązane było w szczególności z prowadzeniem zajęć grupowych z doradztwa zawodowego dla uczniów. Zajęcia miały formę warsztatów prowadzonych z wykorzystaniem metod aktywnych t.j. burza mózgów, praca w grupach, analiza przypadków. Uczniowie mieli również możliwość wykonania i analizy krótkich testów diagnostycznych. Podczas zajęć grupowych nadal pojawiała się potrzeba prowadzenia uszczegółowionej diagnozy zawodowej. taka możliwość była kontynuowana w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, gdzie w czasie spotkań z uczniem i jego opiekunem przeprowadzałam indywidualne diagnozy oraz porady zawodowe wspierające uczniów w podejmowaniu decyzji dotyczących dalszego kształcenia i wyboru szkoły.

3. Uwzględnianie w swojej pracy współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

W prowadzonych działaniach starałam się obserwować, a następnie uwzględniać problemy społeczne i cywilizacyjne oraz dostosowywać do nich zakres i sposoby prowadzenia różnego rodzaju działań.
W obecnym świecie z pewnością obszarem, który przysparza dużych trudności związanych z wychowywaniem dzieci jest szeroko dostępny Internet. Już małe dzieci, często pozostające jeszcze z rodzicami lub innymi opiekunami w domach wykazują już zachowania trudne, które wynikają z nadmiernej ilości korzystania z telefonów komórkowych, tabletów i powiązanych z tym zasobów Internetu. Są w nim bowiem dostępne o każdej godzinie bajki, piosenki, gry i inne, często zmieniające się atrakcje. Dzieci bardzo szybko uczą się wymuszać na rodzicu dawanie sprzętu elektronicznego, a osoby dorosłe niestety nadużywają takiego sposobu zajmowania dziecka, gdy potrzebują coś załatwić, mieć czas dla siebie albo i sami prezentują taki właśnie sposób spędzania czasu wolnego. Jeszcze trudniejsza sytuacja dotyczy nastolatków, którzy zatracają się w wirtualnym świecie. Do poradni, w tym do mnie na terapię wychowawczą przychodziły dzieci wykazujące symptomy uzależnienia od telefonu komórkowego, komputera, gier komputerowych i ich rodzice zmagający się z tym problemem. W wielu przypadkach wystarczyła praca na miejscu, jednak pojawiły się również przypadki, które należało objąć pogłębioną terapią i przekierować rodzinę do pracy ze specjalistą od uzależnień w specjalistycznych placówkach. Zjawisko to nasiliło się jeszcze bardziej w momencie pojawienia się na świecie pandemii, która również dotknęła nasz kraj. Zamknięcie szkół, przeniesienie nauki do świata wirtualnego konieczność budowania tam również życia społecznego spowodowały, że zarówno dzieci jak i młodzież narażone zostały na uzależnienia od Internetu. Komputer, telefon, tablet najczęściej są w takich sytuacjach jedynie narzędziem, które pozwala korzystać z ogromnych zasobów Internetu, a w nim portali społecznościowych, gier sieciowych itp. i przeniesienia tam życia młodych ludzi. W tym czasie również pojawiła się potrzeba udzielania rodzicom porad telefonicznych na temat tego jak mogą działać, ażeby pomimo trudności zachować równowagę i nie dopuścić do rozwinięcia się trudności.
Pojawienie się stanu epidemii uaktywniło także u dzieci różnego rodzaju lęki. Sytuacja dla wszystkich nowa, negatywne informacje podawane w każdych wiadomościach, zamknięcie szkół wpłynęło, przebywanie w domach całych rodzin oraz często przeniesienie do nich szkół i prac zawodowych powodowało napięcie i frustracje. Również w tym obszarze wspierałam rodziców poprzez porady telefoniczne, uczestników terapii wychowawczej poprzez materiały wysyłane mailami, a także materiałami tj. bajki, karty pracy dotyczącymi coronavirusa, tłumaczącymi sytuację, wspierającymi pojawiające się emocje, umieszczanymi na stronie poradni na facebooku.
Podczas mojej pracy zaobserwowane przeze mnie sytuacje problemowe zgłaszane przez rodziców oraz szkoły wśród uczniów starałam się wnikliwie przeanalizować i wspomagać w ich rozwiązywaniu poprzez rozmowy, pogadanki, zajęcia warsztatowe. Ewentualne problemy zgłaszałam dyrekcji, a także konsultowałam z innymi współpracownikami celem zapewnienia pomocy na jak najwyższym poziomie. Podczas prowadzonych indywidualnych oraz grupowych zajęć z dziećmi, niezależnie od ich tematyki zawsze starałam się wplatać także treści związane z akceptacją innych ludzi, wzajemną pomocą i życzliwością, bezpieczeństwem, agresją, przemocą, kulturalnym zachowaniem. Starałam się również uwrażliwiać dzieci na potrzeby drugiego człowieka, na problematykę trudności pojawiających się w ich najbliższym środowisku jakim jest klasa i rodzina, ale również współczesne problemy cywilizacyjne. Starałam się także kształtować pozytywny stosunek do osób potrzebujących pomocy, niepełnosprawnych. Jako pedagog starałam się uczyć rodziców i opiekunów współpracy zarówno z Poradnią jak również z nauczycielami w placówkach, do których uczęszczały dzieci. Wynikiem podjętych działań było uzyskiwanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej oraz opiekuńczej.

Efekty § 7 ust 2 pkt. 2:
• poprawienie i wzbogacenie mojego warsztatu pracy dzięki poznaniu nowych metod i form pracy z dziećmi i ich rodzicami / opiekunami prawnymi
• poszerzenie wiedzy z zakresu pracy z dziećmi i kontaktów z rodzicami
• wnikliwe poznanie problemów dzieci i młodzieży, z którymi współpracuję podczas diagnozy, terapii i warsztatów oraz poznanie ich środowisk rodzinnych mających znaczący wpływ na ich funkcjonowanie i rozwój
• reagowanie na potrzeby i oczekiwania dzieci, rodziców
• nawiązywanie dobrej współpracy z rodzicami / opiekunami dzieci

§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii komputerowej i informacyjnej.

1. Wykorzystanie znajomości obsługi komputera w pracy nauczyciela.

Technologia informacyjna i komunikacyjna odgrywa w mojej codziennej pracy bardzo ważną rolę. Pozwala mi się rozwijać, a także świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Z uwagi na postęp oraz rozwój społeczeństwa, zwłaszcza ludzi młodych w wielu sytuacjach umożliwia ona skuteczniejsze dotarcie do ich sposobu funkcjonowania, myślenia, a także spostrzegania rzeczywistości. Dzięki takim możliwościom mam także lepszy, łatwiejszy, a przede wszystkim znacznie szybszy dostęp do aktualnych informacji. Sprawne posługiwanie się technologią znacznie ułatwia pracę, pozwala na wykorzystanie zasobów Internetu do realizacji powierzonych mi obowiązków. Niezastąpione jest również w procesie nabywania, posiadania i korzystania z aktualnych przepisów oświatowych, które poprzez częste zmiany wymagają systematycznego korzystania ze stron internetowych zawierających istotne informacje. Najczęstszymi adresami w tym obszarze z których korzystam są: https://www.gov.pl/web/edukacja, http://isap.sejm.gov.pl/, https://www.portaloswiatowy.pl/, www.kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl.
W pracy nauczyciela codziennie wykorzystuję znajomość obsługi komputera. Umiejętność ta niezbędna była podczas przygotowywania planu rozwoju zawodowego, a także obecnie w czasie opracowywania sprawozdania z awansu. Każdego dnia sprawne posługiwanie się komputerem ułatwiało przygotowywanie sprawozdań, wniosków, konspektów zajęć, pomocy dydaktycznych, gazetek tematycznych, a także gromadzenie wartościowych do pracy materiałów. Dokumentację do awansu oraz codzienną dokumentację w większości prowadziłam i gromadziłam w formie elektronicznej. Przygotowywane przeze mnie opinie, orzeczenia oraz sprawozdania wymagały biegłego „poruszania” się w programach oraz systemach komputerowych. Prowadzone prelekcje dla rodziców oraz szkolenia dla rad pedagogicznych wspomagane były przygotowanymi przeze mnie formami wizualnymi jakimi są prezentacje multimedialne, często z zalączonymi do nich aktywnymi linkami do filmów, ważnych informacji, które sprawnie chcieliśmy zaprezentować z Internetu, z których korzystałam samodzielnie, jak również dzieliłam się przygotowywanymi opracowaniami ze współpracownikami.
Odbycie właściwych szkoleń dało możliwość oraz łatwość posługiwania się technologią komputerową a po odbytych szkoleniach ułatwiło mi sprawne posługiwanie się narzędziami diagnostycznymi wykorzystywanymi podczas w Oceny Rozwoju Psychoruchowego KORP i Oceny zachowania i emocji KOZE. Poprzez Internet pozyskiwałam, materiały, informacje dotyczące nowych narzędzi diagnostycznych do diagnozy specyficznych trudności w uczeniu się: dysleksji rozwojowej (www.pracowniatestow.pl, www.practest.com.pl). Pozwoliło także na odbycie internetowego szkolenia do diagnozy gotowości szkolnej w tym zdalnej Bateria metod diagnozy rozwoju psychomotorycznego dzieci 5-cio i 6-cio letnich, co uprawniło poradnię do zakupienia oraz diagnozy najnowszymi narzędziami, a także stanowiło możliwość diagnozy zdalnej dziecka niezbędnej podczas okresu epidemii w kraju. Umiejętności komputerowe umożliwiły poprzez techniki komputerowe wykorzystywanie różnych narzędzi diagnostycznych. Poszukiwałam nowych metod pracy terapeutycznej, analizując przydatność pojawiających się na rynku nowości programów komputerowych do terapii, www.programyedukacyjne.eu, www.komlogo.pl, światprogramow.pl celem rozważenia ich przyszłościowego zakupu. W ten sposób wyszukiwałam również wartościowych pozycji z literatury oraz pomocy do terapii m. in. dzieci z wadami słuchu, które zostały następnie zakupione przez poradnię i są wykorzystywane w codziennej pracy.
W swojej pracy pedagogicznej wykorzystywałam również technologię komputerową do przygotowywania dokumentacji pedagogicznej, m.in. opinii, orzeczeń, scenariuszy do zajęć, programów terapeutycznych, zajęć, ankiet ewaluacyjnych dla uczestników zajęć warsztatowych, sprawozdań, a także do konstruowania narzędzi diagnostycznych m.in. do badania funkcji percepcyjnych, opracowywania ulotek dla rodziców nt. specyficznych trudności w uczeniu się. Korzystałam m.in. z programów komputerowych takich jak Microsoft Word, PowerPoint.
Biegłe posługiwanie się technologią komputerową pozwoliło mi także na sprawne kontynuowanie nauki na III roku studiów magisterskich na kierunku psychologia realizowanych na SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Poznaniu poprzez wdrożenie się w systemy związane z podjętymi studiami, a także wspomogło w szybkim przejściu z kształcenia zaocznego na zdalne w czasie panowania w kraju epidemii. Posiadając wiele umiejętności, a także pogłębiając je wykorzystywałam możliwości łączenia się zdalnego z wieloma osobami tj. prowadzący zajęcia, inni studenci celem wspólnego opracowywania materiałów do zajęć, odbywania zaliczeń online, wysyłania materiałów poprzez e-maile, dyski, wspólnego edytowania przygotowywanych dokumentów, prezentacji, z jednoczesną możliwością dokonywania korekty, udostępniania monitora, a także treningu prowadzenia terapii online.
Internet stanowi obecnie ogromne źródło informacji. Wynika to z tego iż zapewnia dostęp do wielu książek, czasopism internetowych, wiedzy i zgromadzonych materiałów, które możemy znaleźć w bibliotekach online, jak również stronach tj. blogi, videoblogi lub nagrania na you tubie, portalach społecznościowych, gdzie swoje konta tworzą specjaliści, rodzice - praktycy a także podkastach dostępnych na specjalnie dedykowanych ku temu aplikacjach. W ten sposób również odbywają się liczne szkolenia oraz tzw. lify, podczas których prowadzone są rozmowy, wykłady. Zwykle nie dają one możliwości potwierdzenia udziału dokumentem lub też osiągnięcia w ten sposób kwalifikacji zawodowych, jednakże stanowią one możliwość zdobycia dużej ilości wiedzy specjalistycznej, niezbędnej podczas codziennej pracy. Na portalach edukacyjnych wyszukiwałam publikacji z zakresu pedagogiki, psychologii, czerpałam pomysły do zajęć z dziećmi, spotkań z rodzicami. Śledziłam także nowinki z zakresu terapii pedagogicznej i zamawiałam je za pośrednictwem księgarni internetowej. Stron, z których w ten sposób korzystałam jest bardzo wiele i trudno byłoby je wszystkie wymienić, jednak te najbardziej obecnie dla mnie wartościowe, na których najczęściej poszukiwałam informacji to:
• https://www.swps.pl/strefa-psyche,
• https://www.edukuj.pl/,
• https://polskiautyzm.pl/,
• https://psychologiawpolsce.pl/,
• www.ore.edu.pl,
• www.ptd.edu.pl,
• http://mutyzm.pl/.
Korzystanie z zasobów Internetu pozwalało mi odkrywać nowe kierunki działania, docierać do specjalistów pracujących w szczególności w Internecie, a także dowiadywać się o nowych pozycjach książkowych, w które następnie mogłam zamawiać, uzupełniać nimi własną biblioteczkę oraz wykorzystywać jako nowe nurty w działaniu podczas pracy terapeutycznej. Naukową wiedzę poszerzam słuchając podkastów i weebinarów prowadzonych prze wykładowców, teoretyków i praktyków przygotowywanych przez Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS tj. Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej. Tak stało się także np. z wartościowymi pozycjami duńskiego pedagoga i terapeuty Jespera Julla, książek praktycznych, bardzo lubianych przez rodziców oraz pozycji terapeutycznych francuskiej psycholog Isabelle Filliozat, Jane Nelsen i jej pozytywnej dyscypliny bardzo obecnie rozpowszechnianej w Polsce poprzez liczne webinary. Rozwijające było dla mnie dotarcie do polskich specjalistów tj. psycholog Edyta Zając – zagadnienia dzieci, rozwoju osobistego, budowania relacji, pedagoga Angeliki Talagi, Michała Zawadki – stawiającego na rozwój osobisty i samopoznanie dzieci oraz młodzieży. Podczas porad i konsultacji z rodzicami ich także ukierunkowywałam na strony specjalistyczne umożliwiające pogłębienie ich wiedzy.
Poprzez Internet uzyskiwałam wiedzę na temat awansu zawodowego. Pomagały mi w tym portale poświęcone awansowi takie jak:
• www.profesor.pl,
• www.awans.net,
• www.literka.pl,
• www.edukator. org.pl.
Systematycznie poszukiwałam aktualizacji przepisów i aktów prawa oświatowego, których wybrane fragmenty gromadziłam w formie multimedialnej, a następnie dalej wykorzystywałam i przetwarzałam w sytuacjach kiedy okazywały się niezbędne. Ponadto za pomocą dostępu do sieci w szybki sposób zdobywałam informacje o interesujących mnie szkoleniach czy warsztatach, przez co mogłam doskonalić swój warsztat pracy.
Również wśród uczniów objętych pomocą w ramach zajęć terapeutycznych, podczas porad po przeprowadzonych diagnozach propagowałam portale edukacyjne poświęcone m.in. wzmacnianiu koncentracji, związanych z samopoznaniem m. in w zakresie orientacji zawodowej, wskazywałam na wartościowe miejsca nauce ortografii, tabliczki mnożenia, zachęcałam do samodzielnego doskonalenia tych umiejętności. W swojej pracy terapeutycznej starałam się ograniczać korzystanie dzieci z komputera, jednak przydatne okazywały się nagrania muzyczne, relaksacyjne, karty pracy które mogłam wcześniej przygotować, a także program do diagnozy predyspozycji zawodowych. Posługiwałam się pocztą elektroniczną korespondując z innymi nauczycielami, instytucjami, wydawnictwami oraz ośrodkami doskonalenia nauczycieli. Wysyłałam zgłoszenia na różne formy dokształcania, zamawiałam pozycje książkowe i terapeutyczne do pracy, nowe testy pedagogiczne do diagnozy specjalistycznej.

2. Doskonalenie umiejętności wykorzystania technologii komputerowej i informacyjnej w pracy nauczyciela.

W związku z tym, że komputer, korzystanie z jego zasobów wymaga coraz większych umiejętności posługiwania się różnymi programami, operowania narzędziami związanymi z edukacją, terapią oraz pracą zdalną wymagał pogłębiania praktycznej wiedzy w tym zakresie. Za podstawowe narzędzie w pracy z komputerem stanowi szybkie pisanie na komputerze, co spowodowało, że postawiłam na usprawnianie pisania, co znacząco zwiększa efektywność działania. Ważna stała się więc dla mnie umiejętność szybkiego pisania na klawiaturze bez patrzenia na nią, którą systematycznie ćwiczę poprzez dedykowane ku temu kursy z ćwiczeniami dostępne w Internecie.
Posługiwanie się nowoczesnymi technologiami zawsze było dla mnie interesująca i nauka nowości w tym zakresie przychodziła mi z łatwością. Biegle posługuję się więc ogólnodstępnymi pakietami programów Word, Office. Z łatwością przygotowuję prezentacje multimedialne. Chętnie poszerzam również swoją wiedzę i umiejętności o inne programy, takie, które w danym momencie są mi potrzebne do pracy.
Sprawnie korzystanie z komputera, zasobów zgromadzonych z Internecie wymaga posiadania dużych zasobów w tym zakresie a także rozwijania ich. Doskonalenie umiejętności wykorzystania technologii komputerowej i informacyjnej w pracy nauczyciela uważam wobec tego za niezbędne w świadczeniu efektywnej pracy.

3. Publikacje w Internecie.

OPUBLIKOWAĆ PLAN AWANSU NA MIANOWANEGO

Efekty § 7 ust 2 pkt. 3:
• wykorzystywanie Internetu i materiałów w nim zgromadzonych na zajęciach, naprzemiennie z wykorzystaniem innych metod pracy, zdecydowanie podniosło atrakcyjność zajęć,
• zajęcia z wykorzystaniem nowoczesnych mediów w tym prezentacji multimedialnych, filmików powodowały, że zajęcia były dla dzieci bardziej ciekawe i angażujące,
• umiejętność posługiwania się komputerem ułatwiła mi moją pracę,
• drogą elektroniczną promowałam działania poradni psychologiczno-pedagogicznej w środowisku lokalnym,
• poznawałam przepisy i akty prawa oświatowego poprzez strony internetowe związane z tą tematyką,
• korzystając z Internetu zgłębiłam wiedzę na temat awansu zawodowego nauczycieli.
• podczas samodzielnego odwiedzania stron internetowych związanych z moją pracą poznawałam nowe metody i formy pracy,
• dzięki narzędziom związanym z Internetem poszerzałam swoją wiedzę nt. pracy z dziećmi oraz rozwoju i wychowywania dzieci a także kontaktów z rodzicami,
• przez Internet pozyskiwałam wiedzę o szkoleniach,
• tworzyłam pomoce dydaktyczne do zajęć indywidualnych i grupowych.

§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki
oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej
lub postępowania w sprawach nieletnich
w rozwiązaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

1. Poznanie sytuacji rodzinnej uczniów.

W codziennej pracy z dzieckiem za bardzo ważne uważam poznanie jego najbliższego otoczenia. Dziecko zawsze funkcjonuje osadzone w konkretnym środowisku rodzinnym i szkolnym, które na niego nieustannie oddziałuje. Starałam się pracując z trudnościami dzieci podczas terapii wychowawczej zrozumieć sytuację „młodego człowieka”, która często stanowi jedną z przyczyn jego trudności. Podobnie podczas współpracy ze szkołami, pracy z grupami, w czasie kontaktów telefonicznych oraz wizyt w podległych mi placówkach, zbierałam dane dotyczące ważnych informacji rodzinnych, które mogą stanowić punkt wyjścia lub wsparcie w dalszej pracy z dzieckiem i jego problemami.

2. Kontakty z rodzicami.

Podczas całego okresu nawiązałam dobrą współpracę z rodzicami, w szczególności dzieci uczęszczających na terapię wychowawczą oraz uczestniczących w badaniach diagnostycznych. Zbudowanie od początku współpracy, zaufania i poczucia bezpieczeństwa pozytywnie wpływa na przebieg oferowanego wsparcia. Zawsze starałam się wykazywać zrozumienie dla trudności dziecka oraz rodzica, gdyż daje to możliwość uzyskania niezbędnych do dalszej pracy informacji. Zaufanie uzyskane od rodzica spowoduje, że będzie chciał on kontynuować w domu wskazane sposoby postępowania, będzie współpracował, a także wtedy gdy zaistnieje taka potrzeba wykona z dzieckiem wskazane konsultacje specjalistyczne. Budowanie właściwej, wspierającej relacji z rodzicem było dla mnie bardzo ważne podczas codziennej pracy, gdyż stanowiło wsparcie w procesie „pracy” z dzieckiem. Uważam, że wieloletni trening kontaktu z osobami dorosłymi, ale również pogłębianie wiedzy na temat rozwoju człowieka wyposażyło mnie we właściwe w tym obszarze wiedzę i umiejętności. Podczas pracy z rodzicami oraz opiekunami wykorzystywałam posiadaną już i stale uaktualnianą wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki oraz doświadczenie zawodowe. Poszukiwanie nowych rozwiązań sytuacji trudnych dało mi także zasoby wartościowych pozycji książkowych oraz „miejsc” w Internecie, które polecałam osobom wychowującym dzieci i młodzież. Współpraca z rodzicami odbywała się również podczas prowadzonych w placówkach prelekcjach dla rodziców podczas których starałam się przekazywać specjalistyczną wiedzę w przystępny sposób i pozwalający na sprawne wdrożenie jej w praktyce

3. Współpraca z dyrektorami, nauczycielami, pedagogami szkół, wychowawcami świetlicy socjoterapeutycznej.

Praca w poradni wymaga intensywnej współpracy z nauczycielami pracującymi w szkołach, przedszkolach i innych placówkach związanych z kształceniem, wychowywaniem i opieką nad dziećmi. Podczas stażu zawodowego w szczególności wspierałam te, które zostały mi przydzielone w ramach pracy w terenie. Współpraca z pedagogami i psychologami szkolnymi polegała na udzielaniu wsparcia w zakresie rozwiązywania bieżących problemów edukacyjnych oraz wychowawczych z uczniami. Praca w tym zakresie obywała się również przy współpracy z asystentami rodziny z Miejskiego Ośrodka Polityki Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim, kuratorami z Sądu Rejonowego w Golubiu-Dobrzyniu oraz wychowawcami w świetlicach socjoterapeutycznych i środowiskowych w Golubiu-Dobrzyniu oraz Kowalewie Pomorskim. Ważne w pracy było interpretowanie przepisów prawa oświatowego, objaśnianie diagnoz i zaleceń zawartych w wydawanych przez poradnię opiniach oraz orzeczeniach. Wszystkim specjalistom służyłam także wsparciem i pomocą, udzielam porad oraz konsultacji. Wsparcie takie realizowałam w czasie wizyt w szkołach, telefonicznie czy poprzez bezpośredni kontakt na terenie Poradni. Współpraca z nauczycielami polegała również na prowadzeniu przeze mnie rad szkoleniowych w szkołach na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego.

4. Poszerzanie wiedzy. Samodzielne studiowanie literatury, wymiana doświadczeń, poszukiwanie rozwiązań.

Zapoznanie się z literaturą z zakresu psychologii i pedagogiki oraz uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego zwiększyło sprawność mojej pracy pedagogicznej, umiejętności dostrzegania i rozwiązywania problemów podczas pracy z uczniami i współpracy z rodzicami, nauczycielami. Często korzystałam z zasobów internetowych, zbiorów oraz własnych.
Moją wiedzą dzieliłam się z koleżankami w szczególności podczas codziennego wykonywania obowiązków, gdyż praca wymaga od nas uważnej obserwacji, sprawnego analizowania i wiązania objawów dzieci z kryteriami zaburzeń oraz sprawnego prognozowania i zaplanowania dalszego działania celem zaproponowania jak najlepszej pomocy dziecku.

Efekty § 7 ust 2 pkt. 4:
• poprawienie i wzbogacenie mojej wiedzy oraz warsztatu pracy dzięki poznaniu nowych metod i form pracy z dziećmi i ich rodzicami / opiekunami prawnymi,
• zmotywowanie do wzmożonej pracy i doskonalenia swoich umiejętności zawodowych,
• zdobyte wiadomości wykorzystywałam w codziennej pracy dydaktyczno-wychowawczej z dziećmi oraz na spotkaniach z rodzicami,
• fachowa literatura i czasopisma były mi pomocne w opracowywaniu ciekawszych, bardziej urozmaiconych zajęć,
• każde dziecko traktowałam indywidualnie, starałam się, aby w kontakcie ze mną czuło się dobrze i bezpiecznie,
• wiele cennych rad w ich rozwiązywaniu uzyskałam od dyrektora, opiekuna stażu, współpracowników i innych specjalistów, z którymi miałam możliwość pracy podczas odbywania stażu.

§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej
lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania poradni.

1. Zapoznanie się z aktami prawnymi dotyczącymi systemu oświaty i działania poradni.

Praca w Poradni wymaga znajomości przepisów związanych z prawem oświatowym. Każdego dnia korzystałam z obowiązujących aktów prawa oświatowego oraz systematycznie aktualizowałam swoją wiedzę dotyczącą przepisów poprzez gromadzenie stosownych przepisów w swoim segregatorze oraz regularne odwiedzanie internetowych portali zajmujących się zagadnieniami oświatowymi, w tym awansem nauczycieli. Istotna jest również dla mnie umiejętność szybkiego odnalezienia właściwych przepisów, co niezbędne jest w sytuacji poszukiwania możliwych rozwiązań dla konkretnego problemu oraz stosowania się do właściwych procedur, jaką z pewnością nabyłam. Niezastąpione podczas nabywania tych wszystkich umiejętności związanych z funkcjonowaniem przepisów prawnych były dla mnie rozmowy podczas spotkań z Panią Dyrektor, a także współpracownikami. Dzięki tym wszystkim działaniom zapoznałam się z następującymi przepisami prawa oświatowego:
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych;
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej;
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach;
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych;
- Rozporządzenie MEN z dnia 3 lutego 2009r. w sprawie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci;
- Rozporządzenie MENiS z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci;
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych;
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci
i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim;
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 1997 r. w sprawie zasad organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim;
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży;
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki;
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych;
Z wyżej wymienionych przepisów korzystałam także podczas całego okresu odbywania stażu związanego z awansem zawodowym na nauczyciela mianowanego tj. w procesie pisania planu, wykonywania zaplanowanych czynności, przygotowywania sprawozdania a następnie prezentacji dorobku zawodowego.
Na podstawie obowiązujących mnie przepisów i zgodnie z wymaganiami po zakończeniu stażu sporządziłam sprawozdanie z wykonanych przeze mnie działań. Odbycie stażu i wykonanie wszystkich wytycznych zgodnie z przepisami, a także współpraca z Panią Dyrektor, opiekunem stażu oraz współpracownikami podniosły moją wiedzę o prawie oświatowym oraz nauczyły praktycznego wykorzystywania go podczas codziennej pracy.

2. Uczestniczenie w pracach organów poradni zawiązanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z ich zadań.

Bardzo ważne w wykonywaniu obowiązków zawodowych zgodnych z obowiązującymi przepisami były dla mnie spotkania z Panią Dyrektor podczas których szczegółowo omawialiśmy nowości oraz zmiany, wspólnie je interpretowaliśmy oraz poszukiwaliśmy sposobów na wdrożenie ich w codzienną pracę. Takie formy poznawania przepisów pozwoliły mi na profesjonalne uczestniczenie w pracach organów poradni związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań. Aktualizowane przepisy otrzymywaliśmy w formie wydrukowanego dokumentu papierowego, dzięki czemu umieszczałam je od razu w mojej teczce oraz na bieżąco uzupełniałam o własne notatki. Okazywały się one niezwykle przydatne podczas dalszej pracy, konsultowania się ze współpracownikami, przygotowywania materiałów na rady pedagogiczne dla nauczycieli, pogadanki dla rodziców oraz udzielania porad opiekunom dzieci oraz różnym specjalistom.
Biorąc udział w posiedzeniach Rad Pedagogicznych, Posiedzeniach Zespołów Orzekających Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, zebraniach w formie spotkań roboczych miałam możliwość zapoznawania się z interpretacją i zastosowaniem zmieniających się regulacji prawnych.
Znajomość przepisów prawa oświatowego była niezbędna w sytuacji opiniowania oraz orzekania do kształcenia specjalnego i nauczania indywidualnego, a także podejmowania decyzji w sprawach trudnych i czasem niejasnych. Zapoznanie się z rozporządzeniami regulującymi zasady działania placówki pozwoliły mi na sprawną organizację samodzielnej pracy podczas stażu.
Celem właściwego wykonywania obowiązków zawodowych szczegółowo przeanalizowałam dokumenty dotyczące uregulowania pracy placówki: statut poradni, obowiązujące regulaminy, Plan Pracy i Plan Rozwoju Poradni, Regulamin Pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Golubiu-Dobrzyniu, do których także w sytuacji takiej potrzeby powracałam. Każdego dnia podczas pracy przestrzegałam procedur przyjmowania klientów, wydawania opinii i orzeczeń oraz funkcjonowania zespołów orzekających. Mój warsztat pracy także był właściwie zorganizowany dzięki znajomości procedur i przepisów dotyczących m.in. prawidłowego prowadzenia obowiązującej pedagoga dokumentacji, wpisów w dziennikach zajęć, zeszytach pracy w terenie, kartach indywidualnych uczniów.

Efekty § 7 ust 2 pkt. 5:
• znajomość prawa oświatowego,
• zmotywowanie do wzmożonej pracy i doskonalenia swoich umiejętności zawodowych,
• zapoznanie się z prawnymi podstawami mojej pracy,
• zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego nauczyciela,
• znajomość podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
• właściwa realizacja zadań,
• odpowiednie wykorzystanie przepisów w pracy oraz w oparciu o nie opracowanie planu rozwoju zawodowego i sprawozdania z jego realizacji,
• lepsze poznanie zasad funkcjonowania i organizacji mojej placówki,
• prowadzenie dokumentacji zgodnie w poznanymi przepisami korzystnie wpłynęło na moją lepszą organizację i doskonalenie własnego warsztatu pracy.

WNIOSKI

Po zakończeniu odbywanego przeze mnie stażu zawodowego na nauczyciela mianowanego uważam, że założone cele planu rozwoju zawodowego zostały przeze mnie zrealizowane. Przez cały okres staży podejmowałam szereg działań mających na celu wzbogacenie, poszerzenie warsztatu pracy diagnostyczno-terapeutycznej. Potrafiłam planować i organizować własny warsztat pracy oraz dokumentować prowadzone przez siebie działania. Analizowałam i oceniałam ich skuteczność, a jeżeli zachodziła potrzeba modyfikowałam je – dokonując ewaluacji. Monitorowałam osiągane efekty działań terapeutycznych, diagnostycznych. Badałam własne relacje z rodzicami dzieci objętych terapią, a wyciągane wnioski wykorzystywałam do podnoszenia jakości i doskonalenia własnych działań. W okresie stażu uwzględniałam problematykę środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych. Korzystałam z różnych ofert doskonalenia zawodowego jak kursy, szkolenia, podwyższając swoje kompetencje zawodowe. Na bieżąco studiowałam literaturę fachową z zakresu pedagogiki i psychologii oraz doradztwa zawodowego, coachingu i planowania rozwoju, dzięki temu pogłębiałam swoja wiedzę i mogłam dzielić się nią z innymi. Wykazywałam się znajomością i stosowaniem przepisy prawa oświatowego w zakresie potrzeb Poradni. Aktywnie uczestniczyłam w realizacji zadań wynikających ze statutu Poradni. W swojej pracy wykorzystywałam technologię komputerową i informacyjną. Za szczególnie cenne uważam podjęcie się studiów na kierunku psychologia oraz rozpoczęcia w poradni prowadzenia zajęć z terapii wychowawczej. Działania te wymagały ode mnie jeszcze lepszej organizacji, stanowiły duże wyzwanie, niekiedy bardzo obciążające, ale jednocześnie satysfakcjonujące. Przyczyniło się to do pogłębienia mojej wiedzy w tym zakresie, a następnie płynnego wdrażania wiedzy psychologicznej w codzienną praktykę, co według mnie zwiększało profesjonalizm mojej pracy. Wszystko to przyczyniło się do wzrostu jakości mojej pracy oraz lepszego funkcjonowania poradni w obszarze diagnozy i terapii pedagogicznej. Praca na stanowisku pedagoga w poradni pozwala mi na wszechstronny rozwój moich umiejętności i sprawia mi dużo zadowolenia. Czas stażu był dla mnie okresem, który uświadomił mi, że jestem w tym miejscu, w którym chcę i powinnam być. Jestem zdania, że w ciągu tych 2 lat i 9 miesięcy trwania mojego stażu spełniłam wszystkie wymagania i plany.
Zakończenie stażu na nauczyciela mianowanego nie oznacza końca podejmowanych działań. Jestem świadoma, że praca nauczyciela związana jest z ciągłym pogłębianiem wiedzy oraz doskonaleniem własnych umiejętności. Dlatego zamierzam, nadal podwyższać swoje kwalifikacje zawodowe, podnosić jakość pracy własnej, systematycznie aktualizować wiedzę z zakresu prawa oświatowego, dydaktyki, pedagogiki i psychologii, by nadal rozwijać się zawodowo i jeszcze lepiej realizować zadania poradni. Jestem przekonana, że ciągła praca nad sobą i swoimi dokonaniami będzie dawała widoczne efekty.
Dzięki umiejętnościom nabytym podczas stażu wiem, jak wykonywać swoją pracę jeszcze lepiej, z korzyścią dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Golubiu-Dobrzyniu, dzieci i dorosłych, których mogę wspierać oraz dla samej siebie.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.