X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44755
Przesłano:

Sprawozdanie nauczyciela kontaktowego na nauczyciela mianowanego

SPRAWOZDANIE ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ ZAWODOWY NA NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Nauczyciel kontraktowy
mgr Justyna Wojtowicz

Nazwa placówki: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysłowie
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2014
Zakończenia stażu: 03.03.2020
Opiekun stażu: mgr Katarzyna Pacek – Malicka

Cel główny: uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Z 2013 r. Poz. 393)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. 2018 poz. 1574)

W Szkole Podstawowej nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysłowie pracuję od 9 lat. Pracę rozpoczęłam w dniu 31.12.2010 roku. Stopień nauczyciela kontraktowego uzyskałam w dniu 3 lipca 2012 roku. W dniu 1 września 2014 staż rozpoczęłam jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. Planowane zakończenie stażu było na dzień 31 maja 2017 roku. Jednakże w wyniku ciąży staż został przerwany. Od dnia 23 października 2015 roku przeszłam na zwolnienie lekarskie wynikające z zagrożonej ciąży. Od dnia 12 kwietnia 2016 do 10 kwietnia 2017 przebywałam na urlopie macierzyńskim oraz urlopie rodzicielskim. Z dniem 11 kwietnia 2017 nastąpiło wznowienie stażu na stanowisku nauczyciel - logopeda. W dniu 13 sierpnia 2018 roku w wyniku drugiej ciąży, ponownie zagrożonej, przeszłam na ciągłe zwolnienie lekarskie co spowodowało wstrzymanie stażu. Od dnia 27 listopada 2018 do 25 listopada 2019 roku przebywałam na urlopie macierzyńskim oraz urlopie rodzicielskim. Od dnia 26 listopada 2019 roku nastąpiło wznowienie stażu na stanowisku nauczyciel - logopeda. Realizacja stażu została przedłużona o 1007 dni. Wobec czego zakończenie stażu nastąpiło w dniu 3 marca 2020 roku.
Odbywanie stażu zostało poprzedzone przeanalizowaniem przeze mnie dokumentów prawnych dotyczących awansu zawodowego. Na podstawie tych dokumentów złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu, który został pozytywnie rozpatrzony przez Dyrektora. Następnie zatwierdzono przygotowany przeze mnie plan rozwoju zawodowego.
Przez cały okres stażu starannie prowadziłam dokumentację realizacji zadań wynikających z planu rozwoju. Czas ten przeznaczyłam na podnoszenie swoich kompetencji, umiejętności dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych, a przez to doskonalenie jakości swojej pracy. Zadania, które zawarłam w planie pracy były ściśle powiązane z programem pracy szkoły: Statutem Szkoły, jej Programem Wychowawczym i Profilaktycznym oraz potrzebami i oczekiwaniami uczniów oraz ich rodziców. Realizacja tych zadań pozwoliła mi sprostać wymaganiom umożliwiającym uzyskanie awansu na stopień nauczyciela mianowanego.
W miesiącu marcu przygotowałam opracowanie opisujące przebieg oraz stopień realizacji przyjętego planu rozwoju, czego efektem jest to sprawozdanie.

§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności
i dokonywania zmian w tych działaniach

ZADANIE I FORMA REALIZACJI
EFEKTY DLA NAUCZYCIELA
EFEKTY DLA SZKOŁY
Poznanie procedur awansu zawodowego realizowałam poprzez:
Przeanalizowałam przepisy prawa oświatowego dotyczące awansu zawodowego: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli a także Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, Kartę Nauczyciela, Ustawę o systemie oświaty.
Monitorowałam akty prawne wnoszące poprawki do ustawy dotyczącej awansu zawodowego
Aktualizowałam wiedzę na temat awansu zawodowego śledząc strony internetowe MEN oraz portale internetowe

Współpraca z opiekunem stażu rozpoczęła się rozmową wstępną oraz określeniem zasad współpracy.
Zawarłam kontrakt z opiekunem stażu.
Podczas całego stażu na bieżąco dokonywałyśmy analizy przebiegu planu rozwoju zawodowego.
Omawiałyśmy i dyskutowałyśmy na tematy dotyczące napotykanych przeze mnie trudności, ale także i sukcesów.
Opiekun stażu służył mi cennymi wskazówkami, dzięki czemu doskonaliłam warsztat pracy. Wspólnie z opiekunem stażu przygotowałam projekt sprawozdania.

Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna i innych nauczycieli realizowałam poprzez obserwację zajęć,
czynny udział w omawianiu obserwowanych zajęć, wyciąganie wniosków
oraz wymianę doświadczeń z opiekunem stażu i innymi nauczycielami.

Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i innych nauczycieli realizowałam poprzez:
Opracowanie konspektów zajęć i ich omówienie z opiekunem.
Przygotowanie odpowiednich materiałów i pomocy dydaktycznych.
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i innych nauczycieli
Omówienie zajęć z opiekunem, ich analiza, wyciągnięcie wniosków.
Samodzielne prowadzenie zajęć w obecności Dyrektora/Wicedyrektora.

Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej realizowałam poprzez:
prowadzenie licznych zajęcia przy stosowaniu komputera, programów Power Point, Internetu, wspomagałam się internetowymi stronami logopedycznymi, „Mimowa.pl”, „WSiP.pl”, „Printoteka.pl”, „Superkid.pl”
Świadoma faktu, że uczeń powinien być aktywnym współuczestnikiem procesu edukacyjnego wprowadzam na swoich zajęciach różne metody aktywizujące takie jak:
Rozmowa dydaktyczna (wprowadzanie nowego materiału, utrwalenie poznanego materiału)
Metoda projektów
Gry dydaktyczne
Burza mózgów
Drama, odgrywanie ról
Muzyka i piosenka (ćwiczenie wymowy, praca z tekstem, poszerzanie słownictwa)
Dyskusja
Pisanie (indywidualne, grupowe)
stosowanie elementów metody kinezjologii edukacyjnej;

samodzielnie studiowałam literaturę pedagogiczną oraz logopedyczną
„Metody wywoływania głosek” Jagoda Cieszyńska
„Terapia wad wymowy” Edyta Joanna Lichota”
„Oblicza wad wymowy” Ewa Małgorzata Skorek”
„Miłe uszom dźwięki: usprawnienie narządów mowy i ćwiczenia prawidłowego wymawiania głosek” Iwona Michalak – Widera
„ Podstawy logopedii” Grażyna Jastrzębowska
„Logopedia” Irena Styczek
„Jak uczy się mózg” M. Spitzer
„Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się” Ewa Gruszczyk-Kolczyńska
„Cyfrowa demencja. W jaki sposób pozbawiamy rozumu siebie i swoje dzieci.” M. Spitzer
„Wszystkie dzieci są zdolne. Jak marnujemy wrodzone talenty” G. Huther, U. Hauser
„Neurodydaktyka. Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi” M. Żylińska
„Jak mówić żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać żeby dzieci do nas mówiły” E. Mazlish, A. Faber

Korzystałam także z gazet „Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej”,

Zorganizowałam zajęcia otwarte w klasie pierwszej „Dzień Postaci z Bajek” oraz przeprowadziłam tydzień otwarty w gabinecie logopedycznym (marzec 2018)
Podczas zajęć otwartych oraz indywidualnych spotkań z rodzicami omawiałam mój warsztat pracy, prosiłam o omówienie plusów oraz minusów zajęć.
Wzbogaciłam swój warsztat pracy poprzez stosowanie zróżnicowanych pomocy dydaktycznych, jak gry planszowe, memory, prezentacje multimedialne, zabawa w rybaka (wędka i rybki)

Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych i innych wynikających ze statutu oraz potrzeb szkoły realizowałam poprzez:
aktywny udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpracowałam z nauczycielami.
Współuczestniczenie w zespole WDN (Wewnętrzne Doskonalenie Nauczycieli). Uczestniczyłam w spotkaniach oraz organizowałam spotkania podczas, których omawialiśmy przygotowane przez nas tematy. Wymieniałyśmy się swoimi spostrzeżeniami, doświadczeniami, wspólnie omawiałyśmy nasze problemy i sukcesy edukacyjne, wychowawcze.
Współtworzenie harmonogramu uroczystości i imprez szkolnych
Udział w komisji egzaminu gimnazjalnego w Ligocie Książęcej oraz w Smogorzowie.

Realizacja projektów ogólnokrajowych, udział w akcjach charytatywnych odbyła się poprzez:
Zbiórkę nakrętek
Zbiórkę pieniężna „Góra grosza”
Zbiórkę żywności dla osób potrzebujących
Udział w Rządowym Programie „Szkoła przyjazna bezpieczeństwu”
Głównym celem jest zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkołach i placówkach.
Cele szczegółowe:
- kreowanie zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkoły i placówki;
- zapobieganie problemom i zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży;
- promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.
Udział w projekcie „Zdrowo jem, więcej wiem”
Głównym celem projektu jest wykształcenie u dzieci postaw prozdrowotnych poprzez uczenie zasad zdrowego odżywiania oraz przekazywanie wiedzy na temat produktów służących zdrowiu i produktów dla zdrowia szkodliwych.
Ważnym celem jest również uświadomienie związku pomiędzy żywieniem, a występowaniem wielu chorób i dolegliwości oraz podkreślenie roli codziennej aktywności fizycznej w profilaktyce zdrowotnej.
Starano się również kształcić rodziców, od których zależy całokształt stylu życia rodziny i przekonanie ich, że warto zadbać o zdrowe odżywianie i regularną aktywność fizyczną.
udział w projekcie „Fascynujący świat nauki i technologii”
Projekt zakłada współpracę wielu instytucji w zakresie jego realizacji, m.in. instytucje kultury, ośrodki naukowe, uczelnie wyższe, gospodarstwa edukacyjne. Zaplanowane w projekcie działania są spójne i wprowadzają nową jakość w opolskiej edukacji. Pokazują, że Opolszczyzna ma bogatą ofertę edukacyjną dla dzieci i młodzieży, a szkoły i nauczyciele wykorzystując szerokie spektrum metod nauczania i środków dydaktycznych pozwalają rozwijać uczniom swoje zainteresowania i pasje. Pozwolą one dostosować edukację do możliwości każdego ucznia na miarę XXI w. Działania te są wsparciem dla nauczycieli w realizacji podstawy programowej I i II etapu edukacyjnego z ukierunkowaniem na rozwój umiejętności kluczowych. W zależności od potrzeb szkoły zajęcia przewidują realizację modułu: matematyczno-przyrodniczego lub humanistycznego; mogą być realizowane w formach interdyscyplinarnych lub bardziej ukierunkowanych (np. matematyka, przyroda, fizyka, j. polski, historia), jak również wybiegać poza ramy przedmiotowe (np. umiejętność uczenia się, kompetencje osobowe i interpersonalne, kreatywność i innowacyjność, twórcze wyrażanie idei, doświadczeń i uczuć).
Udział w projekcie „ Klucz do kompetencji”
Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych u uczniów w Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego, utworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez doposażenie pracowni przyrodniczych i matematycznych, udostępnienie uczniom i nauczycielom nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), wsparcie szkoły w procesie indywidualnej pracy z uczniem oraz podniesienie kompetencji nauczycieli w okresie 01.09.2016-30.06.2018.W ramach realizowanych zajęć uczniom przekazywane są niestereotypowe treści kierowane do obu płci mające na celu uczyć postawy szacunku wobec siebie oraz budowania świadomości uczniów o niezależności własnych wyborów bez względu na społeczne oczekiwania.

Pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych samodzielne lub poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.
W celu podniesienia i doskonalenia własnych kwalifikacji ukończyłam czterosemestralne studia podyplomowe „Logopedia”
Brałam aktywny udział w konferencjach i szkoleniach metodycznych:
kursy:
„Ocenianie kształtujące jako sposób budzenia w uczniach odpowiedzialności za własny rozwój”
„Superwizja w szkole”

szkolenia metodyczne:
„Zimowe zabawy plastyczne”
„Aktywny uczeń – metody aktywizujące w pracy z dzieckiem młodszym”
„Diagnozowanie zaburzeń sprzężonych”

konferencję szkoleniową „Szkolni Liderzy Pozytywnego Myślenia”

kursy on-line:
„Opóźniony rozwój mowy”
„Autyzm”

Na bieżąco śledziłam propozycje zadań i scenariuszy zajęć, a także nowości wydawniczych na edukacyjnych stronach internetowych:
publikacje internetowe www.publikacje.edux.pl
serwis edukacyjny www.profesor.pl
portal edukacyjny www.literka.pl
www.superkid.pl
awans zawodowy nauczycieli www.awans.net www.doskonaleniewsieci.pl
serwis internetowy www.youtube.pl

Organizowanie konkursów oraz uroczystości.
W czasie trwania stażu brałam współudział w licznych konkurach oraz uroczystościach
- współudział w zorganizowaniu uroczystości :

„Pasowanie na ucznia pierwszej klasy”
Zorganizowanie „Dnia Postaci z bajek”
Organizacja „Dnia pluszowego misia”
współorganizowanie balu karnawałowego
współorganizowanie konkursu na „Najpiękniejszą pisankę”
organizacja „Dzień Rodzinny”

- udział w komisji do konkursu recytatorskiego
„Światowy Dzień Poezji w bibliotece”.

Diagnozowanie własnych potrzeb w zakresie niezbędnych oraz możliwych form doskonalenia własnego warsztatu pracy realizowałam poprzez:
analizowanie swoich mocnych i słabych strony,
sumienne wypełnianie arkuszu samooceny,
obserwację zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli, w tym opiekuna stażu i dokonywanie ich ewaluacji pod kątem doskonalenia swojego warsztatu,
przeprowadzanie rozmów z rodzicami, branie pod uwagę ich oczekiwań, po zajęciach otwartych rodzice wyrażali swoją opinie
przeprowadzanie rozmów z rodzicami na temat zmian w zachowaniu dzieci oraz przyrostu wiedzy i umiejętności.

- poznanie procedury awansu;
- prawidłowe opracowanie
wniosku o rozpoczęcie stażu
prawidłowe skonstruowanie planu rozwoju zawodowego;
- udoskonalenie i wzbogacenie własnego warsztatu pracy o nowe formy i metody pracy;
- doskonaliłam umiejętności organizacyjne; - analizowałam podjęte zadania;
- dzięki ścisłej współpracy, moje zajęcia i uroczystości miały profesjonalny przebieg;
- udoskonalenie i wzbogacenie własnego warsztatu pracy o nowe formy i metody pracy; - właściwe planowanie zajęć;
- porównanie zajęć opiekuna i swoich oraz opracowanie wniosków do dalszej pracy, - - skonfrontowanie teorii z praktyką;
- efektywna realizacja podstawy programowej,
- uświadomienie sobie swoich słabych i mocnych stron, skonstruowanie wniosków na przyszłość;
- poczucie pewności, że wykonywana przeze mnie praca jest poprawna pod względem merytorycznym i metodycznym;
- doskonalenie umiejętności i motywacja do dalszej pracy;
- doskonalenie umiejętności planowania zajęć i ich realizacji,
- uzyskanie stałej, wzajemnej współpracy z innymi nauczycielami;
- poczucie pewności, że moje działania przynoszą pozytywne efekty i służą innym;
- osiągnięcie przez szkołę wyższego poziomu nauczania
wzbogacenie warsztatu pracy, zastosowanie poznanych metod na lekcjach;
- uatrakcyjnienie zajęć;
- polepszenie jakości zajęć oraz pracy uczniów, zwiększenie aktywności uczniów na lekcji,
- trwała wiedza uczniów,
- podniesienie efektywności nauczania w stosunku do uczniów mających problemy w nauce;
- zapoznanie się z nowymi pozycjami wydawniczymi na rynku i wykorzystanie ich na lekcjach;
- dzielenie się zdobytą wiedzą z innymi nauczycielami, wymiana doświadczeń podczas szkoleń;
- wzbogacenie o nowe doświadczenia;
- umiejętność zastosowania środków multimedialnych;
- poszerzenie wiedzy o właściwe zachowania sprzyjające bezpiecznemu zachowaniu;
- udoskonalenie własnego warsztatu pracy;
- organizacja atrakcyjnych zajęć edukacyjnych;
- polepszenie warunków pracy i zdrowia psychicznego;
- umiejętność określenia potrzeb uczniów;
- uatrakcyjnienie prowadzonych zajęć;
- dzięki stale dokonywanej autorefleksji i analizie własnej pracy zaplanowane prze mnie zajęcia były dostosowane do aktualnych potrzeb i możliwości wychowanków; - poznałam ciekawe formy i metody prowadzenia zajęć;
- rozwinęłam umiejętność indywidualizacji procesu nauczania, organizowania pracy dzieci w zespołach;

- korelacja oddziaływań opiekuńczo-wychowawczych;
- szkoła zyskuje uczniów mających możliwość uczestniczenia w zajęciach realizujących efektywnie podstawę programową oraz w zajęciach skonstruowanych prawidłowo, a także osiągają lepsze wyniki uczenia się;
- poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły;
- wyższy poziom nauczania w szkole oraz lepsze osiągnięcia uczniów;
- aktyna współpraca nauczyciel-rodzic-szkoła;
- właściwe reprezentowanie szkoły;
- podniesienie jakości pracy szkoły;
- promowanie szkoły;
- wypromowanie szkoły jako instytucji sprzyjającej kształtowaniu zdrowych nawyków żywieniowych oraz zdrowego stylu życia;
- rozwijanie zainteresowań dzieci;
- podniesienie atrakcyjności zajęć poprzez częstsze stosowanie środków multimedialnych;
- indywidualizacja nauczania;
- wieloaspektowość nauczania;
- wszechstronny rozwój uczniów;
- doposażenie pracowni przyrodniczych, matematycznych;

§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

ZADANIE I FORMA REALIZACJI
EFEKTY DLA NAUCZYCIELA
EFEKTY DLA SZKOŁY
Diagnozowanie postaw oraz osiągnięć wychowawczych uczniów.
Zapoznawałam się z orzeczeniami i opiniami uczniów, które zostały wydane przez Poradnię-Psychologiczno-Pedagogiczną. Realizowałam wskazania i zalecenia poradni dotyczące dostosowania wymagań edukacyjnych. Dostosowywałam metody i formy pracy z danym uczniem. Jako wychowawca przekazywałam innym nauczycielom informację dotyczącą wydanej przez poradnię opinii na temat moich wychowanków.
W czasie okresu stażu wnikliwie poznawałam postawy, zachowania i problemy reprezentowane przez uczniów
Przeprowadziłam wiele obserwacji oraz rozmów mających na celu poznanie potrzeb i oczekiwań uczniów;
Przeprowadzałam indywidualne rozmowy z uczniami w celu zapoznania się z sytuacja rodzinną, omówienia bieżących sytuacji problemowych.
Obejmowałam opieką ( zajęcia korekcyjno-kompensacyjne) uczniów z trudnościami w nauce. Przeprowadzałam indywidualne rozmowy w celu zrozumienia przyczyn trudności.
W celu lepszego zrozumienia potrzeb rozwojowych uczniów nawiązałam stałą współpracę z rodzicami. Oprócz zebrań ze wszystkimi rodzicami, organizowałam też rozmowy indywidualne, byłam w stałym kontakcie telefonicznym. Informowałam o frekwencji, osiągnięciach edukacyjnych, konfliktach, problemach zdrowotnych. Sporządzałam na bieżąco notatki ze spotkań, rozmów telefonicznych.
Współpracowałam z pedagogiem szkolnym oraz wychowawcami klas, rodzicami. Dzieliliśmy się informacjami na temat sukcesów, porażek, sytuacji problemowych oraz formy pomocy, jakiej potrzebują uczniowie. Koordynowałam współdziałanie pedagoga z rodzicami.
Przeprowadziłam także przesiewową diagnozę logopedyczna klas pierwszych w roku szkolnym 2017/2018
Co półrocze dokonywałam analizy osiągnięć uczniów podczas zajęć logopedycznych, określałam nowe cele.
Dokonywałam także ewaluacji zajęć z uczniami, u których wady wymowy zostały wyeliminowane.
Na początku każdego roku szkolnego pisałam ANALIZĘ INDYWIDUALNYCH POTRZEB LOGOPEDYCZNYCH, mająca na celu zobrazowanie, które dzieci potrzebują pomocy logopedycznej, jaką mają wadę wymowy, określałam charakter zajęć oraz cel terapii.

Bieżąca analiza zmian cywilizacyjnych oraz społecznych.
Zdobywałam oraz ciągle aktualizowałam wiedzę na temat nowych technologii, szczególnie w zakresie przekazu informacji oraz form porozumiewania się
W czasie trwania stażu aktywnie promowałam życie kulturalne naszego środowiska lokalnego:
promowanie aktywnego uczestniczenia w uroczystościach związanych z obchodem dnia odzyskania Niepodległości (11 listopada)
współudział w realizacji obchodów „Dni Namysłowa”.

Realizowanie zadań wychowawczych.
Realizowałam program wychowawczy poprzez- integracja zespołu klasowego poprzez organizację klasowych uroczystości jak Dzień Chłopaka, dzień Kobiet, Dzień Dziecka, zorganizowanie wycieczki do Zoo we Wrocławiu - zapoznanie i zachęcanie do rzetelnego wypełniania swoich obowiązków (obowiązki dyżurnego klasy) ;
- zapoznawanie z obowiązującymi przepisami drogowymi – uczestnictwo zespołu klasowego w ogólnopolskim konkursie „Szkoła przyjazna bezpieczeństwu; spotkania z policjantem, omawianie bezpiecznego zachowania podczas ferii zimowych oraz wakacji; rozwijanie zainteresowań uczniów – udział uczniów projekcie „Fascynujący świat nauki”; współudział rodziców w życie klasy szkoły i szkoły (udział rodziców w lekcjach dotyczących wykonywanych zawodów, aktywny udział rodziców przy organizacji uroczystości klasowych, wycieczek)
Wprowadziłam indywidualizację nauczania. Ze szczególnym uwzględnieniem uczniów wykazujących trudności w nauce, a także wobec uczniów szczególnie uzdolnionych (wspólne z uczniami ustalenie celu lekcji, refleksja końcowa, przedyskutowanie kryteriów sukcesu, stwarzanie atmosfery bezpieczeństwa, udzielanie informacji zwrotnej, organizowanie pracy w parach/grupach – jako forma wzajemnego nauczania, stosowanie na lekcji zróżnicowanych zadań i ćwiczeń dostosowanych do indywidualnego poziomu ucznia). Indywidualizację nauczania stosuję także podczas zajęć logopedycznych. Dostosowuję ćwiczenia do występujących wad wymowy oraz sprawności aparatu artykulacyjnego dziecka.
Opracowywałam opinie dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na temat poszczególnych uczniów, opinię na temat ucznia dla Sądu Rejonowego.
Obejmowałam opieką uczniów z trudnościami w nauce. (Organizowanie dodatkowych zajęć korekcyjno – kompensacyjnych)
Organizowałam dodatkowe konsultacje dla uczniów zdolnych. Motywowałam do dalszej pracy, zachęcałam do poszerzania wiedzy, udziału w konkursach,
Dawałam informację zwrotną uczniom po zaliczeniach pisemnych, ustnych. Wskazywałam szczególnie mocne strony ucznia, aspekty nad którymi warto popracować, zachęcałam do dalszej pracy.
Zbierałam informację od uczniów na temat ich sposobu uczenia się i pokazywałam im inne sposoby na skuteczną naukę podczas lekcji, czy zajęć dodatkowych.
Dawałam uczniom poczucie bezpieczeństwa na wycieczkach, wyjściach poprzez ustalenie jasnych reguł i przestrzegania procedur bezpieczeństwa.

Współopracowałam program adaptacyjny „Z uśmiechem do szkoły”.
Jego głównym celem jest stworzenie warunków organizacyjnych, wychowawczych, edukacyjnych do właściwej adaptacji ucznia w szkole.
Cele szczegółowe to:
zaspokojenie poczucia bezpieczeństwa uczniów podczas adaptacji do warunków szkolnych;
eliminowanie stresu adaptacyjnego;
motywowanie uczniów do podejmowania działań sprzyjających integracji w środowisku szkolnym;
nawiązanie bliskiego kontaktu w relacjach: nauczyciel – uczeń, nauczyciel – rodzic;
motywowanie rodziców oraz innych pracowników szkoły do zapewnienia optymalnych do łatwej adaptacji;
integracja rodziców ze szkołą w celu ułatwienia współpracy;
pedagogizacja rodziców w zakresie zaspokajania potrzeb dziecka jako warunków prawidłowego rozwoju;
poznanie oczekiwań rodziców wobec szkoły;
zapoznanie rodziców z bazą i pracownikami szkoły.
Program został napisany w roku szkolnym 2014/2015 przy współpracy z wychowawcami świetlicy, wychowawcami klas I, psychologiem, pedagogiem, logopedą. Rozpoczyna się jak dziecko jest w przedszkolu, w wieku 6 lat, a kończy się w klasie I, podczas uroczystości „Pasowania na Pierwszaka”.

Realizacja potrzeb rozwojowych uczniów wynikających ze specyficznych warunków środowiskowych.
Podczas stażu wnikliwie analizowałam osiągnięcia uczniów aby móc zaplanować najkorzystniejsze działania dydaktyczne, wychowawcze oraz opiekuńcze
Uczniom przejawiającym trudności w nauce prowadziłam zajęcia korekcyjno-kompensacyjne mające na celu nadrobienie zaległości w materiale edukacyjnym
Byłam w ciągłym kontakcie z rodzicami, wspólnie analizowaliśmy postępy oraz trudności napotykane przez uczniów. Owe spotkania pozwoliły na wnikliwe poznanie uczniów, dostosowanie metod nauczania do poziomu wiedz uczniów, poznanie zainteresowań uczniów oraz wykorzystanie ich w celu efektywnej nauki
Prowadziłam obserwację zachowań uczniów aby zrozumieć ich postawy i zachowania
Podczas trwania stażu nawiązałam współpracę z Miejską Biblioteką Publiczną w Namysłowie.
Mieliśmy możliwość uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez ową bibliotekę. Uczniowie zapoznali się z zasadami funkcjonującymi w bibliotece.
Nawiązaliśmy także współpracę ze szkolną biblioteką. Podczas spotkania zostały założone szkolne karty biblioteczne, uczniowie mieli możliwość wypożyczenia książek, zapoznania się z regulaminem szkolnej biblioteki. Owe spotykanie zostało zakończone wręczeniem dyplomu.
Nawiązałam współpracę ze Strażą Pożarną oraz Policją. Dzięki uczestnictwie w programie „Szkoła przyjazna bezpieczeństwu” mieliśmy możliwość zwiedzenia remizy strażackiej w Namysłowie. Zapoznaliśmy się z warunkami pracy strażaka, zaprezentowano nam jak odbywa się zgłaszanie wypadków, przypomnieliśmy najważniejsze numery alarmowe. Odwiedziliśmy także siedzibę Dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji oraz Straży Miejskiej. Zapoznaliśmy się jak wygląda praca Dzielnicowego oraz Strażnika Miejskiego. Poznaliśmy ich obowiązki. W Straży Miejskiej mieliśmy możliwość obejrzenia podglądu monitoringu w Namysłowie.
Nawiązałam także współpracę z Sądem Rodzinnym (wydanie opinii o uczniu), OPS, PCPR.

- możliwość lepszego wsparcia dziecka w jego trudnościach, a także zauważenie szczególnych uzdolnień i rozwijanie ich;
- przestrzegania podmiotowości ucznia;
- stosowanie zindywidualizowanego procesu nauczania;
- lepsze i szybsze rozpoznawanie potrzeb uczniów;
- doskonalenie umiejętności właściwego interpretowania zapisów w opiniach;
- umiejętność wdrażania wniosków i realizacja wskazań ujętych w opinii PPP przyczynia się do wzrostu efektów uczenia się;
- indywidualizacja procesu nauczania, wspieranie dobrych stron uczniów i stymulowanie tych wymagających poprawy;
- umiejętność eliminowania niewłaściwych zachowań;
- prawidłowe rozplanowanie pracy z uczniami wykazującymi trudności w nauce, obserwacja efektywności wdrażanych metod (postępów bądź porażek);
- poznanie możliwości, ograniczeń, zainteresowań uczniów i wytworzenie więzi między nimi a nauczycielem;
- doskonalenie swoich umiejętności jako wychowawca;
- utożsamianie się ze wspólnota mieszkańców naszej miejscowości;
- poznanie tutejszej kultury;
- integracja zespołu klasowego;
- umiejętność zapobiegania izolowaniu uczniów;
- pokazanie uczniom form aktywnego spędzania czasu wolnego, nawiązanie serdecznych i kulturalnych kontaktów rówieśniczych;
- efektywna współpraca z rodzicami i wspólne rozwiązywanie problemów wychowawczych i dydaktycznych;
- rozpoznawanie potrzeb psychofizycznych dzieci;
-nawiązanie współpracy z innymi nauczycielami i Dyrektorem oraz rodzicami ;
- pogłębianie wiedzy o pracy służb bezpieczeństwa;
- zwiększenie poczucia bezpieczeństwa;
- uatrakcyjnienie zajęć;

- pozytywna relacja szkoła – rodzic, szkoła - uczeń;
- podniesienie atrakcyjności szkoły;
– wspieranie i wypełnianie statutowych celów szkoły w zakresie wspomagania dzieci z trudnościami;
- podniesienie atrakcyjności szkoły;
- wszechstronny rozwój ucznia;
- przestrzeganie poczucia podmiotowości ucznia;
- indywidualizację nauczania;
- właściwa współpraca z PPP;
- zaangażowanie uczniów w życie szkoły, wzrost poczucia przynależności do społeczności szkolnej;
promocja szkoły w środowisku lokalnym;
- doskonalenie przez uczniów umiejętności korzystania z zasobów bibliotecznych oraz propagowanie czytelnictwa;
- poznanie przez uczniów najbliższych okolic oraz nauka poszanowania środowiska naturalnego;
- podniesienie atrakcyjności szkoły;
- zwiększenie poczucia bezpieczeństwa;

§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

ZADANIE I FORMA REALIZACJI
EFEKTY DLA NAUCZYCIELA
EFEKTY DLA SZKOŁY
Wykorzystanie w praktyce technologii komputerowej
i informacyjnej.
Praca nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej oraz logopedy nie może istnieć bez komputera. Podczas swojej pracy przygotowywałam liczne pomoce edukacyjne przy pomocy komputera.
Nawiązałam ścisłą współpracę z opiekunem pracowni informatycznej.
Podczas zajęć licznie korzystam z pomocy laptopa/komputera (prezentacje w Powe Point, odtwarzanie filmów, dźwięków, obrazków)
Tworzyłam scenariusze zajęć, ogłoszenia, sprawozdania, ewaluacje, dokumenty związanych z realizacją stażu przy pomocy technologii komputerowej.
Opracowywałam także dokumentację szkolną.
Analizę indywidualnych przypadków logopedycznych
plan terapii zajęć logopedycznych
sprawozdania z zajęć logopedycznych
Pisałam sprawozdania z uroczystości szkolnych.
Dokumentowałam przebieg stażu.
W ramach projektu „Klucz do kompetencji”
prowadziłam „Kółko zainteresowań informatycznych”, podczas których uczniowie mieli możliwość doskonalenia swoich pasji informatycznych.
Prowadziłam elektroniczny dziennik „Librus.pl”

Korzystanie z edukacyjnych serwerów internetowych.
Podczas zajęć z edukacji wczesnoszkolnej oraz zajęć logopedycznych licznie korzystałam ze stron internetowych jak:
- „Mimowa.pl”
- „Printoteka.pl”
- „Superkid.pl”
- „ Wsip.pl”
W celu doskonalenia zawodowego licznie korzystam z serwisu internetowego „Facebook – teczka logopedy”. Licznie uczestniczę w webinarach. Przedłożyłam także zaświadczenia w uczestnictwie dwóch webinarów:
- „Opóźniony rozwój mowy”
- „Autyzm”
Publikacja Planu rozwoju zawodowego oraz sprawozdania z rozwoju zawodowego w serwisie internetowym „Facebook – teczka logopedy” oraz portalu www.publikacje.edux.pl.

- atrakcyjne i trwałe pomoce dydaktyczne;
- systematyczne powiększanie swojej bazy materiałów;
- uatrakcyjnienie zajęć;
- trwała wiedza i umiejętności zdobyte w czasie zajęć;
- prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej;
- wykorzystanie ciekawych metod podczas zajęć, przełamanie rutyny;
- umiejętność rozwijania zainteresowań uczniów, wzbudzenie ich aktywności podczas zajęć;
-pozyskiwanie wiedzy o szkoleniach;
- prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, korzystanie z e-dziennika;

- prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej;
- wykorzystanie ciekawych metod podczas zajęć, przełamanie rutyny;
- rozwijanie zainteresowań uczniów, wzbudzenie ich aktywności podczas zajęć,
- szkoła zyskała pracownika dbającego o swój rozwój zawodowy;
- wiedza zdobywana w ciekawy i atrakcyjny dla uczniów sposób;

§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowaniu w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zdań

ZADANIE I FORMA REALIZACJI
EFEKTY DLA NAUCZYCIELA
EFEKTY DLA SZKOŁY
Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych.
Podczas trwania stażu brałam aktywny udział w konferencjach i szkoleniach metodycznych.
Ukończyłam:
kursy: „Ocenianie kształtujące jako sposób budzenia w uczniach odpowiedzialności za własny rozwój”
„Superwizja w szkole”

szkolenia metodyczne: „Zimowe zabawy plastyczne”
„Aktywny uczeń – metody aktywizujące w pracy z dzieckiem młodszym”
„Diagnozowanie zaburzeń sprzężonych”

konferencję szkoleniową „Szkolni Liderzy Pozytywnego Myślenia”

webinary:
„Opóźniony rozwój mowy”
„Autyzm”

ukończyłam czterosemestralne studia podyplomowe „Logopedia”.

Gromadzenie i studiowanie literatury z wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki i dydaktyki.
Współuczestniczyłam w zespole WDN (Wewnętrzne Doskonalenie Nauczycieli). Uczestniczyłam w spotkaniach oraz organizowałam spotkania podczas, których omawialiśmy przygotowane przez nas tematy. Wymieniałyśmy się swoimi spostrzeżeniami, doświadczeniami, wspólnie omawiałyśmy nasze problemy i sukcesy edukacyjne, wychowawcze.

samodzielnie studiowałam literaturę pedagogiczną oraz logopedyczną
- „Metody wywoływania głosek” Jagoda Cieszyńska
- „Terapia wad wymowy” Edyta Joanna Lichota”
- „Oblicza wad wymowy” Ewa Małgorzata Skorek”
- „Miłe uszom dźwięki: usprawnienie narządów mowy i ćwiczenia prawidłowego wymawiania głosek” Iwona Michalak – Widera
- „ Podstawy logopedii” Grażyna Jastrzębowska
- „Logopedia” Irena Styczek
- „Jak uczy się mózg” M. Spitzer
- „Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się” Ewa Gruszczyk-Kolczyńska
- „Cyfrowa demencja. W jaki sposób pozbawiamy rozumu siebie i swoje dzieci.” M. Spitzer
- „Wszystkie dzieci są zdolne. Jak marnujemy wrodzone talenty” G. Huther, U. Hauser
- „Neurodydaktyka. Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi” M. Żylińska
- „Jak mówić żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać żeby dzieci do nas mówiły” E. Mazlish, A. Faber

Aktywne realizowanie zdań wychowawczych, dydaktycznych oraz opiekuńczych realizowałam poprzez:
poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków, rozmowy wychowawcze, obserwacja uczniów, współpraca z PPP i OPS
współpracę z rodzicami
bieżące rozwiązywanie problemów wychowawczych i dydaktycznych
wykorzystanie znajomości zagadnień z zakresu pedagogiki, psychologii, znajomości prawa oświatowego do diagnozowania konieczności kierowania uczniów z trudnościami w nauce, zaburzeniami w zachowaniu do PPP
praca w zespołach przedmiotowych i wychowawczych
Pedagogizacja rodziców:
indywidualne rozmowy z rodzicami na temat wspierania rozwoju dziecka,
organizowanie i prowadzenie grupowych zebrań z
rodzicami,
spotkania z rodzicami podczas posiedzeń zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
wypracowanie wspólnego stanowiska dotyczącego pracy z dzieckiem.

- wymiana doświadczeń;
- poddanie się autorefleksji;
- doskonalenie warsztatu pracy poszerzenie wiedzy dydaktycznej;
- polepszenie relacji nauczyciel – rodzic;
- udoskonalenie techniki współpracy nauczyciel – uczeń;
- przestrzeganie trójpodmiotowości ucznia;
rozwijanie własnych kompetencji wg aktualnych potrzeb.

- szkoła zyskała nauczyciela dbającego o wszechstronny rozwój ucznia;
- podniesienie atrakacyjności zajęć;
- stosowanie różnorodnych rozwiązań w sytuacjach problemowych;
- pełnowartościowy nauczyciel;
- efektywna współpraca szkoła – rodzic – nauczyciel;
§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,
w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż

ZADANIE I FORMA REALIZACJI
EFEKTY DLA NAUCZYCIELA
EFEKTY DLA SZKOŁY
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego organizacji i pracy szkoły realizowałam poprzez:
poznanie zasad funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 3 w Namysłowie poprzez analizę dokumentacji stanowiącej podstawę prawną funkcjonowania szkoły: statut szkoły, regulaminy Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej, WSO, program profilaktyczno-wychowawczy szkoły.

Aktualizacja wiedzy na temat zmian związanych z procedurą awansu.
W czasie trwania stażu analizowałam:
Kartę Nauczyciela,
Ustawę o systemie oświaty.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
Na bieżąco analizowałam rozporządzenia MEN.
Zapoznawałam się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopień zawodowy.

Moje aktywne uczestnictwo w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego opierało się na:
Udziale w posiedzeniach Rady Pedagogicznej i zespołów opracowujących i modyfikujących przepisy wewnętrzne (Statut Szkoły)
Dostosowanie własnej oferty edukacyjnej do wymogów prawa
ukończenie czterosemestralnych studiów podyplomowych „Logopedia”
Udziale w zespole wychowawczym.
Współuczestnictwie także w zespole WDN (Wewnętrzne Doskonalenie Nauczycieli). Uczestniczyłam w spotkaniach oraz organizowałam spotkania podczas, których omawialiśmy przygotowane przez nas tematy. Wymieniałyśmy się swoimi spostrzeżeniami, doświadczeniami, wspólnie omawiałyśmy nasze problemy i sukcesy edukacyjne, wychowawcze.

- poznanie aktualnych zasad funkcjonowania szkoły;
- praca zgodnie z podstawą programową, zapoznanie się ze zmianami w tej podstawie;
- rozwijanie współpracy z rodzicami i pomoc uczniowi znajdującemu się w trudnej sytuacji;
- uporządkowanie warsztatu pracy;
- prawidłowe opracowanie planu rozwoju zawodowego oraz sprawozdania z jego realizacji;
- znajomość i właściwe stosowanie przepisów prawa oświatowego;
- pewność działań własnych, umiejscowionych w odpowiednich ramach prawnych dzięki bieżącemu śledzeniu zmian w przepisach;
- systematyczność w pracy dzięki konieczności dokumentowania swoich działań;
- prawidłowe wywiązywanie się z obowiązków nauczyciela i wychowawcy;

- prawidłowe opracowywanie zajęć edukacyjnych;
- właściwa realizacja podstawa programowa;
- poprawna relacja szkoła – rodzic – nauczyciel;
- zapewnienie poprawnej realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

PODSUMOWANIE:
Okres stażu był dla mnie bardzo aktywnym okresem pracy zawodowej. Przyniósł w mojej pracy wiele wyzwań i wzbogacił o nowe doświadczenia. Analizując swoją dotychczasową pracę mogę stwierdzić, że założone przeze mnie cele zostały zrealizowane. Dzięki nim poszerzyłam swoją wiedzę i umiejętności pedagogiczne. Podejmowałam działania, które wzbogaciły mój dotychczasowy warsztat pracy oraz metody pracy. Potrafię planować i organizować własną pracę oraz dokumentować swoje działania. Analizuję ich skuteczność, a jeśli zachodzi konieczność, modyfikuję je.
Uwzględniam w swojej pracy problematykę środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
Wszystkie moje działania były ukierunkowane na ucznia, rozwijanie jego zainteresowań, umiejętności oraz pomocy w sytuacjach koniecznych. Swoją pracę dostosowywałam do możliwości i potrzeb ucznia.
Korzystam z różnych form doskonalenia zawodowego: kursy, szkolenia, warsztaty, szkolenia online, dzięki którym podwyższam swoje kompetencje zawodowe. Dały mi one możliwość wykorzystania nabytych umiejętności na zajęciach i w kontaktach z uczniami.
Systematycznie studiuję literaturę fachową i pogłębiam swoją wiedzę. Znam i stosuję przepisy prawa oświatowego w zakresie potrzeb szkoły, w której pracuję. W swojej pracy wykorzystuję metody aktywizujące ucznia, a także technologię komputerową i informacyjną. Satysfakcję przyniosła mi także praca wychowawcza z zespołem klasowym. Dzięki niej nabyłam wiele przydatnych umiejętności.
Starałam się rzetelnie i z zaangażowaniem wypełniać powierzone mi obowiązki, realizować zaplanowane zadania.
Realizowanie postawionych założeń nauczyło mnie wytrwałości w dążeniu do celu. Podejmowane działania stały się dla mnie inspiracją, wyzwalały nowe pomysły. Jestem przekonana, że praca nad sobą i swoimi dokonaniami wcale nie dobiegła końca i jeszcze wiele przede mną. W ciągle zmieniającym się świecie samokształcenie staje się wymogiem, dlatego planuję dalej się uczyć i doskonalić swoje umiejętności i kompetencje zawodowe. Mam nadzieję, że kolejne lata będą równie efektywne i przyczynią się do wzrostu jakości pracy szkoły.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.