X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44767
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Łódź, 04.06.2020

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
W OKRESIE STAŻU
NA NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Nauczyciel: mgr Piotr Jung, nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie
Szkoła: Szkoła Podstawowa nr 164 im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Łodzi
Opiekun stażu: mgr Agnieszka Grabowska
Data rozpoczęcia stażu: 01 września 2017
Data zakończenia stażu: 31 maj 2020
Cel podejmowanego stażu: Uzyskanie awansu na stopień nauczyciela mianowanego

WSTĘP:
Staż był okresem ciężkiej pracy mający na celu realizację wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego oraz założeń z planu rozwoju zawodowego. Jako nauczyciel osiągnęłam przez ten czas bardzo wiele. Brałem udział w licznych przedsięwzięciach, które wzbogacając mnie jako osobę, dały również możliwość rozwoju na polu zawodowym. Jako nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie mogłem czerpać ze wszystkich tych przedsięwzięć to, co najlepsze dla zawodowego rozwoju mojej osoby, a co za tym idzie wzbogacać i rozwijać mój warsztat dydaktyczny. Zdobyte doświadczenie przekazuję uczniom, poznane, często nowatorskie metody pracy, wdrażam w klasie. Moi uczniowie mają możliwość czerpania nauki nie tylko w standardowy, szkolny sposób. Wychowankowie wiedzą, że zawsze mogą zwrócić się do mnie z prośbą o pomoc, podzielić się swoimi uwagami, przeżyciami i pochwalić odniesionymi sukcesami. Spoglądając na ten okres, mogę stwierdzić, że był to czas owocnego i dobrego rozwoju dla mnie jako człowieka, nauczyciela i wychowawcy.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

1. Poznanie procedury awansu zawodowego:
Przed rozpoczęciem awansu dokonałem analizy przepisów Prawa Oświatowego. Stworzyłem na własny użytek zbiór podstawowych informacji prawnych dotyczących awansu. Korzystałem ze wskazówek zamieszczanych przez portale internetowe poświęcone awansowi zawodowemu takich jak: literka.pl; profesor.pl; wodn.lodz.pl. Uczestniczyłem w konsultacjach na temat: „Plan rozwoju zawodowego”.

Efekty:
Wszystkie działania podejmowane w związku z poznawaniem procedury awansu zawodowego dały mi możliwość wyznaczenia konkretnych zadań niezbędnych do opracowania i realizacji planu rozwoju zawodowego. Zebranie i przeanalizowanie najważniejszych informacji prawnych ułatwiło mi sformułowanie niezbędnych dokumentów, a także przygotowanie się do egzaminu.

2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
We wrześniu 2017 roku podjąłem współpracę z opiekunem stażu. Ustaliliśmy jej zasady, opracowaliśmy kontrakt. Korzystałem z pomocy opiekuna przy tworzeniu wszelkiej dokumentacji związanej z awansem zawodowym. Miałem możliwość obserwacji lekcji prowadzonych przez opiekuna stażu i sam również prowadziłam zajęcia w jego obecności. Mimo tego, że opiekun stażu nie był nauczycielem historii ani wiedzy o społeczeństwie, współpraca między mną a opiekunem przebiegała bardzo dobrze. Opiekun stażu jako nauczyciel języka polskiego, czyli przedmiotu z grupy przedmiotów humanistycznych, był znakomitym przewodnikiem dla mnie jako nauczyciela odbywającego staż.

Efekty:
Określenie warunków współpracy pozwoliło na sprecyzowanie oczekiwań ze strony opiekuna i moich, a także umożliwiło mi poznanie powinności związanych z realizacją planu rozwoju zawodowego. Przy współpracy z opiekunem napisałem wniosek o rozpoczęcie stażu, plan rozwoju zawodowego oraz sprawozdanie. Dzięki zajęciom, które obserwowałem, poznałem inne metody nauczania. Poszerzyłem swoją wiedzę merytoryczną i swój warsztat pracy z uczniami. Miałem szansę wymienić się doświadczeniami i spostrzeżeniami na temat obserwowanych lekcji. Uczestniczyłem także w zajęciach prowadzonych przez innych nauczycieli, co również wzbogaciło mnie o nowe doświadczenia i metody.
Wspólnie z opiekunem dbaliśmy o to, by każda lekcja była omówiona. Mogłem dokonać analizy swoich mocnych i słabych stron, ocenić swoje przygotowanie merytoryczne, dobór metod pracy, a także zaangażowanie uczniów. Dodatkowo prowadziłem zajęcia w obecności innych nauczycieli, a także Dyrekcji, co dodatkowo pozwoliło mi na dokonanie analizy pracy własnej i doskonalenie umiejętności dydaktycznych.

3. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
W całym okresie stażu na początku każdego roku szkolnego dokonywałem analizy programów nauczania i na tej podstawie opracowywałem rozkłady nauczania i plany wynikowe nauczanych przedmiotów. W każdym roku czyniłem to biorąc pod uwagę kolejne etapy zmian związanych z wdrażaniem reformy edukacji i zmianami podstawy programowej. Stworzyłem przedmiotowe systemy oceniania zgodne z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania.
Doskonaliłem umiejętności tworzenia konspektów lekcji. Samodzielnie opracowywałem sprawdziany, dobierając różnorodne metody i narzędzia sprawdzające wiedzę i umiejętności uczniów. Korzystałem przy tym z moich doświadczeń egzaminatora egzaminu maturalnego z historii i wiedzy o społeczeństwie.
Poznawałem i wdrażałem różne metody nauczania. Stosowałam nowoczesne metody nauczania w celu uatrakcyjnienia zajęć, wykorzystując multimedia. Prowadziłem zajęcia w obecności opiekuna stażu i Dyrekcji. Obserwowałem zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu.
Przygotowywałem samodzielnie różnorodne pomoce dydaktyczne w postaci: map historycznych, plansz, schematów, prezentacji multimedialnych, filmów a także gromadziłem gotowe już pomoce korzystając z wszelkich dostępnych na rynku zasobów, jak również z zasobów internetowych, często modyfikując je do potrzeb edukacyjnych moich uczniów. Otrzymując pod opiekę pracownię, która wcześniej była salą katechetyczną, całkowicie przekształciłem ją we właściwą pracownię historyczną. Stworzyłem nowy środek dydaktyczny w przestrzeni szkolnej. Jest nim „słupek”, który jest wykorzystywany jako stały element edukacyjno - dekoracyjny, poprzez który przypominam uczniom o ważnych rocznicach, świętach i wydarzeniach historycznych. „Słupek” jest wykorzystywany również przez innych nauczycieli.
Stosowałem aktywne metody nauczania oraz zróżnicowane formy pracy z uczniami. Wprowadziłem pilotażowo w klasie wychowawczej innowację metodyczną eliminującą z lekcji historii tradycyjny zeszyt z notatkami. Zastąpiłem go systemem kart pracy samodzielnie przeze mnie tworzonych, które mają usprawnić pracę uczniów na lekcji, lepiej systematyzować ich wiedzę i pomagać im w efektywniejszym zdobywaniu wiedzy z historii.
Systematycznie wzbogacałem swoją wiedzę i umiejętności dydaktyczne poprzez uczestnictwo w wewnątrzszkolnych i zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego oraz poprzez samokształcenie.
Uczestniczyłem w pracach Rady Pedagogicznej, a także humanistycznego zespołu przedmiotowego, korzystając z dorobku innych nauczycieli i dzieląc się własnym doświadczeniem.

Efekty:
Dzięki tym działaniom jasno określam zakres materiału obowiązujący w danym roku szkolnym, przedstawiając go na pierwszych zajęciach po wakacjach. Mam jasno wytyczone cele pracy. Potrafię uporządkować lekcję, wyznaczyć cele i dostosować metody służące ich osiągnięciu. Umiem racjonalnie „dysponować” czasem.
Udoskonaliłem swój warsztat pracy o przykłady efektywnego wykorzystania metod aktywizujących. Poznałem nowe sposoby realizacji materiału w oparciu o w/w metody pracy. Dzięki temu moi uczniowie mogą zdobywać większą wiedzę i umiejętności, a także osiągać lepsze wyniki w nauce. Uczniowie klasy, w której wdrożyłem innowację, i ich rodzice pozytywnie podeszli do zamiany tradycyjnego zeszytu na system kart pracy. Usprawnił on znacznie przyswajanie wiedzy dzięki jasno określonym zadaniom i konieczności kontroli czasu pracy. Uczniowie tej klasy chętnie sugerują pewne ulepszenia i modyfikacje, przez co stają się jakby współautorami kart pracy i tworzonego wspólnie „klasowego zeszytu kart pracy”.
Potrafię stworzyć odpowiednio dostosowane do poziomu klas i uczniów sprawdziany wiadomości. Dysponuję zasobami samodzielnie przygotowanych sprawdzianów, które mogę modyfikować i dostosowywać do potrzeb klas, jak i uczniów. Jestem bogatszy w wiedzę dotyczącą wyboru programu nauczania, podręcznika.
Posiadam całkiem sporą bazę pomocy naukowych, które wykorzystuję na lekcjach, a także dzielę się nią z innymi nauczycielami oraz uczniami w zależności od sytuacji i potrzeb. Dzięki temu uczniowie mogą efektywniej przyswajać wiedzę i zdobywać umiejętności. Poprzez moje działanie szkoła otrzymała pełnowartościową pracownię historyczną.

4. Ewaluacja własnych działań.
Dokonywałem ewaluacji rozkładów nauczania i planów wynikowych do nauki historii i wiedzy o społeczeństwie, uwzględniając wnioski z nadzoru pedagogicznego na dany rok szkolny. Modyfikowałem rozkłady nauczania i plany wynikowe, dostosowując je do wdrażanej nowej podstawy programowej. Analizowałem wyniki w nauce uczniów i modyfikowałem metody pracy w zależności od potrzeb.
Systematycznie dokonywałem analizy własnej pracy. Wprowadzałem zmiany w pracy dydaktycznej, dostosowując je do możliwości uczniów oraz wymagań edukacyjnych tak, aby uwzględniały potrzeby zarówno uczniów zdolnych, uczniów z opiniami i orzeczeniami poradni psychologiczno-pedagogicznej a także obcokrajowców. Przeprowadzałem ankiety wśród uczniów oraz rodziców i uwzględniając ich wyniki dostosowywałem wszelkie działania dydaktyczno-wychowawcze do potrzeb uczniów. W ostatnich miesiącach stażu zmodyfikowałem formę pracy oraz metody tak, aby dostosować je do potrzeb i warunków pracy zdalnej.
Ponadto poddawałem ewaluacji Przedmiotowe Systemy Oceniania w celu korelacji z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania. W ostatnim okresie stażu zmodyfikowałem Przedmiotowe Systemy Oceniania, by dostosować je do specyfiki kształcenia na odległość.

Efekty:
Zdobyłam umiejętność analizowania swoich mocnych i słabych stron. Potrafię ocenić swoje przygotowanie merytoryczne, dobór metod pracy, a także zaangażowanie uczniów. Umiem wyciągać wnioski do dalszej pracy. Dzięki opracowaniu przedmiotowych systemów oceniania każdy uczeń i rodzic ma czytelne i jasne zasady uzyskiwania stopni na lekcji historii i wiedzy o społeczeństwie. Potrafię określić zadania nauczyciela wychowawcy, a także uczniów, w zależności od przedziału klasowego. Umiem sprecyzować zasady współpracy z uczniami i rodzicami. Przejście do trybu pracy zdalnej nie sprawiło większych trudności ani mnie, ani moim uczniom. Jasno określone zasady, odpowiednio do sytuacji dostosowane formy i metody pracy, a także zmodyfikowane pomoce dydaktyczne pozwoliły mi kontynuować nauczanie w formie zdalnej.

§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

1. Diagnozowanie potrzeb rozwojowych i sytuacji rodzinnej uczniów.
Zapoznałem się z opiniami i orzeczeniami poradni psychologiczno-pedagogicznej uczniów. Konsultowałem je z pedagogiem i psychologiem szkolnym a następnie dostosowałem formy i metody pracy do wskazań w nich zawartych.
Systematycznie prowadziłem zebrania z rodzicami zgodnie z ustalonymi harmonogramami zebrań. Na zebraniach w klasie wychowawczej przeprowadziłem warsztaty na tematy związane z uzależnieniem od komputera, gier komputerowych i Internetu a także związane z problemem narkotyków i substancji psychoaktywnych. Przygotowałem na zebrania dla rodziców wszystkich klas prezentacje i warsztat na temat gier komputerowych i ich odpowiedniego dostosowania do wieku i bezpieczeństwa.
Przeprowadzałem indywidualne spotkania z rodzicami w ramach konsultacji zgodnie z ustalonymi terminami oraz dodatkowe w razie zaistniałych potrzeb. Podczas spotkań z rodzicami dążyłem do tego, aby rodzice byli moimi partnerami w pracy.
Współpracowałem z trójką klasową, organizując różne imprezy i uroczystości klasowe, a także rozwiązując problemy wewnątrzklasowe. Współpracowałem także ze szkolną Radą Rodziców, uwzględniając ich propozycje i wnioski oraz współorganizując imprezy szkolne zgodnie z przyjętym harmonogramem imprez szkolnych a także organizując nagrody dla laureatów organizowanych przeze mnie konkursów wewnątrzszkolnych.
Aby lepiej zrozumieć problemy wychowawcze i reagować na zaistniałe sytuacje, systematycznie korzystałem z konsultacji z pedagogiem i psychologiem szkolnym, a także z innymi nauczycielami,. Przez cały okres stażu prowadziłem obserwacje uczniów, aby lepiej poznać i przeanalizować ich potrzeby i możliwości. Przeprowadzałem indywidualne rozmowy z uczniami, co pomogło mi zdiagnozować i rozwiązywać ich problemy, zarówno szkolne jak i osobiste.

Efekty:
Dzięki tym działaniom mogę lepiej określać potrzeby uczniów z opiniami PPP i dostosowywać do nich metody pracy, co pozwoli uczniom ze szczególnymi potrzebami lepiej zdobywać wiedzę i umiejętności a przez to osiągać lepsze wyniki w nauce. Sprawniej także analizuję potrzeby pozostałych uczniów i dostosowuję do nich metody i formy pracy.
Zbudowałem pozytywne relacje z rodzicami, którzy chętnie pojawiali się na zebraniach i konsultacjach. Zapoznałem się z sytuacją rodzinną wychowanków i dzięki temu mogłem służyć radą i pomocą tym, którzy się do mnie zwracali. Dzięki dobrej współpracy rodzice klas wychowawczych chętnie i aktywnie uczestniczą we wszelkich uroczystościach klasowych i szkolnych a tym samym w życiu klasy i szkoły. Dzięki moim prezentacjom i warsztatom rodzice zwrócili większą uwagę na problemy związane z uzależnieniem od Internetu i gier komputerowych. Pozytywne relacje z rodzicami zaowocowały przekazaniem na rzecz mojej pracowni nowoczesnego i funkcjonalnego biurka. Dobre relacje z rodzicami lepiej wpływają na funkcjonowanie szkoły.

2. Uwzględnienie w swojej pracy potrzeb rozwojowych uczniów i problematyki środowiska lokalnego.
Przez cały okres stażu odbywałem konsultacje dla uczniów zgodnie z harmonogramem i planem szkolnym, w tym również dla uczniów objętych pomocą i z trudnościami w nauce. Prowadziłem zajęcia wyrównawcze dla uczniów z trudnościami w nauce, objętymi pomocą psychologiczno-pedagogiczną a także dla obcokrajowców zgodnie z planem. Podczas tych zajęć dostosowywałem się do zaleceń na podstawie opinii i zaleceń psychologa i pedagoga szkolnego.
Przygotowywałem uczniów do olimpiady historycznej oraz innych mniejszych konkursów.
Byłem organizatorem szkolnych konkursów dla klas młodszych związanych z dniem niepodległości, Konstytucją 3 maja, tematyką II wojny światowej i wiedzy o Polsce.
W okresie stażu organizowałem corocznie uroczystości związane z dniem niepodległości i rocznicami uchwalenia Konstytucji 3 maja. Organizując te uroczystości chciałem odejść od formuły tradycyjnego apelu, dlatego organizowałem je w postaci sesji multimedialnych, gier edukacyjnych i konkursów, w których zaangażowana była i brała udział cała społeczność szkolna. Na okres stażu przypadła 100 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Było to jedno z moich największych wyzwań. Jako koordynator i główny organizator przygotowałem przy współpracy wszystkich nauczycieli plan kilkudniowych uroczystości związanych z tą rocznicą. Współorganizowałem także imprezy z okazji Dnia Dziecka w formie pikników rodzinnych.
Byłem opiekunem podczas wyjazdów na Ukrainę do Kostiuchnówki po Ogień Niepodległości. Daje to możliwość promocji szkoły, ale również możliwość wyjazdu uczniów na Wschód i uczestnictwa w żywej lekcji historii. Kontynuacja tych zadań pobudza w uczniach świadomość narodową i kształtuje postawy patriotyczne, a dla mnie jako nauczyciela-opiekuna jest szansą na wymianę doświadczeń z sąsiadami zza wschodniej granicy. W przedsięwzięciu biorą udział przedstawiciele władz z Ukrainy i Polski, co podnosi rangę tego wydarzenia i daje dzieciom i nauczycielom z naszej szkoły możliwość uczestniczenia w prestiżowym wydarzeniu. Następstwem tych wyjazdów było przygotowanie wraz z dyrekcją szkoły uroczystego przekazania przez uczniów naszej szkoły „światełka pokoju” przywiezionego z Ukrainy władzom miasta i województwa podczas uroczystości niepodległościowych pod Archikatedrą Łódzką.
Organizowałem i współorganizowałem wycieczki szkolne i zieloną szkołę oraz wyjścia do teatrów i kina. Jako wychowawca ósmej klasy organizowałem wyjścia na targi szkolne i warsztaty i festiwale zawodów i różne warsztaty, konferencje i prezentacje o tej tematyce, aby pomóc uczniom podjąć właściwą decyzję co do wyboru szkoły średniej.
Brałem udział w „Dniach Otwartych” na terenie szkoły podejmując działania promujące naszą szkołę, przygotowując lekcje pokazowe dla przedszkolaków. W okresie stażu pełniłem funkcje opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy szkolnej.
Efektem dobrej współpracy z rodzicami było organizacja spotkania uczniów z Konsulem Honorowym Republiki Węgier. Uczniowie mogli poznać historyczne aspekty współpracy polsko-węgierskiej na przestrzeni wieków a także zaznajomić się z kulturą węgierską.

Efekty:
Dzięki konsultacjom i zajęciom wyrównawczym uczniowie mający problemy w nauce historii nadrobili braki wiedzy, co zaowocowało uzyskaniem przez nich satysfakcjonujących wyników i ocen na miarę ich możliwości. Uczniowie obcokrajowcy dzięki dodatkowym zajęciom i konsultacjom nadrobili braki w wiedzy, poszerzyli zasób słownictwa w języku polskim, dzięki czemu mogli wyrównać różnice programowe i dorównać pozostałym uczniom w pracy na lekcjach.
Przygotowanie uczniów do konkursów poszerzało ich wiedzę z zakresu historii. Zachęcanie ich do udziału, motywowanie spowodowało, że z roku na rok ilość uczniów biorących udział w olimpiadach i konkursach, zarówno zewnętrznych jak i szkolnych, wzrastała. Uczniowie mieli możliwość odnieść sukces i uzyskać satysfakcję z osiągnięć, ujawnić talenty i rozwijać zainteresowania. Dzięki tym działaniom rozwinąłem umiejętność inspirowania i motywowania młodych ludzi do poszerzania i zdobywania wiadomości oraz umiejętności. Jednocześnie udział uczniów w konkursach zewnętrznych zapewnił szkole promocję.
Podczas organizowania uroczystości szkolnych wprowadziłem pewnego rodzaju innowacje. Odejście od tradycyjnych apeli i akademii spowodowało, że uczniowie zwrócili większą uwagę na historię Polski, bardziej angażowali się w ich organizację i chętniej brali w nich udział. Wyjazdy na Ukrainę po Ogień Niepodległości dały, ale również utworzyły dzieciom możliwość wyjazdów i uczestnictwa w żywej lekcji historii. Kontynuacja tych zadań pobudza w uczniach świadomość narodową i kształtuje postawy patriotyczne, a dla mnie jako nauczyciela opiekuna jest szansą na wymianę doświadczeń z sąsiadami zza wschodniej granicy. W przedsięwzięciu biorą udział przedstawiciele władz z Ukrainy i Polski, co podnosi rangę tego wydarzenia i daje dzieciom i nauczycielom z naszej szkoły możliwość uczestniczenia w prestiżowym wydarzeniu. Udział w uroczystościach pod Archikatedrą stworzył możliwość promocji szkoły.
Do innych podjętych przeze mnie działań, które przyczyniły się do promocji szkoły należą: pokazowe lekcje historii, spotkanie z Konsulem. To ostatnie z pewnością pomogło uzyskać uczniom nie tylko dodatkowa wiedzę, ale także umiejętności społeczne poprzez kontakt z osobą z kręgów dyplomatycznych.
Organizując wyjścia i wyjazdy zdobyłem nowe doświadczenia jako opiekun grupy poza szkołą i jako kierownik wycieczki. Poznałem formalne wymogi i procedury wiążące się z wyjazdem uczniów. Podjąłem współpracę z rodzicami w celu wyboru miejsca pobytu. Nawiązałem liczne kontakty niezbędne przy organizacji różnorodnych wyjazdów. Poznałem lepiej moich uczniów i miałam okazję zaobserwować ich zachowanie w warunkach pozaszkolnych. Organizowanie wyjść związanych z wyborem zawodu i szkoły dla klas ósmych pozwoliło im dokonać ważnego wyboru, który będzie rzutował na ich przyszłość.
Wzbogaciłem swój warsztat przez metody i techniki pracy w świetlicy. Poznałem lepiej moich przyszłych uczniów i ich rodziców.
Nauczyłem się organizować różne przedsięwzięcia, dzięki którym szkoła promowana jest w środowisku lokalnym i w mieście.

3. Uwzględnienie w swojej pracy współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
Opracowałem plan wychowawczy. Przygotowałem plan i rozkład godzin wychowawczych zgodny ze Szkolnym Programem Wychowawczym i Szkolnym Programem Profilaktyki. Wybierałem wraz ze szkolnym pedagogiem zagadnienia do realizacji zadań z profilaktyki. Dokonywałem obserwacji zachowania uczniów i dostosowywałem tematykę zajęć i rozmów do aktualnych potrzeb. Angażowałem w rozmowy dotyczące poszczególnych problemów pedagoga i psychologa szkolnego lub pielęgniarkę. Zbierałem informacje na temat pracy uczniów. Omawiałem problemy wychowawcze podczas zebrań Zespołów Przedmiotowych i Wychowawczych.
Współuczestniczyłem w zajęciach dla uczniów prowadzonych przez policję i straż miejską.
Przygotowałem i przeprowadziłem warsztaty dla rodziców na tematy związane z profilaktyką uzależnienia od komputera, gier komputerowych i Internetu, a także związane z problemem narkotyków i substancji psychoaktywnych. Warsztaty te były poprzedzone badaniami w postaci ankiet wśród uczniów i rodziców i powstały po analizie wyników ankiet i problemu w środowisku szkolnym. Przygotowałem także na zebrania dla rodziców wszystkich klas prezentacje i warsztat na temat gier komputerowych i ich odpowiedniego dostosowania do wieku i bezpieczeństwa. Stworzyłem ulotkę dotyczącą systemu „Pegi” i rozprowadziłem wśród rodziców. Warsztaty te były również poprzedzone ankietą wśród uczniów i rodziców dotyczącą tych problemów i uwzględniały wyniki analizy tych ankiet.
Przeprowadziłem zbiórkę odzieży przeznaczoną dla dzieci z domu dziecka. We współpracy z trójką klasową rodziców zorganizowałem pomoc dla uczniów z biednych środowisk. Współorganizowałem akcje zbiórki artykułów higienicznych dla domu małego dziecka oraz zbiórkę karmy dla schroniska dla zwierząt. We współpracy z pedagogiem szkolnym angażowałem uczniów do udziału jako wolontariusze w różnych akcjach, min. WOŚP i Fundacji „Dziewczynka z zapałkami”.

Efekty:
Potrafię dobrze określić zadania nauczyciela wychowawcy. Umiem sprecyzować cele wychowawcze dla swoich klas, zasady współpracy z uczniami i rodzicami oraz dostosować do planu tematykę godzin wychowawczych. Potrafię szybko i odpowiednio reagować na sytuacje trudne. Umiem dobrze współpracować z pedagogiem, psychologiem szkolnym i innymi nauczycielami. Uzyskuję fachowa radę i pomoc, dzięki czemu jestem w stanie udzielić odpowiedniej potrzebnej pomocy uczniom. Potrafię znaleźć sposób na rozwiązanie problematycznych sytuacji związanych z zachowaniem i nauką. Łatwo i efektywnie współpracuję z rodzicami. Dbam o płynny przepływ informacji.
W ramach profilaktyki uzależnień poprzez lekcje wychowawcze uczniowie otrzymali rzetelne informacje na temat zagrożeń wynikających z uzależnień, poznali skutki i ewentualne konsekwencje wynikające z uzależnień od narkotyków i środków psychoaktywnych i Internetu. Otrzymali także informacje, jak się chronić przed tymi problemami oraz gdzie szukać pomocy. Dzięki warsztatom na wyżej wymienione tematy, rodzice dowiedzieli się, na co zwracać uwagę, jakie mogą być ich przyczyny i zagrożenia, jak reagować i gdzie szukać pomocy. Ulotka, którą otrzymali, jest prostym poradnikiem dla rodzica na temat odpowiedniego dobierania gier komputerowych dla swoich dzieci.
Dzięki różnym akcjom charytatywnym, w organizacji których uczestniczyłem, uczniowie mieli możliwość realnie pomóc innym a sami zyskali świadomość tego, że pomoc może być satysfakcjonująca i pożyteczna.

§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Wykorzystanie znajomości obsługi komputera w pracy zawodowej.
Tworzyłem wszelkie dokumenty szkolne przy użyciu edytora tekstów, w tym plany wynikowe, przedmiotowe systemy oceniania, scenariusze zajęć testy, sprawdziany, karty pracy, prezentacje multimedialne, materiały na gazetki ścienne, ankiety, analizy ankiet, sprawozdania i inne.
Stworzyłem ogromną bazę pomocy naukowych, które sam wykonałem. Zawiera ona mapy historyczne, plansze edukacyjne, schematy, prezentacje multimedialne, filmy. Wykorzystywałem także gotowe już pomoce korzystając z wszelkich dostępnych zasobów, jak również z zasobów internetowych. Modyfikowałem te pomoce na potrzeby własne i edukacyjne dla moich uczniów. Wspólnie z uczniami tworzyliśmy własne pomoce wykorzystując do tego komputer i Internet.
Wyznaczałem projekty wymagające posłużenia się Internetem bądź komputerem, wykorzystując do tego udostępniony uczniom i nauczycielom pakiet Office 365.
Wykorzystywałem tablice interaktywną, komputer i projektor w prowadzeniu lekcji.
Stworzyłem liczne okolicznościowe pokazy prezentacji Power Point na uroczystości dotyczące świąt narodowych i ważnych rocznic historycznych, a także na lekcjach wychowawczych i zebraniach z rodzicami do prezentacji zdjęć i innych zagadnień. Zachęcałem uczniów do tworzenia własnych prezentacji multimedialnych.
Propagowałem wśród uczniów historyczne portale edukacyjne.
Prowadziłem korespondencję za pośrednictwem poczty elektronicznej z przedstawicielami wydawnictw, ośrodkami doskonalenia nauczycieli oraz nauczycielami, rodzicami i uczniami szkoły.
Wykorzystuję dziennik elektroniczny Librus do oceniania uczniów, sprawdzania obecności, zapowiadania sprawdzianów i kontaktów z rodzicami.
Największym wyzwaniem było kształcenie na odległość. Szybko przestawiłem się na nauczanie zdalne. W oparciu o pakiet Office 365, a w nim program Teams, prowadziłem lekcje online, tworzyłem samodzielnie plansze edukacyjne jako elementy tych lekcji. Wdrożyłem komunikację z uczniami za pomocą poczty elektronicznej, komunikatorów oraz portalu edukacyjnego e-podręczniki. Aby systematycznie kontrolować postępy uczniów, zastosowałem system kart pracy jako prace domowe, wysyłane i odbierane za pomocą poczty elektronicznej. Każda jednostka lekcyjna jest umieszczana w dzienniku elektronicznym a także w aplikacji Teams, aby każdy uczeń mógł skorzystać z plansz edukacyjnych, materiałów filmowych i dźwiękowych a w razie jakichkolwiek pytań skontaktować się w celu wyjaśnienia jakiegoś zagadnienia.
Wykorzystywałem Internet w celu zdobycia wiedzy dotyczącej awansu zawodowego. Poznawałem przepisy i akty Prawa Oświatowego przez Internet. Korzystałem z internetowych publikacji nauczycieli. Konsultowałem się z innymi nauczycielami odbywającymi staż poprzez fora internetowe. Pozyskiwałem wiedzę o szkoleniach ze stron www oraz poprzez pocztę elektroniczną.

Efekty:
Korzystanie z technologii informacyjnej przyniosło korzyść mnie i moim uczniom. Stworzona przeze mnie baza interaktywnych i multimedialnych pomocy dydaktycznych i wykorzystanie jej na lekcjach umożliwiła uczniom lepsze przyswajanie wiedzy. Poprzez większe użycie multimediów podniosłem atrakcyjność nauczanych przedmiotów i zainteresowanie nimi wśród uczniów. Tworząc własnoręczne pomoce dydaktyczne, usprawniłem umiejętność posługiwania się narzędziami w programie PowerPoint, Word, Exel. Zachęcając uczniów do tworzenie prezentacji multimedialnych, rozbudzam w uczniach ciekawość poznawania i odkrywania faktów historycznych, rozwijając również ich zdolności informatyczne.
Dziennik elektroniczny znacznie ułatwił mi kontakt z rodzicami. Na bieżąco informuję rodziców i uczniów o terminach kartkówek, sprawdzianów i innych ważnych wydarzeniach. W razie problemów z nauką lub frekwencją szybciej przekazuję informację rodzicom, co sprawia, że sytuacja uczniów podlega większej kontroli.
Dzięki konieczności przestawienia się na pracę zdalną poznałem nowe możliwości pakietu Office 365, przez co prowadzone przeze mnie lekcje online stały się pełnowartościowe i atrakcyjne.
Poszerzyłem zakres wiedzy o materiały związane z awansem opublikowane w Internecie. Napisałem plan i sprawozdanie z realizacji stażu. Dzięki materiałom zamieszczanym w Internecie mogę na bieżąco zapoznać się ze zmianami przepisów związanych z procedurami awansu. Utrwalam wiedzę z Prawa Oświatowego. Na bieżąco jestem informowany o kursach i szkoleniach. Pogłębiłem swoją wiedzę i poszerzyłem warsztat pracy. Dzielę się własnym doświadczeniem i wiedzą z rodzicami.

§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

1. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki.
2. Uczestniczyłem w spotkaniach Zespołu Humanistycznego. Systematycznie brałem udział w posiedzeniach i szkoleniach Rady Pedagogicznej.
- Szkolenie BHP dla pracowników placówek oświatowych
- Podstawa programowa w kontekście zalecanych warunków i sposobu jej realizacji. WODN;
- Prewencja oraz postępowanie w sytuacji samookaleczenia się uczniów, Innopolis;
- Nastolatek w szkole podstawowej, Innopolis;
- Zapoznanie się z przepisami RODO;
- Kompetencje kluczowe w praktyce szkolnej, czyli jak budować kompetencje przyszłości, integrując wiedzę i umiejętności milenialsów” , Ośrodek Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych;
- Spojrzę i pamiętam – akronimy i inne mnemotechniki pomocne w nauce, Ośrodek Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych;

Oprócz wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego samodzielnie pogłębiałem swoją wiedzę, biorąc udział w warsztatach, seminariach konferencjach i wykładach.
- Szkolenie z zakresu udzielana pierwszej pomocy, obsługi apteczki i automatycznej defibrylacji zewnętrznej. Ascender Solution for life;
- szkolenie on line „Jak oceniać wiedzę i umiejętności uczniów?”, Pearson;
- szkolenie on line „Rozwój emocjonalny ucznia” ,Pearson;
- warsztat „Rodzic w Internecie”, ŁCDNiKP;
- szkoleni „Strategie nauczania i uczenia się, czyli jak uczyć efektywnie”, WODN;
- konferencja szkoleniowa, „Pragmatyka zawodowa nauczycieli w czasach pandemii”, MAC;
- konferencja szkoleniowa „Halo, czy ktoś mnie słyszy? – rola relacji w nauczaniu w szkole podstawowej”, MAC;
- konferencja szkoleniowa „Czas i przestrzeń w procesie nauczania historii pokolenia cyfrowych tubylców”, MAC;
- wykład on line „Awans zawodowy w czasie nauczania zdalnego” MAC;
- szkolenie on line „Wordwall i Learning Apps - atrakcyjne i interaktywne podawanie wiedzy”, ŁCDNiKP;
- szkolenie on line „Jak czytać i uczyć zdalnie?”, ŁCDNiKP;
- szkolenie on line „Kształcenie zdalne poprzez Teams”, ŁCDNiKP;
Systematycznie poszerzałem swa wiedzę pedagogiczną poprzez samokształcenie. Czytałem wybrane prace naukowe i artykuły z prasy oraz internetowe dotyczące dziedziny psychologii, pedagogiki, dydaktyki, oświaty, pomocy społecznej. Dużo wskazówek, rad i ciekawych sugestii na temat, jak ciekawie prowadzić zajęcia zdobyłem, śledząc publikacje nauczycieli w Internecie.

Efekty:
Zdobyta wiedza pogłębiła moje kompetencje. Wzbogaciłem się o nowe pomysły do wykorzystania na lekcjach wychowawczych. Pogłębiłem swoją wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki, oświaty, pomocy społecznej, postępowania w sprawach nieletnich i rozwiązywaniu problemów. Rozwinąłem umiejętności mediacyjne. Dzieliłem się swoimi spostrzeżeniami i wątpliwościami. Uzyskiwałem potrzebną pomoc, wiedzę fachową i radę. Zdobywałem nowe doświadczenia. Lepiej rozumiem funkcjonowanie młodych ludzi, baczniej zwracam uwagę na symptomy zwiastujące niepokojące zachowanie.

3. Realizowanie zadań wychowawczych w pracy z uczniami i w kontaktach z ich rodzicami.
Realizowałem opracowany plan wychowawczy dzięki odpowiedniemu określeniu zadań wychowawcy. Sprecyzowałem zasady współpracy z uczniami i rodzicami. Systematycznie kontrolowałem i analizowałem wyniki w nauce oraz frekwencję uczniów na zajęciach. Zbierałem informacje od nauczycieli na temat pracy uczniów klasy wychowawczej. Przeprowadzałem indywidualne rozmowy z uczniami, określałem problem i wspólnie z uczniem szukaliśmy najlepszych rozwiązań. Systematycznie informowałem rodziców o zauważonych problemach. Reagowałem na niepokojące zjawiska. Dla uczniów mających problemy z nauką zorganizowałem pomoc koleżeńską.
Dla uczniów klasy wychowawczej zorganizowałem w ramach wolontariatu dodatkowe zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego prowadzone przez absolwentkę i wychowankę poprzedniej klasy wychowawczej.
W okresie stażu przygotowywałem uczniów do olimpiad i konkursów. Motywowałem ich do dodatkowej pracy, organizowałem materiały do nauki, na dodatkowych konsultacjach tłumaczyłem trudne zagadnienia. Motywowałem również uczniów do uczestnictwa w konkursach szkolnych organizowanych przeze mnie i innych nauczycieli.
Dwukrotnie prowadziłem dodatkowe zajęcia w ramach kół zainteresowań dla chętnych uczniów, które cieszyły się sporym zainteresowaniem.
Sytuacje konfliktowe w klasach wychowawczych rozwiązywałem poprzez rozmowy indywidualne i mediacje. W sytuacjach poważniejszych angażowałem do pomocy pedagoga szkolnego. W ramach godzin wychowawczych prowadziłem lekcje na temat sytuacji konfliktowych, ich unikania i sposobów rozwiązywania konfliktów. Poruszałem tematykę praw i obowiązków ucznia nie tylko na godzinach wychowawczych ale także na lekcjach wiedzy o społeczeństwie. Wskazywałem istnienie na teranie szkoły Rzecznika Praw Ucznia jako nauczyciela, którego wyboru dokonują uczniowie, który dba o ich prawa i reprezentuje ich w tej kwestii.
Kwestia przeciwdziałania nałogom i uzależnieniom była tematyką godzin wychowawczych. Najbardziej skupiłem się na problemie uzależnienia od Internetu, komputera, gier komputerowych, ale także spożywania alkoholu i wyrobów tytoniowych. Pomocne były dla mnie konsultacje z pielęgniarką i pedagogiem szkolnym.
Systematycznie kontrolowałem sytuację w klasach wychowawczych. Dbałem o pozytywne relacje z uczniami oparte na zrozumieniu, zaufaniu i szacunku. W odpowiednich sytuacjach przeprowadzałem rozmowy wychowawcze, w razie potrzeby wspierałem się w obecnością psychologa lub pedagoga szkolnego.
Systematycznie, zgodnie z grafikiem, aktywnie pełniłem dyżury w trakcie przerw. Zapewniłem bezpieczeństwo uczniom na wyznaczonym obszarze. Reagowałem na sytuacje niepożądane i niebezpieczne. Zwracałem uwagę i udzielałem rad w razie potrzeby.
Współpracowałem z samorządem Uczniowskim. Uczestniczyłem w wyborach samorządu uczniowskiego. Pomagałem w organizacji „kampanii wyborczej”. Wspierałem pomysły uczniów dotyczące różnych przedsięwzięć. Uczestniczyłem w imprezach inicjowanych przez Samorząd Uczniowski.
Systematycznie, zgodnie z harmonogramem ustalonym na początku roku szkolnego, organizowałem i prowadziłem zebrania z rodzicami. Byłem do dyspozycji rodziców podczas cotygodniowych konsultacji. Prowadziłem korespondencję poprzez dziennik elektroniczny Librus. Udostępniłem również rodzicom swój numer telefonu w razie sytuacji wyjątkowych. Podczas tych kontaktów informowałem rodziców i opiekunów o sytuacji szkolnej dzieci, pomagałem w trudnych sytuacjach wychowawczych, udzielałem rad i służyłem pomocą.
Udzielałem pomocy rodzicom w razie potrzeby w kierowaniu uczniów do poradni psychologiczno-pedagogicznej. W porozumieniu z pedagogiem, psychologiem informowaliśmy rodziców o zauważonych problemach ich dzieci. Koordynowałem wypełnienie przez nauczycieli informacji w skierowaniu na badania do poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Efekty:
Opracowałem plany wychowawcze odpowiadające potrzebom klas wychowawczych. Odpowiednia kontrola i właściwa analiza ocen i frekwencji skutkowała szybką reakcją z mojej strony i podjęciem właściwych działań. Poprzez obserwacje, analizę zachowania uczniów, dobry kontakt z uczniem i rodzicem potrafię dobrze poznać osobowość moich uczniów i lepiej określać ich słabe i mocne strony a co za tym idzie, lepiej dobrać materiał do pracy wychowawczej.
Sprawnie zorganizowana pomoc uczniom słabszym spowodowała satysfakcję osobom pomagającym, którzy chętniej angażowali się w taką pomoc oraz wyrównanie szans uczniom słabym i możliwość nadrobienia braków.
Organizacja kół historycznych dała uczestnikom możliwość powiększenia wiedzy w inny sposób niż na lekcji a mnie satysfakcję z dużego zainteresowania moimi zajęciami. Pomoc uczniom w przygotowaniu do konkursów i olimpiad oraz odpowiednie motywowanie ich poskutkowała powiększeniem wiedzy, możliwością rozwoju zainteresowań historią oraz większym zainteresowaniem uczniów konkursami i olimpiadami. Ilość chętnych co roku wzrastała. Mogłem przeanalizować swoją pracę w tym zakresie, co wywarło pozytywny wpływ na moją pracę i mam nadzieję, że w każdym następnym roku będę mógł lepiej pomagać w przygotowaniu uczniów zwłaszcza do ogólnopolskich olimpiad.
Stałe zaangażowanie w kontrolę zachowania pozwala mi na szybkie reagowanie w sytuacjach konfliktowych, a także w podejmowaniu odpowiednich środków zaradczych i naprawczych. Dzięki współpracy z pedagogiem i psychologiem szklonym potrafię lepiej mediować w sytuacjach konfliktowych pomiędzy uczniami. Moje działania zmierzają w kierunku stworzenia zgranego i zintegrowanego zespołu o szerokich zainteresowaniach, świadomego zagrożeń współczesnego świata, z ukształtowanymi postawami patriotycznymi, świadomego zasad i norm społecznych, w którym każde dziecko będzie czuło się akceptowane i doceniane. Moi wychowankowie są świadomi praw i obowiązków ucznia. Wiedzą, na czym polega praca rzecznika Praw Ucznia. Godziny wychowawcze podejmujące problem uzależnień miały za zadanie uświadomić wychowankom, jakie zagrożenia wynikają z różnych uzależnień i jakie są tego skutki dla zdrowia, psychiki i ich otoczenia. Dzięki konsultacjom z pedagogiem i psychologiem szkolnym, otrzymałem większą wiedzę, którą mogłem przekazać młodym ludziom.
Przez rozmowy z uczniami lepiej poznałem środowisko i warunki, w których dorastają. Wyciągałem wnioski, które były bazą do lekcji wychowawczych, jak i indywidualnych rozmów. Dzieliłem się problemami wychowawczymi z bardziej doświadczonymi współpracownikami. Uzyskiwałem fachową radę i pomoc. Potrafię znaleźć sposób na rozwiązanie problematycznych sytuacji związanych z zachowaniem i nauką. Starałem się poznawać sytuacje rodzinne i materialne uczniów i dzięki temu mogę lepiej przygotować plan pomocy indywidualnej. Dzięki uczestnictwu w opiece w czasie imprez, poznałem moich wychowanków w sytuacjach odmiennych niż zajęcia lekcyjne. Nawiązałem dzięki temu pozytywne relacje, poznałem ich lepiej, dzięki czemu mogę lepiej reagować w różnych sytuacjach. Również moi uczniowie poznali mnie lepiej, przez co mogłem dobyć ich zaufanie.
Zwracając uwagę na działalność samorządu uczniowskiego, powagę tej instytucji, jako nauczyciel wiedzy o społeczeństwie i wychowawca kształtowałem pozytywne postawy społeczne przydatne w przyszłości.
Dzięki dobrym relacjom z rodzicami i uczniami, byłem na bieżąco informowany o zmianach w sytuacjach osobistych uczniów i mogłem w odpowiedni sposób na nie reagować i służyć pomocą we wszelkich trudnościach wychowawczych. Poprzez wypełnianie skierowań do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, uczniowie mogli być lepiej zdiagnozowani przez specjalistów tej poradni a rodzice i nauczyciele otrzymywali zalecenia jak pracować z dziećmi.
Mimo przestawienia się na pracę zdalną utrzymałem dobry kontakt z uczniami i rodzicami. W nowej formie z powodzeniem prowadziłem lekcje wychowawcze i konsultacje oraz kontakty z rodzicami mojej klasy wychowawczej. Starałem się zapewnić w tej sytuacji wszelką pomoc i wsparcie uczniom i rodzicom.

§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

1. Poznanie rozporządzeń i ustaw związanych z oświatą
Zapoznałem się i przeanalizowałem najważniejsze dokumenty dotyczące oświaty. Kartę Nauczyciela, Ustawę o Systemie Oświaty, Rozporządzenia MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego, Rozporządzenia MEN dotyczące podstawy programowej, programów nauczania, oceniania i promowania uczniów oraz przepisy BHP a także Rozporządzenie dotyczące rozwiązań funkcjonowania szkół w zawiązku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19. Zapoznałem się i przeanalizowałem dokumenty prawne dotyczące praw człowieka ze szczególnym uwzględnieniem praw dziecka. Na bieżąco śledziłem nowelizacje aktów prawnych. Brałem udział w internetowym kursie: „Jak napisać sprawozdanie z okresu stażu, jak zaprezentować swój dorobek zawodowy przed komisją egzaminacyjną?”. Poznawałem i gromadziłem na własny użytek akty Prawa Oświatowego poprzez korzystanie z zasobów dostępnych w Internecie. Zapoznawałem rodziców z ważniejszymi aktami i zmianami w oświacie.

Efekty:
Pogłębiłem swoją wiedzę dotyczącą przepisów systemu oświaty. Stworzyłem Plan rozwoju zawodowego. Przeanalizowanie aktów prawnych i dokumentów umożliwiło mi napisanie planu i sprawozdania z okresu stażu. Pogłębiło to moją wiedzę fachową z dziedziny prawa oświatowego. Poznanie zasad BHP pozwoliło mi rozpowszechnić je wśród uczniów. Uczestnictwo w kursie pozwoliło mi przygotować sprawozdanie z okresu stażu oraz prezentację dorobku przed Komisją Egzaminacyjną. Zebranie i przeanalizowanie tekstów aktów prawnych ułatwiło mi opracowanie niezbędnych dokumentów, a także przygotowanie się do egzaminu.

2. Poznanie aktów prawnych regulujących działalność szkoły
Przeanalizowałem Statut Szkoły, Regulamin Szkoły, Wewnątrzszkolny System Oceniania, Szkolny Program Wychowawczy, Przedmiotowy System Oceniania, kompetencje Rady Pedagogicznej

Efekty:
Stworzyłem Plan wychowawczy, Rozkład godzin wychowawczych, Przedmiotowy System Oceniania, Plan kół zainteresowań. Plan zajęć indywidualnych z uczniami obcokrajowcami i mającymi problemy z nauką.

3. Współtworzenie prawa wewnątrzszkolnego i posługiwanie się przepisami systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w pracy nauczyciela.
Posługiwałem się aktami Prawa Oświatowego w czynnościach związanych z odbywaniem stażu (pisanie planu, sprawozdania, przygotowania prezentacji dorobku oraz przygotowanie się do egzaminu). Prowadziłam dokumentację szkolną i klasową. Tworzyłem Przedmiotowy System Oceniania. Brałem udział w konstruowaniu i modyfikowaniu dokumentów szkolnych w ramach prac Rady Pedagogicznej (np. prace nad zmianami w Statucie Szkoły i Punktowym Systemem Oceniania Zachowania). Brałem udział Zebraniach Rady Pedagogicznej, szeroko omawiałem postępy w nauce moich uczniów i problemy wychowawcze oraz socjalne. Uczestniczyłem w pracach Zespołu Humanistycznego.

Efekty:
Znam zasady prowadzenia dokumentacji. Potrafię prawidłowo dokonywać wpisów. Wzbogaciłem swoje doświadczenia i poszerzyłem warsztat pracy. Każdy uczeń i rodzic otrzymuje ode mnie czytelne i jasne zasady uzyskiwania stopni na lekcjach historii i wiedzy o społeczeństwie. Poszerzyłem swoją wiedzę z zakresu Prawa Oświatowego. Wzbogaciłem swoje doświadczenia w pracy zespołowej. Poznałem zasady oceniania uczniów. Potrafię motywować swoje decyzje dotyczące ocen. Zdobyłem doświadczenie w prowadzeniu dyskusji merytorycznej. Znam kompetencje Rady Pedagogicznej oraz sposoby dokumentowania jej posiedzeń.

Podsumowanie:
Uważam, że udało mi się zrealizować wszystkie cele założone w planie rozwoju zawodowego. Ponadto, pojawiło się szereg zagadnień, których nie byłem w stanie przewidzieć, ale które wzbogaciły mój warsztat pracy. Trzy lata stażu dały mi możliwość podejmowania działań umożliwiających wypełnienie wymagań stawianych nauczycielowi kontraktowemu do zdobycia stopnia nauczyciela mianowanego. Moje działania mają odzwierciedlenie w prowadzonych przeze mnie zajęciach i przyczyniają się do rozwoju szkoły i lepszego zdobywania wiedzy przez uczniów. Część z podejmowanych przeze mnie inicjatyw to działania cykliczne, długofalowe, które zamierzam kontynuować w swojej pracy. Minione trzy lata to dla mnie okres ciężkiej pracy, wielu zmian i znaczącego rozwoju mojej wiedzy, osobowości i charakteru. Starałem się rzetelnie wypełniać swoje obowiązki i powierzone mi zadania. Zakończenie tego stażu nie oznacza końca podejmowania działań. Zamierzam nadal podnosić swoje kwalifikacje zawodowe, jakość swojej pracy, by jeszcze lepiej realizować zadania szkoły. Jestem przekonany, że praca nad sobą i moimi dokonaniami dydaktycznymi, wychowawczymi i opiekuńczymi nie dobiegła końca i jeszcze wiele razy przyjdzie mi się uczyć w naszym nieustannie zmieniającym się świecie. Jednakże dzięki umiejętnościom nabytym podczas stażu wiem jak to dobrze robić, z korzyścią dla siebie i szkoły a przede wszystkim dla uczniów.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.