X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44711
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

SPRAWOZDANIE

Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO

NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

mgr Magdalena C.

Data rozpoczęcia stażu: 01. 09. 2017 r.
Data zakończenia stażu: 31. 05. 2020 r.

§ 7 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
Poznanie procedury awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego Efekty dla nauczyciela Efekty dla szkoły
Podejmując starania o uzyskanie awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego:
przeanalizowałam przepisy prawa, regulujące awans zawodowy nauczyciela:
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela - rozdział 3a – zmiany od 1.09.2018 r.
• Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.
• Systematycznie uaktualniałam swoją wiedzę dotyczącą awansu zawodowego i prawa oświatowego. Śledziłam strony internetowe MEN oraz portale społecznościowe:
• www.gov.pl, http://isip.sejm.gov.pl, www.portaloswiatowy.pl
• Na własny użytek utworzyłam również biblioteczkę tekstów aktów prawnych dotyczących awansu zawodowego (w formie tradycyjnej i multimedialnej).

uczestniczyłam w szkoleniach i webinariach dotyczących awansu zawodowego:
• 15.05.2018r. – szkolenie: Awans zawodowy nauczycieli,
• 14.05.2019r. – szkolenie: Awans zawodowy nauczycieli
• 19.10.2019r. – szkolenie: Awans zawodowy nauczycieli
• 24.10.2019r. – webinarium: Awans zawodowy nauczycieli po zmianach – jak? co? kiedy?
• 22.04.2020r. – webinarium: Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego w dobie edukacji
zdalnej Kapelusz z Kwiatami-szkolenia dla nauczycieli,
• 05.05.2020r. – szkolenie: Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego w okresie przejściowym
– aneks Kapelusz z Kwiatami-szkolenia dla nauczycieli

• zdobycie niezbędnej wiedzy z zakresu prawa oświatowego dotyczącego procedury awansu zawodowego,
• zaplanowanie ścieżki rozwoju zawodowego zgodnie z zasadami prawnymi,
• prawidłowe skonstruowanie planu rozwoju zawodowego,

• usystematyzowanie i uaktualnienie posiadanej wiedzy.

• udoskonalenie pracy nauczyciela,
• uwzględnienie potrzeb szkoły i uczniów w zakresie zadań nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczyciela współorganizującego kształcenie.
Współpraca z opiekunem stażu Efekty dla nauczyciela Efekty dla szkoły
W celu dobrego zorganizowania pracy nawiązałam współpracę z opiekunem stażu. Sformułowałyśmy w sposób jednoznaczny i przejrzysty formy współpracy, a także terminy konsultacji i obserwacji zajęć. We wrześniu 2018 r. ze względu na zmianę charakteru stanowiska pracy, opracowałam aneks do planu rozwoju zawodowego.
Zgodnie z opracowanym harmonogramem w okresie stażu obserwowałam zajęcia i uroczystości prowadzone przez opiekuna stażu.
Rok szkolny 2017/2018
• 17.10.2017 r. Temat dnia: Nasza strona WWW. Redagowanie życzeń z okazji Dnia Komisji
Edukacji Narodowej.
• 12.12.2017 r. Temat dnia: List do Andersena. Rozwiązywanie zadań typu: „o ile więcej”, „o ile
mniej”
• 07.03.2018 r. Temat dnia: Niezwykła kobieta. Wyróżnianie przymiotników i przysłówków.
Tworzenie przysłówków. Pisanie zdań.
• 15.05.2018 r. Temat dnia: Zależności pokarmowe. Wyjaśnienie pojęcia układu łańcucha
pokarmowego. Cechy zwierząt drapieżnych.
• 08.06.2018 r. Temat dnia: Podróże z obieżyświatem – Australia. Określenie położenia Australii
Na mapie. Obejrzenie filmu przyrodniczego o Australii.
Rok szkolny 2018/2019
• 24.09.2018 r. Temat dnia: Rysuję mapę. Nauka pisania liter m, M na podstawie wyrazów mapa,
Marek.
• 04.10.2018 r. Uroczystość szkolna: Pasowanie na ucznia. Akademia z okazji Ślubowania klas
pierwszych.
• 06.11.2018 r. Temat dnia: Listopadowa zaduma. Przeliczanie w zakresie 5. Ćwiczenia
doskonalące umiejętność zapisywania cyfr.
• 22.11.2018 r. Uroczystość szkolna: Pasowanie na czytelnika. Akademia z okazji Pasowania
uczniów klas pierwszych na czytelników, oraz przedstawienie klas 8b i 8c pt.” Nasi
baśniowi przyjaciele”
• 18.12.2018 r. Temat dnia: Hej, kolęda! Rozwiązywanie zadań tekstowych – dodawanie
i odejmowanie w zakresie 10.
• 12.02.2019 r. Temat dnia: Historie o ważnym uśmiechu. Ćwiczenia umiejętności czytania
tekstów na różnych poziomach. Porządkowanie zdań według kolejności zdarzeń.
• 05. 04.2019 r. Temat dnia: Świąteczny stół. Słuchanie ze zrozumieniem czytanego tekstu.
Wypowiedzi uczniów na temat wysłuchanego tekstu.
Rok szkolny 2019/2020
• 25.10.2019 r. Temat dnia: Rodzina deszczów. Rozwiązywanie zadań tekstowych związanych
z mierzeniem objętości płynów.
• 13.11.2019 r. Temat dnia: Początki państwa polskiego. Mapa jako ważne źródło informacji.
Utrwalanie pisowni wielką literą nazw państw, miast i rzek. Wskazywanie na mapie
głównych miast i rzek.
• 22.01.2020 r. Temat dnia: Rodzinny spacer. Porównywanie różnicowe - o tyle więcej, o tyle mniej.
Zadania dodatkowe.
• 03.02.2020 r. Temat dnia: Orzeł Kazimierz. Abecadło muzyczne: utrwalenie budowy taktu na
cztery w ćwiczeniach.
• 02.03.2020 r. Temat dnia: Lampa Aladyna. Rozróżnianie czasowników w czasie teraźniejszym,
przeszłym, przyszłym.
Podczas obserwacji zajęć szczególną uwagę zwracałam na sposób wykorzystania czasu w trakcie zajęć, rodzaj stosowanych metod pracy z uczniami oraz indywidualizację procesu nauczania z uwzględnieniem potrzeb uczniów słabszych i zdolniejszych. Obserwowałam jak nauczyciel dobiera metody oraz formy pracy, buduje atmosferę na lekcji i kształtuje relacje z uczniami. Po każdej lekcji w trakcie indywidualnych konsultacji omawiałam jej przebieg z opiekunem i starałam się wyciągać z niej wnioski do własnej pracy.

• doskonalenie umiejętności planowania zajęć,
• realizacja zajęć w sposób ciekawy i motywujący uczniów do pracy,
• motywacja do własnego rozwoju,
• obiektywna ocena moich umiejętności poprzez dostarczenie informacji zwrotnej na temat mojego warsztatu pracy.

• wymiana doświadczeń między nauczycielami w zakresie metod i form pracy,
• rozwijanie i doskonalenie warsztatu pracy/umiejętności pedagogicznych,
• doskonalenie metod pracy z uczniem o specjalnych
potrzebach edukacyjnych,
• efektywna realizacja podstawy programowej.

Podnoszenie umiejętności zawodowych.
Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego Efekty dla nauczyciela Efekty dla szkoły
Ważnym elementem stażu było nieustannie doskonalenie mojego warsztatu pracy, poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego. Wybierając je kierowałam się potrzebami swoich wychowanków, własnymi zainteresowaniami oraz potrzebami placówki w której pracuję. Chcąc podnieść jakość własnej pracy brałam udział w następujących szkoleniach, warsztatach, konferencjach, webinariach, szkoleniowych posiedzeniach Rady Pedagogicznej jak również ukończyłam studia podyplomowe.
studia podyplomowe:
• rok szkolny 2017/2018 - Edukacja, terapia i rewalidacja osób z autyzmem i zespołem Aspergera.
udział w kursach, warsztatach, konferencjach i szkoleniach:
• 02.04.2018r – warsztaty: PUS, czyli Pomyśl-Ułóż- Sprawdź
• 06.04. 2018r. – konferencja: Ja, mój autyzm i świat
• 19.05.2018r.– konferencja warsztatowa: Nowoczesna edukacja z wykorzystaniem technologii
TIK
• 28.05.2018r. – warsztaty: Elementy logorytmiki jako metody wspomagające rozwój mowy
dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
• 13.03.2019r. – Komunikacja interpersonalna
• 26.02.2019r. – warsztaty metodyczne: Muzyczna koncepcja w edukacji matematycznej
• 27.02.2019r. – szkolenie: Pierwsza Pomoc Przedmedyczna
• 10.03.2019r. – szkolenie: Dziecko z afazją w przedszkolu i szkole
• 26.03.2019r. – warsztaty: Podstawy tworzenia ruchu i choreografii pt. „Taneczne Hity”
• 23.10.2019r. – kurs: Usprawnianie motoryki małej – ćwiczenia ręki
• 15.02.2020r. – kurs: Innowacja i eksperyment pedagogiczny w praktyce szkolnej
• 19.03.2020r. – szkolenie dotyczące pracy zdalnej online na aplikacji Zoom Client for Meetings
• 24.03.2020r. - szkolenie: Omówienie narzędzi dostępnych dla nauczycieli oraz Office 365
i Google, umożliwiających pracę zdalną .
• 22.04.2020r. – e-konferencja: Jak pracować zdalnie w edukacji wczesnoszkolnej?
udział w webinariach:
• 05.03.2019r – webinarium: Praca z uczniem ze spektrum autyzmu w szkole podstawowej
• 02.04.2019r. – webinarium: Praca z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
lekkim, spektrum autyzmu w szkole podstawowej
• 11.04.2019r. – webinarium: Efektywna współpraca rodzic-nauczyciel
• 09.05.2019r. – webinarium: Od sensoryki do matematyki, czyli wspieranie integracji
sensorycznej i kompetencji matematycznych
• 27.05.2019r. – warsztaty metodyczne: Logogłoski – ćwiczenia i zabawy logopedyczne
przygotowujące do prawidłowej realizacji głosek
• 05.09.2019r. – webinarium: Kreatywny uczeń
• 17.09.2019r. – webinarium: Mini mata – duże możliwości
• 19.09.2019r. – webinarium: Specyfika pracy z uczniem z opozycyjno-buntowniczymi
zaburzeniami zachowania
• 19.10.2019r. – webinarium: Dysleksja czy lenistwo
• 24.10.2019r. – webinarium: Jak pomóc uczniom z trudnościami w werbalnym
Komunikowaniu się?
• 28.11.2019r. – webinarium: Motywuj jak mistrz! Jak skutecznie motywować uczniów
z niepełnosprawnością intelektualną
• 19.03.2020r. – webinarium: Edukacja wczesnoszkolna zdalnie? Jak pracować w nowej
sytuacji z dziećmi z klas I-III?
• 24.03.2020r. – webinarium: Robimy śmieszne minki
• 01.04.2020r. – webinarium: Edukacja zdalna na SPEcjalne zamówienie
• 03.04.2020r. – webinarium: Mata do kodowania - jak zacząć
• 15.04.2020r. – webinarium: Nauczanie zdalne przedszkolaków i uczniów klas 1-3
• 21.04.2020r. – webinarium: Zajęcia rewalidacyjne dla uczniów ze spektrum autyzmu
w szkole podstawowej
• 27.04.2020r. – webinarium: Narzędzia TIK do generowania kart pracy
uczestniczenie w szkoleniowych posiedzeniach Rady Pedagogicznej:
• 21.11.2016 r. - Praca z dzieckiem zdolnym
• 31.03.2017 r. - Praca z uczniem zdolnym – wspieranie
• 22.06.2017 r. - Szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej
• 15.03. 2018 r.- Szkolenie dotyczące procedur przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego
• 18.06.2018 r.- Szkolenie dotyczące RODO – zasady ochrony danych osobowych
• 15.11.2018r. – Specjalne potrzeby edukacyjne
• 20.11.2019r. – Dopalacze – nowe zagrożenie
• 28.05.2019 r. - Procedury postępowania w sytuacjach niebezpiecznych w szkole.
• 28.01.2020 r. – Zadania szkoły i nauczycieli wynikające z nadzoru pedagogicznego
• 26.03.2020 r. – Zasady organizacji nauczania zdalnego
• 01.04.2020 r. – Obsługa programu Microsoft Office 365
• 08.04.2020r. – Szkolenie dotyczące egzaminu 8 klas
• 11.05.2020r. – Szkolenie dotyczące pracy w aplikacji Teams
Obserwacja nauczyciela w działaniu w bezpośrednim kontakcie z uczniem jest najlepszą formą doskonalenia zawodowego nauczyciela. Dlatego też, w okresie stażu bardzo chętnie obserwowałam lekcje i uroczystości prowadzone przez innych nauczycieli oraz uczestniczyłam w zajęciach otwartych prowadzonych przez koleżanki w pracy.
obserwacja zajęć i uroczystości prowadzonych przez innych nauczycieli:
• 10.10. 2018 r. Temat dnia: U logopedy Ćwiczenia grafomotoryczne. Nauka pisania liter u, U na
podstawie wyrazów usta, Ula.
• 07.11.2018 r. Przedstawienie uczniów klasy 3c z okazji 100 – lecia odzyskania niepodległości
• 05.11.2018 r. Koncert uczniów klasy 3b z okazji 100 – lecia odzyskania niepodległości
• 08.01.2019 r. Temat dnia: Przygotowania do balu. Dokonywanie prostych obliczeń dotyczących
czasu.
• 20.05.2019 r. Temat dnia: Jesteśmy uczniami. Litr jako jednostka pojemności. Rozwiązywanie
zadań dotyczących pomiaru pojemności płynów.
• 13.06.2019 r. Temat dnia: O dinozaurach słów kilka. Poznanie wartości rytmicznej – półnuta.
Utrwalenie położenia półnuty na pięciolinii.
• 23.09.2019 r. Temat dnia: Każdy z nas jest inny. Rozwiazywanie zadań z treścią.
• 15.10.2019 r. Temat dnia: Edytor grafiki. Zaznaczanie przezroczyste. Praca przy komputerze,
utrwalanie wiedzy.
• 19.11.2019 r. Temat dnia: Jesienne przebieranki. Trzy rodzaje rzeczownika.
• 22.11.2019 r. Temat dnia: Początki państwa polskiego. Rachunek pamięciowy. Mnożenie przez 4
• 04.12.2019 r. Jacy jesteśmy. Obserwacja zajęć prowadzonych przez pedagoga szkolnego.
Gry i zabawy integrujące zespół klasowy.
udział w zajęciach otwartych realizowanych przez innych nauczycieli:

• 15.11.2018r. – Dzień Mycia Rąk – zajęcia z okazji „Światowego Dnia Mycia Rąk”

• 25.09.2019r. – Jesteśmy uczniami dwójki –sytuacje i emocje jakie mogą spotkać uczniów na
korytarzach szkolnych.
• 15.01.2019r. – Greccy bogowie – pokaz greckich bogów na podstawie mitologii greckiej.
• 06.03.2019r. – Upominki z okazji Dnia Kobiet – zajęcia origami na świetlicy szkolnej

Uczestniczyłam również w pracach zespołów przedmiotowych (edukacji wczesnoszkolnej, wychowawczym, integracyjnym) oraz w indywidualnych spotkaniach z nauczycielami w celu omawiania aktualnych problemów, dzielenia się pomysłami na temat prowadzenia zajęć, ciekawymi materiałami dydaktycznymi. Bardzo chętnie korzystałam z doświadczenia zawodowego koleżanek.

• zbogacenie oraz doskonalenie wiedzy i umiejętności dydaktycznych oraz wychowawczych,
• skuteczne rozwiązywanie problemów wychowawczych,
• podniesienie efektywności nauczania w stosunku do uczniów mających problemy w nauce,
• prowadzenie atrakcyjności zajęć,
• zdobycie wiedzy, ułatwiającej pracę z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi,
• poznanie wielu ciekawych narzędzi umożliwiających pracę zdalną,
• poznanie nowych propozycji zabaw i ćwiczeń z dziećmi wspierających rozwój mowy,
• wzbogacenie zasobu materiałów metodycznych o ciekawe propozycje muzycznych zabaw,
• nabycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej,
• uzyskanie wiedzy na temat wyzwań i trudności wychowawczych oraz prawidłowo prowadzonej pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu,
• usystematyzowanie wiedzy na temat zasad pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.

• poznanie ciekawych metod nauczania, form pracy oraz środków dydaktycznych, które można wykorzystać na lekcjach, a także w pracy wychowawczej,
• możliwość wymiany doświadczeń, dzielenie się wiedzą,

• rozwój poprzez samodokształcenie,
• korzystanie ze wsparcia i doświadczeń innych nauczycieli,
• zacieśnienie współpracy z innymi nauczycielami tego samego przedmiotu.

• zdobycie potrzebnych szkole kwalifikacji zawodowych,
• podniesienie kwalifikacji i kompetencji pracownika,
• kreowanie pozytywnego obrazu nauczyciela w środowisku lokalnym,
• poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły, wyższy poziom nauczania w szkole oraz lepsze osiągnięcia uczniów,
• podniesienie jakości pacy szkoły w drodze wzbogacenia kwalifikacji zawodowych pracownika,
• samokształcenie w ramach zespołów przedmiotowych,
• reagowanie na potrzeby uczniów.

• szerzenie dobrych praktyk - możliwość dzielenia się wiedzą i doświadczeniem pedagogicznym,
• podnoszenie jakości pracy szkoły poprzez wysoką jakość pracy zespołowej nauczycieli,

• integracja nauczycieli w realizacji zadań szkoły.
Doskonalenie warsztatu pracy Efekty dla nauczyciela Efekty dla szkoły
W trakcie trwania stażu podejmowałam działania mające na celu rozbudowywanie własnego warsztatu pracy, doskonaliłam również umiejętność prowadzenia zajęć dydaktycznych w sposób zapewniający właściwą realizację zadań szkoły, podejmując następujące czynności:
• tworzyłam i gromadziłam narzędzia do pracy dydaktycznej – książki, podręczniki, różnorodne ćwiczenia, karty pracy, testy, nagrania audio, plakaty, mapy, ulotki, dyplomy, sprawdziany, karty obrazkowe etc., które wykorzystywałam podczas swojej pracy, co wpływało na uatrakcyjnienie lekcji i tym samym podniesienie jakości oraz efektów mojej pracy,
• dostosowałam programy nauczania do potrzeb uczniów, którzy wymagają pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez opracowanie dla nich Indywidualnych Programów Edukacyjno – Terapeutycznych,
• byłam opiekunem sali lekcyjnej oraz korytarza szkolnego klas I-III. Starałam się, aby sala lekcyjna była kolorowa i przyjazna dla dzieci. Wykorzystując swoje zdolności plastyczne dbałam o estetyczny wygląd sali lekcyjnej, tworząc dekorację związaną z porami roku i uroczystościami. Oprócz dekoracji dbałam o aktualizację gazetki klasowej, byłam autorką scenografii oraz strojów na przedstawienia i uroczystości klasowe i szkolne, biblioteczne, wykonywałam również dekoracje na korytarz szkolny.
• gromadziłam i aktualizowałam własną bibliotekę o tematyce pedagogicznej oraz przedmiotowej np.:„Jak nauczyć małe dziecko czytać” Glenn Doman, Janet Doman, „Matematyka. Metoda Pracy w klasach 1-3”Jadwiga Hanisz,
Dwa razy na zajęciach dydaktycznych gościłam praktykantki. Przez tydzień nie tylko obserwowały one prowadzone przeze mnie zajęcia, ale również pod moją opieką prowadziły samodzielnie zajęcia dydaktyczne.
• opieka nad praktykantką - studentką Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej Alcide de Gosperi w Józefowie,
• opieka nad praktykantką - studentką Lubelskiej Szkoły Wyższej w Rykach,
Po każdej przeprowadzonej lekcji zajęcia były analizowane, podejmowane były próby określenia słabych i mocnych stron pracy w celu wyciągnięcia wniosków i lepszego przygotowania do dalszej działalności dydaktycznej.

• wzbogacenie własnego warsztatu pracy tj. zaplecza pomocy dydaktycznych, które w znaczący sposób wpłynęło na lepszy poziom przygotowanych zajęć oraz duże zaangażowanie uczniów podczas lekcji,
• wzbogacenie i uatrakcyjnienie swojego warsztatu pracy jak również możliwość dokonania ewaluacji własnej pracy,
• wzrost samooceny we własne możliwości i umiejętności.

• wzbogacenie zajęć lekcyjnych o atrakcyjne i efektywne metody pracy,
• wzbogacenie wyposażenia szkoły o pomoce naukowe, materiały dydaktyczne, potrzebne w pracy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej i nauczyciela współorganizującego kształcenie.
• dzielenie się wiedzą i umiejętnościami z przyszłymi nauczycielami,
• promocja szkoły w środowisku lokalnym.

Realizacja projektów ogólnokrajowych, udział w akcjach profilaktyczno - edukacyjnych Efekty dla nauczyciela Efekty dla szkoły

Wdrażając uczniów do aktywności w procesie nauczania - uczenia się brałam udział w projektach edukacyjnych oraz w akcjach profilaktyczno - edukacyjnych.
udział w projektach edukacyjnych:
• udział w ogólnokrajowym programie edukacyjno – profilaktycznym „Zdrowe – nietrudne”,
Celem projektu jest kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych wśród dzieci i ich rodzin. W ramach realizacji programu, w naszej klasie odbyły się zajęcia, podczas których dzieci poznawały zasady zdrowego żywienia oraz zdrowego stylu życia. Wspólnie przygotowywaliśmy też pyszne, nietrudne i zdrowe posiłki. Podczas zajęć uczniowie poznali Piramidę Zdrowego Żywienia, dowiedzieli się jak należy postępować i co jeść, aby mieć dużo energii oraz jaki wpływ na zdrowie człowieka ma woda, węglowodany i tłuszcze. Uczniowie dowiedzieli się również, dlaczego wody smakowe kupowane w sklepach nie są dobrym wyborem oraz dlaczego należy zwracać uwagę na skład produktów i uważnie czytać etykiety na produktach. Rozmawialiśmy również o energii, oświetleniu, żarówkach i ich oznaczeniach. Dzieci dowiedziały się jak prawidłowo oświetlić biurko oraz dobrać odpowiednią żarówkę do pomieszczenia w którym się uczą. Pyszne zajęcia przysparzały dzieciom wiele radości, uczyły współpracy w grupie oraz promowały zdrowy styl życia.
• udział w międzynarodowym projekcje edukacyjnym eTwinning – „Christmas Cards Exchange 2018 – wymiana kartek bożonarodzeniowych 2018”
W roku szkolnym 2018/2019 byłam koordynatorem i organizatorem szkolnego projektu edukacyjnego „Christmas Cards Exchange 2018’, w którym wzięły udział wszystkie klasy I-III. W programie uczestniczyło 30 szkół z całej Europy min. z: Polski, Hiszpanii, Włoch, Grecji, Serbii, Turcji, Słowenii, Cypru, Malty, Walii, Francji, Estonii, Chorwacji i Portugalii.
W ramach tego projektu uczniowie wykonali kartki świąteczne z życzeniami Bożonarodzeniowymi, które wysłaliśmy do wszystkich szkół biorących udział w projekcie. My również otrzymaliśmy wiele kartek z życzeniami. W ten sposób kultywujemy jedną ze wspaniałych tradycji bożonarodzeniowych, jaką jest obdarowywanie się nawzajem kartkami świątecznymi.
• udział w ogólnopolskim programie edukacyjnym „Wielka mapa Polski”
Wielka mapa Polski to program edukacyjny Wydawnictwa WSiP skierowany do nauczycieli i uczniów klas 1-3. Ma na celu wymianę pocztówkową pomiędzy szkołami oraz poszerzanie wiedzy na temat regionów Polski. Dzięki otrzymanym kartkom i materiałom edukacyjnym przygotowanym przez WSiP dzieci poznały piękno naszej ojczyzny, osobliwości przyrody, ciekawe zabytki oraz uczyły się orientacji na mapie.
• udział w ogólnokrajowym programie edukacyjno – profilaktycznym „Zdrowo i Sportowo”
Zdrowo i Sportowo to program edukacyjny, którego głównym celem jest aktywizacja ruchowa dzieci do 10 roku życia. Służą temu zajęcia sportowe, które realizowałam z klasą na podstawie materiałów przygotowanych przez organizatorów.
• udział w ogólnopolskiej akcji promującej czytelnictwo „Szkolne Przygody Gangu Słodziaków”,
Jest to ogólnopolski projekt edukacyjny promującą czytelnictwo wśród najmłodszych uczniów. W ramach akcji uczniowie otrzymali materiały promujące czytelnictwo w postaci małych albumów i naklejek. Zorganizowaliśmy również w klasie obchody Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania z Gangiem Słodziaków.
• udział w innowacji pedagogicznej „Czytam z klasą – lekturki spod chmurki”
W roku szkolnym 2019/2020 byłam koordynatorem oraz realizowałam innowację pedagogiczną „CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki” . Była to innowacja: programowo – metodyczna, która opierała się na zmianie sposobu omawiania czytanych lektur szkolnych, na zaangażowaniu uczniów w aktywne działania oraz na upowszechnianiu czytelnictwa wśród dzieci poprzez atrakcyjne formy pracy z tekstem. Celem głównym innowacji było wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród uczniów klas I-III. Program innowacyjny przeprowadzony został w klasach I-III edukacji wczesnoszkolnej i składał się z trzech modułów. W każdym module wybierałam sobie jedną lekturę, którą wspólnie z klasą omawialiśmy na lekcjach oraz wykonywaliśmy do niej cztery zadania. Po wykonaniu wszystkich zadań sporządzałam sprawozdanie z danego modułu i umieszczałam go na stronie programu https://www.czytamzklasa.pl/.
Po zakończeniu innowacji dokonałam ewaluacji (narzędzia ewaluacyjne to lekturnik dla każdego ucznia z umieszczoną w niej kartą samooceny po każdym module i na zakończenie). Analiza kart samooceny uczniów pozwoliła mi ocenić stopień realizacji zamierzonych celów, wyciągnąć wnioski oraz zaplanować dalszą pracę.
udział w akcjach profilaktyczno – edukacyjnych:
• 21.03.2018r. – udział w akcji „Marzycielska poczta” – wysyłanie kartek i listów do chorych
dzieci z całej Polski,
• 07.06.2019r. – zorganizowanie i udział w ogólnopolskiej akcji promującej czytelnictwo „Jak nie
czytam, jak czytam”,
• 23.09.2019r. – zorganizowanie w klasie akcji z okazji „Dnia Kropki”
• 16.10.2019r. – zorganizowanie w szkole akcji Bicia Rekordu Guinnessa w jednoczesnym
prowadzeniu resuscytacji krążeniowo - oddechowej przez jak największą liczbę
osób w ramach programu edukacyjnego „Ratujemy i Uczymy Ratować” WOŚP,
• 21.11.2019r. – zorganizowanie w szkole „Międzynarodowego Dnia Życzliwości i Pozdrowień”
• 12.2019r. – udział w akcji MEN – „Razem na Święta” - przygotowaliśmy świąteczne kartki
z życzeniami dla małych pacjentów oddziału pediatrycznego naszego szpitala,
• 12.2019r. – udział w ogólnopolskiej akcji „Wyjątkowi” - wymiana kartek świątecznych między
dziećmi z orzeczeniami.

• podniesienie jakości swojej pracy oraz nabycie doświadczenia zawodowego dzięki pełnieniu funkcji realizatora i koordynatora programów edukacyjnych,
• efektywna współpraca z rodzicami uczniów,
• budowanie innowacyjnego warsztatu pracy nauczyciela współorganizującego kształcenie,
• zapewnienie atrakcyjnej realizacji zajęć lekcyjnych,
• utwierdzenie się w swoich możliwościach,
• realizacja programów i akcji edukacyjnych wzbogaciła warsztat pracy i pozwoliła na dokonanie ewaluacji własnej pracy,
• samorealizacja dająca poczucie satysfakcji,
• poszerzenie warsztatu pracy,
• realizacja zainteresowań,
• zwiększenie doświadczenia zawodowego,
• możliwość pracy nowymi metodami.

• wzbogacenie doświadczeń zawodowych,
• wykorzystanie możliwości promowania własnych pomysłów,
• doskonalenie warsztatu pracy.

• podnoszenie jakości pracy szkoły poprzez działania innowacyjne,
• rozbudzenie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki,
• wykształcenie wśród uczniów nawyków zdrowego trybu życia i nawyków żywieniowych,
• promocja szkoły, regionu i miasta Garwolin,
• efektywna nauka pisania pozdrowień, adresowania kartek pocztowych,
• rozwijanie umiejętności orientacji na mapie Polski i Europy,
• podniesienie jakości pracy szkoły,
• promocja szkoły w środowisku lokalnym,
• poszerzenie oferty edukacyjnej,
• aktywizacja ruchowa dzieci,
• kształcenie nawyków czytelniczych, nabywanie nawyku dbania o książki i szanowania ich,
• rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej,
• rozwijanie aktywności czytelniczej,

• rozbudzanie postaw prospołecznych, uwrażliwianie na niepełnosprawność, gotowość pomocy innym,
• kształcenie nawyków czytelniczych,
• utrwalenie zasad prowadzenia prawidłowej resuscytacji krążeniowo – oddechowej.
Organizowanie konkursów Efekty dla nauczyciela Efekty dla szkoły
Konkursy zwiększają zapał do pracy i do robienia czegoś dodatkowego, a także pozytywnie wpływają na samoocenę ucznia. Zaspakajają również jego potrzebę rywalizacji z rówieśnikami - naturalna potrzebę wieku rozwojowego. Poza tym konkursy odkrywają, w czym uczeń jest dobry, a z czym radzi sobie gorzej. Mając to na uwadze
w okresie stażu zorganizowałam dla uczniów naszej szkoły następujące konkursy:
• ogólnoszkolny konkurs plastyczny „Zdrowo i wesoło w naszej szkole” – 10. 2017r.
• konkurs plastyczny „Moja ulubiona bajka” – 03. 2018r.
• klasowy konkurs ortograficzny „Mistrz ortografii” – 05. 2018r.
• klasowy konkurs matematyczny „Mistrz tabliczki mnożenia klasy 3d” – 05. 2018r.
• konkurs matematycznego „Mistrz tabliczki mnożenia klas 3” – 04. 2018r
• konkurs matematycznego „Mistrz tabliczki mnożenia klas 3” – 04. 2019r.
• koordynator szkolny konkursu „Ogólnopolskie Dyktando Szkolne” – 13.05.2019r.
• ogólnoszkolny konkurs plastyczny „Patron naszej szkoły – 1 Pułk Strzelców Konnych” – 10. 2019r.
• ogólnoszkolny konkurs plastyczny „Najpiękniejsza kartka świąteczna” – 12.2020r.
• klasowy konkurs matematyczny on-line „Mistrz tabliczki mnożenia klasy 2d” – 05. 2020r.
• klasowy konkurs recytatorski on-line „Brzechwa – dzieciom” – 05-15.05.2020r.
• klasowy konkurs matematyczny „Mistrz tabliczki mnożenia klasy 2d” – 05. 2020r.

• motywacja do dalszych działań, satysfakcja zawodowa, udoskonalenie warsztatu pracy,
• rozpoznanie uzdolnień uczniów i planowanie pracy nad ich rozwijaniem,
• możliwość zademonstrowania w środowisku efektów własnej pracy pozalekcyjnej,
• satysfakcja z sukcesów uczniów.

• stworzenie uczniom możliwości rozwoju zainteresowań oraz prezentowania prac w konkursach szkolnych,
• promocja szkoły w środowisku lokalnym,
• podniesienie jakości
pracy szkoły na płaszczyźnie
edukacyjnej
i wychowawczej,
• stworzenie warunków dla twórczej aktywności uczniów.
Systematyczna współpraca z rodzicami Efekty dla nauczyciela Efekty dla szkoły
Szczególny nacisk kładłam na prawidłową współpracę z rodzicami, ponieważ zdawałam sobie sprawę z tego, jak ważna jest odpowiednio zbudowana relacja dom-szkoła i jak mocno będzie wpływało jej zaburzenie na stosunek ucznia do placówki i nauki. Oprócz pogadanek i dyskusji, które przeprowadzałam podczas zebrań z rodzicami, utrzymywałam też z rodzicami stały kontakt telefoniczny i na bieżąco informowałam o funkcjonowaniu uczniów w szkole. Prowadziłam również indywidualne rozmowy z rodzicami, podczas których omawiałam zaistniałe problemy wychowawczo - dydaktyczne. Oprócz uzyskanych od opiekunów informacji o sytuacji dziecka sama udzielałam rodzicom porad i wspierałam ich w procesie wychowawczym. W miarę swoich możliwości zawsze chętnie służyłam pomocą i poradą rodzicom w sytuacjach problemowych dotyczących dzieci.
Pracując jako nauczyciel współorganizujący kształcenie, nawiązałam współpracę z rodzicami ucznia w celu pozyskania informacji o uczniu, jego chorobie i sytuacji rodzinnej. Kontakty z mamą chłopca były dla mnie dużą pomocą w ustalaniu właściwego procesu pomocy terapeutycznej dla ucznia, oraz ujednoliceniu procesu dydaktyczno – wychowawczego. Częste rozmowy wytworzył klimat wzajemnego zaufania.
Przez cały okres trwania stażu, starałam się efektywnie współpracować z rodzicami uczniów poprzez aktywne angażowanie ich w życie klasy.
Wspólnie z rodzicami:
• organizowałam imprezy klasowe, w przygotowanie których angażowałam rodziców, tj. przygotowanie odpowiedniego stroju dla dziecka czy oprawy gastronomicznej: przedstawianie jasełkowe, zabawa andrzejkowa, bal karnawałowy, Dzień Rodziny, Dzień Kobiet, Dzień Chłopaka,
• zachęcałam rodziców do czynnego udziału w życiu klasy poprzez zbieranie materiałów (płyty CD, rolki po papierze toaletowym, butelki plastikowe, plastikowe jajka z kinder niespodzianek, wytłoczki do jajek, słoiki po zupkach dla niemowląt, kolorowe plastikowe korki) potrzebnych do wykonywania prac plastyczno – technicznych usprawniających motorykę małą i dużą dzieci, pomoc w szyciu kostiumów na jasełka, wykonanie tablic do klasy.
• 09.04.2018r. - zorganizowałam przedstawienie teatralne rodziców klasy 3d dla uczniów klas I-III pt. „Baśniowy ambaras”,
• współpraca rodziców przy organizacji przedstawienia bibliotecznego z okazji wizyty pani prezydentowej – udział w przedstawieniu i przygotowanie niespodzianki od rodziców,
• podczas kształcenia na odległość, systematycznie kontaktowałam się z rodzicami ucznia w celu zachowania stałego kontaktu, zapewnienia wymiany bieżącej informacji oraz wsparcia rodzica podczas pracy zdalnej.
• lepsze poznanie sytuacji rodzinnej uczniów poprzez zaplanowane i podjęte działania,
• połączenie wiedzy i umiejętności pedagogicznych nauczyciela z doświadczeniem rodziców, pozwoliło na rozwiązanie problemów, które pojawiły się w czasie roku szkolnego,
• wzrost motywacji rodziców do współpracy ze nauczycielem, wychowawcą.
• aktywne uczestnictwo rodziców w życiu klasy pozwoliło na zbudowanie przyjaznej, budującej atmosfery, stanowiącej dobrą bazę do współpracy rodziców ze szkołą,
• integracja zespołu klasowego oraz grona rodziców,
• właściwa realizacja zadań, wynikających z obowiązków wychowawcy klasowego,
• wyzwalanie świadomości rodziców, że współpraca ze szkołą w sprawach dziecka jest ważna dla jego sukcesu.

Uczestniczenie w pracach szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych i wychowawczych Efekty dla nauczyciela Efekty dla szkoły
Bardzo ważnym aspektem było dla mnie aktywne i twórcze uczestnictwo w życiu naszej szkoły. W ramach tych działań:
współorganizowałam wycieczki, imprezy i uroczystości szkolne:
• Dzień Dziecka – organizacja zabaw i poczęstunku,
• mikołajki klasowe i spotkaniem z Mikołajem,
• bal karnawałowy klas I-III - tworzenie dekoracji sali, organizacja zabaw uczniów i poczęstunku w klasie,
• Wigilię z poczęstunkiem,
• dyskoteka andrzejkowa klas I-III - tworzenie dekoracji sali, organizacja zabaw uczniów i poczęstunku w klasie,
• 04.01.2018r. współorganizacja apelu z okazji „Ślubowania uczniów klas pierwszych”,
• wycieczki szkolne (w roli opiekuna klasy).
uczestniczyłam w uroczystościach, apelach, akcjach i imprezach szkolnych:
• apel z okazji „Święta Niepodległości”,
• udział w apelu z okazji „Dnia Edukacji Narodowej”,
• udział w apelu z okazji Dnia 3 Maja i związanego z nim Święta Konstytucji,
• udział w obchodach „Dni Garwolina”
• 15.10.2018r. – udział w apelu z okazji 60-lecie istnienie szkoły,
• 09.11.2018r. – udział w apelu z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości,
• 22.11.2018r. – udział w apelu z okazji „Pasowanie na Czytelnika”,
• 11.2018r. – włączenie się w akcję Urzędu Miasta -"Garwolin dla Niepodległej" - 100 lat Odzyskania Niepodległości - księga pamiątkowa.
• 08.11.20119r. – udział w akcji „Szkoła Do Hymnu”,
• 12.11.2019r. – udział w uroczystości z okazji odsłonięcia muralu szkolnego w ramach projektu „To są strzelcy z Garwolina – historia 1. Pułku Strzelców Konnych.
• 18-22.11.2019r. – udział w akcji „Tydzień Szalonego Kapcia”
współorganizowałam i uczestniczyłam w przedstawieniach i akcjach organizowanych przez bibliotekę szkolną promującą czytelnictwo:
• 19.10.2017r. Biblioteka to miejsce magiczne – przedstawienie teatralne z udziałem Pierwszej Damy Rzeczypospolitej Polskiej Agaty Kornahauser-Dudy. Robiłam scenografię, występowałam w przedstawieniu oraz razem ze swoją klasą wykonałam upominek dla Pierwszej Damy.
• 11.10.2018r. – „60 bajek na 60-lecie szkoły” – przedstawienie teatralne w ramach Międzynarodowego Święta Bibliotek Szkolnych – dekoracja sceny i udział w przedstawieniu.
• 04.10.2019r. – Noc Bibliotek” – udział w przedstawieniu.
• 05.2020.r. – Festiwal Książki w koronie.
• 06.11.2017r. – udział w warsztatach bibliotecznych pt. „Dzień Postaci z Bajek” - zagadki, gra w skojarzenia, zabawy.
• 13.02.2018r. – udział w spotkaniu autorskim z pisarką panią Barbarą Szelągowską oraz ilustratorką książek panią Moniką Jędrychowską.
• 18.05.2018r. – udział w spotkaniu autorskim z pisarką panią Zofią Stanecką.
• udział w warsztatach bibliotecznych pt. „Czy warto mieć dobre maniery?” – zabawy i scenki mówiące o dobrym lub złym zachowaniu.
• 18.12.2018r. – udział w akcji „Cała szkoła czyta dzieciom”.
• 01.2019r. – udział w akcji „mam postanowienie noworoczne – Będę czytać książki” – wspólne czytanie książek.
• 28.03.2019r. – spotkanie autorskie z p. Andrzejem Markiem Grabowskim - autorem programów telewizyjnych oraz książek dla dzieci.
• 11.2019r. – udział w konkursie bibliotecznym „Zgadnij tytuł baśni”.
• 28.11.2019r. – udział i organizacja warsztatów: „Skarpetkowy czwartek czyli szczęście w skarpetkach” – zabawy i quiz na temat lektury „Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek”.

• realizacja zamierzeń z planu wychowawcy klasowego,
• doskonalenie umiejętności organizacji uroczystości i imprez szkolnych,
• rozwijanie własnej pomysłowości i kreatywności.

• wykorzystanie własnych uzdolnień i zainteresowań artystycznych,
ogromna satysfakcja z wykonywanej pracy i motywacja do dalszej pracy.

• integracja uczniów poprzez udział w uroczystościach szkolnych,
• promocja szkoły w środowisku lokalnym,
• integracja rodziców i nauczycieli podczas wspólnych działań poprzez aktywny udział w życiu szkoły,
• kształtowanie świadomości narodowej uczniów oraz postaw patriotycznych,
• budowanie tradycji szkolnej,
• wdrażanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym miasta Garwolin,
• wzrost czytelnictwa wśród uczniów – uczennica zajęła pierwsze miejsce w czytelnictwie rok szkolny 2017/2018,
uczeń zajął pierwsze miejsce w czytelnictwie rok szkolny 2018/2019,
• większe zainteresowanie uczniów oraz chęć udziału w akcjach i przedstawieniach teatralnych organizowanych w klasie i na terenie szkoły,
• rozbudzenie ciekawości poznawczej uczniów,
• wdrożenie do poszanowania książek,
• wprowadzenie ucznia w świat literatury,
efektywna praca zespołowa nauczycieli szkoły.
§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność rozpoznawania potrzeb rozwojowych uczniów i uwzględniania ich w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych uczniów Efekty dla nauczyciela Efekty dla szkoły
Kolejną umiejętnością, którą rozwinęłam i udoskonaliłam w okresie trwania stażu, było rozpoznawanie potrzeb rozwojowych uczniów i uwzględnianie ich w swojej pracy codziennej.
Wiedzę na temat tych potrzeb uzyskiwałam:
• z wielowymiarowej obserwacji podopiecznych na zajęciach, podczas zabawy, wycieczek, spacerów, imprez i na uroczystościach szkolnych i klasowych,
• prowadziłam rozmowy indywidualne z wychowankami oraz na forum klasy,
• współpracowałam z rodzicami poprzez organizację zebrań klasowych, spotkań indywidualnych, spotkań z trójką klasową,
• analizowałam dokumentację szkolną, opinie i orzeczenia specjalistów pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wykorzystywałam te informacje do planowania pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Realizowałam wskazania i zalecenia poradni dotyczące dostosowania wymagań edukacyjnych.
• konsultowałam swoje spostrzeżenia z innymi nauczycielami,
współpraca ze specjalistami - pedagogiem, psychologiem i logopedą:
• w celu rozwiązywania zaobserwowanych problemów dydaktycznych czy wychowawczych nawiązałam stałą współpracę z pedagogiem i psychologiem szkolnym. Wspólnie z pedagogiem analizowałam poszczególne przypadki uczniów wykazujących trudności w zachowaniu czy nauce i w razie konieczności sugerowałam rodzicom przeprowadzenie badań w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, z którą również podjęłam współpracę. Wnikliwie zapoznawałam się z opiniami poradni i zawartymi w nich zalecaniami, a następnie wdrażałam je w swojej pracy dydaktycznej,
• nawiązałam również stałą współpracę z logopedą, która wyznaczyła uczniów do pomocy logopedycznej. Rodzice dzieci, które potrzebowały pomocy ze strony logopedy zostali poinformowani o podjęciu dalszej pracy z takim dzieckiem.
Podjęte działania pozwoliły mi na poznanie uczniów, ich możliwości, ograniczeń, zainteresowań, lęków i motywatorów. Dzięki temu możliwe było wytworzenie się więzi między nami i nieodzowne zaufanie. • rozpoznawanie i uwzględnianie potrzeb rozwojowych ucznia,
• reagowanie na bieżące problemy i potrzeby uczniów,
• nawiązanie dobrej współpracy z rodzicami,
• doskonalenie umiejętności właściwego interpretowania zapisów w opiniach i orzeczeniach,
• indywidualizacja procesu nauczania, wspieranie dobrych stron uczniów i stymulowanie tych wymagających poprawy,
• nawiązanie stałej współpracy z logopedą, psychologiem i pedagogiem szkolnym.
• prowadzenie przez szkołę pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej adekwatnie do potrzeb rozwojowych uczniów,
• wrażanie skutecznych oddziaływań w stosunku do uczniów potrzebujących wsparcia,
• podniesienie wartości procesu dydaktyczno – wychowawczego.

Praca z uczniem zdolnym Efekty dla nauczyciela Efekty dla szkoły
Praca z uczniem zdolnym jest jednym z aspektów pracy nauczyciela i stanowi ważny element w indywidualizacji nauczania. Ważnym dla mnie zadaniem, było inspirowanie uczniów do rozwijania ich zainteresowań i zdolności, dlatego podczas lekcji bardzo często wykorzystywałam wszelkiego rodzaju prezentacje multimedialne, filmy jak również prowadziłam lekcje odwrócone, dzięki którym uczniowie mogli zaprezentować na forum klasy swoje pasje i zainteresowania.
Prowadziłam zajęcia pozalekcyjne i przygotowywałam uczniów do udziału w konkursach szkolnych i pozaszkolnych:
Aby zmotywować uczniów do wzięcia udziału w konkursach, trzeba umiejętnie wpłynąć na ich chęci, rozbudzić zainteresowania i pozytywne nastawienie do uczestnictwa w konkursach. Pomocne w przygotowaniu uczniów do konkursów szkolnych i pozaszkolnych jest uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych, podczas których uczniowie poznają zagadnienia wykraczające poza program nauczania w szkole podstawowej. Poszerzają swoją wiedzę, rozwijają swoje zdolności, kształtują logiczne myślenie. W związku z powyższym prowadziłam:
• koło plastyczne dla uczniów klas I-III – rok szkolny 2017/2018 – udział uczniów w licznych konkursach plastycznych szkolnych i pozaszkolnych,
• koło taneczne dla uczniów klasy 3d – rok szkolny 2017/2018 – „Taniec Śnieżynek” wykonany podczas jasełek szkolnych,
• pozalekcyjne zajęcia rozwijające przygotowujące uczniów do udziału w konkursach szkolnych i pozaszkolnych:
• rok szkolny 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 – przygotowanie i udział uczniów w konkursie matematycznym „Kangur matematyczny” – wyróżnienie.
• rok szkolny 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 – przygotowanie i udział uczniów w Ogólnopolskim Konkursie Nauk Przyrodniczych „Świetlik” – wyróżnienie.
• 17.05.2018r. – przygotowanie i udział uczennicy w XXXV Konkursie Recytatorskim dla Dzieci im. Kornela Makuszyńskiego – eliminacje szkolne I miejsce, eliminacje międzyszkolne: wyróżnienie.
• 06.05.2019r. – przygotowanie i udział ucznia w XXXVI Konkursie Recytatorskim dla Dzieci im. Kornela Makuszyńskiego – eliminacje szkolne: wyróżnienie.
• 17.12.2019r. – przygotowanie i udział ucznia w V Turnieju Warcabowym o Puchar Dyrektora Szkoły – pierwsze miejsce w klasie 2d oraz pierwsze miejsce i tytuł Mistrza Warcabowego klas drugich.
• 20.12.2019r. – przygotowanie i udział ucznia do występu w jasełkach szkolnych – gra kolęd na keyboardzie.
Organizowałam uroczystości klasowe i szkolne:
Aby zintegrować środowisko rodzinne dziecka ze środowiskiem szkolnym, jak również umożliwić uczniom zaprezentowanie swoich możliwości i talentów przed publicznością, organizowałam uroczystości szkolne, do udziału w których zapraszałam rodziców uczniów oraz klasy I-III naszej szkoły. Razem z uczniami zorganizowałam:
• 04.09.2017r. –przedstawienie z okazji Rozpoczęcia Roku Szkolnego 2017/2018
• 21.12.2018r. – szkolne przedstawienie jasełkowe: uczennice zatańczyły „Taniec Śnieżynek”-
przygotowanie dziewczynek, opracowanie choreografii tanecznej,
• 15.11.2019r. – przedstawienie z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości dla uczniów
klas I-III,
• 19.12.2018r. – klasowe przedstawienie jasełkowe pt. „Bożego Narodzenia nie będzie” dla
rodziców i zaproszonych klas I-III,
• 27.05.2019r. – przedstawienie dla rodziców z okazji Dnia Matki,
• 17.12.2019r. – klasowe przedstawienie jasełkowe „Witaj Jezu maluteńki”
Organizowałam i współorganizowałam wycieczki klasowe:
Wycieczki, które organizowałam w czasie trwania stażu, związane były z tematami zajęć, służyły rozwijaniu zainteresowań uczniów ale również rozrywce i integracji dzieci. Przyczyniają się do kształtowania odpowiednich postaw w kontakcie z poznawanym otoczeniem społecznym, przybliżają dzieciom środowisko lokalne, dziedzictwo kulturowe, budują przywiązanie do rodzinnego krajobrazu. Realizując powyższe zadanie zorganizowałam:

• 24.10.2017r. – wycieczka do Warszawy: zwiedzanie fabryki czekolady Wedel, zwiedzanie
Placu Zamkowego, Rynku Starego Miasta,
• 12.06.2018r. – wycieczka do Wilanowa: zwiedzanie Muzeum Pałacu Króla Jana III
w Wilanowie
• 09.10.2018r. – wycieczka do Ogrodu Zoologicznego w Warszawie,
• 05.06.2019r. – wycieczka do Warszawy: zwiedzanie Łazienek królewskich, Teatr Syrena –
przedstawienie,
• 23.10.2019r. – wycieczka do fabryki ozdób choinkowych Silverado w Józefowie.

• stworzenie dogodnych warunków do zdobywania przez uczniów wiedzy w różnych obszarach edukacji,
• możliwość wykorzystania dodatkowych umiejętności zawodowych,
• podniesienie efektywności pracy z uczniem zdolnym,
• ogromna satysfakcja z wykonanej pracy i z osiągnięć uczniów,
• osiągniecia uczniów to motywacja do dalszego działania.

• stwarzanie dzieciom warunków do pokonywania swoich słabości, do uczenia się współpracy, kulturalnego zachowania oraz budowania świadomości i odpowiedzialności za wspólny występ,

• realizowanie podstawy programowej (wycieczki przedmiotowe) oraz zadań z planu wychowawcy klasowego,
• umożliwienie integracji między różnymi dziedzinami wiedzy,
• poznanie relacji rówieśniczych w grupie wychowawczej, wypracowanie integracji i współdziałania.

• budowanie pozytywnego obraz szkoły w środowisku lokalnym,
• aktywne realizowanie podstawy programowej,
• rozwijanie uzdolnień i pasji artystycznych uczniów,
• zapewnienie uczniom warunków do rozwoju ich uzdolnień i zainteresowań,
• poszerzenie oferty szkoły o zajęcia nieobowiązkowe, pozalekcyjne, a przez to podniesienie jakość pracy,
• włączanie uczniów w aktywne życie szkoły poprzez umożliwienie im odnoszenia sukcesów w konkursach szkolnych i pozaszkolnych,

• nabywanie przez uczniów umiejętności inscenizowania utworów literackich,
• rozwijanie postaw twórczych dzieci w połączeniu z wszechstronną aktywnością,
• rozwijać umiejętności współdziałania w zespole,
• umożliwianie uczniom kontaktu ze sztuką i przygotowanie do odbioru sztuki,
• poznanie pracy aktora i pojęć związanych z teatrem,
• integracja zespołu uczniowskiego, poprzez udział w wycieczkach szkolnych,
• zaangażowanie uczniów do aktywnego spędzania czasu wolnego, zapoznanie z formami wypoczynku.
Podejmowanie działań na rzecz uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych Efekty dla nauczyciela Efekty dla szkoły
W czasie stażu uznając dobro dziecka za najwyższą wartość w mojej pracy, starałam się do każdego ucznia podchodzić indywidualnie, poznawać jego potrzeby i zainteresowania. Zwracałam uwagę na możliwości każdego dziecka i w związku z tym często stosowałam tzw. skalę stopniowania trudności zadania i jeśli dzieci tego potrzebowały wydłużałam czas pracy.
Podczas stażu pracowałam z dziećmi, które miały trudności w nauce. Chcąc zwiększyć szansę optymalnego ich rozwoju:
jako wychowawca klasy prowadziłam zajęcia dodatkowe dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych:
• zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze- dla uczniów mających trudności w nauce,
• zajęcia korekcyjno – kompensacyjne – dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce (dla uczniów z opinią o specyficznych trudnościach w uczeniu się). Na zajęcia te uczęszczało dwoje moich wychowanków, u których na podstawie moich obserwacji oraz badań przeprowadzonych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną zdiagnozowano specyficzne trudnościami w nauce.
jako nauczyciel współorganizujący kształcenie prowadziłam:
• zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze – dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,
Przygotowując się do pracy z uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, dokładnie zapoznałam się z zaleceniami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. W celu lepszego poznania potrzeb i możliwości ucznia, przeprowadziłam obserwację i dokonałam diagnozy. Diagnoza oraz zalecenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, były podstawą opracowania Indywidualnego Programu Edukacyjno – Terapeutycznego oraz dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych możliwości ucznia.
Dwa razy w roku przygotowywałam Wielofunkcyjną Ocenę Poziomu Funkcjonowania Ucznia, która była omawiana podczas Zespołu do Spraw Integracji w obecności wychowawcy klasy, rodziców, nauczycieli uczących w klasie i specjalistów takich jak pedagog, psycholog i logopeda. W czasie takich spotkań, omawialiśmy kierunki usprawniające funkcjonowanie ucznia, omawialiśmy jego dobre i słabe strony jak również obieraliśmy cele dla jego rozwoju na najbliższy okres.
Jako nauczyciel wspomagający oraz prowadzący zajęcia rewalidacyjne na początku każdego roku szkolnego opracowywałam Indywidualny Program Rewalidacyjny na podstawie orzeczenia
o potrzebie kształcenia specjalnego i własnych obserwacji. Bardzo ważnym elementem mojej pracy są systematyczne, indywidualne spotkania z rodzicami, gdyż to właśnie oni stanowią największą skarbnicę wiedzy na temat funkcjonowania dziecka. Zdobyte informacje wdrażam na zajęciach z uczniem, aby praca nad jego lepszym funkcjonowaniem była jednolita i konsekwentna.
Również podczas kształcenia na odległość systematycznie kontaktowałam się z rodzicami ucznia w celu zachowania stałego kontaktu, zapewnienia wymiany bieżącej informacji oraz wsparcia rodzica podczas pracy zdalnej.
Prowadząc zajęcia rewalidacyjne dbałam o to, by każda lekcja stanowiła inspirację do dalszej nauki i zgłębiania poznanego tematu, aby zajęcia były dla ucznia ciekawe i atrakcyjne. Tworzyłam własne karty pracy, gry i zabawy, tak aby dostarczyć uczniowi pozytywnych doświadczeń.
Chcąc poszerzyć swoją wiedzę na temat potrzeb rozwojowych uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych ukończyłam studia podyplomowe oraz uczestniczyłam w licznych szkoleniach i webinariach.

• doskonalenie warsztatu pracy w nowe metody pracy z uczniami, mającymi trudności w nauce,
• prawidłowe rozplanowanie pracy z uczniami wykazującymi trudności w nauce, obserwacja efektywności wdrażanych metod (postępów bądź porażek),
• poznanie możliwości, ograniczeń, zainteresowań uczniów i wytworzenie więzi między nimi a nauczycielem,
• przyczynienie się do osiągnięcia sukcesów przez uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
• wspieranie wniosku rodziców o badanie w poradni, uzasadnianie potrzeby konsultacji i terapii.

• umożliwienie uczniom nadrobienie zaległości w nauce,
• wrażanie skutecznych oddziaływań w stosunku do uczniów potrzebujących wsparcia,
• wzrost efektów uczenia się dzięki wdrażaniu wniosków i realizacji wskazań ujętych w opinii PPP,
• efektywna realizacja zadań, wynikających z obowiązków i zamierzeń szkoły,
• postępowanie zgodnie z przepisami prawa oświatowego, dot. pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
• sporządzanie wymaganej dokumentacji, dot. ucznia wymagającego wsparcia.
Organizacja i prowadzenie zajęć o charakterze profilaktycznym Efekty dla nauczyciela Efekty dla szkoły
W trakcie mojej pracy w zawodzie nauczyciela staram się na każdym kroku poszerzać zakres działań szkoły. Jako wychowawca klasy i nauczyciel współorganizujący kształcenie, starałam się kształtować u uczniów właściwe nawyki higieniczne i zdrowotne, umiejętności dokonywania wyboru zachowań chroniących zdrowie własne i innych, motywowanie do zdrowego stylu życia, dlatego organizowałam i prowadziłam zajęcia o charakterze profilaktycznym:

• 29.05.2019r. – zorganizowanie warsztatów pod hasłem: „Niewidomy - zawsze widoczny” przeprowadzonych przez współzałożyciela Fundacji Ponad Słowami, który przybliżył uczniom sytuację osoby z niepełnosprawnością wzroku,
• 21.05.2019r. – uczestniczyłam razem z klasą w przedstawieniu teatralnym pt. „Bezpieczna droga do szkoły” w przedszkolu Akademia Pana Kleksa,
• uczestniczyłam z klasą w zajęciach profilaktycznych na terenie szkoły
• 16.09.2019r. – Bezpieczna droga do szkoły,
• 23.04.2017r. – Człowiek przyjacielem zwierząt – zajęcia z wolontariuszami Fundacji Elpis - Nadzieja dla zwierząt,
prowadziłam następujące zajęci o charakterze profilaktycznym:
• 09.05.2018r. – Bezpiecznie w drodze do szkoły i ze szkoły – zajęcia profilaktyczne połączone z lekcją pokazową – „Jak poruszać się po drodze”.
• 05.2018r. – „Co nam wolno a czego nie wolno umieszczać w Internecie” – zajęcia profilaktyczne dla rodziców.
• 27.02.2019r. – XVIII Ogólnopolski Tydzień Mukowiscydozy – przyłączenie się do akcji i prowadzenie zajęć profilaktycznych.
• 12.03.2019r. – Jedzmy zdrowo, kolorowo – zajęcia dotyczące zdrowego żywienia, przygotowanie pysznych i zdrowych kanapek.
Prowadziłam też stałą obserwację pod kątem szeroko pojętej profilaktyki (agresja, zaniedbanie, uzależnienia od Internetu i gier). We współpracy z panią pedagog przeprowadziłam liczne pogadanki dotyczące agresji szeroko pojętej zarówno w klasie, w domu jak i w szkole. Pani pedagog na moje zaproszenie przeprowadziła także z uczniami pogadanki i warsztaty profilaktyczne:
• 28.09.2017r. – zajęcia z pedagogiem szkolnym Razem znaczy lepiej,
• 04.12.2019r. – zajęcia z pedagogiem szkolnym Jacy jesteśmy
Dużo miejsca w swojej pracy poświęciłam na promocję zdrowego i aktywnego trybu życia. Do podejmowanych działań wynikających z programu nauczania dołączyłam dodatkowe czynności takie jak: udział w ogólnopolskich programach edukacyjno – profilaktycznych: „Zdrowe – nietrudne” i „Zdrowo i Sportowo” jak również aktywny udział w programie: „Owoce i warzywa w szkole”, „Mleko w szkole” Starałam się także wraz z uczniami aktywnie spędzać czas na świeżym powietrzu.

• zdobycie i wykorzystanie umiejętności prowadzenia działań z zakresu profilaktyki zdrowia i bezpieczeństwa,
• nawiązanie współpracy z instytucjami zewnętrznymi,

• realizacja zadań z programu wychowawczo – profilaktycznego oraz planu pracy wychowawcy.

• poszerzenie wiedzy dzieci na temat zasad bezpiecznego poruszania się po drodze, utrwalenie numerów alarmowych,
• zapoznanie z sytuacjami zagrażającymi bezpieczeństwu zdrowia i życia oraz sposobami reagowania w tych sytuacjach,
• świadoma i bezpieczna praca z komputerem,
• znajomość przez uczniów zasad zdrowego stylu życia, w tym zdrowego odżywiania się,
• wspieranie prawidłowego rozwoju ucznia,
• kształtowanie u uczniów pożądanych postaw i zachowań,
• realizacja programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły.
§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy metod aktywizujących ucznia
Wdrażanie uczniów do aktywności w procesie nauczania – uczenia się Efekty dla nauczyciela Efekty dla szkoły

„Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem.”
Te słowa Konfucjusza są moim mottem w pracy nauczyciela.
Podczas swojej pracy dydaktycznej starałam się uatrakcyjniać zajęcia oraz możliwie jak najbardziej aktywować uczniów w procesie uczenia się, dlatego prowadziłam swoje zajęcia (zarówno jako wychowawca i nauczyciel klasy 3d jak i nauczyciel współorganizujący kształcenia na zajęciach rewalidacyjnych) z wykorzystaniem różnorodnych metod aktywizujących i motywujący uczniów do pracy. Na zajęciach wykorzystywałam takie metody jak:
• rozmowę dydaktyczną, burzę mózgów:
prowadzenie dialogu z uczniami, zadawanie pytań pomocniczych, naprowadzanie podczas wprowadzania nowego materiału, utrwalania partii materiału. Metoda ta ożywia lekcję, wzmacnia kontakt nauczyciela z klasą, zachęca uczniów do aktywności podczas lekcji, wywołuje zainteresowanie tematem.
• metodę projektów:
prowadzenie z uczniami projektów edukacyjnych z zastosowaniem pracy w grupach i pracy indywidualnej. Wykorzystywałam tę metodę ponieważ mobilizuje ona uczniów do pracy zgodnie z własnym stylem uczenia się, stwarzając możliwość wykorzystania w sposób twórczy posiadanej wiedzy i umiejętności, pozwala na rozwijanie zainteresowań, daje sposobność dzielenia się nimi. Razem z klasa zrealizowaliśmy następujące projekty:
• Poznajemy kontynenty – poznanie informacji związanych z życiem dzieci na różnych kontynentach, utrwalenie wiedzy dotyczącej rozmieszczenia kontynentów i oceanów na mapie, wykonanie plakatów na temat danego kontynentu i prezentacja na forum klasy.
• Cztery żywioły – poznanie najważniejszych żywiołów z jakimi spotyka się człowiek, poznanie szkodliwej i pożytecznej działalności powietrza, ognia, wody, ziemi, prowadzenie hodowli roślin, sadzenie kwiatów, wykonanie eksperymentów z wodą, wykonanie wiatromierza, wykonanie plakatów na temat danego żywiołu i prezentacja na forum klasy.
• Polskie ptaki – poznanie ptaków przylatujących na wiosnę do Polski, przylatujących na jesień do Polski, ptaków przebywających w Polsce cały rok, wykonanie karmnika dla ptaków, wykonanie plakatów i prezentacja na forum klasy.
• Las – utrwalenie wiedzy o lesie w szczególności o piętrach lasu, kształtowanie postawy szacunku wobec roślin i zwierząt leśnych, wykonanie makiety lasu.
• Polskie Parki Narodowe – poznanie Polskich Parków Narodowych, popularyzowanie wiedzy na temat różnorodności biologicznej w Polsce. Wykonanie plakatów i prezentacja na forum klasy.
• Mój ulubiony sportowiec – poznanie różnych dyscyplin sportowych, wdrażanie uczniów do podejmowania aktywności fizycznej i prozdrowotnej, zorganizowanie igrzysk klasowych z medalami, wykonanie plakatów na temat ulubionego sportowca i prezentacja na forum klasy.
• gry dydaktyczne:
stosowanie podczas lekcji bieżących i powtórkowych (celem utrwalania materiału). Nadanie nauce charakteru gry lub zabawy pozwala dziecku na łatwiejsze przezwyciężanie trudności. Stosując gry łatwo można wywołać u uczniów gotowość i zapał do nauki, co jest zasadniczym warunkiem skutecznego uczenia się.
 opracowanie quizów, gier matematycznych przy pomocy programu Kahoot, quizizz,
 Kaboom (tabliczka mnożenia, części mowy, liczebniki),
 Dooble, Memory, Trimino,
 karty do gry np. do nauki tabliczki mnożenia, utrwalenia zasad ortograficznych,
 domino matematyczne i ortograficzne,
 gry typu: statki, teleturniej, bingo.
• Edukację Przez Ruch;
Prowadziłam zajęcia plastyczne i techniczne z elementami EPR celem rozwijania koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej, usprawniania małej motoryki poprzez kreślenie wybranych znaków grafomotorycznych zgodnie z metodyką systemu czy manipulowanie papierem i składanie papieru według zasad origami.

• szybka ewaluacja pracy poprzez poziom aktywności uczniów podczas zajęć,
• wzbogacenie warsztatu pracy poprzez ciekawe metody nauczania,
• umiejętność przeprowadzenia zajęć w taki sposób, aby wszystkie dzieci były zainteresowane tematem i z chęcią podejmowały działania,
• wykorzystywanie własnych pomysłów, dzielenie się nimi,
• duża satysfakcja z wykonywanej pracy zarówno swojej jak i uczniów.

• uaktywnienie uczniów do samodzielnego poszukiwania informacji, zaangażowania i inicjatywy poznawczej,
• rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki,
• rozwijanie umiejętności pracy w grupach, parach,
• większa skuteczność nauczania i trwalsza wiedza uczniów,
• uatrakcyjnienie zajęć
szkolnych,
• rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia, koncentracji uwagi, spostrzegawczości i percepcji wzrokowej,
• kształcenie kompetencji kluczowej, jaką jest umiejętność samodzielnego poszukiwania informacji,
• rozwijanie wyobraźni, oraz osobistych zainteresowań uczniów,
• doskonalenie umiejętności komunikowania się,
• kształtowanie nawyków proekologicznych u uczniów,
• zdobycie umiejętności poszukiwania wiadomości w różnych źródłach informacji.
Organizacja zajęć poza salą lekcyjną Efekty dla nauczyciela Efekty dla szkoły
Ważnym elementem w procesie edukacji było dla mnie również stwarzanie takich sytuacji, które zachęcałyby uczniów do podejmowania różnorodnych aktywności i wszechstronnie rozwijały ich zainteresowania. Dlatego starałam się organizować lekcje nie tylko w sali lekcyjnej, ale również poza nią:
• 06.2018r. – zorganizowałam zajęcia czytelnicze pt. „Zabawy z lekturą” w Miejsko – Powiatowej Bibliotece Publicznej w Garwolinie,
• 21.05.2019r. – wizyta w przedszkolu Akademia Pana Kleksa na przedstawieniu pt. "Bezpieczna droga do szkoły"
• 18.09.2019r. – udział w warsztatach muzyczno – ruchowych z elementami tańca organizowanych przez szkołę tańca ARTIS,
• 27.04.2018r. – udział w warsztatach muzycznych „Kontrabas i trąbka – Muzyczna przygoda”

podczas wycieczek klasowych organizowałam warsztaty oraz lekcje edukacyjne m.in.
• warsztaty dekoracji torcika czekoladowego w Pijalni Czekolady "E. Wedel".
• warsztaty zdobienia bombek w fabryce bombek Silverado,
• warsztaty robienia świec żelowych w gospodarstwie agroturystycznym Kurkowo,
• warsztaty wytwarzania naszyjnika z paciorków według poznanych na wystawie wzorów w Muzeum Archeologicznym,
• warsztaty wytwarzania cukierków w Manufakturze Cukierków w Warszawie,
• warsztaty ceramiczne w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie,
• zajęcia edukacyjne w ZOO „Po co komu ogon”,
• spektakl teatralny „Dzieci z Bullerbyn” wystawiany w Teatrze Syrena w Warszawie,
organizowałam i koordynowałam wyjścia klas I-III na przedstawienia teatralne do CSiK w Garwolinie:
• 15.10.2018r. – przedstawienie teatralne pt. „Jak Rumcajs Cyprysika uratował”,
• 21.11.2018r.– przedstawienie teatralne pt. „Polskie miasta w baśniach i legendzie”,
• 22.01.2019r.– przedstawienie teatralne pt. „Detektyw Pozytywka”,
• 25.02.2019r.– przedstawienie teatralne pt. „Brzechwolandia”,
• 22.05. 2019r. – przedstawienie teatralne pt. „Afryka Kazika”,
• 08.10.2019r. – przedstawienie teatralne pt. „W krainie Króla Lwa”,
• 30.01.2020r. – przedstawienie teatralne pt. „Królowa Śniegu”

• wzbogacanie doświadczeń zawodowych,
• podniesienie wartości procesu dydaktyczno – wychowawczego,

• rozwijanie własnych umiejętności organizatorskich,

• nabycie umiejętności prowadzenia zespołu uczniowskiego podczas pracy w innych warunkach niż w klasie lekcyjnej.

• rozwijanie oraz pogłębianie zainteresowań uczniów,
• promocja szkoły w środowisku lokalnym,
• stwarzanie warunków do twórczej aktywności uczniów,
• kształtowanie umiejętności zachowania się w instytucjach użyteczności publicznej,

• kształtowałam postawy uczniowskiej otwartości na kulturę i sztukę,
• integracja zespołu klasowego.

Prowadzenie zajęć przez specjalistów i rodziców Efekty dla nauczyciela Efekty dla szkoły
Aby uatrakcyjnić zajęcia dydaktyczne zorganizowałam pogadanki i krótkie warsztaty prowadzone przez specjalistów różnych dziedzin:
• 15.11.2019r. – prowadzenie zajęć przez dietetyczkę oraz trenerkę Wellness, która przeprowadziła warsztaty Co jeść, żeby być zdrowym. Przybliżyła ona uczniom zasady zdrowego odżywiania się, a na koniec spróbowały koktajlu warzywno-owocowego.
• 04.02.2020r. – prowadzenie zajęć przez lekarza weterynarii, który przybliżył uczniom specyfikę pracy weterynarza oraz przekazał cenne rady dotyczące pielęgnacji i opieki nad zwierzętami domowymi.
• 04.02.2020r. – prowadzenie zajęć przez wykwalifikowanego ratownika medycznego. Uczniowie poznali zasady udzielania pierwszej pomocy a także prawidłowe wykonanie resuscytacji krążeniowo-oddechowej.
• 01.10.2018r. – prowadzenie zajęć przez policjanta, który przybliżył uczniom reguły bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły oraz przypominał zasady poruszania się po ulicy, chodniku oraz podczas jazdy rowerem.
• 20.03.2018r. – prowadzenie zajęć przez panią stomatolog, która wytłumaczyła dzieciom, jak należy dbać o higienę jamy ustnej, w jaki sposób i ile czasu należy czyścić zęby. Uwrażliwiła również dzieci na potrzebę ograniczenie spożywania słodyczy.
• 17.10.2017r. – prowadzenie zajęć przez pielęgniarkę szkolną – pogadanka o zdrowym i higienicznym trybie życia.
• uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego,
• wzbogacenie własnego warsztatu pracy,
• umiejętność organizacji spotkań z przedstawicielami różnych instytucji zewnętrznych,
• nawiązanie współpracy z przedstawicielami instytucji zewnętrznych.
• budzenie szacunku dla ludzkiej pracy,
• kształtowanie nawyków zdrowego odżywiania się,
• podniesienie poziomu bezpieczeństwa, poznanie zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
• zdobycie wiadomości na temat dbania i pielęgnowania swoich pupili,
• kształtowanie nawyku dbania o higienę jamy ustnej.

§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność dokonywania ewaluacji własnej pracy i wykorzystywania jej wyników do doskonalenia warsztatu pracy
Dokonywanie autorefleksji oraz analizy pracy własnej Efekty dla nauczyciela Efekty dla szkoły
Dokonywałam ewaluacji każdych zajęć z uczniami na bieżąco, poprzez:
• obserwację uczniów,
• ich zaangażowanie i aktywność podczas lekcji,
• pytania kontrolne,
• stosowanie po zajęciach znaczków – buźki, kciuki, które podsumowywały zajęcia, odnosiły się do metody pracy oraz atmosfery na lekcji. Następnie analizowałam wyniki i wyciągałam wnioski (w razie potrzeby wprowadzałam zmiany na kolejnych zajęciach),
analizowałam efekty swojej pracy dydaktycznej i wychowawczej poprzez ogląd osiągnięć uczniów:
• wyniki sprawdzianów, testów,
• gromadzenie i analiza prac uczniów,
• osiągnięć semestralnych i rocznych,
• sukcesy uczniów w konkursach, olimpiadach, przeglądach,
Wyniki dawały mi jasną informację na temat skuteczności mojej pracy. Wiedziałam na jakie obszary położyć większy nacisk, dopracować.
• przeprowadzałam rozmowy z rodzicami na temat metod pracy, spostrzeżeń, oczekiwań. Wyniki analizowałam, wyciągałam wnioski dotyczące moich mocnych oraz słabych stron,
• na koniec każdego semestru dokonywałam Wielospecjalistycznej Oceny Poziomu Funkcjonowania Ucznia, uwzględniając ocenę efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielonej uczniowi,
• omawiałam zajęcia prowadzone w obecności opiekuna stażu i podczas lekcji otwartych oraz dokonywałam ich ewaluacji pod kątem doskonalenia swojego warsztatu pracy. • okazja do refleksji nad efektami własnej pracy zawodowej, prowadząca do samodoskonalenia zawodowego,
• poznanie swoich mocnych i słabych stron,
• doskonalenie własnej pracy na płaszczyźnie dydaktycznej i wychowawczej,
• stałe podnoszenie jakości nauczania, większa efektywność procesu dydaktycznego. • doskonalenie jakości pracy placówki,
• stosowanie skutecznych i efektywnych form i metod w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,
• wdrażanie wyników analizy sprawdzianów, testów, egzaminów w celu poprawy wyników edukacyjnych.
Ewaluacja prowadzonych zajęć Efekty dla nauczyciela Efekty dla szkoły
Zgodnie z opracowanym harmonogramem w okresie stażu prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu oraz wicedyrektora szkoły.
Zajęcia hospitowane przez opiekuna stażu:
Rok szkolny 2017/2018
• 19.10.2017r. – Temat dnia: Zbójcy. Mierzenie, odczytywanie długości oraz rysowanie odcinków.
• 04.12.2017r. – Temat dnia: Awantura. Pisanie wyrazów z rz.
• 23.03.2018r. – Temat dnia: Lekcja u Maruszy. Rozwiązywanie zadań na obliczenia pieniężne.
• 16.05.2018r. – Temat dnia: Zwierzęta zmiennocieplne. Rozwój żaby trawnej.
Rok szkolny 2018/2019
• 13.11.2018r. – Zajęcia rewalidacyjne: Usprawnianie percepcji wzrokowej i koordynacji
wzrokowo-ruchowej. Zabawy z piłeczką. Wskazywanie różnic na obrazku.
• 14.02.2018r. – Temat dnia: Bank dobrych uczynków. Doskonalenie umiejętności uważnego
słuchania oraz tworzenia wypowiedzi ustnych na temat przeczytanego tekstu.
• 29.03.2019r. – Temat dnia: Do czego potrzebny jest wiatr? Ćwiczenia w pisaniu dwuznaków
rz, Rz, oraz wyrazów i zdań z rz.
• 17.06.2019r. – Zajęcia rewalidacyjne: Podnoszenie kompetencji społecznych. Ćwiczenie
zachowań asertywnych.
Rok szkolny 2019/2020
• 24.09.2019r. – Wycieczka do Warszawy: poznanie zabytków Warszawy - zapoznanie
z siedzibą dawnych władców - właściwe zachowanie w miejscach publicznych.
• 24.10.2019r. – Zajęcia rewalidacyjne: Usprawnianie grafomotoryki i ruchów precyzyjnych.
Wykonywanie wydzieranek z papieru: oddzieranie pasków i tworzenie mozaiki.
• 19.12.2019r. – Zajęcia rewalidacyjne: Doskonalenie umiejętności logicznego myślenia,
kształcenie spostrzegawczości oraz doskonalenie koncentracji uwagi. Gry
dydaktyczne rozwijające logiczne myślenie – dooble ortograficzne, piramida
matematyczna – Trimino
• 04.02.2020r. – Temat dnia: Muzyka wokół nas. Dodawanie i odejmowanie liczb typu: 46 + 5,
Zajęcia hospitowane przez wicedyrektora szkoły.
• 13.02.2018r. – Temat: Obliczanie obwodów figur. Obliczanie obwodów figur
geometrycznych. Doskonalenie umiejętności mierzenia długości boków
wskazanych figur.
• 25.05.2020r. – Zajęcia rewalidacyjne: Doskonalenie spostrzegawczości, percepcji wzrokowej
i orientacji przestrzennej poprzez ćwiczenia z wykorzystaniem narzędzi
TIK.
Po każdej lekcji w trakcie indywidualnych konsultacji omawiałam jej przebieg z nauczycielem prowadzącym i starałam się wyciągać z niej wnioski do własnej pracy. Omawiane zajęcia pozwoliły mi na uświadomienie moich mocnych i słabych stron. Cenne uwagi i spostrzeżenia opiekuna stażu oraz wicedyrektora motywowały mnie do wzmożonej pracy i doskonalenia swoich umiejętności pedagogicznych.
• wzbogacenie warsztatu pracy o pomysły na ciekawe prowadzenie zajęć, sposoby oraz metody dyscyplinowania i wychowywania uczniów,
• udoskonalenie umiejętności planowania zajęć,
• zacieśnienie współpracy z innymi nauczycielami,
• motywowanie do własnego rozwoju
• poznanie możliwościach rozwiązania problemów, czy trudności dotyczących codziennej pracy nauczyciela,
• systematyczna weryfikacja swoich umiejętności merytorycznych i metodycznych,
• poznanie swoich mocnych i słabych stron jako nauczyciel.

• wiedza oraz umiejętności nabyte podczas obserwacji zajęć i wykorzystane w pracy z dziećmi wpłynęły na wzrost efektywności pracy szkoły,
• wymiana doświadczeń między nauczycielami w zakresie metod i form pracy,
• efektywna realizacja podstawy programowej,

§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego
Dzielenie się zdobytą wiedzą Efekty dla nauczyciela Efekty dla szkoły
Rozwijając umiejętności interpersonalne podejmowałam stałą współpracę z innymi nauczycielami, zwłaszcza z nauczania wczesnoszkolnego i nauczycielami współorganizującymi kształcenie. Korzystałam z ich pomocy, ale również aktywnie włączałam się do ich działań, wspierając swoimi pomysłami i wiadomościami m.in.
• udostępnianie innym nauczycielom ciekawych materiałów i pomocy dydaktycznych otrzymanych podczas uczestnictwa w szkoleniach, kursach czy webinariach,
• dzielenie się z koleżankami-nauczycielkami wiedzą zdobytą podczas uczestnictwa w szkoleniach na temat wykorzystania narzędzi TIK w nauczaniu podczas kształcenia na odległość, pomagałam tworzyć interaktywne ćwiczenia,

• dzielenie się własnymi zasobami materiałów edukacyjnych tj. testów, kart pracy, scenariuszy imprez i uroczystości klasowych,
• opublikowanie na portalu internetowym, Facebook, edux.pl zatwierdzonego Planu Rozwoju Zawodowego, kart pracy, scenariuszy,
• dzielenie się wiedzą w nauczycielskich grupach na portalach społecznościowych np. Facebook: Awans z Beatą. Mianowany od A do Z, Nauczyciel w awansie, Awans zawodowy nauczyciela – Mianowanie,
• wymiana wiedzy i doświadczeń podczas posiedzenia zespołu wychowawczego – omawianie bieżących problemów,
• wymiana wiedzy i doświadczeń podczas posiedzenia zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznym, współpraca przy tworzeniu IPET-u,
• przekazywanie informacji uzyskanych od rodziców dotyczących uczniów o potrzebie kształcenia specjalnego,
• wymiana pomysłów, materiałów, informacji podczas codziennych rozmów z nauczycielami,
• pomoc koleżankom w obsłudze dziennika elektronicznego: Vulcan, Librus,
• dzielenie się z koleżankami swoimi umiejętnościami plastycznymi i pomysłami podczas organizacji uroczystości i wydarzeń szkolnych.

• wzajemna pomoc,
• możliwość wymiany doświadczeń, współdziałanie w pracy,
• zdobycie nowych umiejętności, wspierających prace nauczyciela,
• zaprezentowanie umiejętności z wykorzystaniem technologii TIK zdobytych podczas szkoleń,
• motywowanie do własnego rozwoju,
• obiektywna ocena umiejętności poprzez dostarczenie informacji zwrotnej na temat warsztatu pracy.

• wzbogacenie warsztatu pracy innych nauczycieli, poprzez dzielenie się wiedzą zdobytą na szkoleniach,
• podniesienie jakości pracy szkoły poprzez wysoką jakość pracy zespołowej nauczycieli,
• doskonalenie metod pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
• szerzenie dobrych praktyk w gronie nauczycieli szkoły.

Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli Efekty dla nauczyciela Efekty dla szkoły
W ramach dzielenia się wiedzą i doświadczeniem prowadziłam zajęcia otwarte dla nauczycieli:
• 20.03.2019r. – prowadziłam lekcję otwartą dla nauczycieli „Zabawy z tabliczką mnożenia” – utrwalenie tabliczki mnożenia w zakresie 30 z wykorzystaniem gier dydaktycznych np. Kaboom!, gra w statki.
• 14.11.2019r. – prowadziłam lekcję otwartą dla chętnych nauczycieli „Zakładka do książki” – lekcja plastyczno – techniczna. Wykonaliśmy zakładkę do książki inspirowaną przygodami bohaterów czytanej lektury „Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek (czterech prawych i sześciu lewych)” autorstwa Bednarek Justyna.
przeprowadziłam zajęcia otwarte dla nauczycieli zaprzyjaźnionego przedszkola „Bajkowa Kraina” w Sulbinach
• 25.05.2018r. – otwarta lekcja pokazowa dla grupy sześciolatków oraz nauczycielek – wychowawców grup, połączona ze zwiedzaniem szkoły. Temat: „Układanie kompozycji z figur geometrycznych”,
• 17.06.2019r. – otwarta lekcja pokazowa dla grupy sześciolatków oraz nauczycielek – wychowawców grup, połączona ze zwiedzaniem szkoły. Temat: „Wiosną w ogródku
• umożliwienie innym nauczycielom obserwacji i uczestnictwa w przygotowanych przeze mnie inscenizacjach teatralnych tj. przedstawienie z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, jasełka klasowe. • promowanie własnego warsztatu pracy,
• satysfakcja zawodowa i osobista,
• zaciśnięcie współpracy z innymi nauczycielami. • bogacenie warsztatu pracy innych nauczycieli,
• dzielenie się doświadczeniem i wiedzą jako efektywna realizacja zadań wynikających z obowiązków szkoły,
• promowanie jakości kadry szkoły,
• promowanie szkoły w środowisku lokalnym,
• propagowanie dobrych praktyk szkoły.

§ 7 ust. 2 pkt 6
Umiejętność uwzględniania w pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych
problemów społecznych i cywilizacyjnych

Poznanie środowiska dzieci i ich rodziców
Efekty dla nauczyciela Efekty dla szkoły
W ciągu stażu, jako wychowawca klasy i nauczyciel współorganizujący kształcenie starałam się poznać środowisko lokalne dzieci poprzez:
• obserwacje uczniów na zajęciach ich funkcjonowaniu w klasie, podczas zabaw czy wycieczek,
• spotkania indywidualne z rodzicami wynikające z potrzeb i zainteresowania rodziców. Przybliżały mi one sytuację rodzinną dziecka i relacje panujące w jego najbliższym otoczeniu,
• organizowanie zebrań z rodzicami według szkolnego harmonogramu spotkań. W razie zaobserwowanych problemów podejmowałam rozmowy indywidualne.
• analizowanie dokumentacji uczniów w tym opinie i orzeczenia,
aby zintegrować środowisko rodzinne ucznia razem ze środowiskiem szkolnym organizowałam Zajęcia Otwarte dla Rodziców:
• 09.2018r. – prowadziłam zajęcia otwarte dla rodziców metodą Edukacji Przez Ruch - wykonanie książeczki do opowiadania W. Kozłowskiego „Nikt mnie więcej nie zobaczy”, gry i zabawy ruchowe z wykorzystaniem papieru, konkursy ruchowe.

• zwiększenie efektywności pracy poprzez wypracowanie wspólnego z rodzicami frontu działania,
• doskonalenie umiejętności interpersonalnych,
• wzrost motywacji rodziców do współpracy ze mną.
• budowanie współpracy szkoły ze środowiskiem lokalnym,
• wyzwalanie świadomości rodziców, że współdziałanie ich ze szkołą w sprawach dziecka jest ważne dla sukcesu dziecka.

Praca na rzecz środowiska lokalnego Efekty dla nauczyciela Efekty dla szkoły

Jako wychowawca i nauczyciel współorganizujący kształcenie wdrażałam uczniów do aktywnego uczestnictw w życiu kulturowym miasta Garwolin poprzez:
• udział w obchodach Święta Szkoły,
• udział w obchodach Dni Garwolina,
• udział w festiwalu SATURATOR TEATRALNY
włączałam uczniów w środowiskowe i ogólnopolskie akcje charytatywne:
• 12.2018r. – świąteczna zbirka środków higienicznych i czystości dla Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego w Otwocku,
• 03-07.06.2019r. – udział w zbiórce artykułów wspierających proces rehabilitacji i edukacji podopiecznych ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Trzciance.
• 02.-03.2020r. – zorganizowanie zbiórki karmy dla Schroniska Bezdomnych Zwierząt w Celestynowie.
• 02-03.2020r. – zorganizowałam w szkole akcję „Kolorowe kredki – zbieramy i pomagamy!”
• udział w akcjach charytatywnych organizowanych na terenie szkoły i poza nią.
• udział w zbiórce pieniędzy w ramach akcji „góra grosza”,
• udział w loterii fantowej na rzecz schroniska „Happy dog” w Celestynowie,
uwzględniając w swojej pracy współczesne problemy cywilizacyjne:
• prowadziłam zajęcia profilaktyczne dla rodziców „Co nam wolno, a czego nie wolno umieszczać w Internecie” – 03.2018r.
• prowadziłam z uczniami rozmowy na temat agresji słownej,
• przeprowadziłam z uczniami cykl pogadanek, dotyczących profilaktyki różnego rodzaju zagrożeń dotyczących zdrowia,
• wdrażałam uczniów do działań proekologicznych poprzez:
• udział w akcji zbiórki zużytych baterii pod hasłem „Edukujemy – Pomagamy”,
• udział w akcji „Dokarmiamy ptaki”,
• udział w akcji „Sprzątanie świata”,
• udział w akcji „Segregujemy śmieci”
nawiązałam współpracę z instytucjami środowiska lokalnego:
• Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną – opracowanie opinii nauczyciela o uczniu w celu przeprowadzenia badania w poradni,
• Komendą Powiatową Policji – zajęcia profilaktyczne,
• Powiatowa Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną – udział w szkolnej akcji Bicia Rekordu Guinnessa w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo - oddechowej w ramach programu edukacyjnego „Ratujemy i Uczymy Ratować” WOŚP,
• Pogotowiem Ratunkowym – udział w szkolnej akcji Bicia Rekordu Guinnessa w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo - oddechowej w ramach programu edukacyjnego „Ratujemy i Uczymy Ratować” WOŚP,
• Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej – udział w szkolnej akcji Bicia Rekordu Guinnessa w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo - oddechowej w ramach programu edukacyjnego „Ratujemy i Uczymy Ratować” WOŚP,
• Powiatowym Inspektoratem Weterynarii – lekcja pokazowa,
• Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie – wyjścia na przedstawienia teatralne,
• Miejsko-Powiatową Biblioteką Publiczną – zajęcia czytelnicze,
• Publicznym Przedszkolem „Bajkowa Kraina” – zajęcia otwarte oraz organizacja zwiedzania budynku szkoły dla starszych grup przedszkolnych,
• w roku szkolnym 2018/2019 i 2019/2020 współpracowałam z teatrami: Teatr Współczesny w Krakowie oraz Narodowy Teatr Edukacji im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu organizując i koordynując w klasach I-III wyjścia na przedstawienia teatralne do CSiK w Garwolinie,
• JNMED - prywatną firmą ratownictwa medycznego - udział w szkolnej akcji Bicia Rekordu Guinnessa w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo - oddechowej w ramach programu edukacyjnego „Ratujemy i Uczymy Ratować” WOŚP. • realizacja programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły i planu wychowawcy klasowego,

• podniesienie poziomu własnej wartości,
• satysfakcja z udzielonej pomocy i wsparcia okazanego potrzebującym,
• pełnienie funkcji profilaktycznego animatora i kreatora rozwoju uczniów,
• prowadzenie zajęć i działań wychowawczych zgodnych z programem profilaktyczno-wychowawczym szkoły,
• szybkie i efektowne rozwiązanie problemów wychowawczych,

• umiejętność nawiązywania kontaktów z instytucjami działającymi na terenie gminy i Miasta Garwolin,
• umiejętność zorganizowania akcji profilaktyczno – edukacyjnych na terenie szkoły we współpracy z instytucjami zewnętrznymi.

• budowanie tradycji szkolnej,
• poznanie najbliższego otoczenia kulturowego,

• uwrażliwianie uczniów na potrzeby innych ludzi,
• wyrobienie nawyku dzielenia się,
• kształtowanie pozytywnych postaw dzieci wobec zwierzą,
• wdrożenie dzieci do działań proekologicznych,
• utrwalenie nawyków ochrony przyrody,

• integrowanie uczniów ze społecznością lokalną,
• integracja szkoły
z instytucjami działającymi na terenie gminy i Miasta Garwolin,
• promocja szkoły w środowisku lokalnym,
• kształtowanie szacunku dla pracy ludzi wykonujących poznane zawody.
Organizacja spotkań z ciekawymi ludźmi Efekty dla nauczyciela Efekty dla szkoły

W celu uatrakcyjnienia zajęć dydaktycznych zorganizowałam oraz współorganizowałam spotkania z:
• 16.10.2018r. – spotkanie z komikiem i iluzjonistą,
• 11.12. 2017r. – spotkanie z pisarką książek i opowiadań dla dzieci,
• 09.2018r. – spotkanie z lokalną malarką, która przybliżyła uczniom pracę artysty malarza pokazała narzędzia malarskie oraz zaprezentowała swój warsztat pracy.
• 21.01.2020r. – „Podróż na Mauritius” – spotkanie z podróżniczką, która opowiedziała uczniom o podróży na Mauritius – przybliżyła historię tej wyspy oraz pokazała przywiezione eksponaty,
• 05.2018r. – spotkanie z leśnikiem z okazji Dnia Leśnika i Drzewiarza, który przybliżył uczniom pracę leśniczego, pogłębił wiadomości dotyczące drzew oraz zwierząt mieszkających w lesie. • rozwijanie własnych umiejętności organizatorskich,
• doskonalenie własnego warsztatu pracy,
• nawiązywanie kontaktów z przedstawicielami ciekawych zawodów,
• wzbogacenie form oddziaływania na ucznia. • przybliżenie dzieciom zawodu leśnika, utrwalenie wiadomości o mieszkańcach lasu,
• budzenie zainteresowania otaczającym światem,
• rozwijanie zainteresowań literaturą dla dzieci,
• rozwijanie zainteresowań sztuką, malarstwem, muzyką.
§ 7 ust. 2 pkt 7
Umiejętność posługiwania się przepisami prawa dotyczącymi odpowiednio oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż
Aktywne uczestnictwo w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego Efekty dla nauczyciela Efekty dla szkoły
• udział w zespole opracowujących Szkolny Program Wychowawcy,
• udział w Zespole Ewaluacyjnym: ewaluacja zewnętrzna dotyczące realizacji podstawy programowej w szkole. Opracowanie pytań do ankiety,
• opracowanie Harmonogramu Wycieczek Szkolnych dla klas I-III,
• dostosowanie planu pracy wychowawcy klasowego do Szkolnego Programu Wychowawczo – Profilaktycznego,
• udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej poświęconych tworzeniu i wdrażaniu dokumentów wewnątrzszkolnych,
• uczestnictwo w pracach zespołu wychowawczego, oraz w spotkaniach zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
• realizowanie zapisów rozporządzenia dotyczącego pracy zdalnej: przestrzegając zasad bezpieczeństwa w Internecie, aby zachować stały kontakt i zapewnić wymianę bieżącej informacji z uczniem i rodzicem korzystałam z bezpiecznych narzędzi Internetowych takich jak: dziennik elektroniczny Librus, wideokonferencji za pomocą aplikacji Teams, kontaktu telefonicznego. • aktywne włączenie się w organizację różnych dziedzin życia szkoły,
• podniesienie jakości pracy placówki poprzez dostosowanie przepisów wewnętrznych do przepisów oświatowych,
• opracowanie dokumentów zgodnie z przepisami oraz potrzebami uczniów i szkoły. • działanie pracowników placówki zgodne z przepisami prawa oświatowego,
• dokumentacja szkolna opracowana zgodnie z przepisami prawa oświatowego,
• efektywny proces dydaktyczno-wychowawczy.
Analiza i aktualizacja przepisów prawa oświatowego oraz dokumentacji szkolnej Efekty dla nauczyciela Efekty dla szkoły
• sporządziłam wykaz aktualnych przepisów prawa oświatowego regulujących pracę szkoły oraz na bieżąco go aktualizowałam poprzez śledzenie stron internetowych MEN.
• w przywoływaniu potrzebnych aktów prawnych korzystałam ze stron Internetowego Systemu Aktów Prawnych - http://isip.sejm.gov.pl/,
• analizowałam dokumentację związaną z funkcjonowaniem i organizacją szkoły zwłaszcza: Statut Szkoły, dokumentację dotyczącą Oceniania, Klasyfikowania i Promowania Uczniów, Program Wychowawczy Szkoły i Program Profilaktyczny Szkoły, Regulamin Rady Pedagogicznej - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2, Regulamin Pracy Zdalnej pracowników Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. 1 Pułku Strzelców Konnych w Garwolinie, Procedury kształcenia na odległość z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19 w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 Im. 1 Pułku Strzelców Konnych W Garwolinie.
• znajomość i właściwe stosowanie przepisów prawa oświatowego,
• umiejętność śledzenia zmiany w przepisach prawa oświatowego,
• umiejętność wyszukiwania potrzebnych przepisów prawa oświatowego.
• zaktualizowane przepisy prawa wewnętrznego,
• działanie placówki zgodne z przepisami prawa oświatowego.

Posługiwanie się przepisami prawa w pracy nauczyciela Efekty dla nauczyciela Efekty dla szkoły
W trakcie trwania stażu przestrzegałam i stosowałam obowiązujące przepisy, regulujące codzienną prace nauczyciela. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego:
 realizowałam proces dydaktyczno – wychowawczy: zgodnie z rozporządzeniem MEN:
• w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej,
• w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
• w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 oceniałam i promowałam uczniów zgodnie z rozporządzeniem MEN:
• w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych
 prowadziłam dokumentację szkolną: (dziennika lekcyjnego, sporządzenie Harmonogramu Planu Pracy Wychowawcy Klasowego dostosowanego do Szkolnego Programu Wychowawczego, prowadzenie dziennika elektronicznego klasy) zgodnie z rozporządzeniem MEN:
• w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.
 udzielałam pomocy psychologiczno – pedagogicznej (prowadziłam zajęcia rewalidacyjne opracowałam IPET i arkusze WOPFU, sporządziłam Program Indywidualnych Zajęć Rewalidacyjno – Wychowawczych oraz prowadziłam dokumentację pomocy psychologiczno-pedagogicznej) zgodnie z rozporządzeniem MEN:
• w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach,
• w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym,
• w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.
 organizowałam wycieczki szkolne zgodnie z rozporządzeniem MEN:
• w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach,
• w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki.
• znajomość i właściwe stosowanie przepisów prawa oświatowego,
• umiejętność wykorzystywania zdobytej wiedzy w bieżącej pracy nauczyciela,
• prawidłowo zaplanowana praca dydaktyczno-wychowawcza,
• sprawiedliwa ocena pracy ucznia,
• prawidłowo prowadzona dokumentacja klasy: dziennik elektroniczny, dziennik zajęć rewalidacyjnych, dziennik nauczyciela współorganizującego kształcenie,
• efektywna pomoc uczniom mającym trudności w nauce oraz posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
• poznanie procedur organizacji wyjazdów szkolnych, poprzez organizowanie wycieczek klasowych.
• efektywna realizacja podstawy programowej,
• prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej,
• prawidłowo realizowane zadania dydaktyczne szkoły,

• prowadzenie dokumentacji ucznia zgodnie z aktualnymi wymogami,

• prawidłowo prowadzona dokumentacja psychologiczno – pedagogiczna,
• współpraca z rodzicami i pomoc uczniowi znajdującemu się w trudnej sytuacji,
• prawidłowo wypełniona dokumentacja wycieczki,
• przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wycieczki szkolnej.
§ 7 ust. 2 pkt 8
Umiejętność korzystania w pracy, zwłaszcza w trakcje prowadzonych zajęć, z narzędzi multimedialnych i informatycznych.
Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej Efekty dla nauczyciela Efekty dla szkoły
W swojej pracy nieustannie korzystam z komputera i Internetu w celu realizacji procesu dydaktycznego:
• przygotowanie materiałów dydaktycznych (prezentacji multimedialnych, scenariuszy, testów, sprawdzianów, kart pracy, pomocy dydaktycznych, gier dydaktycznych) na komputerze,
• przeprowadzanie zajęć z wykorzystaniem technologii komputerowej: komputer, projektor, sprzęt audio,
• stosowanie technologii komputerowej na zajęciach dydaktycznych (korzystanie z podręcznika multimedialnego, e-ćwiczeń, plików muzycznych, płyty CD, filmów edukacyjnych, czy prezentacji),
• wykorzystywałam metody aktywizujące z użyciem narzędzi TIK np. Kahoot,
• prowadzenie zajęć rewalidacyjnych z wykorzystaniem stron internetowych:
• www.matzoo.pl – strona z grami matematycznymi,
• wordwall.net - strona z materiałami dydaktycznymi,
• pisupisu.pl – strona z ćwiczeniami dydaktycznymi z edukacji polonistycznej,
• www.szaloneliczby.pl - strona z zadaniami matematycznymi,
• pl.khanacademy.org- strona z zadaniami matematycznymi.
• opracowanie dokumentacji dotyczącej pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
• opracowanie dokumentacji szkolnej (np. harmonogramu pracy wychowawcy klasowego),
• prowadzenie dziennika elektronicznego Vulcan, Librus
• korzystanie z zasobów Internetu w celu wzbogacania swojego warsztatu pracy (inspiracje plastyczne, ciekawe zajęcia, wyszukiwanie projektów, konkursów),
• wykorzystywanie kreatorów i generatorów do sporządzania dyplomów, podziękowań, krzyżówek, kart pracy, itp.
• wymiana doświadczeń z nauczycielami poprzez przekazywanie informacji drogą internetową,
• uczestnictwo w e-konferencjach, webinariach, szkoleniach posiedzeniach Rady Pedagogicznej,
• dokumentowanie przebiegu stażu: plan rozwoju zawodowego, sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego,
• wysyłanie na stronę internetową szkoły oraz na szkolną stronię Facebooka zdjęć z realizacji: wycieczek klasowych, uroczystości szkolnych, ciekawych zajęć dydaktyczno –wychowawczych, akcji organizowanych w klasie oraz w szkole,
• korzystam z poczty i komunikatorów do kontaktu ze szkołą, uczniami, rodzicami: poczta e-mail, dziennik elektroniczny Librus, aplikacja Teams, Messenger,
• publikacja planu rozwoju zawodowego, sprawozdania z planu rozwoju zawodowego, kart pracy na portalu edukacyjnym www.edukacja.edux.pl,
• udzielanie się w grupach społecznościowych, w celu wymiany doświadczeń z nauczycielami z całej polski,
• rozwijanie umiejętności związanych z wykorzystaniem multimediów,
• wzbogacanie własnego warsztatu pracy,
• podnoszenie efektywności pracy,
• wzbogacenie technicznego warsztatu pracy,
• wspomaganie stosowania skuteczniejszych metod oddziaływania na ucznia (obrazowych, graficznych, dźwiękowych, czynnościowych),
• uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego,
• ułatwienie i przyspieszenie komunikacji z rodzicami, dyrekcją,
• dzielenie się wiedzą z innymi osobami,
• uzyskanie informacji zwrotnej na temat materiałów,
• uzyskanie ciekawych pomysłów na prowadzenie zajęć.
• podążanie za oczekiwaniami młodych ludzi w kwestii stosowania nowoczesnych technologii,
• atrakcyjność zajęć dla ucznia, zwiększająca skuteczność edukacji,
• zaspokojenie potrzeby kontaktu młodego pokolenia z nowościami technologicznymi, dzięki czemu szkoła przestaje być nudna,
• unowocześnienie, a przez to uatrakcyjnienie pracy na zajęciach szkolnych,
• monitorowanie postępów ucznia w nauce,
• ułatwienie i przyspieszenie komunikacji z wszystkimi stronami procesu kształcenia i wychowania,
• wzbogacenie zasobów dydaktycznych szkoły poprzez dzielenie się materiałami,
• dostosowanie metod kształcenia do zmieniających się realiów.
Kształcenie na odległość spowodowanej wirusem COVID-19 Efekty dla nauczyciela Efekty dla szkoły
Podczas kształcenia na odległość, spowodowanej wirusem COVID-19 obowiązki nauczyciela współorganizującego kształcenie realizowałam zdalnie:
• codziennie przez dziennik elektroniczny Librus, przesyłałam pracę zleconą przez nauczyciela prowadzącego lekcje dostosowaną do możliwości ucznia wynikających z IPET,
• codziennie współorganizowałam wideokonferencje klasowe w aplikacji Teams,
• prowadziłam zajęcia rewalidacyjne organizując wideokonferencje w aplikacji Teams,
• codziennie kontaktowałam się z rodzicami ucznia i z uczniem w celu zdalnej pomocy uczniowi w nauce, oraz w celu omówienia materiału z wideokonferencji,
• wysyłałam informacje dotyczące prowadzonej innowacji pedagogicznej na specjalnie utworzony adres mailowy klasy,
• realizowałam III moduł z innowacji pedagogicznej on-lin min. zorganizowałam „Pokaz Mody Baśniowej” dla uczniów i ich rodziców,
• opracowywałam karty pracy, szukałam na portalach edukacyjnych materiałów i gier dydaktycznych na zajęcia rewalidacyjne,
• tworzyłam uczniom gry dydaktyczne wspomagające i utrwalające naukę tabliczki mnożenia czy zasad ortografii na portalach: quizizz.com, .kahoot.it, wordwall.net,
• przeprowadziłam zdalny konkurs recytatorski „Brzechwa dzieciom” w klasie 2d,
• zorganizowałam konkurs on-line na „Mistrza Tabliczki Mnożenia” w klasie 2d za pomocą aplikacji Kahoot,
• 30.04.2020r. – prowadziłam zajęcia online „Święta majowe” – zajęcia przeprowadziłam za pomocą wideokonferencji w aplikacji Teams. Podczas prowadzonych zajęć wykorzystałam prezentacje multimedialną na temat świąt majowych: https://liblink.pl/9O2jBOAtsP ,
• wysyłałam uczniowi zadania do aktywnego wykonania w domu (aby odciągnąć ucznia od pracy z komputerem) np. poprosiłam rodziców ucznia, żeby kupili puzzle i razem z uczniem układałam puzzle, on w swoim a ja w swoim domu,
• brałam udział w webinariach i szkoleniach on-line, posiedzeniach Rady Pedagogicznej,
• kontaktowałam się z nauczycielkami w celu wymiany informacji, pomysłów na pracę zdalną,
• podczas realizacji pracy na odległość przestrzegałam zasad bezpieczeństwa w Internecie dlatego komunikowałam się z uczniem i rodzicami przez platformy szkolne: dziennik elektroniczny Librus, wideokonferencji za pomocą aplikacji Teams.
• stały kontakt z uczniem,
• systematyczna współpraca z rodzicami,
• zdalne wykonywanie codziennych czynności nauczyciela dzięki e-dziennikowi,
• realizacja zaplanowanych czynności,
• poznanie nowych narzędzi TIK i wykorzystanie ich podczas zajęć.

• sprawna komunikacja między nauczycielami, dyrektorem szkoły a rodzicami poprzez komunikatory,
• realizowanie podstawy programowej przez szkołę,
• rozwijanie umiejętności związanych z wykorzystaniem multimediów,
• wdrażanie do bezpiecznych zachowań w sieci.

Korzystanie z edukacyjnych i oświatowych serwerów internetowych Efekty dla nauczyciela Efekty dla szkoły

• wykorzystywanie w swojej pracy, jako źródło pomysłów i dobrych praktyk materiałów publikowanych w Internecie na platformach edukacyjnych: np. www.ucze.pl, www.edu.info, www.publikacje.edu.pl, scholaris.pl, www.nauczycielskiezacisze.pl, ztorbynauczycielki.pl,
• śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego, Karcie Nauczyciela za pośrednictwem Internetu: prawo.sejm.gov.pl - ISAP – Internetowy System Aktów Prawnych.
• korzystanie ze stron MEN, www.men.gov.pl, pedagogika-specjalna.edu.pl,
• korzystanie ze stron: eduzabawy.com/generatory ,nowoczesnenauczanie.edu.pl/, schule.paul-matthies.de/Trimino. • uaktualnianie informacji dotyczących oświaty i przepisów prawa oświatowego,
• poszerzenie i wzbogacenie własnego warsztatu pracy. • podnoszenie jakości pracy szkoły poprzez wzbogacenie oferty edukacyjnej o nowe metody pracy.

DZIAŁANIA KOŃCOWE ZWIĄZANE Z ZAKOŃCZENIEM I PODSUMOWANIEM STAŻU

1. Wzięłam udział w szkoleniu pt. „Sprawozdanie na mianowanego po nowemu” zorganizowanym przez Kapelusz z Kwiatami-szkolenia dla nauczycieli dot. procedury zakończenia stażu i sporządzenia sprawozdania oraz dokumentacji dla komisji egzaminacyjnej.
2. Dokonałam analizy własnego dorobku zawodowego w okresie stażu, zebrałam i usystematyzowałam materiał.
3. Wyciągnęłam wnioski, dotyczące odbytego stażu oraz realizacji planu rozwoju zawodowego w tym okresie:
WNIOSKI
• W czasie trwania stażu wykonywałam wszystkie powinności, czyli
- uczestniczyłam w wypełnianiu zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych placówki,
- doskonaliłam kompetencje, związane z wykonywanymi obowiązkami zawodowymi,
- przeprowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu oraz dyrektora w wymaganej liczbie,
- przeprowadziłam zajęcia otwarte w wymaganej liczbie.
• Zrealizowałam zadania, przewidziane w planie rozwoju zawodowego, znacznie wykraczając poza pierwotne ustalenia, gdyż reagowałam na
bieżące potrzeby szkoły i uczniów. (Zadania pozaplanowe również ujęłam w niniejszym sprawozdaniu.).
• Jestem przygotowana do spełnienia wymagań, koniecznych na stopień nauczyciela mianowanego.
4. Sporządziłam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego i poddałam się ocenie dorobku zawodowego za okres stażu.
Starałam się zawsze rzetelnie wypełniać swoje obowiązki i powierzone zadania. Dużą satysfakcję sprawiło mi też docenienie mojego wkładu pracy przez Dyrektora Szkoły, czego wynikiem było przyznanie mi Nagrody Dyrektora w roku szkolnym 2019/2020. Zakończenie stażu na nauczyciela mianowanego nie oznacza końca podejmowanych działań. Zamierzam nadal podnosić swoje kwalifikacje zawodowe, podnosić jakość
swojej pracy, by jeszcze lepiej realizować zadania szkoły.

........................................ ........................................
data i podpis dyrektora szkoły data i podpis nauczyciela

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.