X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44751
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
NA PODSTAWIE ROZPORZADZENIA MINISTRA EDUKACJI Z DNIA 1 MARCA 2013R.
W SPRAWIE UZYSKANIA STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO PRZEZ NAUCZYCIELI

mgr Aleksandry Puchała
nauczyciela przedmiotów zawodowych
w Zespole Szkół Administracyjno-Ekonomicznych i Ogólnokształcących
w Bytomiu

Bytom, 12 września 2017r.
I. Dane osobowe
1. Imię i nazwisko: Aleksandra Puchała
2. Nazwa placówki: Zespół Szkół Administracyjno – Ekonomicznych i Ogólnokształcących
3. Stanowisko: nauczyciel przedmiotów zawodowych w zawodach technik logistyk i technik organizacji reklamy
4. Posiadane kwalifikacje:
1) Ukończone studia magisterskie na kierunku zarządzanie i marketing w zakresie zarządzanie logistyką i jakością, na Akademii Techniczno- Humanistycznej w Bielsku - Białej
2) Ukończone studia podyplomowe na kierunku reklama cyfrowa z elementami technik multimedialnych i fotopoligraficznych, na Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu Wydział Ekonomiczny w Opolu
3) Ukończone Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne na Wydziale Zarządzania i Informatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
4) Egzaminator w zawodzie technik organizacji reklamy kod uprawnień 3333906/A.27/A.26/2017
5) Stopień nauczyciela mianowanego

II. Staż
1. Termin rozpoczęcia stażu: 1. 09. 2017r.
2. Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
3. Przewidywana data zakończenia stażu: 31 maja 2020 r.

III. Cele i priorytety stażu
1. Pogłębianie wiedzy i umiejętności służących własnemu rozwojowi , samodzielnie lub poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego
2. Dalszy rozwój zawodowy jako przedmiotów zawodowych z uwzględnieniem zadań realizowanych przez szkołę w drodze po awans na nauczyciela dyplomowanego.
3. Doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
4. Doskonalenie kompetencji w zakresie pracy opiekuńczo – wychowawczej.
5. Doskonalenie warsztatu i metod pracy w celu uzyskiwania przez uczniów dobrych wyników nauczania, zaspokajania ich potrzeb i zainteresowań.
6. Zdobywanie doświadczenia w podejmowanych działaniach na rzecz szkoły oraz realizowanie zadań służących podniesieniu jakości pracy szkoły

Priorytet stażu:
Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego poprzez spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, umożliwiających uzyskanie tegoż awansu.
„Kto nabytą wiedzę pielęgnuje, a nową bez ustanku zdobywa, ten może być nauczycielem innych ˝.
(Konfucjusz)

Czynności organizacyjne
Zadania Forma realizacji zadań Termin Dowody realizacji
1. Poznanie procedury awansu
zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego poprzez analizę prawa oświatowego. Bieżąca aktualizacja i analiza przepisów prawa
oświatowego dotyczącego awansu
zawodowego. Wrzesień 2017 - Znajomość procedury awansu zawodowego
- Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
- Opracowanie i przedłożenie dyrektorowi szkoły plan rozwoju zawodowego.

2. Przygotowanie planu rozwoju zawodowego. Opracowanie planu rozwoju zawodowego. wrzesień 2017 Zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły plan
rozwoju zawodowego.
3. Dokumentowanie realizacji zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego. -Założenie teczki: „Awans zawodowy – nauczyciel dyplomowany”
-Systematyczne gromadzenie dokumentacji potwierdzającej realizację planu rozwoju
zawodowego i mającej znaczenie na ocenę pracy Cały okres stażu Stworzona teczka wraz ze zgromadzoną dokumentacją;
- dyplomy,
- zaświadczenia,
- inne
4.Sporządzenie sprawozdania
z realizacji planu rozwoju
zawodowego. -Autorefleksja i analiza realizacji podjętych zadań
-Sformułowanie wniosków
-Ewaluacja maj 2020 Pisemne sprawozdanie z przebiegu stażu i realizacji zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA AWANSU NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO ZGODNE Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z DNIA 1 MARCA 2013 ROKU W SPRAWIE UZYSKIWANIA STOPNI AWANSU ZAWODOWEGO PRZEZ NAUCZYCIELI:

§8 ust. 2, pkt. 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły
Zadania Forma realizacji zadań Termin Dowody realizacji
1.Poszerzanie i uaktualnienie wiedzy metodycznej, pedagogicznej oraz z zakresu prawa oświatowego oraz bieżące zainteresowanie wszelkimi zmianami dotyczącymi zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły - Bieżąca aktualizacja i analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego oraz zmian w dokumentacji szkolnej,
- śledzenie stron internetowych - założenie teczki „awans zawodowy”,
- poszukiwanie nowości wydawniczych dotyczących nauczania i aktywizujących metod pracy,
- analiza przepisów prawa oświatowego,
- wypożyczenia książek,
Okres stażu. Wykaz literatury
i artykułów.
2. Gromadzenie, uzupełnianie własnego warsztatu pracy celem poszerzenia wiedzy i umiejętności - Korzystanie z zasobów biblioteki szkolnej i publicznej
- Systematyczna lektura czasopism pedagogicznych
- Śledzenie publikacji na portalach edukacyjnych

Okres stażu -Poświadczenia bibliotekarzy
3. Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje
Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego (kursach, konferencjach, szkoleniach ) adekwatnych do potrzeb własnych i szkoły oraz wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w podnoszeniu jakości pracy szkoły. Modyfikacja pracy z uczniem pod kątem wykorzystania nowo zdobytych informacji Okres stażu Zaświadczenia i potwierdzenia
4. Aktywny udział w różnych formach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego Udział w szkoleniach w ramach WDN oraz prowadzenie warsztatów Okres stażu Potwierdzenie udziału
5. Realizacja zadań służących doskonaleniu własnego warsztatu pracy poprzez współorganizowanie konkursów, olimpiad dydaktycznych o zasięgu szkolnym i międzyszkolnym oraz wspomaganie ucznia zdolnego. Podejmowanie działań wspomagających przygotowywanie uczniów do konkursów
Opieka nad uczniami przygotowującymi się do konkursów. Okres stażu
Cały okres stażu
Dokumentacja i potwierdzenia z odbytych konkursów, olimpiad
Notatki
7. Działania na rzecz promocji szkoły w środowisku Wymiana pomysłów pomiędzy nauczycielami. Udział w dniach otwartych szkoły oraz jej promocja
-Udział w targach edukacyjnych promujących szkołę na terenie miasta. Okres stażu
Potwierdzenie
8.Realizacja zadań służącym podniesieniu jakości pracy szkoły.
- współpraca z uczelniami wyższymi tj. Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach oraz Wyższą Szkołą Biznesu w Dąbrowie Górniczej - ubieganie się w ramach podejmowanych inicjatyw o objęcie szkoły patronatem przez uczelnię
- kontynuacja i wdrażanie nowych inicjatyw, wykładów i warsztatów w ramach współpracy z UE Katowice, WSB Dąbrowa Górnicza
- podejmowanie działań umożliwiającym uzyskanie złotego indeks (bezpłatne studiowanie) dla najlepszego absolwenta szkoły Okres stażu Umowy i potwierdzenia, sprawozdania

§8 ust. 2, pkt. 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Zadania Forma realizacji zadań Termin Dowody realizacji
1.Wykorzystanie oprogramowań
i sprzętu IT - oprogramowania pakietu MS Office do:
• tworzenie pomocy dydaktycznych, narzędzi pomiaru dydaktycznego takich jak: sprawdziany, testy, dokumentacji szkolnej
• dokumentowania i prezentowania działań nauczyciela stażysty
• Opracowania prezentacji multimedialnych na zajęcia lekcyjne oraz szkoleniach w ramach WDN.
• Opracowania dokumentacji szkolnej w tym sprawozdań, protokołów, regulaminów konkursowych, arkusza pytań konkursowych

- projektora i tablicy multimedialnej, programu komputerowego m.in.. :
- INSERT Subiekt GT, do tworzenia dokumentacji handlowo – magazynowej

- programu CorelDraw, do tworzenia loga firmy, wizytówek, ulotek celem urozmaicenia oferty zajęć edukacyjnych
Okres stażu Dokumentacja szkolna, potwierdzenie dyrektora
5. Wykorzystanie Internetu- jego zasobów i narzędzi - Wykorzystanie Internetu do wyszukiwania dokumentów prawa oświatowego, informacji przygotowanych przez Kuratorium Oświaty
- poczty elektronicznej w komunikacji z rodzicem, uczelniami wyższymi,
-strony internetowej i FB szkoły do zamieszczania informacji sprawozdawczych z konkursów, olimpiad, współpracy z uczelniami, zaproszeń dla uczniów na organizowane inicjatywy
-gier edukacyjnych portalu NBP, przeglądarkowej CargoTycoon oraz wirtualnego narzędzia FlexSim, wykorzystywanego do symulacji i optymalizacji procesów w trakcie urozmaicenia ćwiczeń utrwalających
Okres stazu Potwierdzenia w formie Print Screen
3. Rozwijanie aktywności zawodowej przy wykorzystaniu technologii informacyjnej i komunikacyjnej -zamieszczanie publikacji dokumentów związanych z awansem zawodowym na forach internetowych,
- wykorzystywanie założonego konta na portalach wspierających edukacje zawodową dla wzbogacenia warsztatu pracy o nowe materiały dydaktyczne oraz dla atrakcyjności i efektywności kształcenia uczniów
- - wykorzystanie i bieżąca aktualizacja konta na platformie e-learningowej moodle „wirtualna szkoła ZSAEiO” do udostępniania zadań, testów , materiałów do olimpiad i konkursów i egzaminów Okres stazu Linki stron -potwierdzenia zamieszczenia publikacji

Linki do stron oraz
Print Screen

§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Zadania Forma realizacji zadań Termin Dowody realizacji
1. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli z krótkim stażem pracy oraz dzielenie się wiedzą odnośnie niższych stopni awansu zawodowego Pokazowe zajęcia otwarte , udostępnianie materiałów Okres stażu Potwierdzenie współpracy. Scenariusze zajęć

2. Współpraca z doradcą metodycznym Spotkania z doradcą metodycznym Okres stażu Potwierdzenie
3. Przygotowanie i udostępnienie innym wzorcowych scenariuszy zajęć, zadań i testów Okres stażu Potwierdzenia współpracy
4. Zorganizowanie szkolenia dla nauczycieli w ramach WDN Przygotowanie materiałów , prezentacji multimedialnych Wg harmonogramu szkoleń Potwierdzenie, dokumentacja szkolna- protokół, potwierdzenie dyrektora
5.Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów. Opracowywanie i przeprowadzanie wspólnych projektów. Okres stażu Sprawozdanie i analiza wspólnych działań.
6 . Aktywny udział w pracach komisji przedmiotów zawodowych - udział w posiedzeniach zespołu, przygotowywanie i opracowywanie materiałów, analiz Wg planu pracy komisji w o kresie stażu Potwierdzenie przewodniczącego komisji

§ 8, ust. 2, pkt. 4a
Opracowani i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Zadania Forma realizacji zadań Termin Dowody realizacji
1. Opracowanie i wdrażanie własnego programu zajęć Koła Młodych Logistyków dla uczniów uzdolnionych, których celem jest rozwijanie zainteresowań zbieżnych z przyszłym profilem absolwenta i możliwość zapewnienia uczniom ZSAEiO w Bytomiu konkurencyjności na rynku pracy Działania zmierzające do realizacji programu. Na bieżąco w trakcie trwania stażu Plan pracy, dokumentacja sprawozdawcza
2.Opracowanie i wdrażanie programu zajęć dla uczniów przystępujących do egzaminu z kwalifikacji w zawodzie technik logistyk i organizacji reklamy w oparciu o wykorzystanie bazy kursów on-line do kształcenia zawodowego w ramach projektu systemowego KOWEZIU, celem wdrożenia i upowszechnienia kształcenia na odległość oraz bazy własnych materiałów testów i zadań praktycznych.
Program zajęć ułatwiającym uczniom nabywanie wiedzy i umiejętności w danej kwalifikacji w zawodzie zgodny z podstawą programową.
Działania zmierzające do realizacji programu. Na bieżąco w trakcie trwania stażu Dokumentacja sprawozdawcza

§ 8 ust. 2 pkt 4b

Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych – także konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej.

Zadania
Forma realizacji zadań Termin Dowody realizacji
Realizacja zadań egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej Na podstawie uzyskanych uprawnień możliwość oceniania prac z egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie technik organizacji reklamy w okresie stażu wg harmonogramu OKE

Potwierdzenie OKE

§ 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Zadania Forma realizacji zadań Termin Dowody realizacji
1.Nawiązanie stałej współpracy z firmą TransEdu będącej częścią grupy Logintrans, świadczącej usługi dla całej branży transportowej w Polsce i Europie oraz wdrożenie programu systemu Trans.eu w ramach ćwiczeń oraz kursów w ramach Wirtualnej Akademii - poszerzanie działań szkoły celem rywalizacji w środowisku lokalnym, uatrakcyjnienie nauki,
-umożliwienie dla uczniów zdolnych rywalizacji w turniejach TransEdu,
-poszerzenie wiedzy uczniów dzięki dodatkowym lekcjom na Wirtualnej Akademii -umożliwienie uczniom zdobycie Certyfikatów TransEdu w kategoriach transport drogowy, magazyn, spedycja, magazynier w branży TSL
Okres stażu Dokumentacja współpracy
2. Wdrażanie programu nowych inicjatyw, wykładów i warsztatów w ramach programu Otwartej Akademii Nauki we współpracy z WSB Dabrowa Górnicza Realizacja wykładów i warsztatów dla uczniów liceum i technikum celem wzrostu atrakcyjności zajęć lekcyjnych i zapewnienia szerszej wiedzy, co zaowocuje w dalszej ich edukacji i konkurencyjności na rynku pracy Okres stażu Potwierdzenie współpracy, harmonogram, sprawozdania
2.Przygotowanie i organizacja nowej odsłony tematycznej Dnia Logistyka w ZSAEiO w Bytomiu Opracowanie harmonogramu z uczelniami wyższymi, ustalenie zagadnień i tematyki, przygotowanie pracowni i sal Okres stażu Fotografie, sprawozdania.

3.Organizacja etapu szkolnego do kolejnej edycji finału ogólnopolskiego konkursu wiedzy logistycznej celem wyłonienia najlepszych logistyków do reprezentacji szkoły i zmierzenia się na tej arenie zawodowców Opracowanie pytań konkursowych
Nadzorowanie etapu szkolnego oraz sprawdzanie prac konkursowych do finału konkursu na WSB w Dąbrowie Górniczej. Opieka nad uczniami w całym cyklu konkursu
Okres stażu Pytania konkursowe, prace uczniów, sprawozdanie
4.Opracowanie testów i zadań praktycznych do badania osiągnięć
uczniów egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie technik logistyk i technik organizacji reklamy Opracowanie zestawu testów i zadań dla uczniów.
Praca z uczniem zdolnym i słabym Okres stażu Analiza wyników i wyciągnięcie
wniosków.
6. Praca z uczniem zdolnym i słabym Organizowanie zajęć dodatkowych przygotowujących do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w oparciu o własne narzędzia pracy z dostosowaniem do owego ucznia Okres stażu wg potrzeb Potwierdzenie pracy z uczniem
7.Współpraca z Centrum Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałaniu Uzależnieniom w Bytomiu Współorganizacja wyjść na zajęcia warsztatowe dla uczniów Okres stażu Karty wycieczek.
Potwierdzenie

§ 8 ust. 2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

Zadania Forma realizacji zadań Termin Dowody realizacji
1. Współpraca z Instytucjami
m.in. Domem Dziecka, Przedszkolem Miejskim w Bytomiu Zajęcia warsztatowe dla dzieci

Zbiórki pomocy dydaktycznych i inne dla młodzieży, Okres stażu Potwierdzenie
2.Praca w Szkolnym Klubie Wolontariatu
Akcje charytatywne w ramach szkolnego programu wolontariatu w danym roku Okres stażu Potwierdzenie, fotografie,
sprawozdania
3.Propagowanie wśród uczniów nawyku segregacji śmieci oraz selektywnej zbiórki odpadów. - Uczestnictwo w Akcji Sprzątania Świata, zbiórce plastikowych nakrętek we współpracy z innymi osobami
-przygotowanie z uczniami wystawy prac w grafice komputerowej dotyczącej owych zagadnień Okres stażu Potwierdzenie, fotografie,

4. Zakrzewiania patriotyzmu w życiu młodzieży z pokolenia-generacji Z Pobudzanie świadomości młodzieży – generacji Z czyli dorastającej w świecie bez granic, za to z nowymi technologiami i w większości antypatriotyczna do zmian i kształtowania postaw patriotycznych w procesie wychowawczym szkoły. Realizacja działań poprzez:
- zachęcenie uczniów do udział w konkursach, i innych inicjatywach zorganizowanych z okazji 100 – lecie odzyskania niepodległości przez Polskę,
- współopracowanie i przygotowanie wystawy dotyczącej tematyki 100 – lecie odzyskania niepodległości przez Polskę,
- Okres stażu

Potwierdzenia, dokumentacja wizualna i piśmiennicza
4.Współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym Stały kontakt z psychologiem pedagogiem szkolnym

Okres stażu Potwierdzenia
2. Współpraca z wydawnictwami ośrodkami oświatowymi -Bieżące pogłębianie wiedzy, urozmaicanie zajęć dzięki bieżącej informacji o nowościach edukacyjnych.
-Podnoszenie swoich kwalifikacji i umiejętności poprzez udział w organizowanych przez nich warsztatach, konferencjach i spotkaniach metodycznych.
-Prowadzone lekcje z wykorzystaniem materiałów wydawniczych będą ciekawe, przystępniejsze i łatwiejsze dla uczniów. Okres stażu Potwierdzenia

§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
Zadania Forma realizacji zadań Termin Dowody realizacji
1. Pogłębianie wiedzy w zakresie umiejętności diagnozowania i rozwiązywania problemów młodzieży - Samodzielne studiowanie literatury odnośnie w/w tematyki oraz publikacji w Internecie

-współpraca ze szkolnym pedagogiem i psychologiem

- udział w spotkaniach, szkoleniach o tej tematyce Okres stażu - Lista przeczytanych pozycji

-Potwierdzenia

-Poświadczenie udziału, zaświadczenia
2.Analizowanie dokumentacji uczniów z problemami dydaktyczno-wychowawczych
Zapoznanie się z opinią poradni oraz sytuacją rodzinną ucznia,
podjęcie działań w celu rozwiązania problemu.

Okres stażu Dokumentacja zgromadzona w trakcie stażu
3. Rozpoznawanie i diagnozowanie oraz praca z uczniem z problemami edukacyjnymi , wychowawczymi lub innymi - Współpraca z rodzicami, nauczycielami oraz wychowawcami, psychologiem i pedagogiem szkolnym
- Zdiagnozowanie dwóch przypadków edukacyjnych, wychowawczych lub innych, ustalenie metod pracy z dziećmi, systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu. Okres stażu Opis i analiza dwóch przypadków

Opracowanie planu: Zatwierdzenie planu:
........................................
/mgr Aleksandra Puchała/

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.