X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44750
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA STAŻYSTY
MIEJSCE PRACY
DYREKTOR
CZAS TRWANIA STAŻU 01.09.2017 - 31.05.2020

PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 2006 r., Dz. U. Nr 97, poz. 674, z późniejszymi zmianami);
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r., poz. 393).

Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
Cele szczegółowe:
• uczestnictwo w pracach organów Punktu Przedszkolnego w Zespole Szkół w Lubczy związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu placówki oraz potrzeb przedszkola i środowiska lokalnego;
• pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielne lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego;
• poznanie przepisów dotyczących systemu oświaty, w zakresie funkcjonowania placówki
z uwzględnieniem jej specyfiki.

Ubieganie się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

LP.
DZIAŁANIA I ZADANIA NAUCZYCIELA
FORMA/METODA REALIZACJI
DOKUMENTACJA
TERMIN REALIZACJI

1. Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego
• Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego
• Śledzenie informacji w Internecie i literaturze pedagogicznej, poświęconych oświacie i awansowi nauczyciela
• Napisanie planu rozwoju zawodowego
• Rejestr przeanalizowanych przepisów: Karta Nauczyciela – Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r.
(z późniejszymi zmianami), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania awansu zawodowego przez nauczycieli
(z późniejszymi zmianami), Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (z późniejszymi zmianami)
• Spis przydatnych stron internetowych poświęconych edukacji
• Bibliografia literatury pedagogicznej
IX 2017
2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
• Omówienie i ustalenie przebiegu stażu, omówienie treści zawartych w planie rozwoju zawodowego
• Rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu, zawarcie pisemnego kontraktu z opiekunem
• Kontrakt o wzajemnej współpracy między nauczycielem stażystą a nauczycielem opiekunem
IX 2017

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach
(§ 7 ust. 2, pkt 1 Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013 r.)

1. Poszerzanie wiedzy i umiejętności poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego
• Udział w kursach, szkoleniach, konferencjach, warsztatach metodycznych organizowanych przez WDN oraz inne instytucje.
• Aktywny udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej.
• zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach itd.,
• zgromadzone materiały,
• lista obecności z zebrań Rady Pedagogicznej.
Cały okres stażu
2. Doskonalenie własnego warsztatu pracy
• Studiowanie czasopism i literatury psychologiczno – pedagogicznej.
• Śledzenie na bieżąco nowinek pedagogicznych.
• Śledzenie stron internetowych przeznaczonych dla nauczycieli.
• Ustawiczne pogłębianie swojej wiedzy oraz poszerzanie swoich umiejętności.
• Tworzenie kart pracy, scenariuszy imprez okolicznościowych.
• Opracowanie pomocy dydaktycznych
• zbiór materiałów,
• spis literatury metodyczno - pedagogicznej
• karty pracy, scenariusze,
• pomoce dydaktyczne lub zdjęcia z zajęć z ich wykorzystaniem
Cały okres stażu
3. Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej
• Prowadzenie dzienników zajęć przedszkola,
• Opracowanie narzędzi diagnozujących,
• Prowadzenie obserwacji dziecka
• dzienniki,
• karty i arkusze obserwacji dziecka
Cały okres stażu
4. Dokonywanie ewaluacji własnych działań
• Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu
• Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu oraz innych nauczycieli
• notatki ze spotkań
Cały okres stażu
5. Publikowanie własnych prac
• Zamieszczanie scenariuszy zajęć, planu rozwoju na portalach internetowych
• adresy stron internetowych
Cały okres stażu

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
(§ 7 ust. 2, pkt 2 Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013 r.)

1. Diagnoza możliwości i potrzeb wychowanków
• Prowadzenie kart obserwacji
• arkusze obserwacji cech rozwojowych dzieci
Cały okres stażu
2. Rozpoznanie sytuacji rodzinnej podopiecznych
• Rozmowy w zespole wychowawczym
• Analiza Karty Informacyjnej Dziecka
• Spotkania z rodzicami (rozmowy indywidualne)
• notatki własne
Cały okres stażu
3. Współpraca z rodzicami
Angażowanie rodziców w pomoc przy organizowaniu uroczystości przedszkolnych oraz pracy na rzecz grupy i placówki
• Zorganizowanie koncertu rodzinnego „Mama, tata, siostra, brat”
• sprawozdanie
• dokumentacja fotograficzna
Cały okres stażu

Maj/czerwiec 2018
4. Udział w programach profilaktycznych
• Realizacja zadań ujętych w programach profilaktycznych
• zapis w dzienniku
• certyfikaty/dyplomy
Cały okres stażu
5. Opracowywanie i wdrażanie przedsięwzięć i programów na rzecz podwyższania jakości pracy przedszkola
• Przygotowanie dzieci do konkursów,
• Organizacja wycieczek
• Organizacja zajęć dodatkowych
• Indywidualna praca z dziećmi
• Wprowadzanie innowacji pedagogicznych do pracy z dziećmi
• Opracowanie i wdrożenie programów aktywizujących dzieci w trzech dziedzinach: sport,
podróże, taniec
• scenariusze,
• sprawozdania,
• karty wycieczek
• dokumentacja fotograficzna
Cały okres stażu
Rok szkolny
2017/18
2018/19
2019/20
6. Integracja ze środowiskiem lokalnym
• Współorganizacja imprez środowiskowych (np. Festyn Rodzinny, Lubecka Noc Naukowa)
• scenariusze
• dokumentacja fotograficzna
Cały okres stażu
7. Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną
• Nawiązanie współpracy z pedagogiem i logopedą
• Organizacja spotkań rodziców z logopedą, pedagogiem
• opis i analiza podjętych działań,
• zgromadzone materiały Wg potrzeb
8. Podjęcie współpracy z organizacjami wspomagającymi pracę przedszkola • Zorganizowanie spotkań z przedstawicielami Policji i Straży Pożarnej
• Nawiązanie współpracy z pielęgniarką szkolną (zajęcia profilaktyczne)
• Rozmowy z dziećmi
• sprawozdania z odbytych spotkań,
• zapisy w dzienniku zajęć
Cały okres stażu
9. Właściwa organizacja procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego
• Funkcjonalne i zorganizowane, a także przystosowane do właściwego przebiegu procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego urządzenie sali w przedszkolu
• Tworzenie kącików zainteresowań, gazetek o różnorodnej tematyce
• zdjęcia
Cały okres stażu
10. Uczestniczenie w pracach organów przedszkola związanych z realizacją jego podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań
• Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym i pedagogiem szkolnym
• Współpraca z Radą Rodziców
• Organizowanie zebrań z rodzicami, warsztaty szkoleniowe dla rodziców
• notatki własne
Cały okres stażu

Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
(§ 7 ust. 2, pkt 3 Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013 r.)

1. Doskonalenie umiejętności obsługi komputera
• Przygotowanie planów, scenariuszy, pomocy dydaktycznych itp.
• Przygotowanie referatów i informacji dla rodziców
• konspekty zajęć, scenariusze
• referaty, informacje dla rodziców
Cały okres stażu
2. Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, Internetu, tablicy interaktywnej
• Wykorzystanie tablicy interaktywnej do prowadzenia zajęć i zabaw
• Opracowanie materiałów i pomocy dydaktycznych w formie wydruku komputerowego i wykorzystanie ich na zajęciach
• wydruki komputerowe przykładowych materiałów dydaktycznych
• dokumentacja fotograficzna z zajęć
Cały okres stażu
3. Opracowanie publikacji internetowych
• Publikacja własnego planu rozwoju zawodowego oraz sprawozdania ze stażu na stronie internetowej • wykaz adresów stron internetowych
Cały okres stażu
4. Ukończenie szkolenia z zakresu programów graficznych
• Opracowanie dyplomów, ulotek, zaproszeń, podziękowań, wizytówek
• przygotowane materiały
Cały okres stażu
5. Przygotowanie materiałów na stronę internetową przedszkola
• Sprawozdania z wycieczek i uroczystości przedszkolnych
• wykaz adresów stron internetowych
Cały okres stażu

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki
oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań § (7 ust. 2, pkt 4 Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013 r.)

1. Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych
• Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego z zakresu pedagogiki, psychologii lub dydaktyki
• Stosowanie innowacyjnych metod wychowania i nauczania
• Aktywna praca nad samokształceniem, współpraca z innymi nauczycielami, udział w sesjach metodycznych
• zaświadczenia,
• notatki własne,
• zgromadzone materiały
• literatura przedmiotu,
• zestawy ćwiczeń, zabaw
Cały okres stażu
2. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem
• Organizowanie zajęć otwartych dla nauczycieli
• scenariusze zajęć,
• pomoce dydaktyczne
Cały okres stażu
3. Realizowanie zadań wychowawczych podczas pracy z dziećmi
• Opracowanie zasad zachowania się w sali, podczas wycieczek oraz uroczystości przedszkolnych
• Przeciwdziałanie konfliktom
• Stosowanie zabaw integracyjnych w celach polepszenia komunikacji w grupie
• praca z dzieckiem zdolnym oraz sprawiającym trudności wychowawcze
• Kodeks przedszkolaka
• zestawy zabaw, ćwiczeń,
• pomoce dydaktyczne
Cały okres stażu
4. Pedagogizacja rodziców
• Organizowanie warsztatów szkoleniowych dla rodziców
• Przygotowywanie gazetek ściennych w kąciku rodziców
• dokumentacja fotograficzna
Wg potrzeb

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej
lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż
(§ 7 ust. 2, pkt 5 Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013 r.)

1. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji zadań Punktu Przedszkolnego w Zespole Szkół w Lubczy
• Analiza dokumentacji: Statutu szkoły, programu wychowania przedszkolnego, planu pracy wychowawczo-dydaktycznej, dzienników zajęć, arkuszy obserwacji dziecka, kart zgłoszeń dziecka do przedszkola
• notatki własne
Cały okres stażu
2. Wykazywanie się znajomością przepisów w konkretnych działaniach
• Organizacja wycieczek i spacerów
• Karty wycieczek
Cały okres stażu
3. Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego
• Samodzielna lektura przepisów
• notatki własne
Cały okres stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.