X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44752
Przesłano:

Plan awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
(rozp. 01.03.2013)
DANE OSOBOWE:
ur. -----
zam. -----
ul. -----

MIEJSCE ZATRUDNIENIA: -----

DYREKTOR PORADNI: -----
STANOWISKO NAUCZYCIELA
ROZPOCZYNAJĄCEGO STAŻ: pedagog
CZAS TRWANIA STAŻU: 1 września 2017 r. - 31 maja 2020 r.
(tj. 2 lata i 9 miesięcy)

Cel podstawowy podejmowanego stażu: uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

ZADANIA DO REALIZACJI W OKRESIE STAŻU

ZADANIA DO REALIZACJI FORMY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI DOWODY REALIZACJI

§ 7 ust. 1 pkt 1
Uczestniczenie w pracach organów poradni związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statusu poradni
oraz potrzeb poradni i środowiska lokalnego.

1. Uczestniczenie w pracach różnych organów poradni. - Aktywny udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
- Współpraca w zespole ds. ewaluacji pracy poradni. cały okres stażu - potwierdzenia
2. Współpraca z pracownikami poradni. - Konsultowanie diagnozowanych u dzieci trudności celem wskazania najbardziej odpowiednich oraz efektywnych form pomocy. cały okres stażu - zaświadczenia
3. Współpraca z dyrektorami, nauczycielami i pedagogami szkół. - Zapewnienie pomocy specjalistom pracującym z dziećmi, pozwalającej na rozwiązywanie trudności szkolnych oraz wychowawczych. wg potrzeb - wpisy w dziennikach

§ 7 ust. 1 pkt 2
Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych,
samodzielne lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.

1. Diagnoza własnych umiejętności. Określenie dalszej drogi rozwoju. - Autorefleksja poprzez analizę dotychczasowych umiejętności, posiadanego wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego.
- Rozmowy z opiekunem stażu oraz innymi specjalistami.
wrzesień / październik 2017 r. - ustalenie zadań ujętych w planie rozwoju
- notatki z rozmów
2. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrz i zewnątrz - szkolnym doskonaleniu. - Podjęcie dalszej nauki na poziomie wyższym.
- Udział w warsztatach, szkoleniach i konferencjach.
- Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego - radach szkoleniowych.
- Tworzenie własnego warsztatu pracy. cały okres stażu - zaświadczenia
- protokoły
- dyplomy
3. Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej, psychologicznej i metodycznej. - Poszerzanie wiedzy z wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki, zagadnień oświatowych z uwzględnieniem specyfiki zadań realizowanych przez poradnię.
- Śledzenie nowości wydawniczych.
- Czytanie informacji zawartych na specjalistycznych stronach internetowych. cały okres stażu - spis zebranych pozycji
- zaświadczenia

§ 7 ust. 1 pkt 3
Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty.

1. Analiza przepisów dotyczących systemu oświaty w zakresie funkcjonowania poradni. Analiza dokumentacji:
- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 Karta Nauczyciela z późn. zm. (tekst jednolity Dz. U. z 12 lutego 2014 r. poz.191 i 1198),
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z dnia 11 marca 2013 r., poz. 393).

Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego. cały okres stażu - posiadana wiedza wykorzystywana w codziennej pracy
- notatki

§ 7 ust 2 pkt. 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

1. Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli. Analiza przepisów prawa oświatowego regulujących system awansu zawodowego mi.:
- ustawa o systemie oświaty z dnia 21 czerwca 1996 r.,
- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela,
- ustawa z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela,
- rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Rozmowa z dyrektorem dotycząca awansu zawodowego.

Napisanie wniosku o rozpoczęcie stażu.

Przygotowanie projektu planu rozwoju zawodowego.

Sformułowanie wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego. sierpień / wrzesień 2017 r. - znajomość przepisów prawnych oraz notatki z ich analizy
2. Współpraca z opiekunem stażu. - Rozmowa, zawarcie kontraktu.
- Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.
- Spotkania, konsultacje, rozmowy.
- Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.
- Obserwacja zajęć przez opiekuna stażu.
- Analiza przeprowadzonych badań oraz prowadzonych innych form pomocy. wrzesień 2017

cały okres stażu - kontrakt
- zatwierdzony plan rozwoju zawodowego
- scenariusze zajęć
- sprawozdania z obserwacji
- notatki ze spotkań
3. Prowadzenie badań diagnostycznych uczniów oraz udzielanie bezpośrednich form pomocy. - Analiza wniosków.
- Analiza wcześniejszych badań prowadzonych w poradni.
- Analiza dokumentacji zewnętrznej (opinii o dziecku, dokumentacji medycznej dziecka).
- Przeprowadzenie wywiadu.
- Dobór narzędzi do badania.
- Prowadzenie badań.
- Konsultacje ze specjalistami.
- Interpretacja wyników badań.
- Rozmowy z rodzicami i opiekunami.
- Formułowanie opinii i orzeczeń.
- Udzielanie porad uczniom i opiekunom. na bieżąco - dokumentacja badań
- wpisy w kartach
4. Publikowanie własnych prac. - Publikacja planu rozwoju zawodowego, scenariuszy zajęć na stronach www. wg potrzeb - zaświadczenia o publikacjach
- adresy stron www.
5. Aktywna i systematyczna współpraca ze środowiskiem lokalnym, w tym ze strukturami samorządowymi i innymi organizacjami. Współpraca ze szkołami objętymi działalnością poradni:
- propagowanie działań i form pomocy prowadzonych przez poradnię,
- prowadzenie programów profilaktycznych na rzecz dzieci i młodzieży,
- udzielanie poradnictwa w zakresie doradztwa zawodowego,
- organizacja pogadanek dla rodziców, Rad Pedagogicznych,
- współpraca z Sądem Rejonowym, Policją, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie i innymi,
- współpraca z innymi Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi - wymiana doświadczeń. cały okres stażu - sprawozdanie
- zaświadczenie o współpracy
- notatki ze spotkań
6. Prowadzenie działalności psychoedukacyjnej, z zakresu profilaktyki uzależnień oraz orientacji zawodowej. Konstruowanie programów terapeutycznych, scenariusz zajęć, itp. - Wdrażanie programów w codziennej pracy z dziećmi.
- Wygłaszanie prelekcji dla rodziców i nauczycieli.
- Prowadzenie w szkołach warsztatów grupowych.
- Prowadzenie zajęć grupowych oraz diagnoz indywidualnych z doradztwa zawodowego dla uczniów. cały okres stażu
wg potrzeb - programy autorskie
- scenariusze zajęć
- wpisy w dziennikach
7. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej. - Aktywny udział w formach doskonalenia adekwatnych do potrzeb pedagoga oraz poradni.
- Opracowywanie testów, narzędzi diagnostycznych i ewaluacyjnych, pomocy dydaktycznych do zajęć wykorzystywanych w bezpośredniej pracy z dzieckiem / dziećmi.
- Praca z dziećmi metodami aktywnymi.
- Wzbogacenie własnego księgozbioru literatury pedagogicznej, korzystanie z czasopism fachowych, publikacji w Internecie.
- Autorefleksja. cały okres stażu - zaświadczenia
- testy
- narzędzia
- pomoce dydaktyczne
- dzienniki lektur
8. Ewaluacja metod pracy. Dokonywanie modyfikacji, korekt planów i metod pracy. wg potrzeb - zmiany naniesione w wykorzystywanej w pracy dokumentacji
9. Podejmowanie dodatkowych zadań związanych z pracą zawodową. - Pełnienie społecznej funkcji kuratora sądowego.
- Udział w ewaluacji pracy poradni (przygotowywanie i opracowanie wyników prowadzonych badań). na bieżąco - potwierdzenia
- dokumentacja
10. Opieka nad gabinetem i poradnią. Dbanie o wystrój gabinetu oraz korytarzy w poradni, uaktualnianie gazetek ściennych. na bieżąco
- zdjęcia
11. Prowadzenie dokumentacji realizacji planu rozwoju zawodowego. Gromadzenie dokumentów: świadectw, zaświadczeń, zdjęć, programów, scenariuszy zdjęć i innych wynikających ze specyfiki realizowanych zadań. na bieżąco - teczka z dokumentami do przygotowania sprawozdania ze stażu
12. Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. Opis realizacji zadań ujętych w planie pogłębiony autorefleksją. maj 2020 - sprawozdanie ze stażu

§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów,
problematyki środowiska lokalnego
oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1. Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych i sytuacji rodzinnej uczniów. - Kontakty z rodzicami.
- Rozmowy z pedagogami szkolnymi.
- Konsultacje z nauczycielami ucznia.
- Obserwacja uczniów w sytuacjach szkolnych oraz pozaszkolnych.
- Indywidualne rozmowy z uczniem. wg potrzeb - potwierdzenia
- zeszyt pracy w terenie, dzienniki
2. Uwzględnianie potrzeb rozwojowych uczniów i problematyki środowiska lokalnego w swojej pracy. - Diagnozowanie możliwości uczniów, problemów w nauce i ich przyczyn - zbieranie informacji metodami wykorzystywanymi w czasie badań pedagogicznych poprzez rozmowy z rodzicami i nauczycielami.
- Wspieranie przeszkolonego pracownika w realizacji treningu umiejętności społecznych ART.
- Prowadzenie zajęć grupowych z doradztwa zawodowego dla uczniów.
- Przeprowadzanie indywidualnych diagnoza zawodowych dla uczniów podejmujących decyzje dotyczące wyboru szkoły. cały okres stażu - dokumentacja w dziennikach
- dokumentacja w kartach
3. Uwzględnianie w swojej pracy współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych. Podejmowanie współpracy z instytucjami wspierającymi szkoły i poradnię. cały okres stażu - zaświadczenia

§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii komputerowej i informacyjnej.

1. Wykorzystanie znajomości obsługi komputera w pracy nauczyciela. - Przygotowanie planu rozwoju zawodowego, sprawozdań, wniosków, konspektów zajęć, pomocy dydaktycznych, gazetek tematycznych itp. przy wykorzystaniu techniki komputerowej.
- Korzystanie z komputerowych narzędzi diagnostycznych.
- Wykorzystanie Internetu jako źródła informacji.
- Opracowywanie przy wykorzystaniu technik komputerowych różnych narzędzi diagnostycznych. cały okres stażu - cała dokumentacja procedury awansu zawodowego
- zdjęcia
2. Doskonalenie umiejętności wykorzystania technologii komputerowej i informacyjnej w pracy nauczyciela. Udział w szkoleniach oraz kursach. cały okres stażu - zaświadczenia
3. Publikacje w Internecie. Umieszczenie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej - planu rozwoju zawodowego, scenariuszy zajęć. cały okres stażu - adresy stron www

§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki
oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej
lub postępowania w sprawach nieletnich
w rozwiązaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

1. Poznanie sytuacji rodzinnej uczniów. - Rozmowy z rodzicami, wywiady.
- Rozmowy z pedagogami szkolnymi, nauczycielami, indywidualne kontakty z dziećmi i rodzicami. cały okres stażu - potwierdzenia
2. Kontakty z rodzicami. Prowadzenie pedagogizacji rodziców:
- w kontaktach indywidualnych mi. poprzez służenie rodzicom pomocą w pokonywaniu trudności wychowawczych, informowanie rodziców o zagrożeniach, na które narażona jest dzisiejsza młodzież,
- inne okoliczności związane z potrzebami szkół. cały okres stażu - potwierdzenia
3. Współpraca z dyrektorami, nauczycielami, pedagogami szkół, wychowawcami świetlicy socjoterapeutycznej. Rozpoznawanie i wspólne rozwiązywanie trudności wychowawczych. wg potrzeb - potwierdzenia
4. Poszerzanie wiedzy. Samodzielne studiowanie literatury, wymiana doświadczeń, poszukiwanie rozwiązań. - Poznawanie najnowszych propozycji wydawnictw z dziedziny pedagogiki, psychologii, profilaktyki, orientacji zawodowej.
- Korzystanie z zasobów biblioteki.
- Lektura czasopism pedagogicznych i psychologicznych.
- Śledzenie na bieżąco publikacji w portalach edukacyjnych Internetu. wg potrzeb
- spis literatury

§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej
lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania poradni.

1. Zapoznanie się z aktami prawnymi dotyczącymi systemu oświaty i działania poradni. - Analiza ustawy - Karta Nauczyciela, Ustawa o Systemie Oświaty, rozporządzeń MEN, Statutu Poradni, rocznych planów pracy poradni, przepisów regulujących działalność poradni. wg potrzeb

- posiadana wiedza wykorzystywana w codziennej pracy
2. Uczestniczenie w pracach organów poradni zawiązanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z ich zadań. - Diagnoza pedagogiczna badanych uczniów.
- Współpraca z rodzicami badanych uczniów.
- Współpraca z rodzicami uczniów biorących udział w zajęciach grupowych.
- Udział w posiedzeniach Zespołu Orzekającego.
- Uczestnictwo w Radach Pedagogicznych.
- Udział w procesie WDN.
- Prowadzenie dokumentacji pedagogicznej zgodnie z przepisami. cały okres stażu - zaświadczenia

ZATWIERDZAM DO REALIZACJI

............................... ..............................
data i podpis dyrektora podpis nauczyciela

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.