X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44747
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY
Nauczyciel Wspomagający ucznia z zespołem Aspergera

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Katarzyna Wojdyło.
Posiadane wykształcenie: wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym,
studia na kierunku pedagogika, specjalność: Edukacja i wspomaganie dziecka z autyzmem i zespołem Aspergera
Nazwa i adres placówki: Publiczna Szkoła Podstawowa w Lewinie Brzeskim
Imię i nazwisko opiekuna stażu: RODO
Czas trwania stażu: 01.09.2019 – 31.05.2020

Plan opracowany na podstawie:
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela - w szczególności rozdział 3a Awans zawodowy nauczycieli (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 13 czerwca 2019r. o zmianie ustawy – Kara nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 1287) stan prawny 1.09.2019r.
3. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

Plan rozwoju zawodowego – cele:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w tym:
a) przepisów związanych z funkcjonowaniem szkoły,
b) sposobów prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole,
c) przepisów dotyczących zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy.
2. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
3. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub Dyrektora Szkoły i omawianie ich z osobą, w obecności której zajęcia zostały przeprowadzone.
4. Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego:
a) wewnątrz placówki,
b) poza placówką,
c) samokształcenie.
5. Rozwijanie umiejętności dostrzegania problemów wychowawczych dzieci oraz radzenia sobie z nimi.
6. Pogłębianie znajomości środowiska dziecka.
7. Współpraca z rodzicami.

Działania związane z procedurą awansu zawodowego

Zgodnie z: § 6 ust. 2 pkt. 1
1. Znajomość organizacji zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż

Zadania nauczyciela Metoda / Forma realizacji Sposób dokumentacji Osoby współpracujące Termin realizacji
1. Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego oraz rozporządzeń prawa oświatowego Analiza przepisów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli, tj. Karta Nauczyciela, Ustawa o Systemie Oświaty, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej Rejestr, notatki z przeanalizowanych przepisów:
• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.)
• Rozporządzenie MEN
z dnia 23 grudnia 2008
w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego
w poszczególnych typach szkół
• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
• Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (z późniejszymi zmianami)
Poprawnie opracowany planu rozwoju zawodowego Dyrektor Szkoły
Opiekun stażu Wrzesień 2019
2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
Bezpośrednia rozmowa dotycząca przebiegu stażu, określenie formy współpracy
Ustalenie z opiekunem terminów i tematyki zajęć na okres stażu z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych
Pomoc w opracowaniu planu rozwoju zawodowego Umowa o wzajemnej współpracy z opiekunem stażu, zawarcie kontraktu z opiekunem stażu
Harmonogram zajęć obserwowanych i prowadzonych
Scenariusze zajęć
Opiekun stażu Wrzesień 2019
Na bieżąco przez okres stażu -
Wrzesień 2019 – Maj 2020

3. Opracowanie planu rozwoju zawodowego Zredagowanie planu rozwoju zawodowego i przedłożenie go Dyrektorowi Szkoły Zatwierdzony plan rozwoju zawodowego Dyrektor Szkoły Wrzesień 2019
(do 20.09.2019 r.)
4. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji Szkoły Zapoznanie się z dokumentacją szkoły w skład której wchodzą :
• Statut Szkoły
• Księga Protokołów z posiedzeń Rady Pedagogicznej Notatki własne
Potwierdzenie opiekuna stażu
Dyrektor Szkoły Opiekun stażu
Wrzesień 2019 -
Październik 2019

5. Zapoznanie się ze sposobami prowadzenia dokumentacji obowiązującej w Szkole
Ustalenie z opiekunem stażu sposobu prowadzenia dokumentacji szkolnej - analiza dokumentacji i prawidłowe jej prowadzenie (np. dziennika zajęć, arkuszy obserwacji, tygodniowych planów pracy) Notatki własne
Prawidłowo prowadzona dokumentacja Opiekun stażu
Nauczyciele

Wrzesień 2019
Cały okres stażu rok szkolny 2019/2020

6. Uczestniczenie w pracach organów Szkoły Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej Potwierdzenie Dyrektora Szkoły o udziale w Radach Pedagogicznych Opiekun stażu
Dyrektor Szkoły Cały okres stażu
7. Poznanie podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy na terenie szkoły Zapoznanie się z regulacjami prawnymi w zakresie BHP w placówce i Regulaminu Przeciw Pożarniczego Notatki własne
Opiekun stażu
Dyrektor Szkoły
Inspektor BHP Wrzesień 2019
8. Dokumentacja realizacji planu rozwoju zawodowego Gromadzenie dokumentów dotyczących realizacji planu rozwoju zawodowego tj. zaświadczenia, potwierdzenia, scenariusze zajęć, notatki własne Teczka stażysty Opiekun stażu Cały okres stażu
- rok szkolny 2019/2020
9. Sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu i przedłożenie go Dyrektorowi Szkoły Przygotowanie sprawozdania opisującego przebieg realizacji przyjętego planu rozwoju Pisemne sprawozdanie
Opiekun stażu Maj 2020
10. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko nauczyciela wspomagającego wraz z dołączoną dokumentacją Sporządzenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji Pisemny wniosek
Dokumentacja stażu Opiekun stażu Maj 2020

Zgodnie z:§ 6 ust. 2 pkt. 2
2. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły w której nauczyciel odbywa staż

1. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli Obserwacja zajęć dydaktycznych, omówienie i zapisywanie spostrzeżeń Wnioski z obserwacji zajęć
Protokoły z hospitacji zajęć
Notatki własne Opiekun stażu
Nauczyciele z poszczególnych grup Cały okres stażu
(1 raz w każdym miesiącu)
2. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub Dyrektora Szkoły Przygotowanie scenariuszy zajęć, omówienie zajęć, konsultacje z opiekunem stażu/ Dyrektorem, wnioski i uwagi do realizacji na przyszłość Scenariusze zajęć, notatki i wnioski z rozmów Dyrektor Szkoły
Opiekun stażu
Cały okres stażu
(1 raz w każdym miesiącu)
3. Wzbogacenie własnego warsztatu pedagogicznego
(Poszerzenie wiedzy i nabywanie umiejętności poprzez uczestnictwo w wewnątrzszkolnym systemie doskonalenia oraz szkoleniach zewnętrznych. Samokształcenie
Wymiana doświadczeń) Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej
Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego
Rozmowy z nauczycielami
Lektura książek oraz artykułów z zakresu pedagogiki i psychologii
Wyszukiwanie interesujących informacji w Internecie
Dzielenie się swoją wiedzą z innymi nauczycielami, rodzicami Notatki własne
Potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniach, szkoleniach i innych formach doskonalenia nauczycieli
Zaświadczenia o ukończonych kursach, potwierdzenie udziału przez opiekuna stażu
Spis literatury metodyczno-pedagogicznej
Spis stron internetowych Dyrektor Szkoły, Opiekun stażu
Osoby prowadzące szkolenia W ciągu stażu
- rok szkolny 2019/2020
4. Wykorzystanie w pracy pedagogicznej technologii komputerowej i informacyjnej Redagowanie scenariuszy zajęć, drukowanie pomocy dydaktycznych do pracy z dziećmi
Publikacja w Internecie planu rozwoju zawodowego
Dokumentowanie przebiegu stażu w formie elektronicznej
Korzystanie z nowoczesnych programów komputerowych(edukacyjnych)
Korzystanie z zasobów Internetu. Teczka stażysty
Zamieszczenie planu rozwoju zawodowego na stronie internetowej
Płyta z zapisem elektronicznym planu
W ciągu stażu - rok szkolny 2019/2020
5.Dokumentacja własnych działań pedagogicznych Gromadzenie dokumentacji Scenariusze zajęć,
arkusze obserwacji,
diagnozy edukacyjne Opiekun stażu W ciągu stażu - rok szkolny 2019/2020

Zgodnie z: § 6 ust. 2 pkt. 8
3. Znajomość środowiska ucznia, jego problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem ucznia
1.Poznanie środowiska dziecka, jego sytuacji rodzinnej
Doskonalenie pracy z wychowankiem Analiza dostępnej dokumentacji – Karta Informacyjna Dziecka, IPET
Obserwacja dzieci
Indywidualne rozmowy z rodzicami Karta Informacyjna Dziecka
Notatki własne Opiekun stażu
W ciągu stażu - rok szkolny 2019/2020

2. Diagnozowanie wychowana pod kątem zachowań, problemów wychowawczych Prowadzenie kart obserwacji
Prowadzenie zeszytu obserwacji
Stała obserwacja dziecka
Rozmowy indywidualne z dzieckiem Własny zeszyt obserwacji
Arkusze obserwacji dziecka
Zapisy własne w karcie obserwacji dziecka
Opiekun stażu W ciągu stażu - rok szkolny 2019/2020

3. Współpraca z rodzicami Zebrania z rodzicami
Rozmowy indywidualne
Informowanie rodziców na bieżąco o postępach i zachowaniu dziecka
Organizowanie dla rodziców spotkań okolicznościowych Notatki własne
Potwierdzenie w postaci wpisów do dziennika
Lista obecności Opiekun stażu W ciągu stażu - rok szkolny 2019/2020

Zgodnie z: § 6 ust. 2 pkt. 3
4. Rozpoznawanie potrzeb ucznia oraz indywidualizowanie nauczania
1. Rozpoznawanie potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia. - Analiza dokumentów, tj. orzeczenia, opinie, IPET,
- konsultacje z wychowawcą klasy,
- nawiązanie współpracy z Poradnią Psychologiczno-pedagogiczną, z pedagogiem psychologiem szkolnym, z logopedą,
- systematyczna współpraca rodzicami ucznia,
- obserwacja ucznia, analiza wytworów jego pracy Notatki własne, wnioski sformułowane po zapoznaniu się z dokumentacją. Opiekun stażu W ciągu stażu rok szkolny 2019/2020
2.Indywidualizacja nauczania. - opracowanie planu pracy z uczniem z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,
- uwzględnienie w pracy różnorodnych form i metod,
- dostosowanie realizacji programów nauczania, programu wychowawczego do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych dzieci niepełnosprawnych,
- zadania rozbudzające aktywność twórczą i samodzielność dziecka,
- współpraca z opiekunem stażu przy przeprowadzaniu i opracowaniu diagnoz,
- pomoc przy sporządzaniu opinii i oceny opisowej. Dokumentacja szkolna,
teczka stażysty - plan pracy z uczniem, scenariusze i konspekty zajęć, wnioski i uwagi do realizacji, IPET, karty pracy z odpowiednimi poziomami trudności, pomoce dydaktyczne, wzory testów diagnozujących.
W ciągu stażu rok szkolny 2019/2020

Opiekun stażu W ciągu stażu rok szkolny 2019/2020
3.Samodoskonalenie się poprzez studiowanie literatury pedagogicznej i kierunkowej. Lektura prasy specjalistycznej oraz
literatury fachowej. Notatki własne Opiekun stażu W ciągu stażu rok szkolny 2019/2020

Zgodnie z: § 6 ust. 2 pkt. 4
5. Stosowanie w pracy wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki
1.
Stosowanie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki podczas zajęć. Prezentowanie wiedzy podczas prowadzenia zajęć. Notatki własne, scenariusze zajęć, karty pracy, wykonane pomoce dydaktyczne. Opiekun stażu W ciągu stażu - rok szkolny 2019/2020
2. Realizacja zadań nauczyciela wspomagającego. - wspólnie z innymi nauczycielami realizowanie działań i zajęć określonych w programie,
- udzielanie innym nauczycielom prowadzącym zajęcia z uczniami ze spektrum autyzmu pomocy w doborze form i metod pracy,
- pomoc wychowawcy klasy w codziennej pracy, wspieranie integracji klasy poprzez wspólne przedsięwzięcia (spotkania, wycieczki, uroczystości). Notatki własne. Plan wychowawczy ucznia. Dokumenty dotyczące dostosowania wymagań. Opiekun stażu W ciągu stażu - rok szkolny 2019/2020
3. Wykonanie powierzonych zadań oraz czynności dodatkowych. - prowadzenie zajęć rewalidacyjnych,
- współorganizowanie konkursów i uroczystości:
Występy teatralne
Konkursy plastyczne
- przygotowanie gazetek ściennych. Plan pracy z uczniem.
Notatki własne. Zdjęcia na stronę szkoły z uroczystości Opiekun stażu .W ciągu stażu - rok szkolny 2019/2020
4. Spotkania i rozmowy z rodzicami. Spotkania okolicznościowe, klasowe,
spotkania promotorskie, rozmowy indywidualne.
Prelekcje dla rodziców dotyczące zaburzeń ze spektrum autyzmu z częstotliwością co najmniej 1 na semestr Protokoły i notatki ze spotkań i rozmów. Opiekun stażu W ciągu stażu - rok szkolny 2019/2020

Zgodnie z: § 6 ust. 2 pkt. 7
6.Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć
1. Poznawanie zasad omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć Rozmowa z opiekunem stażu
Zapoznanie z arkuszem hospitacji
Notowanie spostrzeżeń
Wyciąganie wniosków Notatki, spostrzeżenia Opiekun stażu Wrzesień 2019
2. Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności Uwzględnianie opinii opiekuna w sposobie prowadzenia zajęć oraz pracy z uczniem Notatki własne Opiekun stażu W ciągu stażu rok szkolny 2019/2020

Zgodnie z: § 6 ust. 2 pkt. 5
7. Umiejętność wykorzystania w pracy wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie doskonalenia zawodowego
1. Zadania związane z planem rocznym Szkoły Organizowanie i współorganizowanie imprez szkolnych typu: Mikołajki, Dzień Babci i Dziadka, Bal przebierańców, Dzień Mamy i Taty
Dekoracja Szkoły
Podjęcie się wykonywania zadań dodatkowych Notatki własne, scenariusze, zdjęcia

Opiekun stażu W ciągu stażu – rok szkolny 2019/2020
2.Prowadzenie kółka teatralnego Przygotowywanie dzieci do występów podczas uroczystości i spotkań okolicznościowych. Dokumentowanie występów w pamiątkowej kronice teatralnej Opiekun stażu
Nauczyciele
W ciągu stażu rok szkolny 2019/2020
3.Pogłębianie wiedzy i umiejętności dydaktyczno – wychowawczych Studiowanie fachowej literatury, poszukiwanie ciekawych rozwiązań na stronach www Spis literatury, adresów stron internetowych Opiekun stażu W ciągu stażu – rok szkolny 2019/2020
4.Ukończenie studiów podyplomowych Studia podyplomowe na kierunku: Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych --------- W ciągu roku 2019/2020

Zgodnie z: § 6 ust. 2 pkt. 6
8. Wykorzystywanie w pracy narzędzi multimedialnych i informatycznych
1. Przygotowywanie dokumentacji szkolnej w wersji elektronicznej. Dokumentacja szkolna w wersji elektronicznej. Dokumenty w wersji elektronicznej Opiekun stażu W ciągu stażu rok szkolny 2019/2020

2. Przygotowywanie dyplomów dla uczniów. Dyplomy dla uczniów z okazji zakończenia roku szkolnego oraz konkursów i uroczystości szkolnych. Wzory dyplomów Opiekun stażu W ciągu stażu - rok szkolny 2019/2020
3. Przygotowanie prezentacji multimedialnej jako sprawozdania z realizacji planu zawodowego. Prezentacja multimedialna. Prezentacja multimedialna. Opiekun stażu W ciągu stażu - rok szkolny 2019/2020
4. Korzystanie z urządzeń elektronicznych oraz programów komputerowych podczas zajęć z uczniem. - Wykorzystywanie urządzeń elektronicznych podczas zajęć (komputer, tablet, tablica interaktywna) w celu utrwalania i poszerzania zagadnień omawianych na lekcjach),
- korzystanie z publikacji i portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieli i poświęconych dydaktyce, awansowi zawodowemu, rewalidacji, przepisom oświatowym. Teczka stażysty. Zdjęcia, prezentacje. Opiekun stażu W ciągu stażu - rok szkolny 2019/2020

Katarzyna Wojdyło
miejscowość i data
podpis nauczyciela stażysty

........................................ ........................................
miejscowość i data pieczątka i podpis Dyrektora Szkoły
podpis Opiekuna stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.