X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44672
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Kamila Duda
Nauczany przedmiot: wychowawca w świetlicy
Posiadane kwalifikacje:
 Wychowanie fizyczne, studia magisterskie, Politechnika Opolska (2012 r.)
 Instruktor piłki siatkowej, Politechnika Opolska (2010 r.)
 Trener II klasy piłki siatkowej, Politechnika Opolska (2012 r.)
Data rozpoczęcia stażu: 01.09. 2017 r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2020 r.

Okres trwania stażu był dla mnie czasem intensywnego wysiłku, ukierunkowanym na realizację planu rozwoju zawodowego, który sporządziłam na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z 26 marca 2013 r. poz. 393). Czas ten przeznaczyłam na podnoszenie swoich kompetencji, umiejętności dydaktyczno – wychowawczych
i opiekuńczych, a przez to doskonalenie jakości swojej pracy. Zadania, które zawarłam w planie pracy były ściśle powiązane z programem pracy szkoły: Statutem Szkoły, jej Programem Wychowawczym
i Profilaktycznym oraz potrzebami i oczekiwaniami uczniów i ich rodziców. Poniżej przedstawiam sprawozdanie z działań, które wykonałam w trakcie trwania stażu na nauczyciela mianowanego.

§ 7 ust. 2 pkt. 1 Umiejętności organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywanie ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian.

Współpraca z opiekunem stażu
Na początku roku szkolnego 2017/2018 zapoznałam się z przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli). Następnie złożyłam wniosek
o rozpoczęcie stażu z dniem 01.09.2017r. Po wyznaczeniu mi opiekuna nawiązałam
z nim współpracę, zawarłyśmy ustny kontrakt, który określał formy współpracy, zasady komunikowania się, odbywania spotkań informacyjnych lub konsultacyjnych, omawiania hospitowanych
i prowadzonych zajęć. Opiekun udzieliła mi wskazówek dotyczących przebiegu stażu oraz zasad sporządzania planu rozwoju zawodowego. Opracowałam plan rozwoju zawodowego. Zadania, które w nim zawarłam były ściśle powiązane z programem pracy szkoły: Statutem Szkoły, jej Programem Wychowawczym i Profilaktycznym oraz potrzebami i oczekiwaniami uczniów i ich rodziców.

Efekty realizacji:
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu pozwoliła mi uzyskać informacje na temat: procedur awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego, wymagań koniecznych do spełnienia
i sposobów realizacji podstawowych aktów prawnych regulujących system oświaty, roli dokumentacji
w postępowaniu egzaminacyjnym, przygotowania autoprezentacji. Na podstawie analizy przepisów prawa przygotowałam wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego oraz opracowałam plan rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony przez Dyrektora. Współpraca z opiekunem stażu pozwoliła mi na pełniejsze sprostanie postawionym sobie celom a także była bardzo pomocna
w kształtowaniu umiejętności nauczania.

Doskonalenie warsztatu pracy i metod pracy pedagogicznej
Ważnym elementem doskonalenia mojego warsztatu pracy była obserwacja lekcji prowadzonych przez opiekuna stażu oraz prowadzenie lekcji w jego obecności. W czasie tych zajęć starałam się zaprezentować różnorodne metody i formy pracy, wykorzystując wiedzę i umiejętności zdobyte podczas studiów oraz odbytych szkoleń, kursów i warsztatów. Elementem podsumowującym obserwacje prowadzone przez opiekuna stażu były późniejsze rozmowy pod kątem osiągniętych celów, doboru metod i ich efektywności. Miałam dzięki temu szanse na wymianę doświadczeń oraz poznania spostrzeżeń opiekuna na temat obserwowanych zajęć. Zajęcia te okazały się dla mnie bardzo wartościowe, dały mi szansę krytycznego
i obiektywnego spojrzenia na własne poczynania dydaktyczno – wychowawcze, umożliwiły zdobycie informacji na temat mocnych i słabych stron moich działań. W czasie planowania dalszej pracy starałam się stosować do udzielonych wskazówek, wprowadzałam zasugerowane działania naprawcze, wykorzystywałam sugestie pani opiekun celem zwiększenia efektywności mojej pracy. W ramach odbywania stażu, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, ja również obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna. Szczególną uwagę zwracałam wtedy na organizowanie czasu zajęć, rodzajów wykorzystywanych przez prowadzącego środków dydaktycznych i form pracy z uczniami. Podczas trwania stażu wielokrotnie dokonywałam ewaluacji własnych działań i samooceny efektywności dotychczasowej pracy z dziećmi.
Aby poszerzać swoją wiedzę uczestniczyłam w różnych formach doskonalenia zawodowego, zarówno zewnątrz, jak i wewnątrzszkolnego. W ramach odbywanego stażu aktywnie uczestniczyłam w obradach
i szkoleniach Rady Pedagogicznej. Brałam udział w następujących warsztatach, kursach i szkoleniach:
- Kursy:
• Kierowników wycieczek szkolnych- listopad 2017
• Internetowy kurs ,,Arteterapia w pracy nauczyciela i pedagoga’’- październik 2017
- Szkolenia:
• Profilaktyka pozytywna- praca z trudnym zespołem klasowym- 2017
• Strategie budowania pozytywnego klimatu klasy- grudzień 2017
• Obsługa i prowadzenie dziennika elektronicznego VULCAN- sierpień 2018
• Opieka nad dzieckiem z cukrzycą typu 1 w placówce oświatowej- sierpień 2019
• Programowanie i robotyka w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej- luty 2020
• Obsługa platformy Microsoft Teams- kwiecień 2020
- Warsztaty:
• Różne techniki tworzenia i dekorowania kartek Bożonarodzeniowych- grudzień 2017
• Wykorzystanie w pracy robotów edukacyjnych- kodowanie- grudzień 2017
• Dziecko z Zespołem Aspergera jako uczeń szkolny- grudzień 2017
• Estetyka nakrycia stołu oraz carving- grudzień 2018
- Konferencja metodyczna- rozwój osobowościowy dzieci i młodzieży na podstawie programu zajęć świetlicowych i zajęć pozalekcyjnych- grudzień 2018
- Instruktaż w zakresie użycia Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego- listopad 2018
- Webinar ,,Microsoft Teams dla szkół”- kwiecień 2020
- Szkoleniowe Rady Pedagogiczne
Podczas trwania stażu poprowadziłam warsztaty dla nauczycieli pracujących w świetlicy szkolnej oraz innych chętnych nauczycieli:
• Formy pracy w świetlicy szkolnej- październik 2017
• Wykorzystanie w pracy serwisu społecznościowego przeznaczonego do kolekcjonowania
i porządkowania zebranych materiałów wizualnych- Pinterest –grudzień 2018
• Wykorzystanie dywanów edukacyjnych i gier planszowych w klasach młodszych -grudzień 2018
Ponadto podjęłam współpracę z Doradcą Metodycznym z Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Opolu. Opracowałam scenariusz zajęć świetlicowych: „Poznajemy zwyczaje i tradycje Wielkanocne- dekorujemy ciasteczkowe pisanki” w oparciu o nauczanie kształtujące. Następnie przeprowadziłam zajęcia z grupą i dokonałam ich ewaluacji z Doradcą Metodycznym. Przeprowadzone zajęcia omówiłyśmy pod kątem zastosowanych metod i form pracy, wykorzystanych środków dydaktycznych, realizacji zamierzonych celów.

Efekty realizacji:
Obserwacje zajęć dały mi możliwość analizy oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych doświadczonego nauczyciela i późniejszego wykorzystania we własnej pracy ciekawych pomysłów
i rozwiązań dydaktyczno-wychowawczych. Cenne rady i wskazówki opiekuna stażu pomogły
mi wypracować model pracy z uczniami. Ponadto, umożliwiły mi właściwą ocenę skuteczności własnych działań oraz odpowiednią korektę stosowanych metod nauczania i wychowania. Dzięki regularnym dyskusjom i wymianom opinii dokonywałam na bieżąco samooceny efektywności własnej pracy oraz moich umiejętności. Możliwość współpracy i konsultacji ze starszymi stażem nauczycielami podniosła moją wiedzę i umiejętności w zakresie nauczania i wychowywania dzieci. Przyczyniło się to do wzbogacenia warsztatu mojej pracy o nowe metody nauczania, umiejętności i wiedzę.
Uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej dało możliwość zaznajomienia się z bieżącymi problemami dydaktycznymi i wychowawczymi w placówce, wciąż zmieniającymi się przepisami prawa,
a także planowanymi działaniami. Było również okazją do spotkania się w gronie pedagogicznym
i wymiany cennych doświadczeń. Zauważyłam zalety wspólnego analizowania i rozwiązywania problemów organizacyjnych, dydaktycznych i wychowawczych występujących w naszej szkole. Wszystko to wpłynęło na poszerzenie moich kompetencji zawodowych, lepszą organizację i przebieg codziennej pracy.
Zdobyte wiadomości i umiejętności zarówno wzbogaciły moją wiedzę merytoryczną, udoskonaliły warsztat dydaktyczny jak i przyczyniły się do podniesienia jakości mojej pracy. Wszystkie działania podejmowane na rzecz doskonalenia dały mi możliwość spotkań z nauczycielami, wymiany doświadczeń
i aktualizowania wiadomości dotyczących nauczania. Uczestnicząc w szkoleniach miałam możliwość modyfikowania i ulepszania znanych mi metod oraz form pracy. Otrzymane materiały edukacyjne mogłam wykorzystać w celu wzbogacenia i urozmaicenia własnych zajęć dzięki czemu stawały się bardziej atrakcyjne dla uczniów.
Systematyczna ewaluacja wpłynęła na poprawę jakości mojej pracy, a tym samym na poprawę jakości pracy mojej placówki. Dzięki podjętym działaniom coraz lepiej potrafię planować i prowadzić zajęcia
z wykorzystaniem różnych form i metod. Potrafię dzielić się własną wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, omawiać zajęcia, określać swoje mocne i słabe strony, dokonywać samooceny, wyciągać wnioski i proponować nowe rozwiązania.

Planowanie pracy dydaktycznej i wychowawczej świetlicy szkolnej
Jako wychowawca świetlicy, w oparciu o zadania wynikające z programu wychowawczego szkoły oraz potrzeby i zainteresowania uczniów, tworzyłam roczne plany pracy, konspekty i scenariusze zajęć. Pisałam semestralne i roczne sprawozdania z pracy świetlicy. Organizowałam pracę grupy, dostosowując tematykę zajęć do obchodzonych uroczystości i świąt, pór roku oraz do zainteresowań i potrzeb dzieci. Dostosowywałam działania do bieżących potrzeb.
Podczas trwania stażu tworzyłam swój warsztat pracy poprzez gromadzenie różnego rodzaju materiałów i pomocy dydaktycznych.
Przez cały okres stażu systematycznie prowadziłam dokumentację obowiązującą na moim stanowisku pracy. Regularnie wypełniałam dziennik.
Na bieżąco pracowałam w Zespole Samokształceniowym Nauczycieli- Wychowawców Świetlicy. Zadania jakie wykonałam przy współpracy z koleżankami w ramach pracy zespołu to:
• Opracowanie rocznego planu pracy w świetlicy: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020;
• Opracowanie karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej;
• Systematyczna zmiana dekoracji w świetlicy szkolnej;
• Systematyczna współpraca z wychowawcami, rodzicami, pedagogiem szkolnym;
• Organizowanie konkursów przeznaczonych dla wychowanków świetlicy szkolnej;
• Opracowanie godzinowego planu pracy nauczycieli-wychowawców świetlicy oraz podział klas na poszczególne sale;
• Opracowanie procedur odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej.

Efekty realizacji:
Spotkania Zespołu Samokształceniowego Nauczycieli – Wychowawców Świetlicy były też znakomitą okazją do dyskusji, konsultacji i dzielenia się swoimi obserwacjami, co prowadziło do autorefleksji i podwyższenia jakości prowadzonych przeze mnie zajęć. Pogłębiłam wiedzę dotyczącą prowadzenia dziennika zajęć świetlicowych.. Zdobyta w ten sposób wiedza była wykorzystywana
w praktyce do prawidłowego prowadzenia dokumentacji szkolnej. Regularnie wypełniałam dziennik zajęć świetlicowych. Znajomość dokumentów pozwalała mi prawidłowo realizować założenia pracy szkoły, a tym samym wpływać na podnoszenie jakości jej pracy. Systematyczne gromadzenie dokumentów dało mi podstawę do napisania sprawozdania oraz oceny własnych zadań i starań na każdym etapie realizacji zadań z planu rozwoju zawodowego. Dzięki gromadzonym przeze mnie materiałom stworzyłam bardzo bogate zaplecze zarówno jeśli chodzi o dekoracje jak i materiały do wykorzystania na lekcjach. Chętnie dzielę się swoimi zasobami z innymi nauczycielami.

§ 7 ust. 2 pkt. 2 Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

Poznanie środowiska lokalnego i rodzinnego uczniów
Podstawą efektywnej pracy z dzieckiem jest gruntowna znajomość potrzeb i możliwości psychofizycznych uczniów. W związku z czym wiele uwagi poświęcałam poznawaniu dzieci. Na początku roku szkolnego starałam się zdiagnozować (dla własnych potrzeb) każdego ucznia. Główną metodą poznawania była obserwacja uczniów w czasie zajęć- sposób wykonywania prac i zadań, aktywność lub bierność, sposoby nawiązywania kontaktów z kolegami, reagowanie na prośby i polecenia wychowawców, zachowanie wobec kolegów, przestrzeganie zasad gier, reagowanie na przegraną, stosunek do zabawek
i sprzętu znajdującego się w świetlicy oraz utrzymywanie porządku. Ważną metodą poznawania dzieci były rozmowy z nimi. Starałam się stwarzać jak najwięcej okazji do rozmów, np. rozpoczynając zajęcia w kręgu, prowadząc pogadanki czy też prowadząc indywidualne rozmowy z dziećmi. Bardzo pomocne w poznawaniu wychowanków były także rozmowy z rodzicami, które dawały okazją do wymiany informacji i spostrzeżeń na temat dzieci. Informowałam rodziców nie tylko o problemach, ale bardzo często chwaliłam dzieci, motywując je w ten sposób do dalszej pracy i podnosząc ich samoocenę. W swojej pracy starałam się przede wszystkim zapewnić wychowankom bezpieczeństwo i opiekę. Ważne jest dla mnie stwarzanie wielu różnorodnych sytuacji poznawczych i wychowawczych, sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi.

Efekty realizacji:
Zacieśniła się więź, nie tylko pomiędzy dziećmi, ale również pomiędzy mną a nimi. Bardziej poznałam ich problemy, co starałam się uwzględnić w codziennej pracy opiekuńczo- wychowawczej. Nawiązałam dobrą współpracę z wychowawcami klas oraz rodzicami. Uzyskałam informacje
o zachowaniach uczniów poza środowiskiem szkolnym, co pozwoliło lepiej poznać ich problemy, charakter.

Podejmowanie działań na rzecz uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, wspieranie rozwoju ucznia szczególnie uzdolnionego
Planowałam działania wychowawcze oraz opiekuńcze, które służyły rozwojowi wychowanków. Działania te miały również na celu wyeliminowanie porażek uczniów w dalszej ich pracy oraz rozwijanie ich zainteresowań i umiejętności.
W ramach codziennych zajęć świetlicowych:
• Rozwijałam zdolności manualne, poprzez różnorodne techniki plastyczne i zajęcia praktyczne.
• Zapewniałam uczniom aktywny wypoczynek, dbałam o ich rozwój fizyczny poprzez zajęcia sportowe na sali gimnastycznej, placu zabaw oraz na boisku szkolnym.
• Wyrabiałam nawyki dbania o własne zdrowie (higiena osobista, właściwe odżywianie).
• Rozwijałam zdolności muzyczne poprzez naukę piosenek, zabawy muzyczno -ruchowe, słuchanie muzyki.
• Dostarczałam radości i zadowolenia poprzez organizację różnorodnych zabaw, konkursów itp., dostosowanych do wieku dzieci.
• Rozwijałam zainteresowania czytelnicze poprzez czytanie prasy i literatury dziecięcej, wizyty w bibliotece szkolnej.
• Kształciłam zdolności poznawcze poprzez gry i zabawy dydaktyczne, rozwiązywanie krzyżówek, rebusów.
• Uczyłam dzieci poczucia estetyki poprzez wykonywanie elementów zdobniczych do wystroju świetlicy oraz eksponowanie prac dzieci na wystawkach.
• Wdrażałam wychowanków do poczucia ładu i porządku poprzez poszanowanie wyposażenia świetlicy oraz porządkowanie miejsca pracy/ zabawy.
• Dbałam o kulturę osobistą dzieci poprzez pogadanki, wdrażanie do używania form grzecznościowych oraz poprawnego zachowania.
• Uczyłam współpracy i współdziałania w grupie rówieśniczej poprzez pogadanki oraz przestrzeganie ogólnie przyjętych norm zachowania.
• Uczyłam umiejętności rozwiązywania konfliktów.
• Zachęcałam do udziału w konkursach szkolnych i międzyszkolnych.
• Wyrabiałam właściwy stosunek do pracowników szkoły i innych uczniów.
• Zapoznałam uczniów z zasadami bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły, podczas zabaw w trakcie zajęć świetlicowych, przerw, podczas ferii zimowych, wakacji, dni wolnych od nauki (wskazywanie ewentualnych zagrożeń).
• Wspierałam wychowanka w rozwoju intelektualnym, poprzez zorganizowanie warunków
i zapewnienia czasu na odrabianie zadań i naukę, pomagałam w odrabianiu zadań domowych.
• Kształtowałam postawy szacunku do kultury, tradycji, obyczajów, wartości narodowych poprzez uroczyste obchody rocznic i świąt państwowych, wykonywanie wystaw okolicznościowych.
• Podejmowałam działania na rzecz uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych - pomagałam
w odrabianiu zadania domowego, w czytaniu, w nauce pisania- szlaczki i kaligrafia. Przygotowywałam karty pracy dostosowane do możliwości uczniów.
• Wspierałam rozwój ucznia szczególnie uzdolnionego poprzez przygotowywanie do konkursów świetlicowych, pomagałam w przygotowaniach do konkursów szkolnych i międzyszkolnych.
Każde dziecko było objęte należytą opieką i indywidualnym podejściem wychowawczym.

Efekty realizacji:
Uwzględniałam w pracy potrzeby rozwojowe uczniów, problematykę środowiska lokalnego oraz współczesne problemy społeczne i cywilizacyjne. Zadanie te realizowałam między innymi poprzez przemyślane planowanie zajęć opiekuńczych, dydaktyczno-wychowawczych oraz profilaktycznych.
Poprzez podjęte działania uczniowie rozwijali swoje zdolności i zainteresowania oraz sprawność fizyczną. Wyrobili w sobie nawyki dbania o higienę i własne zdrowie a także szanowania innych i dbania o porządek. Nauczyli się współpracy i współdziałania w grupie, dzięki czemu uczniowie czuli się bardzo dobrze wśród swoich kolegów, akceptowali siebie nawzajem, darząc się szacunkiem. Poznali zasady bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły, podczas zabaw w trakcie zajęć świetlicowych, przerw, podczas ferii zimowych, wakacji, dni wolnych od nauki. Kształtowali postawy szacunku do kultury, tradycji, obyczajów, wartości narodowych poprzez uroczyste obchody rocznic i świąt państwowych, wykonywanie wystaw okolicznościowych. Potrafili odpowiednio zachować się podczas uroczystości oraz imprez i apeli szkolnych. Organizowanie warunków, zapewnienie czasu na odrabianie zadań domowych i naukę oraz pomoc w tych działaniach, rozwiązywanie kart pracy, zajęcia czytelnicze przyczyniły się do osiągania przez uczniów lepszych wyników w nauce a także osiągnięć w konkursach świetlicowych i szkolnych.

Organizacja imprez i uroczystości świetlicowych
Niezmiernie ciekawym i wzbogacającym doświadczeniem w mojej pracy pedagogicznej, podejmowanych w ramach zajęć świetlicowych było organizowanie lub współorganizowanie konkursów
i imprez świetlicowych:
• Sport w czterech porach roku: powitanie jesieni na sportowo- wrzesień 2017
• Dzień dziecka na sportowo- konkursy i zabawy na świeżym powietrzu- czerwiec 2018/ 2019
• Świetlicowy Dzień Chłopaka- wrzesień 2018/ 2019/ 2020
• Świetlicowy Dzień Kobiet- marzec 2018/ 2019/ 2020
• Olimpiadę świetlicową -listopad 2018
• II Sportowa Olimpiada Świetlicowa- czerwiec 2019
• Andrzejki świetlicowe- listopad 2017/2018/2019
• Konkurs z wiedzy o Opolu- maj 2018
• Konkurs plastyczny- „ Najpiękniejsze wspomnienie z wakacji” – wrzesień 2018
• „Moja Ojczyzna” – wyszywanki- listopad 2018
• Konkurs na kotylion/ przypinkę z okazji 50 lecia szkoły – listopad 2018
• Dzień życzliwości- listopad 2019
• Pożegnanie lata w kapeluszach- wrzesień 2019
• Konkursy plastyczne- wg potrzeb w ciągu całego stażu

Efekty realizacji:
Możliwość współpracy z wychowawcami świetlicy pozwoliła mi na urozmaicenie warsztatu pracy, integrację dzieci, wprowadzenie elementów zdrowej rywalizacji oraz umiejętności oceny i analizy własnej pracy. Podejmowane przeze mnie działania oraz organizacja konkursów były ciekawym i wzbogacającym doświadczeniem w mojej pracy pedagogicznej, podejmowanym w ramach dodatkowych działań wewnątrzszkolnych.
Zawody sportowe wzbudzały u uczniów chęć pracy oraz wolę zdrowej rywalizacji wśród najlepszych. Dzięki uczestnictwie w olimpiadach, imprezach i konkursach świetlicowych moi podopieczni doskonalili umiejętność współpracy w grupie, zasad fair-play oraz radzenia sobie z porażką ale także czerpali radość ze wspólnej zabawy. Rywalizacja sportowa stwarzała również szansę na sprawdzenie się oraz podniesienie poziomu własnej samooceny.

Ponadto w ciągu trwania stażu współpracowałam z wychowawcami klas, pomagałam
w sprawowaniu opieki nad dziećmi w czasie wycieczek, rajdów, wyjść oraz uroczystości szkolnych. Aktywnie uczestniczyłam w przygotowaniach i organizacji Dni Patrona Szkoły, 50lecia Szkoły, wykonywałam dekoracje świetlicy i auli na obchody stulecia odzyskania niepodległości, prowadziłam ,,Kawiarenkę Lwowską”, pomagałam w przygotowaniach do Szkolnego Kiermaszu Bożonarodzeniowego, pomagałam w przygotowaniach do Wieczornicy. Uczestniczyłam w przygotowaniach do VI Festiwalu Pieśni Patriotycznej.
Byłam współorganizatorem Balu Karnawałowego- luty 2018. Aktywnie włączyłam się
w działalność ZHP- pomagałam w prowadzeniu zbiórek 2GZ Gromadka Misia Uszatka oraz samodzielnie prowadziłam zbiórki, wspólnie z zuchami współorganizowałam zbiórkę karmy do schroniska, pomagałam
w przygotowaniu Gromady do Festiwalu Harcerskiego. Aktywnie uczestniczyłam w „Programie dla szkół”. Wraz z grupą dzieci ze świetlicy uczestniczyłam w Międzyszkolnej Olimpiadzie Świetlicowej.

Rozwijałam zainteresowania uczniów poprzez prowadzenie warsztatów świetlicowych:
• Gry i zabawy z elementami piłki nożnej ( rok szkolny 2017/2018) na których uczniowie poprzez gry i zabawy poznawali podstawy techniki i zasady gry w piłkę nożną, kształtowali swoją sprawność fizyczną;
• „Igiełki” (rok szkolny 2018/2019 i 2019/2020) na których uczestnicy poznawali podstawowe ściegi szycia ręcznego, nauczyli się przyszywania guzików oraz szycia maskotek, piórników itp.

Efekty realizacji:
Efektem realizacji tych działań jest przede wszystkim zacieśniona więź, nie tylko pomiędzy dziećmi, ale również mną a nimi. Bardziej poznałam ich problemy, co starałam się uwzględnić w codziennej pracy opiekuńczo – wychowawczej. Ponadto nawiązałam owocną współpracę z rodzicami. Uzyskałam informacje o zachowaniach moich podopiecznych poza środowiskiem szkolnym, co pozwoliło lepiej poznać ich charakter oraz problemy.

Na przełomie grudnia 2018 i stycznia 2019 wraz z koleżanką przeprowadziłyśmy badania dotyczące obciążenia uczniów ciężarem tornistrów, które polegało na ważeniu uczniów oraz ich plecaków. Celem było ustalenie ciężaru tornistrów/ plecaków noszonych przez dzieci do szkoły oraz przyczyn ich przeciążenia. Badania pokazały, że przeciążenie tornistra często powoduje wkładanie do niego rzeczy, które nie są konieczne do nauki na zajęciach szkolnych. Uczniowie zabierają gry, zabawki, albumy z naklejkami itp.
Efektem akcji było opracowanie procedur związanych z odciążeniem tornistrów/ plecaków. Stworzono w klasach miejsca do przechowywania podręczników i przyborów szkolnych, prowadzono pogadanki z uczniami, na szkolnej stronie internetowej zostały umieszczone informacje jak wybrać prawidłowy tornister i dobrze go spakować.

§ 7 ust. 2 pkt. 3 Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Technologia informacyjna i komunikacyjna od samego początku odgrywała w mojej pracy dużą rolę. Stosowałam ją zawsze zgodnie z moimi potrzebami. Komputer stał się nieodzownym narzędziem pozwalającym zwiększyć efektywność i skrócić czas wykonywania rutynowych czynności, przez co ułatwił moją pracę. W trakcie odbywania stażu doskonaliłam umiejętności wykorzystywania w swojej pracy technologii komputerowej i informacyjnej, tworzyłam swój warsztat pracy z wykorzystaniem aktualnie dostępnego oprogramowania komputerowego. Korzystałam z Internetu w celu zbierania i aktualizowania przepisów, ustaw dotyczących prawa oświatowego, aktualnych procedur i przepisów obowiązujących
w placówkach oświatowych. W okresie stażu, jak i wcześniej starałam się maksymalnie wykorzystywać
i doskonalić umiejętność stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej, która pomagała mi
w podniesieniu poziomu mojej pracy. Samodzielnie tworzyłam dyplomy, podziękowania, sprawozdania, podania, wnioski, karty pracy dla dzieci, pomoce dydaktyczne do zajęć i zabaw z dziećmi, plany pracy, scenariusze zajęć, uroczystości, imprez, prezentacje multimedialne. Często wykorzystywałam na swoich zajęciach konspekty i materiały dodatkowe dostępne na portalach internetowych takich jak np. www.literka.pl, www.profesor.pl, wwwmiastodzieci.pl, www.czasdzieci.pl, www.kodowanienadywanie.blogspot.com do zajęć z dziećmi. W realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego wykorzystywałam na zajęciach programy multimedialne, serwis internetowy YouTube, serwis społecznościowy Pinterest oraz płyty CD i DVD. W mojej pracy korzystałam z urządzeń multimedialnych tj. skaner, drukarka, aparat cyfrowy, dvd, sprzęt audio. Posługiwałam się edytorem tekstu Microsoft Word, programem graficznym przeznaczonym do tworzenia i obróbki grafiki Microsoft Paint, programem Microsoft Picture Manager do obróbki zdjęć, programem PowerPoint do tworzenia prezentacji. Wiedzę na temat awansu zawodowego nauczycieli uzyskiwałam korzystając z portali lub serwisów poświęconych wyłącznie kwestiom związanym z awansem takich jak np. www.awans.net, www.portaloswiatowy.pl, www.cen.edu.pl, awans.edux.pl, www.ecrklex.pl. Pomocne były publikacje innych nauczycieli. To właśnie dzięki nim dowiedziałam się jak wygląda przykładowy plan rozwoju, sprawozdanie na koniec stażu lub chociażby co należałoby zawrzeć w prezentacji. Dzięki cennym wskazówkom byłam w stanie sama realizować zadania ujęte w moim planie rozwoju, dokumentować jego postępy sprawozdaniami tworzonymi na koniec roku szkolnego 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020. Przepisy i akty prawa oświatowego, w tym regulujące system awansu, również aktualizowałam poprzez Internet. Opublikowałam swoje sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na portalu Edux.pl oraz na grupie Awans zawodowy nauczyciela - MIANOWANIE na Facebooku.
Promowałam działania świetlicy poprzez Internet- umieszczanie zdjęć z wydarzeń w świetlicy szkolnej na szkolnej stronie internetowej.
Korzystałam z poczty elektronicznej, posiadanie własnego adres e-mail pomaga w szybkim przekazywaniu informacji i korespondencji z innymi nauczycielami i rodzicami wychowanków.
W sierpniu 2018r. ukończyłam szkolenie z obsługi dziennika elektronicznego, które ułatwiło mi komunikację nie tylko z nauczycielami, ale również z rodzicami dzieci uczęszczającymi do świetlicy szkolnej.

Efekty realizacji:
Dobra znajomość obsługi komputera oraz wykorzystanie Internetu jako narzędzia pracy znacznie ułatwiało mi pracę w przygotowaniu dokumentacji przebiegu stażu oraz przyczyniło się do mojego samorozwoju poprzez pozyskiwanie informacji na temat szkoleń czy materiałów do zajęć. Wykorzystanie Internetu na zajęciach zdecydowanie podniosło ich atrakcyjność, stały się dla dzieci bardziej ciekawe
i inspirujące. Mnie natomiast przyniosły wiele satysfakcji ze zwiększenia motywacji dzieci.

Praca zdalna
W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od 25 marca 2020 roku pracowałam zdalnie. Korzystałam z platformy TEAMS gdzie prowadziłam wideo konferencję z innymi wychowawcami świetlicy, na których omawialiśmy plan pracy na dany tydzień, rozwiązywaliśmy zaistniałe problemy, konsultowaliśmy bieżące tematy i materiały przesyłane wychowankom.
Działania podjęte w celu organizacji pracy zdalnej:
• przygotowałam materiały do samodzielnego wykonania do druku
• wyszukiwałam i udostępniałam materiały do samodzielnej zabawy, propozycje prac plastycznych, odnośniki do piosenek, filmików, bajek, materiałów edukacyjnych, kolorowanek

Efekty realizacji:
Dzięki platformie TEAMS miałam stały nauczycielami ze szkoły. Zdobyłam nowe umiejętności
i wiedzę technologiczną, rozwinęłam umiejętności korzystania z nowych rozwiązań technologicznych (platforma TEAMS). Udzielałam pomocy innym nauczycielom w pracy zdanej oraz w nauce stworzonych w tym celu nowych narzędzi. Organizując pracę zdalną uczniów, uwzględniłam zasady bezpiecznego korzystania z komputera.

§ 7 ust. 2 pkt. 4 Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

Swoją wiedzę i umiejętności z tego zakresu doskonaliłam poprzez czytanie literatury fachowej, udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej, warsztatach, kursach zewnętrznych. Dużo wskazówek, rad sugestii na temat, jak ciekawie prowadzić zajęcia, zdobyłam, śledząc publikacje nauczycieli w Internecie.
Zapoznałam się z opiniami i orzeczeniami uczniów wydanymi przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną, a w szczególności z zaleceniami pracy z tymi uczniami i uwzględniłam te zalecenia
w procesie dydaktycznym i wychowawczym.
W codziennej praktyce stawałam często przed problemami, przy rozwiązywaniu, których niezbędna okazała się wiedza z psychologii, pedagogiki czy dydaktyki. Począwszy od pomocy w nauce, rozwiązywaniu konfliktów i sporów, po radzenie sobie z zachowaniami agresywnymi, aroganckimi,
z postawą wycofania, strachu, braku wiary w siebie, odizolowania, czy też brakiem posłuszeństwa, starałam się radzić jak najlepiej umiałam.
Na bieżąco rozwiązywałam napotykane trudności i problemy wychowawcze w pracy z uczniami przebywającymi w świetlicy szkolnej. Wiele cennych rad w ich rozwiązywaniu uzyskałam od opiekuna stażu, nauczycieli wychowawców, pedagoga i psychologa szkolnego, z którymi na bieżąco współpracowałam, prowadziłam rozmowy w celu uniknięcia zaobserwowanych trudności wychowawczych. Istotnym elementem mojej pracy był stały kontakt z opiekunami dzieci. Indywidualne spotkania pozwalały na systematyczny monitoring zachowania i postępów dziecka oraz na wyjaśnienie i pomoc w przypadku jakichkolwiek problemów.
W trakcie odbywania stażu starałam się wypełniać zadania wychowawcze szkoły, realizować program wychowawczy oraz profilaktyczny. Podczas zajęć wspomagałam dzieci w nabywaniu wiedzy, nowych umiejętności, omawiałam problemy edukacyjne i wychowawcze uczniów. W czasie pogadanek realizowałem tematykę profilaktyki uzależnień, zachowań patologicznych, przestrzegania ogólnie przyjętych norm kultury osobistej i zasad zachowania.
Kształtowałam świadomość ekologiczną, poczucie odpowiedzialności, właściwe postawy wobec środowiska, dbałość o powierzone mienie. Wprowadziłam do tematyki zajęć świetlicowych treści dotyczące problemów środowiska lokalnego oraz problemów cywilizacyjnych i społecznych. Prowadziłam zajęcia świetlicowe
o charakterze profilaktyczno- uświadamiającym, pogadanki oraz zajęcia warsztatowe dotyczące zagrożeń, bezpieczeństwa, itd. Podczas zabaw świetlicowych ćwiczyliśmy odgadywanie i nazywanie naszych emocji, nastrojów, pozytywnych i negatywnych uczuć. Dzieci za pomocą scenek prezentowały jakby sobie poradziły w różnych sytuacjach. Podczas takich zajęć zachęcałam uczniów do odpowiedniego i społecznie akceptowanego zachowania wobec kolegów oraz osób dorosłych. Starałam się skutecznie eliminować zachowania niepożądane, wpajać postawy pozytywne i społecznie akceptowane. Dodatkowo czytałam „Bajki bez barier” -cykl bajek, których celem jest oswojenie dzieci z tematem chorób i niepełnosprawności. Bajki psychoedukacyjne z tej serii miały pomóc w pokazaniu, z jakimi trudnościami mierzą się osoby niepełnosprawne. Publikacje w przystępny sposób przekazują wiedzę i dążą do łamania stereotypów na temat niepełnosprawności.
Brałam udział w imprezach szkolnych, wycieczkach, a także pomagałam organizować imprezy integrujące środowisko lokalne. Do największych takich imprez z moim aktywnym udziałem należą:
• Festyn środowiskowy – maj 2018
• Dni otwatre Jedenastki- marzec 2018/ 2019

Efekty realizacji:
Wiedza, którą nabyłam podczas uczestnictwa w różnych formach szkoleń poszerzyła mój warsztat pracy i pozwoliła mi efektywniej pracować. Pogłębianie wiedzy psychologiczno-pedagogicznej pozwoliło mi na lepsze dostosowanie warsztatu pracy do indywidualnych potrzeb uczniów. Poznane przykłady zabaw z dziećmi oraz wskazówki metodyczne i organizacyjne przyczyniły się do mojej kreatywności. Dowiedziałam się, gdzie szukać rozwiązań pojawiających się problemów wychowawczych oraz z jakimi instytucjami kontaktować się. Zastosowanie metod aktywizujących sprawiło, że dzieci rozwiązywały zadania, bądź podejmowały działania, które jednocześnie sprawiały im satysfakcję. Rozwiązywanie problemów wychowawczych, pogadanki przyczyniły się do zmniejszenia zachowań agresywnych wśród uczniów. Zmniejszyła się liczba agresji słownej, popychania, dokuczania, skarżenia. Dzieci stały się wobec siebie bardziej życzliwe, zaczęły chętniej współpracować ze sobą i pomagać sobie nawzajem. Integracja grupy pomogła w stworzeniu przyjaznej atmosfery.

§ 7 ust. 2 pkt. 5 Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w prawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

Aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne studium prawa oświatowego
Analizowałam przepisy prawa oświatowego oraz dokumentację szkolną.
Opracowałam Plan Rozwoju Zawodowego na okres odbywania stażu, wcześniej zapoznając się z Ustawą
o systemie oświaty, Kartą Nauczyciela, Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, Śledziłam zmiany w przepisach prawa oświatowego na stronach internetowych. Po ukończeniu stażu sporządziłam sprawozdanie ze swoich działań oraz przygotowałam odpowiednią dokumentację dla komisji egzaminacyjnej.
Poszerzyłam wiedzę dotyczącą podstawowych aktów prawnych obowiązujących w szkole: planem pracy szkoły, Statutem Szkoły, Programem Wychowawczo - Profilaktyczno, Regulaminami, przepisami bhp. Przeanalizowałam dokumentację gromadzoną w szkole: opinie i orzeczenia PPP, dzienniki. Aktywnie uczestniczyłam w zebraniach Rad Pedagogicznych: szkoleniowych, klasyfikacyjnych oraz podsumowujących. W ramach pracy Rady Pedagogicznej i Zespołu Samokształceniowego Wychowawców Świetlicy brałam udział w konstruowaniu i modyfikowaniu dokumentów szkolnych.
W trakcie trwania stażu byłam oddelegowywana na członka komisji podczas egzaminów gimnazjalnych w Publicznym Gimnazjum nr 7 w Opolu.

Efekty realizacji:
Śledzenie zmian zachodzących w prawie oświatowym pozwoliło mi dostosować się do aktualnie obowiązujących procedur. Przystępując do wyznaczenia sobie zadań korzystałam z pomocy dokumentów określających rolę oświaty, szkoły oraz prawa i obowiązki nauczyciela. Odbyte szkolenia, współpraca
z Dyrekcją oraz z Gronem Pedagogicznym udoskonaliły moje wiadomości dotyczące prawa oświatowego. Analiza dokumentów własnych szkoły pozwoliła mi dostosować moją pracę do potrzeb i wymagań szkoły.

Podsumowanie
Czas trwania stażu był dla mnie okresem intensywnej pracy nad sprostaniem wymaganiom, jakie założyłam sobie i zawarłam w planie rozwoju zawodowego. Przez 2 lata i 9 miesięcy pogłębiałam wiedzę
i umiejętności dydaktyczno- wychowawcze oraz opiekuńcze, doskonaliłam znajomość prawa oświatowego w zakresie funkcjonowania szkoły oraz aktywnie uczestniczyłam w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych. Przez ten czas uczyłam się: systematyczności, organizacji czasu, rozwiązywania konfliktów, cierpliwości, konsekwencji, współpracy, obiektywności, asertywności, usprawniania własnej pracy, jak również wykorzystania nowych metod aktywizujących.
Działania które, podejmowałam przyczyniły się do mojego rozwoju. W swojej pracy wychowawczej starałam się zapewnić wychowankom poczucie bezpieczeństwa oraz wiarę we własne siły. Zamierzam nadal doskonalić swoje kwalifikacje, ponosić jakość pracy, wykorzystywać doświadczenia innych wychowawców i nauczycieli oraz dzielić się własnymi, aby móc jeszcze lepiej realizować zadania placówki. Jestem przekonana, że praca nad sobą i swoimi dokonaniami dydaktycznymi, wychowawczymi i opiekuńczymi wcale nie dobiegła końca i jeszcze wiele rzeczy przyjdzie mi się nauczyć w naszym nieustannie zmieniającym się świecie. Dzięki umiejętnościom nabytym podczas stażu i pomocy opiekuna stażu wiem, jak wykonywać swoja pracę jeszcze lepiej, z korzyścią dla siebie i całej społeczności szkolnej.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.