X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44620
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO,
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko:
Placówka oświatowa:
Termin rozpoczęcia stażu:
Czas trwania stażu:
Opiekun stażu:

........................................ ........................................
Data zatwierdzenia planu Podpis i pieczęć dyrektora

PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 2006 r., Dz. U. Nr 97, poz. 674, z późniejszymi zmianami);
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r., poz. 393).

CEL GŁÓWNY:
1. Uzyskanie w wyniku postępowania egzaminacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli:
1. Uczestnictwo w pracach organów Miejskiego Przedszkola nr 12 związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu placówki oraz potrzeb przedszkola i środowiska lokalnego,
2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielne lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego,
3. Poznanie przepisów dotyczących systemu oświaty, w zakresie funkcjonowania placówki z uwzględnieniem jej specyfiki.

SPOSÓB REALIZACJI WYMAGAŃ NIEZBĘDNYCH DO UZYSKANIA STOPNIA NAUCZYCIELA MIANOWANEGO:
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli:

§ 7 ust. 2, pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

Lp. Zadanie do wykonania Formy realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania

1. Poznanie procedury awansu zawodowego
• Analiza przepisów prawa oświatowego;
• Śledzenie strony internetowej MEN
Wrzesień 2018
Cały okres stażu - Kserokopie aktów prawnych;
- Wydruki istotnych informacji ze stron internetowych.
2. Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia stażu
• Złożenie wniosku do dyrektora przedszkola o rozpoczęcie stażu;
• Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
Wrzesień 2018
– Wniosek o rozpoczęcie stażu;
- Plan rozwoju zawodowego
3. Współpraca z opiekunem stażu
• Ustalenie zasad współpracy;
• Analiza planu rozwoju zawodowego;
• Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu;

• Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu – konsultacje, opracowanie scenariuszy zajęć, dokonywanie analizy przebiegu zajęć.
Cały okres stażu (według harmonogramu)
– Kontrakt i harmonogram współpracy;
- Plan rozwoju zawodowego;
- Harmonogram i arkusze obserwacji;
- Scenariusze prowadzonych zajęć
4. Aktywne uczestnictwo w WDN
• Udział w wewnątrzprzedszkolnych formach doskonalenia zawodowego;
Cały okres stażu
– Notatki z form doskonalenia zawodowego;
5. Uczestnictwo w zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego
• Udział w warsztatach metodycznych, kursach, szkoleniach, konferencjach podnoszących umiejętności, kompetencje i kwalifikacje.
Cały okres stażu
– Zaświadczenia, certyfikaty, notatki
6. Zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych
• Udział w kursie kwalifikacyjno – metodycznym z języka angielskiego
• Uzyskanie międzynarodowego certyfikatu z języka angielskiego (FCE).
Cały okres stażu
– Dyplom ukończenia kursu;
- Certyfikat egzaminu FCE
7. Tworzenie własnego warsztatu pracy
• Gromadzenie materiałów, pomocy dydaktycznych, istotnych artykułów z czasopism pedagogicznych;
• Czytanie literatury pedagogicznej;
• Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania.
Cały okres stażu – Materiały oraz pomoce dydaktyczne;
- Scenariusze zajęć;
- Kserokopie artykułów z czasopism pedagogicznych;
- Wykaz przeczytanych lektur
8. Prowadzenie dokumentacji
• Wpisy w dzienniku, miesięczne plany pracy, arkusze obserwacji, plan współpracy z rodzicami.
Cały okres stażu
– Dziennik;
- Arkusze obserwacji;
- Zeszyt współpracy z rodzicami.
9. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
• Uporządkowanie zgromadzonych podczas trwania stażu dokumentów, materiałów, pomocy dydaktycznych itd.;
• Opis realizacji planu rozwoju zawodowego;
• Dokonanie samooceny za okres stażu, autorefleksja.
Maj 2020
– Teczka zawierająca zebrane dokumenty;
- Opis realizacji planu rozwoju zawodowego
§ 7 ust. 2, pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

Lp. Zadanie do wykonania Formy realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania

1. Poznanie środowiska dzieci i ich rodziców
• Obserwacja, rozmowy z dziećmi;
• Zebrania grupowe, indywidualne konsultacje z rodzicami;
• Zajęcia otwarte, warsztatowe, uroczystości przedszkolne z udziałem rodziców i dzieci
Cały okres stażu
– Arkusze obserwacji, listy obecności z zebrań i uroczystości;
- Scenariusze oraz dokumentacja fotograficzna zajęć otwartych i uroczystości przedszkolnych
2. Rozwiązywanie problemów wychowawczo-dydaktycznych
• Pedagogizacja rodziców podczas zebrań, konsultacji z rodzicami;
• Udzielanie wskazówek do pracy z dzieckiem w środowisku domowym.
Cały okres stażu
– Listy obecności z zebrań grupowych i konsultacji;
- Kserokopie ciekawych artykułów przygotowanych dla rodziców
3. Stosowanie różnorodnych aktywnych metod i form pracy z dzieckiem
• Praca z dzieckiem zdolnym oraz z dzieckiem z trudnościami;
• Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod:
 Pedagogika Zabawy Klanza,
 Edukacja Przez Ruch D. Dziamskiej,
 Ruch Rozwijający W. Sherborne
 Aktywne słuchanie muzyki B. Strauss
 Dziecięca Matematyka E. Gruszczyk – Kolczyńskiej itd.
Cały okres stażu
– Wpisy w dzienniku zajęć;
- Scenariusze zajęć;
- Dokumentacja fotograficzna;
- Prace dzieci
4. Przygotowywanie uroczystości okolicznościowych i imprez w przedszkolu z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci
• Współorganizacja uroczystości okolicznościowych oraz imprez dla całej społeczności przedszkolnej zgodnie z rocznym planem pracy przedszkola.
Cały okres stażu
– Dokumentacja fotograficzna;
- Zaświadczenia o przeprowadzonych imprezach
5. Współpraca z rodzicami i dziadkami – angażowanie środowiska rodzinnego wychowanków w życie przedszkola
• Współorganizowanie i przygotowanie uroczystości przedszkolnych;
• Angażowanie rodziców w pomoc na rzecz przedszkola (dostarczanie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia zajęć, pomoc w organizacji zajęć z przedstawicielami różnych zawodów).
Cały okres stażu
– Scenariusze i dokumentacja fotograficzna uroczystości przedszkolnych
6. Pełnienie dodatkowych funkcji związanych z pracą w przedszkolu
• Tworzenie dekoracji;
• Pełnienie dodatkowych funkcji wynikających z potrzeb.
Cały okres stażu - Dokumentacja fotograficzna;
- Notatki
7. Współpraca ze specjalistami
• Korzystanie z wiedzy i doświadczenia logopedy.
Cały okres stażu
– Notatki;
- Arkusze obserwacji dziecka
8. Podejmowanie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole
• Nawiązanie współpracy z Policją, Strażą Pożarną, Biblioteką itp.
Cały okres stażu
– Wpisy w dzienniku;
- Sprawozdania, dokumentacja fotograficzna

§ 7 ust. 2, pkt 3
Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Lp. Zadanie do wykonania Formy realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania

1. Pozyskiwanie z Internetu informacji dotyczących awansu zawodowego oraz danych z zakresu prawa oświatowego
• Wyszukiwanie i drukowanie potrzebnych informacji z zakresu awansu zawodowego i przepisów prawa oświatowego.
Cały okres stażu
– Teczka zawierająca podstawowe akty prawa oświatowego
2. Doskonalenie umiejętności wykorzystania w pracy technologii informacyjnej oraz obsługi komputera
• Udział w kursach i szkoleniach z zakresu technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
Cały okres stażu
– Zaświadczenia ukończonych kursów
3. Wykorzystywanie technologii komunikacyjnej i informacyjnej w pracy wychowawczo – dydaktycznej
• Opracowywanie materiałów i pomocy dydaktycznych przy pomocy komputera;
• Pisanie scenariuszy zajęć oraz prowadzenie dokumentacji przedszkolnej na komputerze.
Cały okres stażu
– Opracowane materiały i pomoce dydaktyczne
4. Wykorzystanie Internetu do dzielenia się swoją wiedzą z innymi nauczycielami
• Zamieszczanie scenariuszy zajęć i imprez okolicznościowych na stronach portali edukacyjnych;
• Wyszukiwanie scenariuszy, propozycji zabaw dla dzieci na stronach portali edukacyjnych.
Cały okres stażu
– Wydruki;
- Zaświadczenia o publikacjach

5. Wykorzystywanie programów multimedialnych do prowadzenia zajęć komputerowych
• Wyszukiwanie i zapoznanie dzieci z ciekawymi programami (Paint, Luna Pic, Bomomo, Zoo Burst, Tagxedo, Flash Page Flip)
• Wprowadzanie na zajęciach ciekawych gier edukacyjnych;
• Posługiwanie się tablicą multimedialną podczas zajęć
Cały okres stażu
– Lista wykorzystanych programów i gier edukacyjnych;
- Dokumentacja fotograficzna;
6. Opracowanie dokumentacji realizacji planu rozwoju zawodowego
• Dokumentacja stażu w formie elektronicznej (prezentacja w programie PowerPoint).
Kwiecień – maj 2020
– Dokumentacja realizacji planu rozwoju zawodowego
– prezentacja.

§ 7 ust. 2, pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

Lp. Zadanie do wykonania Formy realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania

1. Wykorzystanie wiedzy psychologiczno – pedagogicznej w pracy z dziećmi, a także podczas współpracy z rodzicami
• Identyfikacja problemów dotyczących dzieci i podejmowanie działań naprawczych;
• Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
• Prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców.
Cały okres stażu – Arkusze obserwacji dzieci;
- Wpisy w dzienniku,
- Scenariusze zajęć otwartych dla rodziców, listy obecności
2. Wykorzystanie zasad i metod nauczania i wychowania w pracy dydaktyczno – wychowawczej
• Planowanie zajęć i tworzenie scenariuszy w oparciu o wiedzę pedagogiczną i metodyczną.
Cały okres stażu
– Scenariusze zajęć
3. Organizowanie i prowadzenie zajęć w ramach podnoszenia kultury pedagogicznej rodziców
• Zebrania dla rodziców – pogadanki i prelekcje dotyczące wybranych zagadnień wychowawczo – dydaktycznych;- Opracowanie ankiety dla rodziców.
Cały okres stażu
– Listy obecności ze spotkań z rodzicami;
- Ankieta
4. Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki na różnego rodzaju szkoleniach, kursach, warsztatach
• Udział w wewnątrz- i zewnątrzprzedszkolnych formach doskonalenia zawodowego dotyczących wymienionej problematyki;
• Wymiana informacji i doświadczeń z innymi nauczycielami.
Cały okres stażu
– Własne notatki;
- Zaświadczenia ukończonych kursów
5. Tworzenie biblioteczki z zakresu literatury psychologiczno – pedagogicznej
• Aktywne samokształcenie – zapoznanie się z najnowszymi propozycjami wydawniczymi;
• Studiowanie literatury psychologiczno – pedagogicznej i tworzenie notatek z przeczytanych pozycji;
• Śledzenie nowinek wydawniczych dotyczących wymienionej tematyki;
• Sporządzenie wykazu przeczytanej literatury.

Cały okres stażu – Wykaz lektur, notatki

§ 7 ust. 2, pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania przedszkola, w której nauczyciel odbywał staż

Lp. Zadanie do wykonania Formy realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania

1. Analiza przepisów prawa oświatowego
• Analiza podstawowych aktów prawnych dotyczących pracy nauczyciela:
 Karta Nauczyciela,
 Rozporządzenia MEN,
 Ustawa – prawo oświatowe z dnia 14.12.2016 ogłoszona 11.01.2017,
 Podstawa programowa wychowania przedszkolnego.
Cały okres stażu
– Teczka zawierająca podstawowe akty prawa oświatowego
2. Przeanalizowanie Konwencji Praw Dziecka
• Opracowanie Kodeksu Praw i Obowiązków Podopiecznych.
Listopad 2018 r.
– Kodeks Praw i Obowiązków
3. Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej oraz w radach szkoleniowych
• Przygotowywanie na posiedzenia Rady Pedagogicznej notatek dotyczących zmian w przepisach prawa oświatowego;
• Prezentacja zmian innym nauczycielom.
Cały okres stażu
– Własne notatki
4. Studiowanie dokumentacji
• Analiza dokumentacji szkolnej:
 Statut przedszkola
 Program wychowawczo - profilaktyczny,
 Roczne plany pracy,
 Regulaminy,
 Programy autorskie.
Cały okres stażu
– Wykaz dokumentów;
- Notatki
5. Aktualizowanie znajomości przepisów dotyczących konkretnych zadań
• Uwzględnianie obowiązujących przepisów i procedur w codziennej pracy;
• Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego podczas spotkań metodycznych, śledzenie zmian na stronach internetowych MEN.
Cały okres stażu
– Wpisy w dzienniku;
- Notatki

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.