X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44626
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

NAUCZYCIEL KONTRAKTOWY

Anita Szarlej

nauczyciel nauczania wczesnoszkolnego

Katolicka Szkoła Podstawowa
Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
w Czerwiennem

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2013 r.
Data zakończenia stażu: 31.08.2016 r.
Opiekun stażu: mgr Monika Miśkowiec

Cele podstawowe podejmowanego stażu:
• Integralny rozwój własnej osobowości,
• Wspieranie integralnego rozwoju ucznia,
• Budowanie tożsamości szkoły,
• Podnoszenie jakości pracy szkoły,
• Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Posiadane kwalifikacje zawodowe:

• Tytuł magistra: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Wydział: Pedagogiczny
Kierunek: Pedagogika
Specjalność: Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna

• Studia podyplomowe: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie
Wydział Gospodarczo-Społeczny
Kierunek: Pedagogika
Specjalność: Oligofrenopedagogika

WYMAGANIE I: Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

Lp. Zadania szczegółowe Podejmowane działania Termin Sposób dokumentowania
1. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu –poszerzanie wiedzy merytorycznej. 1. Udział w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli (obserwacja zajęć).
2. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu według samodzielnie przygotowanych konspektów.
3. Omawianie z opiekunem stażu zajęć pod kątem realizacji założonych celów.
4. Wykorzystanie ciekawych propozycji podczas prowadzenia własnych zajęć.
5. Analiza obserwowanych zajęć z opiekunem stażu.
6. Systematyczna współpraca z nauczycielem wspomagającym, pedagogiem szkolnym, psychologiem i z innymi nauczycielami przedmiotów. Rozmowy na temat sukcesów i problemów w klasie. Okres stażu
Potwierdzenie opiekuna
Harmonogram hospitacji
Notatki
2. Doskonalenie warsztatu
i metod pracy. 1. Aktywny udział w kursach i szkoleniach podnoszących wiedzę na temat nauczania w klasach I-III oraz doskonalenie warsztatu pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie.
2. Podjęcie studiów podyplomowych na uniwersytecie Rolniczym
w Krakowie - kierunek „Żywienie Człowieka i Dietetyka”.
3. Gromadzenie różnorodnych materiałów metodycznych do pracy
z dziećmi i młodzieżą, w tym z osobami z niepełnosprawnością intelektualną – przygotowanie spisu bibliograficznego z literaturą, z której mogliby korzystać inni nauczyciele pracujący z uczniami niepełnosprawnymi w stopniu lekkim w Szkole Zawodowej Specjalnej – Kucharz.
4. Korzystanie z różnych stron internetowych, np.:
-www.profesor.pl,
-www.men.gov.pl,
-www.eduinfo.pl,
-www.eduseek.pl,
-www.edukator.phg.pl itp.
5. Udział w szkoleniach organizowanych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich. Okres stażu

Notatki
Zaświadczenie

3. Dobieranie odpowiednich form
i narzędzi i w procesie sprawdzania oraz oceniania uczniów. 1. Opracowanie kart pracy. Przygotowanie niezbędnych materiałów do praktycznej nauki zawodu uczniów z dysfunkcjami w Szkole zawodowej Specjalnej – Kucharz.
2. Opracowanie narzędzi badawczych do sprawdzenia osiągnięć uczniów klas I-III oraz Szkoły Zawodowej Specjalnej – Kucharz. Okres stażu Karty pracy

4. Samoocena działalności dydaktycznej – określenie mocnych i słabych stron własnej pracy. 1. Podjęcie próby określenia sukcesów i niepowodzeń – samoocena wg ankiety Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich.
2. Podejmowanie autorefleksji nad wywiązywaniem się z własnych obowiązków.
3. „Nie lękaj się własnych słabości” – uświadomienie uczniów poprzez pogadanki i pracę w grupie, że przyznanie się do własnych słabości jest cząstka nas, że Pan Bóg przez naszą słabość ukazuje nam swoja wielkość, że on pomaga nam zmierzyć się
z własnymi słabościami.
4. Przygotowanie, przeprowadzenie oraz analiza ankiety dla rodziców pod kątem zadowolenia z podejmowanych działań, form i metod pracy stosowanych przez nauczycieli w lasach I-III SP.
5. Przedstawienie wyników ankiety podczas spotkania Rady Pedagogicznej – wspólna refleksja nad uwagami rodziców.
6. Analiza własnych działań uwzględniająca mocne i słabe strony. Okres stażu

Samoocena
i autoanaliza
.

5. Praca z uczniem niepełnosprawnym oraz mającym trudności w nauce. 1. Prowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
z uczniami klas I-III (projekt współfinasowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Szansa dla każdego”).
2. Traktowanie ucznia z godnością, służenie pomocą uczniom, zwłaszcza uczniom zagubionymi słabym pod względem nauki.
3. Spotkania i współpraca z rodzicami polegająca na informowaniu
o postępach ucznia.
4. Indywidualne rozmowy z rodzicami dotykające trudnych spraw związanych z rozwojem dziecka, jego samodzielnością
i autonomią.
5. Pomoc w opracowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów niepełnosprawnych.
6. Analiza programów pod kątem umiejętności, które uczniowie opanowali i skuteczności podejmowanych działań. Okres stażu

Potwierdzenie dyrektora
Dzienniki zajęć

Samoocena
6. Prezentacja dorobku
i umiejętności uczniów. 1. Przygotowanie uczniów do konkursów plastycznych i muzycznych:
-Festiwal Papieski w Białym Dunajcu,
-Śpiewajmy Panu w Starem Bystrem,
-Konkurs Piosenki Religijnej w Łodzi,
-Konkurs Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej w Odrowążu.
2. Przygotowanie ozdób i dekoracji świątecznych.
3. Koncert charytatywny w kościele na Bachledówce.
4. Szkolny konkurs muzyczny o tematyce religijnej (przedszkole,
Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Szkoła Zawodowa Specjalna).
Przygotowanie piosenek i uczniów do konkursów.
5. Przygotowanie i wystawienie przedstawień z okazji przypadających
świąt. Okres stażu Samoocena
Dyplomy
7. Umiejętność skutecznego oceniania i dokonywania stosowanych korekt we własnych działaniach. 1. Porównanie działań zaplanowanych z działaniami zrealizowanymi.
2. Wyciąganie wniosków dotyczących własnych działań i w razie potrzeby dokonywanie korekt i modyfikacji.
3. Ocena osiągnięć uczniów, w tym osób niepełnosprawnych oraz uwzględnienie ich mocnych i słabych stron – dokumentowanie postępów ucznia w formie kart obserwacji.
4. Aktualizowanie swoich założeń edukacyjnych w rozkładach materiałów, uwzględniając postępy w nauce wszystkich uczniów.
5. Stworzenie wizualnej tablicy oceniania zachowania uczniów. Okres stażu Notatki

Wnioski
i notatki

Analiza osiągnięć
Arkusze obserwacji

WYMAGANIE II: Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

Lp. Zadania szczegółowe Podejmowane działania Termin Sposób dokumentowania
1.

Zintegrowanie środowiska szkolnego i lokalnego
w działaniach związanych z promocją zdrowia oraz turystyki i sportu, współpraca ze społecznością lokalną. 1. Doskonalenie współpracy na podstawie „Programu Wychowawczego”.
2. Propagowanie zdrowego stylu życia. Zorganizowanie klasowego śniadanie wraz z rodzicami pod hasłem „Śniadanie daje moc”. Wspólne przygotowanie kolorowych i zdrowych kanapek.
3. Organizacja oraz udział w wycieczkach, wyjazdach szkolnych
i klasowych, np. Sanktuarium Miłosierdzia Bożego
w Łagiewnikach, Sanktuarium w Ludźmierzu.
4. Współorganizacja Dnia Rodziny – włączanie uczniów oraz ich rodziców do wspólnej zabawy (przygotowanie sali/pleneru
z poczęstunkiem, przygotowanie dekoracji, własnoręcznie wykonanie z uczniami przedmiotów na aukcję charytatywną.

5. Dzień Miłosierdzia i Życzliwości – pomoc koledze z klasy Janowi Jarząbkowi podczas codziennych czynności, np. pomoc w wyciąganiu śniadania i przyborów szkolnych itp. Pomoc innym kolegom i koleżankom w kasie i w szkole.
6. Ukazanie miłosierdzia poprzez zajęcia i zorganizowanie konkursu pod hasłem: „Miłosierdzie w moim życiu” (forma pisemna, np. opowiadanie, list). Okres stażu

Potwierdzenie dyrektora
Wpisy w dzienniku

Karty wycieczek

Samoocena

Dyplomy
2. Nawiązanie kontaktu z rodzicami uczniów, którego owocem będzie poznanie relacji między uczniem, a rodzicem. 1. Poznawanie sytuacji rodzinnej uczniów poprzez rozmowy
i wyjazdy do rodziców. Szczególne wspieranie ucznia zagrożonego sieroctwem i trudna sytuacją rodzinną (np. pomoc w nauce, rozmowy indywidualne).
2. Spotkania w szkole przy różnych okazjach, wycieczkach
i uroczystościach szkolnych.
3. Indywidualne rozmowy z rodzicami.
4. Zapraszanie rodziców na organizowane w szkole imprezy, spotkania i uroczystości, aby mogli zobaczyć swoje dziecko
w innej roli niż w domu.
5. Pedagogizacja rodziców – uświadomienie im ogromnej odpowiedzialności za wychowanie swojego dziecka. Okres stażu Notatki
Potwierdzenie Dyrektora

Zapisy w dzienniku
Samoocena
3. Stawanie w obronie poszanowania podstawowych praw osoby ludzkiej. 1. Reagowanie na lekceważący stosunek uczniów do obowiązków.
2. Zwracanie uwagi na nieodpowiednie zachowanie uczniów, kłamstwo, zawiść itp.
3. Przekazanie podstawowych wiadomości dotyczących poszanowania godności każdej osoby.
4. Zachęcanie do propagowania zdrowego stylu życia poprzez właściwe odżywianie się.
5. Przyłączenie się do akcji „Adopcja serca”. Zapoznanie uczniów
z pracą misjonarzy.

6. Zwrócenie uwagi uczniów na problem głodujących dzieci na świecie. Wspólne znalezienie organizacji zajmującej się tym problemem i wsparcie jej. Okres stażu

Autoanaliza

Konspekt lekcji
4. Promowanie szkoły
i uwzględnianie jej potrzeb. 1. Zamieszczanie artykułów o szkole do lokalnych gazet.

2. Stowarzyszenie ulotek informacyjnych o Szkole Zawodowej
Specjalnej – Kucharz. Okres stażu Artykuł

Ulotki

Uczestnictwo w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu oraz specyfiki, typu i rodzaju szkoły.

Integralny rozwój nauczyciela prowadzący do syntezy kultury, wiary i życia.

Lp. Zadania szczegółowe Podejmowane działania Termin Sposób
dokumentowania
1. Uczestnictwo
w pracach organów szkoły. 1. Współtworzenie Planu pracy wychowawczej dla Katolickiej Szkoły Podstawowej.
2. Praca w zespołach integracyjnych i wychowawczych
3. Praca w zespole ewaluacyjnym (współtworzenie raportu ewaluacyjnego, przygotowanie narzędzi do ewaluacji i przedstawienie wyników na Radzie Pedagogicznej). Okres stażu Kopia planu wychowawczego
Protokół zespołu integracyjnego, wychowawczego
i ewaluacyjnego
2. Realizacja zadań wychowawczo-opiekuńczych.
1. Organizowanie okolicznościowych akademii zgodnie z przyjętym harmonogramem szkolnym (np. Dzień Edukacji Narodowej, Mikołajki, Wigilia klasowa, zabawa andrzejkowa i karnawałowa ).
2. Współorganizacja wycieczek i wyjazdów szkolnych.
3. Współpraca z samorządem uczniowskim.
4. Współorganizacja Pielgrzymki Integracyjnej Bachledówka-Ludźmierz (przygotowanie opraw muzycznej).
5. Współpraca z Punktem Profilaktycznym w Czarnym Dunajcu.
6. Pozyskanie sponsorów, którzy ofiarują datki i przedmioty na aukcję charytatywną. Zasponsorowanie wycieczek dla uczniów klas I-III SP lub uczniów Szkoły Zawodowej Specjalnej – Kucharz. Okres stażu

Potwierdzenie Dyrektora
Wpisy w dzienniku
Karty wycieczek
Plan wycieczek
i wyjazdów

3. Formacja duchowa. 1. Uczestnictwo w rekolekcjach wakacyjnych organizowanych przez organ prowadzący – Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich.
2. Uczestnictwo w spotkaniach formacyjnych organizowanych przez organ prowadzący – Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich.
3. Poznawanie i przyjmowanie prawdy o sobie prowadzące do skruchy.
4. Uczestnictwo w nabożeństwach, sakramentach świętych oraz
w uroczystościach organizowanych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich.
5. Osobista lektura Pisma Świętego – rozmyślanie nad przeczytanymi fragmentami.
6. Codzienna modlitwa oraz regularna spowiedź.
7. Uczestnictwo w życiu religijnym szkoły: udział w modlitwie na Anioł Pańki, wspólne odmawianie różańca
8. Udział w Mszach Świętych w intencji o beatyfikację Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
9. Zawierzenie siebie, efektów, całego swojego życia oraz podejmowanych działań opatrzności Bożej, jako forma obrony przed stresem. Okres stażu

Stały wysiłek

Okres stażu

Zaświadczenie

Samoocena
Autoanaliza

Autorefleksja

4.
Formacja moralna. 1. Refleksja nad podejmowanymi wyborami i samoocena tych wyborów.
2. Przestrzeganie norm etycznych w życiu codziennym oraz ocena moralna własnych działań, zachowań i postaw.
3. Rzetelne wykonywanie określonych obowiązków i podejmowanych zadań.
4. Kierowanie się w swoim postępowaniu i w relacjach z uczniami wartościami moralnymi.
5. Zachowanie dobrych obyczajów i poszanowanie tradycji w moim życiu codziennym.
6. Rozwiązywanie własnych problemów moralnych zgodnie z wolą Bożą.
7. Zasięganie rady ludzi godnych zaufania, dojrzałych i roztropnych.
8. Naprawianie wyrządzonych szkód.
9. Częsta spowiedź, także z grzechów powszechnych.
10. Zdecydowane reagowanie wobec zła zaistniałego w sytuacjach szkolnych poprzez indywidualną rozmowę z uczniami i ich rodzicami.
11. Propagowanie wśród uczniów pozytywnych ideałów i wzorów osobowych poprzez pokazanie postaci godnych do naśladowania, którzy bezgranicznie zaufali Maryi (Jan Paweł II, Dzieci z Fatimy, Maksymilian Maria Kolbe, Kardynał Stefan Wyszyński).
12. Wykonanie z uczniami prac plastycznych na konkursy plastyczne, np. na Festiwal Papieski, wykonanie albumów poświęconych życiu Jana Pawła II, Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Faustyny Kowalskiej.
13. Tworzenie sytuacji w której uczeń powinien dokonać wyboru.
14. Budowanie atmosfery szczerości, życzliwości i zbudowania zaufania wychowanków.
15. Dawanie osobistego przykładu swoim wychowankom. Stały wysiłek

Okres stażu

Stały wysiłek Autorefleksja
Autoanaliza

Ocena dyrektora
i opiekuna stażu
Autoanaliza

Autorefleksja

Autoanaliza
Autorefleksja
5. Formacja kulturowa. 1. Odkrywanie oraz pogłębianie znaczenia i wartości kultury.
2. Troska o rozwój wiary jako drogi do poznania prawdziwej kultury.
3. Krytyczna ocena działań i zachowań ludzkich.
4. Podejmowanie pracy twórczej - wykonywanie elementów dekoracji
i rekwizytów.
5. Indywidualne lub grupowe wyjścia na imprezy kulturalne (np. wystawy, teatr, koncerty).
6. Krytyczna ocena imprez kulturalnych (filmu, sztuki teatralnej, koncertu, wystawy). Stały wysiłek

Autoanaliza

Wytwory pracy

Zapis w dzienniku

6. Formacja społeczna. 1. Poznanie oraz poszanowanie godności i praw osoby ludzkiej.
2. Praktykowanie miłości bliźniego poprzez szacunek i zaradzanie jego potrzebom.
3. Odkrywanie i poznawanie dobra wspólnego jako wartości.
4. Rezygnowanie z dobra osobistego na rzecz dobra wspólnego - dzielenie się doświadczeniem z innymi nauczycielami, uwzględniając metody, formy oraz sposoby pracy z uczniami w Szkole Zawodowej Specjalnej – Kucharz, z uczniami z upośledzeniem w stopniu lekkim, umiarkowanym
i znacznym.
5. Nawiązanie współpracy z innymi nauczycielami, uczestniczenie
w określeniu i rozwoju dobra wspólnego społeczności szkolnej.
6. Przestrzeganie rozporządzeń, regulaminów wydanych przez panią dyrektor i wicedyrektor.
7. Praktykowanie miłości bliźniego poprzez przyjmowanie postawy szacunku wobec uczniów, rodziców i współpracowników.
8. Podejmowanie innych zadań wynikających z potrzeb szkoły.
9. Znajdowanie czasu na budowanie właściwych relacji rodzinnych (wspólne rozmowy, świętowanie niedzieli, spędzanie czasu z dziećmi).
10. Zainteresowanie się aktualnymi problemami społecznymi – lektura czasopism religijnych. Stały wysiłek

Okres stażu

Stały wysiłek

Autoanaliza

Samoocena
Autorefleksja

7. Formacja intelektualna. 1. Lektura wartościowych pozycji wydawniczych : „Dzienniczek świętej Faustyny”, „Rozważania o wierze” Tadeusza Dejczera, „Służyć wzrastaniu w prawdzie i miłości”, „Pamięć i Tożsamość” Jan Paweł II. Wybór dokumentów Kościoła na temat szkoły katolickiej i wychowania: „ Szkoła Katolicka”, „Świecki Katolik świadkiem wiary w szkole”, „Religijny wymiar w szkole katolickiej”.
2. Podjęcie refleksji na temat:
• „Świętość – dzieło Boga w człowieku”
• „Udział człowieka w realizowaniu powołania do świętości” na podstawie Encykliki Jana Pawła II „Dives in Misericordia” oraz Listu apostolskiego Jana Pawła II” Novo millennio ineunte”.
3. Wymiana poglądów i doświadczeń z innymi nauczycielami. Stały wysiłek

Bibliografia
Autoanaliza

8. Troska o zdrowy
i higieniczny tryb życia. 1. Regularne i zdrowe odżywianie.
2. Odpowiednia dieta, higieniczny styl życia i pracy.
3. Uprawianie sportu: nauka jazdy na nartach, jazda na rowerze, gra w piłkę siatkową itp.
4. Życie w wolności od nałogów.
5. Badania okresowe.
6. Dbanie o właściwy wypoczynek i rekreację. Stały wysiłek

Autorefleksja
Autoanaliza

Integralny rozwój ucznia, który zakłada jego świadome i dobrowolne zaangażowanie.

Lp. Zadania szczegółowe Podejmowane działania Termin Sposób dokumentowania
1. Pozalekcyjna działalność szkoły. 1. Udział w imprezach kulturalnych (teatr, kino, spotkanie z inna szkołą), udział w akcji „Sprzątanie świata”, udział w uroczystościach szkolnych
i pozaszkolnych.
2. Zachęta uczniów do udziału w konkursach szkolnych, gminnych
i powiatowych.
3. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych: kółko muzyczne.
4. Współpraca z rodzicami – przynależność do Rady Rodziców. Okres stażu

Zaświadczenia

Dyplomy
Dziennik
Plan kółka muzycznego
2. Wychowanie
i profilaktyka. 1. Serdeczne i kulturalne zwracanie się do uczniów.
2. Budowanie więzi z uczniem opartej na szacunku, zaufaniu i prawdzie poprzez indywidualne rozmowy z nim.
3. Kształtowanie świadomości narodowej i religijnej, uczeni właściwej postawy wobec tych symboli – utrwalanie hymnu szkoły, uczenie właściwej postawy podczas śpiewania hymnu i wobec sztandaru.
4. Pielęgnowanie tradycji góralskiej – przygotowanie kolędników do występu w szkole.
5. Zwracanie uwagi na problemy uczniów i pomoc w ich rozwiązywaniu.
6. Indywidualny stosunek do każdego ucznia, umieszczenie osoby jako ucznia w centrum swojej pracy edukacyjnej i wychowawczej.
7. Uczenie odpowiedzialności za własne czyny i słowa oraz współodpowiedzialności za innych.
8. Uwrażliwianie uczniów na krzywdę innych. Rozmowy na temat niepełnosprawności, trudnej sytuacji materialnej i trudności w nauce.
9. Budowanie zaufania w ludziach i w Bogu.
10. Uczenie przebaczenia.
11. Budowanie poczucia własnej wartości i przezwyciężanie nieśmiałości.
12. Poszanowanie dobra wspólnego. Ustalenie z uczniami zasad panujących na zajęciach i przestrzeganie ich.
13. Przygotowanie do podejmowania samodzielnych decyzji
i właściwego podejścia do napotykanych problemów.
14. Kształtowanie cnót oraz właściwych postaw i wartości w uczniach.
15. Uświadomienie uczniom jak ważne jest życie w łasce uświęcającej.
16. Wzmacnianie więzi rodziców z uczniami poprzez indywidualne rozmowy i wspólne spotkania.
17. Wychowanie w duchu tolerancji.
18. Ukazywanie autorytetów.
19. Propagowanie idei integracji osób niepełnosprawnych
w społeczeństwie.
20. Kształtowanie świadomości narodowej i religijnej poprzez podkreślanie na lekcjach wychowawczych roli symboli narodowych, uczenie właściwej postawy wobec tych symboli. Stały wysiłek Autoanaliza
i samoocena
3. Bezpieczeństwo
i ochrona zdrowia. 1. Kierowanie się miłością w relacjach z uczniami oraz tworzenie środowiska ewangelicznego.
2. Współpraca z instytucjami wspierającymi oraz pomoc specjalistyczna w razie potrzeby.
3. Osobisty przykład, przestrzeganie przepisów BHP.
4. Dbałość o bezpieczeństwo wychowanków i zaspakajanie ich potrzeb związanych z ich rozwojem.
5. Przewidywanie niebezpiecznych zachowań i zagrożeń – zachęcanie do ubezpieczeń.
6. Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa podczas zajęć, drogi do szkoły oraz powrotnej, zasadami udzielania pierwszej pomocy.
7. Zawierzenie wspólnoty szkolnej opiece Matki Bożej.
8. Zapobieganie rozwojowi agresji i przemocy.
9. Poznanie sytuacji rodzinnej i pomoc w trudnościach.
10. Kształtowanie postaw przebaczenie w relacji U-N, N-N, N-U.
11. Zapewnienie uczniom poczucia bezpieczeństwa i troska o ich rozwój fizyczny (np. gimnastyki śródlekcyjne), włączenie się w organizację
i przebieg sportów zimowych. Okres stażu
Stały wysiłek

Autoanaliza

Potwierdzenie dyrektora

4. Kształcenie. 1. Dążenie do osiągnięcia przez ucznia pełnego harmonijnego rozwoju.
2. Doskonalenie u uczniów umiejętności logicznego myślenia
i analizowania przyczyn i skutków poprzez odpowiedni dobór ćwiczeń i zadań.
3. Kształtowanie w świadomości uczniów zintegrowanego systemu wiedzy z wykorzystaniem ciekawych pomocy dydaktycznych dostosowanych do możliwości uczniów.
4. Rozbudzanie dociekliwości poznawczej, wykorzystywanie na zajęciach ciekawych albumów, fotografii, filmów edukacyjnych.
5. Uwzględnienie indywidualnych potrzeb ucznia oraz troska
o zapewnienie mu równych szans.
6. Pomoc w rozumieniu przez uczniów zdobywanej wiedzy.
7. Pokazanie piękna naszej historii ojczystej i uwrażliwienie na postawy patriotyczne.

8. Wykonywanie z uczniami zadań, podczas których będą mieli możliwość zastosowania wiedzy w praktyce. Motywowanie uczniów do prezentacji wykonanych plakatów – przełamywanie barier społecznych. Okres stażu Samoocena

Ksero planów nauczania dostosowanych do możliwości ucznia
5. Pomoc specjalistyczna. 1. Zachęcanie rodziców dzieci mających trudności do korzystania
z pomocy specjalistycznej: pomoc rodzicom w kontaktach
z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Nowym Targu.
2. Interesowanie się zdrowiem i wszechstronnym rozwojem uczniów, zwracanie uwagi na ich problemy .
3. Kontynuowanie zaleceń logopedy w czasie zajęć lekcyjnych (np. czytanie metoda sylabową).
4. Udzielanie wskazówek rodzicom dotyczących pracy z dzieckiem
w domu. Okres stażu
Stały wysiłek Autorefleksja

Indywidualizacja kontaktów w nauczaniu, wychowaniu i opiece, zmierzająca do uszanowania niepowtarzalności i oryginalności każdej osoby ludzkiej.

Lp. Zadania szczegółowe. Podejmowane działania. Termin Sposób dokumentowania
1. Stawianie wymagań uwzględniających możliwości ucznia. 1. Obserwacja i analiza możliwości ucznia – zapoznanie się z bieżącą dokumentacją lekarską uczniów.
2. Systematyczna obserwacja i analiza możliwości ucznia na podstawie arkusza obserwacji.
3. Poszukiwanie przyczyn zachowania i metod pracy
z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze (stała konsultacja z pedagogiem szkolnym).
4. Dostosowanie sposobu, rodzaju oraz form kształcenia do możliwości uczniów.
Okres stażu
Na bieżąco Autorefleksja

Plany pracy z uczniem dysfunkcyjnym
2. Pomoc uczniom
w przezwyciężaniu różnorodnych trudności. 1. Indywidualne rozmowy z uczniem.
2. Pomoc uczniowi w zrozumieniu własnych ograniczeń
i pomoc w ich zaakceptowaniu i przyjęciu jako daru od Boga.
3. Próba rozeznania słabych stron ucznia i pomoc
w podejmowaniu stałego wysiłku w eliminowaniu ich. Wg potrzeb

Okres stażu Samoocena
Autorefleksja

Samoocena

3. Praca z uczniem
z niepełnosprawnością intelektualną. 1. Budzenie u uczniów wiary we własne siły, możliwości i pokonywanie trudności oraz chwalenie ucznia.
2. Indywidualna praca z uczniem słabszym.
3. Poszerzanie wiedzy oraz rozwijanie umiejętności uczniów samodzielnego funkcjonowania w otoczeniu.
4. Poszukiwanie przyczyn zachowania i metod pracy
z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze.
5. Dostrzeganie sposobu, rodzaju oraz form kształcenia do możliwości uczniów.
6. Obserwacja i analiza możliwości ucznia. Okres stażu
Stały wysiłek Autoanaliza

Notatki
Samoocena

Autorefleksja

Budowanie wspólnoty szkolnej , która powinna być miejscem radości i przebaczania

Lp. Zadania szczegółowe Podejmowane działania Termin Sposób dokumentowania
1. Kształtowanie ewangelicznego środowiska szkolnego przenikniętego duchem miłości
i wolności. 1. Uczestniczenie wraz z uczniami w modlitwie na Anioł Pański oraz przygotowywanie intencji .
2. Włączenie się w pracę wychowawczą kształtującą
u uczniów postawę pokory i zawierzenia na wzór Maryi.
3. Udział wspólnie z uczniami w comiesięcznej Mszy Świętej
i Nowennie w intencji beatyfikacji Kardynała Stefana Wyszyńskiego – przygotowanie zajęć przybliżających sylwetkę i postawę Stefana Kardynała Wyszyńskiego.
4. Przygotowanie się na kanonizację Ojca Św. Jana Pawła II, „Każdy człowiek powinien dążyć do świętości” – rozmowy na temat świętości, jakie czyny na to wpływają, Jan Paweł II jako duszpasterz dla dzieci.
5. Troska, by kontakty międzyludzkie w szkole były przepełnione duchem miłości i życzliwości.
6. Zabieganie o indywidualny kontakt z wychowankami.
7. Wychowanie ucznia poprzez osobisty przykład – czynny udział w życiu religijnym.
8. Okazywanie troski i pomocy uczniom oraz współpracownikom jako wyraz miłości Boga do ludzi.
9. Dbanie o sumienne wypełnianie obowiązków.
10. Postawa skruchy jako odpowiedź na własne zaniedbania, zło
i wyrządzone przykrości. Okres stażu
Stały wysiłek Samoocena

2. Wychowanie do dobra wspólnego jako podstawowego elementu formacji człowieka 1. Uczenie uczniów poszanowania mienia szkolnego.
2. Dbanie o estetykę i porządek w czasie zajęć, jak również podczas wykonywania różnych prac.
3. Mobilizowanie uczniów do solidnego dyżurowania w klasie.
4. Włączanie uczniów w przygotowanie gazetki klasowej.
5. Kształtowanie u uczniów postaw altruistycznych, nauka dzielenia się z innymi, wyzbywanie się egoizmu, wszystko co posiadamy mamy w darze od Boga.
6. Kształtowanie postawy otwartości na przebaczenie. Okres stażu Autoanaliza
3. Świadectwo życia nauczyciela – wychowanie przez osobisty przykład. 1. Czynny udział w życiu religijnym, dawanie przykładu własną postawą podczas modlitwy.
2. Okazywanie troski i pomocy uczniom i współpracownikom jako wyraz miłości Boga do ludzi.
3. Dbanie o sumienne wypełnianie obowiązków.
4. Postawa skruchy jako odpowiedź na własne zaniedbania, zło
i wyrządzone przykrości.
5. Wykorzystanie w życiu osobistym tematyki poruszanej na szkoleniach formacyjnych i rekolekcjach. Okres stażu

Cały okres stażu
Stały wysiłek Autoanaliza

Autorefleksja
4. Osobista inicjatywa nauczyciela wzbogacająca życie szkoły. 1. Prowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w klasach
I-III SP – prowadzenie kółka muzycznego.
2. Przygotowanie próbnych egzaminów w Szkole Zawodowej Specjalnej. Okres stażu

Arkusze organizacyjne

Wspieranie wychowawczej roli rodziny.

Lp. Zadania szczegółowe Podejmowane działania Termin Sposób dokumentowania
1.
Ochrona
i budowanie
autorytetu rodziców. 1. Uzmysłowienie uczniom roli rodziców w życiu, a szczególnie tego, że rodzice pragną dla nich wyłącznie dobra.
2. Otwieranie ucznia na jego rodziców przez odnoszenie się do nich z szacunkiem.
3. Pokazywanie i uwypuklanie miłości rodziców do ucznia jako wyrazu miłości Bożej. Stały wysiłek

Autoanaliza
Samoocena
2.

Współpraca
w procesie
kształcenia, wychowania,
profilaktyki
i opieki. 1. Rozmowy z rodzicami o postępach ucznia.
2. Zachęta do pracy rodzica z uczniem.
3. Ukazywanie rodzicom działania Pana Boga w życiu ich dziecka.
4. Ukazywanie rodzicom drogi wychowania określanej w programie wychowawczym i zaproszenie ich na tą drogę w celu budowania jednolitego systemu oddziaływań wychowawczych. Okres stażu
Notatki
Autorefleksja

Rozwój bazy materialnej

Lp. Zadania szczegółowe. Podejmowane działania. Termin Sposób dokumentowania
1. Doskonalenie warsztatu pracy przez nauczyciela. 1. Wykonanie i gromadzenie pomocy naukowych oraz kart pracy.
2. Zachęcanie rodziców, aby włączali się w wyposażenie szkoły.
3. Zapraszanie różnych osób do włączenia się w pomoc szkole poprzez odpis 1% podatku na rzecz szkoły.
4. Uczestniczenie w dostępnych konkursach, szkoleniach, sesjach oraz warsztatach dotyczących pracy z dziećmi zdrowymi
i niepełnosprawnymi. Okres stażu
Stały wysiłek Samoocena
Autorefleksja

WYMAGANIE III: Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Lp. Zadania szczegółowe Podejmowane działania Termin Sposób dokumentowania
1. Pogłębianie wiedzy
i umiejętności
w zakresie technologii komputerowej. 1. Samodzielna obsługa komputera i innych urządzeń.
2. Wymiana uwag z nauczycielami, korzystanie z encyklopedii multimedialnych, wykorzystanie oprogramowania do sporządzania pism, scenariuszy zajęć, referatów, testów, sprawdzianów, materiałów na gazetki tematyczne itp. Okres stażu
Na bieżąco Dokumentacja dotycząca awansu zawodowego
Pomoce na zajęcia
i gromadzenie informacji na CD-R
2. Zbieranie informacji potrzebnych do pracy. 1. Przeglądanie, wyszukiwanie i drukowanie wybranych informacji i artykułów.
2. Systematyczne wyszukiwanie potrzebnych informacji w Internecie. Okres stażu Na bieżąco Wykaz adresów internetowych

3. Wykorzystanie technologii komputerowej
i audiowizualnej
w pracy dyd. 1. Samodzielne przygotowanie materiałów pomocniczych do lekcji na komputerze.
2. Organizowanie zajęć z wykorzystaniem programów komputerowych.
3. Opracowanie różnych dokumentów do wykorzystania w pracy dyd. Okres stażu Testy, sprawdziany, karty pracy
Potwierdzenie Dyrektora

Kserokopie dokumentów
4. Podnoszenie kwalifikacji
i umiejętności
z zakresu obsługi komputera. 1. Samodzielne opracowywanie dokumentów do wykorzystania
w szkole.
2. Poznawanie nowych programów do pracy z uczniem. Tworzenie prezentacji multimedialnych.
3. Udział w szkoleniach i kursach e –lerningowych. Okres stażu

Prezentacje multimedialne
Dokumenty

Zaświadczenia

WYMAGANIE IV: Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,
w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

Lp. Zadania szczegółowe Podejmowane działania Termin Sposób dokumentacji
1. Znajomość zagadnień
z psychologii
i pedagogiki. 1. Poznanie etapów rozwoju człowieka w zakresie sfery fizycznej, emocjonalnej, społecznej, duchowej i intelektualnej.
2. Wzbogacenie wiedzy dotyczącej kształcenia uczniów zdolnych. Tworzenie kół zainteresowań dla uczniów.
3. Poznanie typów osobowości człowieka oraz praca nad modyfikacją zachowań niepożądanych.
4. Poszukiwanie nowych opracowań dotyczących niepełnosprawności intelektualnej i nowych metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi.
5. Poznanie mechanizmów obronnych człowieka.
6. Poznawanie metod komunikacji alternatywnej, kontynuowanie systemu AAC
z uczniem Arkadiuszem Żądlakiem.
7. Zapoznanie uczniów pełnosprawnych z różnymi sposobami komunikacji.
8. Rozwijanie i doskonalenie umiejętności z zakresu psychologii, studiowanie literatury potrzebnej w pracy z uczniem z deficytem rozwojowym, zasięganie rad specjalistów (pedagog i psycholog).
9. Poszukiwanie ciekawych metod pracy z uczniem w literaturze fachowej. Okres stażu Notatki
2. Znajomość problemów
w zakresie pomocy społecznej. 1. Poszukiwanie możliwości udzielenia pomocy dziecku.
2. Zbieranie środków do udzielenia pomocy potrzebującym – zbiórka artykułów spożywczych.
3. Przygotowanie ozdób świątecznych na aukcję przed kościołem na Bachledówce.
4. Ciągłe ponawianie akceptacji ucznia.
5. Zauważanie dobrych stron ucznia i osiągnięć dydaktycznych - informowanie
o tym rodziców i uczniów (stosowanie pochwały na forum klasy w celu wzmocnienia poczucia wartości u uczniów).
6. Dostrzeganie problemów ucznia, jego trudności w nauce i informowanie o nich ucznia i rodziców ze wskazaniem sposobu zaradzenia.
7. Rozmowy indywidualne z rodzicami w celu ustalenia wspólnych zasad wychowawczych.
8. Przyjęcie każdego ucznia w postawie szacunku i głębokiej pokory.
9. Szanowanie w przeprowadzonych rozmowach oryginalności i niepowtarzalności każdego ucznia oraz jego osobistej drogi.
10. Podejmowanie słuchania, które powinno być wcieleniem miłosiernej Miłości Boga, Miłości która nie sądzi i nie ocenia, ale kocha.
11. Zainteresowanie osobą ucznia i jego potrzebami, a nie tylko osiągnięciami, czy działaniami.
12. Zdobywanie zaufania ucznia, które umożliwia szczerą rozmowę z nauczycielem. Okres stażu Samoocena
Autorefleksja

2. Znajomość zagadnień
z dydaktyki
i metodyki. 1. Motywowanie uczniów do nauki.
2. Rozbudzanie dociekliwości poznawczej uczniów.
3. Wykorzystanie metody problemowej w nauczaniu.
4. Dobór materiału nauczania uwzględniający zdolność wszystkich uczniów. Okres stażu Samoocena

WYMAGANIE V: Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbył staż.

Lp. Zadania szczegółowe Podejmowane działania Termin Sposób dokumentowania
1. Poznanie organizacji oraz zasad funkcjonowania szkoły, dla której organem prowadzącym jest SPSK. 1. Pogłębianie znajomości organizacji oraz zasad funkcjonowania szkoły, w tym:
• znajomość Statutu szkoły;
• znajomość Regulaminu pracowniczego obowiązującego
w placówce;
• znajomość Programu wychowawczego SPSK;
• znajomość wewnątrzszkolnego systemu oceniania zawartego w Statucie,
• znajomość Planu wychowawczego szkoły;
• znajomość regulaminów wewnętrznych. Okres stażu Własne notatki
2. Poznanie przepisów dotyczących pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich. 1. Analiza dokumentów prawnych dotyczących pomocy społecznej. Nawiązanie współpracy z Domem Dziecka i Kuratorem Rodzinnym w celu poznania sytuacji rodzinnej uczniów.
2. Pomoc w wypełnianiu dokumentacji niezbędnych do uzyskania świadczeń rodzinnych.
3. Zdobywanie wiedzy na temat sytuacji życiowych,
w których udzielana jest pomoc społeczna. Okres stażu Notatka

Wykaz świadczeń

Wykaz instytucji

Notatka
3. Przestrzeganie przepisów BHP. 1. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas pracy
z urządzeniami elektrycznymi i gazowymi. Okres stażu
4. Ciągłe rozwijanie wiedzy na temat prawa oświatowego, organizacji placówek oświatowych i reformy systemu oświaty. 1. Znajomość, Ustawy o Systemie Oświaty, Karty Nauczyciela, Rozporządzenia MEN w sprawie awansu zawodowego nauczycieli, Rozporządzenia dotyczącego oceniania i klasyfikowania, zwłaszcza pod kątem uczniów niepełnosprawnych.
2. Systematyczne śledzenie aktualnych informacji dotyczących reformy systemu oświaty.
3. Analiza aktualnych przepisów prawa oświatowego. Okres stażu Wykaz aktów prawa w sprawozdaniu

Analiza przepisów

........................................ ........................................
miejscowość, data podpis opiekuna stażu
.

........................................
podpis nauczyciela

zatwierdzam do realizacji

........................................
(pieczęć i podpis dyrektora)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.