X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44612
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż:
Posiadane kwalifikacje:
Kierunek: Pedagogika
Specjalność: Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Edukacja
Przedszkolna
Nazwa i adres placówki:
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2019
Długość stażu: 9 miesięcy
Planowana data zakończenia stażu: 31.05.2020 r.
Imię i nazwisko opiekuna stażu:

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U.2018r. poz.967)
2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 26 lipca2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
3. Rozporządzenie MEN z dnia 23 sierpnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

CEL GŁÓWNY: Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola.

2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w przedszkolu i zasad jej prowadzenia

3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków do zabawy, nauki i wypoczynku

4. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych Nauczycieli i omawianie ich z prowadzącym

5. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora oraz ich omawianie

6. Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności poprzez udział w formach doskonalenia zawodowego

7. Pogłębianie współpracy z rodzicami

8. Wspieranie aktywności twórczej dzieci.

Zgodnie z: § 6 ust. 2 pkt. 1
Znajomość przepisów prawa dotyczących organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola
Lp.
Zadania do realizacji
Forma realizacji
Termin realizacji
Dowody realizacji
1
Zapoznanie się z procedurą osiągania awansu zawodowego
-analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego:
-Karta Nauczyciela
-rozporządzenia MEN dotyczące awansu zawodowego nauczycieli z dnia 26 lipca2018 r. oraz z dnia 23 sierpnia 2019 r.
IX 2019
-znajomość przepisów warunkujących otrzymanie awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

-właściwie opracowany i zaakceptowany planu rozwoju zawodowego
2
Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
-rozmowa z opiekunem na temat przebiegu stażu, omówienie procedury awansu zawodowego
IX oraz cały okres stażu
-kontrakt o wzajemnej współpracy
- harmonogram i tematyka zajęć obserwowanych i prowadzonych
3
Opracowanie Planu Rozwoju Zawodowego i przedłożenie go dyrektorowi przedszkola
-zredagowanie planu rozwoju zawodowego
do 20.09.2019
-złożenie planu rozwoju zawodowego
4
Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji przedszkola
-analiza dokumentacji przedszkola:
-Statut przedszkola, koncepcja pracy przedszkola, regulaminu
-udział w radach pedagogicznych
wrzesień 2019 oraz cały okres stażu
-zapisy w dokumentacji przebiegu stażu
-znajomość treści zawartych w analizowanych dokumentach
-notatki z posiedzenia rady pedagogicznej

5
Zapoznanie się z podstawą programową wychowania przedszkolnego
-poznanie programów realizowanych w przedszkolu
IX 2019
-notatka - zapis w dokumentacji przebiegu stażu
6
Poznanie sposobu prowadzenia dokumentacji obowiązującej w przedszkolu
-zapoznanie się z rocznym planem pracy dydaktyczno-wychowawczej
-opracowywanie planów miesięcznych
-wpisy do dziennika zajęć
-opracowywanie konspektów zajęć

od IX 2019 do V 2020
prawidłowe prowadzenie dokumentacji dydaktyczno-wychowawczej:
-konspekty,
-plany miesięczne
-wpisy w dzienniku zajęć,
-arkusz obserwacji dziecka
-protokolarz zebrań z rodzicami
7
Poznanie przepisów zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w przedszkolu

-analiza regulaminu BHP i p/poż
-udział w szkoleniu
IX 2019
-zaświadczenie o odbytym szkoleniu
8
Dokumentowanie realizacji zadań wynikających z realizacji planu rozwoju zawodowego
-gromadzenie dokumentów związanych z realizacją planu rozwoju zawodowego
od IX 2019 do V 2020
-prawidłowo prowadzona teczka nauczyciela stażysty
-dokumentacja: sprawozdania, notatki, scenariusze, zaświadczenia, zdjęcia, artykuły do lokalnej prasy

9
Przygotowanie sprawozdania z przebiegu stażu i przedłożenie go dyrektorowi
-sporządzenie sprawozdania wraz z opisem przebiegu realizacji planu rozwoju zawodowego oraz z jego ewentualnymi zmianami
V 2020
-sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
10
Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego
-sporządzenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji

V 2020
-wniosek
-dokumentacja stażu
11
Aktualizowanie znajomości przepisów prawa
-aktualizowanie wiedzy i uwzględnianie obowiązujących przepisów i procedur w codziennej pracy
-śledzenie zmian w prawie oświatowym na stronach MEN
cały okres stażu
-gromadzenie artykułów, rozporządzeń i aktualizacji powstałych w prawie oświatowym

§ 6 ust. 2 pkt 2
Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań przedszkola, w szczególności realizację podstawy programowej
Lp.
Zadania do realizacji
Forma realizacji
Termin realizacji
Dowody realizacji
1
Poznanie sposobów właściwego konstruowania scenariuszy zajęć
-przygotowywanie i omawianie scenariuszy zajęć z opiekunem stażu
od IX 2019 do V 2020
-scenariusze zajęć

Zapoznanie się z podstawą programową wychowania przedszkolnego i jej analiza
-tworzenie miesięcznych planów pracy w oparciu o podstawę programową
od IX 2019 do V 2020
-właściwe opracowywanie miesięcznych planów pracy
2
Współpraca z innymi nauczycielami i pomoc w organizowaniu uroczystości oraz imprez przedszkolnych
-udział w przygotowywaniu imprez i uroczystości przedszkolnych
-przygotowywanie dzieci do uroczystości
-przygotowywanie dzieci do konkursów
-udział w wycieczkach oraz wyjściach przedszkolnych
cały okres stażu
-zdjęcia z uroczystości
-potwierdzenie nauczyciela współpracującego
3
Współudział w przedszkolnych zespołach programowych
-prowadzenie kółka językowego: język hiszpański
-udział w zespole ds. promocji zdrowia
-udział w zespole ewaluacji wewnętrznej
od IX 2019 do V 2020
-opracowany program zajęć z j. hiszpańskiego dla różnych grup wiekowych
-notatki i zaświadczenia
z odbytych szkoleń ds. promocji zdrowia
-sprawozdanie po I półroczu z ewaluacji wewnętrznej
4
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu
-przygotowanie konspektu zajęć -uwzględnienie uwag opiekuna -wprowadzenie koniecznych poprawek
-przeprowadzenie zajęć

raz w każdym miesiącu
-konspekty zajęć
-notatki własne z konsultacji z opiekunem
5
Prowadzenie zajęć w obecności dyrektora przedszkola
-przygotowanie konspektu zajęć
-konsultacja z opiekunem
-przeprowadzenie zajęć
co najmniej jedne zajęcia prowadzone przez stażystę
-konspekt zajęć
-notatki własne

§ 6 ust. 2 pkt 3 Umiejętność rozpoznawania potrzeb dzieci oraz indywidualizowania nauczania.
Lp.
Zadania do realizacji
Forma realizacji
Termin realizacji
Dowody realizacji
1
Rozpoznawanie potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych dzieci
-analiza dostępnych dokumentów o dzieciach: orzeczeń, opinii
-współpraca z rodzicami dziecka
-obserwacja dziecka, analiza prac dziecka
-opracowanie ankiety dla rodziców „Wszystko co muszę wiedzieć o dziecku”
cały okres stażu
-arkusz obserwacji dziecka
-wnioski po zapoznaniu się z dokumentacją
-arkusz ankiety
2
Indywidualizacja nauczania
-dostosowanie realizacji programu nauczania do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci

cały okres stażu
-notatki ze zmian wprowadzonych w realizowanych zajęciach

§ 6 ust. 2 pkt 4 Umiejętność stosowania w pracy wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki.
Lp.
Zadania do realizacji
Forma realizacji
Termin realizacji
Dowody realizacji
1
Poszerzenie wiedzy w zakresie nowych metod wychowania z psychologii i pedagogiki
-czytanie i analiza literatury fachowej z zakresu psychologii i pedagogiki
od IX 2019 do
V 2020
-recenzje przeczytanych pozycji
-spis literatury metodyczno-pedagogicznej
2
Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych
-udział w kursach, warsztatach, szkoleniach służących poszerzeniu wiedzy z zakresu pedagogiki i psychologii
cały okres stażu
-zaświadczenia
-notatki z odbytych szkoleń
3
Pedagogizacja rodziców
-zebrania z rodzicami (odczyty)
-rozmowy indywidualne
-propagowanie fachowej literatury przedmiotu
od IX 2019 do
V 2020
-notatki własne
-przygotowane odczyty
-spis literatury, artykułów dla rodziców
4
Umiejętne rozwiązywanie trudności wychowawczych w pracy z dziećmi
-zorganizowanie rozmowy: rodzic- dziecko-nauczyciel
-ustalenie jednakowych wymagań dom-przedszkole we współpracy z rodzicami dziecka
-zapewnienie dziecku poczucia bezpieczeństwa przez jasne sformułowanie zasad
-pogadanki na temat indywidualności, akceptacji, bezpieczeństwa
-wprowadzanie zabaw i zajęć umożliwiających wspomaganie, kształtowanie relacji społecznych, rozpoznawanie emocji, wyrażanie uczuć, hamowanie agresji oraz rozwijanie koncentracji
cały okres stażu
-notatki z rozmów z rodzicami oraz dzieckiem
-notatki z pogadanek z dziećmi
-scenariusze zabaw i zajęć, propozycje zajęć indywidualnych i grupowych kształtujących pożądane zachowania i postawy

§ 6 ust. 2 pkt 5 Umiejętność wykorzystywania w pracy wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie doskonalenia zawodowego
Lp.
Zadania do realizacji
Forma realizacji
Termin realizacji
Dowody realizacji
1
Doskonalenie i dokształcanie zawodowe wewnątrzszkolne i pozaszkolne
-uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego dostosowanego do potrzeb własnych oraz przedszkola

-planowane szkolenia/kursy/warsztaty/studia:

1)szkolenia z zakresu promocji zdrowia
2) studia podyplomowe: wczesne nauczanie języka obcego
3)................................
4)................................

cały okres stażu
-zaświadczenia ukończenia kursów, szkoleń, dyplomy

§ 6 ust. 2 pkt 6 Umiejętność korzystania w pracy, zwłaszcza w trakcie prowadzonych zajęć, z narzędzi multimedialnych i informatycznych
Lp.
Zadania do realizacji
Forma realizacji
Termin realizacji
Dowody realizacji
1
Wykorzystanie w praktyce technologii komputerowej i informacyjnej
-tworzenie i opracowywanie dokumentacji przy wykorzystaniu technik komputerowych (drukowanie opracowanych zaproszeń, dyplomów, pomocy dydaktycznych, scenariuszy zajęć)
-zamieszczenie w Internecie planu rozwoju zawodowego
-wykorzystanie zasobów portali edukacyjnych do doskonalenia własnego warsztatu pracy, studiowanie literatury przedmiotu
-wykorzystywanie prezentacji multimedialnych w trakcie zajęć z dziećmi
-wymiana doświadczeń z nauczycielami poprzez przekazywanie informacji drogą internetową
-korzystanie na zajęciach ze sprzętu audio i video
cały okres stażu
-teczka stażysty
-potwierdzenie zamieszczenia planu rozwoju zawodowego w Internecie
-spis stron internetowych i przestudiowanych na nich publikacji
-notatki z linkami do prezentacji
-linki do piosenek, filmików wykorzystywanych na zajęciach
2
Korzystanie z edukacyjnych serwerów internetowych
-śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego na stronach MEN
-korzystanie z materiałów zamieszczonych na stronach serwerów edukacyjnych

od IX 2019 do
V 2020
-spis stron serwerów edukacyjnych
3
Wykorzystywanie programów multimedialnych do prowadzenia zajęć komputerowych z dziećmi
-wykorzystywanie programów multimedialnych w edukacji przyrodniczej, muzycznej oraz innych
-z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym

cały okres stażu
-spis programów multimedialnych oraz opis ich zastosowania

§ 6 ust. 2 pkt 7 Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć
Lp.
Zadania do realizacji
Formy realizacji
Terminy realizacji
Dowody realizacji
1
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu
-omawianie zajęć z opiekunem stażu
-poznanie oraz analiza swoich mocnych i słabych stron
-analiza wskazówek
raz w każdym miesiącu
-scenariusze zajęć
-notatki własne, wnioski i uwagi do realizacji
2
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innych nauczycieli
-obserwacja oraz omówienie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli
raz w każdym miesiącu
-scenariusz zajęć obserwowanych
-wnioski z obserwacji
3
Prowadzenie zajęć w obecności dyrektora
-przygotowywanie konspektu zajęć
-konsultacja z opiekunem
-przeprowadzenie zajęć

co najmniej jedne w ciągu stażu
-scenariusze zajęć
-wnioski i uwagi do realizacji

§ 6 ust. 2 pkt 8 Znajomość środowiska dzieci i ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem lokalnym.
Lp.
Zadania do realizacji
Forma realizacji
Termin realizacji
Dowody realizacji
1
Pogłębianie wiedzy oraz umiejętności w zakresie zaspakajania potrzeb wychowawczych dzieci
-stała obserwacja dziecka
-rozmowa indywidualna z dzieckiem
-współpraca z rodziną dziecka

cały okres stażu
-notatki
-arkusze obserwacji
-zaświadczenia
-spis literatury
2
Współpraca z rodzicami
-rozmowy indywidualne z rodzicami
-informowanie na bieżąco o postępach i zachowaniu dziecka
-organizowanie zebrań z rodzicami oraz zajęć otwartych
-spotkania podczas organizowanych uroczystości
cały okres stażu
-zeszyt wychowawcy grupy
-protokoły z zebrań z rodzicami
-listy obecności
-scenariusze zajęć otwartych
-zdjęcia wraz z notatką
3
Organizacja i udział w imprezach, wycieczkach i uroczystościach przedszkolnych zamkniętych oraz otwartych
-przygotowywanie dzieci do udziału w konkursach -konkurs czytelniczy i bieżące
-włączenie się do organizacji imprez okolicznościowych (Dzień Przedszkolaka, ................
-udział w wycieczkach pieszych i autokarowych
- organizacja i nadzorowanie Dnia matematyki w przedszkolu
-organizacja i przygotowanie dzieci do uroczystości zakończenia roku przedszkolnego

od IX 2019 do
V 2020
-potwierdzenie nauczyciela współpracującego
-dokumentacja fotograficzna

4
Współpraca ze środowiskiem lokalnym
-spotkanie z listonoszem
-spotkanie ze strażakiem na terenie przedszkola
-jesienne spotkanie z książką (wyjście do biblioteki)
-współpraca z Urzędem Miasta w akcji „Sprzątanie Świata”

cały okres stażu
-notatka i dokumentacja fotograficzna ze spotkań oraz organizowanych akcji

Plan zatwierdził:

................................... .................................
Podpis dyrektora data

Podpis nauczyciela stażysty ..................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.