X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44586
Przesłano:

Sprawozdanie cząstkowe z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
ROK SZKOLNY 2018/2019

( Zgodnie z Rozporządzeniem MENiS z dnia 1 grudnia 2004r w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004r. Nr 260, poz. 2593) z późniejszymi zmianami oraz Rozporządzenia MENiS z dnia 14 listopada 2007r. (Dz. U. z 14 listopada 2007r. Nr 214, poz. 1580) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r., poz. 393).

CZĘŚĆ A - PODSTAWOWE INFORMACJE

IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA – mgr Karolina Mieloszyńska-Górna
NAZWA PRZEDSZKOLA –
STANOWISKO PRACY – nauczyciel wychowania przedszkolnego
POSIADANE KWALIFIKACJE – ukończone studia wyższe, pięcioletnie magisterskie
IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA STAŻU –

CZĘŚĆ B – SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Wstęp

Czas trwania stażu był dla mnie okresem intensywnej pracy nad sprostaniem wymaganiom, jakie założyłam sobie w planie rozwoju zawodowego.
Przez ten czas pogłębiałam swoją wiedzę i umiejętności opiekuńczo – wychowawcze oraz dydaktyczne, doskonaliłam znajomość prawa oświatowego w sferze funkcjonowania przedszkola, edukacyjnych, opiekuńczych i wychowawczych.
Poniżej przedstawiam moje sprawozdanie z realizacji zadań ujętych w planie rozwoju zawodowego rok szkolny 2018/19 oraz ich efekty.

§7 ust. 2 pkt. 1

Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, dokonywanie ewaluacji własnych działań, a także oceniania skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

1. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
W celu dobrego zorganizowania pracy w okresie stażu było nawiązanie oraz określenie zasad współpracy z nowym opiekunem stażu- panią mgr Iwoną Jarzyną. Ustaliłyśmy formy współpracy, a także terminy konsultacji i obserwacji zajęć.
Poznawałam zmieniające się procedury awansu zawodowego i realizowałam plan rozwoju zawodowego.

2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
W trakcie stażu:
1) doskonaliłam umiejętności prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i dydaktycznych
2) przygotowałam scenariusze zajęć i uroczystości
3) samodzielnie opracowywałam różne pomoce dydaktyczne, takie jak: karty pracy, układanki, puzzle, plakaty.
Zgodnie z harmonogramem i zasadami wynikającymi z przepisów prawa oświatowego prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu lub Dyrektora przedszkola:
• TEMAT ZAJĘCIA : uroczystość „Kwiaty dla Mamy”
• TEMAT ZAJECIA: „ Zakładamy hodowlę fasoli”
• TEMAT ZAJĘCIA : „ Dzień Pizzy”
• TEMAT ZAJĘCIA: „ Dary Nowego Roku”
Wszystkie zajęcia były dokładnie analizowane pod względem merytorycznym i metodycznym i uzyskały opinię pozytywną. Przeprowadzenie zajęć poprzedzone było zredagowanie scenariusza zajęć.
Zgodnie z opracowanym harmonogramem w okresie stażu obserwowałam zajęcia prowadzone przez mojego opiekuna stażu oraz panią Dorotę Piechotę.
Sumiennie pracowałam nad doskonaleniem własnego warsztatu pracy. Rozpoczęłam realizację własnego programu „ Przyjaciele Misia Uszatka ” oraz projektu: „”przy współpracy z nowotomyskim Sanepidem oraz projektu „Kubusiowi Przyjaciele Natury”.
3. Zajęcia otwarte dla rodziców.
W roku szkolnym 2018/19 przeprowadziłam zajęcia otwarte dla rodziców. Odbyły się one w ramach realizacji projektu „Przyjaciele Misia Uszatka” i dotyczyły tolerancji na odmienność i akceptacji osób niepełnosprawnych. Związane było to z obecnością dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych w naszej grupie – chłopiec niedowidzący. Rodzice chętnie wzięli udział w spotkaniu.
4. Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej.
Na bieżąco prowadziłam dzienniki zajęć oraz gromadziłam materiały do sprawozdania z realizacji stażu. Pracowałam w zespole zajmującym się redagowaniem nowego statutu przedszkola. Na bieżąco analizowałam zapisy w dokumentach przedszkolnych oraz brałam czynny udział w ich nowelizacji. Byłam liderem zespoły do ewaluacji wewnątrzprzedszkolnej oraz liderem zespołu powołanego do dziecka niepełnosprawnego uczęszczającego do mojej grupy.

§7 ust. 2 pkt. 2

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
1. Organizowanie wycieczek dla dzieci po najbliższej okolicy.
Wraz z dziećmi bardzo często mieliśmy okazje zwiedzać najbliższą okolicę. Piesze wycieczki odbywały się bardzo często. W ciągu roku udało się odwiedzić:
• wystawę „Najpiękniejsza choinka” w Nowotomyskim Ośrodku Kultury,
• ogródki działkowe,
• park przy Liceum Ogólnokształcącym,
• zakład fotograficzny,
• scenę wiklinową
• wycieczka wiklinowym szlakiem,
• majówka na łące,
• lodziarnię,
• NOK,
• studio fitnesu,
• Piknik z książką, Muszla Koncertowa,
• zakład „Chifa”.

2. Realizacja zadań wynikających z projektu „Tydzień zrównoważonego transportu” we współpracy z Urzędem Miejskim.
Obchody „Dnia bez samochodu” w miesiącu wrześniu. Zachęcanie dzieci do poruszania się pieszo. Częste piesze wycieczki po terenie miasta Nowy Tomyśl.

3. Obchody ogólnoświatowego dnia „Sprzątania Świata”.
Uwrażliwianie dzieci na utrzymanie porządku we własnym otoczeniu, również w sali przedszkolnej odkładanie zabawek i innych przedmiotów na swoje miejsce.

4. Włączenie rodziców do współorganizowania i uczestnictwa w uroczystościach przedszkolnych.
Rodzice aktywnie uczestniczyli w przygotowaniu uroczystości: „Dnia Mamy”, spotkania z okazji rozpoczęcia nowego roku. Mamy przygotowały słodki poczęstunek dla przybyłych gości, rodzice zapłacili za zakup doniczek potrzebnych do tańca, wykonali stroje.
Na zaproszenie jednego z rodziców odwiedziliśmy zakład produkcyjny „Chifa”.
Inna mama zaprosiła nas do studia fitnesu na zajęcia ruchowe.

§7 ust. 2 pkt. 3

Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Zgromadzenie niezbędnych przepisów oświatowych z Internetu związanych z awansem zawodowym nauczyciela.
Zapoznałam się z aktualnymi przepisami dotyczącymi awansu nauczycieli. Wiedzą tę pogłębiałam na bieżąco.

2. Wykonywanie środków dydaktycznych za pomocą komputera.
Z pomocą komputera wykonywałam środki dydaktyczne, np. karty pracy, drukowane obrazki, rysunki do kolorowania oraz różne napisy. Komputer wykorzystuję do pracy z dzieckiem niedowidzącym. Powiększane są ilustracje, które inne dzieci mają w formach papierowej karty pracy.

3. Opracowywanie dokumentów, scenariuszy hospitacji, planów miesięcznych korzystając z komputera.
Wszystkie scenariusze, plany miesięczne oraz inne dokumenty tworzyłam na komputerze. Była również liderem zespołu zajmującego się ewaluacją wewnątrzprzedszkolną oraz zespołu do pracy z dzieckiem niepełnosprawnym.

§7 ust. 2 pkt. 4

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

1. Systematyczne pogłębianie wiedzy z zakresu dydaktyki, psychologii oraz pedagogiki.
Udział w Radzie Pedagogicznej na temat pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Koordynowanie pracy zespołu ds. udzielania dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zdobywanie wiedzy na temat pracy z dzieckiem niedowidzącym.
2. Samokształcenie – zapoznanie z najnowszymi propozycjami wydawniczymi z w/w dziedzin.
Swoją wiedzę i umiejętności z tego zakresu doskonaliłam poprzez czytanie literatury fachowej, korzystałam z czasopism:
• „Problemy opiekuńczo-wychowawcze” – miesięcznik poświęcony szeroko rozumianej problematyce opiekuńczo- wychowawczej,
• „Nauczycielka przedszkola” - miesięcznik.
3. Umiejętne stosowanie wiedzy do rozwiązywania bieżących problemów.
Do grupy zapisany został chłopiec z niepełnosprawnością. Wystąpiła potrzeba zintegrowania go z dobrze z grupą. Przewodniczyłam pracą zespołu, koordynowałam działania specjalistów: logopeda, nauczyciel odpowiedzialny za rewalidację dziecka, nauczyciel języka angielskiego, nauczyciele wspierający.
W drugim półroczu dołączyło do grupy doje dzieci. Postarałam się o zintegrowanie ich z dobrze znającą się grupą.

§7 ust. 2 pkt. 5

Znajomość przepisów dotyczących systemu oświaty w zakresie funkcjonowania przedszkola oraz umiejętność posługiwania się tymi przepisami.

Aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne studium prawa oświatowego na temat zmian związanych z procedurą awansu zawodowego nauczyciela..

Prowadzenie stażu na nauczyciela mianowanego zobligowało mnie do podjęcia czynności związanych z dokładnym poznaniem prawa oświatowego. Analizowałam najważniejsze akta prawne, takie jak: Ustawa karta nauczyciela, Ustawa o Systemie Oświaty, Rozporządzenia MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli oraz zmiany w tych dokumentach.
Pozwoliło mi to stosować się do aktualne obowiązujących procedur. Pracowałam wspólnie z zespołem nauczycieli nad aktualizacją dokumentacji przedszkola, przeprowadziłam ewaluację wewnątrzprzedszkolną.
Znajomość prawa i przepisów pozwala mi na odpowiednie wykorzystanie ich w pracy.

§7 ust. 1 pkt. 1

Uczestniczenie w pracach organów przedszkola związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu oraz potrzeb przedszkola.

1. Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym.
2. Współpraca z rodzicami :
• zebranie na początku roku szkolnego, na koniec pierwszego,
• rozmowy indywidualne z rodzicami,
• comiesięczne konsultacje,
• zajęcie otwarte dla rodziców,
• ankieta ewaluacyjna dla rodziców.
3. Prowadzenie kółka przyrodniczego „Zielone Przedszkolaki”.

§7 ust. 1 pkt. 2

Samodzielnie lub przez różne formy doskonalenia zawodowego pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych

1. Ukończenie kursów kwalifikacyjnych i szkoleń dla nauczycieli pracujących w przedszkolu.
Udział w szkolenie KLANZA, Szkolenie z zakresu BHP, Szkolenie grudzień, szkolenie maj,
2. Poszerzenie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w wewnątrzprzedszkolnym doskonaleniu.
Udział w zebraniach Rad Pedagogicznych.
3. Tworzenie własnego warsztatu pracy.
Przygotowywanie pomocy dydaktycznych, dekoracji sali. Pogłębianie wiedzy na temat pracy z dzieckiem niedowidzącym.
§7 ust. 1 pkt. 3

Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty.

1. Analiza dokumentacji:
• Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004r w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004r. Nr 260, poz. 2593) z późniejszymi zmianami oraz Rozporządzenia MENiS z dnia 14 listopada 2007r. (Dz. U. z 14 listopada 2007r. Nr 214, poz. 1580)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r., poz. 393).
• Karta Nauczyciela
• Ustawa o systemie oświaty.

2. Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego: prasa oświatowa, Internet.

PODSUMOWANIE

Uważam, że założone cele planu rozwoju zawodowego dotyczące roku szkolnego 2018/19 zostały przeze mnie zrealizowane. Potrafię planować i organizować własny warsztat pracy oraz dokumentować prowadzone przez siebie działania. Analizuję i oceniam ich skuteczność, a jeśli zachodzi potrzeba, modyfikuję je.
Uwzględniam w swojej pracy problematykę środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
Znam i stosuję przepisy prawa oświatowego w zakresie potrzeb naszego przedszkola. Aktywnie uczestniczę w realizacji zadań ogólnoprzedszkolnych, wychowawczych, opiekuńczych i edukacyjnych wynikających ze statutu przedszkola.
W swojej pracy na bieżąco wykorzystuję technologię komputerową i informacyjną.
Duży wyzwaniem, ale i satysfakcją jest dla mnie praca z dzieckiem z niepełnosprawnością.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.