X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44530
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko:
Pełniona funkcja: nauczyciel świetlicy szkolnej, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy
Czas trwania stażu: 01. 09. 2017r. – 31.05. 2020r.
Opiekun stażu:
Placówka:

Wstęp

Okres trwania stażu był dla mnie czasem intensywnego wysiłku, ukierunkowanym na realizację planu rozwoju zawodowego, który sporządziłam na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Czas ten przeznaczyłam na podniesienie swoich kompetencji, umiejętności dydaktyczno- wychowawczych i opiekuńczych, a przez to doskonalenie jakości swojej pracy. Zadania, które zawarłam w planie rozwoju były ściśle powiązane z programem pracy szkoły: Statutem Szkoły, jej Programem Wychowawczym i Profilaktycznym oraz potrzebami i oczekiwaniami uczniów i ich rodziców. Stanowiły one kontynuację realizowanych wcześniej zadań i stały się podstawą do podejmowania kolejnych zadań w ramach pełnionych przeze mnie funkcji. Poniżej przedstawiam sprawozdanie z działań, które wykonałam w trakcie trwania stażu.

§ 7.2.1 Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

1.Poznałam i wdrożyłam procedury awansu zawodowego.
Wraz z początkiem rozpoczęcia stażu zapoznałam się z procedurą awansu zawodowego, ze szczególnym uwzględnieniem stopnia awansu na nauczyciela mianowanego, w ramach której:
•Przeanalizowałam przepisy prawa oświatowego dotyczące awansu zawodowego, czyli:
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela;
Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r.;
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli;
Po analizie przepisów prawa oświatowego regulującego system awansu zapoznałam się ze Statutem Szkoły, Programem Wychowawczym, Programem Profilaktyki oraz z regulaminami wewnętrznymi szkoły.

•Systematycznie uaktualniałam swoją wiedzę dotyczącą awansu zawodowego i prawa oświatowego. Śledziłam strony internetowe MEN, portale internetowe, np.:(www.awans.net, awanszawodowynauczyciela.pl, portaloswiatowy.pl, isap.sejm.gov.pl ) a także uczestniczyłam w kursach:
,, Nauczyciel w okresie stażu- zapoznanie z prawnymi aspektami realizacji stażu”;
,, Postępowanie o nadanie stopnia awansu zawodowego”;
,, Nowy rok szkolny 2019/ 2020 i nowe przepisy w sprawie jego organizacji”.

•Sporządziłam notatki i zgromadziłam najważniejsze informacje dotyczące procedury awansu. Działając zgodnie z obowiązującymi przepisami we wrześniu 2017r. złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego, który został zatwierdzony przez dyrektora szkoły. Napisałam też aneks do planu rozwoju, który został złożony z początkiem września 2018r. w związku ze zmianą zajmowanego stanowiska z nauczyciela świetlicy szkolnej na nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej.

Efekty realizacji:
Dokonanie analizy przepisów prawnych związanych z procedurami uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli umożliwiło mi prawidłowe opracowanie dokumentów (wniosku o rozpoczęcie stażu i planu rozwoju zawodowego). Konstruując plan rozwoju zawodowego brałam pod uwagę działania nastawione na rozwój własnych kompetencji oraz umiejętności koniecznych w pracy nauczyciela zgodnie z potrzebami szkoły oraz oczekiwaniami uczniów.

2.Kolejnym krokiem do awansu było nawiązanie współpracy z opiekunem stażu. Na pierwszym spotkaniu omówiłyśmy zasady naszej współpracy poprzez ustalenie zasad współdziałania oraz zadań do wykonania ujętych w tzw. ,,kontrakcie”.
Współpraca nasza polegała na :
- prowadzeniu zajęć w obecności opiekuna stażu;
- obserwacji zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu;
- omawianiu mocnych i słabych stron warsztatu metodycznego, wyciąganiu wniosków z przeprowadzonych lekcji;
- dzieleniu się wiedzą i doświadczeniem w zakresie stosowania metod aktywizujących;
- rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

•Przez cały okres stażu obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu:
,,Muzyką można wiele opowiedzieć”;
,,Grupowe przygotowanie informacji o pingwinach na podst. ilustracji”;
,, Zabawy dramowe- W pingwiniej rodzinie”;
,,Pasmo gór Świętokrzyskich- legendy i ciekawostki”;
,,Nasze historyczne zabawy”;
,,Wywiad z Anarukiem”;
,,Tematyczne urodziny”.
Uczestnicząc w tych zajęciach zwracałam uwagę na:
- wykorzystanie czasu na zajęciach;
- indywidualizację procesu nauczania uwzględniającego potrzeby edukacyjne dzieci;
- dobór metod, środków dydaktycznych, pomocy podczas prowadzenia zajęć.

•Zgodnie z harmonogramem i zasadami wynikającymi z przepisów prawa oświatowego prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu:
,,Inscenizacja wiersza J. Brzechwy: Na straganie”;
,,Moje ulubione warzywa i owoce- zabawy dramowe”;
,,Świetlicowe andrzejki- zabawy i wróżby”;
,,Zwyczaje bożonarodzeniowe”;
,,Bezpieczne zabawy zimowe”;
,,Moja ulubiona książka”;
,,Wakacyjne wspomnienia”;
,,Przyroda wokół nas”;
,,Segregujemy odpady”;
,,Moje zmysły”;
,,Kuchenne tajemnice- zabawa w gotowanie”;
,,W królestwie wierszy”.

•Prowadziłam również zajęcia w obecności dyrektora szkoły:
,,Zabawy andrzejkowe”;
,,Dary jesieni”;
,,Wiosenne imieniny klas I”.

Efekty realizacji:
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu wzbogaciła mój warsztat pracy o nowo poznane metody, pomysły na ciekawe ich prowadzenie. Udoskonaliłam umiejętność opracowywania scenariuszy oraz omawiania własnych zajęć i określania wniosków do dalszego rozwoju zawodowego. Otrzymałam wiele istotnych wskazówek dotyczących indywidualizacji procesu nauczania. Obserwacja tych zajęć przyczyniła się do stosowania przeze mnie większej liczby metod aktywizujących, częstszego stosowania środków multimedialnych oraz zajęć z użyciem różnych rekwizytów. Indywidualizowałam pracę z dziećmi, dostosowywałam wymagania do potrzeb i możliwości dziecka. Nauczyłam się jak w konkretnej sytuacji rozwiązywać konflikty i problemy wychowawcze. Zgłębiłam specyfikę pracy nauczyciela i wychowawcy oraz sposoby współpracy z rodzicami. Wzbogaciłam moje doświadczenia zawodowe, a tym samym wpłynęłam na podniesienie jakości pracy szkoły.

3.Diagnozowałam własne potrzeby w zakresie niezbędnych oraz możliwych form doskonalenia własnego warsztatu pracy.
Analizowałam swoje mocne i słabe strony, a także efekty pracy dydaktycznej i wychowawczej poprzez ogląd osiągnięć uczniów. Systematycznie dokonywałam autorefleksji i samooceny.

Efekty realizacji:
Analiza własnych mocnych i słabych stron ukierunkowała mnie na poszukiwanie ciekawych i skutecznych metod pracy.

4.Poszerzałam wiedzę i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu.
Dążąc do poszerzenia wiedzy i doskonalenia swoich umiejętności pedagogicznych brałam udział w licznych szkoleniach w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli, a także w kursach i warsztatach w ramach szkolenia zewnętrznego. W trakcie trwania mojego stażu uczestniczyłam w szkoleniowych posiedzeniach Rad Pedagogicznych, dzięki czemu mogłam bliżej zapoznać się z pracą oraz funkcjonowaniem szkoły, jak również uczestniczyłam w podejmowaniu ważnych decyzji dotyczących szkoły oraz jej uczniów.

•Brałam udział w szkoleniowych posiedzeniach Rad Pedagogicznych:
,,Organizacja pracy zgodnie z nowa podstawą programową w edukacji wczesnoszkolnej”;
,,Trudny rodzic- jak sobie z nimi radzić”;
,, Kreatywne nauczanie”;
,,Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów zadaniem każdego nauczyciela i kluczem do sukcesu”;
,,Bezpieczeństwo w sieci”;
,,Bezpieczeństwo uczniów w szkole”;
,,Organizacja pomocy psychologiczno- pedagogicznej w szkole w roku szkolnym 2019/ 2020”;
,,Szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej”.

•Brałam udział w kursach doskonalących, konferencjach metodycznych i szkoleniach:
,,Kurs kierownika wypoczynku”;
,,Kurs kierownika wycieczek szkolnych”;
,,Czytanie w podskokach”;
,,Kompetencje kluczowe- kodowanie z matą”;
,,Jak radzić sobie z trudnymi emocjami uczniów?”;
„Matematyka w terenie czyli sposób na ciekawą lekcję”;
„Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole”;
„Jak wzmocnić koncentrację uczniów?”;
„Ocenianie kształtujące w klasie I-III szkoły podstawowej”;
„Kompetencje kluczowe w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej”;
„Halo, czy ktoś mnie słyszy? – rola relacji w nauczaniu w szkole podstawowej”;
„Aktywne zasoby MAC Edukacja”;
„Jak zaskoczyć uczniów – pomysłowe ćwiczenia w Genially”;
,,Jak pracować zdalnie w edukacji wczesnoszkolnej?”;
,,Rola motywacji w nauczaniu zdalnym”.

•Brałam udział w zajęciach otwartych organizowanych przez innych nauczycieli:
,,W świecie robotów”;
,,Jestem patriotą”;
,,Matematyczne stacje badawcze”.

Efekty realizacji:
Zdobyte wiadomości i umiejętności wzbogaciły moją wiedzę merytoryczną i udoskonaliły mój warsztat pracy. Pomogły mi również w rozwiązywaniu problemów, z którymi spotykałam się w codziennej pracy. Wiedzę tę z powodzeniem wykorzystuję w planowaniu i prowadzeniu zajęć. Dzięki udziałowi w szkoleniach oraz wymianie doświadczeń z innymi nauczycielami wzbogaciłam swoje zaplecze środków dydaktycznych w postaci: plansz, plakatów, ilustracji, kart pracy, testów. Wiele z nich opracowałam samodzielnie korzystając z technologii komputerowej.

5.W celu rozbudowywania i wzbogacania własnego warsztatu pracy:

•Systematycznie czytałam literaturę fachową, śledziłam nowości wydawnicze przez co pogłębiałam swoją wiedzę i pracowałam nad rozwojem swoich umiejętności, które pomogły mi podczas pracy z dziećmi i wspierały moją współpracę z rodzicami. W tym celu:
- gromadziłam i studiowałam literaturę fachową:
,,Gry i zabawy ruchowe”- R. Trześniowski;
,,Umiejętności psychologiczno- pedagogiczne w pracy nauczyciela”- opracowanie zbiorowe , Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP;
,,Indywidualizacja w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej” - Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy;

- studiowałam czasopisma pedagogiczne:
,,Świetlica w szkole”;
,,Windows color”;
,,Mały artysta”;
- śledziłam nowości na stronach internetowych:
http://krototak.com/;
http://www. printoteka.pl/;
http://pl.pinterest.com.

•Stosowałam aktywizujące metody w pracy z dziećmi np.: drama, gry dydaktyczne, metodę projektu, burzę mózgów, prowadzenie doświadczeń i eksperymentów, metodę kodowania.
•Opracowałam oraz uzupełniałam własne zaplecze pomocy dydaktycznych.
•Dobierałam różne metody i narzędzia w procesie oceniania.
•Uczestnicząc w odbywających się systematycznie spotkaniach zespołu przedmiotowego nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej uczących w klasie I w roku szkolnym 2018/2019 oraz w klasie II w roku szkolnym 2019/2020 poszerzałam swoje wiadomości, dokonywałam ewaluacji swoich działań, na bieżąco dzieliłam się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, a tym samym podnosiłam jakość pracy szkoły. Nasze spotkania stały się okazją do wymiany poglądów, werbalizacji napotkanych problemów. Jedną z zasadniczych form działalności zespołu jest doskonalenie zawodowe. Przygotowanie referatów i zapoznanie z nimi innych nauczycieli wymagało ode mnie korzystania z literatury fachowej i czasopism metodycznych. Na spotkaniach wygłosiłam następujące referaty:
,,Zabawy rozwijające umiejętność słuchania”;
,,,Twórczość plastyczna dziecka- inspirowanie do ekspresji plastycznej”;
,,Wpływ postaw rodzicielskich na rozwój dziecka”.
•Prowadziłam zajęcia w obecności pozostałych nauczycieli świetlicy oraz w obecności nauczyciela wspomagającego.
•Dzieliłam się zdobytą wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami będącymi w trakcie stażu na nauczyciela kontraktowego: prowadziłam lekcje w ich obecności, udostępniałam plan rozwoju oraz sprawozdanie z zakończonego stażu, scenariusze zajęć, karty pracy, sprawdziany.

Efekty realizacji:
Przez cały okres stażu intensywnie rozbudowywałam swój warsztat pracy. Poznałam nowe metody nauczania. Zdobyłam wiele interesujących propozycji do wykorzystania na zajęciach. Do najbardziej lubianych przez uczniów należały zabawy ruchowe, scenki dramowe oraz praca w grupie. Udoskonaliłam umiejętności organizacji pracy zespołowej, wdrażania uczniów do samooceny, podsumowywania zajęć i nagradzania pracy uczniów (stosowanie bajkowych znaczków motywujących, uśmiechniętych buź). Sumiennie dobierałam różne metody i narzędzia w procesie sprawdzania i oceniania. W efekcie tych działań zaobserwowałam dużą aktywność dzieci.
Nabyłam umiejętność współdziałania w zespole i rozwiązywania problemów dla podnoszenia jakości pracy szkoły. Zdobyłam nowe doświadczenia, poszerzyłam wiedzę i umiejętności zawodowe. Dzieliłam się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.

6.Prowadziłam dokumentację szkolną oraz planowałam pracę dydaktyczną i wychowawczą.
•W okresie stażu prowadziłam dokumentację zgodną z obowiązkami nauczyciela świetlicy oraz nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej. Systematycznie i na bieżąco prowadziłam dzienniki lekcyjne, w których zapisywałam tematy pracy z dziećmi oraz dokonywałam wpisów w dzienniku zajęć świetlicowych.
•Prowadziłam i dokumentowałam bieżącą obserwację dziecka.
•Prowadziłam dokumentację szkolną zgodną z WZO- kartę oceny opisowej ucznia, zawierającą ocenę śródroczną i roczną oraz na bieżąco odnotowywałam osiągnięcia uczniów w dzienniku lekcyjnym.
•Opracowałam wraz z i innymi nauczycielami świetlicy roczny plan pracy świetlicy szkolnej, uwzględniając specyfikę zadań szkoły, jej zasoby oraz potrzeby uczniów, regulamin świetlicy oraz karty zgłoszeń uczniów do świetlicy.
•Opracowałam plan pracy wychowawcy oraz roczny plan pracy zespołu nauczycieli uczących w danej klasie.
•Sumiennie i systematycznie prowadziłam ,,teczkę wychowawcy”, w której gromadziłam wszystkie niezbędne dokumenty dotyczące klasy.
•Sporządzałam protokoły z zebrań z rodzicami oraz z posiedzeń zespołu nauczycieli uczących w danej klasie.

Efekty realizacji:
Prowadzenie dokumentacji szkolnej dało mi umiejętność lepszej organizacji pracy i doskonalenia własnego warsztatu pracy. Na bieżąco prowadziłam ocenianie opisowe, które umożliwiało przekazanie uczniowi i jego rodzicom pełniejszej i bardziej precyzyjnej informacji na temat sposobu oraz efektów pracy, postępów i trudności ucznia.

7.Dokumentowałam realizację planu rozwoju.
Przez cały okres stażu gromadziłam dokumentację dotyczącą realizacji planu rozwoju zawodowego: świadectw, zaświadczeń ze szkoleń, scenariuszy zajęć, pomocy dydaktycznych. Przygotowałam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Planuję złożenie wniosku o postępowanie egzaminacyjne wraz z wymaganą dokumentacją formalną.

Efekty realizacji:
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego ułatwiło mi napisanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

§ 7.2.2 Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

1.Poznawałam środowisko dzieci i ich rodziców.
W codziennej pracy nauczyciela- wychowawcy uwzględniałam potrzeby rozwojowe uczniów, współczesne problemy społeczne i cywilizacyjne oraz problematykę środowiska lokalnego.
•Jako wychowawca pierwszej klasy, na początku roku szkolnego przeprowadziłam wstępne rozpoznanie, które pomogło mi lepiej poznać moich podopiecznych. Bardzo pomocne okazały się tutaj różnego rodzaju dokumenty: opinie oraz orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z poradni, wywiady przeprowadzone z rodzicami, a w jednym przypadku z kuratorem. Diagnoza wstępna zaś, pozwoliła mi określić gotowość szkolną moich uczniów. Opracowałam kartę informacyjną dla rodziców i uczniów za pośrednictwem której mogłam uzyskać dodatkowe informacje o uczniu: jego upodobaniach, przyzwyczajeniach, zainteresowaniach, umiejętnościach oraz cechach osobowości.
•Obserwowałam moich podopiecznych na zajęciach, podczas zabaw, wycieczek szkolnych, spacerów oraz imprez szkolnych i klasowych. To pozwoliło mi na poznanie ich możliwości i potrzeb. Dzieci również miały okazję poznać mnie. Ogromne znaczenie miały nasze wspólnie podejmowane działania.
•W poznaniu środowiska uczniów pomocne były kontakty i rozmowy z rodzicami dzieci, współpraca i stały kontakt z wychowawcami innych klas, z pozostałymi nauczycielami świetlicy, a także innymi nauczycielami. Mając w zespole klasowym ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego ściśle współpracowałam również z nauczycielem wspomagającym. Dostrzeżone przeze mnie lub przez innych nauczycieli problemy z powodzeniem mogłam rozwiązywać podczas zajęć oraz we współpracy z pedagogiem i psychologiem szkolnym. Kierowałam również dzieci na badania do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, wystawiałam w tym celu informację o uczniu. Mając na uwadze szczególne potrzeby uczniów zawsze pracowałam w oparciu o zalecenia zawarte w opinii z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej lub orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego. Opracowywałam w formie pisemnej dostosowanie wymagań do danej opinii, a zalecenia wprowadzałam na bieżąco.
•Pracowałam w zespole opracowującym IPET dla chłopca z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego jak i arkusz wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania dziecka.
•W czasie stażu stale wprowadzałam na swoich zajęciach indywidualizację procesu nauczania. Dotyczyła ona metod, form, stosowanych środków dydaktycznych oraz typu zadań prezentowanych uczniom. Starałam się tak zaplanować lekcje, aby uczeń zdolny nie nudził się, a słabszy nie stresował ewentualnymi niepowodzeniami i mógł wynieść z zajęć jak najwięcej.
•Jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, na początku roku szkolnego analizowałam podstawę programową i program nauczania, a następnie w oparciu o zawarte w nich wartości merytoryczne, tworzyłam dokumenty do dalszej pracy: rozkład materiału, zasady oceniania. Mając na uwadze wzmocnienie efektywności swojej pracy na bieżąco analizowałam postępy uczniów. Ponadto systematycznie starałam się przeprowadzić ewaluację własnych działań.
•Regularnie prowadziłam zebrania z rodzicami, a także konsultacje indywidualne. Przeprowadzałam także rozmowy telefoniczne oraz kontaktowałam się mailowo z rodzicami.
•Podnosiłam poziom wiedzy rodziców w ramach ich pedagogizacji:
,,Rola drugiego śniadania w prawidłowym żywieniu dziecka”;
,,Jak motywować dziecko do nauki?”;
,,Mamo - czy wiesz co robię przy komputerze?”;
,,Co zrobić, aby nasze dziecko radziło sobie z ortografią? - propozycje form i metod do pracy z dzieckiem w domu” – książeczka;
,,Jak umiejętnie korzystać z zasobów Internetu - gry i zabawy edukacyjne”.
•Przeprowadzałam z dziećmi pogadanki na temat: akceptacji, odmienności, agresji, przemocy oraz bezpieczeństwa.
•Pracując jako nauczyciel świetlicy dążyłam do poznawania uczniów i ich potrzeb. Starałam się obserwować uczniów nie tylko podczas prowadzenia zajęć, ale także podczas swobodnej zabawy w kącikach zainteresowań, na przerwach podczas sprawowania dyżurów oraz na spacerach i wycieczkach szkolnych. Dużą skarbnicą wiedzy o potrzebach i możliwościach uczniów, byli oczywiście rodzice. Starałam się mieć z nimi stały kontakt. Informowałam ich o problemach dzieci, zachowaniu, konfliktach, postępach.
Nawiązałam również współpracę z wychowawcami klas. Konsultowałam się z nimi w sprawie opinii o zachowaniu, ocenach czy trudnej sytuacji uczniów. Dla dzieci mających trudności w nauce prowadziłam zajęcia, w czasie których wychowankowie ćwiczyli umiejętności: czytania, pisania, liczenia oraz nadrabiali szkolne zaległości.

Efekty realizacji:
Zaangażowanie się w poznanie środowiska uczniów i rodziców spowodowało zacieśnienie więzi, nie tylko pomiędzy mną, a dziećmi, ale również pomiędzy mną, a rodzicami. Bardziej poznałam ich problemy, co starałam się uwzględnić w swojej codziennej pracy dydaktyczno - wychowawczej. Nawiązałam bardzo dobrą współpracę z rodzicami. Zawsze starałam się być do ich dyspozycji w szkole i poza nią. Uzyskując informacje o zachowaniu moich podopiecznych poza środowiskiem szkolnym mogłam dogłębniej poznać ich problemy i charaktery. Diagnozy i wywiady z rodzicami zaowocowały w pracy na rzecz uczniów. Znając ich środowisko łatwiej było mi udzielić pomocy. Wszystkie moje działania ukierunkowane były na dobrą współpracę z uczniami i ich rodzicami w celu odnalezienia jak najkorzystniejszych rozwiązań problemów wychowawczych i dydaktycznych.

2.Podejmowałam się prac na rzecz środowiska lokalnego:
Przez cały okres stażu motywowałam dzieci do przynoszenia zużytych baterii, makulatury, plastikowych nakrętek, starych telefonów komórkowych. Zbiórki tych rzeczy pomagały chronić środowisko i przyczyniały się do pomocy potrzebującym.
•Brałam udział w akcjach charytatywnych organizowanych przez szkołę i organizacje pozaszkolne:
Udział w akcji:,, Wkręć się w pomaganie”- zbiórka plastikowych nakrętek na chorego chłopca Wojtka;
Udział w ogólnopolskiej akcji: ,,Prezent pod choinkę”- dwukrotnie. Akcja ta polegała na przygotowaniu paczek - prezentów dla dzieci z Ukrainy, Białorusi, Rumunii oraz dla dzieci uchodźców. Mogły to być artykuły higieniczne, szkolne, zabawki, odzież oraz słodycze;
Udział w akcji zbierania starych telefonów komórkowych;
Udział w zbiórce pieniędzy na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
•Pełniąc rolę wychowawcy i wychodząc naprzeciw potrzebom uczniów organizowałam klasowe uroczystości, dążąc do integracji zespołu klasowego i angażując przy okazji również rodziców:
Klasowy Dzień Chłopaka (dwukrotnie);
Dzień Pluszowego Misia (dwukrotnie);
Zabawa andrzejkowa połączona z konkursami i wróżbami (dwukrotnie);
Mikołajki;
Imieniny bajki (dwukrotnie);
Wigilię klasową (dwukrotnie);
Dzień Babci i Dziadka - przygotowanie dzieci do występu recytatorskiego i wokalno – tanecznego;
Dzień Kobiet;
Dzień Dziecka;
Zajęcia otwarte dla rodziców: ,,Cała łąka dla mamy”.

•Brałam czynny udział w imprezach szkolnych:
Ślubowanie klas pierwszych oraz pasowanie na ucznia (przygotowanie uczniów kl. I c do występu recytatorskiego, pomoc w dekoracji holu);
Jasełka bożonarodzeniowe (przygotowanie dekoracji oraz dzieci do występu);
Obchody Narodowego Święta Niepodległości - udział w festiwalu piosenki patriotycznej;
Pokaz mody ekologicznej (przygotowanie z dziećmi ekologicznych strojów);
Zabawa choinkowa.
•Pełniąc funkcję nauczyciela świetlicy organizowałam i współorganizowałam imprezy świetlicowe:
Światowy Dzień Pluszowego Misia - konkursy i zabawy;
Zabawa andrzejkowa połączona z konkursami i wróżbami;
Walentynki w świetlicy - poczta walentynkowa;
Dzień Ziemniaka - wystawka świetlicowa;
Turniej gry w warcaby;
Świetlik Polakiem - quiz wiadomości o Polsce.
•Brałam udział w akcjach organizowanych przez instytucje kulturalno - oświatowe:
Sprzątanie Świata pod hasłem: ,,Nie śmiecimy – sprzątamy - zmieniamy”;
Udział w sportowej imprezie integracyjnej na Hali Sportowej pod hasłem: ,,Zdrowo, bo na sportowo” - pozyskanie sprzętu sportowego dla naszej klasy;
•Współpracowałam z Miejską Biblioteką Publiczną w Ozorkowie:
Udział w lekcji bibliotecznej: ,,Z wizytą u misiów” zorganizowanej z okazji Dnia Pluszowego Misia;
Udział w lekcji pt. ,, Moje ulubione bajki i baśnie”;
Wizyta w bibliotece z dziećmi: Zapoznanie z zawodem bibliotekarza, pasowanie na czytelnika.
•Przez cały okres stażu organizowałam lub współorganizowałam następujące wycieczki:
Dwukrotny wyjazd do Łodzi na ,,Lekcję w kinie”;
Wyjazd do Teatru Arlekin w Łodzi na przedstawienie pt. :,,Czerwony Kapturek”;
Wyjazd do Łęczycy do kina i do figloraju;
Wycieczka do Kołacinka;
Wyjazd do Leźnicy Wielkiej na dzień otwartych koszar połączony z Dniem Dziecka;
Wyjazd do Teatru Pinokio w Łodzi na przedstawienie pt. ,,Czarnoksiężnik Oz”;
Wyjście do MOK-u na przedstawienie pt.,, Przyjaciele z Bullerbyn”.
•Jako nauczyciel świetlicy sprawowałam opiekę nad uczniami podczas wyjazdów do teatru oraz podczas wycieczek szkolnych.
•W czasie ferii zimowych oraz wakacji pełniłam rolę opiekuna podczas półkolonii organizowanych w szkole.
•Brałam udział w akcji: ,,Wielka mapa Polski” poprzez prowadzenie wymiany pocztówkowej i wysyłanie pozdrowień do innych szkół w Polsce.
•Brałam udział w projekcie: ,,BohaterON w Twojej szkole” poprzez wspólne przygotowanie z dziećmi laurek z życzeniami skierowanymi do żyjących uczestników Powstania Warszawskiego.
•W trakcie trwania stażu współpracowałam z Samorządem Uczniowskim poprzez angażowanie uczniów z mojej klasy w pracę na rzecz samorządu, np. aktywny udział w uroczystościach szkolnych, pomoc w przygotowywaniu dekoracji, kartek świątecznych i okolicznościowych.
•Pracując jako wychowawca klasy i obserwując uczniów odkryłam ich predyspozycje muzyczne. Zachęcone przeze mnie aktywnie uczestniczyły w kole muzycznym prowadzonym przez p. D. Chmielecką, mojego opiekuna stażu. Reprezentowały szkołę w wielu konkursach muzyczno - tanecznych, odnosząc przy tym wiele sukcesów na szczeblu powiatowym, wojewódzkim. Współpracując z opiekunem stażu pomagałam w przygotowaniu dzieci do występów muzycznych, organizowałam stroje.

Efekty realizacji:
Działania, które podjęłam w ramach pracy na rzecz środowiska lokalnego uważam za bardzo efektywne. Dzięki nim:
Potrafię zaangażować uczniów i ich rodziców do wspierania akcji charytatywnych oraz uwrażliwić ich na krzywdę innych;
Potrafię podejmować działania na rzecz integrowania klasy, szkoły oraz środowiska lokalnego;
Potrafię współpracować z rodzicami, którzy chętnie udzielają się oraz aprobują moje przedsięwzięcia;
Współpracując z biblioteką potrafię promować czytelnictwo oraz korzystanie z kultury;
Potrafię zapewnić uczniom opiekę i bezpieczeństwo w szkole oraz poza nią;
Pobudzam ciekawość świata wśród dzieci i uwrażliwiam na piękno ojczyzny;
Zapoznaję i ćwiczę w praktyce zasady kulturalnego i bezpiecznego zachowania w miejscach publicznych, środkach transportu oraz na drodze.

3.Motywowałam i wspierałam uczniów w rozwoju oraz poszerzałam ich wiedzę i umiejętności.
Podczas swojej pracy zawsze bacznie obserwowałam dzieci znajdujące się pod moją opieką. To właśnie ich pomysły i zainteresowania były najczęściej inspiracją do podejmowania przeze mnie nowych wyzwań, przeprowadzania zajęć i realizowania programu w nietypowy sposób. Dodatkową podpowiedzią były dla mnie rozmowy prowadzone z dziećmi i ich rodzicami. W swojej pracy wykorzystywałam szereg ciekawych metod.
Były to:
•Pedagogika zabawy ,,KLANZA”: metody ułatwiające poznanie się, metody rozluźniające, relaksujące, zabawy ćwiczące zwinność i zręczność, zabawy doskonalące sprawność manualną itd.;
•Metody aktywizujące: gry dydaktyczne i gry planszowe – gotowe i przygotowane samodzielnie przez dzieci, burzę mózgów, mapę pojęciową, stacje zadaniowe, metodę linii czasu, tj. historyjka obrazkowa, zabawy w symulacje i zabawy dramowe, zabawy z kłębkiem wełny, zabawy typu „fabuła z kubka”, metoda projektu oraz wiele innych, które w jak największym stopniu angażują dzieci.

Wprowadzałam dzieci w „świat sztuki”. Uważam bowiem, że twórczość plastyczna oraz muzyczna jest jedną z ważniejszych form działalności dziecka, która tworzy bazę dla prawidłowego rozwoju we wszystkich pozostałych obszarach .
Podejmowane przez dzieci działania:
- plastyczne (wykorzystywanie różnorodnych technik plastycznych, tj. rysowanie kredkami ołówkowymi, świecowymi, pastelowymi; malowanie farbami plakatowymi i akwarelowymi, malowanie kostkami lodu, świecami, węglem, cukrem i barwioną solą, kolorową pianą; stemplowanie dłońmi, paluszkami, stopami, patyczkami higienicznymi, gąbkami, korkami; wydzieranki, wyklejanki; lepienie z plasteliny, modeliny i masy solnej, itd.);
- muzyczne – wykorzystywanie muzyki współczesnej, klasycznej, przebojów dziecięcych i przebojów z dawnych lat, muzyki ludowej oraz muzyki tradycyjnej w innych krajach oraz wykorzystanie instrumentów w zabawach muzycznych i muzyczno – ruchowych, a także instrumentalizacja utworów);
- taneczne - mogłam obserwować ich emocje, śledzić rozwój intelektualny i poznawać zainteresowania każdego z uczniów.

Przez cały okres trwania stażu planowałam działania dydaktyczne, wychowawcze oraz opiekuńcze, które służyły rozwojowi uczniów. Działania te miały na celu wyeliminowanie porażek uczniów w dalszej części ich pracy oraz rozwijanie zainteresowań i umiejętności. W II semestrze bieżącego roku szkolnego prowadziłam dodatkowe zajęcia plastyczne w ramach koła. Utrzymywałam ciągły kontakt z rodzicami uczniów, omawiałam z nimi diagnozy, sprawdziany, testy. Dawałam wskazówki do dalszej pracy w domu w celu podnoszenia wiedzy i umiejętności ich dzieci. Pomagałam uczniom w odrabianiu pracy domowej, opiekowałam się dziećmi mającymi trudności w nauce.
Pracując jako nauczyciel świetlicy starałam się działać kreatywnie. Szukałam różnorodnych metod i form, które uatrakcyjniały proces edukacyjny. Zachęcałam w ten sposób uczniów do efektywnej pracy. Podczas zajęć plastycznych korzystałam z różnych technik i środków. Wykonywaliśmy wiele dekoracji, które ozdabiały naszą świetlicę czy korytarz szkolny, przygotowywaliśmy wiele prac na różne okazje, święta, konkursy. Organizowałam gry i zabawy ruchowe w sali gimnastycznej czy boisku szkolnym, zawody sportowe indywidualne i w grupach, a także zabawy przy muzyce. Prowadziłam pogadanki na temat nawyków higienicznych, kultury życia codziennego, przestrzegania zasad bezpieczeństwa, a także przestrzegania zasad i norm zachowania w świetlicy szkolnej.
W ramach działalności opiekuńczo - wychowawczej objęłam opieką uczniów z trudnościami edukacyjnymi. Moje działania polegały na udzielaniu indywidualnej pomocy w odrabianiu prac domowych, przygotowywaniu indywidualnych zajęć mających na celu utrwalenie wiadomości i umiejętności zdobytych podczas lekcji. Przygotowywałam: karty pracy, krzyżówki, teksty z lukami, gry i zabawy stymulujące myślenie oraz zajęcia manualne. Motywowałam uczniów do poprawy swoich wyników w nauce i swojego zachowania poprzez wprowadzenie w świetlicy zdobywania ,,sprawności świetlikowych”. Dostosowywałam wymagania edukacyjne do potrzeb i możliwości poszczególnych uczniów. Wspierałam proces indywidualizacji. Dzięki temu stworzyłam im warunki na wyrównywanie szans edukacyjnych, poprawienie wyników i zwiększenie swoich umiejętności. Wszystko to wpłynęło pozytywnie na motywację uczniów. Na bieżąco dzieliłam się z rodzicami, wychowawcami klas spostrzeżeniami na temat zachowania dzieci podczas zajęć świetlicowych. Organizowałam różne imprezy świetlicowe, które miały pomóc w stworzeniu przyjaznej, budującej atmosfery.
Promowałam placówkę poprzez udział w różnych konkursach, a jednocześnie stwarzałam dzieciom możliwość rozwijania swoich zainteresowań.

Przygotowywałam uczniów do konkursów szkolnych i pozaszkolnych, m.in.:
•Ogólnopolski konkurs wiedzy Synapsik MEN (20 wynik w kraju);
•Ogólnopolski konkurs Olimpusek (3 miejsce w szkole);
•Ogólnopolski konkurs wiedzy matematycznej - Kangur matematyczny;
•Szkolny konkurs ortograficzny (2 miejsce w szkole);
•Konkurs plastyczny zorganizowany przez M. Łuczka - Senatora RP pt.: ,,Moje wspomnienia z wakacji” (wyróżnienie);
•Ogólnopolski konkurs plastyczny Tęcza pt. ,, Obraz bliski sercu” (1 miejsce w szkole, dwa wyróżnienia);
•Udział w konkursie plastycznym zorganizowanym przez księgarnię ABC w Ozorkowie pt.: ,, Bajkowe abc w Ozorkowie” (2 prace plastyczne uczniów znalazły się w tej książce);
•Udział w konkursie pt.: ,,Zawody dawniej i dziś”;
•Udział w Miejsko - Gminnym konkursie pt. :,,Jan Paweł II - promowanie ojcostwa” (2 miejsce).

Organizowałam i współorganizowałam konkursy szkolne:
•Konkurs plastyczny na ,,Najładniejszą ozdobę choinkową”;
•Konkurs plastyczny pt.: ,, Legendy Polskie”;
•Konkurs plastyczny pt.: ,,Zabytki polskich miast”;
•Konkurs plastyczny.: ,,Ziemia naszym domem, więc dbajmy o nią”.
Na bieżąco eksponowałam prace uczniów w szkolnej ,,Galerii prac” nad którą sprawowałam opiekę.
Napisałam i wdrożyłam innowację pedagogiczną : ,,Bajkoludek - mały artysta”. Miała ona na celu wszechstronny rozwój dziecka poprzez działalność plastyczną oraz rozwijanie aktywności i kreatywności uczniów. Inspiracją do stworzenia innowacji było kilka czynników. Jednym z nich była obserwacja umiejętności plastycznych dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej. Uczniowie wykazywali ogromne zainteresowanie działalnością plastyczną, bardzo chętnie brali udział w takiej formie pracy.

Efekty realizacji:
Podjęte przeze mnie działania sprawiły, że uczniowie chętnie brali udział w konkursach, a tym samym przyczyniłam się do rozwijania ich zdolności i talentów, kształtowania ich pozytywnego stosunku do zdobywania wiedzy poprzez działanie i zabawę. Promowałam twórcze dokonania dzieci w środowisku lokalnym. Zapewniałam dzieciom warunki do rozwoju ich uzdolnień i zainteresowań. Rozpoznawałam i uwzględniałam potrzeby rozwojowe dziecka.

4.Uwrażliwiałam uczniów na problemy społeczne i cywilizacyjne.
•Na zajęciach poruszałam (zgodnie z Programem Wychowawczym i Profilaktycznym) tematykę związaną z problemami społecznymi i cywilizacyjnymi;
•Promowałam zdrowe odżywianie i ekologię. Organizowałam akcję ,,Śniadanie daje moc” podczas której uczniowie poszerzali swoją wiedzę o cenne informacje oraz samodzielnie przygotowywali drugie śniadanie;
•Kształtowałam dobre nawyki żywieniowe poprzez promowanie spożywania mleka i przetworów mlecznych oraz namawiałam uczniów do jedzenia warzyw i owoców biorąc udział w unijnym ,,Programie dla szkół”;
•Tworzyłam wraz z dziećmi gazetki i plakaty o tematyce zdrowego odżywiania się;
•Brałam udział w programie edukacji stomatologicznej: ,,Niesamowity świat higieny jamy ustnej”;
•Realizowałam zajęcia dotyczące bezpieczeństwa w szkole, domu i na ulicy. Brałam udział w programie edukacyjnym: ,,Akademia Bezpiecznego Puchatka”. Celem tej akcji było pokazanie dzieciom jak unikać zagrożeń podczas codziennych aktywności;
•Kształtowałam świadomość ekologiczną, właściwe postawy wobec środowiska.

Efekty realizacji:
Wymienione przeze mnie działania potwierdzają, ze pracowałam w zakresie poszerzania znajomości potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych, a następnie uwzględniałam je w swojej pracy. Potwierdzają także, że uczestniczyłam w realizacji edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych działań szkoły, co wpłynęło na mój osobisty rozwój i na poprawę jakości pracy szkoły.

§ 7.2.3 Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1.Wykorzystywałam w praktyce technologię komputerową i informacyjną.
W swojej pracy nauczyciela wykorzystywałam i systematycznie doskonaliłam umiejętność posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną w celu realizacji procesu dydaktycznego poprzez korzystanie z komputera i Internetu:
•Wspierałam się nim nie tylko w celu wykorzystywania zasobów portali edukacyjnych, ale również do doskonalenia własnej pracy;
•Przygotowywałam na komputerze materiały dydaktyczne: m.in. scenariusze zajęć, testy, sprawdziany, pomoce dydaktyczne, referaty i informacje dla rodziców, sporządzałam protokoły zebrań z rodzicami oraz z posiedzeń zespołu nauczycieli uczących w danej klasie, plan pracy świetlicy;
•Opracowywałam dokumentację szkolną np. świadectwa, śródroczną jak i roczną ocenę opisową;
•Przygotowywałam dyplomy, zaproszenia oraz ogłoszenia na potrzeby uczniów i szkoły;
•Przy pomocy komputera tworzyłam dokumentację dotyczącą awansu zawodowego (plan rozwoju zawodowego i sprawozdanie z planu rozwoju);
•Prowadziłam zajęcia z edukacji informatycznej wykorzystując różne formy pracy z dziećmi (indywidualną, grupową, pracę w parach) przy użyciu programów: Word, Paint;
•Prowadziłam zajęcia z wykorzystaniem rzutnika, laptopa i Internetu. Starałam się przygotowywać do lekcji tak, aby każdego dnia wykorzystywać technologię komputerową (prezentacje multimedialne, filmy edukacyjne). W trakcie zajęć korzystałam również z multibooka (e-podręcznika). Zawierał on wiele niezbędnych, dodatkowych ćwiczeń interaktywnych, galerii zdjęć, prezentacji i wizualizacji, nagranych lektur i piosenek, lekcje programowania i kodowania. Dzięki niemu mogłam przeprowadzić ciekawe lekcje zachęcające całą klasę do aktywnego zdobywania wiedzy. Zajęcia z wykorzystaniem multibooka dawały możliwość lepszego zrozumienia omawianych zagadnień, poszerzenia wiadomości w sposób atrakcyjny dla uczniów;
•W marcu bieżącego roku w związku z wprowadzeniem na terenie naszego kraju stanu epidemicznego wszystkie placówki oświatowe zostały zamknięte. Ta sytuacja wymusiła przejście na nauczanie zdalne. W tym momencie komputer i stały dostęp do Internetu stał się głównym narzędziem do pracy z dziećmi. Kontakty z rodzicami i dziećmi odbywały się mailowo i telefonicznie. Otrzymałam od rodziców potrzebne adresy email, dzięki którym przesyłałam treść zadań domowych oraz bieżące informacje, udzielając przy tym niezbędnych wskazówek. Dzieci otrzymywały zestawy ćwiczeń oraz dodatkowe propozycje zabaw do wykorzystania w domu. Prace były odsyłane na podany przeze mnie adres email i oceniane.

Efekty realizacji:
Wykorzystywałam i doskonaliłam swoje umiejętności w zakresie technologii informacyjnej, szeroko stosowałam je w swojej pracy, co pozwoliło mi lepiej organizować własny czas i uatrakcyjniać pracę dydaktyczno – wychowawczą. Potrafiłam zastosować techniki komputerowe do wykonywania powierzonych mi zadań. Pomoce dydaktyczne opracowane przy użyciu komputera są estetyczniejsze, budzą ciekawość dzieci, podnoszą atrakcyjność procesu dydaktycznego. Wykorzystanie technik komputerowych i Internetu pozwoliło mi na sprawną komunikację pomiędzy innymi nauczycielami, rodzicami i szkołą. Pracując zdalnie mogłam sprawnie realizować podstawę programową, miałam stały kontakt z uczniem, rozwijałam swoje umiejętności w zakresie technologii informacyjnej, wdrażałam do bezpiecznych zachowań w sieci.

2.Korzystałam z edukacyjnych serwisów internetowych.
•Pozyskiwałam niezbędne informacje z Internetu dotyczące awansu zawodowego oraz z zakresu prawa oświatowego, co było bardzo ważnym elementem mojej pracy podczas trwania stażu. Korzystanie ze stron internetowych pozwoliło mi na bieżące śledzenie wiadomości na temat awansu, zmian w przepisach. W uaktualnianiu wiedzy na temat obowiązującego prawa tj. Ustawie o systemie oświaty, Karty Nauczyciela pomagał mi dostęp do zasobów globalnej sieci. Korzystałam między innymi ze stron: www.men.gov.pl, www.menis.pl, www.vulcan.pl, www.kuratorium.lodz.pl, www.profesor.pl, www.portaloswiatowy.pl. Uczestniczyłam w grupach dyskusyjnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli na forum internetowym Facebook „Awans zawodowy nauczycieli”, „Awans zawodowy z Beatą”;
•Korzystałam z kursów i szkoleń kierowanych do nauczycieli, jakie można odbyć drogą on-line. Były one profesjonalnie przygotowane, zawierały bogate pakiety materiałów dydaktycznych. Te nowoczesne formy sprawiają, że każdy uczestnik we własnym tempie analizuje omawianie zagadnień wybierając stosowny do tego czas;
•Korzystałam z portali internetowych w celu wyszukiwania nowości wydawniczych, ciekawych propozycji nauczania w zakresie innowacyjnych metod w pracy z dziećmi. Korzystałam również ze stron poświęconych edukacji wczesnoszkolnej oraz serwisów dla nauczycieli zawierających ciekawe pomysły na karty pracy, prace plastyczne. Wykorzystywałam zasoby portali edukacyjnych tj.: ww.ucze.pl, www.mac.pl, www.pinterest.com, www.krokotak.com, www.zamistkserowki.pl, www.dzieciakowsieci.pl, www.czasdzieci.pl i wiele innych;
•Na edukacyjnych forach dyskusyjnych wymieniałam się doświadczeniami z innymi nauczycielami oraz korzystałam z konsultacji na tematy związane z awansem zawodowym, pracą nauczyciela świetlicy oraz nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej. Aby dzielić się wiedzą z innymi nauczycielami publikowałam w Internecie materiały dotyczące awansu zawodowego oraz pracy nauczyciela. Swoje artykuły opublikowałam na portalu www.edux.pl. Były wśród nich: plan rozwoju zawodowego, aneks oraz sprawozdanie z przebiegu stażu, a także scenariusze zajęć.

Efekty realizacji:
Korzystanie z edukacyjnych serwisów pozwoliło mi na łatwy i szybki dostęp do wiadomości dotyczących awansu zawodowego, przepisów prawa, a także stanowiło źródło pozyskiwania informacji na temat szkoleń, kursów. Zdobyłam ciekawe pomysły, które mogłam wykorzystać podczas prowadzenia zajęć. Usprawniłam proces wymiany informacji z innymi nauczycielami, co umożliwiło podzielenie się swoją wiedzą i spostrzeżeniami z innymi nauczycielami. Zgromadziłam różnorodne pomoce dydaktyczne. Sporządziłam plan rozwoju zawodowego i sprawozdanie z jego realizacji.

§ 7.2 4 Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczycieli zadań

1.Przez cały okres stażu rozwijałam własne kompetencje pedagogiczne poprzez udział w wymienionych już wcześniej szkoleniach i kursach.
Działania te służyły poszerzaniu mojej wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, czy też umiejętności wychowawczych oraz nabyciu umiejętności, celem których była wydajniejsza i efektywniejsza praca na rzecz dzieci i placówki. Konsekwentnie i systematycznie podnosiłam swoje kwalifikacje. Aby poszerzyć swoją wiedzę w omawianym zakresie sięgałam po literaturę fachową oraz dokonywałam wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami. Czytając literaturę starałam się szukać w niej podpowiedzi do prowadzenia ciekawszych, bardziej urozmaiconych zajęć, uroczystości oraz pomocy w rozwiązywaniu bieżących problemów. Dzięki temu mogłam pomagać dzieciom mającym problemy natury wychowawczej lub edukacyjnej.
Wzbogaciłam swoją wiedzę poprzez lekturę następujących pozycji:
•,,Umiejętności psychologiczno - pedagogiczne w pracy nauczyciela” - opracowanie zbiorowe , Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP;
•,,Indywidualizacja w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej”- Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy;
•,,Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały? Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły?”- A. Faber, E. Mazlish;
•,,Przewodnik metodyczny dla programu wychowawczego świetlic”- B. Maciołek;
•,,Tradycyjne gry i zabawy świetlicowe”- P. Winczewski;
•,,Uczenie się dzieci. Myślenie i działanie”- pod red. J. Malinowskiej i T. Neckar- Ilnickiej;
•,,Efektywne i atrakcyjne metody pracy z dziećmi”- M. Jąder- Tąbor;
•,,Gry i zabawy ruchowe”- R. Trześniowski;
•,,Techniki plastyczne w pracy z dziećmi”- K. Łapot- Dzierwa.

Efekty realizacji:
Dzięki studiowaniu literatury pogłębiłam swoją wiedzę teoretyczną i metodyczną. Otrzymałam mnóstwo porad dotyczących wychowania, budowania trwałej więzi między nauczycielem, a uczniem opartej na pozytywnej komunikacji, szacunku, uznaniu, niezależności i akceptacji. Realizacja tego punktu spowodowała podniesienie jakości mojej pracy oraz moich kompetencji pedagogicznych.

2.Rozpoznawałam środowisko wychowawcze uczniów oraz aktywnie realizowałam zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze.
W codziennej pracy nauczyciela wykorzystywałam zdobytą wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki. Dzięki znajomości danych zagadnień mogłam lepiej wykonywać powierzone mi zadania oraz urozmaicać zajęcia metodami aktywizującymi.
Jako wychowawca klasy zawsze starałam się poznać moich uczniów, ich problemy, środowisko, z którego pochodzą. Wsłuchiwałam się w to co mówią i jak mówią. Uczulałam ich na zagrożenia współczesnego świata. Zwracałam uwagę na konieczność przestrzegania norm społecznych i etycznych oraz wymagałam odpowiedniego stosunku do nauczycieli, pracowników szkoły oraz pozostałych uczniów. Starałam się rozwiązywać konflikty między uczniami tak, aby czuli się bezpiecznie w swojej klasie i szkole. Mając na uwadze proces edukacyjny i rozwój emocjonalny moich uczniów, zawsze pomagałam tym, którzy potrzebowali dodatkowej pomocy dydaktycznej lub wychowawczej. Organizowałam zajęcia dodatkowe w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej na terenie szkoły oraz prowadziłam indywidualizację procesu nauczania poprzez dostosowywanie wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości poszczególnych uczniów zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. Dzięki temu stworzyłam im warunki na wyrównywanie szans edukacyjnych, poprawianie wyników i doskonalenie swoich umiejętności. Starałam się również angażować moich podopiecznych do pomocy innym poprzez udział w akcjach charytatywnych, pomoc koleżeńską w nauce. Mając świadomość, że wspólnie spędzony czas wpływa na integrację zespołu klasowego, organizowałam wspomniane wcześniej wycieczki, stosowałam na zajęciach gry i zabawy integrujące.
W pracy wychowawczej spotkałam się również z sytuacjami, które wymagały ode mnie szczególnego zaangażowania i podejścia. Były to trudne sytuacje domowe, konflikty rodziców, brak jednego z rodziców. W takich sytuacjach zawsze współpracowałam z psychologiem i pedagogiem szkolnym, innymi nauczycielami, rodzicami.
Nieodzownym elementem mojej pracy była również współpraca z rodzicami podczas zebrań i konsultacji indywidualnych. Prowadzone podczas spotkań rozmowy poświęcone były konkretnym problemom uczniów, co do których miałam przekonanie, że tylko ścisła współpraca na linii szkoła – nauczyciel - rodzice, pozwoli na usunięcie problemu lub zapobieganie jego dalszemu działaniu. Dotyczyło to z reguły absencji, trudności w nauce, czy niewłaściwego zachowania. W niełatwych czasem kontaktach z rodzicami starałam się być zawsze właściwie przygotowana i życzliwa, mając na uwadze przede wszystkim dobro ucznia. Jako wychowawca starałam się także zaangażować rodziców w życie szkoły poprzez udział w różnego rodzaju przedsięwzięciach, np. przygotowanie kostiumów do występu, pieczenie ciast na uroczystości klasowe, pomoc przy organizacji wycieczek.

Efekty realizacji:
Rozwiązywanie problemów dydaktycznych i wychowawczych przyczyniło się do zmniejszenia zachowań agresywnych wśród uczniów. Zmniejszyła się liczba agresji słownej, dokuczania, skarżenia, popychania. Dzieci stały się wobec siebie bardziej życzliwe, zaczęły chętniej współpracować ze sobą i pomagać sobie wzajemnie. Integracja grupy pomogła w stworzeniu przyjaznej, życzliwej i budującej atmosfery. Indywidualne podejście do uczniów pozwoliło mi na określenie sposobu pracy tak, by był on jak najbardziej efektywny. Uczniowie czuli się traktowani podmiotowo i chętnie angażowali się w podejmowane zadania.

§7.2.5 Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż

1.Analizowałam przepisy prawa oświatowego oraz dokumentacji szkolnej.
Przez cały okres stażu gromadziłam i analizowałam akta prawne dotyczące systemu oświaty, zwłaszcza:
•Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela;
•Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty;
•Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli;
•Rozporządzenie z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
Śledziłam zmiany w przepisach prawa oświatowego poprzez regularne odwiedzanie portali zajmujących się zagadnieniami oświatowymi.
Poszerzyłam swoją wiedzę dotyczącą podstawowych aktów prawnych obowiązujących w szkole.
Dokonałam analizy dokumentacji szkolnej, zwłaszcza:
•Statut Szkoły;
•Program Profilaktyczny;
•Program Wychowawczy;
•Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania oraz regulaminy i zarządzenia dyrektora szkoły.

Efekty realizacji:
Przez cały okres stażu śledziłam zmiany zachodzące w prawie oświatowym co pozwoliło mi dostosować się do aktualnie obowiązujących procedur. Po ukończeniu stażu zgodnie z wymaganiami sporządziłam sprawozdanie ze swoich działań. Analiza dokumentów szkoły pozwoliła mi dostosować moją pracę do potrzeb i wymagań szkoły.

2.Aktywnie uczestniczyłam w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego:
Uwzględniałam i posługiwałam się we własnej pracy zasadami prawa oświatowego, które przyjęły następujące formy:
•Służyłam pomocą, wskazówkami, własną biblioteczką aktów prawa oświatowego oraz własnymi materiałami innym nauczycielom odbywającym staż;
•Posługiwałam się aktami prawa oświatowego w czynnościach związanych z odbywaniem stażu: w procesie pisania planu, aneksu, sprawozdania;
•Brałam udział w Radach Pedagogicznych;
•Uczestniczyłam w pracach nad modyfikacją i wdrażaniem Statutu Szkoły w ramach obrad zespołu opracowującego zmiany w tym dokumencie (uwzględnienie Rady Wolontariatu);
•Brałam udział w pracach zespołu tworząc Plan Wychowawczy szkoły;
•Pracowałam w komisji dyżurów;
•Pracowałam w zespole przedmiotowym nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
klas pierwszych w roku szkolnym 2018/2019 oraz klas drugich w roku szkolnym 2019/2020;
•Byłam przewodniczącą zespołu nauczycieli uczących w danej klasie.

Efekty realizacji:
Wnikliwa analiza aktów prawnych oraz współpraca z innymi nauczycielami udoskonaliły moje umiejętności dotyczące prawa oświatowego. Znajomość przepisów prawa oświatowego pomogła mi w prawidłowym prowadzeniu dokumentacji szkolnej, np. mając w zespole klasowym ucznia z orzeczeniem wspólnie z nauczycielem wspomagającym stworzyłam IPET, ocenę wielospecjalistyczną. Pracując w zespołach zadaniowych aktualizowałam dokumenty wewnątrzszkolne zgodnie z przepisami, np. Statut Szkoły, zgodnie z rozporządzeniem organizowałam wycieczki szkolne, przygotowywałam kartę wycieczki. Wiem na czym polegało kreowanie prawa wewnątrzszkolnego.

Podsumowanie:

Okres stażu był dla mnie czasem intensywnej pracy nad realizowaniem zadań, które założyłam sobie w planie rozwoju zawodowego.
Pokazał mi on, jak ważne w pracy nauczyciela jest ciągłe doskonalenie się, poszerzanie wiedzy pedagogicznej, sięganie do nowych metod w pracy z uczniem, nadążanie za rozwojem technologii.
Praca nauczyciela wiąże się nie tylko z pracą z dzieckiem, ale również z dążeniem do porozumiewania się z ich rodzicami, innymi nauczycielami i instytucjami współpracującymi ze szkołą.
Uważam, że omówione powyżej zadania jakie podejmowałam w trakcie stażu świadczą o tym, iż spełniłam wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego. Tym samym, dowodzi to mojego rozwoju zawodowego, czyli podwyższenia jakości mojej pracy i mojego funkcjonowania w szkole, a przez to i polepszenie jakości pracy szkoły.
W swojej dotychczasowej pracy pedagogicznej starałam się stosować nowoczesne metody i formy pracy z dziećmi. W trakcie stażu pracowałam zarówno z uczniami zdolnymi jak i z uczniami mającymi trudności w nauce. Starałam się znaleźć rozwiązanie dla każdego problemu wychowawczego czy dydaktycznego moich wychowanków. Angażowałam się z pełnym poświęceniem w przydzielone mi zadania.
Podczas realizacji różnych zadań ściśle współpracowałam z wieloma nauczycielami, ucząc się w ten sposób współpracy, podziału obowiązków.
Praca z dziećmi i efekty tej pracy są dla mnie radością, cieszę się z małych i dużych sukcesów moich podopiecznych, a sobie stawiam coraz to wyższą poprzeczkę.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.