X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44593
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

nauczyciela kontraktowego
mgr Doroty Frąckowiak
ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Dane osobowe:
Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr 2 w Nowym Tomyślu
Imię i nazwisko: mgr Dorota Frąckowiak
Stanowisko: nauczyciel języka polskiego, wychowawca klasy, terapeuta pedagogiczny
Okres stażu: 01.09.2017-31.05.2020r.

W 2010 r. zostałam absolwentką studiów magisterskich na kierunku: filologia polska na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Następnie uskoczyłam studia podyplomowe: wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna oraz terapia pedagogiczna w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu. Uzyskałam również kwalifikacje z oligofrenopedagogiki oraz ukończyłam studia podyplomowe z zakresu psychologii dziecka. Obecnie kończę studia podyplomowe: historia na Uniwersytecie Nauk Społecznych w Łodzi.
Przez cały okres mojej pracy zawodowej starałam się dokształcać , doskonalić swój warsztat pracy oraz „iść z duchem czasu”. Między innymi z tego powodu dnia 1 września 2017 roku rozpoczęłam staż na nauczyciela mianowanego, a zakończyłam go 31 maja 2020 roku. Po zapoznaniu się z obowiązującymi przepisami napisałam plan rozwoju zawodowego z uwzględnieniem punktów zawartych w § 7.2. Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013r., poz. 393 z późn. zm.). W czasie trwania stażu zrealizowałam zadania przedstawione w planie rozwoju zawodowym. Działania, które zrealizowałam wpłynęły na udoskonalenie mojego warsztatu i metod pracy. Realizacja planu zawodowego wpływała także na zacieśnienie współpracy innymi nauczycielami. Odbyty staż przyczynił się do zdobycia nowych kompetencji. Pozwolił mi w sposób bardziej celowy organizować własną pracę oraz motywował mnie do podejmowania nowych wyzwań. Zwróciłam uwagę na istotne elementy codziennych działań. Utwierdziłam się w przekonaniu, że podejmowane przeze mnie przedsięwzięcia są zgodne z potrzebami szkoły i wpływają na pozytywny jej obraz.
Wnioski wypływające z realizacji planu rozwoju zawodowego w okresie stażu mobilizują mnie do dalszej pracy nad sobą i moim warsztatem pracy. Chciałabym w przyszłości kontynuować pewne działania, a także podjąć się realizacji nowych.
§ 7 ust. 2 pkt. 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.
1. Zanim napisałam plan rozwoju zawodowego oraz złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu na nauczyciela mianowanego , dokonałam wstępną ocenę swoich umiejętności. Określiłam mocne i słabe strony swojej działalności oraz zaplanowałam równomierne rozłożenie planowanych prac. Zapoznałam się z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oświatowego oraz procedurami (Rozporządzenia MEN, Karta Nauczyciela). Dalszym etapem było sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu i opracowanie planu rozwoju zawodowego, a następnie przystąpienie do jego realizacji.
Efekty dla nauczyciela:
• bardziej przemyślana i uporządkowana praca
• poznanie obowiązków dotyczących nauczyciela odbywającego staż
• skuteczna realizacja założeń planu rozwoju zawodowego
Efekty dla szkoły i ucznia:
• podniesienie efektywności i jakości pracy szkoły przez świadome, planowane działania oraz rozwijanie własnych kompetencji
2. Następnie na początku września 2017 r. nawiązałam współpracę z opiekunem stażu i zawarłam z nim kontrakt. Ustaliliśmy terminy spotkań oraz harmonogram obserwowanych lekcji. W czasie stażu dwukrotnie w 2018 oraz 2019 roku zmienił mi się opiekun stażu z przyczyn niezależnych.
Efekty dla nauczyciela:
• jasne zasady współpracy z opiekunem stażu
• systematyczność spotkań i omawianie na bieżąco realizowanych działań
Efekty dla szkoły i ucznia:
• lepsza jakość pracy nauczyciela
3. Przez cały okres stażu kolejno współpracowałam z moimi opiekunami. Obserwowałam: lekcje, zajęcia logopedyczne, zajęcia wyrównawcze oraz rewalidacyjne prowadzone przez opiekuna oraz innych nauczycieli. Uczestniczyłam w zajęciach prowadzonych przez nauczycieli uczących klasę, w której jestem wychowawcą. Wspólnie z nauczycielem prowadzącym lekcje omawialiśmy: metody i formy pracy zastosowane podczas zajęć, dzieliliśmy się doświadczeniami, spostrzeżeniami i propozycjami lepszych rozwiązań, ale również sprawdzianami czy kartami pracy.
Efekty dla nauczyciela:
• skonfrontowanie teorii z praktyką i wyciągnięcie wniosków
• porównanie zajęć opiekuna i swoich oraz opracowanie wniosków do dalszej pracy
Efekty dla szkoły i ucznia:
• wzbogacanie warsztatu pracy o nowe metody
• doskonalenie zakresu wiedzy na temat prowadzenia lekcji (na temat prawidłowego przebiegu zajęć i sprawną realizację kluczowych elementów)
• właściwe planowanie zajęć i efektywniejsza nauka
Prowadziłam lekcje w obecności opiekuna stażu, innych nauczycieli oraz dyrektora szkoły. Opracowywałam: konspekty, omawiałam i analizowałam przeprowadzone zajęcia w obecności opiekuna, konsultowałam pomysły, szukałam nowych rozwiązań.
Efekty dla nauczyciela:
• uświadomienie sobie swoich słabych i mocnych stron
• konstruowanie wniosków na przyszłość
• bardziej przemyślane i planowane działania podczas lekcji
Efekty dla szkoły i ucznia:
• efektywna realizacja podstawy programowej
• wyższy poziom nauczania
Byłam obserwatorem lekcji otwartych prowadzonych przez metodyka mgr Grzegorza Piątasa:
a) Komiks – połączenie tekstu i obrazka (2018r.),
b) Co wyróżniało życie Skawińskiego? (2019r.),
c) Jak napisać rozprawkę? Przypomnienie motywów i bohaterów literackich (2019r.),
d) Czy wyobrażasz sobie siebie jako bohatera książki „Opowieści z Narnii” C. S. Lewisa? (2020r.).
Gromadziłam interesujące scenariusze i konspekty lekcyjne. Następnie wykorzystując zdobytą wiedzę przeprowadziłam lekcję otwartą: „W obliczu cierpienia - treny Jana Kochanowskiego” w obecności metodyka mgr Grzegorza Piątasa oraz pani wicedyrektor mgr Mirosławy Jurgi.
Efekty dla nauczyciela:
• uświadamianie, że wykonywana przeze mnie praca jest poprawna pod względem merytorycznym
• doskonalenie umiejętności planowania zajęć i ich realizacji
• motywacja do dalszej pracy
• wzbogacanie warsztatu pracy, gromadzenie scenariuszy i konspektów zajęć
Efekty dla szkoły i ucznia:
• podnoszenia jakości pracy szkoły poprzez korygowanie błędów, wprowadzanie nowych pomysłów
• stała współpraca z metodykiem wpłynęła na podnoszenie poziomu nauczania oraz efektywniejsze realizowanie podstawy programowej
4. Przez cały okres pracy w szkole prowadzę dokumentację szkolną zgodnie z obowiązkami nauczyciela i wychowawcy m. in.:
• dziennik elektroniczny
• świadectwa szkolne
• arkusze ocen
• opinie dla ppp
• dokumentację potrzebną w kontaktach z rodzicami np. oświadczenia, zgody, wnioski, zwolnienia
Podczas pracy w szkole wykonuję obowiązki nauczyciela języka polskiego oraz wychowawcy klasy. Prowadzę również zajęcia z terapii pedagogicznej i zajęcia wyrównawcze z języka polskiego. Opracowuję i wykorzystuję różne narzędzia diagnostyczne:
• ankiety np. badające relacje rówieśnicze
• obserwacje
• wywiady, rozmowy
• gotowe testy i zadania
Efekty dla nauczyciela:
• usystematyzowanie i lepsze planowanie pracy
Efekty dla szkoły i ucznia:
• usprawnianie pracy dydaktyczno – wychowawczej
• efektywna realizacja podstawy programowej
5. Przez cały okres stażu poszerzałam swoją wiedzę i umiejętności w tym celu
brałam udział w różnych formach doskonalenia zawodowego: szkoleniach, kursach, spotkaniach i warsztatach: a) szkolenie pt.: ”Zmiany w podstawie programowej języka polskiego” (2017r.) b) szkolenie pt.: „Edukacja zdrowotna – nadwaga, otyłość, zaburzenia odżywania jako czynniki warunkujące zagrożenie dla dzieci i młodzieży” (2018r.) c) szkolenie pt.: „Cyberzagrożenia bezpieczni w sieci” (2018r.) d) doskonalenie pt.: „ Na co zwrócić uwagę, oceniając dłuższe wypowiedzi pisemne uczniów klas VII i VII?” (2019r.) e) doskonalenie pt.: „Jak przygotować ucznia do Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego? Omówienie zmian w regulaminach konkursów” (2019r.) f) kurs pt.: „Zajęcia kreatywne w bibliotece szkolnej –aktywna praca z czytelnikiem” (2020r.) g) szkolenie GWO pt.: „Jak czytać, by przeczytać i odczytać? O trudnej sztuce omawiania lektur w szkole podstawowej” (2020r.) h) spotkanie GWO pt.: „ Między nami od podszewki. Patenty GWO na to, jak zachęcać do czytania, mądrze ćwiczyć i sprawnie planować” (2020r.) i) warsztaty aktorskie w Teatrze Nowym w Poznaniu pt.: „Więcej niż słowo... Uwolnij wyobraźnię dziecka! (2020r.) j) Webinarium pt.: „Odpowiedzialność prawna i dyscyplinarna nauczycieli szkoły i przedszkola” (2020r.) k) Webinarium pt.: „Wzmocnienie roli wychowawcy szkoły i przedszkola” (2020r.) l) szkolenie on-line GWO pt.: „Jak sobie radzić ze stresem?” (2020r.) m) Webinarium pt: „Jak korzystać z sieci wsparcia? - uczeń z doświadczeniem migracji” (2020r.)
Uczestniczyłam w kilkudniowych szkoleniach organizowanych przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie, które odbywały się na Targach Edukacyjnych w Poznaniu w 2020r. Tematem ogólnym Konferencji Ogólnopolskiej była: „Szkoła jutra – dobre relacje, edukacja językowa, kreatywne metody pracy”. Uczestniczyłam m. in. w szkoleniach:
a) „Kreatywne metody pracy powstrzymujące przemoc i budujące relacje” b) „Kultura szkoły w rozwoju szkoły” c) „Szkoła jutra – zamiast hejtu i przemocy budowanie relacji i poczucia wartości” d) „Moja odpowiedzialność w profilaktyce uzależnień” e) „Profilaktyka uzależnień w szkole jutra – czynniki chroniące i czynniki ryzyka” f) „Związki nastolatków – między intymnością, a przemocą” g) „Czego potrzeba uczniom, aby poradzić sobie na studiach? - techniki efektywnego uczenia się” h) „Stres uniemożliwiający uczenie się – jak pomóc uczniom go przezwyciężać” i) „Edukacja historyczna z wykorzystaniem komiksu oraz gier planszowych -warsztaty dla nauczycieli historii w szkole podstawowej” j) „O założeniach i rzeczywistych celach współczesnego doradztwa edukacyjno – zawodowego (czyli dlaczego podczas rekrutacji nikt nie pyta o średnią ocen)” k) „Nowoczesna edukacja i mądry biznes, to recepta na lepszy świat” l) „Techniki wspierające rozwój kompetencji językowych m) „Nastolatek w centrum rozmowy czyli o jakości dialogów międzygeneracyjnych w relacji uczeń – nauczyciel”
Efekty dla nauczyciela:
• możliwość wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami
• zdobywanie wiedzy i umiejętności w zakresie dydaktyczno - wychowawczym
• wzbogacanie warsztatu pracy przez zastosowanie poznanych metod nauczania np. metoda RAFT (rola,adresat,forma,temat), piramida wniosków
• dołączone materiały do szkoleń były pomocą i inspiracją podczas planowania i realizacji lekcji
• zapoznanie się z nowymi pozycjami wydawniczymi na rynku oraz wykorzystanie ich podczas lekcji
Efekty dla szkoły i ucznia:
• uatrakcyjnianie zajęć
• większe zaangażowanie uczniów podczas lekcji, co zwiększa efektywność nauki
• polepszenie jakości pracy nauczyciela oraz zwiększenie osiągnięć uczniów
• dzielenie się zdobytą wiedzą z innymi nauczycielami, ułatwienie pracy dydaktycznej
• poszerzanie oferty edukacyjnej szkoły, wyższy poziom nauczania w szkole oraz lepsze osiągnięcia uczniów

Uczestniczyłam w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli organizowanym przez dyrektora oraz niektórych nauczycieli:
a) szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników administracyjno-biurowych, b) szkolenie jak wzbudzić i utrzymać koncentrację na lekcji, c) kurs z zakresu ochrony danych osobowych, d) szkolenie z zakresu substancji psychoaktywnych i uzależnienia, e) szkolenie „Realizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej”, f) lekcja otwarta z zakresu nauczania specjalnego – zrozumieć niepełnosprawność, g) szkolenie jak zachować się w sytuacji – napastnik w szkole, h) szkolenie w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej, i) warsztaty dla nauczycieli decoupage, j) warsztaty dla nauczycieli na temat współpracy z rodzicami.

Doskonaleniu warsztatu pracy służyły również spotkania w ramach zespołu przedmiotowo - zadaniowego. Spotkania zespołu często miały charakter warsztatowy i służyły korelacji międzyprzedmiotowej. Nauczyciele dzielili się swoją wiedzą np. jedna z nauczycielek przeprowadziła warsztaty na temat Lapbooka, a ja również dzieliłam się doświadczeniami z przeprowadzonej lekcji otwartej obserwowanej przez metodyka. Wspólnie omawialiśmy scenariusze zajęć, imprezy okolicznościowe np. Dzień Patrona Szkoły czy organizację konkursów. Podczas niektórych z tych zebrań omawialiśmy oraz sprawdzaliśmy próbny egzamin ósmoklasisty uczniów naszej szkoły.
Efekty dla nauczyciela:
• poszerzanie wiedzy oraz wzbogacanie warsztatu pracy
• doskonalenie efektów pracy w grupach
• zacieśnienie współpracy z nauczycielami
Efekty dla szkoły i ucznia:
• rzetelne wykonywanie obowiązków nauczyciela i wychowawcy klasy
• podniesienie poziomu i jakości pracy

Samodzielnie na podstawie literatury oraz internetu pogłębiałam wiedzę. Rozbudowałam własny warsztat pracy:
• dokonałam analizy i wybrałam program nauczania
• gromadziłam i aktualizowałam własną bibliotekę przedmiotową np. podręczniki, ćwiczenia, słowniki, karty pracy, dyktanda
• opracowałam oraz uzupełniłam własne zaplecze pomocy dydaktycznych tj. sprawdzianów, testów, kart pracy, plakaty
• sporządziłam scenariusze zajęć, plany pracy, sprawozdania
• stosowałam zróżnicowane metody pracy z uczniem (metody aktywne, indywidualizacja procesu nauczania)
W okresie swojej pracy dokonywałam i systematycznie dokonuję kontroli wyników uzyskiwanych przez uczniów klas, które uczę języka polskiego. W tym celu przystąpiłam do projektu edukacyjnego: „Lepsza szkoła”. Regularnie robię testy sprowadzając wiedzę i umiejętności uczniów, przygotowuję ich do testu ósmoklasisty. Do zebrania wyników i opracowania wniosków wykorzystałam narzędzia udostępnione przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe.
Efekty dla nauczyciela:
• poszerzanie warsztatu pracy o nowe pomysły na metody aktywizujące np. tworzenie grafik, memów, „familiada”, tworzenie własnej gry, dramy i wchodzenie w rolę
• wzbogacanie własnego warsztatu pracy tj. zaplecza dydaktycznego
Efekty dla szkoły i ucznia:
• stosowanie metod, które rozwijają w uczniach samodzielność, kreatywność, poczucie wartości, umiejętność komunikowania się z innymi oraz umiejętność stosowania zdobytej wiedzy w praktyce
• zwiększenie zainteresowania uczniów zajęciami, lepsze i szybsze opanowanie wiadomości i umiejętności
• odpowiednio dobrane podręczniki i efektywna praca podczas lekcji

6. Prowadzone przeze mnie lekcje języka polskiego oraz zajęcia dodatkowe: kółko z języka polskiego, terapia pedagogiczna i zajęcia wyrównawcze były dokumentowane w dzienniku elektronicznym:
• regularnie prowadzona lista realizacji zajęć
• określanie metod i form pracy
• formułowanie oraz umieszczanie: programów pracy, rozkładów zajęć
• ocenianie postępów w nauce, efektywności działań i wyciąganie wniosków do dalszej pracy.
Systematycznie gromadziłam dokumenty mające znaczenie dla podsumowania dotychczasowej pracy. Zbierałam zaświadczenia, listy gratulacyjne, certyfikaty. Opracowywałam sprawdziany, kartkówki, testy, karty pracy, zadania dodatkowe, konspekty lekcji oraz wraz z nauczycielami bloku humanistycznego, aktualizowałam Przedmiotowy System Oceniania. Przygotowywałam plany pracy, które są dokumentacją moich działań. Podczas przygotowywania planów: planu wynikowego z języka polskiego oraz planu pracy wychowawczej oparłam się m. in. na doświadczeniach z ubiegłych lat. Plan lekcji wychowawczych zbudowałam w oparciu o Plan Pracy Szkoły oraz Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny. Dbałam o to, by treści tych dokumentów były skorelowane, bo dzięki temu podejmowane przeze mnie działania wychowawcze były bardziej efektywne.
Efekty dla nauczyciela:
• systematyzowanie i porządkowanie pracy
• analizowanie i dokumentowanie własnych działań, ułatwienie pracy dydaktycznej w przyszłości
Efekty dla szkoły i ucznia:
• skuteczniejsza pomoc uczniom
• celowe i bardziej efektywne działania wychowawcze i dydaktyczne
• łatwiejsze monitorowanie pracy nauczyciela i oceny osiągnięć uczniów

7. Dokonywałam ewaluacji działań, modyfikowałam plany pracy oraz poznawałam inne formy i metody pracy. Wykorzystywałam na bieżąco zdobywaną wiedzę do pracy z uczniami. Miałam okazję uczyć kilka klas na tym samym etapie kształcenia, dzięki temu mogłam porównać pracę uczniów. Dało mi to możliwość wprowadzenia zmian i modyfikacji metod i form pracy np. podział grup w określony sposób, inna realizacja materiału, skrócenie niektórych zadań lub rozwinięcie w zależności od predyspozycji klasy.
Podczas prac zespołów przedmiotowo - zadaniowych wspólnie z innymi nauczycielami języka polskiego zaktualizowaliśmy Przedmiotowe Zasady Oceniania. Dzięki temu szansę na sukces miał każdy uczeń, niezależnie od swoich predyspozycji i możliwości. Uzupełniliśmy kryteria oceniania uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja, dysortografia). Poza tym nowelizacji uległy zasady oceniania prac pisemnych.
Efekty dla nauczyciela:
• usprawnienie pracy dydaktyczno – wychowawczej
• większa satysfakcja z wykonywanej pracy
Efekty dla szkoły i ucznia:
• stwarzanie szans osiągnięcia sukcesu uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce
• wychodzenie naprzeciw oczekiwań i potrzeb uczniów
• wydajniejsza praca nauczyciela
• podnoszenie poziomu pracy nauczyciela

§ 7 ust.2 pkt. 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
1. Swoją pracę wychowawczą rozpoczęłam od rozpoznawania potrzeb i możliwości moich wychowanków. Zapoznałam się z orzeczeniami i opiniami z poradni psychologiczno – pedagogicznej. Podjęłam współpracę z pedagogiem mgr Anetą Szubą, mgr Elżbietą Geisler oraz z psychologiem szkolnym mgr Izabelą Taracha-Pełka. Regularnie w sprawach wychowawczych i edukacyjnych utrzymywałam kontakty z rodzicami – indywidualne oraz przez dziennik elektroniczny.
Efekty dla nauczyciela:
• doskonalenie umiejętności właściwego interpretowania zapisów w opiniach i orzeczeniach
• lepsze i szybsze rozpoznawanie potrzeb uczniów, łatwiejsza praca
Efekty dla szkoły i ucznia:
• trafniejsze i szybsze rozpoznawanie potrzeb uczniów i udzielanie odpowiedniej pomocy,
• wdrażanie wniosków i realizacja wskazań ujętych w opinii ppp przyczynia się do wzrostu efektów uczenia się
• indywidualizacja procesu nauczania, wspieranie dobrych stron uczniów i stymulowanie tych wymagających poprawy
2. Następnie starałam się poznać środowisko dzieci i ich sytuacje rodzinne. Próbowałam jak najlepiej zapoznać się z potrzebami oraz zainteresowaniami swoich uczniów:
• Obserwowałam swoich uczniów w sytuacjach szkolnych oraz pozaszkolnych m. in.: wycieczki, uroczystości szkolne, wyjścia, konkursy.
• Zawsze starałam się ich wspierać i gdy pojawił się jakiś problem rozmawialiśmy o tym podczas godziny wychowawczej.
• W celu stworzenia w klasie przyjaznej, budującej atmosfery opracowałam i realizowałam zajęcia integracyjne (zabawy i różnego typu zadania).
• Sprawowałam nadzór nad uczniami z problemami w zachowaniu i nauce.
• Kontrolowałam postępy i na bieżąco informowałam rodziców o sukcesach lub niepowodzeniach (rozmowy indywidualne, poprzez dziennik elektroniczny lub telefoniczne).
• Starałam się rozmawiać z uczniami na temat powodów niepowodzeń w nauce.
• Organizowałam pomoc koleżeńską dla uczniów słabych.
• Wnioskowałam do dyrektora szkoły o objęcie pomocą psychologiczno - pedagogiczną uczniów tego potrzebujących w opinii mojej i innych nauczycieli.
• Spotykałam się z rodzicami w czasie wywiadówek szkolnych, konsultacji indywidualnych, a także służyłam pomocą telefonicznie poza godzinami swojej pracy.
Nawiązałam z nimi współpracę:
• Zapoznałam rodziców z planem wychowawczym, Statutem szkoły, wymaganiami edukacyjnymi z poszczególnych przedmiotów szkolnych.
• Omawiałam też problematykę uzależnień. Wyjaśniłam konsekwencje palenia papierosów, nadużywania alkoholu oraz brania narkotyków.
• Włączałam rodziców uczniów swojej klasy do organizacji przygotowań uroczystości klasowych jak Dzień Kobiet czy Wigilia klasowa. Rodzice byli zaangażowani również w szkolnej imprezie w 2018 r. XII Festyn Rodzinny „Baw się razem z nami”.
• Rozwijając zainteresowania uczniów zaprosiłam rekonstruktora historycznego mgr Adriana Pawelskiego oraz zorganizowałam spotkanie dwóch klas z nim. Pan Adrian był ojcem jednej z moich uczennic.

Efekty dla nauczyciela:
• poznanie środowiska podopiecznych , lepsze zrozumienie ich oczekiwań, potrzeb i trudności
• wsparcie ze strony pedagoga, psychologa
• współpraca z rodzicami to efektywniejsza i łatwiejsza praca
Efekty dla szkoły i ucznia:
• szybsza i efektywniejsza pomoc, zwłaszcza uczniom ze specyficznymi trudnościami w nauce
• usprawnienie pracy dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej
• szkoła jest bardziej przyjazna dla uczniów i rodziców
• aktywizowanie rodziców na rzecz szkoły

3. Współpracowałam z pedagogiem, psychologiem, rodzicami, innymi nauczycielami, kontaktowałam się również w sprawie moich podopiecznych z logopedą oraz pielęgniarką szkolną. Podczas wykonywanej pracy wspólnie wspomagaliśmy rozwój uczniów, głównie z trudnościami edukacyjnymi oraz wychowawczymi:
• Analizowałam na bieżąco zachowanie, frekwencję oraz postępy w nauce uczniów. Podjęłam się działań „naprawy frekwencji” uczennicy z klasy w której jestem wychowawcą. Wspólnie z pedagogiem szkolnym podjęłyśmy się działań pomocy jednej z uczennic. Zgłosiłyśmy problemy związane z absencją do Ośrodka Pomocy Społecznej, poinformowaliśmy o braku kontaktu z rodzicami oraz problemami z nieusprawiedliwionymi godzinami. Działania szkoły przyniosły zamierzone efekty. Obecnie uczennica uczęszcza regularnie do szkoły, a z matką dziecka kunktuję się telefonicznie lub poprzez rozmowy indywidualne w szkole. Został przydzielony asystent rodziny mgr Karolina Mazurkiewicz z którym jestem w stałym kontakcie.
• Podczas godzin z wychowawcą braliśmy udział w projekcie „Bieg po zdrowie”. Rozmawialiśmy oraz realizowaliśmy tematy związane z różnymi zagrożeniami charakterystycznymi dla wieku rozwojowego uczniów m. in. uzależnienia, hejt, nękanie, pornografia, samookaleczenie itp. Przez cały okres swojej pracy podejmowałam się działań profilaktycznych oraz diagnozowaniem problemów opiekuńczo-wychowawczych. Starałam się w miarę swoich możliwości pomóc oraz przede wszystkim ukazywać uczniom skutki niebezpiecznych działań.
• Organizowałam pomoc dla niektórych uczniów potrzebujących. Wraz z samorządem uczniowskim oraz szkolnym kołem PCK uczestniczyłam w pakowaniu produktów na „szlachetną paczkę”. Pomogłam w zorganizowaniu nieodpłatnych obiadów do uczennicy z klasy w której jestem wychowawcą.
• Korzystałam z pomocy innych wychowawców, psychologa, pedagoga i pielęgniarki szkolnej. Przeprowadziłam różne rozmowy oraz konsultacje np. podczas pisania opinii do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, Ośrodka Pomocy Społecznej. Zaprosiłam pedagoga szkolnego mgr Elżbietę Geisler , która przeprowadziła lekcję na temat nadpobudliwości oraz budowania relacji rówieśniczych (byłam obecna podczas lekcji).
Efekty dla nauczyciela:
• stawianie sobie nowych celów i wyzwań w czasie stażu
• wsparcie i efektywniejsze rozwiązywanie bieżących problemów
• usprawnienie pracy dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej
• nowe doświadczenia oraz podniesienie kompetencji zawodowych
Efekty dla szkoły i ucznia:
• skorelowanie działań pracowników szkoły
• skuteczna i szybka pomoc
• podniesienie jakości pracy szkoły

4. Uwzględniałam potrzeby rozwojowe uczniów oraz problemy środowiska lokalnego w swojej pracy:
• Przeprowadziłam w zakresie nauczanego przedmiotu testy diagnozujące tzw. „na wejście” dla klas czwartych. Dzięki temu łatwiej było mi zaplanować pracę z konkretną grupą (klasą), a nawet konkretnymi osobami.
• Dostosowałam metody, formy pracy, wymagania edukacyjne do możliwości uczniów ze specyficznymi trudnościami (jasne polecenia, krótkie odpowiedzi, wprowadzenie testów, pracowanie na konkrecie, odpowiedzi na podstawie przykładów).
• Współpracowałam z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną i jako nauczyciel języka polskiego oraz wychowawca pisałam opinie na temat wychowanków. Brałam również udział w spotkaniu z pedagogiem z poradni w sprawie indywidualizacji ścieżki nauczania jednego z uczniów, który uczęszcza na zajęcia z terapii pedagogicznej, którą prowadzę. Określałam jego funkcjonowanie podczas zajęć oraz efekty pracy terapii pedagogicznej .
• Podjęłam współpracę z Ośrodkiem Pomocy Społecznej i miałam stały kontakt z asystentem rodziny jednej z moich wychowanków mgr Karoliną Mazurkiewicz.
• Uczestniczyłam w spotkaniu prowadzonym przez kuratora sądowego, którym jest pracownik naszej szkoły Alicja Geisler. Dowiedziałam się na czym polega praca kuratorów i jaki jest zakres realizowanych zadań.
• Zainicjowałam spotkanie uczniów z policją, która przeprowadziła rozmowy m. in. na temat wyłudzenia pieniędzy, bezpieczeństwo w czasie ferii zimowych.
• Starałam się przez okres swojej pracy zrozumieć zagrożenia współczesnej młodzieży i dzieci. W tym celu brałam udział w szkoleniach poświęconych problemom uzależnień np. „Cyberzagrożenia” oraz „Edukacji zdrowotnej: nadwaga, otyłość, zaburzenia odżywiania”. Nabytą wiedzę wykorzystywałam w swojej pracy poprzez liczne rozmowy ze swoimi uczniami głównie podczas godzin wychowawczych.
• Organizowałam dla chętnych uczniów nieodpłatne zajęcia dodatkowe z języka polskiego w latach 2017/2018, podczas których przygotowywałam uczniów do konkursów, rozmawialiśmy na różne tematy m. in. problemy rówieśnicze, lektury, historia.
• Diagnozowałam i ustalałam formy pomocy uczniom tego wymagającym np. zajęcia wyrównawcze, zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne, zajęcia terapeutyczne z psychologiem.
• Przez okres kilku lat wspólnie z klasą w której jestem wychowawcą organizowaliśmy imprezy klasowe np.:Andrzejki, Mikołajki, Dzień Kobiet.
• Udałam się z uczniami do filii Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w celu promocji czytelnictwa i zapoznania wychowanków z zasadami korzystania z dostępnych zasobów.
• Współorganizowałam wyjścia na spektakle do teatru objazdowego, które odbywały się w Nok-u.
• Organizowałam i współorganizowałam wycieczki: do kina, do laboratorium nauki w Poznaniu, na Targi Edukacyjne na konferencję Cyberzagrożenia -bezpieczni w sieci, do Chalina na warsztaty astronomiczne oraz do Torunia.
• Wspólnie z uczniami zaangażowaliśmy się w akcję zbiórki zniczy dla poległych organizowane przez szkolne koło PCK. Wzięliśmy udział w akcji sprzątania grobów i zapaliliśmy znicze w miejscach pamięci w Nowym Tomyślu. Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem kibiców Lecha Poznań uczniowie zaangażowani w porządkowanie grobów otrzymali pamiątkowe naklejki i smycze.

Efekty dla nauczyciela:
• poznanie możliwości, ograniczeń, zainteresowań uczniów i wytworzenie więzi między nimi i nauczycielem
• doskonalenie swoich umiejętności jako wychowawca
• eliminowanie niewłaściwych zachowań
• prawidłowe rozplanowanie prac
Efekty dla szkoły i ucznia:
• zacieśnienie więzi i integracja zespołu klasowego
• zindywidualizowanie nauczania uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi, co dało większą motywację do pracy i lepsze efekty nauki
• poniesienie jakości kształcenia
5. Uaktywniałam środowisko szkolne i środowisko lokalne na rzecz rozwiązywania problemów społecznych, cywilizacyjnych, ekologicznych:
• Podjęłam się współpracy z samorządem uczniowskim już w 2017r. Byłam jednym z opiekunów w latach 2018/2019r. Pomagałam w zorganizowaniu apelu z okazji DEN w 2017 i 2018 r. oraz byłam jednym ze współorganizatorów dyskoteki szkolnej latach 2018 i 2019.
• Wraz z moimi wychowankami włączaliśmy się do akcji o charakterze ekologicznym np. Sprzątanie Świata, Dzień Ziemi. Podczas godzin wychowawczych realizowaliśmy tematykę związaną z ekologią i wykonywaliśmy projekty np. „Nie rzucaj śmieci jak leci”.
• Włączałam swoich uczniów do akcji o charakterze charytatywnym: opatrunek na ratunek, daj pan szczoteczkę, Wigilia dla ubogich, pełna miska, zbiórka czekolad dla ubogich, Góra Grosza itp.
• Uczestniczyliśmy z uczniami w spotkaniu autorskim zorganizowanym przez Bibliotekę Publiczną z Kaliną Jerzykowską o Kornelu Makuszyńskim.
• Wraz z klasą braliśmy udział w Obchodach Dnia Bezpiecznego Internetu. Wykonywaliśmy zaplanowane projekty podczas tych dni.
Efekty dla nauczyciela:
• podniesienie jakości swojej pracy
• zacieśnienie współpracy z innymi nauczycielami
Efekty dla szkoły i ucznia:
• uwrażliwianie uczniów na potrzeby innych
• uczenie postaw i odpowiedzialności
• kreowanie pozytywnego wizerunku szkoły
6. Współorganizowałam, zachęcałam i przygotowywałam uczniów do konkursów i uroczystości szkolnych :
• Byłam organizatorem Dnia Patrona Szkoły w 2018 r. Przygotowałam scenariusz przedstawienia oraz wymyśliłam zadania, które inne klasy miały wykonywać podczas lekcji języka polskiego w tym dniu.
• Jako wychowawca klasy przygotowywałam uczniów do różnych projektów np. występów podczas Szkolnego Karaoke – Kuźnia Talentów, udzielałam się podczas Dnia Sportu Szkolnego, XII Festynu Rodzinnego „Baw się razem z nami”.
• Jako nauczyciel języka polskiego byłam odpowiedzialna za przygotowywanie uczniów do konkursów np. Konkursy Recytatorskie, Konkurs Teatralny, Szkolny Konkurs Ortograficzny, Gminny Konkurs Ortograficzny.
• Współorganizowałam Konkurs Recytatorski w 2018r. oraz uczestniczyłam w pracach komisji konkursowej.
• Byłam jednym z nauczycieli nadzorujących oraz sprawdzających Wojewódzki Konkurs z Języka Polskiego w 2018r.
• Zachęcałam swoich wychowanków do wzięcia udziału w Konkursie Senatoryjnym „List do Taty” w 2019r. Podczas podsumowania Senator Jan Filip Libicki osobiście przybył na spotkanie z uczestnikami konkursu oraz wręczył dyplomy i drobne nagrody rzeczowe w dowód uznania, a ja otrzymałam list gratulacyjny.
• Zorganizowałam oraz przeprowadziłam Konkurs Recytatorski podczas nauczania zdalnego w 2020 r.
Efekty dla szkoły i ucznia:
• rozwijanie kompetencji: rozwijanie umiejętności organizowania imprez szkolnych
• zacieśnienie współpracy z nauczycielami i pracownikami szkoły
Efekty dla szkoły i ucznia:
• rozwijanie zainteresowań uczniów
• rozwijanie kreatywności i pomysłowości dzieci
• zaprezentowanie przez młodych ludzi własnych talentów i umiejętności
• kreowanie pozytywnego wizerunku szkoły
• promowanie szkoły w środowisku lokalnym
• wzmocnienie komunikacji interpersonalnej pomiędzy uczniami

§ 7 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
1. W pracy dydaktycznej i wychowawczej posługiwałam się technologią informacyjną oraz komunikacyjną. Wykorzystywałam znajomość obsługi komputera w pracy.
• W trakcie stażu prowadziłam dziennik elektroniczny, gdzie dokumentowałam swoją codzienną pracę. Wykorzystywałam go również m.in. do kontaktów z rodzicami.
• Wykorzystywałam znajomość obsługi komputera podczas przygotowania dokumentów, m. in. planu rozwoju zawodowego, konspektów zajęć, sprawdzianów.
• Przygotowując się do wykonywania pracy wykorzystywałam komputer np. pomoce dydaktyczne , gazetki ścienne, ogłoszenia, informacje dla rodziców.
• Na bieżąco korzystałam z internetu, gdzie znajdowałam wiele informacji i materiałów dotyczących awansu, edukacji, oświaty, ciekawych metod prowadzenia zajęć. Korzystając z wyszukiwarek internetowych, szukałam informacji dotyczących lekcji, metod pracy, awansu zawodowego.
• Pisałam sprawozdania na stronę internetową szkoły m. in. z wycieczek (do kina, na Targi Edukacyjne, do Chalina, do Laboratorium Nauki w Poznaniu), spotkań (spotkanie autorskie z mgr Kaliną Jerzykowską o Kornelu Makuszyńskim, rekonstruktorem historycznym mgr Adrianem Pawelskim), ciekawostek (Czytanie poezji polskiej z okazji odzyskania przez Polskę niepodległości).
• Często korzystałam z multimedialnych wersji podręczników i zeszytów ćwiczeń GWO np. podczas lekcji wyświetlając na tablicy interaktywnej: zadania, udostępniane fragmenty filmów, słuchowiska, obrazy oraz omawiane teksty.
• Podczas lekcji chętnie pracowałam z wykorzystaniem platformy edukacyjnej e-podreczniki.pl , wykorzystywałam znalezione tam: zdjęcia np. autorów omawianych dzieł czy przedmiotów m.in. Pomnik Syrenki na Powiślu podczas opisu rzeźby . Podczas omawiania tematów z gramatyki wykorzystywałam gotowe: zadania, quizy, testy czy filmiki tematyczne.
• Korzystałam z encyklopedii i słowników multimedialnych np. Encyklopedii Multimedialnej PWN. Wykorzystywałam słownik języka polskiego, by wyjaśnić np. terminy literackie. Skorzystałam podczas lekcji z poradni językowej czytając najnowsze porady dotyczące języka polskiego czy ciekawostek umieszczonych na stronie internetowej.
• Pomocne w mojej pracy były zasoby portalu edukacyjnego wsip.pl skorelowanego z podręcznikiem. Wykorzystywałam dostępne materiały zgodnie z tematyką zajęć np. podczas tematu dotyczącego tolerancji skorzystałam z filmu ilustrującego piosenkę „Masz prawo być innym”. Omawiając postać słynnych pisarzy np. Jana Kochanowskiego skorzystałam z dostępnych prezentacji, filmu i zdjęcia.
• W trakcie trwania stażu zorganizowałam podczas godziny wychowawczej klasowy dzień DBI (Dzień Bezpiecznego Internetu) w formie gry zdalnej Kahoot! Uczniowie dowiadywali się i utrwalali sobie jak bezpiecznie korzystać z internetu.
• Używałam strony i aplikacji Kahoot! podczas lekcji języka polskiego. Uczniowie chętnie tworzyli własne quizy dotyczące lektury np. „Ania z Zielonego Wzgórza”.
• Propagowałam wśród uczniów portale poświęcone językowi polskiemu: http://sjp.pwn.pl/-słownik,
http://www.interklasa.pl/
http://eduseek.interklasa.pl/przedmioty/polski/
Uczniowie korzystali z wielu pomocnych informacji dotyczących języka polskiego. Wykorzystywali podczas pracy w domu np. ciekawostki z biografii twórców literatury współczesnej, powtarzali materiał i rozwiązywali: krzyżówki, gry, testy.
• Często przygotowywałam prezentacje multimedialne na określony temat do lekcji. Dokumentację stażu również chcę przedstawić w formie prezentacji multimedialnej.
Efekty dla nauczyciela:
• atrakcyjne i trwałe pomoce dydaktycznego
• systematyczne powiększanie swojej bazy materiałów
• sprawna komunikacja z uczniami i rodzicami
Efekty dla szkoły i ucznia:
• wykorzystywanie ciekawych metod podczas zajęć, przełamywanie rutyny
• atrakcyjne zajęcia i wiedza zdobywana w ciekawy sposób
• uzyskiwanie wiadomości w łatwy i dostępny sposób
• zainteresowanie uczniów, wzbudzanie ich aktywności podczas zajęć
2. Udoskonalałam swoje umiejętności wykorzystania technologii komputerowej i informacyjnej.
• Poszerzałam swoją wiedzę z zakresu technologii komputerowych m. in zarejestrowałam się w „Sieci współpracy i samokształcenia ODN-u”. Korzystam z udostępnianych zasobów: artykułów, scenariuszów lekcji oraz zadań. Sama również umieszczam tam swoje pliki m. in. udostępniłam swoją pracę dyplomową z psychologii dziecka : „Studium przypadku – przypadek Adriana”.
• Chętnie brałam udział w kursach i szkoleniach on-line:
a)Webinarium „Odpowiedzialność prawna i dyscyplinarna nauczycieli szkoły i przedszkola” (2020r.) , b) Webinarium pt.: „Wzmocnienie roli wychowawcy szkoły i przedszkola” (2020r.) , c) szkolenie on-line GWO pt.: „Jak sobie radzić ze stresem?” (2020r.), d) Webinarium pt: „Jak korzystać z sieci wsparcia? - uczeń z doświadczeniem migracji” (2020r.).

• Realizuję studia podyplomowe on-line z zakresu historii organizowane przez Uczelnię Nauk Społecznych w Łodzi.
• Śledziłam na bieżąco stronę MEN oraz wykorzystywałam portale edukacyjne w samokształceniu głównie: http://www.profesor.pl oraz http://www.literka.pl; wyszukiwałam i czytałam materiały, artykuły, publikacje dla nauczycieli. Korzystałam również z portalu: http://www.scholaris.pl/ , który jest Internetowym Centrum Zasobów Edukacyjnych.
• W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od 25 marca 2020 roku prowadziłam zajęcia zdalne. Korzystając z usługi Microsoft Teams prowadziłam lekcje on-line dla klas V-VI. Uczestniczyłam również w radzie on-line oraz przeprowadziłam wideo konferencję z innymi nauczycielami w sprawie konkretnych wychowanków.
• Opublikowałam swoje sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na portalu Edux.pl oraz na grupie Awans zawodowy nauczyciela - MIANOWANIE na Facebooku.
Efekty dla nauczyciela:
• udoskonalenie umiejętność obsługi komputera
• uzyskiwanie wiadomości w łatwy i dostępny sposób
• inspirowanie do dalszej pracy
• poszerzanie wiedzy dzięki udziałom w różnych formach kształcenia
• uaktualnianie informacji dotyczących oświaty i przepisów
Efekty dla szkoły i ucznia:
• efektywniejsza i bardziej świadoma praca
3. Podczas zajęć lekcyjnych uczniowie często wykorzystywali komputer.
• Prezentowali wykonane wcześniej prezentacje multimedialne np. dotyczące jakiegoś zagadnienia, przerabianej lektury, bohatera literackiego. Często uczniowie sami inicjowali możliwość wykonania takiego zadania.
• Uczniowie mieli też możliwość korzystania z materiałów edukacyjnych oferowanych przez wydawnictwo WSiP lub GWO w internecie podczas pracy w domu np. multipodręcznik, elektroniczny zeszyt ćwiczeń.
Efekty dla nauczyciela:
• łatwiejsza i wygodniejsza praca
Efekty dla szkoły i ucznia:
• pokonywanie barier technologicznych
• lepsze efekty nauki

§ 7 ust.2 pkt. 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.
1. Realizowałam zadania opiekuńczo - wychowawczych podczas pracy z uczniami.
• Wdrażałam zasady bezpiecznego zachowania się podczas lekcji poprzez napisanie i omówienie z uczniami regulaminu sali lekcyjnej. Wszyscy uczniowie podpisali regulamin, który został powieszony w naszej sali lekcyjnej. W razie takiej konieczności wracaliśmy do niego, by jeszcze raz przeczytać zasady, które nas obowiązują.
• Zapoznałam uczniów z zasadami bezpiecznego zachowania się podczas sprawowania opieki na boisku szkolnym, podczas wycieczek, imprez klasowych i szkolnych.
• Objęłam pomocom uczniów z trudnościami w nauce poprzez organizowanie pomocy koleżeńskiej i organizowanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej.
• Objęłam nadzorem uczniów szczególnie uzdolnionych, poprzez motywowanie ich do poszerzania wiedzy, zachęcania do udziału różnych konkursach, zajęciach kształtujących kreatywność oraz namawiałam do pisania do gazetki szkolnej „Bez umiaru”.
• Przez cały okres swojej pracy starałam się aktywizować uczniów, tak by uczeń był kreatorem. Stosowałam różne metody aktywizujące np. tworzenie grafik, memów.

Efekty dla nauczyciela:
• jasne i spisane zasady do których się wraca
• lepszy kontakt z uczniami
Efekty dla szkoły i ucznia:
• wzmocnienie oddziaływań wychowawczych
• zapewnienie bezpieczeństwa
2. Aktualizowanie i systematyczne pogłębianie wiedzy z zakresu pedagogiki , psychologii i dydaktyki .
• Wiedzę z zakresu psychologii i pedagogiki oraz dydaktyki nabyłam w szczególności podczas studiów magisterskich, ponieważ wybrałam specjalność nauczycielską. Przez okres około dziesięciu lat pracy z dziećmi, regularnie starałam się poszerzać swoją wiedzę sięgając do literatury fachowej z zakresu wybranych zagadnień. W latach 2015-2016 realizowałam studia podyplomowe: psychologia dziecka na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu. Natomiast podczas realizacji stażu swoją wiedzę wciąż poszerzałam oraz nabywałam nowe kompetencje.
• Brałam udział w szkoleniach z zakresu psychologii na przykład : „Jak wzbudzić i utrzymać koncentrację na lekcji?”, „Neurodydaktyka – nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi”.
• Uczestniczyłam w kilkudniowych szkoleniach organizowanych przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie, które odbywały się na Targach Edukacyjnych w Poznaniu w 2020r. Tematem ogólnym Konferencji Ogólnopolskiej była: „Szkoła jutra – dobre relacje, edukacja językowa, kreatywne metody pracy”. Uczestniczyłam m. in. w szkoleniach:
a) „Kreatywne metody pracy powstrzymujące przemoc i budujące relacje”
b) „Kultura szkoły w rozwoju szkoły”
c) „Szkoła jutra – zamiast hejtu i przemocy budowanie relacji i poczucia wartości”
d) „Moja odpowiedzialność w profilaktyce uzależnień”
e) „Profilaktyka uzależnień w szkole jutra – czynniki chroniące i czynniki ryzyka”
• Często korzystam z zebranych materiałów oraz wiedzy znajdującej się na stronach internetowych, biblioteki szkolnej oraz biblioteki pedagogicznej.
• Uczestniczyłam w radach szkoleniowych i warsztatach organizowanych m. in. przez pracowników naszej szkoły:
a) warsztaty „Realizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej”
b) lekcja otwarta z zakresu nauczania specjalnego – „Zrozumieć niepełnosprawność”
c) szkolenie jak zachować się w sytuacji – napastnik w szkole
d) szkolenie w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej
e) warsztaty dla nauczycieli decoupage
f) warsztaty dla nauczycieli na temat współpracy z rodzicami

Efekty dla nauczyciela:
• nabywanie nowych kompetencji
• zacieśnienie współpracy z innymi nauczycielami
Efekty dla szkoły i ucznia:
• dzielenie się wiedzą z innymi nauczycielami, wymiana doświadczeń
• przyjemniejsza i efektywniejsza praca
3. W ciągu kilku lat nabyłam kompetencje pedagogiczne, które rozszerzałam i wykorzystywałam.
• Podczas całego czasu trwania stażu starałam się tak planować i realizować postawione sobie zadania dydaktyczne, aby uwzględnić w dużej mierze problematykę zadań wychowawczych i opiekuńczych nauczyciela oraz wychowawcy.
• Podczas trwania stażu w latach 2017 - 2020 byłam wychowawcą obecnej klasy 6 c. Starałam się w szczególności poznać swoich wychowanków oraz ich otoczenie. W miarę możliwości realizowałam pomoc np. podejmowałam współpracę z pedagogiem i psychologiem w sprawie poszczególnych uczniów oraz zgłaszałam problemy oraz współpracowałam z odpowiednimi instytucjami np. Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
• Dostosowywałam metody pracy do zainteresowań i predyspozycji uczniów tak, aby rozwijać ich kreatywność np. przez wykonanie gry planszowej wg swojego pomysłu czy komiksu sytuacyjnego.
• Stosowałam metody aktywizujące jak przedstawienie scenek czy odegranie roli. Starałam się, aby uczniowie kształtowali swój rozwój społeczny i emocjonalny.
• Wykorzystywałam różne metody nauczania np. ćwiczenia interaktywne w LearningApps i wordwall.net.
Efekty dla nauczyciela:
• nabywanie nowych kompetencji
• łatwiejsza praca
Efekty dla szkoły i ucznia:
• rozbudzanie ciekawości poznawczej
• edukacja przez zabawę
• rozwijanie uzdolnień uczniów

§ 7 ust.2 pkt. 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
1. Podczas trwania stażu zapoznałam się z aktami regulującymi awans zawodowy oraz na bieżąco śledziłam zmiany w prawie oświatowym.
• Karta Nauczyciela
• Ustawa o Systemie Oświaty
• Rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
2. Poznałam zasady funkcjonowania, organizacji i zadań szkoły. Analizowałam dokumentację szkolną:
• Statut Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Skłodowskiej Curie
• Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania
• Koncepcja pracy szkoły
• Szkolny program wychowawczo - profilaktyczny
3. Brałam udział w napisaniu oraz modyfikacji dokumentów prawa wewnątrzszkolnego:

• Współopracowanie Przedmiotowego Systemu Oceniania w oparciu o podstawę programową nauczania języka polskiego oraz Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania
• Współpracowałam w tworzeniu Planu Pracy Szkoły – harmonogramu konkursów i imprez szkolnych
• brałam udział w spotkaniach rady pedagogicznej

Efekty dla nauczyciela:
• zwiększenie świadomości w zakresie prawa oświatowego
• rzetelniej wykonywana praca
• uczestnictwo w radach pedagogicznych umożliwiło mi poznanie zarządzeń dyrektora i wdrażanie ich w życie
Efekty dla szkoły i ucznia:
• dostosowanie swoich działań do potrzeb i wymagań szkoły
• osiąganie większej efektywności w pracy wychowawczo - dydaktycznej

PODSUMOWANIE

W napisanym przeze mnie sprawozdaniu starałam się przedstawić działania, które podejmowałam w celu osiągnięcia własnej satysfakcji z wykonywanej pracy, a także pośrednio spełnić wymogi i uzyskać stopień nauczyciela mianowanego.
Realizując poszczególne zadania postawione sobie wcześniej w planie rozwoju, poczyniłam wielki krok do przodu jako nauczyciel – wychowawca – organizator. Jestem zadowolona z poczynionych postępów. Uświadomiło mi to, że stać mnie na dużo więcej, dając mi pewności siebie w podejmowaniu różnych decyzji także życiowych. Jestem młodym nauczycielem stawiającym sobie duże wymagania. Praca w zawodzie nauczyciela pozwala mi realizować się zawodowo i prywatnie. Myślę, że to jet bardzo ważne jak traktuje się swój zawód. Wykonywana praca daje satysfakcję, gdy lubi się to, co się robi. Miałam szczęście spotkać wielu wspaniałych nauczycieli pełnych pasji, od których mogłam się wielu rzeczy nauczyć. Mam nadzieję, że wykonywane przeze mnie zadania udowodniły, że praca stanowi ważną część mojego życia i nie kończy się z dzwonkiem ostatniej lekcji.
Chciałabym zwrócić uwagę, że wiele zadań zostało wykonanych bez wcześniejszego ujęcia w planie rozwoju zawodowego. W pracy z dziećmi nigdy nie można wszystkiego przewidzieć, czasami trzeba „podążać za dzieckiem”. Pracując w szkole wiem, że cały czas muszę się rozwijać, dokształcać, udzielać społecznie, rozmawiać i umieć słuchać swoich podopiecznych.
Mam nadzieję, że kolejne lata mojej pracy będą jeszcze bardziej bogatsze w nowe doświadczenia i przyniosą mi równie wiele satysfakcji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.