X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44547
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego starającego się o uzyskanie stopnia nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

Lp Zadania Sposób realizacji Terminy Dowody realizacji
1. Poznanie procedury
awansu zawodowego. - Wyszukiwanie i analiza przepisów prawa oświatowego oraz informacji dotyczących awansu zawodowego (ustawy, rozporządzenia). IX – X 2017r.
2. Odbycie stażu
dotyczącego awansu
zawodowego. - Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
- Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
- Dokumentowanie realizacji planu rozwoju
zawodowego.
- Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. IX.2017r.

IX.2017r.

Okres stażu

V. 2020r. - Wniosek o
rozpoczęcie stażu.
- Plan rozwoju
zawodowego.
- Dokumentacja.

- Sprawozdanie z
realizacji planu.
3. Przeprowadzenie
analizy własnej pracy. - Hospitacje zajęć przez dyrektora.
- Ewaluacja i samoocena hospitowanych
zajęć. Okres stażu.

Okres stażu. - Harmonogram
spotkań.
- Scenariusze zajęć.
4. Samodzielne lub przez
udział w różnych
formach doskonalenia zawodowego pogłębianie
swojej wiedzy i
umiejętności
zawodowych.
- Uczestniczenie w różnych formach wewnętrznego i zewnętrznego doskonalenia zawodowego (rady szkoleniowe, konferencje metodyczne, warsztaty, kursy).
- Systematyczne śledzenie literatury metodycznej i dydaktycznej, korzystanie
z zasobów biblioteki własnej, przedszkolnej i portali internetowych.
- Tworzenie własnego warsztatu pracy,
materiałów dydaktycznych, dekoracji sali. Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu

- Zaświadczenia.

- Wykaz interesujących
książek.
- Wykaz stron
internetowych.

- Materiały, pomoce,
zdjęcia
5. Czynny udział w
tworzeniu dokumentacji
przedszkola. - Dokonywanie wpisów do dziennika zajęć.
- Opracowanie i realizowanie planu współpracy ze środowiskiem lokalnym i
rodzinnym.
- Założenie i prowadzenie teczek obserwacji dziecka.
- Pisanie miesięcznych planów pracy dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawczej.
- Okresowe diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych wychowanków.
- Pisanie protokołów.
Inne. Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu -Dzienniki zajęć.

- Plany współpracy.

-Teczka obserwacji dzieci.
- Plany pracy.

- Semestralne
sprawozdania.

-Protokoły Rad Pedagogicznych
6 Wykorzystywanie
nowatorskich metod i
form pracy. - Stosowanie w pracy metod aktywizujących innowacyjnych np. ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, dziecięca matematyka
prof. Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej, metody badawcze itp.
- Zaangażowanie się w projektowanie i urządzenie kącików plastycznych eksponujących różne techniki plastyczne
stosowane przez dzieci – wystawy prac plastycznych.
- Uczestniczenie w konkursach
przedszkolnych, wystąpieniach,
festiwalach, spartakiadach, akcjach. -
Rozwijanie zdolności muzycznych, plastycznych, recytatorskich i tanecznych dzieci. Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu - Scenariusze zajęć

Zdjęcia, prace plastyczne dzieci

- Zaświadczenia
7. Wykonywanie czynności
dodatkowych. - Prowadzenie tablicy informacyjnej dla rodziców.
- Przygotowywanie i prowadzenie uroczystości przedszkolnych. Okres stażu - Potwierdzenie
Dyrektora
przedszkola.
- Scenariusze
uroczystości. Zdjęcia
8. Współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym - Opracowanie planu współpracy z rodzicami.
- Prowadzenie spotkań grupowych z rodzicami.
- Pedagogizacja rodziców.
- Konsultacje indywidualne z rodzicami.
- Informacje dla rodziców o zamierzeniach dydaktyczno-wychowawczych na tablicy ogłoszeń.
- Organizacja imprez okolicznościowych dla rodziców, dziadków – przygotowywanie programów artystycznych i dekoracji.
- Włączanie rodziców do organizowania i współuczestnictwa w uroczystościach przedszkolnych.
- Opracowanie planu współpracy ze środowiskiem lokalnym.
- Organizowanie wycieczek do różnych instytucji i miejsc np. Biblioteka, Urząd Gminy, poczta, sad itp.
- Zapraszanie do przedszkola przedstawicieli poszczególnych zawodów np. strażak, policjant itp.
- Współpraca z instytucjami wspomagającymi pracę wychowawczą i opiekuńczą, szczególnie z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną. - Współpraca z logopedą. Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu

- Plan współpracy

- Adnotacje w dzienniku
- Lista obecności.

- Scenariusze
uroczystości, zdjęcia.

- Plan współpracy

- Adnotacje w dzienniku

§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
Lp. Zadania Sposób realizacji Terminy Dowody realizacji
1. Organizowanie
warsztatu pracy przy użyciu techniki
komputerowej. - Wykonywanie środków dydaktycznych za pomocą komputera.
- Opracowywanie dokumentów, sprawozdań, scenariuszy hospitacji, planów miesięcznych korzystając z komputera.
- Przygotowywanie ogłoszeń, dyplomów, zaproszeń, podziękowań przy użyciu komputera.
- Gromadzenie niezbędnych przepisów o światowych z Internetu.
- Wykorzystywanie w pracy encyklopedii multimedialnych i Internetu.
- Korzystanie z internetowych publikacji innych nauczycieli odbywających staż. Okres stażu

Na bieżąco

Okres stażu

Na bieżąco

Okres stażu

Okres stażu - Zdjęcia, pomoce dydaktyczne.

- Dokumentacja, sprawozdania, scenariusze, plany.
- Wzór dyplomu, zaproszenia, podziękowania.
2. Wykorzystywanie nośników audiowizualnych w trakcie pracy. - Uzupełnianie i wzbogacanie własnego zestawu pomocy dydaktycznych (płyty CD, VCD I DVD – wykorzystywanie ich w pracy z dziećmi.
- Relacjonowanie ważnych wydarzeń przedszkolnych za pomoc ą aparatu cyfrowego. Okres stażu

Okres stażu -Płyty DVD, VCD i CD.
- Potwierdzenia Dyrektora przedszkola.
- Zdjęcia.

§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Lp. Zadania Sposób realizacji Terminy Dowody realizacji
1. Opracowywanie i udostępnianie do wykorzystania przez innych nauczycieli materiałów dydaktycznych. - Wzbogacanie biblioteki przedszkolnej.
- Udostępnianie koleżankom swojego warsztatu pracy – scenariusze zajęć, pomoce dydaktyczne. Okres stażu

Okres stażu Potwierdzenie Dyrektora przedszkola.
2. Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami. - Nawiązanie współpracy z innymi nauczycielami.
- Wspólne rozwiązywanie problemów (podejmowanie decyzji, opracowywanie dokumentów).
- Dzielenie się z koleżankami wiedzą zdobytą na kursach i szkoleniach.
- Udostępnianie swoich opracowań, materiałów ze szkoleń.
- Polepszenie współpracy i wymiany doświadczeń. Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu - Potwierdzenie współpracy przez innych nauczycieli.
- Potwierdzenie Dyrektora przedszkola.
3. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli. - Zaprezentowanie innowacyjnych metod pracy z dziećmi.
- Nawiązanie współpracy z innymi nauczycielami. Okres stażu

Okres stażu - Scenariusze.
- Lista obecności nauczycieli.
- Potwierdzenie Dyrektora przedszkola.

§ 8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
Lp. Zadania Sposób realizacji Terminy Dowody realizacji
1. Realizowanie projektów edukacyjnych dostosowanych do możliwości dzieci w wieku przedszkolnym. - Dokonanie ewaluacji wdrożonych programów.
Okres stażu Programy i inna dokumentacja z nimi związana.

§ 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Lp. Zadania Sposób realizacji Termin Dowody realizacji
1. Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci. - Stosowanie różnorodnych aktywnych metod i form pracy z uwzględnieniem różnic rozwojowych.
- Obserwacja dzieci na tle grupy.
- Rozmowy indywidualne z dziećmi i ich rodzicami. Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu - Scenariusze zajęć.

- Obserwacje.
2. Praca z dziećmi z trudnościami. - Prowadzenie zajęć wyrównawczych. Wg. potrzeb - Wpisy do dziennika.
- Dokumentacja pracy z dzieckiem z deficytami.
*
4 Przygotowywanie wychowanków do udziału w konkursach. - Udział wychowanków w konkursach plastycznych, muzycznych, teatralnych, tematycznych. Okres stażu - Dyplomy.
- Zdjęcia

5. Udział w akcjach charytatywnych i społecznych - góra grosza,
- nakrętka,
- zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska,
- zbiórka makulatury,
- zbiórka zużytych baterii,
- sprzątanie świata, itp. Okres stażu Adnotacje w dzienniku

§ 8 ust. 2 pkt 4e
Wykonanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Lp. Zadania Sposób realizacji Terminy Dowody realizacji
1. Współpraca z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną - Zapraszanie pracowników poradni do prowadzenia prelekcji dla rodziców oraz zajęć dla dzieci.
- Zasięganie porad i wskazówek specjalistów.
- Uczestnictwo w szkoleniach, prelekcjach organizowanych przez poradnię. Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu Opinie

Zdjęcia
2. Współpraca ze Szkołą Podstawową w Legnicy - Zwiedzanie szkoły podstawowej.
- Udział dzieci w dniach otwartych i konkursach organizowanych w szkole.
- Ułatwianie dzieciom przedszkolnym przejście w kolejny etap edukacji. Okres stażu

Zgodnie z potrzebami Potwierdzenia. Zdjęcia. Podziękowania Dyplomy.
3.; Współpraca z Komendą Powiatową Policji w Legnicy. - Zapraszanie Przedstawicieli Policji na spotkania z dziećmi.
- Pogadanki na temat bezpieczeństwa. Okres stażu Podziękowania.
Zapis w dzienniku
4 Nawiązanie współpracy z Ochotniczą Strażą Pożarną w Legnicy - Zaproszenie przedstawicieli straży na pogadanki.
- Zainteresowanie zawodem strażaka.
- Zapoznanie z zasadami postępowania na wypadek pożaru. Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu Zapis w dzienniku.

Zdjęcia
5 Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej. • -Prawidłowe prowadzenie:
• dzienników zajęć,
• kart obserwacji dzieci
• diagnoz
• arkuszy diagnozy gotowości szkolnej Okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 4f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.
Lp. Zadania Sposób realizacji Terminy Dowody realizacji
Udział w wewnątrz przedszkolnych i szkolnych imprezach integracyjnych. - Współorganizowanie festynów rodzinnych. Wspólna zabawa, zaangażowanie dzieci i rodziców. Integracja grupy.
- Lepsze poznanie się (dzieci i rodziców), wywołanie miłej, radosnej atmosfery. Okres stażu

Okres stażu Zdjęcia

§ 8 ust. 2 pkt 5

Lp. Zadania Sposób realizacji Terminy Dowody realizacji
1. Opis i analiza dwóch przypadków - rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych. Identyfikacja problemu, objawy, prognoza, formy pracy z dzieckiem w celu rozwiązywania problemu, wdrażanie oddziaływań. Okres stażu Opis i analiza przypadku

Plan ma charakter otwarty i może w trakcie realizacji podlegać modyfikacji ze względu na długi czas trwania stażu.

Zatwierdzenie Planu Rozwoju Zawodowego:

Podpis dyrektora

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.