X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44556
Przesłano:

Plan rozwoju nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień awansu nauczyciela dyplomowanego

§ 8 ust.2 pkt.1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrażania działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy przedszkola.
Lp. Zadania Sposób realizacji Sposób dokumentowania Termin
1. Poznanie procedur dotyczących awansu zawodowego.
 Wyszukiwanie i analiza przepisów prawa oświatowego.
VIII, IX
2017r.
2. Odbycie stażu dotyczącego awansu zawodowego.
 Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
 Sporządzenie planu rozwoju zawodowego.
 Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
 Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
 wniosek
 plan rozwoju zawodnego
 dokumentacja
 sprawozdanie
z realizacji planu rozwoju zawodowego
IX 2017r.

IX 2017r.

VI 2020r.

3. Pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych.
 Systematyczne śledzenie literatury pedagogicznej.

 Uczestniczenie w różnych formach wewnętrznego i zewnętrznego doskonalenia zawodowego (rady pedagogiczne i szkoleniowe, konferencje, kursy, warsztaty, szkolenia, zajęcia koleżeńskie, zajęcia otwarte).
 Tworzenie własnego warsztatu pracy, materiałów dydaktycznych i dekoracji.
 wykaz książek oraz stron internetowych
 zaświadczenia i listy obecności

 materiały, pomoce dydaktyczne, zdjęcia

w okresie stażu

4. Wykonywanie czynności dodatkowych.
 Prowadzenie koła tanecznego.
 Dekoracja holu przedszkola.
 Protokołowanie zebrań i szkoleń Rady Pedagogicznej
 Organizowanie i prowadzenie imprez, konkursów oraz uroczystości przedszkolnych.
 plany pracy koła
 zdjęcia
 protokoły RP
 scenariusze przedstawień i uroczystości, zdjęcia w okresie stażu

5. Tworzenie dokumentacji przedszkola.
 Dokonywanie wpisów w dzienniku zajęć.
 Opracowywanie miesięcznych planów pracy dydaktyczno – wychowawczej i rocznych planów pracy przedszkola.
 Tworzenie i prowadzenie arkuszy obserwacji dziecka.
 dziennik
 plany pracy

 arkusze obserwacji
w okresie stażu

6. Stosowanie nowatorskich metod i form pracy.
 Stosowanie w pracy metod aktywizujących, np.: „Dziecięca matematyka” E. Gruszczyk-Kolczyńskiej, zabawy integracyjne, metody tworzenia i definiowania pojęć (np. burza mózgów, kula śniegowa), metody hierarchizacji (np.: historyjka obrazkowa, promyczkowe uszeregowanie, mapa skojarzeń), zabawy badawcze, metoda TPR, The Good Start Method For English (METODA DOBREGO STARTU we wspomaganiu i uczeniu się dzieci rozpoczynających naukę języka angielskiego), DIY (Do It Yourself), storytelling, gry planszowe i karciane itp.
 Przygotowywanie dzieci do udziału w konkursach organizowanych na terenie miasta.
 Czynny udział w akcjach społecznych, ekologicznych oraz charytatywnych.
 Realizowanie programów edukacyjnych oraz profilaktycznych.
 Plany miesięczne, wpisy w dzienniku

 dyplomy, podziękowania
 zaświadczenia, wpisy w dzienniku
 zaświadczenia, wpisy w dzienniku w okresie stażu

w okresie stażu

7. Analizowanie swojej pracy.
 Obserwacje zajęć przez dyrektora.
 Ewaluacja i samoocena obserwowanych zajęć.
 arkusze obserwacji w okresie stażu

8. Współpraca z rodzicami i środowiskiem rodzinnym.
 Prowadzenie zebrań i konsultacji z rodzicami.
 Prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców i ich dzieci.
 Organizowanie imprez okolicznościowych dla najbliższych – przygotowywanie programów artystycznych i dekoracji (włączanie rodziców do pomocy w organizacji i uczestniczeniu w uroczystościach przedszkolnych).
 Organizowanie spotkań z rodzicami wykonującymi ciekawe zawody, zapraszanie rodziców i członków rodzin do aktywnego udziału w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.
 Informowanie rodziców o różnych planach, wydarzeniach na tablicy ogłoszeń.  lista obecności
 scenariusze,
zdjęcia, wpisy w dzienniku
 zdjęcia, wpisy w dzienniku

 zdjęcia, zapisy w dzienniku

w okresie stażu

9. Współpraca ze środowiskiem lokalnym.
 Organizowanie wycieczek do instytucji oraz miejsc użytku publicznego.
 Aktywna współpraca ze szkołami podstawowymi w obrębie dzielnicy (SP 37 lub SP 47).
 Współpraca z instytucjami wspomagającymi pracę opiekuńczą, wychowawczą i dydaktyczną (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie).
 zapisy w dzienniku, zdjęcia
 zapisy w dzienniku, zdjęcia

w okresie stażu

§ 8 ust.2 pkt.2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
Lp. Zadania Sposób realizacji Sposoby dokumentowania Termin

1. Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej.
 Sporządzanie scenariuszy zajęć i uroczystości, planów oraz innych dokumentów, materiałów potrzebnych w pracy dydaktyczno-wychowawczej.
 Wykonywanie pomocy dydaktycznych do zajęć, kart pracy i elementów dekoracyjnych do ozdabiania przedszkola.
 Przygotowywanie szaty graficznej druków okolicznościowych: dyplomów, zaproszeń, podziękowań.
 Wykorzystanie różnych programów do tworzenia ww. rzeczy np. Microsoft Word, Power Point czy Paint itp.
 dokumentacja

 pomoce dydaktyczne, karty pracy, dekoracje

w okresie stażu

2. Korzystanie z internetu.
 Dostarczanie na bieżąco zdjęć i innych informacji z życia przedszkola na stronę internetową placówki.
 Korzystanie z internetowych publikacji innych nauczycieli.
 Wyszukiwanie w internecie informacji dotyczących awansu zawodowego.
 Śledzenie i analiza ewentualnych zmian
w Karcie Nauczyciela oraz prawie oświatowym.
 Pisanie protokołów Rad Pedagogicznych.
 Zdjęcia

 wykaz stron internetowych

w okresie stażu

3. Wykorzystywanie sprzętu audiowizualnego.
 Wzbogacanie własnego zasobu pomocy dydaktycznych (płyty CD, nagrania mp3, filmy edukacyjne dla dzieci)- wykorzystywanie ich w codziennej pracy.
 Utrwalanie i relacjonowanie ważnych wydarzeń z życia grupy za pomocą aparatu cyfrowego;
 Urozmaicanie zajęć dydaktycznych przez oglądanie filmów edukacyjnych z wykorzystaniem projektora multimedialnego, ekranu oraz laptopa.
 Wykorzystanie sprzętu nagłaśniającego podczas uroczystości i imprez grupowych oraz ogólnoprzedszkolnych.

 zdjęcia

 wisy w dzienniku

w okresie stażu

§8 ust.2 pkt.3
Umiejętność dzielenie się wiedza i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzprzedszkolnego doskonalenia zawodowego.
Lp. Zadania Sposób realizacji Sposoby dokumentowania Termin

1. Własne publikacje w Internecie
 Zamieszczenie planu rozwoju zawodowego oraz ciekawych scenariuszy na portalach edukacyjnych w Internecie.
 wykaz stron internetowych w okresie stażu
2. Dzielenie się swoją wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami.
 Wspólne opracowywanie dokumentacji, organizowanie i prowadzenie imprez oraz uroczystości przedszkolnych.
 Dzielenie się z koleżankami wiedzą zdobytą na kursach i szkoleniach.
 Udostępnianie własnych opracowań, materiałów szkoleniowych, pomocy dydaktycznych itp.
 Organizowanie i prowadzenie zajęć otwartych i koleżeńskich dla zainteresowanych nauczycieli.
 Dokumentacja, scenariusze

 materiały ze szkoleń

 scenariusze i inne dokumenty

w okresie stażu

§ 8 ust.2 pkt.4a
Opracowanie i wdrażanie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
Lp. Zadania Sposób realizacji Sposoby dokumentowania Termin

1. Kształtowanie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań.
 Opracowanie i wdrożenie autorskiego programu poszerzającego kompetencje dzieci w zakresie nauki języka angielskiego: „Let's dance with English” zakończonego prezentacją dla rodziców
 program, zdjęcia
w okresie stażu
(rok szkolny 2019/2020)

§ 8 ust.2 pkt. 4c
Poszerzanie zakresu działań przedszkola, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
Lp. Zadania Sposób realizacji Sposoby dokumentowania Termin

1. Promowanie przedszkola
w środowisku lokalnym
 Organizowanie uroczystości przedszkolnych, dni otwartych, festynu itp..
 Zapisy w dzienniku, scenariusze, zdjęcia
w okresie stażu

2. Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci.
 Wykorzystywanie różnych aktywnych metod i form pracy z uwzględnieniem różnic rozwojowych.
 Rozmowy indywidualne z dziećmi i ich rodzicami.
 Obserwowanie zainteresowań dzieci na tle grupy.
 Organizowanie zajęć na interesujące ich tematy.
 wpisy do dziennika zajęć

 obserwacje
 wpisy do dziennika
w okresie stażu

3. Organizowanie wycieczek poza terenem przedszkola.
 Organizowanie wycieczek pieszych (np.
do lasu, sklepu, na stragan itp.) i autokarowych (np. do Muzeum Wsi, teatru).
 zapisy w dzienniku w okresie stażu
4. Praca z dzieckiem zdolnym.
 Prowadzenie koła tanecznego.
 Prowadzenie pracy indywidualnej.
 Przygotowywanie dzieci do konkursów np. plastycznych, recytatorskich itp.
 dziennik zajęć dodatkowych
 dziennik zajęć
 dyplomy, podziękowania

w okresie stażu

5. Praca z dzieckiem z różnymi deficytami
 Obserwacje.
 Prowadzenie pracy indywidualnej.
 dziennik,
 własne notatki
w okresie stażu

§ 8 ust.2 pkt. 4d
Uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie zaawansowanym.
Lp. Zadania Sposób realizacji Sposoby dokumentowania Termin

1. Uzyskanie pełnych kwalifikacji do nauki języka angielskiego w przedszkolu.
 Zdanie egzaminu z języka angielskiego TELC na poziomie B2.
 certyfikat
w okresie stażu

§8 ust.2 pkt.4e
Wykonanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, we współpracy
z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
Lp. Zadania Sposób realizacji Sposoby dokumentowania Termin

1. Współpraca ze Strażą Miejską, Policją, Strażą Pożarną
 Organizowanie spotkań i prelekcji dotyczących bezpieczeństw w różnych sytuacjach.

 wpisy w dzienniku, zdjęcia
w okresie stażu

2. Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną Nr 1 w Białymstoku.
 Korzystanie z porad i wskazówek specjalistów.
 Kierowanie dzieci na konsultacje, a następnie realizacja wytycznych.

 opinie

w okresie stażu

3. Współpraca ze Szkołą Podstawową Nr 37 i Szkołą Podstawową Nr 47
 Organizowanie wycieczek do szkół podstawowych (udział w lekcjach otwartych, oglądanie przedstawień w wykonaniu uczniów, udział w konkursach), zapraszanie uczniów i nauczycieli do przedszkola, wspólne zabawy, prezentacja programów artystycznych itp.
 wpisy do dziennika
w okresie stażu

4. Współpraca z Książnicą Podlaską Filia Nr 9
 Poznawanie pracy bibliotekarza oraz sposobu korzystania z biblioteki.
 Udział w lekcjach bibliotecznych oraz spotkaniach czytelniczych
 Wpisy w dziennikach

w okresie stażu

§ 8 ust.2 pkt.5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju przedszkola, w której nauczyciel jest zatrudniony.
Lp. Zadania Sposób realizacji Sposoby dokumentowania Termin

1. Opis i analiza przypadków – rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych
 Zdiagnozowanie dwóch wybranych przypadków wychowawczych/edukacyjnych.
 Ustalenie metod pracy i oddziaływań edukacyjnych/wychowawczych.
 Wdrożenie metod.
 Ewaluacja i wnioski.
 opis przypadków
w sprawozdaniu
w okresie stażu

Plan rozwoju zawodowego ma charakter otwarty i może podlegać modyfikacjom w trakcie realizacji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.