X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44541
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

mgr ..................
nauczyciel mianowany biologii i geografii
w Szkole Podstawowej nr ......................

Data rozpoczęcia stażu:
4 września 2017 r.
Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data zakończenia stażu:
31 maja 2020 r.

Plan rozwoju zawodowego
nauczyciela mianowanego
na stopień
nauczyciela dyplomowanego
Cele stażu
Cel ogólny:
● uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego,

Cele szczegółowe:
● rozszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego,
● pogłębienie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez doskonalenie zawodowe,
● doskonalenie warsztatu i metod pracy,
● podniesienie efektywności działań dydaktyczno-wychowawczych poprzez rozwijanie osobistych zainteresowań,
● aktywne i twórcze uczestnictwo w życiu szkoły,
● kształtowanie wizerunku szkoły w środowisku lokalnym.

Podstawa prawna
● § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 393)
● art. 9 c ust.1 pkt 2 i art. 9 d ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189)

Czynności organizacyjne
Lp. Zadania Formy realizacji zadań Termin Dowody realizacji i uwagi
1. Poznanie procedury awansu zawodowego analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego cały staż znajomość procedur awansu zawodowego
złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu
opracowanie i przedłożenie dyrektorowi szkoły planu rozwoju zawodowego
2. Przeanalizowanie zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły analiza dokumentacji szkoły: statut, program profilaktyczno-wychowawczy,
prowadzenie dokumentacji wynikającej z obowiązku nauczyciela cały staż plan rozwoju

dokumentacja szkolna
3. Bieżące dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego kompletowanie dokumentacji mającej znaczenie przy ocenie pracy cały staż gromadzenie dokumentów
dyplomy
zaświadczenia
inne
4. Sporządzanie rocznych i końcowego sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego opis i analiza dokonanych działań, ewaluacja planu rozwoju i sformułowanie wniosków na koniec każdego roku szkolnego przez okres stażu

VI 2020 sprawozdania
5. Złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne sformułowanie i złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne VI 2020 poprawnie sformułowany wniosek
Zadania wynikające z rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej
Zadania Formy realizacji zadań Termin Dowody realizacji i uwagi
§ 8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskiwanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją
Organizacja konkursów • opracowanie scenariuszów i przeprowa-dzenie konkursów

• oraz innych akcji (m. in. wynikających z corocznego kalendarza imprez)

w okresie trwania stażu
- scenariusze
- sprawozdania
- notatki
Podniesienie jakości pracy
i uatrakcyjnienie
• opracowanie i modyfikacja rozkładów na-uczania,
• opracowywanie analizy i wniosków z egzaminów gimnazjalnych, oraz planów naprawczych
• udoskonalenie i wystrój pracowni geogra-ficznej
• wzbogacanie sali w pomoce wykonane przez uczniów, dbanie o gazetki, dekoracje
2017/18

na bieżąco
w okresie
trwania stażu
- spostrzeżenia własne
- notatki

Podjęcie różnych form doskonale-nia zawodowego wynikających z potrzeb własnych i szkoły
• szkoleniowe rady pedagogiczne
• udział w szkoleniach, warsztatach konfe-rencjach, webinariach, kursach
• podjęcie podyplomowych studiów z in-formatyki na bieżąco w okre-sie stażu zgodnie z ofertami PODN, DODN,
2017/2018
- listy obecności na szkolenio-wych radach pedagogicznych
- zaświadczenia
- dyplom ukończenia

Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej
• wykorzystanie w pracy rozwiązań propo-nowanych w literaturze fachowej oraz źródłach internetowych na bieżąco
w okresie
trwania stażu
- notatki własne
- ksero i wydruki artykułów

§ 8 ust. 2 pkt. 2

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych • opracowanie scenariuszy imprez, zapro-szeń, dyplomów itp.
• tworzenie materiałów i pomocy dydak-tycznych do pracy z uczniami, sprawdzia-nów, kart pracy
• prowadzenie dokumentacji własnej i szkolnej przy użyciu programów Office
• opracowywanie dokumentacji wycho-wawcy
• przygotowanie prezentacji multimedial-nych na zebrania z rodzicami, na lekcje wychowawcze
• udokumentowanie realizacji planu rozwo-ju zawodowego na bieżąco
w okresie
trwania stażu
- scenariusze imprez
- regulaminy konkursów
- sprawozdania
- inne opracowane materiały i dokumenty
Wykorzystanie Internetu jako źró-dła informacji • wyszukiwanie materiałów, pomocy dydaktycznych
• korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, Internetu, encyklopedii multimedialnych w poszukiwaniu materiałów wykorzystywanych na lekcjach,
na bieżąco
w okresie
trwania stażu
- wydruki
- notatki
- adresy stron www

§ 8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć
Publikacja materiałów w Internecie
• publikacja wybranych materiałów i pomo-cy dydaktycznych
• publikacja planu rozwoju zawodowego na bieżąco w okre-sie trwania stażu
2017/2018
- adresy stron www
Wymiana doświadczeń, uwag z nauczycielami przyrodnikami • udział w konferencjach, spotkaniach na-uczycieli przyrodników
• udostępnianie własnych scenariuszy, udo-stępnianie pomocy naukowych
• przeprowadzenie lekcji otwartych na bieżąco
w okresie
trwania stażu
2017/2018
- notatki własne
- zaświadczenia
- sprawozdania

Praca w zespole przedmiotowym
• funkcja Przewodniczącej Zespołu Przy-rodników --sporządzanie planu pracy
• aktywny udział w spotkaniach zespołu przedmiotowego, wymiana doświadczeń
• realizacja przydzielonych zadań
• prowadzenie dokumentacji zespołu
• przekazywanie wiadomości, dzielenie się zdobytymi materiałami z odbytych kur-sów, szkoleń i warsztatów
• przedstawianie wniosków do dalszej pracy na posiedzeniach Rady Pedagogicznej 2017/2018

na bieżąco
w okresie
trwania stażu

- dokumentacja
- sprawozdania z działalności zespołu przedmiotowego
- notatki własne
- materiały zdobyte na szkoleniach

§ 8 ust. 2 pkt. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich,
Rozbudzanie potrzeby osiągania sukcesów u dzieci z orzeczeniami z PPP i u uczniów chorych • praca w klasach integracyjnych
• opracowanie programu, zestawu ćwiczeń i zadań
• indywidualne nauczanie czas trwania stażu

-notatki własne,

Praca z uczniem zdolnym

• opracowanie i wdrożenie programu pracy z uczniem zdolnym,
• opieka nad zespołem ds. pracy z uczniem zdolnym 2017/2018
- program pracy z uczniem zdolnym

§ 8 ust. 2 pkt. 4c

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
Prowadzenie dodatkowych zajęć poszerzających wiedzę i umiejętno-ści zainteresowanych uczniów

• prowadzenie zajęć pozalekcyjnych według opracowanego programu
• przygotowywanie materiałów i pomocy dydaktycznych czas trwania stażu
- program
- dziennik zajęć
- notatki
- materiały i pomoce dydak-tyczne
- zdjęcia

Wykorzystywanie różnych metod oddziaływań wychowawczych przy
współorganizowaniu okolicznościowych imprez szkolnych

• przygotowywanie i pomoc w imprezach ogólnoszkolnych i oddziałowych - Andrzejki, Mikołajki, Walentynki, Dzień Ziemi itp. zgodnie z kalendarzem
- scenariusze imprez, potwier-dzenie dyrektora, zdjęcia
Udział w programach edukacyjnych
• koordynacja programu edukacyjnego „Żyj smacznie i zdrowo” 2017/2018
- sprawozdania, potwierdzenia, dyplomy, zdjęcia
Prowadzenie/organizacja konkursów

Przygotowanie uczniów do konkursów

• Rozpoznaj pracownika szkoły
• Zdolny Ślązak Gimnazjalista
• Olimpiada Geograficzna

• Przygotowanie uczniów do konkursów przedmiotowych oraz konkursów pozasz-kolnych 2017/2018

zgodnie z kalendarzem

wg potrzeb
- regulaminy
- sprawozdania
- zdjęcia
- karty wycieczki

Organizowanie i współorganizowanie wyjazdów i wycieczek szkolnych
• Wyjazd do Humanitarium na warsztaty
2018 maj
2018/2019
2019/2020
• Hydropolis we Wrocławiu
• Lodowisko 2018 maj/czerwiec
2018 styczeń /luty

Zadania Formy realizacji zadań Termin Dowody realizacji i uwagi
§ 8 ust. 2 pkt. 4e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
Współpraca z wydawnictwem
Nowa Era - udział w warsztatach metodycznych organizowanych przez Nową Erę
- zapoznanie z nowościami wydawniczymi czas trwania stażu - potwierdzenia
Współpraca z pedagogiem szkol-nym w zakresie współpracy z insty-tucjami wspierającymi szkołę w procesie wychowawczym Współpraca z:
• Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
• Centrum Pomocy Rodzinie,
• Ośrodkiem ds. uzależnienia od alkoholu w razie potrzeb - potwierdzenia
- korespondencja
- materiały z instytucji

§ 8 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony
Rozpoznanie i rozwiązanie
problemów edukacyjnych, wycho-wawczych lub innych
• rozpoznanie problemów i ustalenie oraz zastosowanie środków zaradczych, metod pracy i oddziaływań wychowawczych zgodnie z rzeczywistą sytuacją i potrzebami
- notatki własne
- zapiski w dziennikach
Stałe monitorowanie sytuacji rodzinnej wychowanków
• Diagnozowanie środowiska rodzinnego uczniów
• Stała współpraca z pedagogiem szkolnym, psychologiem, rodzicami i uczniem zgodnie z rzeczy-wistą sytuacją i potrzebami - dokumentacja wychowawcy
Plan ma charakter otwarty i może w trakcie realizacji podlegać modyfikacjom.
Opracowała:
Małgorzata Pietrzycka

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.