X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44536
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

mgr Mirela Wyrembska

Stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego
Miejsce pracy: Przedszkole w Zabrzu
Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy
Termin rozpoczęcia stażu: 1 wrzesień 2017
Termin zakończenia stażu: 31 maj 2020

Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

Cele szczegółowe:
•Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktyczno-wychowawczej.
•Doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy przedszkola.
•Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
•Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.
•Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjno-wychowawczych.
•Poszerzenie zakresu działań przedszkola.
•Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej we współpracy z innymi osobami.
•Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych.

Plan rozwoju zawodowego został stworzony na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004r. Nr 260, poz. 2593), z uwzględnieniem zmian w tekście zawartych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r.
(Na podstawie art. 9g ust. 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189, z późniejszymi zmianami)

§8 ust.2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1 – Karty Nauczyciela – uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, nieletnich związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją.

1.Poznanie procedury awansu zawodowego.
FORMY REALIZACJI:
•Analiza przepisów prawa oświatowego dot. awansu zawodowego nauczyciela;
•Sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu;
•Opracowanie planu rozwoju zawodowego;
•Dokumentowanie realizacji planu;
•Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego;
DOWODY REALIZACJI:
Wniosek o rozpoczęcie stażu, plan rozwoju zawodowego, zgromadzone zaświadczenia, potwierdzenia, dokumenty, zdjęcia itp.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.

2.Doskonalenie własnego warsztatu pracy. Podwyższanie własnych kwalifikacji.
FORMY REALIZACJI:
•Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego zgodnie z zainteresowaniami oraz potrzebami przedszkola (warsztaty, konferencje, kursy, szkolenia, Rady Pedagogiczne szkoleniowe);
•Ukończenie studiów podyplomowych z Gimnastyki korekcyjno- kompensacyjnej;
•Systematyczne studiowanie literatury;
DOWODY REALIZACJI:
Zaświadczenia i dyplomy.Dyplom ukończenia studiów.Wykaz literatury.

3.Czynny udział w tworzeniu dokumentacji przedszkola.
FORMY REALIZACJI:
•Dokonywanie wpisów do dziennika zajęć;
•Opracowanie i realizacja planu współpracy ze środowiskiem lokalnym i rodzinnym;
•Pisanie miesięcznych planów pracy dydaktyczno-wychowawczej;
•Prowadzenie obserwacji dzieci;
•Okresowe diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych wychowanków;
DOWODY REALIZACJI:
Dzienniki zajęć.Plany współpracy.Plany pracy.Sprawozdania.

4.Uczestnictwo w różnych zespołach ewaluacyjnych pracujących na terenie przedszkola.
FORMY REALIZACJI:
•Udział w pracach zespołu: wychowawczego, promocji przedszkola;
•Udział w ewaluacji wewnętrznej, tworzenie narzędzi i opracowywanie wyników;
DOWODY REALIZACJI:
Potwierdzenia.

5.Organizacja konkursów międzygrupowych, międzyprzedszkolnych itp.Przygotowanie wychowanków do udziału w konkursach.
FORMY REALIZACJI:
•Opracowanie regulaminów konkursów, odpowiedzialność za prawidłowy przebieg;
•Kierowanie przygotowaniami wychowanków do uczestnictwa w konkursach;
DOWODY REALIZACJI:
Regulamin konkursu.Dyplomy, wyróżnienia, zdjęcia.

6.Organizacja uroczystości i imprez na terenie przedszkola.
FORMY REALIZACJI:
•Organizowanie i współudział w przygotowaniu i przeprowadzeniu uroczystości i imprez przedszkolnych według planu rocznego;
DOWODY REALIZACJI:
Scenariusze uroczystości, zdjęcia.

7.Wykorzystywanie nowatorskich metod i form pracy.
FORMY REALIZACJI:
•Stosowanie w pracy metod aktywizujących i innowacyjnych np. ruchu rozwijającego W. Sherborne, "KLANZA", dziecięca matematyka prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej itp.
DOWODY REALIZACJI:
Scenariusze zajęć, zdjęcia.

8.Podejmowanie dodatkowych zadań oraz prac na rzecz przedszkola.
FORMY REALIZACJI:
•Aktualizacja strony internetowej przedszkola;
•Koordynacja realizacji programów edukacyjnych "Kubusiowi Przyjaciele Natury", "Cała Polska Czyta Dzieciom"; "Akademia Aquafresh"; "Mamo, Tato, wolę wodę";
DOWODY REALIZACJI:
Potwierdzenia.

9.Wzbogacanie bazy przedszkola.
FORMY REALIZACJI:
•Wzbogacanie sali zajęć w pomoce dydaktyczne, materiały plastyczne, dekoracje itp.;
DOWODY REALIZACJI:
Potwierdzenia, podziękowania dla sponsorów.

§8 ust.2 pkt.2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1.Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej.
FORMY REALIZACJI:
•Przygotowanie pomocy dydaktycznych do zajęć;
•Opracowywanie dokumentów przedszkolnych, sprawozdań, scenariuszy, planów;
•Przygotowywanie ogłoszeń, dyplomów, zaproszeń, podziękowań;
DOWODY REALIZACJI:
Zdjęcia, pomoce dydaktyczne, karty pracy.
Dokumentacja, sprawozdania, scenariusze, plany.

2.Współpraca w prowadzeniu strony internetowej przedszkola.
FORMY REALIZACJI:
•Aktualizowanie strony internetowej przedszkola;
DOWODY REALIZACJI:
Strona internetowa.

3.Wykorzystywanie nośników audiowizualnych w trakcie pracy.
FORMY REALIZACJI:
•Uzupełnianie i wzbogacanie własnego zestawu pomocy dydaktycznych – płyty CD, DVD, VCD – wykorzystywanie w czasie zajęć dydaktycznych;
•Relacjonowanie ważnych wydarzeń za pomocą aparatu cyfrowego;
DOWODY REALIZACJI:
Płyty CD, DVD.Zdjęcia.

4.Wykorzystywanie Internetu jako źródła pozyskiwania informacji, wzbogacania wiedzy.
FORMY REALIZACJI:
•Wyszukiwanie niezbędnych informacji dotyczących prawa oświatowego itp.;
•Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami drogą mailową;
•Wyszukiwanie tekstów piosenek, wierszyków, ciekawostek plastycznych, artykułów dotyczących pracy dydaktyczno-wychowawczej;
DOWODY REALIZACJI:
Scenariusze zajęć, teksty piosenek, wierszyki, ilustracje, karty pracy. Artykuły, teksty publikacji pedagogicznych.

5.Wykorzystanie technologii komputerowej we współpracy z rodzicami.
FORMY REALIZACJI:
•Kontakt e-mailowy z rodzicami – wymiana informacji;
•Wysyłanie zdjęć z imprez okolicznościowych, spotkań, wycieczek na grupowego maila;
DOWODY REALIZACJI:
Lista adresów e-mailowych rodziców.

§8 ust.2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnętrznego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1.Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.
FORMY REALIZACJI:
•Prowadzenie zajęć koleżeńskich dla młodszych stażem nauczycieli;
•Udostępnianie scenariuszy zajęć, imprez przedszkolnych, pomocy dydaktycznych zainteresowanym nauczycielom z przedszkola;
•Wymiana pomysłów w opracowaniu scenariuszy zajęć, uroczystości, pomocy dydaktycznych itp. z nauczycielami;
DOWODY REALIZACJI:
Scenariusze zajęć.

2.Rozwijanie współpracy z nauczycielami z innych grup, przedszkoli.
FORMY REALIZACJI:
•Wymiana informacji na temat aktywizujących metod pracy, dzielenie się wiadomościami zdobytymi podczas kursów, szkoleń, warsztatów;
DOWODY REALIZACJI:
Zgromadzone materiały.

3.Opublikowanie "Planu rozwoju zawodowego".
FORMY REALIZACJI:
•Opublikowanie na portalu internetowym zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego;
DOWODY REALIZACJI:
Zaświadczenie, publikacja w Internecie.

4.Pedagogizacja rodziców.
FORMY REALIZACJI:
•Organizowanie zebrań z rodzicami (spotkania grupowe i indywidualne na tematy związane z rozwojem i wychowaniem dzieci, propagowanie literatury, stron internetowych, zachęcanie do korzystania z „Kącika dla rodziców”);
DOWODY REALIZACJI:
Artykuły dla rodziców, adresy stron internetowych, pozycje wydawnicze.

§8 ust.2 pkt.4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1.Opracowanie i wdrożenie programu wychowawczego ,,Savoir-vivre bez tajemnic’’.
FORMY REALIZACJI:
•Opracowanie programu;
•Realizacja programu wg. ustalonego planu pracy;
DOWODY REALIZACJI:
Potwierdzenie Dyrektora, program autorski w formie papierowej, sprawozdanie z jego realizacji.

§8 ust.2 pkt.4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1.Poszerzenie zakresu działań przedszkola.
FORMY REALIZACJI:
•Prowadzenie zajęć z zakresu gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej (po zdobyciu kwalifikacji);
DOWODY REALIZACJI:
Dziennik zajęć.Dyplom, scenariusze zajęć.

2.Organizacja imprez i uroczystości środowiskowych.
FORMY REALIZACJI:
•Organizowanie imprez przedszkolnych dla środowiska lokalnego „Festyn rodzinny”,
DOWODY REALIZACJI:
Scenariusze uroczystości, zdjęcia.

3.Promowanie osiągnięć przedszkola.
FORMY REALIZACJI:
•Prezentowanie umiejętności dzieci podczas imprez przedszkolnych i w środowisku lokalnym;
•Wystawy prac plastycznych dzieci w przedszkolu i instytucjach lokalnych;
•Występy artystyczne dzieci w szkołach i przedszkolach;
•Redagowanie artykułów w Internecie (strona przedszkola, portale internetowe);
DOWODY REALIZACJI:
Zdjęcia, artykuły, scenariusze uroczystości i imprez okolicznościowych.Galeria prac – fotografie.Dyplomy i wyróżnienia.

4.Realizacja zagadnień i zajęć dotyczących profilaktyki zdrowia i ochrony środowiska.
FORMY REALIZACJI:
•Prowadzenie zajęć dotyczących promocji zdrowia i ochrony środowiska;
•Prezentacja filmów edukacyjnych;
•Udział w projekcie edukacyjnym „Kubusiowi Przyjaciele Natury”; "Mamo, Tato, wolę wodę";
•Akcja „Sprzątanie świata”;
•Udział dzieci w zbiórce puszek aluminiowych, makulatury, zużytych baterii;
•Udział dzieci w konkursach o tematyce przyrodniczej, ekologicznej, zdrowotnej;
•Spotkania z lekarzem, pielęgniarką;
DOWODY REALIZACJI:
Scenariusze zajęć, potwierdzenia udziału, podziękowania, dyplomy, zdjęcia.

5.Udział w akcjach charytatywnych.
FORMY REALIZACJI:
•Zbiórka słodyczy, ubrań zabawek dla dzieci z Domu Dziecka;
•Zbiórka nakrętek, ,,Góra grosza“;
DOWODY REALIZACJI:
Potwierdzenie Dyrektora, podziękowania.

6.Angażowanie rodziców do brania czynnego udziału w życiu przedszkola.
FORMY REALIZACJI:
•Zajęcia otwarte połączone z warsztatami dla rodziców;
•Prelekcje i warsztaty dla rodziców prowadzone przez pedagoga, psychologa i logopedę;
•Zapraszanie rodziców do prezentacji swojego zawodu, udziału w akcji "Cała Polska Czyta Dzieciom";
DOWODY REALIZACJI:
Scenariusze zajęć, uroczystości, zdjęcia.

7.Organizowanie wycieczek poza teren przedszkola.
FORMY REALIZACJI:
•Organizowanie wycieczek.
•Zapoznanie dzieci z najbliższym środowiskiem oraz instytucjami użyteczno-społecznymi;
DOWODY REALIZACJI:
Wpis do dziennika, zdjęcia, karta wycieczki.

§8 ust.2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1.Współpraca z PPP, Policją, Strażą Pożarną, Biblioteką, Ośrodkiem Pomocy społecznej, szkołą.
FORMY REALIZACJI:
•Współpraca, pogadanki.
DOWODY REALIZACJI:
Potwierdzenie współpracy, zdjęcia, zapisy w dzienniku zajęć.

§8 ust.2 pkt.5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

1.Opis i analiza przypadków - rozpoznanie i rozwiązanie problemów wychowawczych, edukacyjnych.
FORMY REALIZACJI:
•Identyfikacja problemu;
•Dobór odpowiednich metod pracy;
•Prognoza;
•Wdrażanie odpowiednich oddziaływań;
•Efekty oddziaływań;
DOWODY REALIZACJI:
Opis przypadków.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.