X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44528
Przesłano:

Aneks do planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego - zmiana stanowiska

Aneks do planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Imię i nazwisko:
Pełniona funkcja: nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Czas trwania stażu: 01.09.2017r.- 31.05.2020r.
Opiekun stażu:

W związku ze zmianą zajmowanego stanowiska z nauczyciela świetlicy na nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, plan rozwoju zawodowego sporządzony 01.09.2017r. ulega modyfikacji poprzez dołączenie aneksu. W poniższym aneksie znajdują się dodatkowe zadania wynikające z zajmowanego stanowiska.

Cel główny stażu:

Uzyskanie w wyniku postępowania egzaminacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
Opracowany plan rozwoju zawodowego zawiera zadania wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 marca 2013 w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez Nauczycieli (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.)

Cele:
•poznanie procedury awansu zawodowego
•wzbogacenie swojego warsztatu pracy
•doskonalenie własnych umiejętności w realizacji zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych
•współpraca ze środowiskiem lokalnym
•dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem
Rozporządzenie MEN § 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

Zadania do wykonania:
1.Poznanie procedury awansu zawodowego

Formy realizacji:
Analiza przepisów prawa oświatowego dotycząca awansu zawodowego nauczycieli (m. in. zapoznanie z rozporządzeniem MEN z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli)

Termin:
VIII- IX 2017r.

Sposób dokumentowania
-przedłożenie wniosku o rozpoczęcie stażu
-opracowanie planu rozwoju zawodowego

Zadania do wykonania:
2.Współpraca z opiekunem stażu

Formy realizacji:
- Rozmowa z opiekunem stażu i zawarcie „ kontraktu’’ określającego przejrzyste warunki współpracy i wzajemnej obserwacji zajęć ( harmonogram)
- Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu (wnioski z obserwacji)
- Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu
(konsultacja, analiza)

Termin:
IX 2017r.
cały okres stażu

Sposób dokumentowania:
- kontrakt
- harmonogram współpracy

Zadania do wykonania:
3. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu

Formy realizacji:
- Udział w różnego rodzaju pozaszkolnych formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje, nadających kwalifikacje, doskonalących wiedzę i umiejętności
- Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego- szkoleniowych radach pedagogicznych
- Udział w zajęciach otwartych organizowanych przez nauczycieli

Termin:
cały okres stażu

Sposób dokumentowania:
- zaświadczenia o ukończonych kursach, warsztatach, o udziale w szkleniach
- potwierdzenie udziału w spotkaniach

Zadania do wykonania:
4.Wzbogacenie własnego warsztatu pracy

formy realizacji:
- Gromadzenie i aktualizacja własnej biblioteki
- Tworzenie pomocy dydaktycznych (np. plansze, rewizyty, karty pracy)
- Sporządzanie i gromadzenie scenariuszy zajęć

Termin:
cały okres stażu

Sposób dokumentowania:
- zbiór scenariuszy zajęć
- przykładowe pomoce dydaktyczne

Zadania do wykonania:
5. Prowadzenie dokumentacji klasowej

Formy realizacji:
- Prowadzenie dzienników lekcyjnych i pozalekcyjnych
- Opracowanie i systematyczne wypełnianie narzędzi diagnozujących
- Prowadzenie dokumentacji szkolnej zgodnej z WZO ( Karty Doraźnej Obserwacji Dziecka, arkusze ocen, ocena opisowa)
- Sporządzanie protokołów z zebrań z rodzicami oraz z posiedzeń Zespołu Nauczycieli uczących w danej klasie

Termin:
w ciągu stażu

Sposób dokumentowania:
- dzienniki zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych
- Karty Doraźnej Obserwacji
- arkusze oceniania
-protokoły z zebrań z rodzicami
- protokoły z posiedzeń Zespołu Nauczycieli uczących w danej klasie

Zadania do wykonania:
6.Planowanie pracy dydaktycznej i wychowawczej

Formy realizacji:
- Opracowanie Planu Wychowawczego klasy
- Opracowanie rocznego planu pracy Zespołu Nauczycieli uczących w danej klasie

Termin:
wrzesień każdego roku w trakcie trwania stażu

Sposób dokumentowania:
- Plan Wychowawczy Klasy
- plan pracy zespołu Nauczycieli uczących w danej klasie

Zadania do wykonania:
7.Dokumentowanie realizacji planu rozwoju

Formy realizacji:
- Gromadzenie dokumentacji (świadectw, zaświadczeń, programów, podziękowań itp.)
- napisanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
- Złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne

Termin:
cały okres stażu
V 2020r.
VI 2020r.

Sposób dokumentowania:
- wpisy w dokumentacji przebiegu stażu
- potwierdzenie opiekuna stażu o gromadzeniu dokumentacji
- treść sprawozdania
- wniosek wraz z dokumentacją formalną
§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych społecznych i cywilizacyjnych

Zadania do wykonania:
1.Poznawanie środowiska uczniowskiego

Formy realizacji:

Termin
- Diagnoza potrzeb i oczekiwań
- Przeprowadzenie rozmów na temat sytuacji rodzinnej wychowanków
- Obserwacja i analiza możliwości uczniów
- Kontakty z rodzicami (indywidualne, zebrania)
- Współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym( wspólne rozwiązywanie problemów wychowawczych i edukacyjnych, kierowanie dzieci do pedagoga lub psychologa w miarę potrzeb i predyspozycji)
- Konsultacje z innymi nauczycielami
- Obserwacja uczniów w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych
- Indywidualne rozmowy z uczniem
- Integrowanie zespołu klasowego
- Organizowanie pomocy uczniom z rodzin w trudnej sytuacji finansowej

Termin:
cały okres stażu

Sposób dokumentowania:
- bieżąca dokumentacja (adnotacje w dzienniku), notatki

Zadania do wykonania:
2.Praca na rzecz środowiska lokalnego, współpraca ze strukturami samorządowymi

Formy realizacji:
- Udział w akcjach charytatywnych organizowanych przez szkołę i organizacje pozaszkolne
- Przygotowywanie uczniów i prowadzenie szkolnych konkursów
- Organizowanie i współorganizowanie wycieczek szkolnych
- Upowszechnianie kultury teatralnej, literackiej i filmowej, wyjścia do różnych instytucji kulturalno- oświatowych na terenie miasta, udział w konkursach
- Organizowanie i przygotowywanie uroczystości szkolnych( ślubowanie klas I, imieniny bajek)
- Organizowanie imprez klasowych ( Andrzejki, Wigilia, Dzień Babci i Dziadka, Walentynki, Dzień Kobiet, Dzień Mężczyzn, Dzień Matki, Dzień Ojca, Dzień Dziecka)

Termin:
cały okres stażu

Sposób dokumentowania:
- notatki
- adnotacje w dzienniku
- scenariusze uroczystości

Zadania do wykonania:
3. Motywowanie i wspieranie uczniów w rozwoju

Formy realizacji:
- Praca indywidualna z uczniami z problemami edukacyjnymi oraz z uczniami zdolnymi
- Planowanie sukcesów i osiągnięć uczniów w różnorodnej formie
- Rozwijanie twórczych inicjatyw uczniów, pomoc w przygotowaniu się do konkursów literackich, plastycznych, czytelniczych
- Eksponowanie prac plastycznych uczniów- wystawki dziecięce
- Stworzenie i wdrożenie innowacji pedagogicznej „Bajkoludek- mały artysta”

Termin:
cały okres stażu

Sposób dokumentowania:
- Program Profilaktyczny Szkoły
- scenariusze zajęć
- notatki własne
- zapisy w dzienniku
- dyplomy
- karty pracy
- opracowana innowacja pedagogiczna pt. „Bajkoludek- mały artysta”

Zadania do wykonania:
4.Uwrażliwienie uczniów na problemy społeczne i cywilizacyjne

Formy realizacji:
- Kształtowanie świadomości ekologicznej, właściwych postaw wobec środowiska
- Cykl zajęć dotyczących bezpieczeństwa w szkole, domu i na ulicy

Termin:
cały okres stażu

Sposób dokumentowania:
- zapisy w dzienniku, scenariusze
§7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Zadania do wykonania
1. Wykorzystanie w praktyce technologii komputerowej i informacyjnej

Formy realizacji
- Dokumentowanie przebiegu stażu
- Korzystanie z Internetu(wykorzystanie zasobów portali edukacyjnych do doskonalenia własnej pracy)
- Przygotowanie materiałów dydaktycznych na komputerze
- Przygotowywanie dyplomów, zaproszeń i ogłoszeń na potrzeby uczniów i szkoły
- Wymiana doświadczeń z nauczycielami poprzez przekazywanie drogą internetową
- Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem rzutnika, Internetu, komputera
- Przygotowywanie referatów i informacji dla rodziców
- Sporządzanie protokołów z zebrań z rodzicami oraz z posiedzeń Zespołu Nauczycieli uczących w danej klasie

Termin:
cały okres stażu

Sposób dokumentowania:
- scenariusze, dyplomy
- plany pracy
- testy, sprawdziany
- zapisy w dzienniku
- protokoły z zebrań z rodzicami
- protokoły z posiedzeń Zespołu Nauczycieli

Zadania do wykonania:
2. Korzystanie z edukacyjnych serwisów internetowych

Formy realizacji:
- Wykorzystanie Internetu jako źródła wiedzy o zmianach w prawie oświatowym
- Korzystanie ze stron MEN, www.literka.pl, www. publikacje.edu.pl, www.interklasa.pl, www.szkola.net/awans/ i innych

Termin:
cały okres stażu

Sposób dokumentowania:
- strona i internetowa (wydruki)
§7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

Zadania do wykonania:
1.Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych

Formy realizacji
- Udział w konkursach, warsztatach służących poszerzaniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki

Termin:
cały okres stażu

Sposób dokumentowania:
- potwierdzenia udziału (zaświadczenia)

Zadania do wykonania:
2. Gromadzenie i studiowanie literatury z wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki i dydaktyki

Formy realizacji:
- Studiowanie literatury z dziedzin psychologii, pedagogiki, dydaktyki
- Sporządzanie notatek z przeczytanych książek
- Wdrażanie propozycji metodycznych zaczerpniętych z literatury fachowej

Termin:
cały okres stażu

Sposób dokumentowania:
- notatki

Zadania do wykonania:
3.Rozpoznawanie środowiska wychowawczego uczniów, efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki

Formy realizacji:
- Umiejętne rozwiązywanie napotkanych trudności wychowawczych w pracy z uczniami
- Prowadzenie rozmów z rodzicami, nauczycielami a także z pedagogiem i psychologiem szkolnym celem uniknięcia zaobserwowanych trudności edukacyjnych i wychowawczych
- Zastosowanie właściwych metod wychowawczych w pracy z dzieckiem

Termin:
cały okres stażu

Sposób dokumentowania:
- notatki
- zapisy w dzienniku

Zadania do wykonania:
4.Integracja zespołu klasowego

Formy realizacji:
- Gry i zabawy integracyjne

Termin:
cały okres stażu

Sposób dokumentowania:
- zapisy w dzienniku
- scenariusze zajęć
§7 ust.2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

Zadania do wykonania:
1.Analiza przepisów prawa oświatowego oraz dokumentacji szkolnej

Formy realizacji:
-Analiza podstawowych aktów prawnych, szczególnie :
- Ustawy o Systemie Oświaty, Karty Nauczyciela
Analiza dokumentacji szkolnej, zwłaszcza :
- Statutu Szkoły wraz z WZO
- Programu Wychowawczego Szkoły i innych

Termin:
cały okres stażu

Sposób dokumentowania:
- potwierdzenie opiekuna stażu o analizie wymienionych dokumentów
- znajomość przepisów
- dokumentacja szkolna

Zadania do wykonania:
2.Aktywne uczestnictwo w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego

Formy realizacji:
- Udział w radach pedagogicznych, szkoleniowych
- Praca w komisjach powołanych w szkole

Termin:
cały okres stażu

Sposób dokumentowania:
- listy obecności
- potwierdzenia
- sprawozdania
- protokoły

Zatwierdzam do realizacji:

.................................... ..................................
data i podpis dyrektora podpis nauczyciela

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.