X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44498
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

§8 ust. 2 pkt 1

Uzyskiwanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

Realizacja wymagań Stopień realizacji Termin realizacji Uzyskane efekty dla ucznia, szkoły
i nauczyciela
Udział w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje - Brałam udział w wielu szkoleniach rad pedagogicznych w naszej szkole, np.
- „Kompetencje kluczowe” - udział w szkoleniu prowadzonym przez p. D. Kraskę, organizowanym przez WODN ze Zgierza;

- udział w szkoleniu Bhp;

- udział w szkoleniu poświęconym przypomnieniu procedur przeprowadzania egzaminów gimnazjalnych;

- udział w szkoleniu poświęconym zapoznaniu nauczycieli z procedurami obowiązującymi podczas przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty;

- udział w szkoleniu z zakresu I pomocy przedmedycznej;

- „Nowa Podstawa Programowa Kształcenia Ogólnego w Szkole Ponadpodstawowej” - udział w szkoleniu przeprowadzonym przez
p. M. Karpezo, zorganizowanym przez Instytut Kształcenia Eko – Tur (Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli);
- udział w szkoleniu z zakresu przeprowadzenia
egzaminu zawodowego E14, E.20, M.42;
18.04.2018 r.

Efekty dla ucznia:
- bezpieczeństwo uczniów pod opieką przeszkolonych nauczycieli z zakresu Bhp oraz I Pomocy Przedmedycznej;
- rozwój kompetencji kluczowych na lekcjach języka angielskiego
i niemieckiego;
- właściwie przeprowadzone egzaminy z zachowaniem wszelkich procedur;

Efekty dla szkoły:
- właściwe przeprowadzenie egzaminów;
- coraz lepsze funkcjonowanie placówki, dzięki wyszkolonej kadrze pedagogicznej;

Efekty dla nauczyciela:
- rozwijanie na lekcjach kompetencji kluczowych;
- dysponowanie wiedzą na temat aktualnych przepisów Bhp;
- właściwe przeprowadzenie egzaminu gimnazjalnego (część humanistyczna) oraz egzaminu po klasie VIII szkoły podstawowej (część humanistyczna), pełniąc funkcję przewodniczącej komisji egzaminacyjnych;
- dysponowanie aktualną wiedzą na temat I pomocy przedmedycznej;
- pozyskanie wiedzy na temat nowej podstawy programowej w 4-letnim liceum i 5-letnim technikum;
- poznanie procedur obowiązujących podczas przeprowadzania egzaminu zawodowego;
Współpraca z rodzicami i uczniami Wiedzę uzyskaną podczas następujących szkoleń wykorzystałam: w trakcie pracy z uczniami na zajęciach przedmiotowych, jako tematykę godzin wychowawczych, podczas rozmów indywidualnych z rodzicami oraz podczas zebrań rodzicielskich;
1. „Trudny uczeń? - Kto to taki” - udział
w szkoleniu organizowanym przez CRPS Kraków (29.10.2018 r.);
2. „Przemoc bez słowa. Szkoła bez agresji”- udział w szkoleniu i warsztatach organizowanych przez CRPS Kraków (28.10.2018 r.);
3. „Przemoc rodzi przemoc” - udział w szkoleniu prowadzonym przez p. Szymańskiego (13.06.2019 r.);
4. „Praca z trudnymi zachowaniami ucznia – różne odcienie wychowania” - szkolenie zorganizowane przez CRPS w Krakowie (29.10.2018 r.);
5. „Rodzic w internecie” - kurs stacjonarny przeprowadzony przez p. M. Zejdlera
(26., 27.08.2019 r.);
6. Udział w szkoleniu z zakresu ochrony danych osobowych, prowadzący – p. P. Łuczak;
(07.10.2019 r.);
7. „Ocenianie kształtujące w nauczaniu języka obcego”, warsztaty metodyczne w WODN
w Skierniewicach, prowadzący – p. K. Nowak
(03.02.2020 r.);
8. „Trening i strategie rozwiązywania zadań otwartych na egzaminie ósmoklasisty
z j. obcego” - udział w warsztatach prowadzonych przez WODN w Łodzi (07.12.2018 r.);
9. Ukończenie studiów podyplomowych
w zakresie Zarządzania oświatą w Wyższej Szkole Gospodarki Krajowej w Kutnie (30.06.2019 r.); okres stażu

Efekty dla ucznia:
- poprawa wyników dydaktyczno – wychowawczy uczniów;
- lepsze zachowanie uczniów na lekcjach, podczas przerw oraz uroczystości szkolnych;
- zainteresowanie uczniów tematyką poruszaną na godzinach wychowawczych;

Efekty dla szkoły:
- lepsza współpraca rodziców ze szkołą;
- dysponowanie wiedzą przez rodziców na temat tego, jak skutecznie chronić swoje dziecko
w sieci;
- ochrona danych uczniów, nauczycieli i rodziców w sieci;
- ocenianie kształtujące jako jeden
z ważnych elementów motywujących uczniów do nauki języka obcego (lepsze wyniki, większa aktywność na zajęciach);

Efekty dla nauczyciela:
- poprawa współpracy między nauczycielem a rodzicem;
- zgodne postępowanie
w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych;
- zdobycie wiedzy na temat odpowiedzialności karnej nieletnich, którą posługiwałam się w trudnych sytuacjach wychowawczych;
- poprawa relacji z uczniami, dzięki poszerzeniu wiedzy psychologicznej;
- poszerzenie wiedzy o treści przekazywane na szkoleniach
i konferencjach, które umiejętnie wykorzystuję w pracy z uczniami;
- przekazanie informacji rodzicom, jak mogą ochronić własne dziecko przed niebezpiecznymi stronami internetowymi, jakimi narzędziami
dysponują i jak należy z nich korzystać;
- satysfakcja z zainteresowania uczniów nauczanym przeze mnie przedmiotem;
- dysponowanie aktualną wiedzą dotyczącą przepisów Prawa Oświatowego;
Działania w zakresie badania poziomu przyrostu wiedzy uczniów - Uczniowie z kl. VIII szkoły podstawowej i III gimnazjum pisali kilkakrotnie w ciągu roku szkolnego próbne arkusze egzaminacyjne
z języka niemieckiego i języka angielskiego;

- Uczniowie klasy maturalnej IVs (technikum samochodowe) pisali maturę próbną z języka niemieckiego;

- Uczniowie wszystkich klas V - VIII szkoły podstawowej, II i III gimnazjum pisali półroczne i końcoworoczne testy diagnostyczne;

- Uczniowie klas I liceum oraz technikum pisali testy diagnostyczne na początku roku szkolnego; rok szkolny
2017/2018
2018/2019

rok szkolny
2019/2020

rok szkolny
2017/2018
2018/2019

rok szkolny
2019/2020

Efekty dla ucznia:
- lepsze wyniki osiągane przez uczniów na egzaminach, dzięki regularnej pracy z przykładowymi arkuszami egzaminacyjnymi;
- systematyczne utrwalanie wiadomości, dzięki regularnie pisanym testom diagnostycznym;

Efekty dla szkoły
- dodatni przyrost wiedzy uczniów, dzięki regularnie przeprowadzanym diagnozom przedmiotowym i testom próbnym;
- poprawa wyników na egzaminach
z języka niemieckiego i angielskiego;

Efekty dla nauczyciela:
- poprawa efektywności pracy własnej i uczniów;
- wyciągnięcie wniosków płynących
z analizy wyników egzaminów próbnych, a także testów diagnostycznych;
- omawianie wyników w zespole języków obcych i wdrażanie wniosków do dalszej pracy;
Tworzenie, udoskonalanie, uaktualnienie oraz ewaluacja dokumentów szkolnych Wraz z innymi nauczycielami - językowcami działającymi w Zespole Języków Obcych pracowałam na początku każdego roku szkolnego nad ewaluacją i udoskonalaniem:
- Przedmiotowych Zasad Oceniania;

- Programu Wychowawczo - Profilaktycznego;

- Planu Pracy Szkoły;

okres stażu

rok szkolny
2017/2018
rok szkolny
2018/2019

Efekty dla ucznia:
- zapoznawanie uczniów
z obowiązującymi Przedmiotowymi Zasadami Oceniania;
- sprawiedliwe ocenianie uczniów zgodnie z przyjętymi
Przedmiotowymi Zasadami Oceniania;

Efekty dla szkoły:
- zapoznawanie rodziców
z Przedmiotowymi Zasadami Oceniania na początku każdego roku szkolnego;
- właściwie funkcjonowanie szkoły
w oparciu o regularnie uaktualniane dokumenty szkolne;

Efekty dla nauczyciela:
- odświeżenie oraz zaktualizowanie wiedzy dotyczącej rozporządzeń MEN podczas wprowadzania zmian w Przedmiotowych Zasadach Oceniania;
- dokładne zapoznanie się
z dokumentami obowiązującymi
w szkole;
Doskonalenie metod i form pracy

Stosowałam różne metody aktywizujące podczas zajęć lekcyjnych, np. : Burza mózgów, praca projektowa, drama, rzymski pokój, gry i zabawy dydaktyczne; okres stażu Efekty dla ucznia:
- stworzenie warunków do pracy zespołowej, którą uczniowie bardzo lubią;
- większa aktywność i dociekliwość uczniów w poszukiwaniu nowatorskich rozwiązań;
- zainteresowanie nauką języka obcego poprzez zabawę;
- uaktywnienie ucznia, tj. rozbudzenie jego ciekawości, kreatywności oraz potrzeby współzawodnictwa;
- możliwość wykorzystania aktualnej wiedzy i uczenia się z doświadczeń innych;
- poprawa procesu zapamiętywania
i utrwalania danej partii materiału;
- swobodna atmosfera, właściwy klimat twórczy w trakcie lekcji;
- integracja zespołu klasowego;
- możliwość nauki na własnych błędach;
- rozwój emocjonalny i intelektualny uczniów;

Efekty dla szkoły:
- podnoszenie jakości pracy szkoły poprzez pobudzanie ucznia do pogłębiania swojej wiedzy na drodze poszukiwań;
- poprawa wyników osiąganych przez uczniów z języka angielskiego
i niemieckiego;
- zainteresowanie uczniów nauką języków obcych;

Efekty dla nauczyciela:
- rozwijanie umiejętności wykorzystywania właściwych metod
i form w pracy z uczniami;
- umożliwienie wejścia w nową rolę, tj. z eksperta i mentora stałam się doradcą, obserwatorem i słuchaczem, który dyskretnie kieruje pracą uczniów;
- poznanie nowych metod pracy na językach obcych;
- umiejętne kierowanie procesem zdobywania wiedzy przez każdego ucznia;
- otrzymanie informacji zwrotnych dotyczących dużego znaczenia metod aktywizujących w postaci większej aktywności uczniów na lekcjach języków obcych;
- zainteresowanie uczniów nauczanym przedmiotem;
- poprawa relacji z uczniami;

Wzbogacenie
doposażenia pracowni językowej Sprawowałam opiekę nad przydzieloną mi pracownią językową;
- Pozyskałam środki na zakup tablic korkowych, doniczek, kwiatów doniczkowych, zegara ściennego, kilkunastu antyram;
- Wykonałam stałą ekspozycję ze 150 pocztówek z Niemiec;
- Wraz z uczniami wykonywaliśmy systematycznie gazetki tematyczne przedstawiające różne święta obchodzone
w Niemczech i Wielkiej Brytanii;
- Wykonałam wraz z moimi uczniami pomoce dydaktyczne: plansze gramatyczne, wystawę plakatów przedstawiających najwspanialsze zabytki Niemiec; rok szkolny
2017/2018
2018/2019

okres stażu

Efekty dla ucznia:
- przyrost wiedzy na temat świąt obchodzonych w Niemczech
i Wielkiej Brytanii;
- szybsze przyswajanie wiedzy przez uczniów, dzięki pracy z nowymi pomocami dydaktycznymi;
- efektywna nauka w przyjaznej, doposażonej pracowni językowej;
- poznanie nowych, ciekawych miejsc, które warto zobaczyć
w Niemczech, dzięki ekspozycji kartek pocztowych zatytułowanej „Grűβe aus Deutschland”,
tj. „Pozdrowienia z Niemiec”;

Efekty dla szkoły:
- pozyskanie środków na doposażenie klasy językowej;
- zaoszczędzenie środków, które byłyby przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych;

Efekty dla nauczyciela:
- satysfakcja z pozyskanych materiałów do klasy językowej;
- powiększenie bazy pomocy dydaktycznych, które wykorzystywałam na lekcjach;
- lepszy kontakt z uczniami na skutek wspólnej pracy przy wykonywaniu pomocy dydaktycznych, plakatów, gazetek tematycznych;
Opieka nad grobami nieznanego żołnierza na cmentarzu
w Oporowie W okresie poprzedzającym uroczystość Wszystkich Świętych wraz z wychowawczynią kl. VI szkoły podstawowej oraz uczniami otoczyliśmy opieką groby nieznanego żołnierza na cmentarzu w Oporowie (porządki przedświąteczne, zbiórka zniczy); 10.2017 r. Efekty dla ucznia:
- nauka odpowiedzialności oraz współpracy w grupie;
- nauka organizacji swojego warsztatu pracy;
- poprawa relacji między uczniami;

Efekty dla szkoły:
- kształtowanie postawy patriotyzmu w swoim środowisku;

Efekty dla nauczyciela:
- satysfakcja z możliwości włączenia się w działalność lokalną;
- poczucie spełnienia obowiązku moralnego, etycznego
i patriotycznego;
Ewaluacja własnych metod i form pracy w celu oceny skuteczności podejmowanych działań dydaktycznych - Pod koniec każdego roku szkolnego rozmawiałam z młodzieżą na temat ich potrzeb
i oczekiwań odnośnie lekcji języka niemieckiego i angielskiego;
- Opracowałam i przeprowadziłam ankietę ewaluacyjną na temat satysfakcji z poziomu
i sposobu nauczania języka niemieckiego
w klasach: 1i/1p, 1E/g, 1A/g, II E, I AD/p oraz dokonałam analizy jej wyników;

- Prowadziłam lekcję języka niemieckiego „Hast du Hunger?” - „Czy jesteś głodny?” w obecności wizytatora z Kuratorium Oświaty w Lodzi – delegatura w Skierniewicach; rok szkolny
2017/2018
2018/2019

rok szkolny
2019/2020

08.11.2018 r.

Efekty dla ucznia;
- możliwość otwartego mówienia
o swoich potrzebach i oczekiwaniach
w procesie nauki języków obcych;
- decyzyjność uczniów w procesie kształcenia;
- poprawa wyników uzyskiwanych przez naszych uczniów;
- indywidualizacja procesu kształcenia;
- większe zaangażowaniu
w podejmowaniu dodatkowych inicjatyw przez uczniów na rzecz szkoły;

Efekty dla szkoły:
- wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom uczniów i rodziców;
- poprawa jakości wykonywanej pracy przez nauczycieli;

Efekty dla nauczyciela:
- uzyskanie cennych wskazówek dotyczących potrzeb i oczekiwań uczniów odnośnie lekcji języków obcych, które starałam się uwzględniać w swojej pracy;
- otwartość na potrzeby uczniów;
- lepsze relacje z wychowankami;
- większa aktywność uczniów na zajęciach;
- dostosowanie tempa pracy do potrzeb i możliwości uczniów;
- uwzględnienie tematyki zajęć interesującej dla uczniów;
- ewaluacja własnych metod i form pracy;
- wzbogacenie warsztatu pracy;
Członek zespołu ewaluacji wewnątrzszkolnej
Cel główny: Poprawność oceniania i udzielania uczniom informacji zwrotnej przyczyniającej się do ich widocznych postępów
Do moich zadań należało:
- przygotowanie pytań dla nauczycieli i uczniów w ramach pytania kluczowego: Jakie działania prowadzą nauczyciele, by informacja zwrotna
o postępach w nauce oraz ocenianie pomagały uczniom uczyć się?
- przeprowadzenie ankiet wśród uczniów
w ramach przydzielonego pytania kluczowego;
- podsumowanie wyników ankiet oraz wyciągnięcie wniosków; rok szkolny
2019/2020 Efekty dla ucznia:
- uwzględnienie potrzeb i oczekiwań uczniów w procesie kształcenia;

Efekty dla szkoły:
- uzyskanie informacji zwrotnej na pytania: Czy uczniowie są oceniani regularnie?, Czy nauczyciel ocenia różne formy postępów uczniów?,
Czy są omawiane prace klasowe/sprawdziany z uczniami?
- wnioski do dalszej pracy;

Efekty dla nauczyciela:
- zdobycie nowego doświadczenia;
- satysfakcja z pracy w zespole ewaluacyjnym;
- uzyskanie informacji zwrotnej od uczniów na pytanie, m. in.: Czy regularne ocenianie motywuje do większej pracy?
- wyciągnięcie wniosków do dalszej pracy;

§ 8 ust. 2 pkt 2

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Realizacja wymagań Stopień realizacji Termin realizacji Uzyskane efekty dla ucznia, szkoły
i nauczyciela
Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych - Korzystam z programów komputerowych, tj. Microsoft Office – Word, Excel oraz Power Point
w celu opracowania szkolnej dokumentacji, np. planów dydaktycznych, raportów po egzaminie ósmoklasisty
i gimnazjalnym, kart pracy, testów diagnostycznych, scenariuszy imprez szkolnych, planu rozwoju zawodowego, aneksu do planu rozwoju, sprawozdania z realizacji planu, dyplomów konkursowych, regulaminów konkursów, zgód dla rodziców na wycieczki szkolne, zaproszeń dla instytucji, z którymi współpracuje szkoła, informacji
o konkursach, zbiórkach charytatywnych;
Przy pomocy programu Power Point wykonywałam dekoracje, prezentacje multimedialne oraz gazetki tematyczne w klasach językowych i na korytarzu szkolnym;
okres stażu Efekty dla ucznia:
- rzetelnie wykonane dyplomy dla uczniów biorących udział w konkursach;
- estetycznie wykonane karty pracy dla uczniów;
- informowanie uczniów na bieżąco
o wszystkich przedsięwzięciach inicjowanych przez Samorząd Uczniowski;
- uatrakcyjnienie procesu nauczania, dzięki przygotowaniu prezentacji multimedialnych;

Efekty dla szkoły:
- estetycznie wykonane zaproszenia na wystawę poświęconą 100 rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości dla przedstawicieli instytucji, z którymi współpracuje nasza szkoła;
- ciekawe dekoracje na korytarzach szkolnych, w gablocie ogłoszeń Samorządu Uczniowskiego i w klasach językowych;
- podniesienie jakości pracy szkoły, dzięki rzetelnie wykonanej dokumentacji szkolnej, np. analiz wyników egzaminów próbnych, raportów po egzaminie ósmoklasisty
i egzaminie gimnazjalnym;

Efekty dla nauczyciela:
- estetyczne, przejrzyste i rzetelne sporządzenie dokumentacji przy pomocy komputera;
- pomoc koleżankom i kolegom w obsłudze programów komputerowych;
- podniesienie atrakcyjności procesu dydaktyczno – wychowawczego, a przez to rozbudzenie zainteresowań uczniów;
Wykorzystywanie internetu oraz jego zasobów Korzystałam z internetu
w codziennej pracy dydaktycznej jako wsparcie i uzupełnienie informacji
z podręcznika o informacje, nagrania, zdjęcia oraz filmy i piosenki anglo-
i niemieckojęzyczne (kolędy, a także piosenki na konkursy językowe);

Na stronach internetowych: www.edukacja.edux.pl, www.literka.pl, www.profesor.pl odnajdowałam interesujące mnie publikacje innych nauczycieli oraz dodatkowe materiały do pracy
z uczniami: www.blinde-kuh.de, www.die-maus.de, www.deutschland.de;
- Podczas zajęć korzystałam
z encyklopedii multimedialnej;
- Wykorzystując odpowiednie źródła internetowe znajdowałam informacje
o konkursach językowych, akcjach dotyczących działań profilaktycznych, ciekawe materiały na gazetki tematyczne, na tablicę informacyjną Samorządu Uczniowskiego, np.: numery alarmowe dla uczniów, informacje z Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej
w Kutnie;
- Na stronach internetowych Ministerstwa Edukacji Narodowej poznałam przepisy i akty Prawa Oświatowego, śledziłam zmiany
w tych przepisach i w Karcie Nauczyciela;
- Przydatne były dla mnie przede wszystkim następujące strony internetowe: www.cke.edu.pl, www.men.gov.pl, www.kuratorium.lodz.pl, www.jezykowcy.org i inne;
- Dzięki technologii informacyjnej mogłam uczestniczyć w wielu webseminariach i konferencjach internetowych organizowanych przez wydawnictwo Nowa Era, m. in.:
1. „Zrozumieć więcej. Nauczyć łatwiej” - konferencja ekspercka (14.11.2018 r.);
2. „Nowa szkoła ponadpodstawowa, co musisz wiedzieć” (06.11.2018 r.);
3. „Kommunikation ist in” (24.11.2018 r.);
4. „Spiralizacja treści – od minimum do maksimum” - webinarium poprowadzone przez A. Zycką
(28.04.2020 r. okres stażu

Efekty dla ucznia:
- udoskonalenie umiejętności posługiwania
się przez uczniów komputerem i internetem
w trakcie wyszukiwania interesujących informacji na gazetki tematyczne, projekty edukacyjne;
- zaangażowanie uczniów w realizacje dodatkowych zadań, np. przygotowanie ogłoszeń, gazetek ściennych;
- uzyskanie informacji odnośnie numerów alarmowych;
- uatrakcyjnienie zajęć, a przez to motywowanie uczniów do nauki języka obcego i poprawa osiąganych przez nich wyników;

Efekty dla szkoły:
- poznanie programów, które bawiąc uczą i są alternatywą dla gier komputerowych;
- zdobycie informacji ze Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kutnie na temat „Jak bezpiecznie spędzić wakacje”;
- poprawa jakości pracy szkoły poprzez znalezienie wielu nowatorskich pomysłów na pracę z uczniami;
- dysponowanie wiedzą z zakresu aktualnych aktów i przepisów Prawa Oświatowego przez nauczycieli;

Efekty dla nauczyciela:
- zdobycie nowych informacji, poznanie nowatorskich metod aktywizujących, oddziaływań korygujących;
- wzbogacenie warsztatu pracy
m. in. o: interesujące scenariusze lekcji, nagrania audio i video;
- dostęp do aktów i przepisów Prawa Oświatowego oraz ich aktualizacji;
- zdobycie szerokiej wiedzy z zakresu,
np. dydaktyki, dzięki udziałowi w seminariach internetowych;
- zapoznanie się z ciekawymi publikacjami innych nauczycieli;
- dostęp do aktualnych informacji na temat szkoleń, ofert księgarni oraz wydawnictw;

Umiejętne stosowanie technologii informacyjnej
i komunikacyjnej w swojej pracy - W codziennej pracy korzystałam
z różnych form wymiany informacji:
- Często kontaktowałam się za pomocą poczty elektronicznej i portalu społecznościowemu www.facebook.com..pl z innymi nauczycielami, uczniami, przedstawicielami wydawnictw, instytucjami, innymi szkołami, instytucjami szkolącymi itp.
- Brałam udział w licznych dyskusjach na forach dyskusyjnych dla nauczycieli na ścieżce zawodowej;
- Informowałam rodziców o bieżących ocenach uczniów regularnie prowadząc dziennik elektroniczny Librus;

- Na lekcjach korzystam z nośników informacyjnych
- W pracy wykorzystywałam pamięć zewnętrzną pendrive, karty pamięci
i dyski przenośne;

- Wykorzystywałam telefon, gdy pewne zadania należało zrealizować lub wyjaśnić jak najszybciej;

- Wykorzystywałam aparat fotograficzny w celu dokumentowania udziału uczniów w wycieczkach szkolnych, konkursach przedmiotowych, imprezach szkolnych, projektach edukacyjnych;

- Prowadziłam zajęcia w pracowni komputerowej z wykorzystaniem projektora i tablicy multimedialnej;

- Wykorzystywałam magnetofon podczas zajęć;

okres stażu

Efekty dla ucznia:
- płynny przepływ informacji;
- regularne przekazywanie informacji dotyczących ocen z przedmiotu;

Efekty dla szkoły:
- podniesienie jakości pracy placówki,
w której nauczyciel odbywał staż poprzez umiejętne korzystanie z technologii informacyjnej w pracy z uczniami
i we współpracy z innymi nauczycielami oraz różnymi instytucjami;
- szybkie reagowanie rodziców na powstały problem dydaktyczno – wychowawczy naszych uczniów;
- płynny przepływ informacji dotyczących,
np. terminów zebrań rad pedagogicznych, szkoleń rad pedagogicznych;

Efekty dla nauczyciela:
- wymiana doświadczeń i wspólne znalezienie sposobów rozwiązania problemów edukacyjno – wychowawczych naszych wychowanków;
- wymiana poglądów oraz informacji związanych z awansem zawodowym na nauczyciela dyplomowanego;
- płynny przepływ informacji na drodze
nauczyciel- rodzic – uczeń;

Efekty dla ucznia:
- możliwość korzystania na lekcji
z dodatkowych pomocy dydaktycznych,
np. prezentacji multimedialnych, filmów, nagrań;
Efekty dla szkoły:
- poprawa jakości pracy i wizerunku placówki, w której uczniowie i nauczyciele
w sposób biegły korzystają z nośników informacyjnych;
- dysponowanie przez nauczyciela najważniejszymi dokumentami, np. raportami z ewaluacji, analizami wyników egzaminów itp.

Efekty dla nauczyciela:
- ciągły dostęp do niezbędnych informacji,
np. prezentacji multimedialnych, testów, referatów itp.
- gromadzenie najważniejszych danych
w jednym miejscu;

Efekty dla ucznia:
- możliwość szybkiego kontaktu
z nauczycielem;
- rozwiązywanie problemów natury dydaktyczno – wychowawczej na bieżąco;

Efekty dla szkoły:
- informowanie rodzica o zaistniałym problemie;
- możliwość szybkiej reakcji i znalezienia rozwiązania;
- poprawa jakości pracy placówki poprzez szybkie rozwiązywanie powstałych problemów natury dydaktyczno –wychowawczej;
- dobra współpraca szkoły z rodzicami, dzięki regularnym rozmowom i przekazywaniu bieżących informacji;

Efekty dla nauczyciela:
- szybkie rozwiązanie edukacyjno - wychowawczego problemu poprzez kontakt telefoniczny z drugim nauczycielem lub rodzicem ucznia;

Efekty dla ucznia:
- fotografie - cenne pamiątki z udziału
w wydarzeniach z życia szkoły;
- wyróżnienie uczniów biorących udział
w konkursach przedmiotowych, imprezach szkolnych, projektach edukacyjnych na stronie internetowej szkoły;

Efekty dla szkoły:
- promocja szkoły w środowisku lokalnym
i nie tylko poprzez przekazywanie zdjęć
ze szkolnych wydarzeń administratorowi szkolnej strony internetowej;
- budowanie wizerunku szkoły jako instytucji rzetelnej i dobrze zorganizowanej poprzez regularne uaktualnianie galerii zdjęć szkolnych;

Efekty dla nauczyciela:
- sumienne gromadzenie informacji
o organizowanych wycieczkach, konkursach, imprezach szkolnych, projektach edukacyjnych, apelach podsumowujących działalność Samorządu Uczniowskiego, akcjach charytatywnych, zgodnie z zadaniami w planie rozwoju zawodowego;

Efekty dla ucznia:
- udział uczniów w lekcjach multimedialnych z wykorzystaniem tablicy interaktywnej;
- wsparcie procesu uczenia i zapamiętywania nowych treści;
- uatrakcyjnianie zajęć lekcyjnych i przez to osiąganie lepszych rezultatów w pracy
z uczniami;

Efekty dla szkoły:
- podniesienie jakości pracy szkoły, dzięki uatrakcyjnianiu i wzbogacaniu zajęć;
- poprawa wyników osiąganych przez uczniów na konkursach językowych
i egzaminach;

Efekty dla nauczyciela:
- uzyskanie lepszych efektów w pracy
z uczniami poprzez interaktywne lekcje
z filmami i ćwiczeniami leksykalnymi oraz gramatycznymi, a także programami na tablicę multimedialną;

Efekty dla ucznia:
- poprawa umiejętności rozumienia ze słuchu;

Efekty dla szkoły:
- poprawa wyników egzaminów w zakresie rozumienia tekstu słuchanego;

Efekty dla nauczyciela:
- osiąganie lepszych wyników przez uczniów na egzaminach w zakresie rozumienia ze słuchu;
- możliwość odtwarzania nagrań;
Praca zdalna z uczniami - Prowadziłam zajęcia online
z wykorzystaniem poczty elektronicznej, komunikatora messenger,chat video, dziennika elektronicznego Librus;

- Ukończyłam szkolenie internetowe
z zakresu bezpiecznej pracy zdalnej przeprowadzone przez P. Łuczaka; 03. - 05.2020 r.

04.2020 r.

Efekty dla ucznia:
- systematyczna realizacja podstawy programowej;
- możliwość regularnego kontaktu
z nauczycielem;
- uzyskiwanie informacji zwrotnych dotyczących realizowanych treści programowych;
- rozwój umiejętności informatycznych;
- korzystanie z ciekawych, dodatkowych materiałów;
- pozyskanie nowych adresów stron internetowych do nauki języka niemieckiego;

Efekty dla szkoły:
- zachowanie płynności w realizacji podstawy programowej;
- rozwój umiejętności cyfrowych uczniów
i nauczycieli;
- ochrona danych osobowych w sieci całej społeczności szkolnej;

Efekty dla nauczyciela:
- szybki kontakt z uczniami;
- monitorowanie postępów uczniów;
- poprawa umiejętności informatycznych;
- wzbogacenie bazy stron internetowych
z ciekawymi materiałami do pracy z uczniami;
- poszerzenie wiedzy na temat zasad ochrony danych osobowych w sieci;
Wdrażanie uczniów do bezpośredniego korzystania
z internetu i komputera - Zachęcałam uczniów do wykorzystywania źródeł internetowych w celu powtórzenia
i utrwalenia materiału przed sprawdzianem, np. pakietu ćwiczeń gramatycznych, filmów gramatyczno -leksykalnych w zestawie
z podręcznikiem;
- Motywowałam wychowanków do nauki języka obcego poprzez oglądanie filmów niemiecko -
i anglojęzycznych, kreskówek, naukę piosenek w językach obcych;
- Zachęcałam uczniów do udziału
w konkursach internetowych z języka angielskiego, np. „The Big Challenge” (10.2017 r.);
- Na zajęciach w sali komputerowej uczniowie korzystali m. in. :
z encyklopedii multimedialnej, ze słowników internetowych, gier
i zabaw komputerowych w języku niemieckim i angielskim;
- Uczniowie korzystali na zajęciach
z aplikacji kahoot (rozwiązywanie quizów, testów); okres stażu

Efekty dla ucznia:
- umiejętne korzystanie z zasobów internetowych przez naszych uczniów;
- rozwój umiejętności informatycznych
i komunikacyjnych naszych wychowanków;
- większa motywacja do nauki języka obcego;
- zainteresowanie nauką języka niemieckiego
i angielskiego;
- uatrakcyjnienie procesu nauczania;
- poznanie nowych metod nauki języka obcego;
- poprawa ocen z języka niemieckiego
i angielskiego;

Efekty dla szkoły:
- promowanie szkoły na zewnątrz poprzez udział uczniów w konkursach internetowych;
- umiejętne łączenie ścieżek edukacyjnych,
tj. informatyka i język obcy;

Efekty dla nauczyciela:
- sprostanie jednemu z kierunków polityki oświatowej państwa;
- poprawa wyników w nauce;
- satysfakcja z zainteresowania uczniów nauczanym przeze mnie przedmiotem;
- uświadomienie uczniom, że nauka języka obcego może być wspaniałą zabawą i świetną przygodą;
Organizacja międzyszkolnego konkursu multimedialnego
w języku obcym „Dlaczego warto uczyć się języków obcych?” Zorganizowałam konkurs międzyszkolny na najlepszą prezentację multimedialną w języku niemieckim lub angielskim zatytułowany „Dlaczego warto uczyć się języków obcych?” 02. - 03.2020 r.

Efekty dla ucznia:
- poprawa umiejętności językowych uczniów;
- zainteresowanie uczniów językami obcymi;
- uświadomienie uczniom korzyści płynących z umiejętności posługiwania się językiem obcym;
- rozwój umiejętności posługiwania się programem PowerPoint;
- uzyskanie nagród za udział w konkursie;

Efekty dla szkoły:
- promocja szkoły na zewnątrz, dzięki organizacji konkursu międzyszkolnego;

Efekty dla nauczyciela:
- zadowolenie z uczniów biorących udział
w konkursach językowych;
- integracja z nauczycielami podczas układania regulaminu konkursu i wybierania najlepszych prac;
- poszerzenie warsztatu pracy;
- pozyskanie nagród konkursowych dla uczniów, dzięki współpracy ze sponsorami;

Opublikowanie w internecie siedmiu filmików poświęconych nauce słownictwa w języku niemieckim i angielskim, pt. „Nauka języka niemieckiego
z Olą!” oraz „Nauka języka angielskiego z Olą!” Na stronie internetowej www.youtube.com opublikowałam następujące filmiki:
- „Nauka języka niemieckiego z Olą!
- nauka kolędy „Leise rieselt der Schnee”;
- „Nauka języka niemieckiego z Olą!
- nazwy mebli”;
- „Nauka języka niemieckiego z Olą!
- nazwy przyborów szkolnych”;
- „Nauka języka niemieckiego z Olą!
- nazwy ozdób choinkowych”;
- „Nauka języka angielskiego z Olą!
- nazwy mebli”;
- „Nauka języka angielskiego z Olą!
- nazwy przyborów szkolnych”;
- „Nauka języka angielskiego z Olą!
- nazwy ozdób choinkowych”; 04.2020 r.

Efekty dla ucznia:
- budzenie ciekawości poznawczej uczniów;
- rozwijanie zainteresowań i uzdolnień;
- pomoc w procesie nauki języka niemieckiego i angielskiego;

Efekty dla szkoły:
- promocja szkoły;
- podniesienie poziomu pracy placówki, dzięki kreatywnym i zaangażowanym nauczycielom;

Efekty dla nauczyciela:
- poszerzenie warsztatu pracy;
- zdobycie nowego doświadczenia;
- umiejętność radzenia sobie ze stresem;
- satysfakcja z możliwości zainteresowania szerszego grona osób nauką języka niemieckiego;
- popularyzacja najbardziej lubianych przeze mnie języków obcych;
Zdobywanie nowych wiadomości i umiejętności w zakresie technologii informacyjnej
i komunikacyjnej - Współpracowałam z nauczycielem informatyki;
- Ukończyłam szkolenie dla nauczycieli, pt. „ Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnej w pracy z uczniem”, które zostało zorganizowane przez Bibliotekę Pedagogiczną w Kutnie
w ramach wspierania szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2019/2020 (26.02.2020 r.);
- Ukończyłam szkolenie eTwinning
w Łodzi (07.11.2018 r.); okres stażu
Efekty dla ucznia:
- uatrakcyjnienie procesu nauczania, dzięki często wykorzystywanej na zajęciach tablicy interaktywnej;
- udział uczniów w projekcie edukacyjnym eTwinning – badenia wirtembergia i woj. łódzkie;
- rozwinięcie umiejętności cyfrowych;

Efekty dla szkoły:
- poprawa jakości pracy szkoły poprzez umiejętne wykorzystywanie przez nauczyciela programów komputerowych oraz technologii informacyjno - komunikacyjnej w pracy
z uczniem (tworzenie autorskich puzzli
w sieci, internetowy kreator kreskówek);

Efekty dla nauczyciela:
- poprawa umiejętności w zakresie posługiwania się technologią komputerową
i informacyjną, tj. obsługą programów komputerowych: Microsoft Office – Word, Excel, Power Point, instalowanie programów, zgrywanie zdjęć z telefonu na komputer, zakładanie konta na dysku;
- pomoc w zakresie obsługi tablicy interaktywnej i projektora;
- poszerzenie bazy wartościowych adresów stron internetowych, np. www.jezykowcy.org, www.toony.tool.com, www.jigsaw.planet.com, www.learningApps.org;
- rozwinięcie kompetencji cyfrowych;
- poznanie narzędzi interaktywnych;
- umiejętność posługiwania się narzędziami na platformie eTwinning;
- zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce;

§ 8 ust. 2 pkt 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

Realizacja wymagań Stopień realizacji Termin realizacji Uzyskane efekty dla ucznia, szkoły i nauczyciela Uwagi
Pełnienie funkcji przewodniczącej zespołu języków obcych W ramach pełnienia funkcji przewodniczącej zespołu języków obcych do moich obowiązków należało, m. in.:
- ułożenie planu pracy zespołu po konsultacji z jego członkami oraz pilnowanie jego terminowej realizacji;
- składanie sprawozdań na posiedzeniach Rady Pedagogicznej;
- wnoszenie ewentualnych zmian do Przedmiotowych Zasad Oceniania;
- organizowanie spotkań dotyczących analizy wyników
i wyciągania wniosków po przeprowadzonych diagnozach, egzaminach i sprawdzianach próbnych;
Układając plan miałam na względzie wszystkich nauczycieli języków obcych. Plan wytyczał co i kiedy należało wykonać; rok szkolny
2018/2019

Efekty dla ucznia:
- możliwość udziału
w konkursach językowych
i obchodach Dni Języków Obcych;
- poprawa wyników osiąganych przez uczniów, dzięki regularnej ewaluacji ich osiągnięć;
- możliwość prezentacji swoich umiejętności podczas konkursów językowych;
- rozwój umiejętności posługiwania się językiem niemieckim i angielskim, dzięki braniu udziału w zajęciach koła języka niemieckiego
i angielskiego;

Efekty dla szkoły:
- bieżąca ewaluacja wyników osiąganych przez uczniów
i regularne wdrażanie metod naprawczych i środków zaradczych;
- podniesienie jakości pracy szkoły poprzez wiele inicjatyw,
z którymi Zespół Języków Obcych wychodził naprzeciw oczekiwaniom rodziców
i uczniów, np.: organizacja konkursów językowych, opieka nad uczniami podczas konkursów pozaszkolnych, przygotowywanie uczniów do konkursów językowych;
- lepsze wyniki osiągane przez uczniów na egzaminach na skutek regularnej ewaluacji ich osiągnięć;
- rozwój innych nauczycieli;

Efekty dla nauczyciela:
- rozwój własny;
- systematyczne wywiązywanie się z zaplanowanych działań na dany rok szkolny;
- możliwość konsultowania
i koordynowania działań związanych z konkretnym zagadnieniem, np. sposoby rozwiązywania problemów wychowawczych
i edukacyjnych uczniów; W związku z epidemią koronawirusa nie przeprowadziłam lekcji „Spotkanie ze znaną projektantką mody
z Berlina” w ramach Akademii Staszica, która miała się odbyć pod koniec kwietnia 2020 r., i na którą mieli zostać zaproszeni uczniowie klas ósmych z kilku szkół podstawowych z naszego powiatu kutnowskiego wraz z nauczycielami.
Wygłaszanie referatów
w ramach zespołu języków obcych Opracowałam i wygłosiłam następujące referaty:
- „Praca z uczniem dyslektycznym”
- „Zastosowanie metod aktywizujących na lekcjach języka obcego”; 07.10.2019 r.

04.11.2019 r.

Efekty dla ucznia:
- umiejętne wdrażanie zaleceń
z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w pracy
z uczniem dyslektycznym;
- indywidualizacja procesu nauczania;
- uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego, dzięki stosowaniu na lekcjach licznych metod aktywizujących;
- zwiększenie motywacji uczniów do nauki języka obcego;

Efekty dla szkoły:
- pogłębienie wiedzy nauczycieli językowców o przekazywane treści oraz wykorzystanie ich
w pracy z uczniami;

Efekty dla nauczyciela:
- zdobycie nowego doświadczenia;
- poszerzenie wiedzy o zakres materiału ujętego w referatach;
- wykorzystanie zdobytej wiedzy w pracy z uczniami;
- poprawa umiejętności występowania publicznego;
Dzielenie się wiedzą
z udziału w szkoleniach zewnątrzszkolnych Podczas zebrań zespołu języków obcych, rad pedagogicznych dzieliłam się
z innymi nauczycielami wiadomościami ze szkoleń,
w których wzięłam udział,
m. in.:
- „ Trening i strategie rozwiązywania zadań otwartych na egzaminie ósmoklasisty
z j. obcego”, warsztaty prowadzone przez WODN
w Łodzi (21.11.2018 r.);
- Szkolenie eTwinning w Łodzi (07.12.2018 r.);
- „Ocenianie kształtujące
w nauczaniu języka obcego”, warsztaty metodyczne (03.02.2020 r.) okres stażu
Efekty dla ucznia:
- umiejętność rozwiązywania zadań otwartych;
- docenienie nawet najmniejszych postępów czynionych przez uczniów, dzięki wykorzystywaniu oceniania kształtującego;
Efekty dla szkoły:
- wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli;
- poprawa efektywności pracy;
- wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce;
- podwyższenie jakości funkcjonowania szkoły;

Efekty dla nauczyciela:
- satysfakcja z możliwości dzielenia się swoją wiedzą
z innymi;
- utrwalenie zdobytej wiedzy
i umiejętności;
- poczucie bycia ważnym członkiem społeczności szkolnej;
- kształtowanie umiejętności interpersonalnych;
Dzielenie się wiedzą
i doświadczeniem
z nauczycielem –
stażystą Dzieliłam się swoją wiedzą
i doświadczeniem zdobytym
w trakcie kilkunastoletniej
pracy z uczniami z pedagogiem szkolnym – stażystką, której nie byłam opiekunem:
- pomogłam stażystce
w napisaniu planu rozwoju zawodowego na nauczyciela kontraktowego, który został zatwierdzony przez dyrektora szkoły;
- pomagałam i wspierałam ją
w realizacji planu rozwoju zawodowego
- informowałam stażystkę
o szkoleniach dla pedagogów;
- wskazywałam stażystce na formy pracy z uczniami
z opiniami i orzeczeniami
z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, które ja praktykuję w swojej pracy;
- wskazywałam, jak postąpić
w trudnych sytuacjach wychowawczych, np. utrzymanie dyscypliny na lekcjach;
- opisywałam sytuację rodzinną konkretnych uczniów
i podpowiadałam ewentualne możliwości współpracy
z domem rodzinnym;
- prowadziłam lekcje otwarte
w obecności stażystki, aby mogła zaobserwować zachowanie się konkretnych uczniów z klasy VII szkoły podstawowej;
rok szkolnych
2018/2019

Efekty dla ucznia:
- aktywny udział w ciekawych lekcjach otwartych;
- nauka otwartości oraz gotowości niesienia pomocy
i wsparcia;
- poznanie nowych metod i form pracy;
- poprawa wyników w nauce
i zachowaniu;
- możliwość zaprezentowania swojej wiedzy i umiejętności przed innymi nauczycielami;
- integracja z innymi uczniami;

Efekty dla szkoły:
- wspieranie rozwoju nauczyciela odbywającego staż;
- podwyższenie jakości funkcjonowania szkoły;
- kreatywność i chęć niesienia pomocy innym – jako istotne atrybuty kadry pedagogicznej pracującej w naszej szkole;
- podejmowanie różnych, szeroko rozumianych działań na rzecz szkoły przez nauczycieli;
- integracja grona pedagogicznego;

Efekty dla nauczyciela:
- promocja własnych kompetencji zawodowych, metod i form pracy z uczniem;
- satysfakcja płynąca z tego, że mam swój wkład w podnoszenie kompetencji zawodowych drugiego nauczyciela;
- doskonalenie umiejętności metodycznych;
- doświadczenie w sprawnym komunikowaniu się i wymianie informacji;
Prowadzenie lekcji otwartych Przeprowadziłam lekcje otwarte z języka niemieckiego dla nauczycieli stażystów.
Tematy lekcji:

1. „Meine Schule – Wiederholung” - „Moja szkoła – powtórzenie”
w klasie VII szkoły podstawowej

Cele ogólne lekcji – uczeń:
- utrwala i powtarza materiał
z działu „Szkoła”;

Cele szczegółowe lekcji – uczeń:
- potrafi wymienić nazwy dni tygodnia;
- potrafi opisać swój plan lekcji;
- nazywa przedmioty i przybory szkolne wraz z rodzajnikiem określonym;
- potrafi wyrazić swoją opinię na temat nauczycieli, przedmiotów szkolnych;

2. „Meine Familie ist am besten in der Welt!” - „Moja rodzina jest najlepsza na świecie!” w klasie VII szkoły podstawowej

Cele ogólne lekcji – uczeń:
- opowiada o swojej rodzinie;

Cele szczegółowe lekcji – uczeń:
- potrafi wymienić nazwy członków rodziny wraz
z rodzajnikiem określonym;
- zna zaimki dzierżawcze
w mianowniku;
- zna przymiotniki określające charakter;
- potrafi określić powiązania rodzinne;
- rozwija sprawność mówienia;
- zna i stosuje zasady poprawnej wymowy;
- potrafi spytać kolegę/koleżankę o jego/jej rodzinę;

3. „Was ist dein Wochenplan? Festigung” - „Jaki jest twój plan dnia? Utrwalenie” -
w klasie VII szkoły podstawowej;

Cele ogólne lekcji – uczeń:
- powtarza i utrwala poznane zwroty i słownictwo dotyczące czynności rutynowych w ciągu dnia, pytania o czas zegarowy oraz odpowiedzi na nie;

Cele szczegółowe lekcji – uczeń:
- potrafi odmienić czasowniki rozdzielnie złożone w czasie teraźniejszym oraz właściwie użyć ich w zdaniu;
- potrafi zapytać o czynności wykonywane w ciągu dnia
i udzielić na zadane pytania poprawnej odpowiedzi;
- potrafi powiedzieć, o której godzinie wykonuje daną czynność;
- potrafi spytać o godzinę
i udzielić poprawną odpowiedź;

4. „Wiederholung vor der Klassenarbeit” - „Powtórzenie przed pracą klasową” w klasie
I technikum;

Cele ogólne lekcji – uczeń:
- powtarza i utrwala materiał
z działu „Start in Deutsch” - „Start z językiem niemieckim”;

Cele szczegółowe lekcji – uczeń:
- zna formy oficjalne
i nieoficjalne na powitanie
i pożegnanie;
- potrafi zadać podstawowe pytania o dane osobowe
i odpowiedzieć na nie;
- potrafi odmienić czasowniki regularne i nieregularne
w czasie teraźniejszym;
- zna nazwy państw i stolic niemieckich;
- potrafi wymienić internacjonalizmy;
- rozumie wypowiedzi artykułowane w standardowej odmianie języka;

5. „Was ist in meinem Rucksack?” - „Co jest
w moim plecaku?” w klasie I liceum;

Cele ogólne lekcji - uczeń:
- odpowiada pełnym zdaniem na pytanie „Co jest w twoim plecaku?”

Cele szczegółowe lekcji – uczeń:
- zna odmianę rodzajnika określonego i nieokreślonego dla mianownika i biernika;
- potrafi koniugować czasownik „Haben” i „Sein” w czasie teraźniejszym;
- potrafi nazwać przedmioty, które ma w plecaku wraz
z rodzajnikiem;
- zna odmianę przeczenia „Kein” dla mianownika
i biernika;
- formułuje spójne wypowiedzi ustne z zastosowaniem form gramatycznych odpowiednich do wyrażania teraźniejszości;

6. „Die Weihnachten sind bald...” - „Święta Bożego Narodzenia tuż, tuż....”
w klasie I liceum;

Cele ogólne lekcji – uczeń:
- potrafi zaśpiewać kolędę
w języku niemieckim „Leise rieselt der Schnee”;
- nazywa ozdoby choinkowe wraz z rodzajnikiem określonym;

Cele szczegółowe lekcji – uczeń:
- doskonali umiejętność rozumienia ze słuchu;
- doskonali wymowę języka niemieckiego;
- doskonali sprawność mówienia;
- potrafi przetłumaczyć na język polski kolędę „Leise rieselt der Schnee”;

Przeprowadziłam lekcje otwarte z języka angielskiego dla nauczycieli stażystów.

Tematy lekcji:

1. „What’s the weather today?” - „Jaka jest dzisiaj pogoda?” w klasie VII szkoły podstawowej;

Cele ogólne lekcji – uczeń:
- potrafi opisać pogodę, która jest danego dnia;

Cele szczegółowe lekcji – uczeń:
- potrafi odmienić czasownik „To be” w czasie Present Simple;
- potrafi budować zdania
w czasie Present Simple
z wykorzystaniem czasownika „To be”;
- potrafi nazywać przymiotniki i przysłówki charakterystyczne dla danej pogody;
- zna słownictwo pogodowe;
- potrafi spytać o pogodę;
- potrafi właściwie użyć konstrukcji get + adjective;

2. „Which is your favourite meal of the day?” - „Jaki jest twój ulubiony posiłek w ciągu dnia?”

Cele ogólne lekcji – uczeń:
- potrafi powiedzieć, jaki jest jego ulubiony posiłek w ciągu dnia i nazwać konkretne potrawy;

Cele szczegółowe lekcji – uczeń:
- potrafi właściwie zastosować czas Present Simple;
- potrafi wymienić nazwy różnych potraw jedzonych na śniadanie, obiad i kolację;
- potrafi spytać o ulubiony posiłek swoją koleżankę/kolegę;
- potrafi powiedzieć, czego nie lubi jeść i uzasadnić swoje zdanie;

3. „My family tree – speaking” - „Moje drzewo genealogiczne – mówienie”.

Cele ogólne lekcji – uczeń:
- opisuje swoją rodzinę uwzględniając stopień pokrewieństwa, wiek członków rodziny, wykonywany zawód oraz zainteresowania;

Cele szczegółowe lekcji – uczeń:
- potrafi wymienić nazwy członków rodziny;
- potrafi poprawnie budować zdania w czasie Past Simple
i Present Simple;
- potrafi wymienić nazwy zawodów;
- potrafi nazywać zainteresowania;
- potrafi liczyć do 100;

29.10.2018 r.

13.11.2018 r.

07.01.2019 r.

08.10.2019 r.

25.10.2019 r.

06.12.2019 r.

25.10.2018 r.

27. 11. 2018 r.

08. 05. 2019 r.

Efekty dla ucznia:
- stworzenie możliwości do współdziałania w grupie rówieśniczej, wyrażania swoich opinii;
- udział w interesujących zajęciach;
- możliwość zaprezentowania swojej wiedzy i umiejętności przed innymi nauczycielami;
- integracja z grupą rówieśniczą;
- nauka rywalizacji fair play;
- duża aktywność uczniów na zajęciach;
- szybsze przyswojenie wiedzy przez uczniów, dzięki wykorzystaniu licznych metod aktywizujących;
- doskonalenie umiejętności interpersonalnych uczniów;
- lepsze wyniki w nauce
i zachowaniu;

Efekty dla szkoły:
- udział uczniów i nauczycieli
w ciekawych zajęciach;
- rozwój warsztatu pracy nauczycieli;
- integracja grona pedagogicznego;
- wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli odbywających staż;
- podwyższenie jakości pracy placówki – w szkole pracują kreatywni i dobrze wykształceni nauczyciele;
- wyższy poziom nauczania
i wychowania w szkole;

Efekty dla nauczyciela:
- satysfakcja z możliwości dzielenia się swoją wiedzą
z innymi nauczycielami;
- ewaluacja metod i form pracy;
- samorealizacja;
- pogłębienie wiedzy metodycznej i dydaktycznej;
- udoskonalenie umiejętności metodycznych;
- możliwość skorzystania
z wiedzy i doświadczenia innych
nauczycieli;
- lepsze umiejętności organizatorskie;
- mniejszy stres przed publicznymi występami;
- pogłębienie wiedzy na temat aktywizujących metod pracy
z uczniami;

Udostępnianie innym nauczycielom własnych opracowań - Dzieliłam się z innymi nauczycielami, m. in.: aktami prawnymi dotyczącymi awansu zawodowego, scenariuszami przedstawień, kartami pracy, sprawdzianami dla uczniów
z dostosowaniami, regulaminami konkursów językowych, konspektami lekcji, sprawozdaniami przedmiotowymi, wnioskami do dalszej pracy po przeprowadzonych egzaminach próbnych, materiałami ze szkoleń i konferencji, ankietami ewaluacyjnymi, samodzielnie wykonanymi materiałami na gazetki szkolne;
- Opracowane materiały przekazałam do biblioteki szkolnej;
- Na stronie internetowej www.awans.edux.pl umieściłam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego oraz opis i analizę wymagań;
- Na stronie internetowej www.literka.pl umieściłam trzy konspekty lekcji oraz regulamin konkursu międzyszkolnego na
prezentację multimedialną „Dlaczego warto uczyć się języków obcych?” okres stażu

05.2020 r.

03.2020 r.

Efekty dla ucznia:
- udział w ciekawych zajęciach;
- rozbudzenie kreatywności
i ciekawości poznawczej uczniów;
- poprawa wyników dydaktyczno-wychowawczych;
- nauka otwartości i potrzeby dzielenia się z innymi;

Efekty dla szkoły:
- dzielenie się wiedzą
i doświadczeniem z innymi jako podstawowa funkcja szkoły;
- pomoc dla innych nauczycieli;
- wzbogacenie warsztatu metodycznego nauczycieli;
- szybsza realizacja powierzonych nauczycielom zadań;
- wsparcie nauczycieli na ścieżce awansu zawodowego;
- poszerzenie oferty biblioteki szkolnej;
- integracja grona pedagogicznego i wspólne niesienie sobie pomocy;

Efekty dla nauczyciela:
- satysfakcja związana
z możliwości podzielenia się opracowaniami nie tylko
z nauczycielami z mojej szkoły;
- podniesienie samooceny;
- kształtowanie właściwej
i pozytywnej motywacja działania;
- umacnianie relacji interpersonalnych;
- wskazówki do dalszej pracy od nauczycieli korzystających
z moich opracowań;

§ 8 ust. 2 pkt 4a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

Realizacja wymagań Stopień realizacji Termin realizacji Uzyskane efekty dla ucznia, szkoły i nauczyciela
Opracowanie i wdrożenie programu zajęć pozalekcyjnych - Opracowałam i wdrożyłam program koła języka niemieckiego „Deutschlernen macht Spaβ”;

- Opracowałam i wdrożyłam program koła języka niemieckiego „Deutsch ist einfach”; rok szkolny
2017/2018
2018/2019

rok szkolny
2019/2020

Efekty dla ucznia:
- rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów;
- wyrównanie szans i indywidualizacja pracy
z uczniem;
- podniesienie poziomu wiedzy uczniów poprzez zwiększenie efektywności podejmowanych działań;
- stworzenie możliwości wpływu na ostateczny kształt zajęć atrakcyjnych dla samych uczniów;
- zainteresowanie uczniów nauką języka niemieckiego i angielskiego;
- poprawa wyników dydaktycznych
i wychowawczych;

Efekty dla szkoły:
- nawiązanie ścisłej współpracy z rodzicami w celu regularnego monitorowania postępów w nauce języka niemieckiego czynionych przez ich dzieci;
- zbudowanie atmosfery zaufania i bezpieczeństwa;
- promowanie naszej placówki jako wychodzącej naprzeciw oczekiwaniom uczniów i rodziców;
- podniesienie skuteczności podejmowanych przez szkołę działań dydaktyczno – wychowawczych;

Efekty dla nauczyciela:
- satysfakcja z zainteresowania wielu uczniów językiem niemieckim i angielskim oraz z ich udziału w konkursach językowych i projektach edukacyjnych;
- zadowolenie z poprawy ocen uczniów z języka niemieckiego i angielskiego oraz z wyników uzyskiwanych przez nich na egzaminie gimnazjalnym i ósmoklasisty;
- zdobycie wskazówek do modyfikowania własnych działań w taki sposób, aby były atrakcyjniejsze
i ciekawsze dla uczniów;
- zwiększenie motywacji do własnego rozwoju
i poszukiwania nowych, atrakcyjnych dla uczniów metod i form pracy;
- zbudowanie pozytywnych relacji z uczniami
i rodzicami;
- zdobycie rzetelnych informacji na temat uczniów;
- analiza skuteczności własnych działań dydaktycznych i wychowawczych;

§ 8 ust. 2 pkt 4b

Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw podręczników,
a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych – także konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej

Realizacja wymagań Stopień realizacji Termin realizacji Uzyskane efekty dla ucznia, szkoły i nauczyciela Uwagi
Uzyskanie kwalifikacji egzaminatora OKE w zakresie sprawdzania prac z języka angielskiego po klasie VIII Zostałam wpisana do ewidencji egzaminatorów
w zakresie egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego na podstawie art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, które stanowi, że egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzaminatorów w zakresie egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki
w dotychczasowym gimnazjum stają się również egzaminatorami w zakresie egzaminu ósmoklasisty; 02.01.2019 r.

Efekty dla ucznia:
- lepsze przygotowanie uczniów do egzaminu przez nauczyciela – egzaminatora;
- dobre i bardzo dobre wyniki uzyskiwane przez uczniów na egzaminie;

Efekty dla szkoły:
- lepsze przygotowanie uczniów do egzaminów przez nauczyciela – egzaminatora;
- lepsze wyniki uzyskiwane przez uczniów na egzaminach;

Efekty dla nauczyciela:
- zdobycie nowych kwalifikacji; W terminie
07. - 08. 03. 2020 r. uczestniczyłam
w szkoleniu dla kandydatów na egzaminatorów maturalnych z języka angielskiego.
Niestety kolejne dwa spotkania planowane na 14. i 15.03.2020 r. zostały odwołane ze względu na epidemię koronawirusa.
Wykonywania zadań egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnych - Brałam udział
w sprawdzaniu i ocenianiu gimnazjalnych prac egzaminacyjnych z języka angielskiego w sesji egzaminacyjnej w kwietniu 2019 r. wykonując czynności egzaminatora;
- Brałam udział
w sprawdzaniu i ocenianiu prac egzaminacyjnych egzaminu ósmoklasisty
z języka angielskiego
w majowej sesji egzaminacyjnej 2019 r. wykonując czynności egzaminatora; 28.04.2019 r.

15.05.2019 r.

Efekty dla ucznia:
- lepsze przygotowanie uczniów do egzaminów;
- umiejętne wprowadzanie zasad oceniania zewnętrznego w pracy
z uczniami z arkuszem egzaminacyjnym;

Efekty dla szkoły:
- podniesienie jakości pracy szkoły, dzięki dobremu przygotowaniu uczniów do egzaminów;
- poszerzenie zakresu działań innych nauczycieli języków obcych;
- budowanie refleksji w kontekście kultury oceniania;

Efekty dla nauczyciela:
- poszerzenie swojej działalności
w zakresie nauczyciela języka angielskiego;
- permanentny rozwój (samokształcenie
i samodoskonalenie);
- dokładne zapoznanie się
z wymaganiami egzaminacyjnymi;
- wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami;
- zdobycie doświadczenia
w zakresie przeprowadzania egzaminów zewnętrznych;
- lepsza umiejętność oceniania nietypowych odpowiedzi uczniów;
- satysfakcja z możliwości podzielenia się zdobytą wiedzą
z innymi nauczycielami;

§ 8 ust. 2 pkt 4c

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

Realizacja wymagań Stopień realizacji Termin realizacji Uzyskane efekty dla ucznia, szkoły
i nauczyciela
Pomoc uczniom
w przygotowaniu się do konkursów pozaszkolnych Przygotowywałam uczniów do udziału
w konkursach z języka angielskiego
i języka niemieckiego:
- Ogólnopolski konkurs Panda;

- Ogólnopolski konkurs Pingwin;

- Ogólnopolski konkurs Multitest;

- Przegląd piosenek bożonarodzeniowych organizowany przez Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Kutnie;

- Konkurs języka niemieckiego organizowany przez I L. O. im. J. H. Dąbrowskiego w Kutnie;

rok szkolny
2017/2018
2018/2019

okres stażu

11.12.2018

12.2017
12.2018 Efekty dla ucznia:
- przygotowywanie uczniów do konkursów
z języka niemieckiego i angielskiego;
- poprawa umiejętności posługiwania się językiem niemieckim i angielskim;
- zainteresowanie uczniów nauką języka niemieckiego i angielskiego;
- poprawa wyników z języka angielskiego
i niemieckiego na egzaminie gimnazjalnym
i ósmoklasisty;

Efekty dla szkoły:
- rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów;
- promocja szkoły na zewnątrz, dzięki udziałom uczniów w konkursach pozaszkolnych;
- wyjście naprzeciw oczekiwaniom rodziców;

Efekty dla nauczyciela:
- satysfakcja z zainteresowania uczniów językiem angielskim i niemieckim;
- zadowolenie z uczestnictwa uczniów
w konkursach i wynikach przez nich osiąganych;
- coraz lepsze relacje z uczniami;
Pełnienie funkcji koordynatora projektów edukacyjnych Koordynowałam następujące projekty edukacyjne w naszej szkole:
1. „Hauptattraktionen von Deutschland”, tj. „Główne atrakcje Niemiec” w kl. II gimnazjum
2. Projekt edukacyjny eTwinning - Badenia Wirtembergia i woj. łódzkie organizowany przez Urząd Marszałkowski woj. łódzkiego w klasie III gimnazjum;

09. - 11.2017 r.

12. 2018 r. - 03.2019 r.

Efekty dla ucznia:
- wykorzystanie zdobytej wiedzy
w praktyce;
- zdobycie informacji na temat adresów stron internetowych, z których warto korzystać podczas nauki języka niemieckiego;
- umożliwienie żywego kontaktu z językiem niemieckim;
- uatrakcyjnienie i wzbogacenie procesu dydaktycznego;
- uzyskanie informacji na temat najciekawszych miejsc, które warto zobaczyć w Berlinie;
- stworzenie sprzyjających warunków do nauki języka niemieckiego;
- pokazanie, że nauka języka niemieckiego może być przyjemna i interesująca;
- przełamanie bariery mówienia w języku niemieckim;
- motywacja do brania udziału w kolejnych projektach edukacyjnych;
- integracja uczniów biorących udział
w projekcie;
- stworzenie możliwości udziału
w dodatkowych zajęciach językowych rozwijających pasje i zainteresowania;
- stworzenie możliwości prezentacji własnych zdolności, wiedzy i umiejętności oraz odniesienia sukcesu, a dzięki temu zwiększenie samooceny;
- udoskonalenie umiejętności pracy
w programie Power Point;

Efekty dla szkoły:
- zwiększenie oferty zajęć;
- integracja uczniów i nauczycieli;
- poszerzenie wiedzy całej społeczności szkolnej i zaproszonych gości o treści dotyczące najciekawszych
i najważniejszych zabytków w Berlinie;
- nawiązanie życzliwej współpracy
z instytucjami lokalnymi;

Efekty dla nauczyciela:
- nawiązanie pozytywnych relacji
z uczniami;
- rozwinięcie umiejętności organizacyjnych;
- wyrazy uznania ze strony Dyrektora szkoły, rodziców oraz przedstawicieli lokalnych instytucji;
- umiejętne wykorzystanie technologii informacyjno – komunikacyjnej w pracy
z uczniem;
- zdobycie umiejętności posługiwania się narzędziami na platformie eTwinning;
- satysfakcja w związku z zainteresowaniem uczniów nauką języka niemieckiego;
Aktywny udział
w realizowaniu projektów
i programów ogólnopolskich 1. „Umyjemy wodę”- projekt dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony i Gospodarki Wodnej w Łodzi:
- zorganizowałam i pełniłam funkcję kierownika podczas wycieczki nad rzekę Słudwię;
- byłam współorganizatorem konkursu piosenki i wiersza o wodzie, pt.: „Gdzie strumyk płynie z wolna”;
- przygotowałam klasy IV- VIII i III gimnazjum do występu w konkursie wiersza i piosenki „Gdzie strumyk płynie z wolna”;
- zorganizowałam wycieczkę do oczyszczalni ścieków w Kutnie;

2. „Młodzi w akcji. Wiwat Niepodległość!”- ogólnopolski program realizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej:
- wraz z koordynatorem projektu przeprowadziłam grę terenową w ramach projektu „Niepodległa” na terenie parku
w Oporowie;

3. „Czytające przedszkole. Książka moim przyjacielem”:
- zebrałam 20 książek do przedszkolnego księgozbioru;

rok szkolny 2018/2019

Efekty dla ucznia:
- poznanie, jak funkcjonuje kutnowska oczyszczalnia ścieków oraz wzięcie udziału w ciekawych warsztatach poświęconych procesowi oczyszczania ścieków;
- pogłębienie świadomości proekologicznej;
- poznanie pierwszego mostu spawanego
w Maurzycach;
- możliwość wykonania badań laboratoryjnych na lekcjach biologii
i chemii, dzięki pobraniu wody do badań
z rzeki Słudwi;
- zainteresowanie się przyrodą;
- uświadomienie sobie, jak wielkie znaczenie ma woda dla flory i fauny;
- kształtowanie umiejętności współzawodnictwa;
- rozwijanie talentów muzycznych
i językowych naszych uczniów;
- propagowanie kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży;
- rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości oraz aktywności artystycznej wśród dzieci
i młodzieży;
- poprawa umiejętności językowych;
- rozbudzenie zainteresowania uczniów nauką języka angielskiego i niemieckiego poprzez naukę piosenek i wierszy;
- zafascynowanie uczniów nauką historii ( historia nie musi być nudna!)
- rozwój kreatywności uczniów;
- rozwój umiejętności pracy w drużynie;
- nauka odpowiedzialności za powierzone zadania;
- poznanie zasobów muzealnych zamku
w Oporowie;
- zainteresowanie czytaniem książek;
- bycie empatycznym, śmiałym, otwartym na kontakty, dzięki czytaniu i słuchaniu bajek;
- integracja uczniów;

Efekty dla szkoły:
- pogłębienie świadomości ekologicznej przez uczniów i nauczycieli;
- odpoczynek uczniów i nauczycieli
w otoczeniu pięknej flory i fauny okolicy rzeki Słudwi;
- zwiedzenie i poznanie nowych miejsc;
- uwrażliwienie na piękno przyrody
i poczucie odpowiedzialności za środowisko, w którym żyjemy;
- integracja społeczności szkolnej;
- wyjście naprzeciw oczekiwaniom rodziców i uczniów, tj. zainteresowanie uczniów językiem angielskim i niemieckim
i włączanie do udziału w konkursach;
- poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły;
- połączenie miłego z pożytecznym, tj. nauka języka obcego poprzez zabawę;
- poprawa efektów nauczania, dzięki zastosowaniu innowacyjnych metod;
- powiększenie przedszkolnego księgozbioru;

Efekty dla nauczyciela:
- udoskonalenie umiejętności organizacyjnych;
- zintegrowanie się z uczniami
i nauczycielami biorącymi udział
w wycieczce;
- spędzenie bardzo miłych, niezapomnianych chwil wraz ze swoimi uczniami;
- poznanie flory i fauny okolicy rzeki Słudwi;
- poszerzenie wiedzy o treści przekazywane podczas warsztatów w oczyszczalni ścieków;
- doskonalenie umiejętności organizacyjnych;
- integracja z nauczycielami i uczniami;
- poprawa warsztatu pracy;
- odświeżenie wiedzy historycznej;
- satysfakcja z możliwości powiększenia przedszkolnego księgozbioru;
Aktywna realizacja zadań integrująca społeczność uczniowską
(Pełnienie funkcji opiekuna Samorządu Szkolnego) Jako opiekun Samorządu Szkolnego
w roku szkolnym 2018/2019 byłam pomysłodawczyniom i inicjatorką wielu działań, m. in.:
- dyskotek, balu karnawałowego dla uczniów naszej szkoły;
- licznych akcji charytatywnych;
- poczty walentynkowej;

Przedstawiciele Samorządu Szkolnego pod moją opieką przygotowali:
- gazetkę na tablicy Samorządu Uczniowskiego dotyczącą zapisów konwencji o prawach dziecka oraz
o prawach i obowiązkach ucznia;
- byli pomysłodawcami wielu gazetek
i dekoracji na tablicach korkowych na korytarzu szkolnym o tematyce: wielkanocnej, bożonarodzeniowej, poświęconej Dniu Mamy, Taty, Dziecka, Babci, Dziadka, świętom majowym, wakacjom;
- wykonali gazetkę poświęconą tematyce „Przemocy mówimy stop!” oraz wręczyli loga „Stop przemocy” każdemu uczniowi klas 4-8 szkoły podstawowej i III gimnazjum, a także nauczycielom i pracownikom szkoły;
- uczniowie samodzielnie wykonali ozdoby bożonarodzeniowe i przekazali na kiermasz świąteczny;

Organizacja konkursów plastycznych dla uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej oraz III gimnazjum;
- „Sporty zimowe”;
- „ Najbardziej oryginalny, samodzielnie wykonany strój karnawałowy”;
- „Oryginalna ozdoba świąteczna”;
- „Stop przemocy!”

Lekcja kultury i dobrych manier:
- członkowie Samorządu Szkolnego wykonali gazetkę składającą się ze zwrotów grzecznościowych tj.: „Dzień dobry”, „Proszę”' „Dziękuję”, „Przepraszam”;
- Samorząd Uczniowski zawsze pamiętał o życzeniach i drobnych upominkach dla wszystkich nauczycieli
i pracowników szkoły z okazji Świąt Bożego Narodzenia, Wielkanocy, Święta Edukacji Narodowej;
- Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego pożegnał w imieniu całej społeczności uczniowskiej absolwentów klasy VIII szkoły podstawowej i III gimnazjum; rok szkolny
2018/2019

03.2019 r.

02.2019 r.
12.2018 r.

12.2018 r.
04.2019 r.

02.2019 r.

rok szkolny
2018/2019

06.2019 r.
Efekty dla ucznia:
- nauczenie uczniów odpowiedzialności
i systematyczności w wykonywaniu powierzonych im obowiązków (rozwijanie samorządności);
- uwrażliwienie na potrzeby drugiego człowieka;
- integracja uczniów zaangażowanych
w akcje charytatywne, uczestniczących
w dyskotekach szkolnych i balu karnawałowym;

Efekty dla szkoły:
- integracja społeczności szkolnej, dzięki aktywnej realizacji zadań podjętych przez Samorząd Szkolny;
- przypomnienie konwencji o prawach dziecka oraz o prawach i obowiązkach ucznia;
- pamięć o osobach najbliższych i tradycjach świątecznych;
- uświadomienie społeczności szkolnej różnych przejawów przemocy oraz jej następstw, a także zmotywowanie do
niepozostawania biernym w jej obliczu;
- doposażenie sali 4 i 5 latków, dzięki przekazanym środkom ze sprzedaży ozdób świątecznych;

Efekty dla nauczyciela:
- integracja ze społecznością szkolną;
- rozwinięcie umiejętności organizacyjnych;
- rozwinięcie zdolności plastycznych przez pomoc uczniom w wykonaniu różnych dekoracji;
- satysfakcja płynąca z możliwości wychodzenia naprzeciw oczekiwaniom uczniów i rodziców;
- zadowolenie z faktu czynienia dobra względem potrzebującego człowieka;

Efekty dla ucznia:
- rozwój kreatywności, dzięki udziałowi
w konkursach plastycznych;
- docenienie roli uczniów (umożliwienie im dokonania wyboru najlepszych prac konkursowych;)
- możliwość wykazania się umiejętnościami plastycznymi i pokazania swoich zdolności;
- uwrażliwienie na aspekt przemocy
i zachęcanie do przeciwdziałania wszelkim jego formom;

Efekty dla szkoły:
- powstanie szkolnej galerii najciekawszych i najładniejszych prac naszych uczniów;
- rozpowszechnienie zakazu jakichkolwiek form przemocy;
- zachęcanie do aktywnego spędzania ferii zimowych;

Efekty dla nauczyciela:
- poszerzenie wiedzy na temat technik
wykonywania prac plastycznych, dzięki efektywnej współpracy z nauczycielem plastyki;
- satysfakcja związana z dużym zainteresowaniem uczniów konkursami plastycznymi;

Efekty dla ucznia:
- właściwe kształtowanie postawy młodego człowieka;
- przypomnienie uczniom podstawowych zasad kultury i dobrych manier;

Efekty dla szkoły:
- integracja społeczności szkolnej;
- aktywny udział w procesie wychowawczym naszej młodzieży;

Efekty dla nauczyciela:
- satysfakcja z widocznej poprawy zachowania uczniów;
- integracja ze społecznością szkolną;
Organizowanie wystaw - Zorganizowałam wystawę historycznych eksponatów związanych
z 100 – rocznicą Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Spotkanie zostało poprowadzone przez kutnowskiego kolekcjonera w Szkole Podstawowej
w Oporowie im. Jana Pawła II;
- Zorganizowałam wystawę prac uczniów zatytułowaną „Hauptattraktionen in Deutschland”,
tj. „Główne atrakcje w Niemczech”
w Zespole Szkół Nr. 1 im. Stanisława Staszica w Kutnie; 11.2018 r.

09.2019 r.

Efekty dla ucznia:
- lepsze i bardziej efektywne przyswojenie treści zawartych w podręczniku do historii
i języka niemieckiego;
- zobrazowane treści na długo pozostaną
w pamięci uczniów;
- rozbudzenie wśród dzieci i młodzieży zainteresowań historycznych;
- poznanie najważniejszych zabytków
w Niemczech;
- uświadomienie uczniom powagi
100 – rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości;
- dostosowanie przekazywanych treści do wieku uczestników;
- szlifowanie umiejętności społecznych, dzięki zróżnicowaniu grup wiekowych;

Efekty dla szkoły:
- uczczenie pamięci o chwale poległych za naszą ojczyznę;
- wszyscy uczestnicy prelekcji uzyskali ciekawe informacje na temat zbiorów historycznych pochodzących sprzed ponad 100 lat oraz możliwość obejrzenia historycznych eksponatów
- wyrażenie dużego entuzjazmu
i wdzięczności za możliwość udziału
w prelekcji przez wszystkich zaproszonych;
- dostrzeżenie przez uczestników prelekcji jej oryginalności oraz atrakcyjności;
- przełamanie typowego schematu obchodzenia szkolnych uroczystości
o charakterze patriotycznym;
- zainteresowanie społeczności szkolnej atrakcjami turystycznymi w Berlinie;
- poszerzenie oferty funkcjonowania placówki;
- poprawa warsztatu pracy nauczycieli historyków i języka niemieckiego;

Efekty dla nauczyciela:
- poznanie bardzo wartościowych zbiorów historycznych kolekcjonera;
- przypomnienie najważniejszych faktów
i postaci historycznych związanych
z odzyskaniem przez Polskę niepodległości;
- satysfakcja z możliwości rozwijania zainteresowań i zdolności uczniów;
- poprawa relacji z uczniami na skutek
niepozostawania obojętnym wobec ich potrzeb i zainteresowań;
- zachęcenie uczniów do wzięcia udziału
w wycieczce szkolnej do Berlina;
- poprawa umiejętności organizacyjnych;
- pożytecznie spędzony czas z uczniami;
Podarowanie księgozbioru Przekazałam 170 książek do szkolnego księgozbioru. Pozycje te posłużyły do utworzenia „Strefy ciszy z książką”
w Szkole Podstawowej w Oporowie
im. Jana Pawła II; 11.2018 r.

Efekty dla ucznia:
- efektywne spędzanie czasu przez naszych wychowanków podczas przerw z książką
w ręku;
- rozwój zainteresowań uczniów;
- pozyskanie wiedzy na interesujące ich tematy;
- wzbogacenie słownictwa;
- poznanie nowych pozycji książkowych
i autorów;

Efekty dla szkoły:
- powiększenie szkolnego księgozbioru;
- utworzenie „Strefy ciszy z książką” na korytarzu szkolnym;
- propagowanie czytania wśród młodzieży;
- mniej problemów wychowawczych
z uczniami podczas przerw;

Efekty dla nauczyciela:
- ogromna satysfakcja z ilości zebranych książek i z faktu, że tak wiele osób zaangażowało się w ogłoszoną przeze mnie zbiórkę;
- odświeżenie wiedzy historycznej;
Współorganizacja wypoczynku zimowego dla uczniów naszej szkoły - Zorganizowałam dwa spotkania edukacyjne dla uczniów naszej szkoły zatytułowane „Gry i zabawy z językiem niemieckim i angielskim”; 02.2019 r.

Efekty dla ucznia:
- poznanie nowej bazy leksykalnej;
- doświadczenie i zrozumienie, że naukę języka obcego można łączyć z zabawą;
- większe zaangażowanie podczas lekcji języka obcego i zdobywanie wyższych ocen;
- rozwinięcie umiejętności informatycznych i pozyskanie informacji na temat stron internetowych, z których można i warto korzystać ucząc się języka obcego;

Efekty dla szkoły:
- poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły;
- sprostanie oczekiwaniom uczniów
i rodziców odnośnie organizacji zajęć
w okresie ferii zimowych;
- poprawa wyników z języka niemieckiego
i angielskiego;

Efekty dla nauczyciela:
- mile spędzony czas ze swoimi uczniami;
- satysfakcja z wysokiej frekwencji uczniów na dodatkowych zajęciach i ich zainteresowaniu językiem niemieckim
i angielskim;
- rozwój umiejętności informatycznych;
Organizacja wycieczek Zorganizowałam następujące wycieczki:

- Na lodowisko miejskie w Kutnie;

- Na basen do Aquaparku w Kutnie;

- Do Kutnowskiego Domu Kultury na spotkanie edukacyjne;

- Na Powiatowe Targi Pracy
w Kutnowskim Domu Kultury;

- Do Żychlina z okazji Dnia Dziecka

- Do Zoo Safari w Borysewie;

02.,03.2018 r.

12.2017 r.

04.2019 r.

10.2018 r.

06.2019 r.

10.2017 r. Efekty dla ucznia:
- kształtowanie społecznie pożądanych postaw;
- zainteresowanie uczniów różnorodnością gatunków zwierząt, ukształtowanie ich świadomości ekologicznej i poczucia odpowiedzialności;
- utrwalenie zasady kulturalnego zachowania się w miejscach użyteczności publicznej przez naszych uczniów;
- rozwijanie umiejętności jazdy na łyżwach
i pływania;
- wdrożenie i zachęcanie uczniów do aktywnego spędzania wolnego czasu;
- wdrożenie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas wycieczek;
- zapoznanie z aktualną ofertą szkół ponadpodstawowych;
Efekty dla szkoły:
- usprawnienie pomocy psychologiczno – pedagogicznej, dzięki wnikliwej obserwacji uczniów podczas wycieczek szkolnych;
- poszerzenie oferty edukacyjnej placówki;
- zyskanie aprobaty w oczach rodziców zadowolonych z faktu, że szkoła organizuje ciekawe, kształcące wycieczki;
- propagowanie i zachęcanie do zdrowego stylu życia;
- wzrost jakości pracy szkoły w zakresie kształcenia i wychowania;
- scalanie wiedzy z różnych przedmiotów;
- możliwość kształcenia wszystkich umiejętności kluczowych oraz integracji na różnych płaszczyznach;

Efekty dla nauczyciela:
- integracja z uczniami i nauczycielami;
- udoskonalenie umiejętności organizowania wycieczek;
- udoskonalenie techniki pływania i jazdy na łyżwach;
- zdobycie wiedzy w ciekawy sposób, co przyczyniło się do jej trwałości;
- lepsze poznanie uczniów, ich pasji
i problemów;
- wykorzystanie zdobytych doświadczeń
w pracy z uczniami;
- uaktualnienie wiedzy odnośnie profili
w szkołach ponadpodstawowych;
- spotkanie nauczycieli z lat szkolnych;
- zyskanie wiedzy na temat najbardziej poszukiwanych zawodów;
- przeżycie wielu pozytywnych wrażeń
w kontakcie z przyrodą;
Organizacja warsztatów bożonarodzeniowych Zorganizowałam warsztaty bożonarodzeniowe dla uczniów Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica
w Kutnie; 12.2019 r.
Efekty dla ucznia:
- rozwój umiejętności plastycznych;
- poprawa umiejętności pracy w grupie,
tj. nauka odpowiedzialności za powierzone zadanie;
- uwrażliwienie na potrzeby drugiego człowieka;

Efekty dla szkoły:
- ufundowanie paczek świątecznych dla najbardziej potrzebujących uczniów z naszej szkoły;
- integracja społeczności szkolnej we wspólnym dziele niesienia dobra potrzebującym;

Efekty dla nauczyciela:
- poprawa relacji z uczniami;
- satysfakcja z pomocy drugiemu człowiekowi;
- rozwój umiejętności plastycznych;
- bardzo mile spędzony czas wraz z innymi nauczycielami i naszymi uczniami;
Wymiana kartek bożonarodzeniowych ze szkołą w Niemczech; Nawiązałam współpracę ze szkołą
w Niemczech, tj. Grundschule Mitte, która mieści się we Frankfurcie nad Odrą;
- wysłanie kartek bożonarodzeniowych samodzielnie wykonanych przez uczniów naszej szkoły; 12.2018 r. Efekty dla ucznia:
- wzrost motywacji do nauki języka niemieckiego;
- poprawa ocen z języka niemieckiego;
- rozwój umiejętności językowych;
- poprawa współpracy między uczniami;

Efekty dla szkoły:
- możliwość wykorzystania w praktyce umiejętności zdobytych podczas nauki
w szkole;
- integracja młodzieży z Polski i z Niemiec;
- stworzenie realnej szansy dla szkoły na pozyskanie partnera do wymiany uczniowskiej;
- możliwość rozwijania metody projektu edukacyjnego;
- poprawa wizerunku pracy szkoły;
- wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom rodziców i uczniów;
- integracja społeczności szkolnej;
- integracja nauczycieli i uczniów wokół wspólnych działań;

Efekty dla nauczyciela:
- poprawa umiejętności językowych;
- poprawa umiejętności organizacyjnych;
- rozwijanie własnych pasji i zainteresowań;
Współorganizacja festynu rodzinnego

- Sprzedawałam ciasto, kawę i herbatę podczas festynu rodzinnego na terenie Szkoły Podstawowej w Oporowie
im. Jana Pawła II; 05.2018 r.

Efekty dla ucznia:
- integracja uczniów zaangażowanych do pomocy podczas festynu oraz biorących
w nim udział;
- nauka odpowiedzialności za powierzone zadania;
- mile spędzony wspólnie czas;

Efekty dla szkoły:
- pozyskanie środków na zakup nagród dla uczniów z najwyższymi średnimi na koniec roku szkolnego;
- pozyskanie środków na zakup nagród dla uczestników szkolnych konkursów przedmiotowych;
- promocja szkoły w terenie, dzięki gościom, którzy przyjechali spoza naszej gminy;
- owocna współpraca ze środowiskiem lokalnym gminy Oporów;

Efekty dla nauczyciela:
- integracja z gronem pedagogicznym, naszymi uczniami, rodzicami oraz przedstawicielami różnych instytucji na terenie gminy Oporów;
- mile spędzony wspólnie czas;
Organizacja konkursów językowych Zorganizowałam następujące konkursy językowe:

- konkurs szkolny na piosenkę w języku obcym z okazji Dnia Języków Obcych;

- konkurs szkolny na najpiękniejszą kartkę bożonarodzeniową w języku niemieckim, angielskim i rosyjskim;

- konkurs szkolny na najpiękniejszą kartkę wielkanocną w języku niemieckim, angielskim;

10.2017 r.
10.2018 r.

okres stażu

03.2020 r. Efekty dla ucznia:
- poprawa umiejętności posługiwania się językiem niemieckim i angielskim;
- zainteresowanie uczniów nauką języka niemieckiego i angielskiego;
- poprawa wyników z języka angielskiego
i niemieckiego na egzaminie gimnazjalnym
i ósmoklasisty;
- rozwój kreatywności i umiejętności plastycznych uczniów;

Efekty dla szkoły:
- rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów;
- pobudzenie aktywności umysłowej uczniów, ich wyobraźni i fantazji;
- zmotywowanie uczniów do wykorzystania swoich zainteresowań;
- doskonalenie koncentracji uwagi;
- rozbudzenie ciekawości poznawczej, twórczego działania, samodzielności;
- umożliwienie wypowiedzi w różnych rodzajach ekspresji;
- popularyzacja nauki języka niemieckiego, angielskiego i rosyjskiego;
- podniesienie jakości pracy szkoły;

Efekty dla nauczyciela:
- satysfakcja z dużej ilości uczniów biorących udział w konkursach;
- integracja z nauczycielami podczas układania regulaminów konkursowych oraz prac jury;
- umocnienie pozytywnych relacji
z uczniami;
Współorganizowanie uroczystości szkolnych
i akademii
Aktywnie włączałam się w organizację uroczystości szkolnych:
- pisanie scenariuszy oraz przygotowywanie dekoracji na następujące uroczystości szkolne: Dzień Języków Obcych, Jasełka, Dzień Papieski, rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego;
- prowadzenie rozpoczęcie i zakończenia roku szkolnego; rok szkolny
2017/2018
2018/2019 Efekty dla ucznia:
- zwiększenie aktywności organizacyjnej oraz kreatywności wychowanków;
- rozwijanie zdolności i zainteresowań;
- wzmacnianie i utrwalanie pozytywnych zachowań;
- kształtowanie nawyku kulturalnego zachowania się;
- pozytywne kształtowanie osobowości;
- kształtowanie kultury osobistej wychowanków wyrażającej się w języku, ubiorze i zachowaniu;

Efekty dla szkoły:
- szacunek dla symboli narodowych;
- dostarczenie wielu pozytywnych bodźców emocjonalnych;
- źródło wielu doznań estetycznych;
- pogłębienie i poszerzenie wiedzy tematycznej;
- upowszechnienie dorobku kulturalnego
i naukowego;
- wizytówka jakości pracy placówki;

Efekty dla nauczyciela:
- zdobycie nowego doświadczenia;
- poprawa współpracy z uczniami
i nauczycielami;
- rozwój umiejętności plastycznych, wokalnych i organizacyjnych;
- kształtowanie właściwej i pozytywnej motywacji działania;
Propagowanie aktywnego trybu życia

.

- Wzięłam udział w meczu piłki siatkowej nauczyciele – uczniowie
w Szkole Podstawowej w Oporowie
im. Jana Pawła II;

- Podejmowałam tematykę sportową na lekcjach moich przedmiotów, np.:
„Was spielst du gern?” („W co grasz chętnie?”) Lekcja j. niemieckiego
w klasie VII szkoły podstawowej

„Sport ist toll!” („Sport jest super!”)
Lekcja języka niemieckiego w klasie VII szkoły podstawowej
- Pełniąc funkcję wychowawcy klasy III gimnazjum podejmowałam tematykę na spotkaniach z wychowawcą związaną
z korzyściami bycia aktywnym sportowo;

- „Dlaczego warto być aktywnym sportowo?”
- „Sport – największy sprzymierzeniec człowieka w walce z chorobami cywilizacyjnymi współczesnego świata”;
- „Co to znaczy zbilansowana dieta?”

- Reprezentowałam szkołę na zewnątrz biorąc udział w VI i VII Biegu Ulicznym – Kutnowskiej Zadyszce;
06.2018 r.

10.2018 r.

11.2018 r.

11.2017 r.

12.2017 r

01.2018 r.

10.2018 r.
10.2019 r.

Efekty dla ucznia:
- zapobieganie występowania nadwagi
i otyłości wśród dzieci w wieku szkolnym;
- rozwijanie prawidłowych nawyków żywieniowych;
- lepsze samopoczucie uczniów;
- poprawa ocen z wychowania fizycznego;
- większy udział w pozaszkolnych formach aktywności fizycznej;

Efekty dla szkoły:
- podniesienie świadomości związanej
z aktywnością fizyczną całej społeczności szkolnej;
- kształtowanie postaw prozdrowotnych
wśród uczniów i nauczycieli;
- wypracowanie modelu postępowania zwiększającego aktywność fizyczną;
- propagowanie zasad aktywnego stylu życia;
- podniesienie świadomości zdrowotnej rodziców, dzięki pozytywnym zmianom ich dzieci;
- wyższa frekwencja uczniów biorących czynny udział w lekcjach wychowania fizycznego;
- reprezentowanie szkoły na zewnątrz przez nauczycieli i uczniów biorących udział
w wielu zawodach sportowych;

Efekty dla nauczyciela:
- rozwijanie pasji;
- poprawa wyników uzyskiwanych podczas biegu;
- poprawa umiejętności gry w piłkę siatkową;
- satysfakcja z rosnącej frekwencji uczniów aktywnie uczestniczących w zajęciach wychowania fizycznego;
- satysfakcja z coraz większej ilości uczniów spędzających swój czas wolny aktywnie;
- zadowolenie z możliwości przekazania swojej pasji innym nauczycielom;
- integracja z uczniami i nauczycielami;
- poprawa samopoczucia i kondycji fizycznej;

§ 8 ust. 2 pkt 4d

Uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie zaawansowanym, a w przypadku nauczycieli języków obcych - uzyskanie umiejętności posługiwania się drugim językiem obcym na poziomie zaawansowanym

Realizacja wymagań Stopień realizacji Termin realizacji Uzyskane efekty dla ucznia, szkoły i nauczyciela Uwagi
Rozwijanie umiejętności językowych w zakresie posługiwania się językiem angielskim i niemieckim
- Uzyskanie stopnia zawodowego licencjata
z filologii angielskiej
z językiem niemieckim, specjalizacja nauczycielska w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku;

- Rozpoczęcie studiów uzupełniających magisterskich na kierunku filologia angielska na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu;

- Czytanie literatury
i artykułów w języku niemieckim i angielskim; 15.07.2010 r.

01.10.2019 r. - 31.12.2019 r.

okres stażu Efekty dla ucznia:
- przygotowywanie uczniów do konkursów i projektów z języka niemieckiego i angielskiego;
- poprawa umiejętności posługiwania się językiem niemieckim i angielskim;
- zainteresowanie uczniów nauką języka niemieckiego
i angielskiego;

Efekty dla szkoły:
- lepsze efekty kształcenia;
- podniesienie poziomu pracy szkoły;
- poprawa wyników z egzaminów osiąganych przez uczniów;
- promocja szkoły na zewnątrz, dzięki uczniom biorącym udział w konkursach i projektach edukacyjnych z języka niemieckiego i angielskiego;

Efekty dla nauczyciela:
- poprawa warsztatu pracy;
- poszerzenie wiedzy o nowe treści programowe;
- satysfakcja z możliwości dzielenia się wiedzą z uczniami podczas regularnych zajęć języka angielskiego, prac projektowych, przygotowania uczniów do konkursów;
- podniesienie samooceny; Musiałam odwołać wycieczkę szkolną do Berlina, która miała się odbyć w terminie
27.04. - 29.04.2020 r. ze względu na epidemię koronawirusa
Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z języka angielskiego - Praca z próbnymi arkuszami egzaminacyjnymi;
- Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach
z języka angielskiego: „Multitest”’ „Panda”;
- Nauka piosenek w języku angielskim;
- Praca z autentycznymi tekstami w języku angielskim;
- Gry i zabawy dydaktyczne; rok szkolny
2017/2018
2018/2019 Efekty dla ucznia:
- wyrównanie szans
i indywidualizacja pracy
z uczniem;
- poprawa wyników dydaktycznych
i wychowawczych;
- zainteresowanie uczniów nauką języka angielskiego;
- poprawa wyników osiąganych
z języka angielskiego na egzaminie gimnazjalnym oraz ósmoklasisty;
- wzbogacenie oraz uatrakcyjnienie oddziaływań dydaktycznych
i wychowawczych;
- poszerzenie wiedzy o treści ponadprogramowe;

Efekty dla szkoły:
- promowanie placówki jako wychodzącej naprzeciw oczekiwaniom uczniów
i rodziców;
- podniesienie skuteczności podejmowanych przez szkołę działań dydaktyczno-wychowawczych;
- zbudowanie atmosfery zaufania i bezpieczeństwa;

Efekty dla nauczyciela:
- nawiązanie ścisłej współpracy
z rodzicami w celu regularnego monitorowania postępów
w nauce języka angielskiego ich dzieci;
- satysfakcja z licznej grupy uczniów biorących udział
w zajęciach pozalekcyjnych
z języka angielskiego;
- zadowolenie z uczniów biorących udział w konkursach
z języka angielskiego;
- zadowolenie z poprawy ocen uczniów i osiąganych przez nich wyników na egzaminie gimnazjalnym i ósmoklasisty
z języka angielskiego;
- poprawa relacji z uczniami;
- zdobycie rzetelnych informacji na temat uczniów;
- uzyskanie cennej informacji zwrotnej dotyczącej skuteczności podejmowanych przeze mnie działań;
- zdobycie wskazówek do modyfikowania metod i form pracy w taki sposób, aby były ciekawsze i atrakcyjniejsze dla uczniów, co podnosi ich efektywność;
- zwiększenie motywacji do własnego rozwoju;

§ 8 ust. 2 pkt 4e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

Realizacja wymagań Stopień realizacji Termin realizacji Uzyskane efekty dla ucznia, szkoły
i nauczyciela
Pełnienie funkcji koordynatora akcji charytatywnych Podczas stażu byłam pomysłodawcą i koordynatorem licznych akcji charytatywnych:
- „ I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem” - zbiórka kosmetyków
i materiałów biurowych dla placówki szkolno – wychowawczej Tęcza w Kutnie;
-”Twój miś może zostać ratownikiem” - zbiórka pluszaków, którymi zostały obdarowane dzieci biorące udział w wypadkach drogowych i pożarach;
- Zbiórka pościeli oraz ubrań dla Hospicjum w Wilnie bł. ks. Michała Sopoćki;
- Koordynator ogólnopolskiej akcji Góra Grosza”;
- Koordynator I edycji akcji „Ocieplamy psią budę”;
Zbiórka: karmy, obroży, koców, smyczy dla podopiecznych schroniska dla zwierząt „Cztery Łapy” w Żychlinie;
- Zbiórka zabawek i ubrań dla dzieci z Domu Małego Dziecka na
ul. Drużynowej w Łodzi;
- Koordynator zbiórki ubrań dla fundacji „Serce dla Maluszka”;
- Koordynator zbiórki nakrętek plastikowych dla Mariusza;
- Sprzedaż kalendarzyków tematycznych na cele Fundacji Na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych „Pomóż i Ty!” rok szkolny
2017/2018
2018/2019

okres stażu

rok szkolny
2019/2020 Efekty dla ucznia:
- uwrażliwienie uczniów na potrzeby drugiego człowieka;
- integracja uczniów i poprawa relacji między nimi;
- nauka odpowiedzialności za powierzone zadania;
- poczucie solidarności z innymi osobami, które potrzebują naszej pomocy;

Efekty dla szkoły:
- uwrażliwienie naszej społeczności szkolnej na potrzeby drugiego;
- partycypacja w kosztach związanych
z rehabilitacją niepełnosprawnego chłopca;
- pozytywny wizerunek placówki w oczach lokalnej społeczności i nie tylko;
- integracja społeczności szkolnej i lokalnej we wspólnym dziele niesienia dobra;

Efekty dla nauczyciela:
- satysfakcja z możliwości niesienia pomocy tam, gdzie jej potrzeba najbardziej;
- wywołanie wielu uśmiechów i radości na twarzach potrzebujących;
- zaszczepienia w innych potrzeby niesienia dobra i wsparcia potrzebującym;

Współpraca z różnymi instytucjami, innymi podmiotami w celu przeprowadzenia i/ lub włączenia się w akcje charytatywne Współpraca ze Związkiem Harcerstwa Polskiego chorągiew łódzka
- zbiórka materialna dla schroniska dla zwierząt „Cztery Łapy”
w Żychlinie;

Współpraca z Niepublicznym Przedszkolem i Żłobkiem Maluchowo w Kutnie
- zbiórka maskotek na akcję charytatywną „Twój miś może zostać ratownikiem”;

Współpraca z Odnową w Duchu Świętym „Głos wołającego na pustyni” przy Parafii Św. Jana Chrzciciela w Kutnie
- zbiórka darów dla hospicjum wileńskiego;

Współpraca z Samorządem Szkolnym w Zespole Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Kutnie
- włączenia się w ogólnopolską akcję „Pomóż dzieciom przetrwać zimę” oraz zbiórkę karmy dla schroniska dla zwierząt „Cztery Łapy” w Żychlinie; rok szkolny
2017/2018
2018/2019

rok szkolny
2019/2020 Efekty dla ucznia:
- uwrażliwienie uczniów na potrzeby drugiego człowieka;
- integracja uczniów i poprawa relacji między nimi;
- nauka odpowiedzialności za powierzone zadania;
- poczucie solidarności z innymi osobami, które potrzebują naszej pomocy;

Efekty dla szkoły:
- pozytywny wizerunek placówki potrafiącej nieść dobro tam, gdzie go potrzeba najbardziej;
- integracja społeczności szkolnej i lokalnej; - połączenie sił i wspólna zbiórka na rzecz potrzebujących;

Efekty dla nauczyciela:
- uzyskanie cennej pomocy i wsparcia
w zebraniu licznych środków materialnych dla potrzebujących;
- satysfakcja z ilości zebranych darów;
- integracja we wspólnym dziele działania na rzecz drugiego człowieka;

Współpraca z Parafią
św. Marcina w Oporowie; - Sprzedaż sianka i pierników przez przedstawicieli Samorządu Szkolnego w okresie przedświątecznym przed kościołem Św. Marcina w Oporowie;
- Przekazywanie informacji dotyczących zbiórek charytatywnych organizowanych przez Samorząd Szkolny podczas ogłoszeń dusz pasterskich; 12.2018 r.

Efekty dla ucznia:
- satysfakcja z pozyskanych środków pieniężnych na cele Samorządu Uczniowskiego;
- integracja uczniów, poprawa relacji;
- nauka odpowiedzialności za powierzone zadania;

Efekty dla szkoły:
- zaciśnienie współpracy z zamiejscową parafią;
- integracja społeczności szkolnej;
- pozyskanie środków na zakup nagród konkursowych dla uczniów, tj. odciążenie szkolnego budżetu;

Efekty dla nauczyciela:
- poprawa relacji z uczniami;
- integracja z lokalną społecznością;
- pozyskanie środków pieniężnych na nagrody konkursowe dla uczniów;
- bardzo miłe spędzone wspólnie chwile;
Współpraca z jednostką Państwowej Straży Pożarnej
w Kutnie - Udział uczniów ze szkoły podstawowej w Oporowie
i w Szczycie w zajęciach pożarniczo – ratowniczych „Czadowa edukacja” zorganizowanych przez jednostkę Państwowej Straży Pożarnej
w Kutnie;
- Udział uczniów w szkoleniu
z zakresu I pomocy przedmedycznej; 06.2019 r.

Efekty dla ucznia:
- uzyskanie najaktualniejszej wiedzy
z zakresu pożarnictwa i I pomocy przedmedycznej;
- możliwość skorzystania z doświadczenia strażaków;
- wdrożenie do właściwego reagowania
w trudnych sytuacjach oraz do przestrzegania zasad bezpieczeństwa;
- poznanie zasad zachowania się w trudnej sytuacji wymagającej powiadomienia służb ratowniczych, m. in. straży pożarnej;
- wzbogacenie wiedzy o uniwersalne wartości, które powinny przyświecać każdemu młodemu człowiekowi, tj. chęć niesienia pomocy, dyscyplina, postawa solidarności i koleżeństwa;
- możliwość obejrzenia i poznania zasad działania sprzętu wykorzystywanego
w działaniach ratowniczo – gaśniczych;
- możliwość obejrzenia strażnicy PSP;
- otrzymanie perspektywy zawodu
w przyszłości;

Efekty dla szkoły:
- integracja uczniów i nauczycieli z dwóch sąsiadujących ze sobą szkół;
- możliwość organizowania wspólnych wycieczek w przyszłości;
- wzmocnienie relacji między nauczycielami i uczniami;
- wyjście naprzeciw oczekiwaniom rodziców odnośnie organizacji kształcących wycieczek;

Efekty dla nauczyciela:
- poszerzenie wiedzy o tematyce pożarniczo – ratowniczej;
- integracja z uczniami i nauczycielami ze szkoły w Szczycie;
Współpraca z dyrekcją Zamku
w Oporowie - Wypożyczenie gablot na wystawę eksponatów z okazji 100 – rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości;
- Wycieczka uczniów do Zamku
w Oporowie; 11.2018 r.

11.2018 r.

Efekty dla ucznia:
- bardziej efektywne przyswojenie treści zawartych w podręczniku do historii;
- rozbudzenie wśród dzieci i młodzieży zainteresowań historycznych;
- poznanie zasobów muzealnych zamku
w Oporowie;

Efekty dla szkoły:
- zyskanie możliwości wypożyczenia gablot w przyszłości;
- zwiedzenie przez uczniów zbiorów muzealnych;
- uaktualnienie wiedzy historycznej;

Efekty dla nauczyciela:
- umożliwienie wyeksponowania zasobów kolekcjonera;
- poszerzenie wiedzy o nowe treści historyczne;
- poznanie zasobów muzealnych zamku
w Oporowie;
Nawiązanie współpracy
z właścicielem biura podróży neo szavel travel z siedzibą w Łodzi - Przedstawienie rodzicom, uczniom i osobom zainteresowanym oferty kolonii letnich do Bułgarii na lato 2018 przez właściciela biura podróży; 11.2017 r.

Efekty dla ucznia:
- zyskanie możliwości wyjazdu na kolonie zagranicę;

Efekty dla szkoły:
- wyjście naprzeciw oczekiwaniom naszych uczniów, ich rodzicom i mieszkańcom gminy;

Efekty dla nauczyciela:
- rozwijanie swoich umiejętności organizacyjnych;
- zyskanie szansy na wykorzystanie swoich kwalifikacji pilota wycieczek i kierownika wypoczynku;
- satysfakcja z licznie przybyłych zaproszonych gości;
- integracja z lokalną społecznością;
Nawiązanie współpracy
z właścicielem biura podróży Arkona z siedzibą w Kole - Podjęcie próby zorganizowania trzydniowej wycieczki szkolnej do Berlina, tj. Berlin – Tropical Island 09.2019 r.

Efekty dla ucznia:
- zyskanie możliwości udziału w wycieczce do Niemiec i poprawy swoich umiejętności posługiwania się językiem niemieckim;

Efekty dla szkoły:
- wyjście naprzeciw oczekiwaniom naszych uczniów i ich rodzicom;

Efekty dla nauczyciela:
- rozwijanie swoich umiejętności organizacyjnych;
- zyskanie szansy na wykorzystanie swoich kwalifikacji, tj. pilota wycieczek
i kierownika wypoczynku;
Współpraca z: Radą Miasta Kutna, Starostwem Powiatowym w Kutnie, z bankiem BNP Paribas w Kutnie, z bankiem Spółdzielczym w Kutnie,
z Eurobankiem, z Domem Finansowym w Kutnie,
z salonem telefonii komórkowej Play w Kutnie - Otrzymanie licznych gadżetów, które zostały wykorzystane jako nagrody dla uczniów za udział
w konkursach szkolnych
i międzyszkolnych; okres stażu

Efekty dla ucznia:
- otrzymanie ciekawych nagród za udział
w konkursach;
- motywacja do brania udziału
w konkursach;
- wzrost wiedzy i umiejętności uczniów, dzięki udziałom w konkursach szkolnych
i pozaszkolnych;

Efekty dla szkoły:
- motywacja uczniów do brania udziału
w konkursach;
- wzrost wiedzy i umiejętności uczniów, dzięki udziałom w konkursach szkolnych
i pozaszkolnych;
- odciążenie budżetu szkolnego odnośnie przekazywania środków na zakup nagród konkursowych;
- promocja szkoły w środowisku lokalnym, dzięki organizacji licznych konkursów;

Efekty dla nauczyciela:
- pozyskanie licznych nagród konkursowych dla uczniów;
- satysfakcja z możliwości nagrodzenia uczniów za ich zaangażowanie i udział
w konkursach;
- rozwijanie umiejętności organizacyjnych;
Współpraca ze szkołą podstawową w Szczycie - Zorganizowanie wspólnej wycieczki do Zoo Safarii
w Borysewie dla uczniów ze szkoły podstawowej w Oporowie
i w Szczycie
- Pomoc w przeprowadzeniu festynu rodzinnego;
- Włączanie się w akcje charytatywne; 10.2017 r.

06.2018 r.

rok szkolnych
2017/2018
2018/2019 Efekty dla ucznia:
- integracja uczniów ze szkoły podstawowej w Oporowie i w Szczycie;
- zainteresowanie uczniów różnorodnością gatunków zwierząt, ukształtowanie ich świadomości ekologicznej i poczucia odpowiedzialności;
- uwrażliwienie uczniów na potrzeby drugiego człowieka;

Efekty dla szkoły:
- integracja uczniów i nauczycieli ze szkoły podstawowej w Oporowie i w Szczycie;
- kształtowanie społecznie pożądanych postaw;
- poszerzenie oferty edukacyjnej placówki;
- wzrost jakości pracy szkoły w zakresie kształcenia i wychowania;

Efekty dla nauczyciela:
- poprawa relacji z nauczycielami ze szkoły w Szczycie;
- udoskonalenie umiejętności organizacyjnych;
- lepsze poznanie uczniów;
- wykorzystanie zdobytych doświadczeń
w pracy z uczniami
- przeżycie wielu pozytywnych wrażeń
w kontakcie z przyroda;

§ 8 ust. 5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki, typu
i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

Realizacja wymagań Stopień realizacji Uzyskane efekty dla ucznia, szkoły i nauczyciela Termin realizacji
Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych
- opis i analiza dwóch przypadków

Podczas stażu rozpoznawałam
i rozwiązywałam problemy dydaktyczne, wychowawcze
i opiekuńcze moich uczniów. Podaję dwa przykłady uczniów, którym poświęciłam najwięcej swojej uwagi:

- 11 – letni uczeń posiadający opinię z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o ADHD;

- 14-letni uczeń posiadający opinię
z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o upośledzeniu
w stopniu lekkim;

Podjęte przeze mnie działania przyniosły następujące efekty:

11 – letni uczeń posiadający opinię z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o ADHD:

Efekty dla ucznia:
- nawiązywanie właściwych relacji
z rówieśnikami, adekwatnych do sytuacji;
- umiejętne radzenie sobie ze swoimi emocjami i nieracjonalnymi wybuchami złości i agresji;
- osiąganie wyższych wyników
w nauce - wzbudzenie określonych zainteresowań i znalezienie pasji;
- podniesienie samooceny;

Efekty dla szkoły:
- poprawa relacji rodziców
z nauczycielami na skutek wyjścia naprzeciw ich oczekiwaniom
i prośbom;
- podniesienie efektów kształcenia na skutek dostosowania wymagań do indywidualnych możliwości
i tempa pracy ucznia;

Efekty dla nauczyciela:
- znalezienie najbardziej efektywnych metod pracy
z uczniem;
- satysfakcja związana
z rozbudzeniem aktywności ucznia na zajęciach;
- poprawa dyscypliny pracy na lekcjach;
- poprawa relacji z uczniem i jego rodzicami;
- integracja zespołu klasowego;
- zgłębienie literatury przedmiotu;

- 14-letni uczeń posiadający opinię
z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o upośledzeniu
w stopniu lekkim;

Efekty dla ucznia:
- podniesienie samooceny;
- usprawnienie zaburzonych funkcji, dzięki intensyfikacji działań rewalidacyjnych;
- właściwe funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym, dzięki zapewnieniu atmosfery pełnej życzliwości, akceptacji
i wyrozumiałości;
- podniesienie efektów kształcenia w rezultacie dostosowania wymagań do indywidualnych możliwości
i tempa pracy ucznia;
- rozbudzenie aktywności ucznia na zajęciach i zainteresowanie przedmiotem;

Efekty dla szkoły:
- lepsza współpraca rodziców ze szkołą;
- podniesienie efektów kształcenia na skutek dostosowania wymagań do indywidualnych możliwości
i tempa pracy ucznia;

Efekty dla nauczyciela:
- efektywniejsze planowanie pracy
z uczniem, dzięki systematycznej obserwacji chłopca na zajęciach;
- lepsza współpraca z uczniem i jego rodzicami;
- satysfakcja z poprawy wyników
i postępów w nauce;
- właściwe dostosowanie planów pracy;
- znalezienie najefektywniejszych metod i form pracy z uczniem (stosowanie dodatkowych wyjaśnień, pytań pomocniczych, egzekwowanie wiedzy w formie częstszych odpowiedzi ustnych, zwracanie uwagi chłopca na najistotniejsze partie materiału); rok szkolny
2017/2018
2018/2019

Opis i analiza sposobu realizacji wymagań, o których mowa w 8 ust. 3 pkt 3
Rozporządzenia: Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1. Aktywny udział w realizowaniu projektów i programów ogólnopolskich
2. Organizacja wycieczek
3. Organizacja udziału w zajęciach pożarniczo - ratowniczych
4. Organizacja wypoczynku zimowego i letniego
5. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych
6. Organizacja warsztatów bożonarodzeniowych
7. Współorganizowanie uroczystości szkolnych i akademii
8. Wymiana kartek bożonarodzeniowych ze szkołą w Niemczech
9. Propagowanie aktywnego stylu życia
10. Pozyskiwanie sponsorów

Ad. 1 Aktywny udział w realizowaniu projektów i programów ogólnopolskich

W trakcie stażu włączałam się w realizację projektów i programów ogólnopolskich koordynowanych przez innych nauczycieli.

Projekt „Umyjemy wodę”

Projekt „Umyjemy wodę” został dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony
i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Celem tego projektu było zapoznanie uczniów z metodami ochrony wód, źródłami zanieczyszczeń wody oraz jej znaczeniem dla organizmów żywych.

W ramach projektu „Umyjemy wodę” zrealizowałam następujące zadania: zorganizowałam
i pełniłam funkcję kierownika podczas wycieczki nad rzekę Słudwię, zorganizowałam wycieczkę do oczyszczalni ścieków w Kutnie, byłam współorganizatorem konkursu piosenki i wiersza
o wodzie, pt. „Gdzie strumyk płynie z wolna”.
Ponadto w trakcie trwania projektu uczniowie wzięli udział w wycieczce do Słowińskiego Parku Narodowego oraz w konkursie fotograficznym i malarskim.

Wycieczka nad rzekę Słudwię

W wycieczce nad rzekę Słudwię pod Łowiczem wzięło udział dwudziestu pięciu uczniów
z klasy V i VI szkoły podstawowej w Oporowie pod opieką trzech nauczycieli i kierownika. Była to wycieczka krajoznawcza. Podczas spaceru wzdłuż rzeki Słudwi uczniowie z dużym zaangażowaniem i ciekawością pobrali kilka próbek wody do badań laboratoryjnych na lekcjach biologii i chemii. Podziwiali tamtejszą faunę i florę. Ponadto wychowankowie mieli możliwość zwiedzenia pierwszego mostu spawanego w Maurzycach, który zrobił na nich duże wrażenie
i wzbudził ich zainteresowanie. Wszyscy uczestnicy wycieczki stwierdzili jednogłośnie, że była bardzo udana. Zdjęcia z wycieczki przekazałam administratorowi i zostały wstawione na szkolną stronę internetową.

Wycieczka do oczyszczalni ścieków w Kutnie

W wycieczce do oczyszczalni ścieków w Kutnie wzięło udział 20 uczniów pod opieką dwóch nauczycieli i kierownika. Celem wycieczki było zapoznanie uczniów ze źródłami zanieczyszczeń wody, poznanie metod ochrony wód oraz uświadomienie uczniom, jak ważne jest to, abyśmy dbali o nasze środowisko. Na początku uczniowie i nauczyciele zostali oprowadzeni po kutnowskiej oczyszczalni ścieków przez jednego z tamtejszych pracowników. Następnie uczniowie wzięli udział w warsztatach poświęconych rodzajom zanieczyszczeń wód oraz kolejnym etapom oczyszczania wody. Uczniowie dowiedzieli się, jakimi metodami można oczyszczać wodę oraz jak wyglądają badania chemiczne wody. Młodzież była bardzo zainteresowana treściami przekazywanymi podczas warsztatów. Największą fascynację uczniów wzbudziły mikroorganizmy, które zamieszkują wody
i są znacznikami jej czystości, i które mogli obejrzeć uczniowie pod mikroskopem. Na koniec spotkania osoba prowadząca warsztaty odpowiedziała na pytania uczestników, np. Czy można pić wodę z kranu?, Czy trzeba stosować filtry, żeby oczyszczać wodę?

Efekty dla ucznia:

- poznanie, jak funkcjonuje kutnowska oczyszczalnia ścieków i wzięcie udziału w ciekawych warsztatach poświęconych procesowi oczyszczania ścieków;
- pogłębienie świadomości proekologicznej;
- poznanie pierwszego mostu spawanego w Maurzycach;
- możliwość wykonania badań laboratoryjnych na lekcjach biologii i chemii, dzięki pobraniu wody do badań z rzeki Słudwi;
- zainteresowanie się przyrodą;
- uświadomienie sobie, jak wielkie znaczenie ma woda dla flory i fauny;
- integracja uczniów;
- poprawienie relacji między uczniami;

Efekty dla szkoły:

- pogłębienie świadomości ekologicznej uczniów i nauczycieli;
- integracja uczniów i nauczycieli;
- odpoczynek uczniów i nauczycieli w otoczeniu pięknej flory i fauny okolicy rzeki Słudwi;
- zwiedzenie i poznanie nowych miejsc;
- uwrażliwienie na piękno przyrody i poczucie odpowiedzialności za środowisko, w którym żyjemy;

Efekty dla nauczyciela:

- udoskonalenie umiejętności organizacyjnych;
- zintegrowanie się z uczniami i nauczycielami biorącymi udział w wycieczce;
- spędzenie bardzo miłych, niezapomnianych chwil wraz ze swoimi uczniami;
- poznanie flory i fauny okolicy rzeki Słudwi;
- poszerzenie wiedzy o treści przekazywane podczas warsztatów w oczyszczalni ścieków;

Konkurs piosenki i wiersza o wodzie, pt. „Gdzie strumyk płynie z wolna”.

Byłam współorganizatorem konkursu piosenki i wiersza o wodzie, pt. „Gdzie strumyk płynie
z wolna”. Podczas konkursu przedstawiciele klas I - VIII szkoły podstawowej oraz III gimnazjum
w Oporowie zaprezentowali wybrane przez siebie piosenki i wiersze o wodzie w języku polskim, angielskim lub niemieckim. Uczniowie, którzy wybrali repertuar w języku obcym zostali przygotowani przeze mnie do konkursu. Ponadto do moich obowiązków należało opracowanie regulaminu konkursu oraz pełnienie funkcji członka jury w trakcie występów uczniów.
Dzięki temu konkursowi uczniowie poznali wiele nowych piosenek i wierszy w języku polskim, angielskim i niemieckim.

Warunki konkursu:

- konkurs był adresowany do uczniów klas I – VIII szkoły podstawowej oraz III gimnazjum
w Oporowie (mogli w nim wystąpić wykonawcy indywidualni lub zespoły, max. 6 osób);
- czas prezentacji utworu nie mógł przekroczyć 5 min.;
- uczestnicy zaprezentowali wybraną przez siebie piosenkę lub wyrecytowali wiersz w języku polskim, angielskim lub niemieckim;
- dopuszczalne były ścieżki dźwiękowe, tj. akompaniament na nośnikach CD lub pendrive; Uczestnicy nie mogli mieć nagranego wokalu; Dopuszczany był czasowy playback, np. fragment refrenu;

W konkursie wzięły udział wszystkie klasy:

Klasa I szkoły podstawowej – piosenka, pt. „Ciągle pada” z repertuaru Czerwonych Gitar

Klasa II szkoły podstawowej – piosenka, pt. „Cicha woda brzegi rwie” z repertuaru Maryli
Rodowicz

Klasa III szkoły podstawowej – piosenka, pt. „Ślad na wodzie” z repertuaru Golec Uorkiestra

Klasa IV szkoły podstawowej – piosenka, pt. „Nie ma wody na pustyni” z repertuaru Bajm
piosenka, pt. „Wielka woda” z repertuaru Maryli Rodowicz
piosenka, pt. „Taką wodą być” z repertuaru Janusza Radka
Klasa V szkoły podstawowej – piosenka, pt. „Cicha woda brzegi rwie” z repertuaru Zbigniewa
Kurtycza
wiersz, pt. „Szklanka wody” autor Wisława Szymborska
Klasa VI szkoły podstawowej – wiersz, pt. „Woda sodowa” autor Jan Brzechwa
Klasa VII szkoły podstawowej – piosenka, pt. „Every teardrop is a waterfall” z repertuaru Coldplay
piosenka, pt. „How far I’ll go” z filmu „Vaiana – Skarb oceanu”
Klasa VIII szkoły podstawowej – wiersz, pt. „Wasser” autor Friedrich Theodor von Vischer
wiersz, pt. „Am Storme” autor Georg Herwegh
Klasa III gimnazjum – piosenka, pt. „Martwa woda” z repertuaru Bajm
piosenka, pt.”My heart will go on” z repertuaru Celine Dion

Kryteria oceny:
Jury dokonało oceny według następujących kryteriów:

- właściwy dobór repertuaru; (0 - 3 pkt)
- umuzykalnienie uczestników/dykcja; (0- 3 pkt)
- prezentacja muzyczna (kostiumy); (0 – 3 pkt)
- naturalna i przekonywująca interpretacja; (0 – 3 pkt)

Zwycięzcy konkursu wiersza i piosenki o wodzie, pt. „Gdzie strumyk płynie z wolna” otrzymali nagrody podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego, podczas którego odbyło się także podsumowanie całego projektu.

Efekty dla ucznia:

- kształtowanie umiejętności współzawodnictwa;
- rozwijanie talentów muzycznych i językowych naszych uczniów;
- propagowanie kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży;
- rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości oraz aktywności artystycznej wśród dzieci i młodzieży;
- poprawa umiejętności językowych;
- rozbudzenie zainteresowania uczniów nauką języka angielskiego i niemieckiego poprzez naukę piosenek i wierszy;

Efekty dla szkoły:

- wyjście naprzeciw oczekiwaniom rodziców i uczniów, tj. zainteresowanie uczniów językiem angielskim i niemieckim i włączanie do udziału w konkursach;
- poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły;
- integracja uczniów i nauczycieli;
- połączenie miłego z pożytecznym, tj. nauka języka obcego poprzez zabawę;

Efekty dla nauczyciela:

- doskonalenie umiejętności organizacyjnych;
- integracja z nauczycielami i uczniami;
- poprawa warsztatu pracy;
Podsumowanie projektu „Umyjemy wodę”

Podsumowanie projektu miało miejsce podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego. Uczniowie przedstawili prezentację multimedialną, na której znalazły się zdjęcia ze wszystkich wycieczek i konkursów, które miały miejsce w trakcie trwania projektu. Zwycięzcy konkursów: muzycznego, plastycznego i fotograficznego otrzymali wspaniałe nagrody.

Ewaluacja działań w ramach projektu „Umyjemy wodę”

Projekt „Umyjemy wodę” spotkał się z dużą aprobatą ze strony zarówno uczniów jak
i nauczycieli, którzy wzięli w nim udział. Każdy z osób zaangażowanych wykazał się dużą kreatywnością
i chęcią działania. Wszystkie zadania podjęte w ramach projektu znalazły swoich zwolenników. Uczniowie z klasy V i VI szkoły podstawowej jeszcze długo po wycieczce nad uroczą rzekę Słudwię wspominali wspólnie spędzone chwile oraz tych, którzy wpadli do wody pobierając z niej próbki do badań laboratoryjnych. Na korytarzach szkolnych wielokrotnie słyszałam melodię piosenek z konkursu piosenki i wiersza o wodzie, pt. „Gdzie strumyk płynie z wolna”. Uczestnicy wyrazili chęć wzięcia udziału w kolejnych konkursach muzycznych.
Uczniowie, którzy uczestniczyli w warsztatach w kutnowskiej oczyszczalni ścieków podkreślili właściwie dobraną formę szkolenia oraz merytorycznie przygotowanych prowadzących. Najbardziej zainteresowały ich metody, którymi można oczyszczać wodę. Z wielkim przejęciem
i fascynacją oglądali pod mikroskopem mikroorganizmy zamieszkujące wodę. Niektórzy zadeklarowali, że chcieliby w przyszłości pracować w laboratorium i prowadzić badania chemiczne wody. Właściwie dobrane metody i formy pracy przez prowadzących warsztaty sprawiły, że uczniowie zapamiętali wiele interesujących treści, którymi podzielili się ze swoimi koleżankami, kolegami i rodzicami. Podczas wszystkich prowadzonych przeze mnie działań projektowych uczniowie byli dla siebie bardzo serdeczni i uczynni. Poprawiła się ich umiejętność współpracy
i odpowiedzialność za powierzone zadania.

Ogólnopolski program „Młodzi w akcji. Wiwat Niepodległość!”

2018 był wyjątkowym rokiem z uwagi na fakt 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Stworzył on niepowtarzalną szansę dla całej naszej społeczności szkolnej uczczenia pamięci o tych, którzy dumnie wpisali się w historię naszego narodu oraz przypomnienia ponadczasowych wartości w dziejach ludzkości, jakimi są „Bóg, honor, ojczyzna”.
Wraz ze stałą koordynatorką ogólnopolskiego programu realizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej „Młodzi w akcji” postanowiłyśmy i w tym roku zgłosić do niego naszą szkołę oraz dołożyć wszelkich starań, aby działania podjęte w ramach szkolnego projektu „Niepodległa” były twórcze, niesztampowe i pełne patriotycznych przeżyć.

Gra terenowa

W ramach działań projektowych zorganizowałam wraz z koordynatorem projektu „Niepodległa” grę terenową dla naszej szkolnej młodzieży na terenie parku w Oporowie.
W grze wzięli udział uczniowie klas IV – VIII szkoły podstawowej oraz III gimnazjum. Uczniowie każdej klasy zostali podzieleni na dwie drużyny. Ich zadaniem było odnalezienie karteczek
z pytaniami dotyczącymi historii Oporowa, zamku w Oporowie oraz historii Polski ze szczególnym uwzględnieniem roku 1918, czyli daty odzyskania przez Polskę niepodległości. Zadania miały różne formy, tj. krzyżówki, rebusów, szarady. Zadania na karteczkach zostały wcześniej przez nas ukryte w wydzielonej części parku. Udzielenie każdej poprawnej odpowiedzi przybliżało uczniów do rozwiązania. Zadaniem liderów zespołów było koordynowanie pracą drużyny oraz wpisywanie odpowiedzi do finałowej krzyżówki. Każda drużyna była bardzo zaangażowana. Wszyscy uczestnicy zabawy z dużym zapałem i niesłychaną motywacją szukali kolejnych karteczek
z zadaniami. Na podkreślenie zasługuje niebywale zgodna praca zespołowa drużyn z klasy VII
i VIII szkoły podstawowej. Zwyciężyła klasa VIII.
Podsumowanie gry terenowej miało miejsce w Zamku w Oporowie. Korzystając z okazji zwiedziliśmy muzeum mieszczące się w Zamku. Uczniowie obejrzeli zbiory zawierające dzieła sztuki z różnych epok, rzeźby i wyroby rzemiosła artystycznego.

Efekty dla ucznia:

- zafascynowanie uczniów nauką historii ( historia nie musi być nudna!)
- rozwój kreatywności uczniów;
- rozwój umiejętności pracy w drużynie;
- nauka odpowiedzialności za powierzone zadania;
- poznanie zasobów muzealnych zamku w Oporowie;

Efekty dla szkoły:

- poprawa efektów nauczania, dzięki zastosowaniu innowacyjnych metod;
- integracja społeczności szkolnej;

Efekty dla nauczyciela:

- wzbogacenie warsztatu pracy;
- integracja z uczniami i nauczycielami;
- odświeżenie wiedzy historycznej;

Wystawa historycznych eksponatów

W ramach projektu „Niepodległa” byłam pomysłodawczynią i organizatorką wystawy historycznych eksponatów związanych z 100 – rocznicą Odzyskania przez Polskę Niepodległości. W tym celu nawiązałam kontakt z kutnowskim kolekcjonerem. Z zamku w Oporowie pożyczyłam gabloty i witryny, aby wyeksponować przywiezione zbiory. Na spotkanie z kolekcjonerem zaprosiłam przedstawicieli instytucji, z którymi współpracuje nasza szkoła. Zaszczycili nas swoją obecnością m. in. przedstawiciele gminy, muzeum oraz parafii w Oporowie.
Przekazywane treści historyczne zostały dostosowane przez prelegenta do wieku uczestników. Jako pierwsi uczestniczyli w zajęciach uczniowie klas I – V szkoły podstawowej, a następnie uczniowie klas VI – VIII szkoły podstawowej i III gimnazjum wraz z nauczycielami. Poza prelekcjami, które uświadomiły przede wszystkim uczniom powagę i znaczenie tego doniosłego wydarzenia, kolekcjoner zaprezentował swoje cenne zbiory, wśród których były: order wojenny Virtuti Militari, Krzyż Walecznych, odznaki półkowe, komplet medali pamiątkowych związanych z odzyskaniem niepodległości, oryginalne, przedwojenne książki, czasopisma, zdjęcia i dokumenty legionowe. Wśród bogatych zbiorów znalazły się również: figurki, plakiety, biała broń, hełmy, rogatywka oraz biżuteria patriotyczna.
Całość wzbudziła żywe zainteresowanie uczniów wszystkich klas, którzy na koniec prelekcji zadawali wiele pytań związanych z historią i pochodzeniem obejrzanych eksponatów oraz samą rocznicą.
Cała prelekcja została utrzymana w tonie patriotyczno – niepodległościowym. W tle słychać było melodię pieśni i piosenek niepodległej Polski, które przywoływały miniony czas i chwałę polskiego żołnierza.

Efekty dla ucznia:

- lepsze i bardziej efektywne przyswojenie treści zawartych w podręczniku do historii;
- zobrazowane treści na długo pozostaną w pamięci uczniów;
- rozbudzenie wśród dzieci i młodzieży zainteresowań historycznych;
- uświadomienie uczniom powagi 100 – rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości;
- dostosowanie przekazywanych treści do wieku uczestników;
- szlifowanie umiejętności społecznych, dzięki zróżnicowaniu grup wiekowych;

Efekty dla szkoły:

- uczczenie pamięci o chwale poległych za naszą ojczyznę;
- wszyscy uczestnicy prelekcji uzyskali ciekawe informacje na temat zbiorów historycznych pochodzących sprzed ponad 100 lat oraz możliwość obejrzenia historycznych eksponatów
- wyrażenie dużego entuzjazmu i wdzięczności za możliwość udziału w prelekcji przez wszystkich zaproszonych;
- dostrzeżenie przez uczestników prelekcji jej oryginalności oraz atrakcyjności;
- przełamanie typowego schematu obchodzenia szkolnych uroczystości o charakterze patriotycznym;
- poszerzenie oferty funkcjonowania placówki;
- poprawa warsztatu pracy nauczycieli historyków;

Efekty dla nauczyciela:

- poznanie bardzo wartościowych zbiorów historycznych kolekcjonera;
- przypomnienie najważniejszych faktów i postaci historycznych związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości;
- satysfakcja z możliwości rozwijania zainteresowań i zdolności uczniów;
- poprawa relacji z uczniami na skutek nie pozostawania obojętnym wobec ich potrzeb
i zainteresowań;
- poprawa umiejętności organizacyjnych;
- pożytecznie spędzony czas z uczniami;

Zbiórka książek

W celu uczczenia 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości postanowiłam zebrać przynajmniej 100 książek dla „Niepodległej”. Udało mi się zgromadzić aż 170 różnych pozycji książkowych, dzięki zaangażowaniu w tą akcję także moich znajomych i przyjaciół oraz członków odnowy w duchu świętym „Głos wołającego na pustyni”.
Książki zostały włączone do księgozbioru szkolnego. Część zebranych pozycji znalazła swoje miejsce w tzw. „Strefie ciszy z książką” na szkolnym korytarzu.

Efekty dla ucznia:

- efektywne spędzanie czasu przez naszych wychowanków podczas przerw z książką w ręku;
- rozwój zainteresowań uczniów;
- pozyskanie wiedzy na interesujące ich tematy;
- wzbogacenie słownictwa;
- poznanie nowych pozycji książkowych i autorów;

Efekty dla szkoły:

- powiększenie szkolnego księgozbioru;
- utworzenie „Strefy ciszy z książką” na korytarzu szkolnym;
- propagowanie czytania wśród młodzieży;
- mniej problemów wychowawczych z uczniami podczas przerw;

Efekty dla nauczyciela:

- ogromna satysfakcja z ilości zebranych książek i z faktu, że tak wiele osób zaangażowało się
w ogłoszoną przeze mnie zbiórkę;
- odświeżenie wiedzy historycznej;

Ewaluacja działań w ramach projektu „Niepodległa”

Z moich obserwacji wynika, że działania zaproponowane przeze mnie w ramach programu „Niepodległa” spotkały się z bardzo pozytywnym odbiorem przez uczniów, nauczycieli
i zaproszonych gości. Wszystkim uczestnikom bardzo podobała się wystawa historycznych eksponatów. Wiele treści przekazywanych przez prelegenta było dla nich nowe i tym bardziej zajmujące. Potwierdzeniem ich zafascynowania zbiorami i prelekcją były liczne pytania, które padały ze strony uczestników podczas spotkania. Jednym z zaproszonych gości był kustosz
z muzeum w zamku w Oporowie, który przyznał, że osoba prowadząca spotkanie mówiła bardzo interesująco i dysponowała niesłychanie rozległą wiedzą dotyczącą historii niepodległej Polski. Wszyscy odbiorcy wyrazili wielki entuzjazm i wdzięczność za zaproszenie na prelekcję. Obiecali, że zaszczycą swoją obecnością, jeśli tego typu spotkania będą się odbywały w przyszłości.
Jestem bardzo wdzięczna wszystkim moim przyjaciołom i znajomym, którzy pomogli mi zebrać aż 170 książek dla Niepodległej. Bez ich pomocy i zaangażowania nie byłoby to możliwe.
Na uwagę zasługuje także rywalizacja fair play uczniów, którzy wzięli udział w grze terenowej na terenie parku oporowskiego. Oczywiście wygrali najlepsi, ale wszyscy uczniowie dali z siebie wszystko. Ich determinacja, kreatywność, działanie zespołowe były godne podziwu.
Podczas wszystkich zadań w ramach projektu uczniowie byli bardzo grzeczni i życzliwi względem siebie. Panowała miła i wesoła atmosfera.
Działania podjęte przeze mnie, tj. wystawę historycznych eksponatów i spotkanie z prelegentem, grę terenową oraz zbiórkę książek planuję powtórzyć w przyszłości w mojej nowej placówce.

Program „Czytające przedszkole. Książka moim przyjacielem”

„Kto czyta książki - żyje podwójnie”
Umberto Eco

W ramach wsparcia programu „Czytające przedszkole. Książka moim przyjacielem” zebrałam 20 książeczek z bajkami dla dzieci do przedszkolnego księgozbioru w Zespole Szkół w Oporowie im. Jana Pawła II.
Informacją o zbiórce podzieliłam się także z moimi znajomymi i członkami rodziny, którzy za moim pośrednictwem przekazali swoje książki.

Efekty dla ucznia:

- zainteresowanie uczniów czytaniem książek;
- poprawa umiejętności czytania;
- otwartość na kontakty oraz wrażliwość na uczucia, dzięki czytaniu i słuchaniu bajek;
- wzbogacenie słownictwa;
- poznanie nowych utworów literackich dla dzieci oraz ich autorów;

Efekty dla szkoły:

- powiększenie księgozbioru biblioteki przedszkolnej o kolejne pozycje książkowe;
- poprawa współpracy nauczycieli;
- propagowanie czytania książek wśród najmłodszych;

Efekty dla nauczyciela:

- satysfakcja z widoku dziecka, które z zainteresowaniem ogląda i czyta nową książeczkę;
- zadowolenie z możliwości wsparcia szkolnego programu;
- zainicjowanie współpracy z nauczycielami wszystkich grup przedszkolnych;

Ad. 2 Organizacja wycieczek
„Świat jest książką, a ci, którzy nie podróżują, czytają tylko jedną jej stronę”. Św. Augustyn

Wycieczki szkolne są bardzo często traktowane jako podstawowa forma kultury fizycznej albo jako część krajoznawstwa z dominacją elementu dydaktyczno – wychowawczego. Stanowią one ważny element realizacji programu zarówno dydaktycznego jak i wychowawczego. Dzięki nim uczniowie mogą w praktyce wykorzystać wiedzę teoretyczną przyswajaną na lekcjach w szkole, poznawać formy aktywnego wypoczynku. Należą one do efektywnych i bardzo lubianych przez dzieci oraz młodzież szkolną zajęć procesu dydaktyczno – wychowawczego. Stanowią bogate źródło przeżyć oraz przywołują chęć aktywnego działania wychowanków. Wielu dydaktyków
i pedagogów zalicza wycieczki szkolne do podstawowych form kształcenia w procesie nauczania.

Zorganizowałam następujące wycieczki:

- Na lodowisko miejskie w Kutnie;

- Na basen do Aquaparku w Kutnie;

- Do Kutnowskiego Domu Kultury na spotkanie edukacyjne;

- Na Powiatowe Targi Pracy w Kutnowskim Domu Kultury;

- Do Żychlina z okazji Dnia Dziecka;

- Do Zoo Safari w Borysewie;

Efekty dla ucznia:

- kształtowanie społecznie pożądanych postaw;
- zainteresowanie uczniów różnorodnością gatunków zwierząt, ukształtowanie ich świadomości ekologicznej i poczucia odpowiedzialności;
- utrwalenie zasady kulturalnego zachowania się w miejscach użyteczności publicznej przez naszych uczniów;
- rozwijanie umiejętności jazdy na łyżwach i pływania;
- wdrożenie i zachęcanie uczniów do aktywnego spędzania wolnego czasu;
- wdrożenie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas wycieczek;
- zapoznanie z aktualną ofertą szkół ponadpodstawowych;

Efekty dla szkoły:

- usprawnienie pomocy psychologiczno – pedagogicznej, dzięki wnikliwej obserwacji uczniów podczas wycieczek szkolnych;
- poszerzenie oferty edukacyjnej placówki;
- zyskanie aprobaty w oczach rodziców zadowolonych z faktu, że szkoła organizuje ciekawe, kształcące wycieczki;
- propagowanie i zachęcanie do zdrowego stylu życia;
- wzrost jakości pracy szkoły w zakresie kształcenia i wychowania;
- scalanie wiedzy z różnych przedmiotów;
- możliwość kształcenia wszystkich umiejętności kluczowych oraz integracji na różnych płaszczyznach;

Efekty dla nauczyciela:

- integracja z uczniami i nauczycielami;
- udoskonalenie umiejętności organizowania wycieczek;
- udoskonalenie techniki pływania i jazdy na łyżwach;
- zdobycie wiedzy w ciekawy sposób, co przyczyniło się do jej trwałości;
- lepsze poznanie uczniów, ich pasji i problemów;
- wykorzystanie zdobytych doświadczeń w pracy z uczniami;
- uaktualnienie wiedzy odnośnie profili w szkołach ponadpodstawowych;
- spotkanie nauczycieli z lat szkolnych;
- zyskanie wiedzy na temat najbardziej poszukiwanych zawodów;
- przeżycie wielu pozytywnych wrażeń w kontakcie z przyrodą;

Ewaluacja

Cele wszystkich zorganizowanych przeze mnie wycieczek zostały osiągnięte. Wyciągając wnioski z obserwacji uczniów na wycieczkach i indywidualnych rozmów z wychowankami
w trakcie powrotu należy powiedzieć, że wszyscy bardzo chętnie wzięli udział w zaproponowanych przeze mnie wycieczkach. Każdorazowo otrzymałam informację zwrotną, że wycieczki sprostały ich oczekiwaniom, dowiedzieli się wielu nowych, ciekawych rzeczy i chętnie wezmą udział
w kolejnych wyjazdach. Podczas wycieczek panowała atmosfera pełna życzliwości i radości. Nie było problemów z dyscypliną uczniów. Nawet wychowankowie sprawiający problemy wychowawcze potrafili się dostosować do regulaminu wycieczek szkolnych.

Ad. 3 Organizacja udziału w zajęciach pożarniczo – ratowniczych

Dzięki mojej współpracy z jednostką Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie uczniowie Szkoły Podstawowej w Oporowie i w Szczycie mieli możliwość udziału w zajęciach pożarniczo – ratowniczych zatytułowanych „Czadowa edukacja” oraz w szkoleniu z zakresu I pomocy przedmedycznej, które zostały przeprowadzone przez funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej na co dzień biorących udział w różnego rodzaju działaniach ratowniczo – gaśniczych.
W warsztatach wzięło udział łącznie 40 uczniów z klas V - VII szkoły podstawowej pod opieką
4 nauczycieli.

Tematyka zajęć pożarniczo – ratowniczych „Czadowa Edukacja”:

- cechy charakterystyczne służby w Państwowej Straży Pożarnej;
- zjawiska fizykochemiczne i środki gaśnicze;
- sprzęt do działań ratowniczo-gaśniczych;
- taktyka zwalczania pożarów;
- zagrożenia występujące podczas działań ratowniczych;
- taktyka działań ratowniczych;

Po zajęciach pożarniczo - ratowniczych uczniowie wzięli udział w szkoleniu z zakresu I pomocy przedmedycznej, a następnie zwiedzili Strażnicę Państwowej Straży Pożarnej i poznali wyposażenie wozu strażackiego.

Efekty dla ucznia:

- uzyskanie najaktualniejszej wiedzy z zakresu pożarnictwa i I pomocy przedmedycznej;
- możliwość skorzystania z doświadczenia strażaków;
-wdrożenie do właściwego reagowania w trudnych sytuacjach oraz do przestrzegania zasad bezpieczeństwa;
- poznanie zasad zachowania się w sytuacji wymagającej powiadomienia służb ratowniczych, m. in. straży pożarnej;
- wzbogacenie wiedzy o uniwersalne wartości, które powinny przyświecać każdemu młodemu człowiekowi, tzn. chęć niesienia pomocy, dyscyplina, postawa solidarności i koleżeństwa;
- otrzymanie perspektywy zawodu w przyszłości;
- obejrzenie i poznanie zasad działania sprzętu wykorzystywanego w działaniach ratowniczo-gaśniczych;
- obejrzenie strażnicę PSP;

Efekty dla szkoły:

- integracja uczniów i nauczycieli z dwóch sąsiadujących ze sobą szkół;
- możliwość organizowania wspólnych wycieczek w przyszłości;
- wzmocnienie relacji między nauczycielami i uczniami;
- wyjście naprzeciw oczekiwaniom rodziców odnośnie organizacji kształcących wycieczek;

Efekty dla nauczyciela:

- poszerzenie wiedzy o tematyce pożarniczo – ratowniczej oraz z zakresu udzielania I pomocy przedmedycznej;
- integracja z uczniami i nauczycielami ze szkoły w Szczycie;

Ewaluacja

Z moich obserwacji oraz pozostałych nauczycieli, którzy sprawowali opiekę nad uczniami wynika, że organizacja udziału w zajęciach pożarniczo - ratowniczych okazała się być bardzo dobrym pomysłem. Podczas warsztatów panowała przyjazna, życzliwa atmosfera. Uczniowie
z wielkim skupieniem, przejęciem i zainteresowaniem wysłuchali treści przekazywanych przez strażaków z kutnowskiej jednostki Państwowej Straży Pożarnej.
Uczniowie i nauczyciele podkreślili dobrze dobraną formę szkolenia oraz merytorycznie przygotowanych prowadzących. Wychowankowie stwierdzili jednogłośnie, że najbardziej zainteresowała ich tematyka dotycząca zagrożeń występujących podczas działań ratowniczych. Według zdania wszystkich nauczycieli i uczniów, dobrym pomysłem było omówienie trudniejszych treści podczas prezentacji multimedialnej, tj. zjawisk fizykochemicznych i środków gaśniczych.
Uczniowie chętnie uczestniczyli w szkoleniu z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Oczywiście cała strażnica Państwowej Straży Pożarnej, wyposażenie wozu strażackiego oraz sprzęt do działań ratowniczo- gaśniczych zrobił na naszych uczniach niebywałe wrażenie. Byli bardzo zadowoleni mogąc wsiąść za kierownicą prawdziwego wozu strażackiego. Cel wyjazdu został osiągnięty. Niemalże wszyscy chłopcy stwierdzili, że wybiorą w przyszłości zawód strażaka.

Ad. 4 Organizacja wypoczynku zimowego i letniego

Wypoczynek zimowy

W czasie ferii zimowych w roku szkolnym 2017/2018 zorganizowałam dwa spotkania edukacyjne dla uczniów naszej szkoły zatytułowane „Gry i zabawy z językiem niemieckim
i angielskim”.
Podczas tych zajęć uczniowie korzystali z aplikacji kahoot, tj. rozwiązywali quizy i zagadki językowe, układali puzzle z wykorzystaniem strony internetowej www.jigsawplanet.com, uczyli się piosenek w języku niemieckim i angielskim.
Efekty dla ucznia:

- poznanie nowej bazy leksykalnej;
- doświadczenie i zrozumienie, że naukę języka obcego można łączyć z zabawą;
- większe zaangażowanie podczas lekcji języka obcego i zdobywanie wyższych ocen;
- rozwinięcie umiejętności informatycznych i pozyskanie informacji na temat stron internetowych,
z których można i warto korzystać ucząc się języka obcego;

Efekty dla szkoły:

- poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły;
- sprostanie oczekiwaniom uczniów i rodziców odnośnie organizacji zajęć w okresie ferii zimowych;
- poprawa wyników z języka niemieckiego i angielskiego;

Efekty dla nauczyciela:

- mile spędzony czas ze swoimi uczniami;
-satysfakcja z wysokiej frekwencji uczniów na dodatkowych zajęciach i ich zainteresowaniu językiem niemieckim i angielskim;
- rozwój umiejętności informatycznych;

Ewaluacja:

Wysoka frekwencja uczniów na zajęciach, przede wszystkim drugiego dnia, dowiodła, że zaproponowane przeze mnie lekcje były dla moich wychowanków atrakcyjne i wartościowe. Podczas zajęć panowała bardzo miła i przyjazna atmosfera.
Przeprowadzona ankieta ewaluacyjna utwierdziła mnie w przekonaniu, że uczniowie chętnie uczą się języka obcego poprzez zabawę i najchętniej pracują w parach.

Wypoczynek letni

Zorganizowałam wypoczynek letni dla nauczycieli, uczniów ze Szkoły Podstawowej
w Oporowie im. Jana Pawła II i ze Szkoły Podstawowej w Szczycie oraz ich rodzin do miejscowości Paralia Panteleimonas w Grecji w okresie wakacyjnym, tj. od 06.07. - 14.07.2017 r.
Organizację wyjazdu rozpoczęłam od nawiązania współpracy z właścicielem biura podróży „Neo Szavel Travel” z siedzibą w Łodzi. Na prośbę osób zainteresowanych wyjazdem wakacyjnym zaprosiłam właściciela biura do szkoły w Oporowie, który przedstawił ofertę wypoczynku. Za moim pośrednictwem osoby zainteresowane podpisywały umowy z właścicielem. Na miesiąc przed wyjazdem zorganizowałam w szkole w Oporowie spotkanie ze wszystkimi uczestnikami, aby przedstawić im ofertę wycieczek fakultatywnych, w których będzie można wziąć udział podczas pobytu w Grecji. W prezentacji multimedialnej zaprezentowałam wycieczkę do Salonik, na Meteory, na wyspę Skiathos oraz na Górę Olimp.
W trosce o bezpieczeństwo wszystkich uczestników na moją prośbę został sprawdzony stan techniczny autokaru przez policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Kutnie tuż przed naszym odjazdem.
W wyjeździe wzięło udział łącznie 55 osób z gminy Oporów. Na miejsce dojechaliśmy autokarem klasy lux. Podczas podróży pełniłam rolę pilota, tj. na bieżąco informowałam uczestników, gdzie teraz jesteśmy, do jakiego państwa się zbliżamy, kiedy będzie najbliższy postój oraz jak długo będzie on trwał. Ponadto obsługiwałam barek, który mieścił się na pokładzie autokaru. Po dotarciu na miejsce pomogłam rezydentowi hotelu w zakwaterowaniu gości. Mieszkaliśmy
w trzygwiazdkowym hotelu, niespełna 50m od plaży. Na terenie hotelu mieściła się stołówka, boisko oraz świetlica.
Podczas pobytu pośredniczyłam w przekazywaniu informacji między rezydentem, a uczestnikami. Wykorzystałam również swoją wiedzę dotyczącą pierwszej pomocy przedmedycznej, tj. kilkakrotnie interweniowałam w sytuacji oparzeń słonecznych i skaleczeń. Włączyłam się również w przygotowanie dwóch dyskotek integrujących. Wielokrotnie wykorzystałam swoje umiejętności posługiwania się językiem niemieckim i angielskim wcielając się w rolę tłumacza.
W wycieczkach fakultatywnych wzięło udział bardzo wiele osób. Niektórzy uczestniczyli we wszystkich. Wspólnie spędzaliśmy także czas na plaży i wychodziliśmy do miasteczka.

Efekty dla ucznia:

- poprawa umiejętności językowych;
- przełamanie bariery mówienia w języku niemieckim i angielskim;
- poprawa relacji między uczniami;
- poznanie kraju, kultury, architektury, gospodarki i krajobrazu Grecji, dzięki wzięciu udziału
w licznych wycieczkach fakultatywnych: do Salonik, na Meteory, na Olimp, na wyspę Skiathos;
- wyrobienie nawyku pożytecznego spędzania wolnego czasu, rozwijanie zamiłowań;
- zbliżenie się do natury;
Efekty dla szkoły:

- zainteresowanie nauką języków obcych oraz docenienie wartości posługiwania się nimi przez wszystkich uczestników;
- kształcenie i rozwijanie kompetencji językowych;
- przełamanie bariery językowej w posługiwaniu się językiem niemieckim i angielskim;
- integracją społeczności gminy Oporów wraz z nauczycielami;
- poznanie kraju, kultury, architektury, gospodarki i krajobrazu Grecji przez wszystkich uczestników wycieczki, dzięki wzięciu udziału w licznych wycieczkach fakultatywnych: do Salonik, na Meteory, na Olimp, na wyspę Skiathos;
- bezpieczna podróż autokarem w dobrym stanie technicznym;

Efekty dla nauczyciela:

- lepsze poznanie swoich wychowanków (ich kultury w obcowaniu, bogactwa zainteresowań, hartu fizycznego, bycia koleżeńskim ale także grubiaństwa, samolubstwa, słabej odporności fizycznej);
- możliwość nawiązania lepszego kontaktu, a przez to lepszej współpracy z rodzicami wychowanków;
- zgromadzenie kilku pomocy dydaktycznych, m.in. ulotek, map, przedmiotów charakterystycznych dla zwiedzanych miejsc;
- kształcenie i rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem angielskim oraz niemieckim
(w wielu sytuacjach pełnienie roli tłumacza);
- rozwijanie swoich predyspozycji jako pilot wycieczek (np. udzielanie pierwszej pomocy uczestnikom w sytuacjach oparzeń słonecznych lub skaleczeń) oraz kierownik wypoczynku (czuwanie nad realizacją wszystkich ustaleń wynikających z umów zawartych między biurem podróży, a uczestnikami wypoczynku);
- wiele walorów kulturoznawczych związanych ze zwiedzanymi miejscach;

Ewaluacja:

Podczas pobytu w Grecji nie mieliśmy żadnych sytuacji problematycznych. Nie było także potrzeby korzystania z opieki medycznej. Organizator wywiązał się ze wszystkich ustaleń zawartych w umowie.
Dzięki licznie przeprowadzonym rozmowom z moimi uczniami, ich rodzicami oraz pozostałymi uczestnikami letniego wypoczynku uzyskałam cenne informacje zwrotne dotyczące ich satysfakcji z wyjazdu. Najbardziej udała się wycieczka na wyspę Shiathos. Był to 4 godzinny rejs statkiem uwieńczony plażowaniem i zwiedzaniem miasteczka na wspomnianej wyspie. Wszyscy uczestnicy stwierdzili jednogłośnie, że wspólny wypoczynek był bardzo udany i chcieliby go powtórzyć
w następne wakacje. W związku z powyższym zaraz na początku roku szkolnego 2017/2018 wysłałam mailową prośbę do właściciela tego samego biura podróży, aby przygotował dla nas ofertę wakacyjną, tj. na lato 2018 tym razem do Bułgarii.

Ad. 5 Organizacja warsztatów bożonarodzeniowych

W grudniu 2019 roku zorganizowałam warsztaty bożonarodzeniowe dla zainteresowanych uczniów i nauczycieli z Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Kutnie. Uczniowie
i nauczyciele przynieśli swoje materiały w celu wykonania ozdób bożonarodzeniowych, tj. bombek, stroików oraz kartek świątecznych. Samodzielnie wykonane prace zostały przekazane na kiermasz świąteczny przeprowadzony przez Samorząd Uczniowski. Środki pozyskane ze sprzedaży ozdób,
tj. ponad 400 zł posłużyły na zakup paczek świątecznych dla najbardziej potrzebujących rodzin
z naszej szkoły.

Efekty dla ucznia:

- rozwój umiejętności plastycznych;
- poprawa umiejętności pracy w grupie, tj. nauka odpowiedzialności za powierzone zadanie;
- uwrażliwienie na potrzeby drugiego człowieka;

Efekty dla szkoły:

- ufundowanie paczek świątecznych dla najbardziej potrzebujących uczniów z naszej szkoły;
- integracja społeczności szkolnej we wspólnym dziele niesienia dobra potrzebującym;

Efekty dla nauczyciela:

- poprawa relacji z uczniami;
- satysfakcja z pomocy drugiemu człowiekowi;
- rozwój umiejętności plastycznych;
- bardzo mile spędzony czas wraz z innymi nauczycielami i naszymi uczniami;

Ewaluacja

Organizacja warsztatów bożonarodzeniowych została bardzo pozytywnie oceniona przez uczniów i nauczycieli, którzy wzięli w nich udział. Podczas warsztatów panował świąteczny nastrój. W tle słychać było przepiękne kolędy staropolskie. Wysoko oceniam zaangażowanie wszystkich osób biorących udział w warsztatach. Uczniowie i nauczyciele ochoczo włączyli się
w zajęcia przynosząc ze sobą dużo własnych materiałów, tj. bombek, koralików, łańcuchów, gałązek świerku itp. Zarówno wielu uczniów jak i nauczycieli podkreślało fakt, że po raz pierwszy w swoim życiu mieli możliwość nauczyć się, jak zrobić ozdobę świąteczną. Posłużenie się filmikami i nagraniami szkoleniowymi z internetu „Jak wykonać stroik świąteczny?” okazało się trafnym pomysłem. Praca indywidualna, w parach, grupach, a nawet zespołach przebiegała bardzo sprawnie. Wszyscy z dużą cierpliwością i życzliwością pomagali sobie nawzajem. Przyświecał nam bowiem bardzo ważny cel, wykonanie przepięknych ozdób świątecznych na bożonarodzeniowy kiermasz szkolny i pozyskanie środków na zakup paczek świątecznych dla najuboższych rodzin
z naszej szkoły.
Wykonaliśmy wspólnymi siłami ponad dwadzieścia stroików, trzydzieści kartek bożonarodzeniowych oraz piętnaście bombek, które przekazaliśmy Samorządowi Szkolnemu na kiermasz.
Wszyscy uczestnicy zadeklarowali chęć udziału w podobnych warsztatach w kolejnym roku szkolnym.

Ad. 6 Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych

Program koła języka niemieckiego „Deutschlernen macht Spaβ”

W roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019 prowadziłam z własnej inicjatywy dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla chętnych uczniów z klasy II i III gimnazjum w oparciu o program własny koła języka niemieckiego „Deutschlernen macht Spaβ”, który został przeze mnie opracowany na dwa lata. Treści programowe koła były związane z treściami Podstawy Programowej Ministerstwa Edukacji i Sportu - poziom III.1 (na podbudowie wymagań dla II etapu edukacyjnego).
Niniejszy program powstał z myślą o uczniach zainteresowanych językiem niemieckim, którzy chcą poszerzać swoje wiadomości i umiejętności w zakresie tematyki realizowanej na lekcjach języka niemieckiego, poznawać zagadnienia ponadprogramowe, utrwalać struktury gramatyczne, które
sprawiają im trudności, jak również przygotować się dobrze do egzaminu gimnazjalnego z języka niemieckiego, do udziału w konkursach językowych oraz projektach edukacyjnych.
Oczywiście uwzględniałam również możliwość wprowadzenia pewnych zmian w zakresie nauczanej tematyki, która miała być z założenia adekwatna do potrzeb i zainteresowań uczestników koła. Językiem komunikacyjnym podczas lekcji był język niemiecki. Dodatkowe zajęcia odbywały się jeden raz w tygodniu i trwały godzinę zegarową.

Cele ogólne programu:
- posługiwanie się przez uczniów podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematów wskazanych w wymaganiach szczegółowych;
- ujawnienie oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień językiem niemieckim;
- lepsze poznanie historii, geografii i kultury krajów niemieckojęzycznych;
- rozwijanie motywacji uczenia się języka niemieckiego oraz zachęcanie uczniów do udziału
w konkursach językowych i projektach edukacyjnych;
- przygotowanie uczniów do egzaminu gimnazjalnego z języka niemieckiego;
- doskonalenie znajomości języka niemieckiego zapewniając sprawną komunikację językową;
- ugruntowanie znajomości i właściwego zastosowania zagadnień gramatycznych;

Cele szczegółowe programu:
Zakładane osiągnięcia uczniów w zakresie rozumienia ze słuchu:
uczeń rozumie ze słuchu proste, krótkie, typowe wypowiedzi, np. rozmowy, komunikaty, ogłoszenia;
- reaguje na polecenia;
- znajduje w tekście określone informacje;
- określa kontekst wypowiedzi;

Zakładane osiągnięcia uczniów w zakresie mówienia:
uczeń tworzy krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi ustne
- opisuje ludzi, przedmioty, czynności;
- przedstawia fakty z przeszłości i teraźniejszości;
- wyraża i uzasadnia swoje poglądy;
- stosuje formalny i nieformalny styl wypowiedzi w zależności od sytuacji;

Zakładane osiągnięcia uczniów w zakresie rozumienia tekstu pisanego:
uczeń rozumie proste wypowiedzi pisemne, np. blogi, SMS-y, e-maile, ulotki reklamowe
- reaguje na polecenia;
- znajduje w tekście określone informacje;
- określa kontekst wypowiedzi;

Zakładane osiągnięcia uczniów w zakresie pisania:
uczeń reaguje w formie prostego tekstu pisanego, np. e-mail, blog, wiadomość, pocztówka
w typowych sytuacjach:
- prosi o radę i udziela rady;
- nawiązuje kontakty towarzyskie (udziela podstawowych informacji na swój temat oraz pyta
o dane rozmówcy);
- uzyskuje i przekazuje informacje, np. wypełnia ankietę;
- wyraża swoje emocje;
- prosi o pozwolenie, udziela i odmawia pozwolenia;

Stosowane metody i formy pracy z uczniem:

Podczas zajęć uczniowie pracowali w parach, grupach lub indywidualnie. Nauczanie frontalne było ograniczone jedynie do wprowadzania nowego materiału. Program miał za zadanie zwiększyć aktywność uczniów, ich samodzielność w procesie uczenia się, np. odkrywania zasad.
Podczas zajęć wykorzystywałam następujące metody aktywizujące: burza mózgów, praca
z wierszem, piosenką, wywiad, niedokończone zdania, listy gończe, „Lernstationen”, zabawy językowe, np.:”Blindekuh”, „Ich packe meinen Koffer” oraz gry dydaktyczne: „Schwarzer Peter”, „Telefonspiel”, „Memory”.
Ponadto uczniowie pracowali ze słownikami polsko – niemieckimi i niemiecko – polskimi, z mapą (wskazywanie na mapie krajów niemieckiego obszaru językowego, tj. ich stolic, największych miast itp.), oglądali filmy, kreskówki w języku obcym oraz uczyli się śpiewać piosenki w języku niemieckim.

Zajęcia koła języka niemieckiego obejmowały następującą tematykę:

Leksyka:
- podróżowanie i turystyka;
- życie rodzinne i towarzyskie;
- sport np. popularne dyscypliny sportowe);
- zdrowie;
- świat przyrody np. klęski żywiołowe, ochrona środowiska);
- nauka i technika (np. wynalazki XXI wieku;
- kultura i historia krajów niemieckojęzycznych;
- praca (np. wymarzony zawód, popularne zawody);
- życie społeczne (np. konflikty społeczne, przestępczość);

Gramatyka:
- szyk prosty, przestawny i końcowy wyrazów w zdaniu;
- odmiana przymiotnika po rodzajniku określonym, nieokreślonym oraz bez rodzajnika;
- tryb rozkazujący;
- czas przeszły Imperfekt czasowników modalnych;
- czas przeszły Perfekt;
- czasowniki rozdzielnie i nierozdzielnie złożone;
- rekcja wybranych czasowników;

Ewaluacja programu:

W zajęciach koła języka niemieckiego początkowo brało udział 7 uczniów z klasy II gimnazjum. W drugim roku prowadzenia dodatkowych lekcji była to już prawie cała klasa, tj. 18 uczniów. Na uwagę zasługuje fakt niemalże 100 % frekwencji.
Program zakładał bezstresową naukę języka niemieckiego, m. in. poprzez gry i zabawy językowe. Zrezygnowałam z tradycyjnych form sprawdzania postępów uczniów w nauce, czyli kartkówek
i sprawdzianów. Program zajęć koła języka niemieckiego podlegał ewaluacji, której zadaniem było wprowadzanie ewentualnych zmian w trakcie jego wdrażania. Ewaluacji poddawałam zarówno fragmenty zrealizowanego materiału, wybrane jednostki lekcyjne, jak i metody i formy pracy.
Ewaluację przeprowadzałam dwa razy w ciągu roku szkolnego, tj. po pierwszym i drugim semestrze w oparciu o analizę pracy własnej każdego ucznia oraz anonimowe ankiety ewaluacyjne przeprowadzone wśród uczestników koła. Dzięki pytaniom zawartym w ankiecie uzyskałam informacje na temat atmosfery panującej na zajęciach, tempa pracy, doborze treści i materiałów, przydatności zajęć, a także atrakcyjności i skuteczności wybieranych przeze mnie metod i form pracy. Wszyscy uczniowie podkreślali przyjazną atmosferę podczas lekcji oraz duże korzyści związane z możliwością dodatkowej nauki języka niemieckiego. Uczniowie stwierdzili jednogłośnie, że tempo pracy było właściwe. Uczestnicy koła bardzo pozytywnie odnieśli się do zaproponowanych przeze mnie metod i form pracy. Z równie dużym wysiłkiem i radością posługiwali się językiem niemieckim podczas dodatkowych lekcji. Najbardziej podobały im się gry i zabawy językowe, także te z wykorzystaniem aplikacji kahoot. Wszyscy uczniowie z aprobatą przyjęli możliwość uczestniczenia w zajęciach koła języka niemieckiego w kolejnym roku szkolnym.

Efekty dla ucznia:

- zdobycie wysokich wyników procentowych na egzaminie gimnazjalnym z języka niemieckiego;
- wzięcie udziału w projekcie edukacyjnym „Hauptattraktionen in Deutschland”, tj „Główne atrakcje Niemiec”;
- poprawienie ocen cząstkowych z języka niemieckiego;
- motywacja do poszerzania umiejętności posługiwania się językiem niemieckim;
- uzyskanie nowych wiadomości i umiejętności;
- możliwość prezentacji własnych zdolności, wiedzy i umiejętności oraz odniesienia sukcesu,
a dzięki temu zwiększenia swojej samooceny;
- przełamanie bariery mówienia w języku niemieckim;
- integracja uczniów (wspieranie się nawzajem i oferowanie pomocnej dłoni);

Efekty dla szkoły:

- zakładane osiągnięcia uczniów przełożyły się na konkretne efekty, dzięki właściwie wybranym metodom i formom pracy;
- zachęcanie innych uczniów do nauki języka niemieckiego przez uczestników kola;
- powiększenie oferty edukacyjnej szkoły o dodatkowe zajęcia pozalekcyjne;
- postrzeganie szkoły jako placówki, która wychodzi naprzeciw oczekiwaniom uczniów i rodziców;
- podniesienie skuteczności działań dydaktyczno – wychowawczych;
- reprezentowanie szkoły w konkursach ogólnopolskich z języka niemieckiego tj. „Multitest”, „Panda” oraz w konkursie organizowanym przez I L.O. im. J. H. Dąbrowskiego w Kutnie;

Uczennica z klasy III gimnazjum zakwalifikowała się do kolejnego etapu konkursu organizowanego przez I L.O. im. Jana Henryka Dąbrowskiego w Kutnie.

Efekty dla nauczyciela:

- satysfakcja z zainteresowania wielu uczniów językiem niemieckim oraz z ich udziału
w konkursach i projektach edukacyjnych;
- zadowolenie z poprawy ocen uczniów i osiąganych przez nich wyników na egzaminie gimnazjalnym;
- poprawa relacji z uczniami;
- zdobycie rzetelnych informacji na temat uczniów;
- podniesienie własnej wartości;
- uzyskanie cennej informacji zwrotnej dotyczącej oceny skuteczności podejmowanych przeze mnie działań;
- nawiązanie ścisłej, owocnej współpracy z rodzicami w celu regularnego monitorowania postępów w nauce języka niemieckiego ich dzieci;
- zdobycie wskazówek do modyfikowania własnych działań w taki sposób, aby były ciekawsze
i atrakcyjniejsze dla uczniów, co podnosi ich efektywność;
- zwiększenie motywacji do własnego rozwoju i poszukiwania nowych, atrakcyjnych dla uczniów, metod i form pracy;
- zbudowanie atmosfery zaufania i bezpieczeństwa dla moich uczniów;

Program koła języka niemieckiego „Deutsch ist einfach!”

W roku szkolnym 2019/2020 kontynuowałam staż w Zespole Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Kutnie. W rozmowie z uczniami na pierwszej lekcji języka niemieckiego w klasach pierwszych technikum dowiedziałam się, że są wśród nich tacy, którzy w szkole podstawowej nie uczyli się języka niemieckiego. Fakt ten skłonił mnie do napisania programu własnego zatytułowanego „Deutsch ist einfach”, który realizowałam z własnej inicjatywy podczas pozalekcyjnych zajęć koła języka niemieckiego w wymiarze 45 min. jeden raz w tygodniu. Program zakładał realizację celów nauczania zgodnych z założeniami Nowej Podstawy Programowej Ministerstwa Edukacji i Sportu z 2019 roku, tj. Podstawa programowa – wariant III.2.0 (2 język obcy nowożytny od początku w klasie I liceum ogólnokształcącego lub technikum).

Założeniem priorytetowym programu była pomoc uczniom w opanowaniu podstaw języka niemieckiego, aby mogli swobodnie uczestniczyć w regularnych lekcjach przedmiotu.

Cele ogólne programu:
- wyrównanie szans;
- rozbudzenie zainteresowań językiem niemieckim;
- umiejętność posługiwania się przez ucznia podstawowym zasobem środków językowych umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematów wskazanych
w wymaganiach szczegółowych;
- wzmocnienie samooceny uczniów;
- podniesienie jakości pracy szkoły, dzięki poszerzeniu oferty zajęć pozalekcyjnych;

Cele szczegółowe programu:
Zakładane osiągnięcia uczniów w zakresie rozumienia ze słuchu:
uczeń rozumie proste wypowiedzi ustne, np. rozmowy, wiadomości, komunikaty, artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka;
- znajduje w wypowiedzi określone informacje;
- określa główną myśl wypowiedzi;
- znajduje w wypowiedzi określone informacje;

Zakładane osiągnięcia uczniów w zakresie rozumienia tekstu pisanego:
uczeń rozumie proste wypowiedzi pisemne, np. e-maile, listy, SMS-y, ulotki, ogłoszenia, historyjki obrazkowe, wpisy na forach i blogach;
- określa kontekst wypowiedzi;
- znajduje w tekście określone informacje;
- układa informacje w określonym porządku;

Zakładane osiągnięcia uczniów w zakresie mówienia:
uczeń tworzy krótkie, spójne i logiczne wypowiedzi ustne:
- opisuje ludzi, zwierzęta, przedmioty,miejsca;
- opisuje upodobania;
- wyraża i uzasadnia swoje opinie;

Zakładane osiągnięcia uczniów w zakresie pisania:
uczeń tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi pisemne, np. notatkę, e-mail, SMS, wpis na blogu;
- opisuje ludzi, zwierzęta, przedmioty,miejsca;
- opisuje upodobania;
- wyraża i uzasadnia swoje opinie;

Realizacja programu przebiegała w oparciu o treści nauczania przewidziane dla I klasy technikum:

Leksyka:
- człowiek (np. dane personalne, umiejętności i zainteresowania);
- edukacja (np. szkoła i jej pomieszczenia, przedmioty nauczania, uczenie się, przybory szkolne, oceny szkolne, zajęcia pozalekcyjne);
- życie prywatne (np. rodzina, znajomi i przyjaciele, określenia czasu, formy spędzania czasu wolnego);
- żywienie (np. artykuły spożywcze);
- miejsce zamieszkania (np. dom i jego okolica, pomieszczenia oraz wyposażenie domu, prace domowe)

Gramatyka:
- koniugacja czasowników regularnych i nieregularnych w czasie teraźniejszym;
- czasowniki modalne w czasie teraźniejszym;
- zaimki osobowe w mianowniku, celowniku i bierniku;
- szyk prosty i przestawny wyrazów w zdaniu;
- pytania o rozstrzygnięcie;
- rodzajniki „Der, die, das” w mianowniku;
- zaimek nieosobowy „Man”;
- przeczenie „Kein” w mianowniku i bierniku;

Stosowane metody i formy pracy z uczniem:

Podczas zajęć uczniowie pracowali w parach, grupach lub indywidualnie. Wykorzystywałam następujące metody aktywizujące: burza mózgów, wywiad, niedokończone zdania, listy gończe, „Lernstationen”, zabawy językowe, np.:”Blindekuh”, „Ich packe meinen Koffer” oraz gry dydaktyczne: „Schwarzer Peter”, „Telefonspiel”, „Memory”.
Ponadto uczniowie pracowali ze słownikami polsko – niemieckimi i niemiecko – polskimi, słuchali krótkich, oryginalnych nagrań, oglądali kreskówki w języku obcym oraz uczyli się śpiewać piosenki w języku niemieckim.

Ewaluacja programu:

Właściwy dobór materiałów do pracy z uczniami, tj. nieskomplikowane teksty autentyczne pisane i słuchane, zastosowanie odpowiednich form i metod pracy (głównie metody aktywizujące) sprawiły, że uczniowie z dużym zaangażowaniem uczestniczyli w dodatkowych lekcjach, rzetelnie wykonywali zadawane im karty pracy i w rezultacie swoim zasobem wiedzy i umiejętności przewyższyli tych, którzy uczyli się języka niemieckiego w siódmej i ósmej klasie szkoły podstawowej. Ponadto zastosowane przeze mnie ocenianie kształtujące dodatkowo zmotywowało uczniów do niepoddawania się i sumiennej nauki. Zakładane osiągnięcia uczestników koła
w zakresie: mówienia, pisania, rozumienia tekstu pisanego oraz rozumienia ze słuchu przełożyły się na konkretne efekty uczniów.
Narzędziem ewaluacyjnym były ankiety, które przeprowadziłam trzy razy w pierwszym semestrze, tj. w październiku, grudniu i w lutym.
Ewaluacji poddawałam poszczególne jednostki lekcyjne oraz stosowane przeze mnie formy
i metody pracy. Dzięki tym ankietom dowiedziałam się, że uczniowie bardzo lubią oglądać filmy niemieckojęzyczne i kreskówki. Niestety lekcje poświęcone typowo zagadnieniom gramatycznym nie należą do ich ulubionych. Zdecydowanie preferują gry i zabawy dydaktyczne niżeli zajęcia
z kartami pracy. Dzięki ankietom uzyskałam także informację zwrotną, że uczniowie chętniej pracują w parach niż indywidualnie. Oprócz ankiet prowadziłam również wiele indywidualnych rozmów z uczniami na temat zagadnień, które są dla nich najłatwiejsze i tych, z którymi wciąż mają kłopoty. Okazało się, zapamiętanie końcówek odmiany czasownika w czasie teraźniejszym nadal zdaje się być problemem dla niektórych. Z przyswajaniem nowego słownictwa radzą sobie dobrze.

Efekty dla ucznia:

- zainteresowanie nauką języka niemieckiego;
- wyrównanie szans i indywidualizacja pracy z uczniem;
- rozwój uczniów i podnoszenie poziomu ich wiedzy poprzez zwiększanie efektywności podejmowanych działań;
- stworzenie możliwości wpływu na ostateczny kształt zajęć atrakcyjnych dla samych uczniów;

Efekty dla szkoły:

- zbudowanie poczucia bezpieczeństwa oraz zaufania przez uczniów i rodziców;
- poprawa wyników dydaktycznych i wychowawczych;
- wzbogacenie i uatrakcyjnienie oddziaływań dydaktycznych i wychowawczych;
- nawiązanie ścisłej współpracy z rodzicami w celu regularnego monitorowania postępów w nauce języka niemieckiego ich dzieci;
- promowanie naszej placówki jako wychodzącej naprzeciw oczekiwaniom uczniów i rodziców;
- podniesienie skuteczności podejmowanych przez szkołę działań dydaktyczno – wychowawczych;

Efekty dla nauczyciela:

- analiza skuteczności własnych działań dydaktycznych i wychowawczych;
- zdobycie wskazówek do modyfikowania własnych działań w taki sposób, aby były ciekawsze
i atrakcyjniejsze dla uczniów, co podnosi ich efektywność;
- weryfikacja posiadanej wiedzy;
- zwiększenie motywacji do własnego rozwoju i poszukiwania nowych, atrakcyjnych dla uczniów, metod i form pracy;
- zbudowanie pozytywnych relacji z uczniami i pracownikami placówki;
- zdobycie rzetelnych informacji na temat uczniów;

Ad. 7 Współorganizowanie uroczystości szkolnych i akademii

W trakcie stażu byłam współorganizatorką uroczystości i akademii szkolnych, tj. Jasełek, Dnia Języków Obcych, Dnia Papieskiego oraz rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego. Wraz
z koleżanką pisałyśmy scenariusze wspomnianych uroczystości i prowadziłyśmy próby z uczniami. Do moich zadań należało ponadto przygotowanie dekoracji. Do pomocy zachęcałam i włączałam uczniów uzdolnionych plastycznie. Jednak największym wyzwaniem było dla mnie prowadzenie rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego wraz z odśpiewaniem hymnu narodowego „Mazurek Dąbrowskiego”.

Efekty dla ucznia:

- zwiększenie aktywności organizacyjnej oraz kreatywności wychowanków;
- rozwijanie zdolności i zainteresowań;
- wzmacnianie i utrwalanie pozytywnych zachowań;
- kształtowanie nawyku kulturalnego zachowania się;
- pozytywne kształtowanie osobowości;
- kształtowanie kultury osobistej wychowanków wyrażającej się w języku, ubiorze i zachowaniu;
- kształtowanie poglądów i przekonań;

Efekty dla szkoły:

- szacunek dla symboli narodowych;
- dostarczenie wielu pozytywnych bodźców emocjonalnych;
- źródło wielu doznań estetycznych;
- pogłębienie i poszerzenie wiedzy tematycznej;
- upowszechnienie dorobku kulturalnego i naukowego;
- wizytówka jakości pracy placówki;

Efekty dla nauczyciela:

- zdobycie nowego doświadczenia;
- poprawa współpracy z uczniami i nauczycielami;
- rozwój umiejętności plastycznych, wokalnych i organizacyjnych;
- kształtowanie właściwej i pozytywnej motywacji działania;

Ewaluacja

Z moich obserwacji i pozostałych nauczycieli wynika, że uczniowie chętnie uczestniczyli we współorganizowanych przeze mnie uroczystościach szkolnych. Cele zostały osiągnięte. Wszyscy nauczyciele dostrzegli fakt, że wzrosła kreatywność uczniów, ich aktywność organizacyjna. Wychowankowie sami zgłaszali się do występów w Jasełkach, akademiach z okazji Dnia Języków Obcych, Dni Papieskich oraz rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego. Nie było żadnych problemów z nauczeniem się ról na pamięć. Uczniowie zawsze przychodzili na ustalone próby.
Przy dużym wsparciu i zaangażowaniu ze strony moich wychowanków powstały piękne dekoracje plastyczne, które stanowiły tło uroczystości i akademii szkolnych. Dzięki zorganizowanym uroczystościom i akademiom wzrósł szacunek całej społeczności szkolnej dla symboli narodowych, który był widoczny w poglądach oraz postawach uczniów i nauczycieli. Wspomniane wydarzenia szkolne dostarczyły wszystkim odbiorcom wiele pozytywnych bodźców emocjonalnych
i estetycznych.
Z rozmów, które przeprowadziłam z uczniami i nauczycielami wynika, że najbardziej podobały im się co roku organizowane przeze mnie akademie z okazji obchodów Dnia Języków Obcych. Były one zgodne z ich potrzebami i oczekiwaniami. Miłą puentą stało się również zwrócenie uwagi przez uczniów, nauczycieli, rodziców i zaproszonych gości na mój talent wokalny, który ujawnił się podczas odśpiewania hymnu narodowego „Mazurek Dąbrowskiego” podczas uroczystości rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego.

Ad. 8 Wymiana kartek bożonarodzeniowych ze szkołą w Niemczech

Dzięki jednej z mam moich uczennic z klasy VII szkoły podstawowej w Oporowie udało mi się nawiązać współpracę ze szkołą w Niemczech, tj. Grundschule Mitte we Frankfurcie nad Odrą.
Podczas rozmowy telefonicznej dyrekcja wspomnianej placówki z dużą aprobatą przyjęła propozycję współpracy z naszą szkołą. Na początek uczniowie wymienili się samodzielnie wykonanymi kartkami bożonarodzeniowymi w okresie przedświątecznym.

Efekty dla ucznia:

- wzrost motywacji do nauki języka niemieckiego;
- poprawa ocen z języka niemieckiego;
- rozwój umiejętności językowych;
- poprawa współpracy między uczniami;

Efekty dla szkoły:

- możliwość wykorzystania w praktyce umiejętności zdobytych podczas nauki w szkole;
- integracja młodzieży z Polski i z Niemiec;
- stworzenie realnej szansy dla szkoły na pozyskanie partnera do wymiany uczniowskiej;
- możliwość rozwijania metody projektu edukacyjnego;
- poprawa wizerunku pracy szkoły;
- wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom rodziców i uczniów;
- integracja społeczności szkolnej;
- integracja nauczycieli i uczniów wokół wspólnych działań;

Efekty dla nauczyciela:

- poprawa umiejętności językowych;
- poprawa umiejętności organizacyjnych;
- rozwijanie własnych pasji i zainteresowań;

Ewaluacja

Propozycję współpracy z uczniami ze szkoły Grundschule Mitte we Frankfurcie nad Odrą skierowałam do uczniów z klasy III gimnazjum zważając na fakt, iż uczniowie tej klasy uczą się języka niemieckiego najdłużej ze wszystkich, tj trzeci rok. Wszyscy wychowankowie przyjęli mój pomysł z dużym entuzjazmem i zainteresowaniem. Wspólnie podjęliśmy decyzję, że zainicjujemy współpracę od wykonania kartek świątecznych i przesłania ich dla uczniów w szkole niemieckiej. Wychowankowie klas młodszych także włączyli się w tą akcję z dużym zapałem
i zaangażowaniem. Ostatecznie wybraliśmy dziesięć najpiękniejszych i najstaranniej wykonanych kartek bożonarodzeniowych. Uczniowie klasy III gimnazjum napisali życzenia świąteczne w języku niemieckim i przewodniczący klasy wysłał kartki zaadresowane do naszych niemieckich sąsiadów. Miłą niespodzianką było otrzymanie także kilku kartek bożonarodzeniowych od uczniów ze szkoły w Niemczech.

Ad. 9 Propagowanie aktywnego stylu życia

„W zdrowym ciele, zdrowy duch”.

Będąc nastolatką bardzo chciałam być trenerką lekkoatletów, a przede wszystkim biegaczy. Moje życie zawodowe ułożyło się jednak inaczej. Mimo tego zamiłowanie do sportu i szeroko rozumianej aktywności fizycznej towarzyszy mi nieustannie. Zdaję sobie sprawę z tego, jak mało młodzieży, tj. głównie dziewcząt ćwiczy w dzisiejszych czasach na lekcjach wychowania fizycznego. W trakcie rozmów z uczniami wskazuję liczne korzyści związane z uprawianiem sportu oraz podaję skutki wynikające z braku aktywności fizycznej.
Na tyle, na ile potrafię i widzę chęć współpracy, staram się zarażać swoją pasją zarówno nauczycieli, jak i uczniów i ich rodziców.

Podejmowanie tematyki sportowej za zajęciach lekcyjnych

Podejmowałam tematykę związaną z prowadzeniem aktywnego stylu życia na godzinach wychowawczych w klasie III gimnazjum.
1. „Dlaczego warto być aktywnym sportowo?”
2. „Sport – największy sprzymierzeniec człowieka w walce z chorobami cywilizacyjnymi współczesnego świata”.
3. „Co to znaczy zbilansowana dieta?”

Rozmawiałam ze swoimi uczniami z klasy VII szkoły podstawowej o znaczeniu sportu w życiu każdego człowieka na zajęciach języka niemieckiego, gdy tylko tematyka zajęć na to pozwalała.

„Was spielst du gern?” - „W co grasz chętnie?”
„Sport ist toll!” - „Sport jest super!”

Udział w meczu piłki siatkowej

Wychodząc z założenia, że najlepiej uczyć na własnym przykładzie, z chęcią wzięłam udział
w meczu piłki siatkowej uczniowie – nauczyciele, który został zorganizowany przez nauczycieli wychowania fizycznego z okazji Dnia Dziecka w szkole podstawowej w Oporowie.

Reprezentowanie szkoły na zewnątrz

Reprezentowałam Szkołę Podstawową w Oporowie im. Jana Pawła II biorąc udział w VI Biegu Ulicznym – Kutnowskiej Zadyszce na dystansie 10 km.
Reprezentowałam Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Kutnie biorąc udział w VII Biegu Ulicznym – Kutnowskiej Zadyszce na dystansie 10 km.

Efekty dla ucznia:

- zapobieganie występowania nadwagi i otyłości wśród dzieci w wieku szkolnym;
- rozwijanie prawidłowych nawyków żywieniowych;
- lepsze samopoczucie uczniów;
- poprawa ocen z wychowania fizycznego;
- większy udział w pozaszkolnych formach aktywności fizycznej;

Efekty dla szkoły:

- podniesienie świadomości związanej z aktywnością fizyczną całej społeczności szkolnej;
- kształtowanie postaw prozdrowotnych wśród uczniów i nauczycieli;
- wypracowanie modelu postępowania zwiększającego aktywność fizyczną;
- propagowanie zasad aktywnego stylu życia;
- podniesienie świadomości zdrowotnej rodziców, dzięki pozytywnym zmianom ich dzieci;
- wyższa frekwencja uczniów biorących czynny udział w lekcjach wychowania fizycznego;
- reprezentowanie szkoły na zewnątrz przez nauczycieli i uczniów biorących udział w wielu zawodach sportowych;

Efekty na nauczyciela:

- rozwijanie pasji;
- poprawa wyników uzyskiwanych podczas biegu;
- poprawa umiejętności gry w piłkę siatkową;
- satysfakcja z rosnącej frekwencji uczniów aktywnie uczestniczących w zajęciach wychowania fizycznego;
- satysfakcja z coraz większej ilości uczniów spędzających swój czas wolny aktywnie;
- zadowolenie z możliwości przekazania swojej pasji innym nauczycielom;
- integracja z uczniami i nauczycielami;
- poprawa samopoczucia i kondycji fizycznej;

Ewaluacja

Podjęte przeze mnie działania przyniosły zamierzone cele. Widocznie wzrosło zainteresowanie uczniów, przede wszystkim dziewcząt z klasy VII, VIII szkoły podstawowej i z III gimnazjum aktywnością fizyczną. Nauczyciele wychowania fizycznego zaczęli odnotowywać wyższą frekwencję uczniów biorących aktywny udział w lekcjach. Niektórzy uczniowie pochwalili się, iż zaczęli ćwiczyć dodatkowo także w domach, tj. jeździć na rowerze lub biegać. Byli wśród nich
i tacy, którzy zainteresowali sportem swoich rodziców. Kilkakrotnie widziałam moje uczennice biegające po okolicach Oporowa wraz ze swoimi mamami lub koleżankami.
Ponadto wspólnie z innymi nauczycielami zauważyliśmy, iż uczniowie z klasy III gimnazjum (także głównie dziewczęta) zaczęły bardziej dbać o to, aby ich posiłki były zdrowe i zawierały mniejszą ilość węglowodanów niż dotychczas.
Ci, którzy zaczęli uprawiać sport przyznają, że czują się lepiej, są zdrowsi, mają mniejsze problemy z koncentracją. A ponadto poprawiła się ich kondycja fizyczna i figura.

Ad. 10 Pozyskiwanie sponsorów

W trakcie stażu kontynuowałam współpracę z licznymi instytucjami lokalnymi na terenie Kutna: z Radą Miasta, ze Starostwem Powiatowym, z Bankiem BNP Baribas, z Bankiem Spółdzielczym „Wspólna Praca”, z Eurobankiem, z Domem Finansowym oraz z salonem telefonii komórkowej Play. Dzięki tej współpracy udało mi się pozyskać liczne gadżety, które zostały wykorzystane jako nagrody w konkursach szkolnych i pozaszkolnych organizowanych przeze mnie i innych nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Oporowie im. Jana Pawła II oraz z Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Kutnie.
Rada Miasta Kutna przekazała liczne gadżety z logiem miasta. Wśród nich zalazły się: podkoszulki pocztówki, notesy, zakładki do książki, naklejki, książeczki oraz ozdobne torebki. Większość z nich została wykorzystana jako nagrody w zorganizowanym przeze mnie międzyszkolnym konkursie na prezentację multimedialną w języku niemieckim lub angielskim „Dlaczego warto uczyć się języków obcych?” Pozostałe znajdą swoje przeznaczenie jako nagrody w konkursie szkolnym na najładniejszą kartkę wielkanocną w języku niemieckim lub angielskim, którego rozstrzygnięcie odbędzie się dopiero po powrocie uczniów do szkoły w związku z epidemią koronawirusa.
Starostwo Powiatowe w Kutnie ufundowało długopisy oraz kalendarze dla uczniów, które zostały wykorzystane jako nagrody w konkursach na najładniejszą kartkę bożonarodzeniową w języku obcym organizowanym co roku przeze mnie i pozostałych nauczycieli języków obcych w szkole podstawowej w Oporowie i w Zespole Szkół Nr 1 w Kutnie.
Uczestnicy licznych konkursach plastycznych organizowanych przez Samorząd Szkolny, którego byłam opiekunem oraz konkursów piosenki zagranicznej otrzymali ciekawe nagrody od Banku BNP Paribas, Eurobanku, Banku Spółdzielczego oraz Domu Finansowego w Kutnie. Były to m. in.: balony, długopisy, breloki, ołówki, zakładki do książki, mazaki, notesy, kalendarze i naklejki.
Liczne gadżety otrzymane od telefonii komórkowej Play (okulary, ocieplacze na szklanki, długopisy i ołówki) zostały wykorzystane jako nagrody dla uczestników biorących udział
w debiutach dla klas pierwszych zorganizowanych przez Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Kutnie, a długopisy z logiem Banku BNP Paribas stały się dodatkiem do głównych nagród podczas podsumowania międzyszkolnego konkursu recytatorskiego „Dla Niepodległej”, który został zorganizowany przez nauczycieli polonistów ze „Staszica”.

Efekty dla ucznia:

- otrzymanie ciekawych nagród konkursowych za udział w konkursach;
- motywacja do brania udziału w konkursach;
- wzrost wiedzy i umiejętności uczniów, dzięki udziałom w konkursach szkolnych i pozaszkolnych;

Efekty dla szkoły:

- odciążenie budżetu szkolnego odnośnie przekazywania środków na zakup nagród konkursowych;
- promocja szkoły w środowisku lokalnym, dzięki organizacji licznych konkursów;

Efekty dla nauczyciela:

- pozyskanie licznych nagród konkursowych dla uczniów;
- satysfakcja z możliwości nagrodzenia uczniów za ich zaangażowanie i udział w konkursach;
- rozwijanie umiejętności organizacyjnych;

Ewaluacja

W okresie stażu udało mi się pozyskać wielu nowych sponsorów, którzy ufundowali liczne nagrody dla naszych uczniów biorących udział w konkursach. Liczę na to, że będę kontynuowała tą współpracę w kolejnych latach pracy. Uczniowie byli bardzo zadowoleni z upominków. Świadomość otrzymania choćby najmniejszej drobnostki stała się świetnym motywatorem dla wychowanków do brania udziału w konkursach i włączania się w szkolne akcje charytatywne.
Ponadto budżet szkolny został zdecydowanie odciążony. Środki pieniężne zostały przeznaczone na doposażenie pracowni językowej o kilka nowych plansz dydaktycznych do na nauki języka niemieckiego i angielskiego.

Opis i analiza sposobu realizacji wymagań, o których mowa w 8 ust. 4 pkt b
Rozporządzenia: Wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela – doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu, kuratora społecznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw podręczników, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych – także nauczyciela – konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej.

1. Wykonywanie zadań egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej
2. Wykonywanie zadań koordynatora projektu
3. Wykonywanie zadań koordynatora wolontariatu
4. Wykonywanie zadań przewodniczącego zespołu języków obcych

1. Wykonywanie zadań egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej

Do refleksji dla egzaminatora

„Ewaluacja potrzebna, choćby w postaci chwili autorefleksji. /Grzech zaniedbania, choć niekiedy chwilowy, bywa długotrwały. /Zbyt widoczna rutyna nie złagodzi konfliktu sumienia. /Ambicja zawsze mile widziana, byle nie w nadmiarze. /Mądrości podejmowanych decyzji nie zapewni grupowy aplauz. /Nikt nie wyręczy egzaminatora, nawet drugi egzaminator. /Odpowiedzialność egzaminatora w każdym podejmowanym działaniu umacnia jego profesjonalizm”.

Po spełnieniu wymogów określonych w art. 9c ust. 5 pkt. 1 oraz ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i ukończeniu z wynikiem pozytywnym stosownego szkolenia dla kandydatów na egzaminatorów zostałam wpisana dnia 19.04.2012 r. do ewidencji egzaminatorów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi w zakresie egzaminu z języka angielskiego w gimnazjum pod numerem 523000549.
Na podstawie art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 14.12.2016 r. zostałam również wpisana do ewidencji egzaminatorów w zakresie egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego pod numerem 573000320.
Aby dobrze przygotować swoich uczniów do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego oraz powtórzyć najważniejsze informacje na temat formuły egzaminu wzięłam udział w 6 godzinnych zajęciach warsztatowych „Trening i strategie rozwiązywania zadań otwartych na egzaminie ósmoklasisty z języka obcego w zakresie dydaktyki języków obcych”, które zostały zorganizowane dnia 21 listopada 2018 r. przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi.

W lutym 2019 roku zgłosiłam swoją gotowość do sprawdzania prac uczniów po egzaminie gimnazjalnym z języka angielskiego oraz po egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego.
Zostałam powołana przez OKE w Łodzi na egzaminatora w Zespole Egzaminatorów nr 6 po egzaminie gimnazjalnym z języka angielskiego w dniach 27 - 28.04.2019 r. (Umowa zlecenie UMW/GIMN-E/2019/0614 oraz do pełnienia obowiązków egzaminatora po egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego w Zespole Egzaminatorów nr 12 w dniach 11. - 12.05.2019 r. (Umowa zlecenie UMW/SPRAWDZ-36 E/2019/0212) w Zespole Szkół Katolickich przy
ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Łodzi.

Pierwszy dzień sprawdzania prac egzaminacyjnych rozpoczynało około 3 godzinne szkolenie, podczas którego przewodniczący zespołu przypomniał wszystkim uczestnikom formułę egzaminu, tj. typy zadań oraz ich funkcje w sprawdzaniu osiągnięć uczniów, a także zasady oceniania prac uczniów bez dysfunkcji, z dysleksją, dysgrafią i dysortografią. W dalszej części szkolenia omówiliśmy szczegółowo wszystkie zadania z właściwego arkusza egzaminacyjnego, poznaliśmy model poprawnych oraz akceptowalnych odpowiedzi oraz przedyskutowaliśmy zasady oceniania wypowiedzi pisemnej.
Najpierw sprawdziłam zadania otwarte według klucza, a na końcu oceniłam wypowiedzi pisemne uczniów.
W trakcie oceniania arkuszy egzaminacyjnych, weryfikatorzy sprawdzali niektóre prace i omawiali je z egzaminatorem. Wypowiedzi pisemne oceniane przez egzaminatora na 0 punktów musiały być obligatoryjnie pokazywane weryfikatorowi. Ostatniego dnia pracy w zespole każdy egzaminator musiał oddać przewodniczącemu zespołu nadzorującego wszystkie ocenione przez siebie arkusze egzaminacyjne wraz z wypełnionym protokołem zdawczym.
Podczas ubiegłorocznych prac w komisji egzaminacyjnej sprawdziłam łącznie 110 arkuszy po egzaminie gimnazjalnym z języka angielskiego oraz 120 prac po egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego.

Ewaluacja

Uczniowie znacznie lepiej poradzili sobie z zadaniami zamkniętymi niż z otwartymi zarówno na egzaminie po klasie VIII jak i na egzaminie gimnazjalnym.
Pojawiające się niekiedy wątpliwości w ocenie wypowiedzi pisemnych uczniów mogłam przedyskutować z naszym przewodniczącym zespołu, weryfikatorem lub innym egzaminatorem. Wypowiedź pisemna ucznia była oceniana w czterech kryteriach, tj. w zakresie spójności i logiki wypowiedzi, poprawności środków językowych, treści oraz w zakresie użytych środków językowych. Czasami nie miałam pewności odnośnie ilości punktów, które powinnam przyznać za treść wypowiedzi. Nie zawsze oczywistym było dla mnie, czy uczeń odniósł się do wszystkich wskazanych podpunktów i czy dodatkowo je rozwinął.
Ósmoklasiści, których sprawdziłam arkusze egzaminacyjne najlepiej poradzili sobie z zadaniami na rozumienie tekstów pisanych. Najwięcej trudności przysporzyły uczniom zadania sprawdzające znajomość środków językowych oraz tworzenie wypowiedzi pisemnej.
Egzamin z języka angielskiego w gimnazjum zdawali uczniowie na dwóch poziomach, tj. podstawowym oraz rozszerzonym. Na poziomie podstawowym najlepiej poradzili sobie moi zdający z zadaniami sprawdzającymi rozumienie ze słuchu oraz znajomość funkcji językowych. Rozumienie tekstów pisanych oraz znajomość środków językowych wypadło najsłabiej. Natomiast na poziomie rozszerzonym największą ilość punktów uzyskali uczniowie za zadania sprawdzające rozumienie tekstów pisanych oraz rozumienie ze słuchu. I tym razem wypowiedź pisemna sprawiła zdającym najwięcej problemów.

Efekty dla ucznia:

- dobre przygotowanie uczniów do egzaminu z języka angielskiego po klasie VIII;
- wysokie wyniki uzyskiwane przez uczniów na egzaminie;

Efekty dla szkoły:

- podniesienie jakości pracy szkoły, dzięki dobremu przygotowaniu uczniów do egzaminów;
- poszerzenie zakresu działań innych nauczycieli języków obcych;
- promocja szkoły;

Efekty dla nauczyciela:

- poszerzenie swojej działalności w zakresie nauczyciela języka angielskiego;
- permanentny rozwój (samokształcenie i samodoskonalenie);
- dokładne zapoznanie się z wymaganiami egzaminacyjnymi;
- lepsze przygotowanie uczniów do egzaminu;
- wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami;
-umiejętne wprowadzanie zasad oceniania zewnętrznego w pracy z uczniami z arkuszem egzaminacyjnym;
- budowanie refleksji w kontekście kultury oceniania;
- zdobycie doświadczenia w zakresie przeprowadzania egzaminów zewnętrznych;
- lepsza umiejętność oceniania nietypowych odpowiedzi uczniów;
- satysfakcja z możliwości podzielenia się zdobytą wiedzą z innymi nauczycielami;

Aby właściwie przygotować się do czynnego pełnienia funkcji egzaminatora po egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego podczas tegorocznej sesji egzaminacyjnej oceniałam trzykrotnie na platformie Moodle przykładowe arkusze egzaminacyjne według załączonych kryteriów oceniania.
W lutym 2020 r. zgłosiłam się do sesji egzaminacyjnej 202 (wiosna/lato 2020).

07. - 08. 03. 2020 r. uczestniczyłam w szkoleniu dla kandydatów na egzaminatorów z języka angielskiego. Niestety kolejne dwa spotkania, tj. 14. i 15.03.2020 r. zostały odwołane ze względu na epidemię koronawirusa.

2. Wykonywanie zadań koordynatora projektu

Projekt edukacyjny, pt. „Hauptattraktionen von Berlin”.

Pomysł na projekt w II klasie gimnazjum w Szkole Podstawowej w Oporowie im. Jana Pawła II pojawił się bardzo spontanicznie. Na jednej z wrześniowych lekcji języka niemieckiego uczniowie sami wyszli z inicjatywą tematu projektu edukacyjnego „Hauptattraktionen von Berlin”, tj. „Główne atrakcje Berlina”, który został przeze mnie zaakceptowany.
Wraz z zainteresowanymi uczniami ustaliliśmy, że będziemy się spotykać raz w tygodniu przed lekcjami w celu omówienia kolejnych działań wynikających z harmonogramu realizacji projektu.
Na pierwszym spotkaniu przedstawiłam uczniom cele pracy, formy prezentacji, kryteria oceniania oraz harmonogram działań. Ustaliliśmy, że czas pracy nad projektem edukacyjnym to dwa miesiące, tj. od 18.09. - 18.11.2017 r. Natomiast prezentacja multimedialna projektu będzie miała miejsce w naszej szkole dn. 21.11.2017 r.
Uczniowie zostali podzieleni przeze mnie na dwa zespoły liczące po cztery osoby. Z liderem każdej grupy zawarłam kontrakt dotyczący samodzielnej i twórczej realizacji projektu na temat „Hauptattraktionen von Berlin”.
Przed rozpoczęciem pracy nad projektem omówiłam z każdą grupą konkretne zadania, które zostały spisane przez uczestników w formie pytań naprowadzających. Podzieliłam zadania wśród uczniów, aby każdy wiedział za co odpowiada.

Grupa I: Plac Aleksandra, Czerwony Ratusz, wieża telewizyjna, Brama Brandenburska;

Grupa II: Aleja Unter den Linden, Uniwersytet Braci Humboldt, katedra Św. Jadwigi, Reichstag;

Z każdym zespołem omówiłam również metody zbierania informacji, tj. literatura fachowa, w tym podręczniki, zasoby internetu, mapy przewodniki.
Każda grupa miała wyznaczony termin konsultacji, podczas których prezentowała wyniki swojej pracy.

Harmonogram realizacji projektu

- gromadzenie informacji;
- opracowanie tych informacji oraz przygotowanie prezentacji;
- konsultacje z nauczycielem;
- publiczna prezentacja efektów;
- ocena efektów pracy;

Publiczna prezentacja efektów:

Każdy zespół przedstawił swoją prezentację multimedialną na forum szkoły (rodzicom oraz zaproszonym przedstawicielom różnych instytucji, z którymi współpracuje szkoła).
Po prezentacji projektu został rozstrzygnięty konkurs plastyczny „Hauptattraktionen von Berlin”, którego byłam pomysłodawczyniom. Wzięli w nim udział uczniowie klas 1-5 Szkoły Podstawowej. Powołane przeze mnie jury wybrało najlepsze prace konkursowe, które zostały nagrodzone.

Ocena efektów pracy:

Widząc duże zaangażowanie każdego z uczestników projektu zdecydowałam się na dokonanie wspólnej oceny dla całej grupy za jakość efektu końcowego.

Merytoryczne kryteria oceniania:
- zgodność z tematem
- różnorodność źródeł informacji
- zasób informacji
- umiejętność analizy zebranych materiałów i wyciągania wniosków
- własne spostrzeżenia

Formalne kryteria oceniania:
- staranność wykonania
- poprawność językowa
- kompozycja
- aspekty formalne (czy w prezentacji uwzględniono tytuł pracy, imiona i nazwiska autorów, bibliografię, czy praca zajmuje przewidzianą objętość)
- umiejętność powiązania elementów graficznych z tekstem
- zastosowanie niekonwencyjnych rozwiązań

Każde z kryteriów oceniłam w skali 0-5, a zdobyte punkty zostały przedłożone na ocenę.

Ewaluacja:

W trakcie realizacji projektu okazało się, że niektóre osoby zebrały zbyt wiele ciekawych materiałów na przydzielony temat i nie były w stanie zredukować je do wymaganej ilości. Wspólnymi siłami sprostaliśmy zadaniu. Wszystkie cele udało nam się zrealizować w pierwotnie ustalonym czasie. Godna podkreślenia jest zgodna i systematyczna praca uczniów w zespołach,
a także ich zapał i zaangażowanie. Obydwie grupy uzyskały oceny bardzo dobre za efekt końcowy projektu. Zaproszeni goście obejrzeli nasz projekt z dużym zainteresowaniem.

Efekty dla ucznia:

- wykorzystanie zdobytej wiedzy przez uczniów w praktyce;
- zdobycie informacji na temat adresów stron internetowych, z których warto korzystać podczas nauki języka niemieckiego;
- umożliwienie żywego kontaktu z językiem niemieckim;
- uzyskanie informacji na temat najciekawszych miejsc, które warto zobaczyć w Berlinie;
- stworzenie sprzyjających warunków do nauki języka niemieckiego;
- pokazanie, że nauka języka niemieckiego może być przyjemna i interesująca;
- przełamanie bariery mówienia w języku niemieckim;
- motywacja do brania udziału w kolejnych projektach edukacyjnych;
- integracja uczniów biorących udział w projekcie;
- stworzenie możliwości udziału w dodatkowych zajęciach językowych rozwijających pasje
i zainteresowania;
- stworzenie możliwości prezentacji własnych zdolności, wiedzy i umiejętności oraz odniesienia sukcesu, a dzięki temu zwiększenie samooceny;
- udoskonalenie umiejętności pracy w programie Power Point;

Efekty dla szkoły:

- poszerzenie wiedzy całej społeczności szkolnej i zaproszonych gości o treści dotyczące najciekawszych i najważniejszych zabytków w Berlinie;
- nawiązanie życzliwej współpracy z instytucjami lokalnymi;
- zwiększenie oferty zajęć;

Efekty dla nauczyciela:

- rozwinięcie umiejętności organizacyjnych;
- nawiązywanie pozytywnych relacji z uczniami;
- wyrazy uznania ze strony Dyrektora szkoły, rodziców oraz przedstawicieli lokalnych instytucji;
- wzrost satysfakcji z efektów podejmowanych działań;

Projekt edukacyjny eTwinning - badenia wirtembergia i woj. łódzkie

W roku szkolnym 2018/2019 byłam koordynatorem projektu edukacyjnego eTwinning- badenia wirtembergia i województwo łódzkie. Organizatorem projektu na terenie woj. łódzkiego był Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
27.11.2018 r. została zgłoszona do projektu 10 osobowa grupa uczniów z klasy III gimnazjum ze Szkoły Podstawowej w Oporowie im. Jana Pawła II. Warunkiem udziału w projekcie była także pisemna zgoda ich opiekunów prawnych.
Projekt trwał od grudnia 2018 r. - marca 2019 r. Językiem projektu był wyłącznie język niemiecki.
Aby właściwie przygotować się do realizacji zadań w ramach projektu wzięłam udział w szkoleniu eTwinning, które zostało przeprowadzone przez organizatorów dnia 07.12.2018 r. w Łodzi. Podczas szkolenia zdobyłam umiejętność posługiwania się narzędziami na platformie e Twinning.
Wsparcia merytorycznego i technicznego w związku z platformą eTwinning udzielali Ambasadorzy projektu eTwinning na woj. łódzkie.

Warunkiem udziału w projekcie było znalezienie przez każdą grupę partnera po stronie niemieckiej i wspólne opracowanie jednego spośród kilku tematów opublikowanych na TwinSpace w grudniu 2018 r.

W trakcie usilnych prób znalezienia partnera po stronie niemieckiej wszyscy uczestnicy projektu przygotowywali swoje autoprezentacje multimedialne w programie graficznym Power Point, które obejmowały m.in. następujące informacje: hobby i zainteresowania oraz plany na przyszłość.

W związku z przedłużającym się brakiem partnerów zostały zmienione warunki udziału
w projekcie. Wszystkie grupy otrzymały za zadanie przygotowanie prezentacji multimedialnych na temat swoich szkół.
Podczas cotygodniowych spotkań przed lekcjami omawiałam z uczniami efekty ich pracy oraz przydzielałam kolejne zadania. Nasza prezentacja multimedialna obejmowała m. in. krótki filmik
o szkole, który został nagrany z udziałem uczniów i nauczycieli oraz archiwalne zdjęcia ze szkolnej galerii.
Prezentację multimedialną o szkole „Unsere liebe Schule” w projekcie eTwinning, zwanym dalej konkursem opublikowaliśmy na platformie TwinSpace.

Ewaluacja:

Na uwagę zasługuje zgodna praca zespołowa uczniów. Godny podkreślenia jest duży zapał wychowanków, ich wytrwałość, systematyczność pracy oraz zaangażowanie w realizację kolejnych zadań. Moi uczniowie wykazali się dużą kreatywnością i błyskotliwością podczas realizacji wszystkich działań w ramach projektu. Uczniowie wywiązywali się w terminie z powierzonych im zadań. Wszyscy uczestnicy zostali docenieni przeze mnie ocena bardzo dobrą z języka niemieckiego. Wszyscy uczniowie wyrazili chęć udziału w podobnym projekcie w przyszłym roku szkolnym

Efekty dla ucznia:

- uatrakcyjnienie i wzbogacenie procesu dydaktycznego;
- poprawa umiejętności posługiwania się językiem niemieckim;
- poprawa umiejętności wykonywania prezentacji multimedialnych w programie graficznym Power Point;
- pokazanie uczniom, że nauka języka niemieckiego może być przyjemna i interesująca;
- integracja uczniów biorących udział w projekcie;
- stworzenie możliwości do udziału w dodatkowych zajęciach językowych, zajęciach rozwijających pasje i zainteresowania;

Efekty dla szkoły:

- zwiększenie oferty zajęć;
- integracja uczniów i nauczycieli;

Efekty dla nauczyciela:

- umiejętne wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnej w pracy z uczniem;
- zdobycie umiejętności posługiwania się narzędziami na platformie eTwinning;
- rozwinięcie własnych umiejętności organizatorskich;
- nawiązywanie pozytywnych relacji z uczniami;
- zainteresowanie uczniów nauką języka niemieckiego;

Ad. 3 Wykonywanie zadań koordynatora wolontariatu

Jak powiedział Nasz Papież Jan Paweł II

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,
lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma,
lecz przez to, czym dzieli się z innymi”.

Niesienie pomocy najbardziej potrzebującym już od wielu lat wpisało się w prozę mojego życia i stało jej integralną i mam nadzieję nierozerwalną częścią. Moim marzeniem i celem samym
w sobie jest uwrażliwić serce innych osób, w tym przede wszystkim moich uczniów na potrzeby drugiego człowieka, reagowanie na nie we właściwy sposób, organizowanie pomocy, kształtowanie właściwych postaw uczniów (sprzeciwianie się obojętności i zatwardziałości serca oraz walka
z egoizmem).

Pełniłam funkcję koordynatora szkolnych akcji charytatywnych w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019 pracując w Szkole Podstawowej w Oporowie im. Jana Pawła II.
Miałam świadomość tego, że im więcej osób będzie zaangażowanych w proponowane przeze mnie akcje charytatywne, tym większa liczba osób, do których dotrzemy z pomocą. W związku
z powyższym zachęcałam także osoby nie związane w żaden sposób z naszą szkołą do włączania się w akcje charytatywne, których byłam pomysłodawczyniom. W zaproponowanych przeze mnie akcjach wzięło udział bardzo wielu uczniów z naszej szkoły, ich rodzin, nauczycieli, mieszkańców gminy Oporów, wiernych należących do Odnowy w Duchu Świętym Głos Wołającego na Pustyni działającej przy parafii św. Jana Chrzciciela w Kutnie.
Prowadziliśmy szeroko rozumianą działalność charytatywną, czyli tzw. wolontariat w wieloraki sposób, np.: wspierając różnorodne akcje, fundacje, hospicja, schroniska dla zwierząt, indywidualne osoby czy też domy dziecka.

Byłam koordynatorem następujących akcji charytatywnych:

- „ I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem”

W roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019 w okresie przed świętami Bożego Narodzenia przeprowadziłam zbiórkę kosmetyków, słodyczy oraz materiałów biurowych dla placówki szkolno -wychowawczej Tęcza w Kutnie. W tą akcję bardzo ochoczo włączyli się przede wszystkim uczniowie klas 1-3 Szkoły Podstawowej. Zgromadzone dary zostały przeze mnie przekazane przed samymi świętami wychowankom placówki.

-”Twój miś może zostać ratownikiem”

Informację na temat tej akcji uzyskałam od jednego ze strażaków pracujących w jednostce Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie. Akcja ta została przeprowadzona w naszej szkole w roku szkolnym 2018/2019. Na okoliczność tej akcji nawiązałam współpracę z Niepublicznym Przedszkolem i Żłobkiem Maluchowo w Kutnie, który wspomógł nas licznymi darami. Nasi uczniowie także przynieśli wiele pluszaków, którymi zostaną/zostały obdarowane dzieci biorące udział w wypadkach drogowych i pożarach.

- „Zbiórka dla Hospicjum bł. ks. Michała Sopoćko w Wilnie”

Po powrocie z pieszej pielgrzymki do Matki Boskiej Ostrobramskiej w Wilnie jedna z moich koleżanek z pracy podzieliła się ze mną informacją na temat bardzo złej sytuacji finansowej
i materialnej wileńskiego hospicjum. Na początku roku szkolnego 2018/2019 stanęło przed nami nowe wyzwanie. Cała społeczność szkolna zbierała pościel oraz ubrania dla podopiecznych Hospicjum bł. ks. Michała Sopoćko w Wilnie. Informację na temat zbiórki przekazałam także do kancelarii parafii św. Marcina w Oporowie i była ona ogłaszana podczas mszy świętych. W akcji
i tym razem uczestniczyli wierni z Odnowy w Duchu Świętym „Głos Wołającego na Pustyni” przy parafii św. Jana Chrzciciela w Kutnie.
Zebrane wspólnymi siłami dary zostały przekazane za pośrednictwem wolontariusza, który regularnie współpracuje z hospicjum i często je odwiedza.

- Zbiórka dla fundacji „Serce dla Maluszka” w Bielsko-Białej

W roku szkolnym 2018/2019 wraz z uczniowie z naszej szkoły oraz wiernymi z grupy Odnowy
w Duchu Świętym „Głos Wołającego na Pustyni” zebraliśmy łącznie 50 worków 60 litrowych ubrań, które przekazałam fundacji „Serce dla Maluszka”. Środki ze sprzedaży tych ubrań posłużą na cele i potrzeby fundacji.

- Udział w ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza”

Zarówno w roku szkolnym 2017/2018 jak i 2018/2019 nasza szkoła włączyła się w ogólnopolską akcję „Góra Grosza”, której byłam koordynatorem. W pierwszym roku zebraliśmy 150 zł, a w roku kolejnym 243 zł 55 g. Każda klasa otrzymała swój słoik od Samorządu Szkolnego, do którego na czas trwania akcji uczniowie wrzucali przysłowiowe „Grosiki”. Klasa, której udało się zebrać najwięcej, otrzymała od Samorządu Szkolnego dyplom oraz drobne niespodzianki.

- I edycja akcji „Ocieplamy psią budę”

W ramach zbiórki materialnej (karmy, obroży, smyczy, koców) dla podopiecznych „Cztery Łapy
w Żychlinie” nawiązałam współpracę ze Związkiem Harcerstwa Polskiego chorągiew łódzka. Za ich pośrednictwem przekazaliśmy dary materialne dla zwierzaków ze schroniska, które ochoczo zbieraliśmy z całą społecznością szkolną w roku szkolnym 2018/2019.

- Zbiórka materialna dla dzieci z Domu Małego Dziecka w Łodzi przy ul. Drużynowej

W roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019 cała społeczność szkolna zbierała ubrania, zabawki, książeczki, artykuły biurowe oraz słodycze dla Domu Małego Dziecka w Łodzi.
Pod koniec każdego roku wraz z moim tatą i synem zawoziliśmy zebrane dary potrzebującym.

- Zbiórka nakrętek plastikowych dla Mariusza

Od roku szkolnego 2017/2018 koordynuję zbiórkę nakrętek plastikowych dla Mariusza. Informacja o tej zbiórce obiegła wiele szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz dotarła do wielu osób prywatnych. Każdego roku przekazuję coraz więcej nakrętek plastikowych rodzicom Mariusza, którzy wykorzystują środki z ich sprzedaży na cele rehabilitacyjne swojego sparaliżowanego syna.
- Zbiórka dla Fundacji Na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych „Pomóż i Ty!”

W roku szkolnym 2019/2020 wraz z zaangażowanymi uczniami Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Kutnie sprzedawaliśmy kalendarzyki tematyczne z przedmiotów tj. matematyka, fizyka, informatyka, chemia. Środki uzyskane ze sprzedaży, tj. prawie 200 zł wpłaciłam na konto fundacji.

W roku szkolnym 2019/2020 jako nauczyciel Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Kutnie aktywnie włączałam się wraz z osobami, które do tej pory ze mną współpracowały we wszystkie akcje charytatywne inicjowane przez Samorząd Uczniowski, tj. Ogólnopolską akcję charytatywną „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”, ogólnopolską akcję „Góra Grosza”oraz II edycję „Ocieplamy psią budę”.

Ewaluacja

Informacje na temat organizowanych przeze mnie akcji charytatywnych były dostępne na plakatach informacyjnych w Zespole Szkół w Oporowie im. Jana Pawła II, na stronie internetowej szkoły, a także przekazywane za pośrednictwem naszych uczniów, nauczycieli oraz innych osób dobrej woli.
Podczas apeli szkolnych dokonywałam podsumowania każdorazowych akcji. Wielką radością był dla mnie fakt coraz liczniejszej grupy osób chcącej nieść bezwarunkową i dobrowolną pomoc.
W proponowane przeze mnie akcje charytatywne włączali się także uczniowie z rodzin niewydolnych wychowawczo. Ich zaangażowanie miało dla mnie szczególne znaczenie.
Z pewnością pomogło tym dzieciom w kształtowaniu właściwej postawy oraz odizolowaniu się od grupy rówieśniczej, która działała na nie destrukcyjne.
Godny uznanie jest także fakt, iż również Ci, którzy sami potrzebują pomocy i wsparcia, nie pozostali obojętni na mój apel „Warto pomagać!”
Dzięki opisanemu sposobowi realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych efekty mojej pracy są trwałe i wymierne.

Efekty dla ucznia:

- uwrażliwienie uczniów na potrzeby drugiego człowieka;
- integracja uczniów i poprawa relacji między nimi;
- nauka odpowiedzialności za powierzone zadania;
- poczucie solidarności z innymi, potrzebującymi naszej pomocy;

Efekty dla szkoły:

- uwrażliwienie naszej społeczności szkolnej na potrzeby drugiego;
- zapobieganie wykluczeniu i zagrożeniu niedostosowaniem społecznym;
- partycypacja w kosztach związanych z rehabilitacją niepełnosprawnego chłopca;
- pozytywny wizerunek placówki w oczach lokalnej społeczności i nie tylko;
- integracja społeczności szkolnej i lokalnej we wspólnym dziele niesienia dobra;

Efekty dla nauczyciela:

- satysfakcja z możliwości niesienia pomocy tam, gdzie jej potrzeba najbardziej;
- wywołanie wielu uśmiechów i radości na twarzach potrzebujących;
- zaszczepienia w innych potrzeby niesienia dobra i wsparcia potrzebującym;
- efektywna współpraca z całą społecznością lokalną;

Ad. 4 Wykonywanie zadań przewodniczącego zespołu języków obcych

W czasie pełnienia przeze mnie funkcji przewodniczącej zespołu języków obcych do moich obowiązków należało:
- ułożenie planu pracy zespołu po konsultacji z jego członkami oraz pilnowanie jego terminowej realizacji;
- składanie sprawozdań na posiedzeniach Rady Pedagogicznej;
- wnoszenie ewentualnych zmian do Przedmiotowych Zasad Oceniania;
- organizowanie spotkań dotyczących analizy wyników i wyciągania wniosków po przeprowadzonych diagnozach, egzaminach próbnych, konkursach językowych, projektach edukacyjnych;

Cele przyjęte do realizacji przez Zespół Języków Obcych w roku szkolnym 2018/2019

- propagowanie nauki języka angielskiego i języka niemieckiego;
- doskonalenie procesu nauczania i uczenia się;
- rozwijanie zainteresowań językowych uczniów;
- poprawa wyników egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego;
- indywidualizacja kształcenia (praca z uczniem słabym i uczniem zdolnym);
- przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach językowych i projektach edukacyjnych;
- doskonalenie zawodowe nauczycieli języków obcych;
- samokształcenie nauczycieli języków obcych;

Ewaluacja planu pracy zespołu nauczycieli języków obcych:

Zebrania zespołu nauczycieli języków obcych odbywały się regularnie jeden raz w miesiącu lub były ustalane częściej w razie nagłej potrzeby.
W ramach pracy zespołu językowego zostały zrealizowane zadania określone planem pracy zespołu.
Problemy natury dydaktyczno – wychowawczej były rozwiązywane na bieżąco. Wzajemna wymiana doświadczeń pozwoliła doskonalić warsztat i efektywność pracy nauczycieli. Językowcy dzielili się materiałami dydaktycznymi, wnioskami do dalszej pracy po przeprowadzonych testach diagnostycznych, egzaminach próbnych, konkursach językowych i projektach edukacyjnych.
W ramach spotkań zespołu nauczyciele dzielili się wiedzą uzyskaną podczas udziału
w konferencjach i szkoleniach zewnątrzszkolnych.
Wszyscy akcentowali jednogłośnie wartość wykorzystywania metod aktywizujących oraz gier dydaktycznych podczas lekcji języka angielskiego i niemieckiego zarówno z uczniem zdolnym jak
i uczniem słabym.
Nauczycieli zwrócili uwagę na fakt, że w tym roku szkolnym więcej uczniów uczestniczyło
w dodatkowych zajęciach w ramach koła języka niemieckiego i angielskiego w porównaniu do lat wcześniejszych. W rezultacie w zauważalny sposób zmniejszyła się przepaść między uczniami najlepszymi i najsłabszymi. Ponadto było większe zainteresowanie uczniów braniem udziału
w proponowanych przez nas ogólnopolskich konkursach językowych, tj. „Multitest”, „Pingwin”, „Panda”. W porównaniu do minionego roku szkolnego liczniejsza grupa uczniów podjęła wyzwanie przygotowania się do konkursu z języka niemieckiego i angielskiego organizowanego każdego roku przez I L.O. im. Jana Henryka Dąbrowskiego w Kutnie. Nieporównywalnie więcej uczniów wystąpiło w tegorocznym konkursie piosenki zagranicznej oraz zaangażowało się w wykonanie konkursowej kartki bożonarodzeniowej i wielkanocnej z życzeniami w języku angielskim lub niemieckim.
Nauczyciele podkreślali wartość lekcji otwartych i zainteresowanie, jakim się cieszyły. Chcieliby, aby w przyszłym roku szkolnym było ich jeszcze więcej.
We wnioskach końcoworocznych pojawiła się m.in.: propozycja rozwinięcia współpracy ze szkołą Grundschule Mitte we Frankfurcie nad Odrą w kolejnym roku. Współpraca ta miałaby dotyczyć wymiany uczniów ze szkoły w Niemczech i Polsce na okres jednego tygodnia w trakcie roku szkolnego. Padła również propozycja zorganizowania konkursu międzyszkolnego z języka niemieckiego i angielskiego we współpracy z sąsiadującymi szkołami podstawowymi w Szczycie
i Orątkach. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców i uczniów podjęliśmy decyzję
o zorganizowaniu wyjazdu dla naszych wychowanków do kina lub teatru na spektakl/film w języku angielskim.
Nauczyciele wypełniali ankietę ewaluacyjną dotyczącą własnej pracy po pierwszym semestrze i na koniec roku szkolnego.

Efekty dla ucznia:

- poprawa wyników egzaminacyjnych uczniów;
- możliwość zaprezentowania swojej wiedzy i umiejętności podczas udziału w konkursach językowych i projektach edukacyjnych;
- możliwość udziału w akademii z okazji Dnia języków Obcych;
- poszerzenie wiedzy, dzięki udziałowi w kołach języka niemieckiego i angielskiego;
- rozwój zainteresowań;

Efekty dla szkoły:

- stworzenie uczniom możliwości udziału w konkursach językowych, projektach edukacyjnych, obchodach Dni Języków Obcych;
- bieżąca ewaluacja wyników osiąganych przez uczniów i regularnie wdrażane metody naprawcze i środki zaradcze;
- podniesienie jakości pracy szkoły, dzięki licznym inicjatywom zespołu, tj. organizacja konkursów językowych, kół języka angielskiego i niemieckiego, opieka nad uczniami podczas konkursów pozaszkolnych, przygotowywanie uczniów do konkursów językowych, koordynowanie projektów edukacyjnych;
- poprawa wyników egzaminacyjnych na skutek regularnemu badaniu przyrostu ich wiedzy;
- ewaluacja pracy nauczycieli;

Efekty dla nauczyciela:

- rozwój własny;
- wzbogacenie warsztatu swojej pracy;
- systematyczne wywiązywanie się z zaplanowanych działań na dany rok szkolny;
- możliwość konsultowania i koordynowania działań związanych z konkretnym zadaniem, np. sposoby radzenia sobie z uczniami z problemami natury dydaktycznej i wychowawczej;
- uzyskanie i satysfakcja z możliwości okazywania wsparcia nauczycielom w różnych sytuacjach;
- ewaluacja własnej pracy;

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.