X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44517
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ

NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko:
Miejsce pracy:
Pełniona funkcja: nauczyciel wychowania fizycznego
Posiadane kwalifikacje:
 Dyplom ukończenia .......................

 Studia licencjackie .........................
 Studia magisterskie ...........................

Okres odbywania stażu: 2 lata 9 miesięcy (01.09.2017 r.- 31.05.2020 r.)
Dyrektor: mgr
Opiekun stażu:

Cele i zadania:
1. Doskonalenie warsztatu i metod pracy.
2. Realizowanie zadań wykraczających poza wykonywane obowiązki w celu podniesienia jakości pracy szkoły.
3. Realizacja zadań wypływających z potrzeb środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych.
4. Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu poziomu pracy szkoły.
5. Wychowywanie uczniów do dojrzałych postaw i decyzji.
6. Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Plan rozwoju zawodowego został opracowany w oparciu o Ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013r. poz.393).

1. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach (§ 7.ust 2.pkt 1.)

Poznanie procedury awansu zawodowego:

1.Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli
2.Złożenie wniosku do dyrektora szkoły o rozpoczęcie stażu
3.Przygotowanie planu rozwoju zawodowego

Współpraca z opiekunem stażu:

1.Nawiązanie współpracy i zawarcie kontraktu
2.Ustalenie terminów spotkań z opiekunem stażu

Obserwacja zajęć:

1. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu
2. Prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców
3.Omówienie przeprowadzonych zajęć w obecności opiekuna
4.Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna i innych nauczycieli
5.Określenie mocnych i słabych stron

Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu:

1.Udział w różnych instytucjonalnych formach kształcenia zawodowego (kursy, warsztaty, konferencje, szkolenia) organizowanych przez WODN w Skierniewicach
2.Udział w formach doskonalenia zawodowego- radach szkoleniowych
3.Uczestnictwo w pracach zespołów szkolnych:
-samokształceniowy klas 0-III,
-samokształceniowy klas IV-VI,
-ewaluacji wewnętrznej
4.Udział w zajęciach otwartych i koleżeńskich realizowanych przez innych nauczycieli

Rozbudowa własnego warsztatu pracy:

1. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej poprzez:
-stosowanie w procesie dydaktycznym aktywizujących metod nauczania,
-opracowanie pomocy dydaktycznych
2.Publikowanie własnych prac (plan rozwoju zawodowego, scenariusze zajęć, konspekty) w Internecie
3.Prowadzenie dokumentacji szkolnej (dzienniki lekcyjne, dzienniki zajęć)
4.Opracowanie własnych narzędzi pomiaru dydaktycznego
5.Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej

Dokumentowanie realizacji planu rozwoju:

1.Gromadzenie wszelkiej dokumentacji
2. Napisanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
3.Złożenie wniosku o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego

2.Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych (§ 7 ust. 2 pkt. 2)

Poznawanie środowiska uczniowskiego:

1.Diagnoza potrzeb i oczekiwań uczniów
2.Obserwacja i analiza możliwości uczniów

Praca na rzecz środowiska lokalnego, współpraca ze strukturami samorządowym

1.Udział w pracach Rady Pedagogicznej
i współpraca Radą Rodziców przy opracowywaniu Programu Wychowawczo Profilaktycznego Szkoły
2.Współpraca z innymi nauczycielami podczas organizacji akademii szkolnych i apeli
3.Przygotowywanie
uroczystości szkolnych środowiskowych:
- Dzień Seniora,
- Dzień Kobiet
- Noc w Szkole
- Liga Ochrony Przyrody
4.Udział w akcjach:
- zbiórka surowców
wtórnych
- udział w Akcji sprzątania
Ziemi,
- zbiórka karmy dla
schroniska w Łowiczu,
- zbiórka żywności dla
Podopiecznych stołówki
w Łowiczu
5.Współpraca z :
- Powiatową Komendą Policji w Łowiczu
- Ośrodkiem Sportu
i Rekreacji nr.1 i 2
w Łowiczu
- Klubem Sportowym „START” Złaków Borowy
- Klubem Sportowym „KSIĘŻAK” Łowicz
- Powiatowym Szkolnym Związkiem Sportowym
- Świetlicy Integracyjnej „Integracja dzieci
i młodzieży Słonko”
- Urzędem miasta Łowicza
6.Podejmowanie dodatkowych zadań wykraczających poza obowiązki służbowe:
- wykonywanie dekoracji sali, korytarzy
- wykonywanie pomocy naukowych

Zaspokajanie potrzeb rozwojowych i środowiskowych uczniów:

1.Opieka i pomoc uczniom z trudnościami w nauce
2.Zajęcia profilaktyczne dotyczące zagrożeń współczesnego świata- uzależnienia, przemoc itp.
3.Organizowanie lub współorganizowanie wycieczek
4.Sprawowanie opieki nad uczniami podczas szkolnych dyskotek, choinek, wyjazdów, wyjść
5.Organizowanie i opieka nad zawodami szkolnymi i międzyszkolnymi
6.Organizacja pogadanek, spotkań z ciekawymi ludźmi

3. Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej (§7 ust. 2 pkt. 3)

Wykorzystanie w praktyce technologii komputerowej i informacyjnej

1. Doskonalenie umiejętności wykorzystania w swej pracy technologii informacyjnej oraz obsługi komputera:
-przeprowadzenie zajęć z użyciem sprzętu komputerowego, laptopa lub tablicy interaktywnej,
- korzystanie z różnych stron internetowych i portali dla nauczycieli,
- zamieszczenie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej
2.Pisanie konspektów, scenariuszy zajęć, sprawozdań, zaproszeń, podziękowań, protokołów, testów, dyplomów
3.Przygotowanie i wykonywanie materiałów oraz środków dydaktycznych przy wykorzystaniu Internetu i sprzętu komputerowego
4. Przygotowanie dokumentacji załączonej do wniosku o rozpoczęcie stażu celem uzyskania awansu na stopień nauczyciela mianowanego oraz sprawozdań z jego przebiegu
5.Komunikacja elektroniczna
z innymi nauczycielami poprzez pocztę elektroniczną

Publikacje w Internecie:

1.Umieszczenie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej

Korzystanie z edukacyjnych serwerów internetowych:

1. Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego,
-korzystanie ze stron MEN, KO, OKE, ORE

4. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnienia z zakresu oświaty (§ 7 ust. 2 pkt. 4)

Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych poprzez poszerzeniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, umiejętności wychowawczych:

1. Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki poprzez różne formy doskonalenia zawodowego
2.Udział w kursach, warsztatach i szkoleniach dotyczących wymienionej problematyki oraz wymiana informacji
i doświadczeń z innymi nauczycielami
3. Wykorzystywanie zasad i metod nauczania i wychowania w pracy dydaktyczno-wychowawczej
4. Aktywne samokształcenie-poznanie interesujących propozycji wydawniczych
5.Aktywne realizowanie zadań wychowawczych poprzez poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków- rozmowy indywidualne z rodzicami, obserwacje dzieci
6 Współpraca z rodzicami-
spotkania, rozmowy,
pogadanki

5. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż (§ 7 ust. 2 pkt. 5)

Analiza przepisów prawa oświatowego oraz dokumentacji szkolnej:

1.Analiza podstawowych aktów prawnych dotyczących prawa oświatowego i awansu zawodowego nauczycieli
2.Analiza dokumentacji szkolnej:
- Statut szkoły,
- Program Wychowawczo Profilaktyczny
- Koncepcja Pracy
i Rozwoju Szkoły,
- Strategia działań
wychowawczych
i profilaktycznych,
- Plan Pracy Szkoły

Aktywne uczestnictwo w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego:

1.Udział w posiedzeniach rad pedagogicznych oraz radach szkoleniowych
2.Aktualizacja procedur i regulaminów obowiązujących w szkole
3.Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego (spotkania metodyczne, strony MEN)
4.Pogłębienie wiedzy na temat procedury awansu zawodowego nauczycieli w świetle aktualnych zmian w przepisach prawa oświatowego

........................................
mgr

Zatwierdzam do realizacji

........................................
Miejscowość data
Podpis i pieczęć dyrektora szkoły

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.