X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44449
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Nauczyciel wychowania przedszkolnego
w Szkole Podstawowej
w Dębsku

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
za okres stażu 01.09.2017 r. – 31.05.2020 r.

Jestem nauczycielką wychowania przedszkolnego, wychowawcą świetlicy oraz terapeutą zajęć rewalidacyjnych w Szkole Podstawowej w Dębsku. Praca z dziećmi sprawia mi ogromną przyjemność dlatego z pasją wypełniam obowiązki jakie przede mną stawia praca z nimi.
Z dniem 01.09.2017 r. rozpoczęłam staż w wymiarze 2 lat i 9 miesięcy na stopień nauczyciela mianowanego.
Podczas trwania stażu starałam się jak najlepiej wypełniać zadania zawarte w Planie Rozwoju Zawodowego, mając na uwadze podniesie efektywności działań edukacyjnych własnej pracy i szkoły.
W zakresie umiejętności organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działań podjęłam następujące zadania:
1) Poznanie procedury awansu zawodowego.
W obrębie tego zadania analizowałam przepisy prawa oświatowego dotyczące awansu zawodowego. Na bieżąco starałam się śledzić informacje w Internecie, poświęcone oświacie i awansowi nauczycieli. Często zaglądałam na stronę Ministerstwa Edukacji Narodowej, aby posiadać aktualną wiedzę, która ułatwiła mi przygotowanie dokumentacji.
2) Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia stażu.
Po zapoznaniu z procedurami awansu zawodowego złożyłam do dyrektora szkoły wniosek o rozpoczęcie stażu.
3) Współpraca z opiekunem stażu.
Zgodnie z procedurą awansu przy pomocy opiekuna stażu napisałam plan rozwoju zawodowego, który został pozytywnie zaopiniowany przez panią dyrektor – Danutę Gumienną. Przeprowadziłam rozmowę z opiekunem stażu panią mgr Katarzyną Meredyk, na temat systemu awansu zawodowego oraz sposobu realizacji stażu. Ustalone zostały zadania przewidziane do zrealizowania podczas stażu.
We wrześniu 2017 r. zawarłam kontrakt z opiekunem stażu, określający zasady współpracy obu stron.
Po wcześniejszym ustaleniu wraz z panią opiekun zakresu i tematyki zajęć obserwowanych uczestniczyłam w zajęciach lekcyjnych prowadzonych przez panią opiekun. W czasie odbywania stażu uczestniczyłam w 12 zajęciach. Obserwacji zajęć dokonałam w następujących terminach:
• 10.10.2017 r. „Trzeci wagonik” – wprowadzenie obrazu graficznego liczby 3.
• 05.12.2017 r. „Litera D” – poznanie zapisu graficznego drukowanej i pisanej litery.
• 14.03.2018 r. „Przyjaciel zwierząt” – uświadomienie konieczności szacunku dla zwierząt.
• 05.04.2018 r. „Wiosna ptaków” – znajomość ptaków pojawiających się wiosną w przyrodzie.
• 24.09.2018 r. „ Poznawanie wartości przyjaźni” – słuchanie opowiadania M. Łastowieckiej
• 12.12.2018 r. „ Rozwijanie współczucia i empatii” – uwrażliwianie na potrzeby ludzi i zwierząt
• 12.03.2019 r. ”Zegarowe zgadywanie” – poznanie wielkiej i małej litery Z,z
• 08.05.2019 r. „Rozumienie znaczenia nowoczesnych technologii” – zwrócenie uwagi na ich wartości i związane z nimi zagrożenia.
• 16.09.2019 r. „ Zosia i jej dom” – przedstawienie postaci połączone z opowiadaniem.
• 03.12. 2019 r. „ Z kim najczęściej się kłócimy” – umiejętność rozwiązywania problemów.
• 16.01. 2020 r. „Zero czyli nic” - wprowadzenie cyfry 0.
Sporządzone arkusze obserwacji pomagały mi dokonać pełniejszej analizy lekcji prowadzonych przez panią Kasię.
Poprzez obserwację zajęć wzbogaciłam swoje wiadomości, udoskonaliłam własne umiejętności, a także nabyłam nowych doświadczeń w związku z wykonywaną pracą. Również ja mogłam się wykazać wiedzą i kompetencjami zawodowymi podczas prowadzenia 10 zajęć w obecności dyrektora szkoły oraz opiekuna stażu. A mianowicie:
• 25.09.2017 r. „ Mały badacz Ziemi” – zabawy badawcze.
• 20.12.2017 r. „ Pomagamy sobie nawzajem” - uświadomienie konieczności niesienia pomocy innym.
• 09.04.2018 r. „ Ząbek z dziurką” - rozmowa na temat potrzeby wizyty u stomatologa.
• 14.06. 2018 r. „ Wakacyjne podróże” – zasady bezpiecznego spędzania czasu wolnego.
• 21.11.2018 r. „Mocno przytul misia” – jak okazywać emocje.
• 18.01. 2019 r. „Babcia i Dziadek” - za co ich kochamy.
• 04.06.2019 r. „ Łąka pełna kwiatów” – nazywanie kolorów występujących na wiosennej łące.
• 27.09.2019 r. „ Jak być dobrym dla innych?” – wartości w życiu dziecka.
• 12.12.2019 r. „ Przygotowujemy prezenty” - rozmowy na temat wzajemnego obdarowywania się .
• 21.02.2020 r. „ Jeżyk Dreptuś” - zabawy matematyczne.
Każde zajęcia były przeanalizowane przez opiekuna stażu oraz dyrektora szkoły głównie pod kątem osiągania założonych przeze mnie celów i zastosowanych metod nauczania. Cenne uwagi i wskazówki obu stron wykorzystywałam do usprawnienia dalszej pracy.
Efektem lekcji hospitowanych są opracowane przeze mnie scenariusze wszystkich przeprowadzonych zajęć oraz wnioski, które formułowałam na podstawie informacji zwrotnych od osób obserwujących zajęcia.
W zajęcia w dniach 20.12.2017 oraz 21.02.2020 uczestniczyli także rodzice dzieci. Mogli zaobserwować jak funkcjonują ich dzieci w grupie rówieśniczej. Organizując zajęcia otwarte, uprzedziłam rodziców, czego podczas takiego spotkania mogą się spodziewać, a także jakie są moje oczekiwania względem nich.
Działania związane ze współpracą między mną a opiekunem stażu miały charakter motywujący do dalszej pracy. Rozmowy z panią Kasią umożliwiły mi wymianę doświadczeń i spostrzeżeń na temat pracy z dziećmi, pobudziły do autorefleksji dotyczącej prowadzonych zajęć oraz wzbogaciły mój warsztat pracy.
4) Aktywne uczestnictwo w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli.
W ramach tego zadania uczestniczyłam w radach szkoleniowych na temat:
- ewaluacji wewnętrznej Programu profilaktyczno – wychowawczego
- organizacji egzaminów klas VIII podczas, których byłam członkiem komisji
Miałam zaplanowane przeprowadzenie rady szkoleniowej w kwietniu 2020 na temat: „Koncentracja – skuteczny trening skupiania uwagi” jednak moje plany pokrzyżował wirus COVID-19, ale myślę, że w przyszłym roku szkolnym nadrobię ten punkt.
5) Uczestnictwo w zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego.
Mój warsztat pracy udoskonaliłam poprze uczestnictwo w następujących szkoleniach:
- „Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w placówce oświatowej w świetle najnowszych przepisów”
- „Instrumenty perkusyjne w edukacji muzycznej dziecka”
- „ Zabawy i gry matematyczne w przedszkolu”
- „ Jak opracować program wychowawczo - profilaktyczny szkoły”
- „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów zadaniem każdego nauczyciela i kluczem do sukcesu uczniów”
- Metoda Dobrego Startu”
- „Bezpieczeństwo uczniów wynikające z przepisów prawa oświatowego, procedur zachowania w sytuacjach kryzysowych i nadzwyczajnych”
- Innowacje i eksperymenty pedagogiczne – źródła, rodzaje, uwarunkowania prawne”
- „ W świecie bajek i baśni – wykorzystanie bajek terapeutycznych w pracy z dzieckiem”
- „ Cyfrowy obywatel województwa mazowieckiego”
-„E-learning – nauczanie zdalne w praktyce”
- „Jak uczyć dzieci na odległość? Nauczanie zdalne w przedszkolu i klasach 1-3”
- „ Awans zawodowy nauczyciela – krok po kroku”
Udział w szkoleniach poszerzył moją wiedzę, którą mogłam wykorzystać w codziennych działaniach edukacyjnych i wychowawczych. Szczególnie ważne były dla mnie szkolenia dotyczące zdalnego nauczania dzięki, którym mogłam łatwiej dotrzeć do dzieci i ułatwić pracę rodzicom. Zastosowane poznane formy i narzędzia w pracy zdalnej z uczniami w istotny sposób zwiększyły efektywność mojej pracy.
6) Zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych.
W ramach pozyskania nowych kwalifikacji zawodowych ukończyłam studia podyplomowe o kierunku „Bibliotekoznawstwo z informacją naukową i animacją czytelniczą” w lipcu 2018 oraz „Integracja sensoryczna”, którą ukończyłam czerwcu 2020 roku. Za szczególnie wartościowe dla mojej pracy zawodowej uważam ukończenie studiów z „Integracji sensorycznej” ponieważ jako terapeuta na zajęciach rewalidacyjnych zdobyłam wiedzę i umiejętności które pozwoliły mi profesjonalnie planować pracę z dzieckiem posiadającym orzeczenie z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Podczas studiów zdobyłam wiedzę merytoryczną dotyczącą najczęściej występujących zaburzeń rozwojowych dzieci i poznałam zasady uwzględniania jej w planowaniu i realizowaniu zajęć terapeutycznych. Pewne elementy wykorzystywałam także w pracy z pozostałymi dziećmi z grupy np. masażyki i ścieżki sensoryczne.
7) Tworzenie i doskonalenie własnego warsztatu pracy.
W ramach tego zadania samodzielnie przygotowywałam pomoce dydaktyczne dla przedszkolaków oraz uczniów, którzy uczęszczali na świetlicę, które zalaminowałam, aby mogli korzystać z nich inni nauczyciele (karty pracy wielokrotnego użytku). Indywidualizowałam pracę z dziećmi dostosowując wymagania edukacyjne do psychofizycznych możliwości biorąc pod uwagę ich możliwości psychofizyczne. Niejednokrotnie we współpracy z uczniami przygotowywałam tematyczne gazetki szkolne co miało na celu wzbudzanie zainteresowania dzieci w proces uczenia się oraz kształtowanie kreatywności, wyobraźni i motywowanie uczniów do aktywności poprzez dawanie poczucia wspływu na wygląd szkoły)
Na początku mojej pracy zawodowej nawiązałam współpracę z wydawnictwem Nowa Era.
Kooperacja z owym wydawnictwem była dla mnie niezwykle cenna. Wyposażyłam swój warsztat pracy w dodatkowe materiały edukacyjne przydatne w nauczaniu. Moja biblioteczka była i jest nadal na bieżąco uzupełniana, a lekcje stają się coraz ciekawsze i cenniejsze dla uczniów co wpływa na ich zainteresowanie procesem uczenia się.
Podczas zajęć starałam się na bieżąco stosować aktywne metody pracy, ze szczególnym uwzględnieniem dramy oraz zabaw i gier dydaktycznych. Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w owych formach aktywności. Na zajęciach często opierałam się o propozycje zabaw, które poznałam na szkoleniach, jak również korzystałam z własnych pomysłów.
Studiowałam literaturę pedagogiczną, aby wzbogacić swój warsztat pracy. Pozycje, które okazały się najbardziej pomocne, które wykorzystałam w głównej mierze do zajęć rewalidacyjnych to:
- „Edukacja małego dziecka. Nauczyciel – wychowawca w przedszkolu i szkole” Tom 5
Autorstwa E. Ogrodzkiej –Mazur, U. Szuścik i M. Zalewskiej – Bujak
- „Wczesna interwencja terapeutyczna” autorstwa J. Cieszyńskiej i Marty Korendo
- „Minimum logopedyczne nauczyciela przedszkola” autorstwa G.Demel.
- „Co to znaczy...” 101 zabawnych historyjek które pozwolą zrozumieć znaczenie niektórych powiedzeń autorstwa G. Kasdepke
Chętnie korzystałam także z przewodnika „Bliżej przedszkola” , który proponuje komplet profesjonalnych materiałów niezbędnych w pracy nauczyciela.
Ze scenariuszy umieszczonych w czasopismach mogłam czerpać inspiracje do własnych zajęć. Dzięki przeczytanej literaturze poznałam nowe zabawy i gry z dziećmi ułatwiające przyswajane wcześniej zdobytych wiadomości. Wzbogacając własny warsztat pracy mogłam uatrakcyjniać zajęcia oraz udostępniać materiały innym nauczycielom m.in. opiekunowi stażu, który prowadzi grupę „0”.

Prowadzenie dokumentacji szkolnej.
Jako wychowawca zarówno przedszkola jak i świetlicy na bieżąco prowadziłam wymaganą dokumentację. Regularnie uzupełniałam dziennik zajęć, dwa razy w roku dokonywałam obserwacji dzieci uzupełniając arkusze ( na przełomie września i października – obserwacja wstępna, na przełomie kwietnia i maja – obserwacja końcowa). Na początku każdego roku szkolnego opracowywałam plan pracy przedszkola i świetlicy. Jako lider zespołu wychowawczego od września 2018 roku opracowywałam także program profilaktyczno – wychowawczy szkoły a na jego podstawie program wychowawczy przedszkola oraz dokonywałam jego ewaluacji. Dwa razy w ciągu roku pisałam także sprawozdania z pracy dydaktyczno – wychowawczej, które przedstawiałam na Radzie Pedagogicznej.
Systematyczne prowadzenie dokumentacji umożliwiło mi dokumentować na bieżąco realizowane zadania.
8) Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Ostatni rok stażu oprócz systematycznej pracy poświęciłam na uporządkowanie dokumentacji i materiałów potwierdzających realizację zadań zawartych w planie rozwoju zawodowego oraz przygotowanie sprawozdania za cały okres stażu. Dokonałam samooceny pracy własnej uwzględniając mocne i słabe strony.
W zakresie umiejętności uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych zrealizowałam poniższe zadania:
1) Poznanie środowiska dzieci i ich rodziców.
Realizowałam to zadanie nie tylko w czasie trwania stażu.
W lutym 2017 roku przygotowywałam Choinkę szkolną dla społeczności szkolnej podczas, której wystąpili rodzice uczniów przedstawiając inscenizacje wiersza „Rzepka” autorstwa Juliana Tuwima. Występ bardzo podobał się widowni. W czerwcu 2017 roku miałam okazję przygotować imprezę dla uczniów i ich rodziców oraz dziadków z okazji Dnia Rodziny przy współudziale Koła Gospodyń Wiejskich. Do głównych atrakcji należał występ mażoretek wraz z orkiestrą z Dzierzgowa, zrobiona przeze mnie fotobudka Minionki, dmuchane zjeżdżalnie, własnoręcznie wykonane piniaty. Uczniowie klasy IV i V zatańczyli twista. Ponadto przeprowadziłam gry i zabawy. Za przygotowanie i koordynację tych dwóch dużych imprez w październiku 2018 roku otrzymałam nagrodę Dyrektora.
Podczas trzech lat stażu jako wychowawca grupy, starałam się poznać środowisko rodzinne i lokalne dzieci. Obserwowałam również moich wychowanków podczas różnych form i aktywności: na zajęciach, spacerach czy też uroczystościach przedszkolnych pod kątem umiejętności poznawczych dzieci, pod kątem aktywności i motywacji do udziału w zajęciach, funkcjonowania w grupie rówieśniczej oraz pod kątem radzenia sobie z niepowodzeniami.
Wykorzystując te obserwacje dostosowywałam wymagania edukacyjne do potrzeb i możliwości psychofizycznych dzieci , aranżowałam zajęcia wychowawcze doskonalące kompetencje emocjonalno-społeczne w zakresie radzenia sobie z niepowodzeniami, z przegraną, radzenia w relacjach, w grupie rówieśniczej, radzenia ze stresem, stosowałam metody aktywizujące aby umożliwiać uczniom pracę w grupach.
W celu poznania i zintegrowania środowiska rodzinnego dzieci organizowałam i koordynowałam uroczystości z udziałem ich rodziców. Z udziałem rodziców odbyły się trzy imprezy:
- Pasowanie na przedszkolaka - listopad 2017
Była to uroczystość, której się obawiałam gdyż w grupie było sporo nieśmiałych 3 latków. Dużo ćwiczyliśmy, ale nie byłam pewna jak zachowają się maluchy podczas występu przed tak dużą publicznością Jednak nawet obecność rodziców nie krępowała małych artystów. Pięknie zaśpiewały i zatańczyły, a recytacja wierszyków wywołała łzy w oczach rodziców.
- Piknik rodzinny - czerwiec 2018
Impreza plenerowa udała się w 100 procentach. Rodzice jak mało kiedy porzucili tremę i wspólnie z maluchami oddali szaleństwom. Wspólnym zabawom nie było końca, a to dzięki temu, że do zabawy dołączyły panie z Sali zabaw Motylkowo, które w przebraniu żywych maskotek kaczora Donalda i Myszki Miki integrowały dwa pokolenia.
- Pasowanie na przedszkolaka - październik 2019
Uroczystość ta zintegrowała trzy pokolenia ponieważ zawitali u nas także dziadkowie. Wszyscy goście zasiedli na sali gimnastycznej przy pięknie udekorowanych stołach skąd podziwiali małych artystów. Po uroczystości płynęły w moim kierunku słowa wdzięczności i podziękowania, ale nie była to tylko moja zasługa lecz również rodziców, którzy mieli swój ogromny wkład przygotowując stroje dla dzieci, słodki poczęstunek oraz upominki dla dzieciaków i zaproszonych gości.
Powyższe uroczystości uświetnili swoją obecnością Wójt gminy Szydłowo, dyrektor Szkoły Podstawowej w Dębsku oraz mój opiekun stażu.
. Indywidualne rozmowy z rodzicami przybliżały mi sytuację rodzinną dziecka i relacje panujące w jego najbliższym otoczeniu.
W dużym stopniu opierałam się w swojej pracy na obserwacji dzieci, ich funkcjonowaniu
w grupie, postępów rozwojowych oraz edukacyjnych. Nie bez znaczenia okazała się także wymiana doświadczeń i konsultacje z innymi nauczycielami. Kontakty z rodzicami są podstawowym elementem współdziałania przedszkola z domem rodzinnym dziecka. Rolą nauczyciela powinno być zatem pomaganie rodzicom w wyjaśnianiu i rozwiązywaniu problemów i ukierunkowywanie ich na właściwe działanie.
2) Rozwiązywanie problemów wychowawczo – dydaktycznych
Z tego zadania wywiązywałam się organizując zebrania ogólne z rodzicami, na których oprócz omawiania spraw związanych z funkcjonowaniem grupy przedszkolnej często poruszane były zagadnienia pedagogizacji rodziców. „Niebieski wieloryb” to temat, który omawiałam przed rodzicami z całej szkoły oraz „Jak radzić sobie z emocjami dzieci” tylko dla rodziców przedszkola.
Zapoznawałam rodziców z wynikami obserwacji przedszkolnej, dzięki której dostrzegali postępy i rozwój własnego dziecka widziany oczami nauczyciela. Przez cały okres stażu byłam
w stałym kontakcie z większością rodziców i także w ten sposób starałam się na bieżąco informować ich o postępach dziecka i jego zachowaniu. Starałam się poznać jak najlepiej środowisko dzieci, rodziców, a wątpliwości wśród moich wychowanków rozwiązywałam poprzez rozmowy z nimi na spotkaniach indywidualnych. Starałam się na bieżąco rozwiązywać grupowe nieporozumienia.
Organizowałam dla dzieci liczne dodatkowe zajęcia, wyciszające, ćwiczące koncentrację uwagi, dzięki którym mogły nauczyć się panowania nad emocjami, ale także okazywania ich we właściwy, akceptowany społecznie, sposób:
- ćwiczenia doskonalące prawidłową wymowę oraz budowanie zdań, np. opowiadanie
o tym, co znajduje się na ilustracji, wyszukiwanie i nazywanie przedmiotów, rozwiązywanie rebusów; ćwiczenia relaksujące, np. ćwiczenia oddechowe;
- ćwiczenia doskonalące koncentrację, np. układanie ilustracji z dużych i małych elementów, przelewanie i barwienie wody w naczyniu, łączenie w pary elementów, układanie historyjek obrazkowych;
- ćwiczenia wspomagające koordynację wzrokowo -słuchowo -ruchową, np. uzupełnianie brakujących elementów w rysunkach i obrazkach, naśladowanie obserwowanego ruchu, wyszukiwanie różnic między obrazkami i omawianie ich, gra w memory, odtwarzanie układów rytmów przez wyklaskiwanie, wystukiwanie na instrumentach, na kolanach, dywanie, ulicy;
- ćwiczenia doskonalące orientację przestrzenną, np. wykonywanie określonych ruchów na polecenie.
- ćwiczenia typu „Kiedy jestem zły to...”, „Kiedy jest mi smutno to...”
Poznanie i uwzględnianie potrzeb rozwojowych oraz środowiska wychowanków, a także aranżowanie działań z udziałem dzieci i ich rodziców wpłynęło na integrację środowiska rodzinnego z przedszkolem. Bardzo mnie cieszy, że zdobyłam zaufanie w relacji dziecko- nauczyciel, rodzic- nauczyciel.
3) Stosowanie różnorodnych aktywnych metod i form pracy z dzieckiem.
Dzieci zdolne oraz dzieci z trudnościami w uczeniu się rozpoznawałam poprzez prowadzenie arkusza obserwacji oraz własne spostrzeżenia. W ramach tego zadania stosowałam na zajęciach lekcyjnych indywidualizację nauczania. Pracując z dziećmi, stosowałam się do zaleceń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mławie. Doskonaliłam swoje umiejętności i wiadomości w zakresie pracy z uczniem z niepowodzeniami edukacyjnymi i zdolnym, konsultując się z pedagogami Poradni a także wykorzystując różne metody podczas zajęć. Najczęściej korzystałam z takich metod jak „Ruch rozwijający” Weroniki Sherborne, „Dziecięca Matematyka” Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej, „Aktywne słuchanie muzyki Batii Straus. Dzieci zdolne zachęcałam do odkrywania i wymyślania oraz koncentrowałam się rozwijaniu ich predyspozycji. Dzieciom z trudnościami poświęcałam więcej uwagi podczas wykonywania kart pracy, udzielałam dodatkowych objaśnień oraz starałam się w miarę możliwości pracować z nimi indywidualnie w czasie schodzenia się do przedszkola, doceniałam to co dziecko umie, a nie wytykałam mu jego błędów. Każda pracę dziecka doceniałam.
4) Przygotowywanie uroczystości okolicznościowych i imprez w szkole z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
Realizując powyższe zadanie w ciągu całego stażu przygotowałam kilka uroczystości i imprez szkolnych zgodnie z rocznym planem pracy szkoły.
Co roku we wrześniu ze swoją grupą maluszków aktywnie uczestniczyłam w akcji „Sprzątanie świata” , a obszar który sprzątaliśmy to często przez nas uczęszczany plac zabaw i jego okolice. W kwietniu 2018 roku z okazji „Dnia Ziemi” dzieciaki zasadziły na klombach przed kolorowe bratki. Starałam się zaangażować wychowanków do zatroszczenia się o otaczającą przyrodę przez cały rok , nie tylko podczas okazjonalnych akcji.
Jako opiekun Samorządu Uczniowskiego od września 2017 roku wspólnie z koleżanką nauczająca języka angielskiego zajmowałam się angażowaniem uczniów w życie szkoły poprzez udział w różnych formach aktywności: , wybory SU, konkursy, przedstawienia, imprezy.
W październiku 2017 roku zorganizowałam ognisko z okazji „Dnia chłopaka” . Pieczeniu kiełbasek towarzyszyły pląsy, gry w berka oraz piłkę nożną. Przy tej okazji omówiliśmy zasady zachowania się przy ognisku oraz miejsca, w których nie wolno rozpalać ognia. Dzień upłynął w miłej atmosferze, dzieci wróciły do domów z uśmiechem na twarzy i pełnymi brzuszkami.
W listopadzie 2017 z okazji „Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka” samorząd uczniowski pod moim kierunkiem przygotował apel, podczas którego występujący uczniowie przypomnieli pozostałym dzieciom jakie maja prawa i jak ich bronić . Tego dnia jednocząc się z UNICEF i dziećmi z całego świata uczniowie ubrani byli w niebieskie koszulki. W 2018 i 2019 roku odnośnie tego tematu przygotowane zostały gazetki okolicznościowe.
W październiku 2017 i 2018 przy współudziale innych nauczycieli zorganizowałam humorystyczne przedstawienie z okazji „Dnia Edukacji Narodowej”. Było ciekawie ponieważ uczniowie parodiowali nauczycieli poszczególnych przedmiotów. W ten sposób podziękowali swoim pedagogom za wkład jaki wkładają w przekazywanie wiedzy.
W listopadzie 2017, 2018 i 2019 samorząd uczniowski przygotowywał także „Andrzejki”. W pierwszych dwóch latach stażu były to dyskoteki z wróżbami, konkursami takimi jak „Gorące krzesło”, taniec na gazecie, taniec z balonem. Był także konkurs na najciekawsze przebranie. Wróżby i konkursy przeprowadzałam ja i koleżanka. W roku 2019 wyglądały trochę inaczej ponieważ uczniowie z SU w przebraniach wchodzili do klas na poszczególnych godzinach i w gronie klasowym zostały przeprowadzone wróżby.
W grudniu 2018 został zorganizowałam konkurs na najciekawszą ozdobę choinkową . Dzieci z zapałem wzięły udział w konkursie , wykazując przy tym swoje talenty plastyczne.
Pierwsze miejsce przypadło w udziale w grupie 0-III Marcie R. natomiast w klasach IV – VIII Klaudii K.
Zadaniem Samorządu było również organizowanie Walentynek dla całej społeczności uczniowskiej. W lutym 2018 i 2019 zorganizowałyśmy Walentynkową Pocztę Serduszkową, która spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony uczniów. Walentynkowy Listonosz rozdał wszystkie walentynki , a chętna młodzież wzięła udział w konkursach przygotowanych przeze mnie i koleżankę. Największe zainteresowanie wzbudził konkurs „Randka w ciemno” oraz „Gorące serce”.
Marzec to miesiąc witający wiosnę, dlatego z tej okazji w marcu każdego roku, w którym odbywałam staż w ramach działań samorządu organizowany był „Pierwszy Dzień Wiosny”. Stałym punktem był konkurs na najpiękniejszą Marzannę. Musze się pochwalić, że dwa lata z rzędu pierwsze zajęła moja grupa przedszkolna, które przyznało jury w składzie: Pani dyrektor, nauczyciel plastyki. Po rozstrzygnięciu konkursu cała szkoła wychodziła na paradę po naszej miejscowości Dębsk.
W roku 2020 niestety nie udało mi się zrealizować planów związanych z Pierwszym Dniem Wiosny ponieważ wystąpił wirus COVID – 19. Na tą okazję zaplanowałam konkurs na „Eko – Marzannę”, paradę oraz zagadki o wiośnie. W kwietniu 2020 miałam także zaplanowany „Dzień Ziemi” jednak nie wróciliśmy do szkoły z powodu wirusa i nie udało się zrealizować tego punktu. Ciekawym elementem miał być teatrzyk kukiełkowy „Jaś i Małgosia w wersji proekologicznej”. Postaram się zrealizować go w przyszłym roku szkolnym.
W czerwcu 2020 miała się odbyć huczna impreza z okazji „Dnia rodziny” połączona z otwarciem boiska szkolnego, do której długo się przygotowywałam, ale niestety nie doszła do skutku.
W rolę aktorów mieli się wcielić nauczyciele prezentując inscenizację do wiersza „Kaczka Dziwaczka” autorstwa Jana Brzechwy. Zaplanowałam tez taniec tatusiów z córeczkami oraz skecz o tematyce sportowej. Dla najmłodszych przewidziałam zjeżdżalnię dmuchaną, animatora zabaw. Miał być także grill oraz słodki poczęstunek.
Rola opiekuna Samorządu Uczniowskiego wymaga wile poświęceń, przygotowań, jest to też odpowiedzialna funkcja. Pełniąc ją mogłam realizować to co lubię, a mianowicie kontakt z dziećmi. Zaangażowanie uczniów w konkursach, akademiach oraz niejednokrotnie przygotowywaniu dekoracji oraz gazetek utwierdziło mnie w przekonaniu, że warto się poświęcać dla innych.
W zakresie dzielenia się wiedzą i doświadczeniem, prezentacji tzw. „dobrych praktyk” w ramach współpracy koleżeńskiej pomagałam innym nauczycielom przy organizacji uroczystości. W styczniu 2018 w ramach współpracy z opiekunem stażu przygotowałam dla pani Kasi dekorację na choinkę szkolną oraz przeprowadziłam podczas niej konkursy i zabawy ruchowe dla najmłodszych oraz ich rodziców. W grudniu 2018 oraz 2019 przygotowywałam na prośbę pani katechetki moich wychowanków, którzy brali udział w Jasełkach śpiewając pastorałkę „Jezu Boże Dziecię” w 2018 roku oraz wcielając się w rolę owieczek w 2019 roku. Na przedstawienie o tematyce zdrowotnej „Jedz zdrowo, wyglądaj bombowo” przygotowałam dekorację dla pani zajmującej się edukacją prozdrowotną. Podczas akademii z okazji „Uchwalenia Konstytucji 3 maja” swoje talenty mogły zaprezentować 3 dziewczynki z mojej grupy. Pomagając pani polonistce podczas tej akademii obsługiwałam sprzęt audio.
W roku szkolnym 2018/2019 prowadzona była w naszej przez panią polonistkę kampania „Barwy Polskiej Chwały ” , do której zostałam zaproszona jako absolwentka szkoły. Czytałam dzieciakom począwszy od oddziału przedszkolnego do klasy III opowiadanie historyczne „Dzieci Ojczyzny” M. Dąbrowskiej. Czułam się zaszczycona ponieważ wpisałam się w karty naszej szkoły nie tylko jako rodzic czy nauczyciel ale również jako ktoś więcej.
Jako nauczyciel świetlicy w październiku 2019 zorganizowałam wewnątrzszkolny konkurs plastyczny z okazji rocznicy odzyskania Niepodległości „Barwy mojej Ojczyzny” jako nawiązanie do kampanii, w której brałam udział. Wpłynęło dużo prac, z których jury w składzie: pani dyrektor, pani plastyczka i pani historyczka wybrały po trzy miejsca w dwóch grupach wiekowych.
Klasy Oddział przedszkolny –III
I miejsce – Karol Rz.
II miejsce - Arkadiusz G.
III miejsce – Wiktor B.
Klasy IV – VIII
I miejsce – Radosław L.
II miejsce – Oskar G.
III miejsce – Maja K.
Z prac dzieci stworzyłam galerię na szkolnym korytarzu.
Konkursy w szkole są atrakcją dla uczniów, a udział w nich poszerzył ich wiedzę, rozwinął zainteresowania.
W lutym 2020 moi wychowankowie wzięli udział w III edycji ogólnopolskiego konkursu „Przedszkolak poznaje Polskę”. Ich zadaniem było wykonanie pracy plastycznej dowolną techniką nawiązującej do okolicy, w której mieszkają, ciekawych miejsc, które warto zwiedzić. Niestety nie zajęliśmy żadnego miejsca, ale dzieci miały satysfakcję, że ich prace oglądały dzieci z innych szkół. Mogliśmy także w ten sposób wypromować naszą szkołę.
5) Współpraca z rodzicami i dziadkami - angażowanie środowiska rodzinnego wychowanków w życie przedszkola i szkoły.
W ramach tego zadania w lutym 2018 roku zorganizowałam „Dzień Babci i Dziadka”. Ze względu na bardzo dużą liczbę gości, a było to ponad 100 osób, uroczystość odbyła się w sali wiejskiej w Dębsku. Oprócz najstarszego pokolenia swoją obecnością zaszczycił nas Pan Wójt gminy Szydłowo pani dyrektor Szkoły Podstawowej w Dębsku, opiekun stażu oraz pozostali nauczyciele. Po powitaniu gości przez panią dyrektor wystąpili uczniowie recytując wzruszające wiersze i śpiewając w podzięce piosenki. Najwięcej śmiechu przysporzył skecz „Dziadek z Ameryki” w wykonaniu uczniów klasy VII.
Na dziadków czekały także konkursy takie jak:
- najdłuższa obierka z jabłka
- wiązanie kokardy na włosach wnuczki
- taniec z wnuczką do różnych rodzajów muzyki
Dla babć przygotowałam konkurs:
- prucia szalika na czas z pomocą wnuka
- rysowanie portretu wnuka
- ćwiczenia gimnastyczne z babcią
Kolejnym punktem uroczystości było zaśpiewanie przez uczniów „Sto lat” dla dziadków oraz wręczenie upominków. Na koniec był czas na wspólne rozmowy przy obiedzie serwowanym przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich „Ale babki” z Dębska oraz słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.
W styczniu 2019 roku również przygotowywałam taką uroczystość także przy współpracy Koła Gospodyń Wiejskich z Dębska. Wśród gości jak co roku znalazł się pan Wójt gminy Szydłowo oraz pani dyrektor Szkoły Podstawowej w Dębsku i grono pedagogiczne tejże szkoły. Dziadkowie zasiedli przy pięknie udekorowanych stołach obserwując występy wnucząt. Tym razem zaczęliśmy skeczem „Dziadek Marian i Babcia Gienia” w wykonaniu uczniów klasy VIII. Występ został nagrodzony gromkimi brawami. Następnie przeszliśmy do kolejnego punktu czyli konkursów, do których należała:
- „Kareta”,
- „Jaka to melodia”
- Quiz wiedzy o wnukach
Po konkursach dzieci z klas I-III zatańczyły przygotowany przeze mnie taniec kowbojski, po którym przy akompaniamencie akordeonu wnuki zaśpiewały „Sto lat”. Wzorem roku poprzedniego uroczystość zakończyła się obiadem oraz słodkim poczęstunkiem, który przygotowali rodzice.
W roku szkolnym 2019/2020 opracowałam i wdrożyłam innowację pedagogiczną „Zdrowe poniedziałki” dla swojej grupy przedszkolnej. Miała ona na celu troskę o zdrowy styl życia maluchów oraz podnoszenie świadomości zdrowotnej. W każdy poniedziałek w kuchni szkolnej wspólnie z dzieciakami przygotowywaliśmy zdrowe śniadanka a mianowicie: kanapki z warzywami, jajecznica z wiejskich jaj, placuszki z serka wiejskiego i mąki pełnoziarnistej, owsianka, płatki kukurydziane z mlekiem, koktajle owocowe i warzywne. Angażując się w życie przedszkola produkty zakupili rodzice zgodnie z tym co ustalili podczas pierwszego wrześniowego zebrania.
Angażowałam również chętnych rodziców uczniów do innych działań na rzecz przedszkola. Chętnie pomagali także podczas uroczystości dla całej szkoły np. przy organizacji paczek dla dzieci na choinkę szkolną. zakupili również bratki, które posadziliśmy z okazji Dnia Ziemi. W październiku 2019 podczas Dnia Pieczonego Ziemniaka jako wolontariat przeprowadziliśmy z uczniami loterię fantową, z której dochód z przeznaczyliśmy na operacje serduszka 5 letniej Martynki. W niedługim czasie dowiedzieliśmy się, że dziewczynka przeszła operację i ma się dobrze. Podczas choinki szkolnej w styczniu 2020 również zorganizowaliśmy z grupa wolontariuszy naszej szkoły loterie, z której dochód przekazaliśmy na operację nóżki 6 letniej Oli. Zaangażowanie rodziców było nieocenione ponieważ przekazali fanty na obydwie loterie oraz pieniążki na losy. Swoją działalnością jako wolontariusze wsparliśmy także schronisko dla psów w Pawłowie zbierając karmę i środki czystości w 2019 roku. Rodzice i dziadkowie chętnie służyli pomocą zarówno przy zbiórce jako również przy dostarczeniu środków do schroniska.
Poprzez organizację wyżej wymienionych imprez i działań miałam okazję rozwinąć i udoskonalić umiejętności interpersonalne w kierunku aktywnego i korzystnego dla ogółu udziału w życiu szkoły zwłaszcza partnerskich relacji pomiędzy rodzicami, dziadkami, a przedszkolem. Ponadto kształtowałam postawy dzieci - prospołeczne i twórczej aktywności oraz integrowałam i włączałam rodziców i dziadków w życie szkoły, co promowało działalność placówki w środowisku lokalnym.
6) Współpraca ze specjalistami.
Moja współpraca ze specjalistami polegała między innymi na realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniach chłopców, z którymi prowadziłam zajęcia rewalidacyjne w roku szkolnym 2018/2019 oraz 2019/2020. W tym celu jako wychowawca koordynowałam pracę zespołu nauczycieli celem opracowania Indywidualnego Programu Edukacyjno – Terapeutycznego dla Maciusia i Adasia. Zasięgając informacji u pani psycholog z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Mławie sumiennie prowadziłam dokumentację dotyczącą wyżej wymienionej pomocy udzielanej chłopcom.
Dzięki takiej współpracy mogłam nieść właściwą pomoc uczniom, a moja praca była bardziej efektywna.
7) Podejmowanie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole i szkołę.
Realizując to zadanie w ciągu odbywania stażu organizowałam dla przedszkolaków spotkania z przedstawicielami różnych zawodów, na których gościła także pani opiekun ze swoją grupą.
Listopadzie 2017 gościła u nas pani pielęgniarka Wioletta, która opowiedziała dzieciakom o swojej pracy, zaprezentowała akcesoria niezbędnej w jej zawodzie, a także uświadomiła im konieczność mycia zębów oraz prowadzenia zdrowego stylu życia.
W lutym 2018 roku z naszego zaproszenia skorzystał pan listonosz. Był ogromną atrakcją dla dzieci ponieważ spotkanie poprowadził w formie warsztatów podczas, których uczył je adresowania listów. Wskazał maluchom zalety jakie ma korespondencja listowna.
W styczniu 2018 odwiedziła nas pani z nadleśnictwa Dwukoły, która opowiedziała o konieczności dokarmiania ptaków zimą. Pokazała przedszkolakom jak można zrobić z szyszki karmnik dla ptaków.

W październiku 2019 r. mieliśmy zaszczyt gościć strażaka Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie. W ramach spotkania odbyła się pogadanka o pracy strażaka, przypomniany został numer alarmowy 112. Dzieci mogły przymierzyć strój, w którym wyjeżdżają strażacy do gaszenia pożarów.
W listopadzie 2019 roku gościliśmy panią bibliotekarkę z teatrzykiem Kamishibai. Dzieci w skupieniu słuchały czytanych bajek. Pani wyjaśniła maluchom czym różni się biblioteka od księgarni.
Jako opiekun Samorządu Uczniowskiego opracowałam i wdrożyłam wspólnie z koleżanką innowację pedagogiczną „Szyfrem przez naukę” na rok szkolny 2019/2020, która skierowana była dla uczniów klas IV-VIII oraz dla grupy wolontariatu działającej w szkole.
Realizacja zadań w ramach innowacji zakładała spotkania uczniów z przedstawicielami różnych zawodów w tym instytucjami wspomagającymi przedszkole i szkołę z racji oddalenia od dużych ośrodków miejskich i braku domu kultury w miejscu zamieszkania przez co uczniowie mieli utrudniony kontakt ze sztuką i często ograniczone możliwości uczestniczenia w dodatkowych zajęciach.
W październiku zorganizowałyśmy spotkanie z panią opiekun wolontariatu działającego przy Szkole Podstawowej Nr. 3 Imienia Józefa Ostaszewskiego w Mławie, która dla uatrakcyjnienia zajęć zaprosiła także jedną ze swoich podopiecznych. Temat spotkania brzmiał: „Pomagając innym pomagasz i sobie”. Panie opowiadały o działaniach, które realizowały, a także podpowiedziały skąd pozyskiwać informacje o potrzebujących. Uczniowie zadawali mnóstwo pytań co świadczy o tym, że działania w ramach wolontariatu nie są im obojętne.
W listopadzie z naszego zaproszenia skorzystał pracownik jednej z mławskich bibliotek, który realizował temat „Czytając stajemy się mądrzejsi”. Podczas warsztatów nakreślono korzyści płynące z czytania książek. Pani bibliotekarka zaangażowała uczniów do aktywnego udziału w teatrzyku Kamishibai, dzięki któremu poznali nową technikę czytania książek.
Podczas Wigilii szkolnej swoją obecnością miała zaszczycić nas pani wierszopisarka z okolic Dębska, która miała podzielić się z dziećmi refleksją na temat dawnych Świąt Bożego Narodzenia oraz kulturze przy wigilijnym stole. Zaproponowała także udostępnienie ułożonych przez siebie życzeń świątecznych. Niestety na dzień przed wigilią szkolną rozchorowała się i nie dotarła na spotkanie. W styczniu uczniowie mieli okazję poznania specyfiki pracy leśniczego podczas terenowego spotkania z pracownikiem nadleśnictwa Dwukoły, którego temat brzmiał : „Ciąć czy nie ciąć, oto jest pytanie?” dzieci dowiedziały o szkodliwości wycinki drzew dla środowiska oraz do jakich celów wycina się drzewa.
Przed feriami zimowymi 2020 gościliśmy w szkole strażaka z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, który zapoznał uczniów ze specyfiką tego zawodu oraz zachęcał zwłaszcza chłopców do jego wykonywania w przyszłości. Realizując temat spotkania „Warto być strażakiem, żeby pomagać innym” zapoznał dzieci z zasadami udzielania pierwszej pomocy oraz bezpiecznego spędzania czasu wolnego w czasie ferii.
Na marzec zaplanowałam temat „ Grudusk – niezwykła podróż do średniowiecznego grodu”.
W tym celu chciałyśmy zabrać dzieci do skansenu „Zielona Góra” w Grudusku, aby przekonały się, jak wyglądało życie w średniowieczu. Na kwietniowe spotkanie wyraziła chęci przedstawicielka babć, która miała nawiązać do tradycji wielkanocnych czasów jej dzieciństwa, a głównym punktem warsztatów byłoby upieczenie w szkolnej kuchni wielkanocnej baby.
„Poznajemy życie pszczół” to temat majowego spotkania, które miał poprowadzić znany pszczelarz, właściciel pasieki „Barć” W swoim programie miał zaprezentowanie szklanego ula z pszczołami, zaprezentowanie ubioru pszczelarskiego, degustację miodu oraz pogadankę na temat swojej pasji - pszczelarstwa.
Program owej innowacji miał zakończyć policjant z Komendy Powiatowej Policji w Mławie prezentując specyfikę tego zawodu. Dzieciaki miały dostać odblaski oraz miałyby możliwość poznania wyglądy radiowozu od środka. Zaplanowana była także pogadanka na temat bezpiecznych wakacji. Tego dnia mieliśmy spotkać się ze wszystkimi gośćmi, którzy mieli udział w realizacji innowacji „szyfrem przez naukę” w celu podsumowania działań.
Niestety ze względu na wystąpienie wirusa Covid – 19 nie udało się zrealizować spotkań, które były zaplanowane w miesiącach marzec – czerwiec.
Mimo niezrealizowania wszystkich punktów wdrożona innowacja pedagogiczna pomogła uczniom rozwinąć wrażliwość estetyczną oraz swoje indywidualne zdolności twórcze, rozładowywać trudne emocje, a wyzwalać pozytywne. Nauczyła ich spędzać wolny czas w sposób twórczy i bezpieczny, a także poszerzyć wiedzę historyczną. Nakreśliła niektórym uczniom plany związane z wykonywanym w przyszłości zawodem.
W ramach współpracy nawiązałam kontakt redakcjami „Codziennika mławskiego” oraz „Nowego kuriera mławskiego”, które gościły na obchodach „Dnia Babci i Dziadka”, „Pasowania na Przedszkolaka”
W zakresie umiejętności wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej realizowałam następujące zadania:
1) Pozyskiwanie z Internetu informacji dotyczących awansu zawodowego oraz danych z zakresu prawa oświatowego
Realizując to zadanie, podczas stażu, samodzielnie studiowałam przepisy prawne, związane z oświatą i opieką, m.in.: Ustawę o systemie oświaty, Kartę Nauczyciela oraz różnego rodzaju rozporządzenia głównie dotyczące awansu zawodowego nauczycieli. Studiując owe przepisy, miałam na uwadze dobre funkcjonowanie uczniów w szkole oraz pozyskanie aktualnych informacji związanych z awansem na stopień nauczyciela mianowanego.
2) Wykorzystywanie technologii komunikacyjnej i informacyjnej w pracy wychowawczo – dydaktycznej.
W ramach tego zadania korzystałam z programu Office opracowując materiały i pomoce dydaktyczne oraz dokumentację przedszkolną. Niezbędne okazało się korzystanie z poczty elektronicznej, którą założyłam na portalu Onet podczas zdalnego nauczania. Po wcześniejszym zorientowaniu się czy wszyscy rodzice mają dostęp do Internetu oraz poczty elektronicznej ustaliłam z nimi sposób komunikowania się podczas zdalnego nauczania. Codziennie przesyłałam na wskazane przez rodziców adresy mailowe propozycje zadań do pracy z dziećmi w domu z podziałem na grupy wiekowe oraz dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci. Otrzymywałam informację zwrotną od rodziców z odpowiedzią „Otrzymałam” w celu potwierdzenia otrzymania zadania.
Przygotowując zagadnienia dla dzieci korzystałam z wyszukiwarki Google, kanału You Tube oraz programu Power Point do tworzenia rysunków. Nagrałam dwa filmiki dla dzieci gdzie w jednym omówiłam budowę książki, a drugi zawierał propozycje zabaw logopedycznych z wykorzystaniem materiałów dostępnych w domu. Byliśmy także w stałym kontakcie telefonicznym. Aby usprawnić swoją pracę w zakresie nauki zdalnej ukończyłam dwa kursy online na stronie szkolna.24.pl. Na tym samym portalu ukończyłam kurs dotyczący awansu zawodowego.
Wykorzystanie wspomnianych technologii znacznie ułatwiło mi pracę na odległość w czasie pandemii. Dzięki niej możliwy był przepływ informacji między mną, a rodzicami. Jak widać współczesna technologia komunikacyjna i informacyjna jest istotnym elementem naszej codzienności ponieważ mogłam zdobyć niezbędną wiedzę bez wychodzenia z domu.
3) Wykorzystanie Internetu do dzielenia się swoją wiedzą z innymi nauczycielami.
W ramach tego zadania opublikowałam na stronie portalu Edux.pl kontrakt zawarty z opiekunem stażu w celu możliwości skorzystania przez innych nauczycieli. Bardzo często posiłkowałam się Internetem podczas organizacji uroczystości korzystając z propozycji scenariuszy oraz propozycji zabaw dla dzieci na portalach: Lulek, Buliba, Pan Kuleczka, kubusiowo.com oraz przygotowując pomoce dydaktyczne.
Publikując swoje materiały mogłam wypromować swój warsztat pracy oraz podzielić się wiedzą i doświadczeniem wśród innych nauczycieli.
Wykorzystywanie programów multimedialnych do prowadzenia zajęć komputerowych.
W tym zakresie prowadziłam zajęcia z wykorzystaniem tablicy interaktywnej korzystając głównie z portalu Balon Blum wydawnictwa Nowa Era. W swych zasobach portal posiada zarówno obszary do realizacji podstawy programowej jak również gry i zabawy edukacyjne do wykorzystania w wolnym czasie np. podczas pracy z dzieckiem słabym.
Dzięki zastosowaniu tablicy zajęcia były bardziej atrakcyjne dla dzieci, a ja wzbogaciłam swój warsztat pracy.
W zakresie umiejętności zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań realizowałam poniższe zadania:
1) Wykorzystanie wiedzy psychologiczno – pedagogicznej w pracy z dziećmi, a także podczas współpracy z rodzicami.
Wiedza, o której mowa w tym punkcie była niezbędna do przeprowadzenia obserwacji wstępnej oraz końcowej przedszkolaków oraz umiejętnego analizowania poszczególnych punktów zawartych w arkuszu obserwacji. W ciągu stażu miałam okazję prowadzić zajęcia rewalidacyjne z chłopcem słabosłyszącym oraz autystycznym, gdzie musiałam wykazać się wiedzą z zakresu psychologii i pedagogiki, aby właściwie dostosować metody pracy do ich potrzeb. Jako nauczyciel borykałam się także z problemami wychowawczymi dzieci chociaż były to nieliczne przypadki. Musiałam znaleźć rozwiązanie i wdrożyć działanie naprawcze oczywiście przy współpracy z rodzicem. Na zebraniach oprócz bieżących spraw znajdowałam czas na krótką, swobodną pogadankę.
Dzięki posiadaniu wiedzy psychologiczno – pedagogicznej sprostałam wymogom jakie stawiała mi praca nauczyciela, mogłam pomóc dzieciom, które miały problem natury wychowawczej oraz potrafiłam rozmawiać z rodzicami.
2) Organizowanie i prowadzenie zajęć w ramach podnoszenia kultury pedagogicznej rodziców.
Realizując to zadanie co roku we wrześniu zapoznawałam rodziców z opracowanym przeze mnie Programem Wychowawczo - Profilaktycznym oddziału przedszkolnego. Na zebraniach oprócz bieżących spraw dydaktyczno - wychowawczych znajdowałam czas na krótką, swobodną pogadankę. Podczas rozmów z rodzicami starałam się instruować i dawać im wskazówki, co powinni robić, aby przezwyciężać trudności dzieci.
Podniesienie kultury pedagogicznej rodziców pozwoliło na lepszą współpracę nauczyciel –rodzic w trosce o dobro dzieci.
3) Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki na różnego rodzaju szkoleniach, kursach warsztatach.
Realizując to zadanie uczestniczyłam w trakcie odbywania stażu w szkoleniach dotyczących wymienionej problematyki, które zawarłam na stronie 3 tego sprawozdania. Zdobytymi informacjami oraz doświadczeniami dzieliłam się z innymi nauczycielami podczas swobodnych rozmów oraz tematów poruszanych podczas posiedzeń Pady Pedagogicznej.
Dzięki ukończonym kursom wzbogaciłam swoją wiedzę na temat metod pracy z dziećmi, a także pozyskałam potrzebne informacje, które mogłam wykorzystać do współpracy z rodzicami.
4) Tworzenie biblioteczki z zakresu literatury psychologiczno – pedagogicznej.
Realizując powyższe zadanie skupiałam się na samodzielnym pozyskiwaniu informacji o tematyce pedagogicznej studiując fachową literaturę. Skorzystałam z następujących pozycji:
- „Rozmowy z rodzicami „ – poradnik dla nauczyciela Anny Jankowskiej
- „Rozwijanie umiejętności społecznych dziecka. Interwencje przez zabawę. Reddy Linda
- „Autyzm dziecięcy” - zagadnienia diagnozy i terapii Lucyny Bobkowicz – Lewartowskiej
- „Umiejętności psychologiczno – pedagogiczne w pracy nauczyciela Justyny Mróz i Kingi Kalety
- „ Wychowanie i wspieranie rozwoju małych dzieci w domu, żłobku i przedszkolu. Opracowanie zbiorowe
Chętnie sięgałam po miesięcznik „Wychowanie w przedszkolu”.
Skorzystanie z tych pozycji wydawniczych pomogło mi niejednokrotnie w rozwiązaniu problemów sfery wychowawczej w grupie. Swoją wiedzą dzieliłam się także podczas zebrań z rodzicami i swobodnych pogadanek. Pogłębiłam swoją wiedzę na temat najnowszych trendów w nauczaniu.
W zakresie umiejętności posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż realizowałam następujące zadania:
1) Analiza przepisów prawa oświatowego.
Realizując to zadanie przeanalizowałam podstawowe akty prawne dotyczące pracy nauczyciela, a mianowicie:
- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
- Ustawa z dnia 7 września 1981 r. o systemie oświaty
- Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
Poszerzyłam swoją wiedzę dotyczącą podstawowych aktów prawnych obowiązujących w szkole.
Dzięki znajomości powyższych dokumentów posiadam aktualną wiedzę z tego zakresu.
2) Udział w Posiedzeniach Rady Pedagogicznej oraz w radach szkoleniowych.
Na spotkaniach Rady Pedagogicznej wspólnie omawiane były oraz zmiany w przepisach prawa oświatowego, o których informowała dyrekcja szkoły oraz obecni nauczyciele zgodnie z posiadaną wiedzą i stanem prawnym.
3) Studiowanie dokumentacji szkolnej.
W ramach realizacji tego zadania zapoznałam się z dokumentami obowiązującymi w szkole: statutem szkoły, regulaminem rady pedagogicznej, regulaminem pracy i wynagradzania, WSO, WDN, programem wychowawczym i profilaktycznym, dokumentami związanymi z zajęciami dydaktycznymi: dziennikami lekcyjnymi, rozkładami zajęć.
Dzięki zapoznaniu się z tymi dokumentami sprawniej funkcjonuję w różnych sytuacjach pedagogicznych oraz lepiej rozumiem przepisy związane z działalnością szkoły zarówno od strony prawnej, jak i jej wewnętrznym funkcjonowaniem.
4) Aktualizowanie znajomości przepisów dotyczących konkretnych zadań.
W ramach tego zadania zorganizowałam wycieczkę dla dzieciaków do ”Fabryki Pomysłów” w Ciechanowie, a także brałam udział w pracy komisji powołanej przez dyrektora.
Realizując każde działanie starałam się przeprowadzać je odpowiedzialnie, mając na uwadze opiekę nad uczniami oraz współpracę z innymi nauczycielami oraz panią dyrektor szkoły.
Podsumowanie

Rozpoczęty w roku 2017 staż był dla mnie kolejnym, nowym doświadczeniem oraz bardzo aktywnym okresem w pracy zawodowej. W trakcie trwania stażu starałam się jak najlepiej wypełniać swoje obowiązki, jednak rok szkolny 2017/18 okazał się dla mnie trudny. Zaczęłam pełnić funkcję opiekuna Samorządu Uczniowskiego, co było dla mnie nowym nieznanym jeszcze zadaniem. Okres ten był ciężki, ale owocny w nowe doświadczenia. W szkole jednak mogłam liczyć na pomoc ze strony nauczycieli, pani dyrektor i opiekuna stażu. Dzięki ich wyrozumiałości i pomocy prawie wszystkie zadania zawarte w Planie Rozwoju Zawodowego zostały wypełnione prócz tych zaplanowanych na końcówkę roku szkolnego 2020 w realizacji, których przeszkodził wirus COVID -19.
Podejmowałam szereg działań w celu unowocześnienia warsztatu pracy. Potrafię profesjonalnie i zgodnie z przepisami prawa udokumentować prowadzone przez siebie działania. W swojej pracy biorę pod uwagę problematykę środowiska lokalnego. Podwyższając własne kompetencje zawodowe uczestniczyłam w kursach, szkoleniach oraz studiowałam literaturę fachową. Właściwie wykorzystywałam znajomość przepisów prawa oświatowego działając zgodnie z wymogami naszej szkoły. Zgodnie z przeznaczeniem korzystałam z technologii komputerowej i informacyjnej,
Zdaję sobie jednak sprawę, że praca nauczyciela wymaga ciągłego doskonalenia się i podnoszenia jakości działań pedagogicznych, a praca z dziećmi i dla dzieci będzie mnie do tego motywowała.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.