X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44439
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko stażysty: Ewa Gara
Miejsce pracy: Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Królowej Jadwigi w Osieku
Stanowisko: nauczyciel zajęć technicznych i komputerowych, wychowawca świetlicy
Posiadane kwalifikacje: wykształcenie wyższe inżynierskie na kierunku zarządzanie i marketing, magistersko inżynierskie z przygotowaniem pedagogicznym w zakresie edukacji techniczno-informatycznej, studia podyplomowe w zakresie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej oraz edukacji matematycznej w szkole, kwalifikacyjny kurs pedagogiczny dla nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących
Czas trwania stażu: 1 września 2013r. – 31 maja 2016r.
Opiekun stażu:
Staż pracy w szkole: 7 lat
WPROWADZENIE
1 września 2013 roku złożyłam do dyrekcji Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Królowej Jadwigi w Osieku wniosek o umożliwienie mi odbycia stażu niezbędnego do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie.
Opracowując plan rozwoju zawodowego w szczególności kierowałam się takimi dokumentami jak:
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (uwzględniając zmiany wynikające z Rozporządzenia MEN
z dnia 1 marca 2013r. Dz.U. z 2013 r. poz. 393),
• Statut Szkoły,
• Program profilaktyczno – wychowawczy,
• Plan Pracy Szkoły.
W swoim planie starałam się uwzględnić potrzeby szkoły, uczniów, oczekiwania rodziców i współpracowników, zaplecze techniczno-informatyczne oraz środowisko lokalne szkoły.
Przygotowując się do napisania planu rozwoju zawodowego zapoznałam się
z podstawowymi aktami prawnymi takimi jak: Karta Nauczyciela, Ustawa o systemie oświaty. Przeanalizowałam dokumenty prawne regulujące system awansu zawodowego, a w szczególności Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Na początku stażu wzięłam udział w szkoleniu dla nauczycieli kontraktowych „W drodze do mianowania” organizowanym przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Oświęcimiu na temat ścieżki rozwoju zawodowego nauczycieli. Natomiast tuż przed zakończeniem stażu odbyłam szkolenie na temat przygotowania nauczycieli do postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego. Warsztaty te
w znacznym stopniu przybliżyły mi zasady funkcjonowania prawa oświatowego.
Sprawozdanie z realizacji zadań wyznaczonych na okres stażu i ich efekty przedstawiam w obszarach poszczególnych wymagań.

§7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.
1. Współpraca z opiekunem stażu.

Staż rozpoczęłam od opracowania planu rozwoju zawodowego i nawiązałam ścisłą współpracę z opiekunem stażu. Wspólnie omawiałyśmy problemy i zadania wynikające z codziennej pracy, monitorowałyśmy realizację planu rozwoju, wymieniałyśmy doświadczenia.
Współpraca z opiekunem pozwoliła mi poszerzyć moją wiedzę z zakresu pracy dydaktyczno-wychowawczej. Wzajemne obserwacje lekcji, spotkania i konsultacje miały wpływ na doskonalenie mojego warsztatu pracy oraz umiejętności analizowania i dokumentowania własnych działań.
2. Uczestnictwo w wewnątrzszkolnych i zewnątrzszkolnych formach
doskonalenia zawodowego.

Od początku pracy w szkole systematycznie brałam udział we wszystkich zebraniach Rady Pedagogicznej, kursach, szkoleniach i warsztatach. W miarę możliwości starałam się poszerzać swoją wiedzę i umiejętności w procesie wewnątrzszkolnego i pozaszkolnego doskonalenia zawodowego.
Wewnątrzszkolne formy doskonalenia nauczycieli:
• Techniki pamięciowe” 26.02.2013,
• Szkolenie ppoż. – szkolenie rady pedagogicznej 02.01.2014r.,
• Seminarium z „Pierwszej Pomocy Przedmedycznej” – 10.11.2014r.
• „Jak rozmawiać z trudnym rodzicem” – szkolenie 28.01.2015r.
• „Ochrona danych osobowych” – szkolenie 08.04.2015r.
• „Ocenianie w świetle obowiązujących przepisów– 02.12.2015r.

Zewnątrzszkolne formy doskonalenia nauczycieli:
• „Edukacja.Helion.pl 2.0. Zaawansowane wsparcie dydaktycznej pracy nauczyciela informatyki – konferencja metodyczna 2012r.
• „Wykorzystanie zasobów Internetu oraz narzędzi GOOGLE w projektowaniu zajęć z uczniami z wykorzystaniem tablic interaktywnych” – warsztaty (6 godzin) październik 2012r.
• Studia podyplomowe „Edukacja matematyczna w szkole” – rozpoczęcie październik 2012r. zakończenie grudzień 2013r.
• Szkolenie „W drodze do mianowania” 06.09.2013r.
• „Budowa sieci i administracja serwerami internetowymi” – kurs 80 godzinny realizowany w okresie od 25.09.2013r. do 04.12.2013r.
• „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w cyberprzestrzeni” – konferencja metodyczno-naukowa 25.03.2014r.
• Ewaluacja wewnętrzna w przedszkolu, szkole i placówce oświatowej – warsztaty 6 godzinne 22.09.2014r.
• Specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego dla nauczycieli egzaminujących dzieci na kartę rowerową – szkolenie 9 godzinne 17-18.11.2014r.
• Kurs na kierownika wypoczynku – 10,15.12.2015r.
• Formy i metody pracy w świetlicy szkolnej wspierającej rozwój zdolności
i zainteresowań – szkolenie 5 godzinne 17.02.2016r.
• Warsztaty: „Przygotowanie nauczycieli do postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego” 15.04.2016r.
Wszystkie wyżej wymienione formy doskonalenia zawodowego w znacznym stopniu przyczyniły się do podniesienia poziomu moich umiejętności zawodowych. Pozwoliły mi na:
 kształtowanie zdolności i zainteresowań uczniów oraz wspomaganie ich rozwoju intelektualnego i emocjonalnego,
 zapoznanie się z różnorodnymi metodami i technikami, które pomagają mi
w efektywniejszym uczeniu, a przede wszystkim w ciekawszym prowadzeniu zajęć,
 zwrócenie uwagi na różne problemy, z którymi mogę się spotkać w swojej pracy dydaktycznej i wychowawczej, a jednocześnie zapoznały mnie
z metodami, jakie mogę zastosować w ich rozwiązywaniu,
 wymianę doświadczeń podczas spotkań z nauczycielami, spojrzenie na różne zagadnienia z innego punktu widzenia.
Zdobyte wiadomości i umiejętności wzbogaciły moją wiedzę merytoryczną, udoskonaliły warsztat pracy i przyczyniły się do podniesienia jakości pracy szkoły.

3. Doskonalenie własnego warsztatu pracy. Modyfikacja planów wynikowych, przedmiotowego systemu oceniania, uwzględniających specyfikę szkoły
i umiejętności uczniów.

W czasie trwania stażu corocznie opracowywałam, modyfikowałam oraz dokonywałam ewaluacji planów wynikowych, przedmiotowych systemów oceniania, planów pracy kół pozalekcyjnych (Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym dla uczniów klas V, VI, Karta Rowerowa – uczniowie klasy IV). Opracowałam roczne plany pracy świetlicy szkolnej dla grupy I (dzieci młodsze z klasy I i II) w latach 2014/2015
i 2015/2016. Modyfikując wyżej wymienione dokumenty zwracałam uwagę na podstawę programową, bazę szkolną (wyposażenie pracowni komputerowej, technicznej i sali świetlicowej) oraz potrzeby, umiejętności i zainteresowania uczniów.
Systematyczna i bieżąca analiza własnego warsztatu pracy pozwoliła mi na realizację podstawy programowej uwzględniając przy tym potrzeby, zdolności
i zainteresowania uczniów.
4. Opracowanie systemów monitorowania i ewaluacji własnej pracy.

Przez cały okres stażu dokonywałam samooceny własnej pracy. Modyfikowałam swój warsztat pracy w celu dostosowania go do potrzeb edukacyjnych uczniów. Starałam się poznać potrzeby edukacyjne każdego ucznia przez:
 samodzielną obserwację i analizę możliwości uczniów oraz uzyskiwanych przez nich wyników nauczania,
 analizowanie opinii z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
 rozmowy z rodzicami i innymi nauczycielami.
Podczas swoich zajęć często wykorzystywałam ankiety ewaluacyjne, dzięki którym otrzymywałam od uczniów informację zwrotną na temat ich oczekiwań, atrakcyjności zajęć i stopnia realizacji celów lekcji. Na bieżąco modyfikowałam swoje rozkłady zajęć, dostosowując je do możliwości i umiejętności poszczególnych klas.
Przeprowadzałam dyskusje z moimi podopiecznymi, dotyczące ich podejścia do zajęć świetlicowych, ich zainteresowań i oczekiwań. Dało mi to możliwość zainteresowania ich moimi zajęciami, poznawałam przyczyny ich trudności w nauce
i starałam się im pomóc w ich pokonywaniu.
Ewaluowanie i modyfikowanie moich działań przyczyniło się do podniesienia jakości nauczania i stworzenia przyjaznych warunków dla uczniów z różnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi.
5. Gromadzenie i aktualizowanie biblioteczki nauczyciela zajęć technicznych
i komputerowych oraz bogacenie własnego zaplecza dydaktycznego.

Systematycznie wzbogacałam własne zaplecze dydaktyczne opracowując następujące prezentacje multimedialne:
• Bezpieczne wakacje – do zajęć technicznych
• Produkcja papieru – do zajęć technicznych
• Z tworzywami sztucznymi na co dzień – do zajęć technicznych
• Znaki drogowe - do zajęć technicznych
• Zasady bezpiecznego poruszania się po drogach – quiz
• Zdrowe odżywianie - do zajęć technicznych
• Bajkowe postacie - na zajęcia świetlicowe
• Z wizytą u św. Mikołaja – na zajęcia świetlicowe.
Na zajęcia techniczne i świetlicowe wykonałam liczne szablony (np. lalki, misia, futerału na długopisy, postaci damskiej i męskiej – do wykonania projektu odzieży, ozdób świątecznych) oraz wzory prac wytwórczych (np. kartki bożonarodzeniowe, bombka kusudama, gwiazdki i choinki wykonane metodą quillingową, koszyczek wielkanocny).
Na zajęcia dodatkowe z bezpieczeństwa w ruchu drogowym przygotowałam rowerowy tor przeszkód na asfaltowym, szkolnym boisku – wspólnie z panem konserwatorem naszej szkoły odmierzyłam, namalowałam i przygotowałam poszczególne elementy toru (ósemka, slalom z ograniczeniem, żmijka, korytarz
z desek, łezka) oraz pozyskałam dla szkoły równoważnię, rynnę i bramkę (które zostały wykonane przez rodzica ucznia naszej szkoły).
Doskonaląc swój warsztat pracy bardzo często sięgałam do literatury przedmiotu oraz zasobów internetowych, jak np.:
• „Śmieszne scenariusze poważnych imprez szkolnych dla klas IV – VI” Wiesława Bancarzewska,
• „Grupa bawi się i pracuje” cz. I i II Małgorzata Jachimska,
• „Czas wolny... od nudy. Zrównoważony rozwój uczniów zdolnych w ramach zajęć pozalekcyjnych” Tomasz Knopik,
• „Świetlica – szkolną przestrzenią czasu wolnego. Funkcjonowanie świetlic szkolnych. Poradnik dla gmin i dyrektorów szkół.” Andrzej Pery i Danuta Kmita,
• „Atrakcyjne zajęcia świetlicowe i kółka zainteresowań. Szkoły podstawowe” Wydawnictwo Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza sp. z o.o. ,
• „Papierowe kwiaty czyli origami płaskie i przestrzenne” Dorota Dziamska,
• „Zabawnik” Hanna Dąbrowiecka www.zabawnik.org,
• Baza 200 pytań do egzaminu na kartę rowerową, prezentacja multimedialna „Karta rowerowa” - materiały ze szkolenia,
• Doraźna lektura czasopism „Kumpel”, „Victor Junior”,
• www.brd.edu.pl, www.ekodzieciaki.mos.gov.pl, www.dzieckowsieci.fdn.pl, www.sieciaki.pl, www.czasdzieci.pl, www.zrobtosam.zabawkowicz.pl, www.zszywka.pl.
Gromadzenie i aktualizowanie biblioteczki nauczyciela zajęć technicznych, komputerowych i wychowawcy świetlicy inspirowało mnie do przygotowywania ciekawych scenariuszy lekcji, ciągłego poszukiwania praktycznych wskazówek
i opisów sprawdzonych ćwiczeń, zabaw, pomysłów na organizowanie czasu wolnego dla uczniów. Powyższe działania powodowały, że uczniowie z zainteresowaniem realizowali cele lekcji oraz chętnie uczestniczyli w popołudniowych zajęciach świetlicowych.
6. Stosowanie aktywizujących metod nauczania.
W czasie trwania stażu starałam się wzbogacać swój warsztat pracy przez systematyczne poszerzanie zestawu metod nauczania, zwłaszcza o metody aktywizujące. Na swoich zajęciach przeprowadziłam następujące prace projektowe:
• zajęcia techniczne:
klasa V – „Projektujemy własne mieszkanie”- wykonanie makiety wymarzonego mieszkania)
klasa IV – „Na drodze”- zaplanowanie i wykonanie gry planszowej
klasa IV – wykonanie biuletynu informacyjnego o Osieku
• Zajęcia komputerowe:
klasa V – Informator o państwach Unii Europejskiej (edytor tekstu Word)
klasa VI – Polscy laureaci Nagrody Nobla i Kalendarium II wojny światowej (Power Point)
klasa VI – Zasady zdrowego odżywiania i materiały włókiennicze (Power Point)
klasa VI – Bezpiecznie na drodze (Power Point) – prezentacje multimedialne przygotowane w ramach akcji Odblaskowa szkoła.

Dzięki metodom aktywizującym uczniowie pracowali z dużym zaangażowaniem i zainteresowaniem, stali się bardziej samodzielni, a ich motywacja i ciekawość uczenia się znacznie się zwiększyła.
7. Prowadzenie lekcji otwartych dla rodziców.
Zgodnie z harmonogramem pracy szkoły, co roku przygotowywałam zajęcia otwarte dla rodziców. Miały one pokazać jakie wymagania edukacyjne stawiane są ich dzieciom na zajęciach technicznych i komputerowych oraz ukazać specyfikętychzajęć.W ramach Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli w dniu 1.12.2014r. przygotowałam i przeprowadziłam zajęcia otwarte na temat: Ozdobne napisy i pisanie w kolumnach – kartka świąteczna.Powyższe zajęcia komputerowe przeprowadziłam w obecności dyrekcji szkoły, opiekuna stażu i nauczyciela języka angielskiego. Dnia 9.05.2016r., w obecności nauczyciela stażysty, przeprowadziłam zajęcia świetlicowe na temat: Książka – nasz przyjaciel, natomiast dnia 22.02.2016r.zajęcia techniczne: Jak zdrowo się odżywiać? Do wszystkich zajęć opracowałam szczegółowe scenariusze lekcji.
Wszystkie zajęcia były dokładnie analizowane pod względem merytorycznym
i metodycznym i uzyskały pozytywną opinię. Wspólnie z opiekunem dbałam, aby każde zajęcia były omówione podczas konsultacji. W trakcie tych spotkań analizowałam swoje mocne i słabe strony, poziom wiedzy, wykorzystany materiał
i pomoce dydaktyczne, a także aktywność i reakcje uczniów. Wnioski uwzględniałam przy planowaniu dalszej pracy. Dzięki temu nauczyłam się eliminować błędy
i prawidłowo prowadzić zajęcia.
8. Prowadzenie warsztatów informatycznych dla uczniów klas IV – VI.

Realizacja tego zadania została opisana w §7 ust. 2 pkt 4, podpunkt 5.

9. Zorganizowanie rajdów rowerowych „Śladami osieckich zabytków”.

Chcąc wynagrodzić uczniom trud włożony w przygotowanie się do egzaminu na kartę rowerową oraz wskazać im formę aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu, zorganizowałam dla uczniów klas V, VI rajd rowerowy „Śladami osieckich zabytków” (17.09.2015r.). Wycieczkę rowerową połączyłam ze zwiedzaniem zabytków naszej miejscowości: Kopiec Grunwald, stary kościół, stary cmentarz i nowy kościół.
Taki wyjazd pozwolił uczniom wykorzystać w praktyce zdobyte umiejętności
i wiadomości na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym, wykorzystać czas wolny w formie aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu oraz poszerzyć swoją wiedzę na temat ciekawych miejsc Osieka. Spotkania z młodzieżą poza szkolnymi murami pozwalają mi na budowanie pozytywnych relacji wychowawca – uczeń,
a także sprzyjają integracji i rozwijają ich zainteresowania.
10. Organizowanie konkursów przedmiotowych.
Z uwagi na to, iż corocznie przeprowadzam w naszej szkole egzamin na kartę rowerową dla uczniów klasy IV staram się wpajać dzieciom, jak ważne są zasady bezpiecznego zachowania na drodze. Dlatego co roku organizuję Szkolny Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla klas V i VI. Laureaci tego konkursu reprezentują szkołę w Ogólnopolskim Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym organizowanym przez Komendę Policji i Kuratorium Oświaty. Nasze osiągnięcia:
• Ogólnopolski Turniej BRD, etap miejsko-gminny, 11.03.2014r., II miejsce
• Ogólnopolski Turniej BRD, etap powiatowy, 02.04.2014r. i 03.04.2014r.,
III miejsce
• Ogólnopolski Turniej BRD, etap miejsko-gminny, 09.04.2015r., I miejsce
• Ogólnopolski Turniej BRD, etap powiatowy, 28.04.2015r. i 29.04.2015r.,
IV miejsce
Jestem także organizatorem szkolnych konkursów związanych
z bezpieczeństwem w sieci:
• konkurs plastyczny nawykonanie plakatu na temat „Bezpieczeństwo w sieci” dla klas IV – VI – luty 2015r,
• szkolny konkurs literacki, w którym uczniowie mieli ułożyć wiersz (rymowankę) na temat korzystania z komputera i sieci internetowej dla klas I – VI – luty 2016r.
Dbając o atrakcyjność zajęć świetlicowych, organizowałam szkolne konkursy świetlicowe:
• świetlicowy konkurs w układaniu puzzli na czas,
• świetlicowy konkurs z groszkiem „Pracowita Pszczółka”,
• świetlicowy konkurs w skakaniu na skakance „Mistrz skakanki”.

Udział uczniów w konkursach szkolnych jest jedną z form zwiększania ich aktywności, motywacji do pracy i atrakcyjną metodą nauczania. Przez udział
w konkursach uczniowie:
• mieli możliwość skonfrontowania swoich umiejętności z koleżankami i kolegami
z innych klas i szkół,
• mogli zaprezentować się w środowisku rówieśniczym i lokalnym,
• wzmocnili i rozwinęli w sobie wiarę we własne możliwości,
• poznali zasady zdrowej rywalizacji.
Udział uczniów w konkursach, zwłaszcza na wyższym szczeblu (np. miejsko-gminnym, powiatowym) powoduje:
• umocnienie wizerunku szkoły jako miejsca intelektualnego i społecznego rozwoju uczniów,
• wzrost jakości pracy szkoły w obszarze kształcenia,
• promocję osiągnięć szkoły.
Dla mnie organizowanie i przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach wzbogaca mój warsztat pracy o zadania i testy konkursowe oraz powoduje uczucie zadowolenia z sukcesów uczniów.
Zaangażowałam się również w pomoc w organizacji I Międzygminnego Konkursu Matematycznego MAT-MIX. Uczestniczyłam w dwóch spotkaniach
z nauczycielami matematyki z SP2 Osiek, ZSP1 Osiek, ZSP Głębowice i SP Polanka Wielka. Spotkania dotyczyły:
• organizacji konkursu i jego regulaminu,
• opracowania zadań konkursowych.
Wykonałam dekorację i podziękowania dla nauczycieli przygotowujących uczniów
do konkursu oraz zasiadałam w jury konkursowym.
W roku szkolnym 2015/2016 byłam członkiem komisji egzaminacyjnej konkursu
z matematyki „Krakowska matematyka”.
Spotkania z nauczycielami szkół ościennych zaowocowały wymianą doświadczeń, uwag, spostrzeżeń. Sprzyjały nabywaniu doświadczeń organizacyjnych oraz zdobywaniu kontaktów w obszarze pracy zawodowej.
11. Prowadzenie dokumentacji szkolnej.

Na bieżąco prowadziłam dzienniki zajęć pozalekcyjnych, świetlicowych
i dziennik biblioteki szkolnej (II półrocze roku szkolnego 2013/2014 – na czas zastępstwa za nieobecnego nauczyciela bibliotekarza). Wspólnie z innymi wychowawcami świetlicy modyfikowałam Regulamin Świetlicy Szkolnej i Regulamin naboru dzieci do świetlicy szkolnej, a także dokumentowałam rekrutację uczniów klas I – III na świetlicę.
Działania te pogłębiły moją wiedzę dotyczącą prowadzenia dzienników zajęć pozalekcyjnych, świetlicowych i bibliotecznych. Zdobytą w ten sposób wiedzę wykorzystuję w praktyce do prawidłowego prowadzenia dokumentacji nauczania, co wpływa na podnoszenie jakości pracy szkoły.
12. Praca w zespołach zadaniowych.
Przez cały okres stażu pracowałam w zespole zadaniowym klas IV – VI.
W roku szkolnym 2014/2015 zostałam przewodniczącą zespołu do spraw ewaluacji wewnętrznej(w obszarze 6: Szkoła wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.). Aby jak najlepiej wykonać powierzone mi zadanie, odbyłam szkolenie w tym zakresie zorganizowane przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Oświęcimiu (Ewaluacja wewnętrzna w przedszkolu, szkole i placówce oświatowej – warsztaty 6 godzinne 22.09.2014r.). Wspólnie z członkami zespołu opracowaliśmy plan ewaluacji, metody i narzędzia badawcze, dokonaliśmy analizy jej wyników co pozwoliło nam sformułować wnioski i rekomendacje. W kwietniu 2015r. pracowałam w zespole egzaminacyjnym sprawdzianu po klasie VI, gdzie jako członek komisji czuwałam nad jego prawidłowym i sprawnym przebiegiem.
Praca w różnych zespołach zadaniowych pozwoliła mi na pogłębienie współpracy z innymi nauczycielami, umożliwiła wymianę doświadczeń, co wpłynęło na bardziej efektywną realizację zadań i rozwój szkoły.
13. Opieka nad studentką informatyki w ramach praktyk studenckich.
W trakcie stażu sprawowałam opiekę nad studentką informatyki w ramach praktyk studenckich. Nasza współpraca polegała na przeanalizowaniu programu
i rozkładów z zajęć komputerowych w klasach IV – VI oraz omówieniu obserwowanych i przeprowadzonych przez studentkę zajęć.
Efektem naszych działań było wzbogacenie mojego warsztatu pracy o nowe formy i metody pracy, poznanie swoich mocnych i słabych stron przez omawianie lekcji prowadzonych w obecności praktykantki, a to przyczyniło się do podniesienia jakości mojej pracy i zmotywowało mnie do jeszcze bardziej wnikliwego i ciekawego przygotowywania zajęć.
14. Obserwacja zajęć i uroczystości szkolnych prowadzonych przez opiekuna stażu.
W okresie stażu obserwowałam zajęcia i uroczystości szkolne prowadzone przez opiekuna stażu panią Barbarę Zięciak. Były to:
• lekcja matematyki w klasie VI (27.02.2014r.),
• I Międzygminny Konkurs Matematyczny MAT-MIX (maj 2014r.),
• Szkolne uroczystości związane z obchodami Dnia Dziecka i Patrona Szkoły (czerwiec 2015r.).
Podczas obserwacji lekcji matematyki zwracałam szczególną uwagę na sposób wykorzystania czasu w trakcie zajęć, rodzaj stosowanych metod i form pracy, indywidualizację procesu nauczania z uwzględnieniem uczniów słabszych
i zdolniejszych, a także na atmosferę panującą na lekcji i stosunek nauczyciela do uczniów. Obserwacja lekcji pozwoliła mi poznać warsztat pracy doświadczonego nauczyciela, udoskonalić swój warsztat pracy, zyskać nowe pomysły do realizacji zajęć w sposób ciekawy i motywujący uczniów do pracy.

§7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
1. Współpraca z pedagogiem szkolnym w skutecznym rozwiązywaniu problemów uczniów.

W okresie stażu (przez pierwszy rok) współpracowałam z pedagogiem szkolnym w celu rozwiązywania problemów uczniów, w szczególności tych uczęszczających na świetlicę szkolną.

Pedagog szkolny pomógł mi w sposób szybki i skuteczny rozwiązywać zaistniałe problemy wychowawcze uczniów, co miało znaczny wpływ na atmosferę panującą na zajęciach.

2. Udział w opracowaniu programów profilaktycznych i wychowawczych szkoły.
Dbałam o to, aby opracowywane przeze mnie roczne plany pracy świetlicy były spójne z Programem Wychowawczym Szkoły i Szkolnym Programem Profilaktyki. Na zajęciach propagowałam wśród uczniów wartości rodzinne i polskie tradycje, zapoznawałam ich z tradycjami i zwyczajami świątecznymi, symbolami narodowymi. Wspólnie przygotowywaliśmy kąciki tematyczne: wakacyjne pamiątki
i pocztówki, dary jesieni, najpiękniejsze zakątki mojej miejscowości, kartka świąteczna, ekologiczne pojazdy kosmiczne, moja ulubiona książka. Stosowałam różnorodne metody i formy pracy, które miały na celu zintegrowanie grupy. Bardzo często bawiliśmy się w zabawy w kole, np. „Klaśnij na raz”, „Policz do...”, „Alfabet”, „Rób to co ja”, „Talar”, „Zgadnij, co to?”, „Głuchy telefon”. Organizowałam wiele imprez świetlicowych: Andrzejki, wspólne kolędowanie, Dzień Życzliwości, Walentynki. Starałam się, aby uczniowie czuli się bardzo dobrze wśród swoich kolegów, by akceptowali siebie nawzajem darząc się szacunkiem.
Wiele tematów moich zajęć poruszało problematykę przyrodniczo-ekologiczną, np.: Jak zwierzęta przygotowują się do zimy i jak możemy im pomóc?, Dbamy o nasze środowisko, Posprzątajmy świat – wykonanie plakatów w grupach, Zwierzęta i rośliny chronione – quiz przyrodniczy.
Wskazywałam uczniom korzyści wynikające ze zdrowego trybu życia realizując cykl zajęć „Żyjmy zdrowo”, podczas których poruszałam tematy związane
z higieną, zdrowym odżywianiem oraz zachęcałam dzieci do aktywnego wypoczynku (bardzo często nasze zajęcia odbywały się na świeżym powietrzu).
Na zajęciach świetlicowych wielokrotnie zajmowałam się tematyką związaną
z bezpieczeństwem. Mówiliśmy o bezpiecznym poruszaniu się po drogach, na podwórku, w domu, nad wodą. Zawsze przed wakacjami układaliśmy wakacyjny regulamin. Zdarzało się że wprowadzeniem do rozmów na ten temat były sytuacje zagrożenia bezpieczeństwa, z którymi dzieci stykały się bezpośrednio lub o nich słyszały.
Aktywnie włączyłam się w działania mające na celu podniesienie czytelnictwa
w naszej szkole. Do rozkładu dnia dodałam zajęcia „Poobiedni relaks z książką”, na których codziennie przez 15 minut czytałam dzieciom bajki, baśnie i opowiadania. Przeprowadziłam cykl zajęć: „Świat baśni i bajek”, „Książka - nasz przyjaciel”. Dzieci zaprezentowały, także swoje ulubione książki w formie wystawki w kąciku tematycznym.
Pełnienie roli wychowawcy dostarcza mi wiele satysfakcji zawodowej. Realizowane przeze mnie działania profilaktyczno-wychowawcze wzbudzają wśród uczniów poczucie własnej wartości, szacunku do polskich tradycji i wartości rodzinnych. Rozwijają ich zainteresowania i zdolności oraz silnie integrują całą grupę. Mnie, jako wychowawcy, pozwalają utrzymywać dobry kontakt z uczniami i lepiej rozumieć ich problemy i trudności.
3. Zapoznanie się z opiniami i orzeczeniami uczniów z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Na bieżąco zapoznawałam się z opiniami i orzeczeniami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, a także kartami przyjęcia dzieci na świetlicę. Informacje zawarte w tych dokumentach pomogły mi zindywidualizować pracę
z wychowankami.

Wnikliwa analiza powyższej dokumentacji pozwoliła mi dostosować wymagania do potrzeb i możliwości poszczególnych uczniów oraz ułatwiła współpracę z rodzicami.

4. Poznawanie środowiska uczniowskiego.
W trakcie stażu starałam się poznać środowisko lokalne uczniów. W latach szkolnych 2014/2015 i 2015/2016 pełniłam rolę wychowawcy świetlicy szkolnej grupy młodszej (uczniowie klasy I i IIa). Obserwowałam moich podopiecznych na zajęciach w świetlicy, przerwach, imprezach środowiskowych oraz uroczystościach
i wycieczkach szkolnych. Indywidualne rozmowy z dziećmi, ich rodzicami oraz ścisła współpraca i stały kontakt z wychowawcami klas i innymi nauczycielami pozwoliły mi poznać sytuację dzieci uczęszczających na świetlicę i problemy jakie występują
w środowisku. Starałam się na bieżąco rozwiązywać konflikty między dziećmi przez indywidualne rozmowy z nimi lub ich rodzicami. Jeśli zachowania jakiegoś ucznia budziły moje obawy, nawiązywałam kontakt z wychowawcą i wspólnie dążyliśmy do spotkania z rodzicem, a następnie podejmowaliśmy kroki zmierzające do zdiagnozowania i rozwiązywania sytuacji problemowych. Najczęściej pojawiającymi się problemami, z którymi miałam do czynienia były kłopoty wychowawcze: nadmierna agresja lub zbyt duża nieśmiałość i wycofanie się z kontaktów społecznych. Opracowałam i wdrożyłam „Reguły bycia razem na świetlicy szkolnej”. Wielokrotnie przeprowadzałam w grupie rozmowy na temat indywidualności, akceptacji, agresji oraz bezpieczeństwa.
Poznanie środowiska lokalnego moich uczniów umożliwiło mi szerzej spojrzeć na trudności i problemy dzieci i ich rodziców. Ścisła współpraca z wychowawcami, innymi nauczycielami i rodzicami pozwoliła mi na właściwy dobór zajęć dla uczniów oraz podejmowanie odpowiednich wobec nich działań.
5. Współudział w przygotowywaniu uroczystości szkolnych.

Zorganizowałam i byłam odpowiedzialna za przygotowanie takich uroczystości szkolnych jak:
• akademia z okazji Uchwalenia Konstytucji 3 Maja i Dnia Flagi – 30.04.2014r.,
• akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 13.10.2014r.,
• akademia z okazji Święta Odzyskania Niepodległości - 09.11.2015r.,
• zorganizowanie warsztatów pszczelarskich dla uczniów klas I – VI i dzieci
z oddziałów przedszkolnych – 25 i 26.04.2016r.
Aktywnie uczestniczyłam w przygotowywaniu wielu imprez środowiskowych
i uroczystości szkolnych takich jak:
• uroczyste obchody 100-lecia szkoły – 12.10.2013r., podczas których byłam odpowiedzialna za sformatowanie i przygotowanie do druku tekstu książki jubileuszowej „Z życia Szkoły Podstawowej Nr 2”, wykonanie zaproszeń (wspólnie z p. Ewą Kozieł) wydruk zeskanowanych, pamiątkowych zdjęć
i świadectw szkolnych do izby muzealnej (wspólnie z p. Barbarą Zięciak), wykonanie prezentacji multimedialnej pt. „Album zdjęciowy” do sali muzealnej
i opieka nad tą izbą podczas uroczystości,
• Dzień Ziemi – coroczna impreza środowiskowa (maj 2014,2015,2016) – byłam współodpowiedzialna za przygotowanie loterii fantowej, sprzedaż losów, kwiatów doniczkowych, koszuleki długopisów z logiem szkoły, wykonałam dyplomy dla laureatów licznych konkursów ekologicznych,
• Dzień Babci i Dziadka – 23.01.2015r. – opieka nad klasą IB za nieobecnego wychowawcę,
• mikołajkowa impreza środowiskowa – 04.12.2015r. – pomoc w opiece nad kiermaszem świątecznym.
Współorganizowanie imprez szkolnych nauczyło mnie w jaki sposób tworzyć scenariusze uroczystości i dostosowywać je do konkretnej imprezy, a także wpłynęło na lepszą współpracę z nauczycielami i innymi pracownikami szkoły.
6. Przygotowanie uczniów do konkursów przedmiotowych.
W trakcie trwania stażu w ramach art. 42, ust. 2, pkt. 2 prowadziłam zajęcia dodatkowe z wychowania komunikacyjnego dla uczniów klas V – VI przygotowujące ich do szkolnego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Następnie pracowałam z laureatami tegoż konkursu, aby przygotować ich do Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym na szczeblu miejsko-gminnym
i powiatowym. Na zajęciach pogłębialiśmy wiedzę teoretyczną związaną
z bezpiecznym poruszaniem się po drogach oraz doskonaliliśmy jazdę na rowerze po torze przeszkód.
Przygotowywanie uczniów do konkursów jest dla mnie wyzwaniem, które mobilizuje do samorozwoju oraz poszukiwania nowoczesnych metod i form pracy.
Możliwość współzawodnictwa, zdrowej rywalizacji wśród najlepszych
i osiąganie przez dzieci sukcesów zwiększa ich wiarę we własne możliwości, jednocześnie przyczynia się do podnoszenia prestiżu reprezentowanej przez nich szkoły.
7. Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych uczniów przez kontakty z rodzicami.
Biorąc pod uwagę różnorodne zainteresowania oraz możliwości intelektualne swoich podopiecznych starałam się jak najlepiej rozpoznać ich potrzeby rozwojowe, aby dostosować do nich ofertę edukacyjną. Zadanie to realizowałam głównie przez częste kontakty z rodzicami podczas zebrań, konsultacji oraz codziennego odbierania dzieci z zajęć świetlicowych.
Zdobyte od rodziców informacje na temat dzieci, ich zainteresowań
i zachowań poza szkołą wykorzystuję efektywnie w swojej codziennej pracy. Dobry
i stały kontakt z rodzicami powoduje, że czują się oni partnerami w procesie edukacyjno-wychowawczym organizowanym przez szkołę i chętnie w nim uczestniczą.
8. Doskonalenie zawodowe z w/w obszaru.
Aby doskonalić umiejętność rozpoznawania i uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego, uczestniczyłam
w następujących szkoleniach z tego obszaru:
• „Praca z dziećmi w przedszkolu” – warsztaty metodyczne 24.04.2010r.,
• „Niezbędnik ucznia” – wybrane metody skutecznego uczenia się dla uczniów
klas 4-6 szkół podstawowych i gimnazjalnych 16.01.2012r.,
• „Pierwsza pomoc przedmedyczna” – seminarium 10.11.2014r.,
• „Jak rozmawiać z trudnym rodzicem” – szkolenie 28.01.2015r.,

Wszystkie wyżej wymienione formy doskonalenia zawodowego przyczyniły się do podniesienia poziomu moich umiejętności zawodowych. Zdobytą wiedzę wykorzystuję w codziennej pracy z dziećmi, co ma wpływ na poziom i atrakcyjność prowadzonych przeze mnie zajęć.
9. Udział w wycieczkach szkolnych.

Wyjeżdżałam z uczniami na szkolne wycieczki:
• obchody Dnia Patrona Szkoły – wyjazd do Inwałdu klas I – VI (czerwiec 2015r.),
• wyjazd na dwudniową wycieczkę do Kotliny Kłodzkiej klas IV – VI (czerwiec 2015r.),
• wyjazd do teatru w Bielsku-Białej klas I – III (październik 2015r.).

Jako opiekun brałam udział w ekologicznej grze terenowej „Podchody”
w ramach akcji Sprzątanie Świata (wrzesień 2014r.), rajdzie rowerowym w ramach akcji „Odblaskowa szkoła” (październik 2014r.), w Gminnych obchodach Święta Odzyskania Niepodległości (11.11.2014r.) – opieka nad szkolnym pocztem sztandarowym.
Wspólne spędzanie czasu z dziećmi poza szkołą ułatwiało mi budowanie pozytywnych relacji między mną i uczniami oraz sprzyjało lepszemu poznaniu
i zrozumieniu ich środowiska. Rajdy rowerowe, wycieczki turystyczne i edukacyjne integrowały i poszerzały zainteresowania.
10. Promocja szkoły.
Byłam odpowiedzialna za zamówienie gadżetów promujących naszą szkołę. W tym celu nawiązałam kontakt z firmą Lunarcorp z Kęt i zakupiłam długopisy
i nalepki z logiem szkoły, które promowały naszą placówkę na imprezach szkolnych, środowiskowych i konkursach.
Promocja szkoły ma duży wpływ na jej funkcjonowanie w środowisku lokalnym. Jej pozytywny wizerunek powoduje, że staje się ona ważnym miejscem dla mieszkańców naszej miejscowości i znacznie zwiększa ich chęci w zaangażowanie się w prace związane z jej potrzebami.

§7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
1. Udział w szkoleniach z zakresu technologii informacyjnej.

Ukończyłam następujące szkolenia z zakresu technologii informacyjnej:
• „Wykorzystanie zasobów Internetu oraz narzędzi GOOGLE w projektowaniu zajęć z uczniami z wykorzystaniem tablic interaktywnych” – warsztaty
(6 godzin) przed rozpoczęciem stażu (październik 2012r.),
• „Budowa sieci i administracja serwerami internetowymi” – kurs 80 godzinny realizowany w okresie od 25.09.2013r. do 04.12.2013r.,
• „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w cyberprzestrzeni” – konferencja metodyczno-naukowa (25.03.2014r.).
Ukończenie wyżej wymienionych kursów podniosło poziom moich kompetencji w dziedzinie technologii informacyjnej oraz pozwoliło mi na bieżąco śledzić pojawianie się nowinek technologicznych.
2. Prowadzenie zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem projektora.

Współczesna polska szkoła ma przygotować młodzież do życia
w społeczeństwie informacyjnym, czyli takim, w którym informacja jest ciągle przekazywana, przetwarzana, przesyłana i przechowywana. W swojej pracy na bieżąco korzystam z komputera, projektora i Internetu w celu realizacji procesu dydaktycznego.
Wykorzystanie komputera, projektora i Internetu na zajęciach podniosło ich atrakcyjność, dzięki czemu stały się dla dzieci ciekawsze i inspirujące, a co za tym idzie pozwoliły im podnieść swoje wyniki nauczania. Mnie przyniosły wiele satysfakcji ze zwiększenia motywacji dzieci do pracy.
3. Posługiwanie się techniką komputerową w opracowaniu materiałów dydaktycznych, scenariuszy lekcji, testów, kart pracy, dyplomów.

Technologię komputerową i informacyjną w swojej pracy pedagogicznej wykorzystywałam do:
• przygotowania dokumentacji szkolnej: rozkłady materiałów, przedmiotowe systemy oceniania, plany pracy świetlicy szkolnej i zajęć pozalekcyjnych, sprawozdania, plan i narzędzia do ewaluacji wewnętrznej,
• opracowania testów, kartkówek, kart pracy i notatek dla uczniów,
• przygotowania konspektów lekcji, scenariuszy uroczystości szkolnych i apeli profilaktycznych,
• opracowania dyplomów i zaproszeń (np. szkolne turnieje BRD, konkursy dotyczące bezpieczeństwa w sieci, świetlicowe oraz organizowane z okazji Dnia Ziemi, podziękowania dla nauczycieli za przygotowanie uczniów do konkursu matematycznego MAT-MIX, szablony do nagród książkowych),
• przygotowania regulaminów szkolnych konkursów i wycieczek rowerowych, list wyjazdowych,
• wyszukiwania interesujących scenariuszy zajęć, zabaw świetlicowych, filmów edukacyjnych i innych materiałów pomocnych w prowadzeniu zajęć,
• poszukiwania pomysłów na ciekawe prace wytwórcze wykonywane na zajęciach technicznych i świetlicowych,
Umiejętność korzystania z technologii informacyjno – komunikacyjnej inspiruje mnie i ułatwia mi codzienną pracę, czyniąc ją bardziej efektywną. Co w dużym stopniu podnosi poziom nauczania.
4. Przygotowywanie prezentacji multimedialnych na uroczystości szkolne

Przygotowałam następujące prezentacje multimedialne na uroczystości szkolne:
• Konstytucja 3 Maja i Dzień Flagi,
• Album zdjęciowy – do sali muzealnej na 100-lecie szkoły,
• Bezpieczeństwo w sieci – apele profilaktyczne,
• „Z życia szkoły”– prezentacja opisująca wydarzenia, konkursy, wycieczki oddziałów przedszkolnych i klas I – VI w roku szkolnym 2014/2015, przedstawiona podczas spotkania z rodzicami dnia 27.04.2015r.

Opracowane przeze mnie prezentacje multimedialne przyczyniły się do uatrakcyjnienia uroczystości szkolnych oraz pozwoliły zaprezentować rodzicom działania szkoły.

5. Korzystanie z zasobów internetowych związanych z bieżącymi zmianami
w prawie oświatowym, awansem zawodowym, nową podstawą programową.

Dbając o własny rozwój zawodowy oraz rzetelne wykonywanie obowiązków nauczyciela, wykorzystywałam zasoby Internetowe w celu:
• wyszukiwania informacji na temat kursów i konferencji szkoleniowych,
• uzyskiwania i uaktualniania wiedzy na temat awansu zawodowego,
• korzystania z portali edukacyjnych (np. www.profesor.pl, www.literka.pl, www.edukacja.edux.pl., www.brd.edu.pl, www.ekodzieciaki.mos.gov.pl),
• poszukiwania dostępnych na portalach edukacyjnych publikacji z zakresu dydaktyki, metodyki, psychologii i pedagogiki.

Powyższe działania ułatwiły mi wyszukiwanie wartościowych i pomocnych kursów i konferencji szkoleniowych, śledzenie na bieżąco zmian w prawie oświatowym, a szczególnie zmian dotyczących nowej podstawy programowej. Umiejętne korzystanie z zasobów internetowych przyczyniło się do mojego samorozwoju i sumiennego wykonywania zawodu nauczyciela.
6. Promowanie szkoły - opieka nad stroną internetową szkoły.

Administrowałam stronę internetową naszej szkoły (wspólnie z panią Agatą Płonką i panią Magdaleną Kramarczyk). Zamieszczałam informacje i zdjęcia
z przebiegu uroczystości szkolnych, konkursów, wprowadzałam zmiany związane
z rozpoczynaniem nowego roku szkolnego (kalendarz roku szkolnego, godziny otwarcia biblioteki, świetlicy, plan lekcji, wykaz obowiązujących podręczników) oraz bieżące informacje (np. o terminach zebrań z rodzicami, projektach unijnych, terminach rekrutacji do oddziałów przedszkolnych).
Opieka nad stroną internetową szkoły przyczyniła się do promowania naszej placówki w środowisku lokalnym. Pozwoliła rodzicom na bieżące śledzenie działań
i zadań realizowanych przez szkołę, sukcesów i osiągnięć swoich dzieci.

§7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki
i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawie nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych
z zakresem realizowanym przez nauczyciela zadań.
1. Wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych. Współpraca z pedagogiem.
Wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki wykorzystywałam
w trakcie realizacji prowadzonych lekcji, wycieczek, a w szczególności podczas zajęć świetlicowych. Najczęstszym sposobem diagnozowania tych trudności była obserwacja uczniów w czasie zajęć. Mogłam bliżej poznać wychowanków podczas wykonywania powierzonych im zadań, w sposobach nawiązywania kontaktów
z kolegami, reagowania na prośby i polecenia wychowawcy, zachowania wobec kolegów, przestrzegania zasad gier, reagowania na przegraną, stosunek do zabawek i sprzętu znajdującego się w świetlicy oraz utrzymywania porządku, jak również przez stwarzanie okazji do rozmów indywidualnych lub zajęć grupowych.
Pojawiające się trudności wychowawcze i dydaktyczne starałam się rozwiązywać na bieżąco, samodzielnie, z pomocą pedagoga szkolnego lub innych nauczycieli. Byłam w stałym kontakcie z wychowawcami klas uczniów uczęszczających na świetlicę, podejmując wspólne działania względem wychowanka sprawiającego trudności. Dbałam o dobry kontakt z rodzicami. Uczestniczyłam
w zebraniach z rodzicami, konsultacjach oraz wymieniałam spostrzeżenia na temat zachowania dzieci przy okazji ich odbioru ze świetlicy.
W rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych w klasach starszych pomocna okazała się praca w zespole zadaniowym klas IV – VI. Na spotkaniach zespołu omawiane i rozwiązywane były problemy wychowawcze
i dydaktyczne.
Dzięki współpracy z pedagogiem szkolnym, wychowawcami i rodzicami oraz umiejętnościom wykorzystywania wiedzy z zakresu rozwiązywania problemów dydaktycznych i wychowawczych, mogłam udoskonalić i wzbogacić swój warsztat pracy o nowe, ciekawe formy i metody prowadzenia zajęć, co korzystnie wpłynęło na ich efektywność.
2. Udział w różnorodnych formach doskonalenia nauczycieli z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki zajęć techniczno-informatycznych.
Realizacja zadań wynikających z powyższego punktu została opisana
w obszarze z §7 ust. 2 pkt 1 w podpunkcie 2.
3./4. Śledzenie i analizowanie literatury z dziedziny psychologii, pedagogiki
i dydaktyki techniczno-informatycznej. Uzupełnianie własnej biblioteczki nauczyciela.
Swoją wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki techniczno-informatycznej pogłębiałam przez systematyczne wyszukiwanie i czytanie fachowej literatury oraz uzupełnianie własnej biblioteczki nauczyciela o ciekawe
i przydatne w mojej pracy pozycje książkowe, jak np.:
• „Excel 2010” K. Masłowski,
• „Ubuntu Serwer” K. Rankin, B. M. Hill,
• „Sieci komputerowe” K. Krysiak,
• „Robimy zabawki. Tworzenie niezwykłych zabawek przy użyciu zwykłych materiałów i narzędzi” L.G. Miller, M.J. Gibbs,
• „Poradnik metodyczny dla nauczycieli techniki szkoły podstawowej klasy IV – VI” B. i Cz. Staneccy, R. Stasiak,
• „Jak uczyć lepiej? Czyli refleksyjny praktyk w działaniu” Małgorzata Taraszkiewicz.
Zaczerpnięte z literatury wskazówki i propozycje metodyczne wykorzystywałam
w swojej pracy.
Czytanie fachowej literatury pozwoliło mi na doskonalenie mojego warsztatu pracy, umiejętności zastosowania teorii w praktyce, a także inspirowało mnie do poszukiwania i wdrażania ciekawych metod i form pracy na swoich zajęciach. Działania te powodowały, że uczniowie z dużym zainteresowanie realizowali cele lekcji i zwiększali swoją motywację do dalszej pracy.
5. Realizacja zadań opiekuńczo-wychowawczych wynikających z programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły.
Przez cały okres stażu starałam się wypełniać zadania zawarte w programach profilaktycznym i wychowawczym szkoły. W szczególności byłam odpowiedzialna za realizowanie tematyki związanej z bezpiecznym korzystaniem z Internetu oraz bezpieczeństwem w ruchu drogowym.
Podjęte działania w ramach akcji „Dzień Bezpiecznego Internetu”:
1. Rok szkolny 2013/2014:
• przygotowanie apelu profilaktycznego „Mój wolny czas z komputerem” – styczeń 2014r.,
• przeprowadzenie dwugodzinnych warsztatów dla uczniów klas IV – VI „Bezpieczeństwo dzieci w Internecie: 3...2...1 Internet” – przełom maja
i czerwca 2014r.,
• wykonanie gazetki na szkolnym korytarzu.
2. Rok szkolny 2014/2015:
• umieszczenie w szkolnej pracowni komputerowej „skrzynki zgłoszeń” oraz przypomnienie uczniom procedury postępowania w sytuacji podejrzenia o cyberprzemoc na terenie szkoły,
• przeprowadzenie dwugodzinnych zajęć w klasach IV – VI na temat „Lekcje bezpiecznego Internetu”,
• wykonanie gazetki na szkolnym korytarzu związanej z Dniem Bezpiecznego Internetu,
• zorganizowanie szkolnego konkursu – Plakat na temat „Bezpieczeństwo
w sieci” oraz wyeksponowanie prac na szkolnym korytarzu,
• spotkanie uczniów z policjantem.
3. Rok szkolny 2015/2016:
• przygotowanie apelu profilaktycznego „Serfuj bezpiecznie” – luty 2016r.,
• zorganizowanie konkursu literackiego „Bezpieczeństwo w sieci”,
• wykonanie gazetki na szkolnym korytarzu.
Corocznie zamieszczałam na szkolnej stronie internetowej relacje
z przeprowadzanych działań, wyniki konkursów oraz nagrodzone prace konkursowe.
Tematykę związaną z bezpieczeństwem w ruchu drogowym realizowałam przez:
• organizację szkolnych Turniejów Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym,
• organizację i udział w rajdach rowerowych,
• przygotowanie z uczniami klasy VI prezentacji multimedialnych „Bezpiecznie na drodze” dla uczniów klas młodszych, które wykorzystałam na zajęciach świetlicowych,
• coroczne przeprowadzanie egzaminu na kartę rowerową,
• prowadzenie zajęć dodatkowych z wychowania komunikacyjnego, na których uczniowie utrwalali i pogłębiali wiedzę związaną z tą tematyką oraz doskonalili technikę jazdy na rowerze,
• coroczny udział w Ogólnopolskim Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.

Podjęte przeze mnie działania uświadomiły uczniom jakie zagrożenia wynikają z niewłaściwego korzystania z zasobów internetowych i technologii komputerowej oraz nauczyło ich krytycznego i świadomego użytkowania współczesnych mediów.
Obecnie bardzo ważna jest także edukacja związana z bezpieczeństwem w ruchu drogowym. Realizując powyższe zadania uczniowie nauczyli się jak bezpiecznie poruszać się po drodze, przestrzegać zasad i przepisów ruchu drogowego oraz jak zachować się w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia. Dzieci znają numery alarmowe
i zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Wiedza ta ma bezpośredni wpływ na poprawę bezpieczeństwa w naszej szkole.

§7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
1. Pogłębianie znajomości podstawowych aktów prawnych i umiejętności korzystania z nich (Karta Nauczyciela, ustawy i rozporządzenia MEN dotyczące pracy nauczyciela).

Praca na stanowisku nauczyciela obliguje mnie do wnikliwego poznania prawa oświatowego. Na bieżąco śledzę zmiany w przepisach na stronach internetowych (www.men.gov.pl, www.kuratorium.krakow.pl, www.kuratorium.krakow.pl) oraz na szkoleniach związanych z tą tematyką („Ewaluacja wewnętrzna w przedszkolu, szkole i placówce oświatowej” - 2.09.2014r., „Ochrona danych osobowych” – 08.04.2015r., „Kurs na kierownika wypoczynku” – 10 i 15.12.2015r.). Po analizie najważniejszych aktów prawnych: Karty Nauczyciela, Ustawy o systemie oświaty
i Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli rozpoczęłam procedury związane z awansem zawodowym.
Analiza podstawowych aktów prawnych, umiejętność korzystania z nich oraz śledzenie zmian zachodzących w prawie oświatowym wpływa na lepszą organizację mojej pracy, a co za tym idzie na poprawę funkcjonowania szkoły.
2./5.Poznanie procedury awansu zawodowego, analiza prawa oświatowego regulującego zasady awansu zawodowego. Udział w warsztatach dotyczących awansu zawodowego.
W celu lepszego zrozumienia ścieżki awansu zawodowego nauczycieli, przygotowania Planu rozwoju zawodowego oraz sporządzenia sprawozdania ze swoich działań w okresie stażu dokładnie analizowałam Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli oraz uczestniczyłam w takich szkoleniach jak:
• „W drodze do mianowania” – 6 wrzesień 2013r.
• Warsztaty na temat przygotowania nauczycieli do postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego – 15 kwiecień 2016r.
Udział w wyżej wymienionych formach ułatwił mi przebrnięcie przez okres stażu, wdrożenie niezbędnych procedur i przygotowanie się do rozmowy z komisją egzaminacyjną.
3. Pogłębienie znajomości zasad funkcjonowania i organizacji szkoły. Analiza dokumentacji: statutu, WZO, programu wychowawczego i profilaktycznego.

Przez cały okres stażu śledziłam zmiany zachodzące w prawie oświatowym. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty doskonaliłam przez:
• systematyczne analizowanie dokumentacji szkolnej: Statutu Szkoły, Szkolnego Programu Wychowawczego i Profilaktycznego, Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania, Regulaminu wycieczek, Procedur Bezpieczeństwa,
• aktywny udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej,
• stosowanie przepisów BHP na zajęciach technicznych, komputerowych
i świetlicowych.
Analizowałam przepisy dotyczące funkcjonowania świetlic szkolnych, na podstawie czego zaktualizowałam Regulamin Świetlicy Szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Osieku i Regulamin naboru dzieci do świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Osieku oraz byłam członkiem Komisji Rekrutacyjnej kwalifikującej
i przyjmującej dzieci do świetlicy. Uczestniczyłam w pracach Zespołu Nadzorującego sprawdzian w klasie VI (kwiecień 2015r.).
Dogłębna analiza dokumentacji szkolnej pozwoliła mi poznać zasady funkcjonowania i organizacji pracy szkoły oraz dostosować moje działania do jej potrzeb i wymagań.
4. Pogłębienie znajomości rozporządzeń związanych bezpośrednio
z działalnością nauczyciela (podstawa programowa, rozporządzenie
w sprawie oceniania i klasyfikowania uczniów).

Bardzo ważnymi dokumentami prawnymi, regulującymi moją pracę dydaktyczno – wychowawczą są:
• Podstawa Programowa Zajęć Technicznych i Komputerowych,
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.
To właśnie na tych dokumentach w głównej mierze jest oparty mój warsztat pracy. Praca na stanowisku nauczyciela wymaga systematycznego pogłębiania znajomości powyższych dokumentów prawnych oraz śledzenia na bieżąco ich zmian.

Dzięki znajomości i analizie podstawy programowej zajęć technicznych
i komputerowych oraz rozporządzenia w sprawie oceniania i klasyfikowania uczniów, potrafię opracować i wdrożyć w życie najważniejsze dokumenty obowiązujące nauczyciela, jak np. plany wynikowe, plany pracy, przedmiotowe zasady oceniania.

PODSUMOWANIE
Czas trwania stażu był dla mnie okresem intensywnej pracy. Realizacja zadań zawartych w planie rozwoju zawodowego pozwoliła mi wzbogacić wiedzę oraz rozwinąć umiejętności dydaktyczno-wychowawcze. Przez ten czas uczyłam się systematyczności, organizacji czasu pracy, cierpliwości, konsekwencji
i rozwiązywania konfliktów wśród dzieci. Poszerzałam swoją wiedzę przez samodoskonalenie, uczestniczenie w różnych formach kształcenia wewnętrznego
i zewnętrznego, czytanie fachowej literatury, korzystanie z zasobów Internetu,
a także przez wymianę doświadczeń z innymi nauczycielami i ewaluację swoich działań. Bardzo ważna dla mnie była ścisła współpraca z wychowawcami i rodzicami.
Starałam się jak najlepiej wypełniać zadania nauczyciela zajęć technicznych, komputerowych i wychowawcy świetlicy. Dzięki organizowaniu konkursów, zabaw na świeżym powietrzu, ciekawych zajęć manualnych, propagowaniu różnorodnych gier stolikowych oraz wykorzystywaniu licznych pomocy dydaktycznych zajęcia były atrakcyjne dla uczniów, chętnie w nich uczestniczyli i spędzali czas w miłym
i przyjaznym otoczeniu.
Przez cały okres stażu aktywnie uczestniczyłam w życiu szkoły. Wspólnie spędzony czas z dziećmi na wycieczkach rowerowych, turystycznych i uroczystościach szkolnych i środowiskowych budził wśród nich świadomość i potrzebę integracji oraz aktywnego i zdrowego stylu życia.
Uważam, że w ciągu 2 lat i 9 miesięcy trwania mojego stażu spełniłam wszystkie wymagania stawiane nauczycielowi kontraktowemu ubiegającemu się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Podejmowałam szereg działań mających na celu wzbogacenie i unowocześnienie mojego warsztatu pracy. Potrafię planować, organizować i dokumentować swoje działania. Analizuję i oceniam ich skuteczność, a w razie potrzeby modyfikuję je.
Moim zdaniem, okres stażu pozwolił mi stać się lepszym pedagogiem. Zamierzam nadal podnosić swoje kwalifikacje, dostosowywać działania do potrzeb, możliwości i zainteresowań dzieci, a tym samym przyczyniać się do ich wszechstronnego rozwoju.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.