X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 41633
Przesłano:

Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego

Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego mgr ..... wnioskującej o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego

Miejsce pracy: Miejskie Przedszkole Nr 91 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach
Data rozpoczęcia stażu:
Data zakończenia stażu:
Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Katarzyna..........

W oparciu o analizę indywidualnego planu rozwoju zawodowego, sprawozdania z jego realizacji sporządzonego przez stażystę, dokumentacji za okres stażu oraz na podstawie własnej obserwacji proponuję wystawienie Pani..............

pozytywnej oceny dorobku zawodowego

Uzasadnienie
Pani ...... prawidłowo zaplanowała ścieżkę rozwoju zawodowego oraz rzetelnie realizowała zadania ujęte w opracowanym planie, uwzględniając specyfikę i potrzeby przedszkola. Cele przyjęte do osiągnięcia w planie rozwoju zawodowego zrealizowała właściwie i prawidłowo udokumentowała.
Poprawnie organizowała i prowadziła zajęcia edukacyjne, stosowała różnorodne formy i metody pracy pedagogicznej, zarówno z dziećmi zdrowymi jak i niepełnosprawnymi. Każda z podejmowanych przez Panią....... aktywności opierała się na analizie potrzeb i możliwości indywidualnych dzieci, całej placówki oraz lokalnej społeczności, a także znajomości przepisów oświatowych. Poszerzała swoją wiedzę i umiejętności zawodowe poprzez aktywne doskonalenie zawodowe i samokształcenie. Podnosiła swoje kwalifikacje i kompetencje, miedzy innymi podczas studiów podyplomowych na kierunku „Integracja Sensoryczna”, „Oligofrenopedagogika”, a także uczestnicząc w wielu szkoleniach, warsztatach metodycznych, konferencjach. Zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystywała w codziennej pracy. Ukończone przez nią różne formy doskonalenia zawodowego posłużyły do pogłębiania wiedzy i umiejętności organizowania oraz doskonalenia swojego warsztatu pracy. Na każdym etapie dokonywała oceny własnej pracy. Systematycznie prowadziła zajęcia dla opiekuna stażu oraz dyrektora przedszkola, prezentując własne osiągnięcia i doświadczenie zawodowe. Prowadzone zajęcia dokładnie planowała, jasno określała i realizowała wyznaczone cele. Współpracowała z opiekunem stażu, aktywnie uczestniczyła w zajęciach prowadzonych przez niego, omawiała obserwowane zajęcia pod względem merytorycznych i metodycznym, formułując przemyślenia i zadania dla własnego rozwoju. Wspólnie z opiekunem analizowała sukcesy i porażki formułując konkretne wnioski oraz ustalając wytyczne do dalszych działań. Wykazywała duży stopień krytycyzmu wobec siebie, a także otwartość i życzliwość w kontaktach z gronem pedagogicznym. Potrafiła określić swoje mocne i słabe strony oraz pozytywnie reagowała na propozycje wprowadzenia zmian, udoskonaleń. Realizowała wiele ciekawych zadań na rzecz przedszkola.
Pani ... posiada umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych dzieci, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych. Podczas stażu nabyła wiedzę o warunkach bytowych dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej oraz rodzinnej, a także dzieciach o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Aktywnie korzystała ze współpracy i pomocy specjalistów oraz instytucji wspierających rozwój dzieci, aby zapewnić im uzyskanie jak najlepszych warunków nauczania i wychowania. Realizując zadania stosowała i stale pogłębiała swoją wiedzę. Interpretowała trudności wychowawcze i problemy dzieci oraz opracowywała strategie ich rozwiązania.
Na szczególne podkreślenie zasługuje stosowanie indywidualizacji zadań stawianych dzieciom. Zaobserwowałam dobry kontakt z dziećmi, budowanie z nimi bliskiego, otwartego i dowartościowującego je kontaktu, co jest elementarne dla nawiązania głębszych więzi emocjonalnych. Te zaś z kolei umożliwiają aktywizowanie wychowanków do osiągania wytyczanych celów. Poprzez pozytywne wzmocnienia motywowała podopiecznych do działania i przyczyniła się do ich wszechstronnego rozwoju. Wiele wysiłku wkładała w integrację grupy, stworzenie przyjaznej atmosfery, wzajemnej akceptacji i klimatu bezpieczeństwa psychicznego dzieci. Kształtowała także właściwe relacje pomiędzy dziećmi, w swoich działaniach dążąc do jak największej poprawy ich emocjonalnego i społecznego funkcjonowania. Empatia, cierpliwość i łatwość z jaką nawiązuje kontakty z ludźmi powodowały, iż doskonale radziła sobie z różnymi sytuacjami wychowawczymi. Dzięki otwartej postawie Pani ... pogłębiała więzi między rodzicami i placówką, dzięki czemu postrzegana jest jako osoba ciepła i życzliwa, a przedszkole jako miejsce szczególnie przyjazne i bezpieczne. W okresie stażu starała się rozwijać predyspozycje i wrażliwość artystyczną dzieci, umożliwiając im udział w licznych konkursach, między innymi plastycznych, tanecznych, wokalnych czy recytatorskich. Organizowała liczne konkursy plastyczne oraz konkurs literacki. Aby stwarzać dzieciom okazje do zdobywania nowych doświadczeń, organizowała ciekawe wycieczki tematyczne, które były zawsze dokładnie zaplanowane i przebiegały w sposób gwarantujący wszystkim uczestnikom bezpieczeństwo. Szczególny nacisk kładła na właściwą współpracę z rodzicami swoich wychowanków. Organizowała uroczystości z udziałem rodzin dzieci, zebrania, zajęcia otwarte z dziećmi i zajęcia warsztatowe dla rodziców wykorzystując między innymi metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Rodzice byli przychylni tym działaniom i licznie w nich uczestniczyli, a także oferowali swoją pomoc w ich organizacji i przeprowadzaniu. W celu poszerzenia działań oferowanych przez przedszkole redagowała gazetkę dla rodziców, uwzględniając w niej działania profilaktyczne. Regularnie współpracowała z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w celu wspierania rozwoju dzieci i udzielania im właściwej pomocy. Promowała przedszkole poprzez współpracę z różnymi instytucjami: szkołami podstawowymi na terenie dzielnicy, Domami Kultury oraz Biblioteką.
W ramach doskonalenia umiejętności wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej wykorzystywała własny komputer, przygotowywała wiele ciekawych pomocy dydaktycznych, które wykorzystywała do pracy z dziećmi. Prowadziła systematyczną dokumentację własnych działań wynikających z Planu Rozwoju Zawodowego. Opracowywała plany miesięczne, scenariusze zajęć, materiały do gazetek przedszkolnych, ankiety dla rodziców, zaproszenia, podziękowania. Na bieżąco dokonywała ewaluacji cząstkowych osiągnięć dzieci, prowadziła obserwację przedszkolną dzieci i wyciągała wnioski do dalszej pracy. Internet stał się dla niej cennym źródłem informacji, wykorzystywała go podczas zajęć z dziećmi.
Pani .... stosuje wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub w postępowaniach w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych zadań przez nauczyciela. Samodzielnie pogłębia swoją wiedzę poprzez fachową literaturę czy publikacje w prasie oświatowej. Potrafi zastosować zdobytą wiedzę w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych. Zna organizację i specyfikę funkcjonowania przedszkola.

Data:.......................... Opiekun stażu..............................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.