X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44376
Przesłano:

Plan rozwoju nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

mgr Justyna Dolna
Nauczyciel biologii, przyrody, biblioteki szkolnej, logopeda szkolny w Szkole Podstawowej w Słosinku.
Okres trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2017 r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2020 r.

Cele główne:
1. Wzrost kompetencji i podniesienie efektywności działań dydaktycznych
i wychowawczych w pracy.
2. Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.
Moje priorytety:
1. Poszerzanie zakresu wiedzy oraz doskonalenie umiejętności zawodowych.
2. Tworzenie warunków umożliwiających odkrywanie przez uczniów własnych możliwości i talentów.
3. Podniesienie poziomu pracy szkoły.
4. Wykonywanie zadań na rzecz oświaty we współpracy z innymi osobami
i instytucjami.
5. Spełnienie wymagań kwalifikacyjnych oraz uzyskanie stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego.

§ 8 ust.2 pkt.1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienia jakości pracy szkoły.

1. Poznanie procedury awansu zawodowego.
• Analiza nowych przepisów prawa oświatowego dotyczących reformy oświaty.
• Wniosek o rozpoczęcie stażu.
• Udział w warsztatach i szkoleniach.
• Stałe konsultacje z dyrektorem szkoły i innymi nauczycielami.
• Gromadzenie dokumentacji realizacji planu rozwoju zawodowego.
• Uzyskanie oceny dorobku zawodowego.
• Złożenie wniosku po zakończeniu stażu o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego.
2. Podnoszenie umiejętności planowania własnej pracy.
• Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.
• Dokumentacja różnych przedsięwzięć edukacyjnych z uwzględnieniem uwag i wniosków z ich przebiegu i efektów,
• Autoobserwacja i autoanaliza,
• Przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju.
3. Poszerzanie wiedzy i umiejętności podejmowania działań na rzecz podwyższenia jakości pracy szkoły.
• Aktywny udział w opracowaniu dokumentów szkolnych wg. potrzeb szkoły
(np. Plan Pracy Szkoły, ewentualne zmiany w WSO, Statut Szkoły),
• Zachęcanie uczniów do brania udziału w konkursach przedmiotowych oraz pomoc w przygotowaniu do nich.
• Organizowanie konkursów wewnątrzszkolnych.
• Działanie w zespole do spraw ewaluacji wewnętrznej.
• Działanie w zespołach zadaniowych przydzielonych przez dyrektora szkoły.
• Opracowanie narzędzi diagnostycznych (przygotowanie i przeprowadzenie testów diagnostycznych, mierzących postęp uczniów w zdobywaniu wiedzy przyrodniczej; tworzenie narzędzi logopedycznych eliminujących wady wymowy dzieci ).
• Przeprowadzenie diagnozy wiedzy przyrodniczej po klasie 3 oraz po klasie 4, a następnie opracowanie analizy wyników.
4. Doskonalenie umiejętności oceniania osiągnięć uczniów.
• Zmiany w przedmiotowym systemie oceniania i wykazie wymagań na poszczególne oceny.
• Aktywny udział we wdrażaniu WSO.
• Ewentualna korekta rozkładu materiałów nauczania.
5. Doskonalenie kompetencji zawodowych (doskonalenie warsztatu i metod pracy).
• Wyszukiwanie nowych metod i form pracy biorąc pod uwagę indywidualne możliwości dziecka.
• Aktywny udział w formach doskonalenia zawodowego wynikającego z potrzeb własnych i szkoły (udział w warsztatach metodycznych, szkoleniach, kursach doskonalących, konferencjach).
• Opieka nad Samorządem Uczniowskim
6. Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności
• Studiowanie literatury fachowej i wykorzystanie Internetu w celu aktualizacji problemów oświatowych oraz poszukiwania nowych pomysłów.
• Systematyczny kontakt z innymi nauczycielami biologii, logopedami
i bibliotekarzami.

§ 8 ust.2 pkt.2
Wykorzystanie w pracy technologii informatycznej i komunikacyjnej.

1. Wykorzystanie komputera do prowadzenia dokumentacji pracy dydaktycznej.
• Organizacja warsztatu pracy: opracowywanie dokumentacji szkolnej, przygotowywanie pomocy dydaktycznych dla uczniów do pracy na lekcji, testów, planów wynikowych, dyplomów, scenariuszy.
• Korzystanie z programów kalkulacyjnych przy sporządzaniu statystyk.
• Opracowanie wyników ankiet.
2. Przygotowywanie gazetek szkolnych za pomocą technologii komputerowej.
3. Redagowanie informacji dla rodziców i zamieszczanie ich na stronie internetowej szkoły.
4. Doskonalenie umiejętności stosowania technologii komputerowej i informatycznej w pracy nauczyciela biologii, logopedy i bibliotekarza.
• Wykorzystanie Internetu jako źródła informacji.
• Wykorzystanie możliwości połączeń internetowych do gromadzenia, powielania i udostępniania uczniom materiałów zaczerpniętych z Internetu.
• Prowadzenie korespondencji zawodowej przez Internet: wykorzystanie Internetu do kontaktów z przedstawicielami wydawnictw, organizatorami konkursów oraz innymi nauczycielami.
• Wykorzystanie serwisów edukacyjnych związanych z nauką biologii przydatnych dla uczniów i nauczycieli.
• Korzystanie z wiedzy i doświadczenia innych nauczycieli na stronach internetowych i portalach pedagogicznych i logopedycznych.
• Wyszukiwanie w Internecie informacji o konkursach, projektach
z przyrody i biologii oraz o konferencjach i szkoleniach dla nauczycieli.
• Przygotowywanie prezentacji multimedialnych oraz wykorzystywanie ich na zajęciach.
• Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego.
• Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, encyklopedii, słowników Internet.
5. Wykorzystanie Internetu, technologii komputerowej i środków multimedialnych w pracy z uczniami.
• Lekcje prowadzone z wykorzystaniem Internetu i komputerów.
• Opracowywanie prezentacji multimedialnych jako pomocy dydaktycznych wykorzystywanych podczas lekcji i uroczystości szkolnych.
• Korzystanie z płyt DVD i CD podczas zajęć edukacyjnych.
• Korzystanie z tablicy interaktywnej.

§ 8 ust.2 pkt.3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć,
w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie otwartych zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1. Kształtowanie umiejętności przekazywania wiedzy i doświadczenia innym nauczycielom.
• Opracowanie i udostępnianie scenariuszy zajęć.
• Przeprowadzenie zajęć w obecności zainteresowanych nauczycieli.
• Dyskusja z wyciągnięciem wniosków do dalszej pracy.
• Konsultacje z nauczycielami- wymiana poglądów, uwag, dzielenie się doświadczeniem, poszukiwanie nowatorskich rozwiązań.
• Współpraca z innymi nauczycielami: udostępnianie opracowanych dokumentów, pomocy dydaktycznych, wspólne przygotowywanie narzędzi potrzebnych w pracy dydaktycznej, opracowanie i przeprowadzenie wspólnych projektów, scenariuszy imprez, uroczystości szkolnych.
• Uczestnictwo w szkoleniach i warsztatach w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli.
• Przygotowanie sprawozdań z działalności biblioteki, zajęć logopedycznych oraz analiza diagnozy wstępnej, końcowej z przyrody. Omówienie wyników na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.
• Opublikowanie w portalu internetowym zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego.
• Objęcie roli opiekuna praktyk studentów (jeśli będzie taka potrzeba).
• Przygotowanie materiałów dla praktykantów.
• Prowadzenie i omawianie lekcji.
• Obserwowanie zajęć prowadzonych przez studentów.
• Wystawienie oceny końcowej praktyki studentki/a.
2. Upowszechnienie i promocja własnych doświadczeń, metod, form pracy.
• Przygotowanie artykułów i materiałów do publikacji.
• Opracowanie i włączenie do zbiorów biblioteki szkolnej własnych materiałów dydaktycznych celem udostępnienia ich innym nauczycielom.
3. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z niej zadań.
• Aktywne uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, w zespołach zadaniowych.
• Systematyczna współpraca z pedagogiem szkolnym, wychowawcami
i nauczycielami przedmiotów w celu realizacji zadań i prac projektowych oraz rozwiązywania problemów wychowawczych.

§ 8 ust.2 pkt.4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio
z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1. Organizacja wycieczek szkolnych.
2. Opracowanie programu przygotowania uczniów do konkursu.
3. Opracowanie i wdrożenie zmian w Regulaminie Samorządu Uczniowskiego.
4. Opracowanie i wdrożenie zmian w Statucie Szkoły.

§ 8 ust.2 pkt.4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1. Rozwijanie zainteresowań uczniów.
• Prowadzenie kółka przyrodniczego oraz konsultacji.
• Przygotowanie lekcji związanych z zainteresowaniami uczniów.
• Przygotowanie do udziału w konkursach przedmiotowych szkolnych
i pozaszkolnych.
• Organizowanie konkursów recytatorskich, przyrodniczych i ekologicznych.
• Rozwijanie czytelnictwa wśród dzieci.
2. Wychodzenie naprzeciw potrzebom uczniów.
• Zdiagnozowanie potrzeb i trudności uczniów, opracowanie planu naprawczego.
• Podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
3. Organizowanie i przeprowadzenie imprez i konkursów przedmiotowych szkolnych
i międzyszkolnych.
• Opracowanie scenariuszy imprez, uroczystości szkolnych, konkursów i quizów wiedzy oraz regulaminów.
• Praca z uczniami biorącymi w nich udział, prowadzenie prób.
• Pozyskanie sponsorów nagród.
• Przeprowadzenie szkolnych konkursów przyrodniczych i recytatorskich oraz pozaszkolnych konkursów przyrodniczych.
• Współpraca z innymi szkołami podstawowymi oraz z biblioteką wiejską.
4. Podjęcie działań promujących szkołę w środowisku.
• Redagowanie artykułów do prasy oraz umieszczanie ich na szkolnej stronie internetowej.
• Przygotowywanie uczniów do reprezentowania szkoły w konkursach pozaszkolnych.
5. Realizowanie zadań opiekuńczych.
• Opieka nad uczniami podczas obiadów.
• Opieka nad uczniami podczas zajęć świetlicowych, dydaktycznych, logopedycznych oraz godzin bibliotecznych.
• Opieka nad uczniami podczas imprez, uroczystości szkolnych i wycieczek.
• Opieka nad uczniami podczas wyjazdów z pocztem sztandarowym oraz na konkursy gminne, powiatowe i wojewódzkie.

§ 8 ust.2 pkt.4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowanie w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1. Podejmowanie współpracy z organizacjami działającymi na rzecz rozwoju dziecka i edukacji w środowisku lokalnym.
• Współpraca z PPP.
• Rozmowy z pracownikami poradni na temat indywidualnych przypadków.
• Analiza orzeczeń z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i opracowanie dostosowania wymagań edukacyjnych do potrzeb uczniów,
• Współpraca z wiejską biblioteką szkolną oraz z pedagogiczną biblioteką w Miastku: rozbudzanie u uczniów potrzeb czytelniczych,
2. Pogłębianie wiedzy na temat problemów uczniów.
• Informowanie rodziców, wychowawców i pedagoga o problemach uczniów.
• Wspólne rozwiązywanie problemów.
• Opracowanie dostosowania wymagań edukacyjnych do specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów.
• Czytanie fachowej literatury.
3. Wzbogacenie i wyposażenie bazy dydaktycznej.
• Współpraca z przedstawicielami wydawnictw.
• Własnoręczne tworzenie środków dydaktycznych przydatnych na lekcjach biologii, przyrody i zajęć logopedycznych.
• Gromadzenie wideoteki z zakresu przyrody i biologii.

§ 8 ust.2 pkt.5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

1. Systematyczna współpraca z rodzicami w zakresie niesienia pomocy uczniom z problemami dydaktycznymi lub wychowawczymi.
• Indywidualne konsultacje z rodzicami na temat problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów.
• Kontakt telefoniczny w razie potrzeb.
• Natychmiastowe informowanie o problemach i podejmowanie właściwych zadań.
2. Stała obserwacja i analiza wyników w nauce uczniów oraz ich zachowania.
• Rozmowy z uczniami i ich rodzicami na temat ich problemów oraz wspólne znajdywanie rozwiązań.
• Kształtowanie postawy otwartości i ciekawości świata,
• Rozwijanie w uczniach poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości językowe.
• Dostosowywanie tematyki godzin wychowawczych do aktualnych potrzeb klasy.

Plan ma charakter otwarty i może w trakcie realizacji podlegać modyfikacji lub korekcie.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.