X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44366
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

1. IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA: ...
2. MIEJSCE PRACY: PRZEDSZKOLE ...
3. PEŁNIONA FUNKCJA: NAUCZYCIEL PRZEDSZKOLA
4. STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO: NAUCZYCIEL KONTRAKTOWY
5. DATA ROZPOCZĘCIA STAŻU: ...
6. PLANOWANA DATA UKOŃCZENIA STAŻU: ...
7. POSIADANE KWALIFIKACJE:

CEL GŁÓWNY:
Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego zgodnie z wymaganiami kwalifikacyjnymi ustalonymi
w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2013 r. poz. 393) oraz w Ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karcie Nauczyciela (Dz. U. 2017 poz. 1189)

Zadania w kontekście powinności nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
zawartych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku
w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji, uwagi, wskazówki
1. Poznanie procedury awansu zawodowego
• Analiza przepisów prawa oświatowego: Rozporządzenie MEN w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, Karta Nauczyciela, Ustawa o systemie oświaty
• Szkolenie dotyczące awansu zawodowego nauczycieli
wrzesień 2017r.

okres stażu
• Gromadzenie dokumentów i aktów prawnych
• Zaświadczenie
2. Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu wraz z dołączonym projektem planu rozwoju zawodowego
• Napisanie wniosku o rozpoczęcie stażu
•Napisanie planu rozwoju zawodowego
• Określenie specyficznych zamierzeń i działań
do 14 września 2017r.
• Plan rozwoju zawodowego
• Wniosek o wszczęcie procedury awansu
3. Nawiązanie współpracy z opiekunem
• Zawarcie kontraktu
• Ustalenie zasad współpracy z opiekunem stażu
• Ustalenie harmonogramu hospitacji
• Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu
• Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu
wrzesień - październik 2017r.

według harmonogramu hospitacji
• Kontrakt
• Harmonogram współpracy
• Scenariusze zajęć, arkusze obserwacji, notatki, wnioski
4. Doskonalenie własnego warsztatu pracy
• Gromadzenie i stała aktualizacja materiałów, tekstów, ankiet, pomocy dydaktycznych, nagrań muzycznych oraz dekoracji sali
• Tworzenie kącików tematycznych w sali
• Poszukiwanie i gromadzenie czasopism zawierających propozycje ciekawych zajęć
okres stażu
• Materiały, teksty, pomoce, wykaz i nagrania opracowań muzycznych, czasopisma
5. Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrz i zewnątrz szkolnym doskonaleniu

• Udział w Radach Pedagogicznych Szkoleniowych, warsztatach metodycznych, kursach, szkoleniach, spotkaniach, konferencjach
• Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych
• Studiowanie czasopism i literatury psychologiczno – pedagogicznej
• Stosowanie aktywnych metod pracy
• Tworzenie własnego zaplecza biblioteczno-metodycznego
• Śledzenie stron internetowych pod kątem wyszukiwania ciekawych sposobów prowadzenia zajęć z dziećmi okres stażu
• Notatki, sprawozdania ze spotkań, szkoleń
• Zaświadczenia o ukończeniu warsztatów, kursów, itp.
• Spis literatury
6. Dokumentowanie przebiegu realizacji planu zawodowego
• Gromadzenie dokumentów, zaświadczeń, świadectw, podziękowań, programów, scenariuszy zajęć, zdjęć
• Napisanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
• Złożenie wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego
okres stażu

czerwiec 2020
• Świadectwa, zaświadczenia, programy, scenariusze, zdjęcia itp.
• Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
• Wniosek wraz z dokumentacją formalną

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji, uwagi, wskazówki
1. Obserwacja i analiza możliwości ucznia
• Okresowe diagnozowanie umiejętności dzieci.
Zbieranie informacji według przygotowanych narzędzi - arkuszy obserwacji
• Zapoznanie się z potrzebami, zainteresowaniami, problemami przedszkolaków, poprzez obserwacje własne, rozmowy okres stażu
• Arkusze obserwacji
• Wytwory dzieci
• Zapisy w dzienniku zajęć
2. Współpraca z rodzicami
• Prowadzenie zebrań z rodzicami, pedagogizacja rodziców
• Konsultacje indywidualne z rodzicami
• Organizowanie zajęć otwartych
• Włączenie rodziców w organizację uroczystości, wycieczek
• Tworzenie gazetki dla rodziców
• Zachęcanie rodziców do aktywnego uczestnictwa w życiu przedszkola poprzez udział w spotkaniach rodzinnych, konkursach przedszkolnych i innych formach działalności przedszkola okres stażu
• Kserokopie potwierdzeń spotkań z rodzicami, notatki, referaty, zeszyt konsultacji, zapisy w dzienniku zajęć, scenariusze uroczystości, zdjęcia
3. Współpraca z środowiskiem lokalnym
• Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Kultury, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w celu diagnozy dzieci, prelekcji dla rodziców, Biblioteką Miejską w celu zachęcania dzieci do czytelnictwa
• Nawiązanie współpracy z: Pocztą, Strażą Pożarną, Służbą Zdrowia, Policją itp
okres stażu
• Dokumentacja będąca potwierdzeniem współpracy
4. Organizacja imprez grupowych i przedszkolnych
• Organizowanie m.in. Pasowania Przedszkolaków, Andrzejek, Wigilii, Dnia Babci i Dziadka, Dnia Rodziny itp.
• Opracowywanie scenariuszy, materiałów i dekoracji do imprez
okres stażu
• Scenariusze zajęć, dekoracje, zdjęcia, adnotacje w dzienniku zajęć
5. Udział w różnych formach kultury i imprezach środowiskowych
• Uczestnictwo w imprezach kulturalnych np. teatrzyki, koncerty
• Udział w konkursach organizowanych przez lokalne instytucje kulturalne i oświatowe
okres stażu
• Prowadzenie rejestru, zdjęcia, dyplomy, podziękowania, regulaminy konkursów
6. Spotkania z ciekawymi ludźmi, organizowanie wycieczek
• Spotkania z osobami wykonującymi różne zawody
• Organizowanie wycieczek autokarowych oraz po najbliższej okolicy: wyjścia do lasu, na łąkę, na pocztę, do apteki, do Ośrodka Zdrowia, itp.
okres stażu
• Zaświadczenia o odbytych spotkaniach
• Zdjęcia
• Karty wycieczek, listy uczestników wycieczek

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji, uwagi, wskazówki
1.
Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu Internetu i komputera
• Korzystanie z poczty elektronicznej, rozmowy na forach dyskusyjnych
z innymi nauczycielami w celu wymiany doświadczeń
• Wykorzystanie Internetu, jako źródła wiedzy w poznaniu i gromadzeniu przepisów prawa oświatowego
• Przygotowywanie pomocy: materiałów dydaktycznych, scenariuszy zajęć, dyplomów, zaproszeń, podziękowań, ogłoszeń, planów pracy
okres stażu
• Karty obserwacji, scenariusze
• Materiały dydaktyczne, podziękowania, zaproszenia, plany pracy
• Wykaz stron internetowych
2. Publikacje w Internecie
• Opublikowanie planu rozwoju zawodowego
• Zamieszczanie informacji o grupie na stronie internetowej przedszkola
okres stażu
• Plan rozwoju zawodowego
• Zdjęcia

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji, uwagi, wskazówki
1. Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych
• Udział w kursach i warsztatach służących poszerzeniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, logopedii
• Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej i metodycznej
• Korzystanie ze zbiorów biblioteki (nowości książkowe, czasopisma)
• Korzystanie z publikacji i portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieli
okres stażu

• Zaświadczenia
• Wykaz książek i czasopism
• Spis stron internetowych
2. Aktywne realizowanie zadań wychowawczych i opiekuńczych
• Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków, rozmowy wychowawcze, obserwacja dzieci, ścisła współpraca z rodzicami, logopedą, psychologiem, pedagogizacja rodziców
• Bieżące rozwiązywanie problemów wychowawczych lub dydaktycznych okres stażu
(wg potrzeb)
• Wpisy w teczce wychowawcy
3. Praca z dziećmi z trudnościami i z dziećmi zdolnymi
• Diagnoza zdolności i trudności rozwojowych dziecka
• Ewaluowanie rozwoju umiejętności dziecka
• Współpraca z rodzicami w zakresie wspierania rozwoju dziecka
• Współpraca z logopedą i psychologiem przedszkolnym.
• Organizowanie występów dzieci i przedstawień na terenie przedszkola w celu rozwijanie zdolności dzieci
• Przygotowanie dzieci do udziału w konkursach
okres stażu
(wg potrzeb)
• Wpisy do dziennika
• Wpisy w teczce wychowawcy
• Zaświadczenia o konkursach

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji, uwagi, wskazówki
1. Poszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego
• Analizowanie dokumentów: Karty Nauczyciela, Ustawy o systemie oświaty, Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, z zakresu BHP, Podstawy Programowej
• Zapoznanie się z obowiązującymi aktami prawnymi oraz śledzenie wszelkich zmian w przepisach prawa oświatowego
okres stażu
• Wykaz aktów prawnych
2. Znajomość zasad funkcjonowania i organizacji przedszkola
• Analiza dokumentacji związanej
z funkcjonowaniem przedszkola, statutu, programów, regulaminów
okres stażu
• Gromadzenie dokumentacji
• Notatki
• Wykaz dokumentów
Plan ma charakter otwarty i w trakcie realizowania może być modyfikowany.

Zatwierdzam do realizacji:

........................................
(podpis i pieczęć dyrektora szkoły)

Głogów, dn. 01.09.2017 r. ........................................
(podpis nauczyciela)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.