X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44391
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NA STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

NAUCZYCIEL: MGR AGNIESZKA KUCHARSKA
NAUCZANY PRZEDMIOT: MATEMATYKA
MIEJSCE ODBYWANIA STAŻU: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. EWARYSTA ESTKOWSKIEGO W MIKSTACIE
DATA ROZPOCZĘCIA STAŻU: 01.09.2017 r.
WYMIAR STAŻU: 2 LATA 9 MIESIĘCY
DATA ZAKOŃCZENIA STAŻU: 31.05.2020 r.

Czynności organizacyjne

1. Poznanie procedury awansu zawodowego.
2. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju.
3. Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju.

§8 ust. 2 pkt 1
Uzyskiwanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

1.Podnoszenie kwalifikacji zawodowych
Udział w dostępnych formach kształcenia i doskonalenia zawodowego

2. Doskonalenie własnego warsztatu pracy
Utworzenie biblioteczki matematycznej.
Pozyskiwanie materiałów dydaktycznych i wychowawczych z wartościowych stron internetowych
Dobór zestawów testów, czasopism metodycznych i literatury fachowej.

3. Praca z uczniem zdolnym i słabym
Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach matematycznych.
Stosowanie metod aktywizujących
Prowadzenie kółka matematycznego dla uczniów zainteresowanych matematyką.
Udział uczniów w konkursach przedmiotowych.
Prowadzenie zajęć wyrównawczych dla uczniów mających problemy w opanowaniu materiału z matematyki.

4. Diagnozowanie osiągnięć uczniów
Udział w ogólnopolskim programie Lepsza szkoła zaproponowanym przez GWO
Przygotowanie narzędzi do diagnozowania osiągnięć edukacyjnych uczniów.
Przeprowadzanie próbnych egzaminów.

5. Praca w zespole matematyczno-przyrodniczym
Wymiana poglądów, spostrzeżeń, dzielenie się doświadczeniem z nauczycielami uczącymi przedmiotów przyrodniczych.
Udział w pracach zespołu matematyczno-przyrodniczego podczas tworzenia planów pracy, konstruowania analiz egzaminów próbnych

6. Praca w komisji egzaminacyjnej
Praca w komisji podczas egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej oraz języka obcego

§8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. Doskonalenie umiejętności posługiwania się komputerem i Internetem w pracy nauczyciela.
Ukończenie szkolenia dotyczącego posługiwania się komputerem i Internetem.

2. Wykorzystywanie komputera w pracy nauczyciela.
Tworzenie sprawdzianów, testów, kartkówek, materiałów dodatkowych, materiałów na konkursy oraz wszelkich dokumentów szkolnych (sprawozdania, podania, wnioski itp.) przy użyciu edytora tekstów
Wykorzystywanie na lekcjach scenariuszy i materiałów do nauki matematyki dostępnych w Internecie (portale edukacyjne)
Udział w programie Gimplus - możliwość zadawania prac domowych przez internet
Gromadzenie materiałów multimedialnych przydatnych na lekcjach.
Zapoznanie się z aktualnościami zamieszczonymi na różnych portalach internetowych.
Wykorzystywanie na lekcji projektora i laptopa.

3. Wykorzystywanie Internetu i komputera do czynności związanych z odbywaniem stażu na nauczyciela dyplomowanego
Uzyskiwanie wiedzy na temat awansu zawodowego poprzez Internet (portale poświęcone awansowi)
Poznawanie przepisów i aktów prawa oświatowego w Internecie.

4. Wykorzystywanie telefonu i Internetu w kontaktach z rodzicami.

5. Dokumentowanie wydarzeń: aparat fotograficzny, kamera, telefon.

§8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1.Prowadzenie zajęć otwartych, lekcji koleżeńskich.

2.Dzielenie się wiedzą z innymi nauczycielami
Wymiana doświadczeń z nauczycielami uczącymi pokrewnych przedmiotów
Opracowanie i udostępnienie materiałów dydaktycznych innym nauczycielom.
Umieszczenie własnych materiałów dydaktycznych na stronie internetowej.
Przeprowadzenie szkolenia nauczycieli podczas rady pedagogicznej

3.Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów
Wspólne opracowanie scenariusza apelu
Współpraca w przygotowaniu do konkursów
Udział w pracach zespołu do spaw ewaluacji
Udział w pracach zespołów do spraw pomocy psychologiczno - pedagogicznej

§8 ust.2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

1. Opracowanie programu dodatkowych zajęć z matematyki.
Opracowanie i wdrożenie programu.
Przeprowadzenie ewaluacji programu
§ 8 ust. 2 pkt 4b
Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw podręczników

1. Praca jako egzaminator OKE
Sprawdzanie egzaminów uczniów
Wykorzystanie zdobytej wiedzy na szkoleniu w praktyce poprzez przygotowanie młodzieży do zewnętrznych egzaminów.

§ 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1. Zdobycie dodatkowych kwalifikacji
Ukończenie studiów podyplomowych

2. Organizowanie wycieczek
Organizowanie wycieczek szkolnych i klasowych

3. Organizowanie imprez klasowych i szkolnych
Organizowanie uroczystości klasowych
Przygotowanie uroczystości i akademii szkolnych

4. Współpraca z rodzicami.
Pedagogizacja rodziców podczas zebrań.
Analiza problemów uczniów poprzez poznawanie sytuacji rodzinnej uczniów.

§ 8 ust.2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

1.Rozpoznanie i próba rozwiązania problemu
Analiza dwóch przypadków uczniów z problemami edukacyjnymi lub wychowawczymi

Powyższy plan rozwoju zawodowego może ulec modyfikacji.
Agnieszka Kucharska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.