X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44362
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień awansu nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO,
UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2017r.
Przewidywana data zakończenia stażu: 31.05.2020r.

CEL PODSTAWOWY:
• uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego
PODSTAWA PRAWNA:
• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 ze zm.)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 393)
GŁÓWNE CELE AWANSU:
1) podejmować działania mające na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy,
w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
2) realizować zadania służące podniesieniu jakości pracy szkoły,
3) pogłębiać wiedzę i umiejętności służące własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego
– z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.

CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE

Lp. Zadanie Formy realizacji Termin
1.
Poznanie procedury awansu zawodowego
i przygotowanie planu rozwoju zawodowego
Analiza aktualnych przepisów
prawa oświatowego dotyczących
awansu zawodowego. VIII / IX.2017r.
Przygotowanie i złożenie wniosku
do Dyrekcji szkoły o rozpoczęcie stażu. VIII / IX. 2017r.
Opracowanie planu rozwoju
zawodowego. VIII. 2017r.
2.
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
Realizacja wymagań niezbędnych
do uzyskania awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego, systematyczne gromadzenie odpowiedniej dokumentacji. okres stażu
3. Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju Przygotowanie sprawozdania
z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju.
VI.2020r.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA
AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
Lp. Zadania / Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego Formy realizacji Termin
1.
„uzyskanie pozytywnych efektów
w pracy dydaktycznej, wychowawczej
lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej
i podniesienie jakości pracy szkoły,
a w przypadku nauczycieli,
o których mowa w art. 9e ust. 1–3 Karty Nauczyciela – uzyskanie pozytywnych efektów
w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej
lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku
z zajmowanym stanowiskiem
lub pełnioną funkcją”
(§8 ust. 2, pkt. 1)

• Poszerzanie wiedzy i umiejętności
w zakresie podejmowania działań
na rzecz podwyższenia jakości pracy szkoły poprzez np. :
 Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego, zgodnie
z potrzebami szkoły i nauczyciela,
oraz wykorzystanie nabytej wiedzy
i umiejętności w praktyce.
 Samodoskonalenie poprzez aktualizowanie wiedzy odnośnie prawa oświatowego oraz studiowanie literatury z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki i metodyki nauczania języka angielskiego.
• Opracowywanie i wdrażanie przedsięwzięć na rzecz doskonalenia swojej pracy
i podwyższania jakości pracy szkoły
oraz przeprowadzenie analizy własnej pracy w celu oceny skuteczności podejmowanych działań dydaktycznych
i wychowawczych poprzez np. :
 Przygotowanie, opracowanie
i analizę egzaminów próbnych, testów diagnostycznych, sprawdzianów itp.
 Sprawdzanie i ocenianie wiadomości, umiejętności i aktywności uczniów
oraz badanie/diagnozowanie zainteresowań/potrzeb uczniów.
 Wprowadzanie modyfikacji
do pracy dydaktycznej
i wychowawczej w oparciu
o obserwacje i wnioski z ewaluacji
i diagnozy.
 Klasyfikacje i ocenianie śródroczne
i roczne zgodnie z przyjętym regulaminem.
 Analizę efektów pracy z uczniami posiadającymi Opinię z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
• Uczestnictwo w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji
i wynikających z nich zadań poprzez np..:
 Uczestnictwo w indywidualnych konsultacjach z Dyrekcją Szkoły.
 Udział w pracach Rady Pedagogicznej.
 Uczestnictwo w pracach komisji
i zespołów powoływanych przez Dyrekcję Szkoły (np. komisji konkursowych, zespołów nadzorujących przebieg egzaminu, zespołów do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zespołu wychowawców klas).
 Aktywny udział w pracach zespołu nauczycieli języka angielskiego.
 Współpracę z Samorządem Uczniowskim (np. współorganizacja uroczystości i imprez klasowych
i szkolnych).
 Współpracę z Radą Rodziców (m.in. stałe kontakty z rodzicami uczniów).
 Uczestnictwo w procesie modyfikacji
i tworzenia wewnętrznych dokumentów szkolnych.

okres stażu

okres stażu

okres stażu
2.

„wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej
i komunikacyjnej”
(§8 ust. 2, pkt. 2)

• Wykorzystanie technologii komputerowej
i informacyjnej w pracy z uczniami
(stosowanie np. tablicy interaktywnej, filmów, muzyki, programów multimedialnych).
• Organizacja warsztatu pracy
przy użyciu technik komputerowych (wykonywanie i opracowywanie środków dydaktycznych - scenariuszy lekcji, testów, prezentacji multimedialnych itp.).
• Opracowywanie dokumentacji szkolnej.
• Opracowywanie narzędzi do badania efektywności pracy dydaktycznej
i wychowawczej (arkusze programu Excel, analizy testów diagnostycznych itp.).
• Przygotowanie dokumentacji
do awansu zawodowego.
• Korzystanie z wiedzy i doświadczenia innych nauczycieli, wymiana informacji
z nauczycielami oraz wydawnictwami oświatowymi za pomocą poczty elektronicznej, stron internetowych.
• Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego.
• Umieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły.
• Korzystanie z publikacji i portali internetowych przeznaczonych
dla nauczycieli.
• Korzystanie z dziennika elektronicznego.
• Uczestnictwo w szkoleniach online, organizowanych przez wydawnictwa oświatowe.

okres stażu

okres stażu
3. „umiejętność dzielenia się wiedzą
i doświadczeniem z innymi nauczycielami,
w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności
dla nauczycieli stażystów
i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli
w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego
lub innych zajęć”
(§ 8 ust. 2 pkt. 3)
• Dzielenie się swoimi spostrzeżeniami
i doświadczeniami z innymi nauczycielami.
• Prowadzenie lekcji otwartych
dla nauczycieli.
• Obserwacja lekcji prowadzonych
przez innych nauczycieli.
• Wymiana doświadczeń i dzielenie się wiedzą w ramach zespołu nauczycieli języka angielskiego/ zespołu wychowawców klas.
• Współpraca z nauczycielami
ze szkoły macierzystej i innych szkół.
• Udostępnianie własnych materiałów dydaktycznych innym nauczycielom.
• Uczestniczenie w szkoleniowych Radach Pedagogicznych.
okres stażu
4.
Realizacja co najmniej trzech
z zadań wymienionych
w § 8 ust. 2 pkt 4 a-f:

„opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych
lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną
lub postępowaniem
w sprawach nieletnich”
(§ 8 ust. 2 pkt 4a) • Organizacja zajęć pozalekcyjnych.

okres stażu

„poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych
lub opiekuńczych”
(§ 8 ust. 2 pkt 4c)
• Prowadzenie zajęć dodatkowych, dostosowanych do zainteresowań
i potrzeb uczniów.
• Współorganizowanie wyjść
i wycieczek dydaktyczno-wychowawczych.
• Współorganizowanie konkursów
z języka angielskiego.

• Współpraca z nauczycielami
w trakcie przygotowań różnych uroczystości i imprez klasowych
i szkolnych.

okres stażu

według kalendarza imprez szkolnych
„wykonywanie zadań
na rzecz oświaty, pomocy społecznej
lub postępowania
w sprawach nieletnich
we współpracy
z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami”
(§ 8 ust. 2 pkt 4e) • Współpraca z różnymi osobami, instytucjami i podmiotami,
działającymi na rzecz oświaty
i pomocy społecznej (np. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Straż Miejska, Policja, pielęgniarka szkolna, pedagog szkolny).
• Współpraca z rodzicami uczniów. okres stażu
5. „umiejętność rozpoznawania
i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych
lub innych,
z uwzględnieniem specyfiki typu
i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony”
(§ 8 ust. 5)
• Poszerzenie wiedzy w zakresie umiejętności diagnozowania
i rozwiązywania problemów dzieci i młodzieży.
• Rozpoznanie i rozwiązanie pojawiających się w szkole problemów edukacyjnych wychowawczych lub innych - opis
i analiza dwóch przypadków.

okres stażu

zgodnie
z rzeczywistą sytuacją
i
potrzebami

Niniejszy plan rozwoju zawodowego ma charakter otwarty i możliwe są jego modyfikacje, zgodnie z potrzebami szkoły i własnymi.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.