X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44334
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

Imię i nazwisko: Justyna Witek

Nazwa szkoły: Zespół Szkół im. bł. ks. Piotra Dańkowskiego w Jordanowie

Stanowisko: Nauczyciel chemii

Kwalifikacje: Studia 5-letnie magisterskie na Wydziale Chemii i Ochrony Środowiska, Kierunek Chemia ( z przygotowaniem pedagogicznym) na Uniwersytecie Gdańskim w Gdańsku

Dyrektor szkoły: mgr Zbigniew Kołat

Opiekun stażu: mgr Agnieszka Mrózek

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2019 r.

Data zakończenia stażu: 31.05.2020 r.

Cel główny: Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie przygotowań do awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego. Stanowi podsumowanie realizacji założonych w planie rozwoju celów i zadań.
Z dniem 1 września 2019 roku rozpoczęłam staż w wymiarze 9 miesięcy na nauczyciela kontraktowego. Zgodnie z procedurą awansu przy pomocy opiekuna stażu napisałam plan rozwoju zawodowego, który został pozytywnie zaopiniowany przez Pana Dyrektora. Plan rozwoju zawodowego opracowałam w oparciu o rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczyciela z późniejszymi zmianami, Ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. Kartą Nauczyciela z późniejszymi zmianami oraz zgodnie z koncepcją pracy wychowawczo - dydaktyczno - opiekuńczej szkoły.

§6 ust. 2 pkt. 1 Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły:
Pierwszym krokiem podjętym w celu lepszego zorganizowania pracy w okresie odbywania stażu było określenie jasnych i czytelnych zasad współpracy z opiekunem stażu,
panią magister Agnieszką Mrózek, a następnie opracowanie planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty, który został przedłożony do zatwierdzenia dyrektorowi szkoły. Wspólnie uzgodniłyśmy harmonogram spotkań, który miał doprowadzić do realizacji postawionych zadań. Przystępując do realizacji zamierzeń uznałam, iż istotne jest przygotowanie merytoryczne dotyczące awansu zawodowego. W związku z tym zapoznałam się z procedurami awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego, w szczególności z treściami niżej wymienionych dokumentów:
Ustawa z dn. 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela z późniejszymi zmianami,
Rozporządzenie MEN z 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli,
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14.11.2007r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

W celu dostosowania swoich działań do potrzeb placówki, zapoznałam się z dokumentami regulującymi organizację, zadania oraz zasady funkcjonowania szkoły, w tym z treścią takich dokumentów jak:
statut szkoły
plan organizacji szkoły
wewnątrzszkolne i przedmiotowe zasady oceniania
prawa i obowiązki ucznia
plan profilaktyczn0 – wychowawczy
przepisy BHP
regulamin obowiązujący na terenie szkolnego internatu

Dzięki tej lekturze zrozumiałam, jak działa szkoła i jakie mechanizmy regulują jej funkcjonowanie. Dowiedziałam się również, jakie są kompetencje poszczególnych organów regulujących życie szkoły.

Zapoznałam się z tygodniowym planem zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych w szkole, planem dyżurów zajęć dydaktyczno – wychowawczych, jak również opieki nad wychowankami internatu szkoły.
Zapoznałam się z rodzajem oraz zasadami prowadzenia dokumentacji szkolnej, takiej jak:
zapisy prowadzone na e-dzienniku
księga ewidencji wychowanków internatu ( dokumentacja meldunkowa)
księga protokołów Rady Nauczycieli

Pani Agnieszka Mrózek zapoznała mnie również z pracownią chemiczną, nad którą trzymałyśmy pieczę w ciągu roku szkolnego.

§6 ust. 2 pkt. 2 Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły:

W trakcie odbywania stażu gromadziłam dokumentację dotyczącą awansu zawodowego, zapisywałam własne uwagi i spostrzeżenia.

W ramach obserwacji zajęć, prowadziłam hospitację lekcji prowadzonych przez mojego opiekuna stażu, panią Agnieszkę Mrózek.

Raz w miesiącu prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu. Każde prowadzone przeze mnie zajęcia poprzedzałam przygotowaniem scenariusza zajęć, z dokładnym określeniem celów ogólnych i szczegółowych oraz przebiegiem zajęć. Obserwacja i analiza zajęć prowadzonych przeze mnie w obecności opiekuna stażu wpłynęła na wyraźną poprawę jakości prowadzonych przeze mnie zajęć.
Ponadto na jednej z moich lekcji, dnia 05.12.2020, w klasie 1 TB, miałam przyjemność gościć panią wce-dyrektor, mgr Iwonę Turchan, w ramach planowanych hospitacji w bieżącym roku szkolnym.

Zapoznałam się z obowiązującą podstawą programową z chemii, dla klas pierwszych po szkole podstawowej i klas po gimnazjum. Na tej podstawie dokonałam wyboru podręczników dla uczniów na bieżący rok szkolny, opracowałam rozkład materiału oraz wymagania edukacyjne, które następnie zostały przedstawione uczniom, jak i ich rodzicom/opiekunom prawnym.

Jako członek Rady Pedagogicznej brałam udział w posiedzeniach Rady Nauczycieli.
We wrześniu 2019, wraz z panią Agnieszką Mrózek, Justyną Sarną, Dorotą Tobiasz, opracowałam roczny plan pracy szkoły, na rok szkolny 2019/2020.

Jako przedstawiciel Rady Pedagogicznej, wraz z panią Joanną Grzelą, miałam możliwość promowania naszej szkoły i jej kierunków na rok szkolny 2020/2021, podczas spotkania dyrektora z rodzicami klas ósmych w Szkole Podstawowej w Osielcu. Przedstawiłyśmy krótką pogadankę na temat szkoły w Jordanowie, odpowiedziałyśmy na pytania rodziców a następnie rozdałyśmy ulotki reklamujące naszą placówkę.

W styczniu 2020 zostałam powołana na funkcję Członka Zespołu Egzaminacyjnego i wraz z innymi nauczycielami przeprowadziliśmy egzamin zawodowy klas czwartych na terenie naszej szkoły. Dzięki temu doświadczeniu poznałam zasady i procedury prawidłowego przeprowadzania egzaminu teoretycznego z przedmiotu takiego jak organizacja turystyczna.

W listopadzie 2019 r., wraz z panią Agnieszką Mrózek, przeprowadziłyśmy przedświąteczną zbiórkę artykułów żywnościowych, w ramach akcji „ Dla Pani Ani”.

Swoje kwalifikacje zawodowe poszerzałam biorąc udział w następujących szkoleniach organizowanych przez szkołę, jak również organizowanych we własnym zakresie:
24.10.2019 r. - „ Nowe media, a cyberchoroby. Profilaktyka uzależnień behawioralnych” EDUKATOR
29.10.2019 r. - „ Jak pomóc uczniom zrozumieć zasady pisania i uzupełniania równań reakcji chemicznych?” NOWA ERA
03.12.2019 r. - „ Obowiązkowe doświadczenia na lekcji chemii organicznej w szkole podstawowej” NOWA ERA
14.05.2020 r. - „ Chemia w szkole podstawowej – co pomaga w sprawnej realizacji wymagań podstawy programowej?” NOWA ERA

Zarówno wewnątrzszkolne, jak i pozaszkolne formy doskonalenia uważam za bardzo cenne pod względem treści merytorycznych oraz wymiany opinii z innymi nauczycielami.

Komputer jest stałym narzędziem mojej pracy. Wykorzystywanie technologii komputerowej i informacyjnej jest kluczowym czynnikiem wspierającym procesy edukacyjno – wychowawcze. Podczas stażu, korzystając z komputera, tworzyłam różnorodne dokumenty szkolne, m.in.:
plan rozwoju zawodowego
sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
roczny plan pracy szkoły
przedmiotowe zasady oceniania
rozkład materiału z chemii
scenariusze zajęć
pomoce dydaktyczne
sprawdziany, testy, kartkówki, zadania powtórzeniowe i przygotowujące do sprawdzianów, karty pracy

Wykonując te zadania korzystałam z edytora tekstu OpenOffice Writer oraz Microsoft Office Word, programu do tworzenia prezentacji OpenOffice Impress, programu graficznego Paint.

Z powodu ogłoszenia pandemii COVID – 19 w marcu 2020 placówki szkolne zostały zobowiązane do wprowadzenia nauczania zdalnego. Początkowo korzystałam z komunikacji poprzez szkolny e-dziennik VULCAN, a następnie prowadziłam zdalne lekcje online na platformie Microsoft Teams. Platforma ta daje szerokie możliwości korzystania z różnych metod i form nauczania , takich jak: rozmowy na żywo z całą klasą oraz czat w czasie rzeczywistym, udostępnianie ekranu z danym materiałem, korzystanie z tablicy interaktywnej, tworzenie zadań, klasówek, testów online, załączanie notatek z lekcji i wiele innych. Korzystając z tej platformy miałam możliwość utrzymywania stałego kontaktu z uczniami i konsultacje na temat bieżącego materiału, wykonywania prac domowych, pisania sprawdzianów itp.

Śledziłam w internecie propozycje zadań, scenariuszy lekcji oraz informacje na temat nauczania, wychowania, a także zmian w oświacie. W swojej pracy korzystałam z następujących stron internetowych:
www.gwo.pl
www.edukacja.edux.pl
www.men.gov.pl
www.dlanauczyciela.pl
www.generator.dlanauczyciela.pl
www.kahoot.com
www.ucze.pl
www.wsip.pl
www.youtube.pl
www.pazdro.com.pl
www.Epodreczniki.pl

Na stronie internetowej www.edukacja.edux.pl opublikowałam plan rozwoju zawodowego oraz sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego. Na szkolnym profilu na Facebooku, przy pomocy pani Agnieszki Mrózek, umieściłam ciekawe zdjęcia i memy chemiczne.

Niestety z powodu pandemii COVID – 19 nie odbyły się Dni Otwarte szkoły, na których miałam prowadzić warsztaty chemiczne.

§6 ust. 2 pkt. 3 Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów:

Na początku roku szkolnego nawiązałam współpracę z wychowawcami i innymi nauczycielami pracującymi w szkole. Konsultowałam się z nimi w sprawie zachowania uczniów oraz postępów w nauce.

Starałam się poznać sytuację ucznia poprzez, np.: rozmowę z samymi uczniami i rodzicami uczniów, udział w zebraniach z rodzicami oraz rozmowy z wychowawcami. Zapoznałam się z opiniami wystawionymi przez poradnie psychologiczno – pedagogiczne wybranych uczniów.

Zawsze uważałam, że my – nauczyciele, jesteśmy nie tylko dydaktykami, ale może i przede wszystkim – pedagogami. Musimy umieć dotrzeć do uczniów, przekazywać im treści nauczania w możliwe ciekawy sposób, ale również przekazywać im wartości moralne, które przeniosą na dorosłe życie. Zawsze zależało mi, aby moje lekcje prowadzone były w miłej i spokojnej atmosferze, gdzie to uczeń jest najważniejszy, ma prawo do wypowiedzi ale to nauczyciel narzuca tempo i dba o porządek lekcji. Chciałam, żeby moi uczniowie czuli się docenieni, zwłaszcza jeśli do pewnych wniosków dochodzili na drodze dedukcji. Zależało mi również, aby uczniowie słabsi mieli równe szanse, przekazując wymagane treści nauczania w możliwie jak najprostszy sposób. Jeśli była taka możliwość, pokazywałam praktyczne zastosowanie różnych wiadomości z chemii czy doświadczeń chemicznych.

Niewątpliwie największe możliwości poznawcze miałam pracując jako wychowawca szkolnego internatu. Na bieżąco reagowałam na sytuacje problemowe zaistniałe wśród wychowanków. Prowadziłam rozmowy indywidualne, pomagałam rozwiązywać ich problemy. Najczęściej były to niepowodzenia miłosne, brak akceptacji ze strony grupy rówieśniczej, problemy rodzinne, problemy z adaptacją w nowej szkole, jak i w internacie. Często samo wysłuchanie wychowanka przynosiło ulgę, a rozmowa pozwalała spojrzeć na swój problem z innej perspektywy. W niektórych przypadkach kontaktowałam się z wychowawcami wychowanków w szkole. Moim obowiązkiem była również opieka nad chorymi uczniami oraz współpraca ze szkolną pielęgniarką. Prowadziłam także konsultacje z chemii, jeśli uczniowie o to prosili.

§6 ust. 2 pkt. 4 Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć:

W czasie odbywania stażu przygotowałam 8 zajęć, na których była obecna moja opiekun stażu, pani mgr Agnieszka Mrózek:
„ Konfiguracja elektronowa atomu” - 19.09.2019 r., klasa 1 TB
„ Powtórzeniowe wiadomości przed sprawdzianem” - 24.10.2019 r., klasa 1 TB
„ Związki pierwiastków z wodorem” - 21.11.2019 r., klasa 1 TB
„ Poznajemy wiadomości o solach” - 12.12.2019 r., klasa 1 TB
„ Powtórzenie wiadomości przed sprawdzianem” - 23.01.2020 r., klasa 1 TB
„ Prawo stałości składu. Wzór empiryczny a rzeczywisty” - 27.02.2020 r., klasa 1 TB
„ Obliczenia stechiometryczne” - 05.03.2020 r., klasa 1 TB
„ Co to jest ogniwo galwaniczne?” - 07.05.2020 r., klasa 1 TJ

Do każdej z przeprowadzonych przeze mnie lekcji przygotowałam konspekt lekcji z dokładnym określeniem celów ogólnych i szczegółowych oraz przebiegiem lekcji. Po każdej takiej lekcji omawiałyśmy jej przebieg, a następnie wyciągałam wnioski dotyczące mojej pracy. Uwagi pani Agnieszki Mrózek były dla mnie zawsze cenną radą i wpływały na poprawę jakości kolejnych zajęć.

Jedna lekcja odbyła się w obecności pani wce-dyrektor, mgr Iwony Turchan:
„ Kwasy – budowa, otrzymywanie i właściwości” - 05.12.2019 r., klasa 1 TB

Kilka razy w roku obserwowałam lekcje prowadzone przez opiekuna stażu:
TU LISTA TEMATÓW, DATA, KLASA OD CIEBIE

Podczas tych zajęć szczególną uwagę zwracałam na rodzaje stosowanych metod podczas pracy z uczniami, rodzaje stosowanych środków dydaktycznych i form pracy z uczniami, sposób prowadzenia zajęć, język i komunikację oraz aktywność uczniów na zajęciach. Każde obserwowane zajęcie omawiałam z opiekunem stażu.

Autorefleksja

Dziewięciomiesięczny staż i związane z nim doświadczenie zawodowe pozwoliło mi na dokonanie analizy i określenie mocnych i słabych stron własnej działalności zawodowej.
W szkole poszerzyłam swoje umiejętności i wiedzę w zakresie metodyki i dydaktyki zajęć. Swój warsztat pracy wzbogaciłam o nowe doświadczenia. Bieżący rok był dla mnie sprawdzianem mojej wiedzy i umiejętności, wielkim wyzwaniem o okresem wytężonej pracy. Myślę, że podejmowane działania umożliwiły mi zdobycie zaufania moich wychowanków, co pozwoliło mi wierzyć, że moja praca jest akceptowana, potrzebna i przynosi efekty.
Uważam, że mocną stroną mojej działalności jest łatwość nawiązywania kontaktu z uczniami, wzbudzanie ich zaufania, umiejętność rozbudzenia ciekawości w uczniu podczas przedstawianych treści nauczania oraz zachęcanie do otwartej dyskusji i zadawania pytań.
Zdaję sobie sprawę, że nauczyciel musi ciągle pracować nad sobą, udoskonalając swój warsztat pracy i podnosząc swoje kwalifikacje. Praca z uczniami to duże wyzwanie, nie tylko pod względem dydaktycznym, ale również wychowawczym. Chciałabym, aby moje zajęcia i wszelkie działania stawały się z roku na rok coraz lepsze.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.