X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44317
Przesłano:

Sprawozdanie ze stażu na nauczyciela mianowanego

Warszawa, 1 czerwca 2012

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU
ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

mgr Magdalena Kiliś

Nauczyciel kontraktowy
Zespół Szkół Sportowych nr 50
im. Janusza Kusocińskiego
w Warszawie

wykształcenie: wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym
obszar nauczania: język angielski
czas trwania stażu: 1.09. 2009 – 31. 05. 2012
Dyrektor Szkoły: mgr Jolanta Zielińska
Opiekun stażu: mgr Krystyna Knapp

1 września 2009 r. rozpoczęłam staż na stopień nauczyciela mianowanego. Trwał on 2 lata i 9 miesięcy i w całości został zrealizowany w moim obecnym miejscu pracy, czyli Zespole Szkół Sportowych nr 50 w Warszawie. Funkcję mojego opiekuna Pani Dyrektor Jolanta Zielińska powierzyła doświadczonej polonistce, od lat związanej z naszą placówką, Pani Krystynie Knapp.
Współpraca moja z Panią Knapp od samego początku układała się pomyślnie. Pierwszym jej etapem było podpisanie kontraktu, który dokładnie określał prawa i obowiązki każdej ze stron. Następnym krokiem była wspólna praca nad pisaniem mojego planu rozwoju zawodowego. Należało dokładnie usystematyzować wszystkie zaplanowane w ramach stażu cele oraz obmyślić sposoby ich realizacji. Stworzony przeze mnie plan rozwoju zawodowego, został udoskonalony dzięki uwagom Pani Knapp i zaakceptowany przez Panią Dyrektor Jolantę Zielińską. Zakładał on następujące działania:

1. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych, wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.

2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.

3. Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.

4. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

5. Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

6. Umiejętność uwzględniania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

7. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki
oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty realizowanych przez nauczyciela.

8. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

Na kolejnych stronach przedstawię szczegółowe sprawozdanie z realizacji mojego planu rozwoju zawodowego.
Sprawozdanie przez mnie przygotowane ma formę tabeli uwzględniającej konkretne zadania oraz sposoby i terminy ich realizacji.

Zadania
według planu rozwoju zawodowego

Formy i sposoby realizacji
Terminy
i dokumentacja

§ 7 ust.1 pkt.1 uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych,opiekuńczych
lub innych wynikających
ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły
i środowiska lokalnego.

W trakcie trwania stażu współpracowałam ze wszystkimi organami szkoły, tj. Dyrektorem, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.

1. Współpraca z Dyrektorem szkoły.

Przez cały okres stażu współpracowałam z Dyrektorem szkoły. W większości przypadków współpraca ta związana była z :
• pełnioną przeze mnie funkcją wychowawcy klasy gimnazjalnej
• powierzoną mi rolą koordynatora ds. współpracy z Mediateką
• działaniami podejmowanymi przeze mnie w ramach aktualizowania strony internetowej
i kontaktów z prasą lokalną

2. Współpraca z Rada Pedagogiczną

Jako nauczyciel ZSS nr 50 zobligowana byłam do uczestniczenia we wszystkich zaplanowanych przez Dyrektora szkoły posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
Większość spotkań związana była z pracą naszej placówki i obejmowała przedstawianie, omawianie oraz rozwiązywanie problemów wychowawczych i edukacyjnych naszych uczniów. Wspólnie z pozostałymi nauczycielami i Dyrekcją szkoły planowaliśmy działania naprawcze, które w późniejszym terminie wdrażaliśmy w życie. Zastanawialiśmy się jak pomóc konkretnym uczniom rozwiązywać ich problemy, które wpływały często negatywnie na ich postępy w nauce i frekwencję.
Poza sprawami dotyczącymi bezpośrednio uczniów w czasie obrad Rady Pedagogicznej poruszane były także kwestie związane z prowadzeniem dokumentacji szkolnej, pełnieniem dyżurów przez nauczycieli i poprawianiem frekwencji uczniów.
Część Rad Pedagogicznych miała także charakter szkoleniowy.

3. Współpraca z gronem pedagogicznym

W czasie trwania stażu współpracowałam aktywnie z innymi nauczycielami. W większości przypadków współpraca ta związana była z pełnioną przeze mnie funkcją wychowawcy klasy gimnazjalnej, ale nie tylko. Oprócz rozmów i wspólnych działań dotyczących moich wychowanków z innymi nauczycielami szukałam także rozwiązań problemów pojawiających się w klasach, w których uczę języka angielskiego. Za każdym razem, kiedy wymagała tego sytuacja, brałam udział w spotkaniach nauczycieli uczących w konkretnych klasach, w czasie których wymieniałam się z nimi swoimi spostrzeżeniami i uwagami na temat naszych podopiecznych.
W trakcie stażu uczestniczyłam także w pracach zespołu języków obcych. Prace te w głównej mierze dotyczyły:
• doskonalenia i ujednolicenia PSO
• przygotowania próbnych egzaminów gimnazjalnych i maturalnych
• opracowywania wyników egzaminów
• konkursów przedmiotowych

4. Współpraca z Radą Rodziców

Współpraca moja z Radą Rodziców była związana głównie z pełnioną przeze mnie funkcją wychowawcy klasy gimnazjalnej. W czasie pierwszego zebrania z rodzicami w każdym nowym roku szkolnym byli wyłaniani przedstawiciele rady klasowej rodziców, którzy automatycznie zostawali także członkami Rady Rodziców. To właśnie za ich pośrednictwem kontaktowałam się z całą Radą Rodziców.

5. Współpraca z Samorządem Szkolnym

W czasie trwania stażu wielokrotnie pracowałam z Samorządem Szkolnym. Jego członkowie chętnie współpracowali ze mną w czasie organizowania imprez szkolnych o charakterze rozrywkowym i apeli.
Cały okres stażu

§ 7 ust.1 pkt.2 pogłębianie wiedzy
i umiejętności zawodowych samodzielnie
lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.
W trakcie odbywania stażu starałam się nieustannie pogłębiać swoją wiedzę z zakresu dydaktyki, metodyki oraz języka angielskiego. Poniżej przedstawię podejmowane przeze mnie działania w ramach samodoskonalenia.

1. Udział w radach szkoleniowych, warsztatach metodycznych i konferencjach.

W czasie trwania całego stażu brałam udział w radach szkoleniowych oraz warsztatach metodycznych. Rady szkoleniowe organizowane były z inicjatywy Dyrektora szkoły, na warsztaty metodyczne zaś i konferencje byłam zapraszana przez instytucje dokształcania nauczycieli. Posiadam zaświadczenia dotyczące ukończenia następujących kursów:

• Ochrona danych osobowych - szkolenie organizowane przez OMNI MODO

• Prawa nauczyciela wobec agresywnych zachowań w szkole - szkolenie organizowane przez Poradnię „Edukacja”

• Przyjazny i efektywny nauczyciel – szkolenie organizowane przez wydawnictwo Pearson Longman

• Motywowanie ucznia do nauki - szkolenie organizowane przez Poradnię „Edukacja”

• Effective work in multilevel groups - szkolenie organizowane przez wydawnictwo Cambridge

• Trening egzaminacyjny a motywacja gimnazjalistów - szkolenie organizowane przez wydawnictwo Oxford

• Czynniki motywujące w przygotowaniach do matury na poziome podstawowym - szkolenie organizowane przez wydawnictwo Oxford

• Praca metodą projektu w gimnazjum jako zalecany sposób realizacji podstawy programowej - szkolenie organizowane przez Instytut Kształcenia EKO Tur

• Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

• Jak być skutecznym w utrzymywaniu dyscypliny w klasie? - szkolenie organizowane przez Niepubliczny Ośrodek Szkoleniowy Wydawnictwa Fraszka Edukacyjna

• Etyka zawodu nauczyciela - szkolenie organizowane przez Instytut Kształcenia EKO Tur

• Ewaluacja wewnętrzna w szkole - szkolenie organizowane przez Instytut Kształcenia EKO Tur

• Ocenianie, które motywuje - szkolenie organizowane przez Instytut Kształcenia EKO Tur

• Wypalenie zawodowe – szkolenie organizowane przez Instytut Kształcenia EKO Tur

• Kultura krajów anglojęzycznych z perspektywy egzaminu maturalnego - szkolenie organizowane przez wydawnictwo Oxford

• Techniki ułatwiające zapamiętywanie słownictwa –
szkolenie organizowane przez wydawnictwo Oxford

Oprócz szkoleń w celu poszerzenia swoich kwalifikacji zawodowych ukończyłam także drugie studia - magisterskie. Były to dwuletnie studia uzupełniające na Wydziale Pedagogiki o kierunku: Edukacja elementarna z nauczaniem języka obcego. Poza dodatkowymi uprawnieniami uzupełniły one także moją wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki i metodyki. Studia ukończyłam 26.06.2011 r. z wynikiem bardzo dobrym.

3.Tworzenie własnego warsztatu pracy.

Przez cały okres stażu gromadziłam różnego rodzaju materiały dydaktyczne, które z pewnością okażą się przydatne w kolejnych latach mojej pracy. Oprócz dużej ilości podręczników i poradników dydaktycznych w mojej szkolnej biblioteczce znalazły się także liczne karty pracy, płyty CD z ćwiczeniami ze słuchu, materiały powtórzeniowe, oraz opracowywane przeze mnie systematycznie po każdym zakończonym rozdziale - testy.

4. Samodzielne studiowanie literatury psychologicznej, pedagogicznej i metodycznej.

W czasie trwania stażu systematycznie poszerzałam swoją wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki i metodyki. Szukając odpowiedzi na nurtujące mnie pytania dotyczące sfery zawodowej przestudiowałam interesujące mnie zagadnienia zawarte w poniższych pracach:

• Brudnik E., Moszyńska A., Owczarska B., Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie, Kielce 2003.
• Dzierzgowska I., Jak uczyć metodami aktywnymi, Warszawa 2005.
• Gasiul H., Teorie emocji i motywacji, Warszawa 2007.
• Harmer J., The practice of English Language Teaching, London 1997.
• Komorowska H., Metodyka nauczania języków obcych, Warszawa 2001.
• Krzyżewska J., Aktywizujące metody i techniki w edukacji wczesnoszkolnej, Suwałki 1998.
• Kubiczek B., Metody aktywizujące. Jak nauczać uczniów uczenia się?, Opole 2007.
• Kupisiewicz M., Kupisiewicz Cz., Słownik pedagogiczny, Warszawa 2009.
• Kupisiewicz Cz., Dydaktyka Ogólna, Warszawa 2000.
• Myers D., Psychologia, Poznań 2003.
• Niebrzydowski L., Wpływ motywacji na uczenie się, Warszawa 1972.
• Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa 1996.
• Okoń W., Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Warszawa 1998.
• Pieter J., Psychologia uczenia się, Warszawa 1961.
• Pilecka W., Rudkowska G., Wrona L., Podstawy psychologii: podręcznik dla studentów kierunków nauczycielskich, Kraków 2004.
5. Hospitacje moich zajęć oraz obserwowanie przeze mnie lekcji innych nauczycieli.

W celu rozwijania swoich umiejętności pracy z młodzieżą, prowadziłam lekcje w obecności opiekuna stażu, dyrekcji oraz innych nauczycieli języków obcych. Dzięki temu nauczyłam się omawiania własnych zajęć oraz wyciągania ważnych wniosków i spostrzeżeń. Popełniane błędy starałam się na bieżąco naprawiać, a pochwalone czynności powielać i dostosowywać także do innych omawianych w czasie lekcji zagadnień.

Cały okres stażu

14.12.2009 r.

21.01.2010 r.

27.02.2010 r.

11.03.2010 r.

Marzec 2010 r.

23.03.2010 r.

27.10.2010 r.

29.11.2010 r.

4.02.2011 r.

2.11.2011 r.

7.02.2011 r.

2.11.2011 r.

7.02.2011 r.

12.01.2012

17.02.2012

17.02.2012

październik 2009- czerwiec 2011.

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

§ 7 ust.1 pkt.3 poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa się staż.

W czasie odbywania stażu zapoznałam się z następującymi ustawami i rozporządzeniami dotyczącymi oświaty:
• Ustawa o systemie oświaty,
• Karta Nauczyciela,
• Rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (ze zmianami z 2007r.),
• Rozporządzenie MEN z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów w szkołach publicznych,
• Rozporządzenie w sprawie podstawy programowej

Przeanalizowałam także ważne dokumenty szkolne:
• Statut Szkoły, w tym Wewnątrzszkolny System Oceniania,
• Regulamin Rady Pedagogicznej,
• Program Wychowawczy szkoły,
• Program Profilaktyki realizowany w ZSS nr 50,
• Plan Nadzoru Pedagogicznego,
• Regulamin Pracy i Regulamin Wynagradzania,
• Regulamin kontroli Zarządczej Dyrektora,
• Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Zapoznałam się także z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (materiały CODN i WCiES, publikacje w prasie oświatowej i Internecie).

Cały okres stażu

§ 7 ust.2 pkt.1
Umiejętność organizacji
i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań,
a także oceniania ich skuteczności
i dokonywania zmian w tych działaniach.

1. Współpraca z opiekunem stażu.

Już w pierwszym miesiącu odbywania stażu nawiązałam współpracę ze swoim opiekunem, Panią Krystyną Knapp. W ramach tej współpracy:
• zawarłyśmy kontrakt regulujący nasze wzajemne prawa i obowiązki
• opracowałyśmy mój plan rozwoju
zawodowego
• ustaliłyśmy terminy spotkań
• ustaliłyśmy terminy hospitacji
• omawiałyśmy spostrzeżenia po hospitacjach
• opracowałyśmy sprawozdanie z realizacji mojego planu rozwoju zawodowego.

2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej

Aby udoskonalić swój warsztat i metody pracy podjęłam następujące działania :
• przeanalizowałam programy nauczania
• napisałam plany wynikowe
• wspólnie z koleżankami z zespołu języków obcych opracowałam przedmiotowy system oceniania dla gimnazjum i liceum
• w oparciu o wybrane wspólnie z innymi językowcami podręczniki opracowałam własny, uwzględniający potrzeby moich uczniów rozkład materiału dla wszystkich nauczanych przeze mnie klas
• na bieżąco obserwując indywidualne potrzeby moich uczniów przygotowywałam karty pracy i testy pozwalające na ćwiczenie i sprawdzanie znajomości wszystkich elementów niezbędnych w nauce języka obcego (ćwiczenia ze słuchu, ćwiczenia gramatyczne, ćwiczenia pisania, ćwiczenia oralne).

• wypełniałam skrupulatnie dokumentację szkolną:

 dziennik swojej klasy wychowawczej w formie papierowej i elektronicznej
 dzienniki zajęć pozalekcyjnych
 arkusze ocen
 świadectwa szkolne

• pisałam także:

 sprawozdania z pracy zespołów, do których zostałam przez Dyrekcję przydzielona
 opinie o uczniach z mojej klasy
Cały okres stażu

§ 7 ust.2 pkt.2 umiejętność uwzględniania
w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego
oraz współczesnych problemów społecznych
i cywilizacyjnych.
Jako nauczyciel języka angielskiego i wychowawca klasy gimnazjalnej zawsze w pracy staram się uwzględniać potrzeby rozwojowe wszystkich swoich uczniów. Nie jest to łatwe, gdyż każde niemal dziecko wymaga innego rodzaju współpracy z nauczycielem, jednakże w wielu przypadkach udaje mi się osiągnąć sukces. Do czynności, które pomagają mi w realizacji wyżej wspomnianego celu należą:

1. Przygotowywanie uroczystości szkolnych.

W trakcie trwania stażu wystąpiłam na apelu szkolnym i przygotowywałam swoją klasę wychowawczą do występów na szkolnej uroczystości.

• osobisty udział w uroczystości szkolnej

Pierwszym i jak na razie jedynym moim występem na szkolnej uroczystości był udział w apelu zorganizowanym z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Program artystyczny był utrzymany w konwencji kabaretowej i opierał się na pomyśle zamiany ról nauczyciel-uczeń. Wytypowani członkowie grona pedagogicznego ucharakteryzowani zostali tak, by przypominać uczniów, młodzież natomiast odgrywała role nauczycieli. Występ wypadł wspaniale.

• Udział mojej klasy wychowawczej w uroczystości szkolnej

Wraz ze swoją klasą wychowawczą odpowiedzialna byłam za przygotowanie dwóch występów.
Pierwszym był apel z okazji 11 listopada, czyli Święta Odzyskania Przez Polskę Niepodległości. Wybrałam scenariusz, który w sposób przystępny dla uczniów przedstawiał wydarzenia z 1918 roku. Klasa bardzo chętnie zaangażowała się w przedsięwzięcie i z powagą uczestniczyła w próbach. Była to dla nas wszystkich ogromna lekcja patriotyzmu.
Występ wypadł bardzo dobrze i nawet otrzymaliśmy pochwałę od Pani Vice Dyrektor (wpisaną w arkusz hospitacyjny).
Drugim ważnym wydarzeniem w mojej klasie wychowawczej były obchody pierwszego dnia wiosny. W prawdzie to nie my byliśmy za całość imprezy odpowiedzialni, jednakże jedną z zapowiedzianych przez organizatorów apelu atrakcji był występ taneczny przedstawicieli poszczególnych klas gimnazjalnych i licealnych. Mobilizacja mojej klasy w przypadku tej imprezy była dużo słabsza niż w trakcie przygotowań do apelu z okazji Dnia 11 Listopada. Nikt nie chciał tańczyć, a uczniowie zamiast motywować się wzajemnie po kolei rezygnowali z udziału w przedstawieniu. Po długich rozmowach wychowawczych z klasą ostatecznie udało mi się przekonać uczniów do występu. Było warto, bo zajęli wysokie drugie miejsce.

2. Kontakty z rodzicami uczniów (w szczególności tych, których dzieci mają kłopoty z nauką i zachowaniem).

Jako wychowawca klasy zobligowana jestem do stałego kontaktu z rodzicami swoich wychowanków. Zazwyczaj widuję się z nimi podczas comiesięcznych zebrań organizowanych dla rodziców uczniów ZSS nr 50. Nie oznacza to jednak, iż kontaktuję się z rodzicami tylko podczas tzw. dni otwartych i zebrań. O postępach w nauce i frekwencji młodzieży na zajęciach często informuję rodziców podczas rozmów telefonicznych i indywidualnych spotkań. Działam tak, gdyż wiem, że systematyczny monitoring obecności uczniów i rozmowy z rodzicami oraz trenerami to kluczowe elementy w pracy każdego wychowawcy.

3. Udzielanie pomocy uczniom z trudnościami w nauce. Praca z uczniem zdolnym.

W czasie dodatkowych godzin wynikających z Karty Nauczyciela oraz konsultacji spotykam się regularnie z uczniami mającymi trudności w nauce języka angielskiego oraz uczniami szczególnie uzdolnionymi. Na zajęcia dodatkowe uczniowie przychodzą dość chętnie. Część z nich wykorzystuje ten czas aby poprawić oceny ze sprawdzianów i kartkówek, inni chcą poszerzać swoja wiedzę i uczyć się nowych słów oraz struktur gramatycznych.
Praca z młodzieżą w szkole sportowej wymaga dostosowania metod pracy do specyfiki szkoły. Wyjazdy uczniów na zgrupowania, obozy i zawody oraz zajęcia sportowe odbywające się popołudniami i w weekendy powodują, iż czasu na naukę zostaje im znacznie mniej niż ich rówieśnikom w szkołach nieprofilowanych. Mając ten fakt na uwadze prowadziłam dodatkowe zajęcia wyrównawcze. Pracę na lekcji starałam się maksymalnie zintensyfikować, a testy i powtórzenia robiłam częściej i z mniejszej ilości materiału.

4. Kontakty z pedagogiem i psychologiem szkolnym.

Funkcja wychowawcy klasy i nauczyciela języka angielskiego wymaga bliskiej współpracy z pedagogiem i psychologiem szkolnym.
Pani pedagog i Pani psycholog niejednokrotnie pomogły mi w rozwiązywaniu trudnych problemów wychowawczych (np. uczniów będących w skomplikowanej sytuacji rodzinnej lub z trudnościami w adaptacji do nowych warunków). W trakcie naszych spotkań biorąc pod uwagę takie ważne kwestie jak sytuacja rodzinna ucznia, jego predyspozycje, rozwój intelektualny i zaangażowanie wspólnie zastanawiałyśmy się nad najwłaściwszym rozwiązaniem każdego pojawiającego się problemu.

5. Udział w przygotowaniu uczniów do konkursów.

W trakcie odbywania stażu wspólnie z innymi anglistami przeprowadziłam następujące konkursy :
• wiedzy o krajach anglojęzycznych
• na plakat „Rola języka obcego w życiu człowieka”
• Albus organizowany przez Centrum Edukacji Szkolnej
• Mix organizowany przez Centrum Edukacji Szkolnej
• Panda – organizowany przez Ogólnopolskie Konkursy Przedmiotowe Edi

6. Promocja szkoły

W okresie trwania stażu oprócz funkcji wychowawcy i nauczyciela języka angielskiego wraz z germanistką, Martą Rzeczkowską byłam odpowiedzialna także za promocję szkoły. Do naszych obowiązków należało tworzenie ulotek reklamowych, aktualizacja strony internetowej szkoły i pisanie artykułów dotyczących wydarzeń szkolnych do lokalnej prasy. Nawiązałyśmy współpracę z następującymi gazetami:
• „Echo”
• „Gazeta Żoliborza i Bielan”
• „Informator Żoliborza”
• „Nasze Bielany”
• „Żoliborskie Co? Gdzie? Kiedy?”,
na łamach których publikowane są nasze artykuły.

Do tej pory ukazały się następujące artykuły podpisane naszymi nazwiskami:

• „Młodzi olimpijczycy na Bielanach”,
• „Podsumowanie Warszawskiej Olimpiady Młodzieży”,
• „Pierwszy dzień wiosny w Kusocińskim”,
• „Tydzień Lekkiej Atletyki w ZSS nr 50”,
• „Dzień Międzynarodowy w ZSS nr 50”,
• „Wymiana polsko-holenderska Zespołu Szkół Sportowych nr 50”,
• „VI Gala Sportu – 7 grudnia 2011”,
• „Malowanie bombek w ZSS nr 50”,
• „Studniówka maturzystów w ZSS nr 50”,
• „Młodzi sportowcy bawili się na balu!”,
• „Drużynowe Mistrzostwa Kadetów w zapasach w stylu klasycznym”,
• „Dzień Edukacji Narodowej w ZSS nr 50”,
• „Dni otwarte w ZSS nr 50”.

W ramach promocji ZSS nr 50 podczas Targów Edukacyjnych EXPO 2012 i dni otwartych dla kandydatów do naszej szkoły wykonałyśmy zakładki, kalendarze, prospekty, ulotki promujące szkołę i prezentacje multimedialne.
Oprócz wymienionych wyżej materiałów reklamowych zaprojektowałam także baner reklamujący szkołę, czuwałam nad oprawa fotograficzną wszystkich szkolnych uroczystości oraz byłam współautorką artykułów do naszej szkolnej gazetki „Kusy-reaktywacja”.

Cały okres stażu

14 października 2011

listopad 2011

Marzec 2012

Cały okres stażu

Cały okres
stażu

Cały okres
stażu

Cały okres stażu

Cały okres
stażu

§ 7 ust.2 pkt.3 umiejętność uwzględniania
w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Umiejętność posługiwania się komputerem to w obecnych czasach obligatoryjna umiejętność w wielu profesjach. W zawodzie nauczyciela również niemal na każdym kroku okazuje się ona nieodzowna. W trakcie odbywania stażu znajomość technologii informacyjnej była mi pomocna w:
• układaniu testów, sprawdzianów i kartkówek
• przygotowywaniu scenariuszy lekcji i uroczystości szkolnych
• pisaniu opinii o uczniach
• obliczaniu frekwencji uczniów (dziennik elektroniczny)
• korespondencji z rodzicami (dziennik elektroniczny)
• wyszukiwaniu ofert szkoleń dla nauczycieli
• śledzeniu zmian w prawie oświatowym

Jak już wspominałam w poprzednim dziale wraz z koleżanką jestem odpowiedzialna za promocję szkoły. Przy pracy nad materiałami marketingowymi niezbędna okazała się znajomość obsługi trzech programów komputerowych:
 CorelDraw - programu graficznego do tworzenia materiałów reklamowych
 PowerPoint - umożliwiającego tworzenie prezentacji multimedialnych.
 FotoJokera – wykorzystywanego do projektowania fotoksiążki promującej szkołę.

Cały okres
stażu

§ 7 ust.2 pkt.4
umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień
w zakresie oświaty realizowanych zadań przez nauczyciela.

W celu doskonalenia swoich umiejętności zawodowych systematycznie sięgałam po literaturę z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki. Uważam, że praca nauczyciela to nie tylko przekazywanie wiedzy dotyczącej nauczanego przedmiotu, ale także ciężka i konsekwentna praca wychowawcza. Aby wypełniać oba wspomniane zadania jak najlepiej należy dobrze poznać swoich wychowanków. Ja robię to dwustopniowo.
Po pierwsze czytam systematycznie literaturę z zakresu psychologii rozwoju i pedagogiki. Dzięki niej wiem m.in. jakie zachowania są dopuszczalne, a kiedy należy koniecznie interweniować, jak właściwie dobierać ćwiczenia adekwatnie do etapu rozwoju ucznia, jak z wychowankiem rozmawiać i postępować.
Po drugie identyfikuję sytuację rodzinną i materialną ucznia. Robię to w czasie rozmów z uczniem, jego rodzicami, pedagogiem i psychologiem szkolnym oraz innymi nauczycielami.
Łącząc teorię z praktyką łatwiej dotrzeć do źródła szkolnych niepowodzeń i zadecydować jak działać, aby w przyszłości było ich coraz mniej. Wiem, z własnego doświadczenia, iż nie jest to łatwe. Zdarza się, że dzieci i rodzice często bardzo strzegą swojej prywatności i nawet w imię lepszej przyszłości nie chcą nikomu się zwierzać. Czasami jednak bywa tak, że dyskusja z uczniem i jego rodzicami pozwala odpowiednio go zmotywować lub rozwiązać problem wychowawczy, stąd zawsze staram się tę metodę stosować.
Pracując z uczniami stosuję metody i formy pracy preferowane we współczesnej literaturze psychologiczno-pedagogicznej, np.
• motywowanie do pracy i rozwoju uczniów zniechęconych do nauki czy z syndromem porażki poprzez pozytywne wzmacnianie i radzenie sobie ze stresem – wskazanie technik relaksacyjnych
• poprawianie jakości komunikacji – aktywne słuchanie

Cały okres stażu

§ 7 ust.2 pkt.5 umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej
lub postępowania
w sprawach nieletnich,
w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
Znajomość przepisów z zakresu prawa oświatowego znacznie ułatwia mi pracę. Wykorzystuję ją w czasie:
• prowadzenia zajęć
• pracy w różnych komisjach
• pracy wychowawczej
• pracy nauczyciela języka angielskiego
• przygotowywania dokumentacji
• przygotowywania się do awansu zawodowego

Cały okres stażu

Podsumowanie

Uważam, że cele które założyłam w swym planie rozwoju zawodowego zostały przeze mnie zrealizowane. Podejmowałam szereg działań, które miały wzbogacić i unowocześnić mój warsztat pracy. Potrafię efektywnie planować i organizować swoją pracę oraz dokonywać analiz jej skuteczności i wprowadzać modyfikacje. Systematycznie korzystam z różnych ofert doskonalenia zawodowego tj.: kursy, szkolenia, konferencje i warsztaty, które podwyższają moje kompetencje zawodowe. Na bieżąco studiuję literaturę fachową oraz znam i stosuję przepisy prawa oświatowego. Sumiennie realizuję zadania ogólnoszkolne, edukacyjne i wychowawcze. Dzięki analizie opinii rodziców, uczniów i nauczycieli utwierdzam się w przekonaniu, iż podejmowane przeze mnie działania są potrzebne i akceptowane. Wpływa to na mnie bardzo motywująco i zachęca do kontynuowania wypracowanych przez minione lata metod pracy.
Ponadto, dzięki analizie moich osiągnięć zamierzam w szerszym zakresie stosować indywidualizację wymagań zarówno wobec uczniów słabych jak i zdolniejszych; częściej wykorzystywać technikę informatyczną w procesie dydaktycznym oraz podjąć działania, w czasie których uczniowie samodzielnie będą wyszukiwać informacje, nie tylko w podręczniku, ale tez i w innych różnych źródłach wiedzy.
Realizacja zaplanowanych przedsięwzięć nauczyła mnie wytrwałości w dążeniu do zamierzonego celu.

Warszawa, dnia .......................
Podpis stażysty

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.