X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44273
Przesłano:

Sprawozdanie cząstkowe z realizacji planu awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego

CZĄSTKOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO,
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko Katarzyna Bojek
Placówka oświatowa Przedszkole nr 11 „Nefrytowy Zakątek”
Dyrektor placówki ........................
Termin rozpoczęcia stażu 4. 09. 2017
Czas trwania stażu 2 lata i 9 miesięcy ( 4.09.2017 - 31.05.2021)
Opiekun stażu ......................

Wraz z rozpoczęciem+ roku szkolnego 2017/18 złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu dla uzyskania awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego.
Poniżej przedstawiam sprawozdanie z realizacji planu rozwojowego za miniony rok.

Wymaganie egzaminacyjne § 7 ust. 2, pkt. 1
„Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, dokonywanie ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywanie zmian w tych działaniach”

1.Poznanie procedury awansu zawodowego;
Organizację i doskonalenie swojego warsztatu pracy rozpoczęłam od zdefiniowania potrzeb w ramach własnego rozwoju zawodowego. Zapoznałam się również z przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli.

2. Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia stażu
Po analizie wybranych tekstów prawa oświatowego oraz niezbędnych dokumentów, opracowałam plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez dyrektora przedszkola.
Korzystałam również ze wskazówek dotyczących awansu nauczyciela zamieszczanych na edukacyjnych portalach internetowych oraz z doświadczeń koleżanek.

3. Współpraca z opiekunem stażu
Kolejnym krokiem było nawiązanie współpracy z opiekunem stażu. Po zawarciu kontraktu, omówieniu zasad współpracy i przygotowaniu planu rozwoju zawodowego został ustalony harmonogram współpracy z opiekunem.
Obserwując zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu oraz innych nauczycieli nabywałam nowych doświadczeń, a także doskonaliłam swój warsztat pracy. Po zajęciach wspólnie dokonywałyśmy analizy i oceny.
Rozwiązania zaobserwowane na tych zajęciach starałam się zastosować w tworzeniu miesięcznych planów pracy dydaktyczno-wychowawczej i scenariuszy zajęć oraz wykorzystaniu ich w codziennej pracy.
W minionym roku szkolnym odbyły się 3 hospitacje moich zajęć w obecności opiekuna stażu oraz pani dyrektor. Dwa z tych zajęć miały charakter zajęć otwartych dla rodziców, którzy z chęcią skorzystali z zaproszenia i przybyli w tych dniach do przedszkola. Ostatnia hospitacja odbyła się w czasie uroczystości z okazji Dnia Mamy i Taty.
Przez cały okres stażu starałam się na bieżąco analizować swoje działania, a także oceniać ich skuteczność, dokonując niezbędnych korekt i modyfikacji. Często kontaktowałam się i wymieniałam poglądy oraz doświadczenia z innymi nauczycielami. Konsultowałam się także ze swoim opiekunem stażu, dzieliłam spostrzeżeniami i przyjmowałam ewentualne uwagi.

4. Aktywne uczestnictwo w WDN
W minionym roku szkolnym brałam udział w różnych formach Wewnątrzprzedszkolnego Doskonalenia Nauczycieli, m.in.: rady szkoleniowe, praca zespołu nauczycielskiego ds.ewaluacji, konsultacje ze specjalistami: psychologiem i logopedą, konsultacje z nauczycielami i dyrektorem, obserwacja zajęć koleżeńskich.

5. Uczestnictwo w zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego
Okres stażu to doskonały czas na doskonalenie zawodowe we wszystkich możliwych formach - również zewnętrznych szkoleniach. W listopadzie 2017 roku ukończyłam szkolenie "Dziecko z zaburzeniami koncentracji uwagi. Trening uważności." (CWRO), a w marcu 2018 "Logorytmika dla smyka" (Cognitus). Uczestniczyłam również w szkoleniach "Laboratorium w przedszkolu" (Oficyna MM) oraz "Metody Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży" (Centrum Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Elephant")

7. Tworzenie własnego warsztatu pracy
Przez cały rok systematycznie tworzyłam i wzbogacałam swój warsztat pracy. Gromadziłam i tworzyłam pomoce dydaktyczne, czerpałam nowe pomysły z literatury pedagogicznej, wzbogacałam wiedzę w oparciu o książki i czasopisma pedagogiczne oraz portale edukacyjne w internecie, opracowywałam plany i scenariusze zajęć wzbogacane o aktywne metody pracy, projektowałam i wykonywałam dekoracje do wydarzeń i uroczystości:
* Dzień drzewa
* Posadź Europejskie Drzewko
* Dzień Edukacji Narodowej
* 11 listopada
* Święto Dyni
* Spotkanie bożonarodzeniowe,
* Dzień Babci i Dziadka
* "Kochajmy pszczoły"
* "Jajko symbol wielkanocy"
* Przedszkole bez zabawek
* Wycieczka do skansenu "Od ziarenka do bochenka"
* Dzień Mamy i Taty
* Zakończenie roku
* Bal karnawałowy

Tworzyłam i współtworzyłam oprawę artystyczną (scenariusz, dobór muzyki, przygotowanie dzieci do występu, przygotowanie dekoracji, rekwizytów i kostiumów) do uroczystości przedszkolnych oraz imprez okolicznościowych:
* 99 Rocznica Odzyskania Niepodległości
* Wigilia grupowa
* Dzień Babci i Dziadka
* Śniadanie wielkanocne
* Dzień mamy i taty
* Zakończenie roku przedszkolnego

Projekty edukacyjne
Od września do kwietnia realizowałam własny projekt autorski pt "Rodzinne specjały w witaminy się ubrały". W ramach projektu zaplanowałam i zrealizowałam cykl zajęć, które odbyły się we wszystkich grupach wiekowych:
1. Witaminy z sadu i ogrodu (wrzesień)
2. Ze spiżarni mojej babci (październik, listopad)
3. Święta pachnące orzechami. (grudzień)
4. "Złoto" prosto z ula (luty)
5. Jajko - symbol Świąt Wielkanocnych (marzec)
6. Zboża - znamy i kochamy (kwiecień)

Dzięki uprzejmości rodziców jednego w wychowanków zrealizowałam projekt edukacyjny pt. "Mela i Marcel, czyli jak bezpiecznie i zdrowo poznawać świat"

Akcje społeczne

W ciągu całego roku włączałam dzieci i ich rodziców w różne akcje społeczne:
- "Posadź europejskie drzewo" - zbiórka plastikowych zakrętek na rzecz niepełnosprawnej dziewczynki Basi Bagorro (Punkt Informacji Europejskiej "Europe Direkt " w Piasecznie)
- "Góra grosza " - zbiórka monet na rzecz dzieci w pieczy zastęczej (Towarzystwo Nasz Dom)
- "Świąteczny Okruch Serca" - zbiórkę darów na rzecz Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Piasecznie oraz podopiecznych fundacji Pomóż Dorosnąć (Piaseczyński Dom Kultury)
- "WOŚP" - zbiórka pieniędzy na rzecz fundacji Jurka Owsiaka
- W kwietniu zorganizowałam w przedszkolu akcję społeczną "Podziel się książką". Akcja miała na celu zebranie książek, które nieczytane leżą na półkach w naszych domach i przekazanie ich w ramach popularyzacji czytelnictwa do Biblioteki Publicznej w Józefosławiu.

Konkursy
W ramach realizowanego projektu współorganizowałam Międzyprzedszkolny Konkurs Plastyczny pt."Nasze rodziny lubią witaminy". Prace konkursowe zostały nadesłane z kilku przedszkoli państwowych działających na terenie gminy Piaseczno. Zgodnie z regulaminem jury wyłoniło troje laureatów(1, 2 i 3 miejsce) oraz trzy wyróżnienia, które zostały nagrodzone dyplomem i książką. Pozostałe prace konkursowe zostały nagrodzone dyplomem za udział w konkursie.
Współorganizowałam wystawę fotograficzną: "Galeria Przedszkolaka. Rodzinny spacer do sadu i ogrodu". Prace rodziców i dzieci, zawierające fotografie z komentarzami eksponowane były w głównym holu przedszkola.

Przez cały rok przygotowywałam dzieci z mojej grupy do udziału w licznych konkursach:
1. Konkurs zorganizowany przez Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct Piaseczno pt. "Posadź Europejskie Drzewko"-zbiórka plastikowych zakrętek ,
2. międzyprzedszkolny konkurs plastyczny "Moja miejscowość moją małą ojczyzną"
3. "Rodzinny konkurs Szopek Bożonarodzeniowych"
4. Konkurs plastyczny "Stop niskiej emisji"
5. Otwarte Mistrzostwa Przedszkoli Gminy Piaseczno W Wieloboju Sportowym
(listopad 2017 Hala GOSiR) - 2 miejsce,
6. Otwarte Mistrzostwa Przedszkoli Gminy Piaseczno W Wieloboju Sportowym
( czerwiec 2018 stadion miejski) - 4 miejsc
7. Konkurs recytatorski "Mały Piaseczyński Mistrz Słowa", (Franciszek Mamos został
laureatem 1 i 2 etapu (wewnątrzprzedszkol) i tym samym zakwalifikował się i wziął
udział w ostatnim etapie, mającym miejsce w Piaseczyńskim Domu Kultury. )

8. Współpraca z rodzicami
Angażowałam środowisko rodzinne dzieci do udziału w życiu przedszkola, m.in. akcja czytelnicza "Cała Polska Czyta Dzieciom"; zbiórka książek dla biblioteki w Józefosławiu w ramach akcji "Podziel się książką" a także wycieczki, uroczystości i inne wydarzenia.
Przez cały rok na bieżąco informowałam rodziców o wydarzeniach i ważnych sprawach trogą sms-ową oraz elektroniczną za pośrednictwem maila grupowego. Systematycznie spotykałam się z rodzicami w sprawach bieżących a także w celu zapoznania ich z wynikami diagnozy wstępnej i końcowej oraz z diagnozą gotowości szkolnej.

9. Współpraca ze specjalistami
Na początku roku szkolnego 2017/18 nawiązałam współpracę ze specjalistami logopedą i psychologiem w celu dokonania oceny aktualnego rozwoju dzieci. W wyniku diagnozy logopedycznej 16 dzieci objęte zostało terapią logopedyczną. Przez cały rok na bieżąco konsultowałam się również z psychologiem. Przy współpracy z p.psycholog zostały utworzone zespoły dzieci, z którymi prowadzona była praca zarówno w grupie z nauczycielami jak i indywidualnie w gabinecie. Działania te zaowocowały znaczną poprawą w funkcjonowaniu zaburzonych sfer u dzieci.

10. Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej
Obowiązkiem każdego nauczyciela jest prowadzenie dokumentacji przedszkolnej. Starałam się zawsze na bieżąco dokonywać wpisów do dziennika, systematycznie tworzyłam i współtworzyłam miesięczne plany pracy dydaktyczno-wychowawczej, w październiku 2017 i kwietniu 2018 wypełniałam arkusze obserwacji, w marcu i kwietniu 2018 sporządziłam dla każdzego dziecka kończącego edukację przedszkolną Ocenę Gotowości Szkolnej. Współtworzyłam Plan współpracy z rodzicami oraz dokumentację pracy indywidualnej z dziećmi. Systematycznie wypełniałam Kartę monitoringu realizacji podstawy programowej.

Wymaganie egzaminacyjne § 7 ust. 2, pkt 3
Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. Pozyskiwanie z Internetu informacji dotyczących awansu zawodowego oraz danych z zakresu prawa oświatowego.
Wyszukiwałam i drukowałam potrzebne mi informacji z zakresu awansu zawodowego
i przepisów prawa oświatowego, np. Karta Nauczyciela, Podstawa programowa wychowania przedszkolnego, Rozporządzenie MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego.

2. Wykorzystywanie technologii komunikacyjnej i informacyjnej w pracy wychowawczo – dydaktycznej
Przez cały miniony rok nieustannie korzystałam z technologii informacyjnej w swojej pracy. Służyła mi ona m. in. do: opracowywania dokumentacji przedszkolnej, tworzenia kart pracy i pomocy dydaktycznych, komunikacji z rodzicami, pedagogizacji rodziców.
Podczas zajęć korzystałam z różnych sprzętów elektronicznych ( tablica multimedialna, radio, komputer, odtwarzacz DVD).
Wzbogaciłam swój warsztat pracy o umiejętność obsługi programu Power Point. Dzięki temu stworzyłam na zakończenie roku prezentację multimedialną pt "Tak szybko mija czas", która została zaprezentowana rodzicom i dzieciom kończącym edukację przedszkolną. Prezentację nagrałam również na płyty DVD i wręczyłam dzieciom podczas uroczystości zakończenia roku przedszkolnego jako pamiątkę z przedszkola.

Przez cały rok prowadziłam zakładkę grupową na stronie internetowej przedszkola a także korzystałam z internetu w celu wyszukiwania na portalach edukacyjnych artykułów potrzebnych do pedagogizacji rodziców. Wydrukowane artykuły umieszczałam w kąciku dla rodziców znajdującym się przed salą.

§ 7 ust. 2, pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

Wiedza psychologiczno-pedagogiczna, którą stale poszerzam służy mi do rozwiązywania bieżących problemów wychowawczych i pedagogicznych moich podopiecznych. Korzystałam z niej m. in do oceny aktualnego poziomu rozwoju dzieci, stworzenia oraz wdrożenia planu pracy indywidualnej
z 2 chłopcami, którzy przejawiali deficyty rozwojowe.
Wiedza psychologiczno -pedagogiczna służyła mi również w czasie zajęć otwartych oraz indywidualnych kontaktów z rodzicami.
W swojej codziennej pracy pedagogicznej korzystam z niezbędnych zasad i metod nauczania aby tworzyć plany pracy wychowawczo - dydaktycznej, scenariusze zajęć i uroczystości.

§ 7 ust. 2, pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

W trakcie minionego roku starałam się systematycznie analizować przepisy prawa oświatowego, korzystając zarówno z publikacji na stronie MEN, jak również z aktualnych numerów czasopism: Bliżej Przedszkola i Wychowanie w przedszkolu.
Analizowałam również niektóre dokumenty obowiązujące w przedszkolu: Roczny plan pracy, regulaminy, programy autorskie.
Po analizie Konwencji Praw Dziecka współtworzyłam Kodeks Praw i Obowiązków Przedszkolaków funkcjonujący przez cały rok w grupie.

Podsumowanie 

Częściowy - roczny staż oraz doświadczenie zawodowe pozwoliło mi na dokonanie analizy i określenie mocnych i słabych stron własnej działalności zawodowej. W okresie stażu, starałam się, aby moja praca sprostała wymaganiom i potrzebom placówki. 
Poszerzałam swoje umiejętności i wiedzę w zakresie metodyki i dydaktyki zajęć. Swój warsztat pracy wzbogaciłam o nowe doświadczenia. 
Bieżący rok był dla mnie sprawdzianem mojej wiedzy i moich umiejętności, wielkim wyzwaniem i okresem wytężonej pracy. Myślę, że podejmowałam działania, które pozwoliły mi na wypracowanie pozytywnych opinii rodziców, ufności i uśmiechu moich wychowanków, co pozwoli mi wierzyć, że podejmowane działania są akceptowane, potrzebne i przynoszą pozytywne efekty.
Przebieg stażu utrwalił we mnie głęboką potrzebę nieustannego doskonalenia swoich umiejętności i pracy nad sobą, aby być dobrym nauczycielem. Myślę, że działania podjęte przeze mnie w okresie stażu przyniosły pozytywne efekty w mojej codziennej pracy. 
Czas mojego stażu nie dobiegł jeszcze końca. Zamierzam w dalszym ciągu doskonalić warsztat własnej pracy i podnosić kwalifikacje. 
Mam nadzieję, że kolejny rok pracy w nowej placówce, przyniesie nie tylko oczywiste wyzwania związane z nowym miejscem pracy, ale przede wszystkim pozwoli mi na dalszy rozwój zawodowy i nabywanie nowych, doświadczeń tak bardzo niezbędnych w pracy nauczyciela. 

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.