X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44270
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji stażu na nauczyciela mianowanego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO

Leszek X nauczyciel kontraktowy

Wprowadzenie

Jestem nauczycielem religii i przedmiotów geodezyjnych (ćwiczenia terenowe z geodezji, geomatyka) w szkole XYZ.
W szkolnictwie pracuję od 2009 roku a szkoła XYZ to moje pierwsze miejsce pracy. To właśnie tutaj uzyskałem stopień nauczyciela kontraktowego w 2010 roku.
Staż nauczyciela mianowanego rozpocząłem 1 września 2012 roku. Moim opiekunem stażu został mgr XY – nauczyciel przedmiotów geodezyjnych i historii. Plan rozwoju zawodowego opracowałem i skonsultowałem z opiekunem stażu.
Pani Dyrektor szkoły mgr XY zatwierdziła plan 4 września 2012 roku.
Realizację planu rozwoju zawodowego ukończyłem 1 czerwca 2015 roku.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, szczegółowo określa wymagania kwalifikacyjne nauczyciela kontraktowego dla uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego. Zgodnie z powyższym rozporządzeniem sprawozdanie z realizacji mojego planu rozwoju zawodowego ująłem w formie opisu osiągniętych celów i zrealizowanych zadań, analizując je pod kątem wymienionych w rozporządzeniu pięciu wymagań egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego.

§ 7 ust. 2 pkt 1
1.UMIEJĘTNOŚĆ ORGANIZACJI DOSKONALENIA WARSZTATU PRACY, DOKONYWANIA EWALUACJI WŁASNYCH DZIAŁAŃ, A TAKŻE OCENIANIA ICH SKUTECZNOŚCI I DOKONYWANIA ZMIAN W TYCH DZIAŁANIACH

Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego

Z dniem rozpoczęcia pracy w szkole w 2009 roku, starałem się systematycznie podnosić swoje kwalifikacje zawodowe biorąc udział w różnego rodzaju warsztatach, szkoleniach i kursach.
Podczas stażu od 2012 do 2015 roku brałem udział m.in. w szkoleniach organizowanych przez Centrum Formacji Katechetów w Poznaniu, spotkaniach z doradcą metodycznym przedmiotu religia, kursach e-learningowych. Ponadto w ramach działających w szkole komisji miałem możliwość zdobywania doswiadczenia od nauczycieli starszych stażem.
Pomogło mi to w przetworzeniu i adaptacji moich materiałów dydaktycznych pod kątem nauczania lekcji religii, a zwłaszcza przy rozpoczęciu nauczania w nowej dziedzinie, jaką jest dla mnie geodezja.
Na swoich lekcjach religii, ćwiczeniach terenowych z geodezji i geomatyce wykorzystywałem nowe metody dydaktyczno - wychowawcze tj. gry i zabawy, wykorzystanie multimediów, których zastosowanie zaprezentowane zostało na kursach i warsztatach, w których uczestniczyłem.

Były to następujące kursy i warsztaty:

 szkolenia metodyczne z doradcą metodycznym p. MX (średnio 2-3 w roku)
 konferencje dydaktyczne połączone z warsztatami- Centrum Formacji Katechetów:
-Wychowanie jako proces stawania się
-Konflikt w szkole
-Wykorzystanie multimediów na lekcjach religii
-Aktywni, trudni, kochani czy niekochani- praca z uczniem „trudnym”

 szkolenia w ramach Komisji Humanistycznej
 udział w corocznych, 3-dniowych rekolekcjach dla katechetów- elementy konferencji połączonych z warsztatami, wymiana doświadczeń z nauczycielami z innych szkół
 wewnątrzszkolne szkolenie o awansie zawodowym nauczycieli
 kursy e-learningowe- nauki obsługi nowego oprogramowania, kursy dotyczące platformy edukacyjnej e-Twinning
 W ramach poszerzania swoich kwalifikacji zawodowych w latach 2011-2014 podjąłem studia inżynierskie na kierunku geodezja i kartografia, które ukończyłem z oceną bardzo dobrą. W każdym roku uzyskiwałem średnią pozwalająca na uzyskanie Stypendium Rektora dla najlepszych studentów

Wiedza zdobyta na szkoleniach, kursach i warsztatach w połączeniu z wprowadzeniem tych metod pokazało, że uczniowie bardzo chętnie biorą udział w tego typu zajęciach i dobrze je oceniają. Poza tym zauważyłem, że motywacja uczniów potrafi się zmieniać, gdy przeprowadzane są raz na jakiś czas lekcje, których celem jest nauka przez zabawę lub na zaproponowane przez uczniów tematy (religia).
Powyższe kursy pomogły mi w zorganizowaniu i udoskonaleniu swojego warsztatu pracy. Szkolenia te są dla mnie bodźcem do odkrywania coraz to nowych możliwości u uczniów. Uczniowie pod moją opieką wykonują plakaty i pomoce dydaktyczne (głównie prezentacje multimedialne), które służą nam na lekcjach do utrwalania i powtarzania materiału.
Współpraca z zespołem samokształceniowym
Przez cały okres stażu brałem udział w spotkaniach i pracach Komisji Humanistycznej (jestem jej przewodniczącym od 2014 roku) oraz Komisji Geodezyjnej. Do zadań tych komisji należało m.in. ustalenie kryteriów oceniania na lekcjach religii, historii, wiedzy o społeczeństwie, wiedzy o kulturze, przedsiębiorczości, języku polskim oraz przedmiotów geodezyjnych. Zebranie planu pracy Komisji było jednym z zadań przewodniczącego. Pomagało to w korelacji z Komisją Języków Obcych, przygotowanie i przeprowadzenie konkursów językowych oraz aktywne włączenie się z mojej strony w organizowanie corocznych Dni Językowych.

Obserwacja zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli- dzielenie się doświadczeniem, oraz prowadzenie zajęć w obecności opiekuna

Z początkiem roku szkolnego 2012/2013 zawarłem kontrakt z opiekunem stażu, z panem mgr. XY. Wspólnie z opiekunem ustaliliśmy harmonogram obserwacji zajęć (zajęcia terenowe z geodezji, geomatyka). W porozumieniu z panią mgr XY ustaliliśmy także kilka obserwacji na lekcji religii. Ceniąc bardzo doświadczenie i wiedzę dydaktyczną pana mgr XY, starałem się korzystać jak najwięcej z tych zajęć, notując i wyciągając wnioski oraz zapamiętując jego pomocne uwagi dotyczące prowadzonych przeze mnie zajęć. Szczególnie ważne dla mnie były jego praktyczne uwagi dotyczące różnorodnego prezentowanie materiału dydaktycznego, co niewątpliwie bardzo wzbogaciło mój własny warsztat metodyczny. Bardzo pomocne były dla mnie również porady opiekuna stażu dotyczące rozmaitych zachowań uczniów podczas lekcji.
Ponieważ z panem XY wspólnie prowadzimy ćwiczenia terenowe z geodezji, miałem także okazję obserwować i uczyć się od niego podczas prze

Konstruowanie testów, sprawdzianów i własnych narzędzi pomiaru dydaktycznego

Wiele wydawnictw do swoich podręczników oferuje gotowe testy. Jednak w czasie mojej pracy w szkole zaobserwowałem, że lepszym sposobem ewaluacji postępów w nauce moich podopiecznych jest skonstruowanie własnych testów przystosowanych do poziomu ich umiejętności jednak mających na uwadze założenia programowe mojego przedmiotu.
Szczególną uwagę zwracałem na pracę z uczniem mającym indywidualny tryb nauczania. Praca metodyczna z takim uczniem wymaga przeanalizowanie jego dysfunkcji tak, aby jak najlepiej pomoc mu w nauce i zrozumieniu związków przyczynowo skutkowych. Test przygotowywałem dla niego z mniejszej partii materiału z np.: wydłużonym limitem czasu pisania pracy lub możliwością korzystania z podręcznika. Dzięki takiej metodzie uczeń miał mniejszy stres podczas pisania i mógł bardziej skupić podczas samego testu.
Potrafię przeanalizować wyniki moich testów, zaplanować i wdrożyć programy naprawcze dla poszczególnych klas z uwzględnieniem poziomu dla każdej z nich.

§ 7 ust. 2 pkt 2

2. UMIEJĘTNOŚĆ UWZGLĘDNIANIA W PRACY POTRZEB ROZWOJOWYCH UCZNIÓW, PROBLEMATYKI ŚRODOWISKA LOKALNEGO ORAZ WSPÓŁCZESNYCH PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH I CYWILIZACYJNYCH

Organizowanie konkursów szkolnych oraz planowanie pracy ramach potrzeb rozwojowych uczniów
Pisząc plan rozwoju zawodowego założyłem, że będę brać udział w takich zadaniach jak: organizacja wycieczek, wystaw, konkursów szkolnych, angażowanie się w projekty innych nauczycieli. Realizując te właśnie zadania byłem organizatorem lub współorganizatorem następujących projektów:
 Szkolny etap Olimpiady Teologicznej (listopad/grudzień każdego roku)
 Współorganizacja rekolekcji szkolnych
 Współorganizacja pielgrzymki do Częstochowy dla maturzystów (kwiecień każdego roku)
 Współorganizacja wyjścia uczniów do Inspektoratu Geodezji
 Konkursu z okazji (forma pracy dowolna)
 Współtworzenie innowacji pedagogicznej, projektu „Geodeta w gimnazjum” w latach 2013-2015-we współpracy z Gimnazjum 54
 Organizacja i nadzór nad stoiskiem szkoły na Majowym Festynie Rodzinnym przy Gimnazjum 54 (lata 2014 i 2015)
 Organizacja i koordynowanie całorocznego projektu prozdrowotnego „W zdrowym ciele zdrowy duch” (rok szkolny 2014/2015)

Każdy z tych konkursów opracowywałem wspólnie z pozostałymi organizatorami. Najciekawsze i najlepsze prace uczniów były zawsze nagradzane, a plakaty miały swoją wystawę w szkolnej świetlicy.
Pracując z różnymi uczniami, z różnym poziomem przyswajania wiadomości przekonałem się, że bardzo istotne w dobrym prowadzeniu zajęć jest wykorzystanie rozmaitych metod nauczania. Z jednej strony staram się zawsze pamiętać, że nie każdy jest stworzony do tego by być geodetą czy teologiem, że są również tacy, co nie zawsze mają motywację do nauki. Są również tacy, którym nauka przychodzi łatwo i chcą wiedzieć więcej i więcej. Trzeba wiec pamiętać, by lekcje były prowadzone w taki sposób, aby zadawalały wszystkie grupy. Dobór środków i metod jest bardzo istotny również przy przygotowaniach uczniowi do samych egzaminów maturalnych.
W ciągu mojego stażu wykorzystywałem na lekcjach religii i przedmiotów geodezyjnych rozmaite metody nauczania:
 nietypowe scenariusze lekcji religii (podejmujące tematykę aktualnych, kontrowersyjnych spraw)
 inne metody aktywizujące tj.
praca w grupach: tworzenia map historycznych nawiązujących do Biblii
 burza mózgów
 prezentacje uczniów na forum klasy
 wykorzystanie źródeł historycznych, nie tylko pisanych

Metody starałem się dobierać adekwatnie do potrzeb w danych zespołach klasowych, ale również uwzględniając indywidualne potrzeby uczniów tak by byli wstanie wykształcić w sobie umiejętności tj.
 praca w zespole,
 wykorzystanie wiedzy teoretycznej w praktyce,
 rozwiązywanie problemów w twórczy sposób,
 poszukiwanie, selekcjonowanie, wykorzystanie informacji

Problematyka środowiska lokalnego
W czasie realizacji projektu prozdrowotnego przeprowadziłem wraz z panią pedagog XY serie wykładów n.t. zdrowego odżywiania, metod uczenia się, ważnej roli sportu w życiu człowieka (radzenie sobie ze stresem, doskonalenie metod uczenia się)
Zebrane doświadczenia mam zamiar wykorzystać przy prowadzeniu mojej pierwszej klasy, nad którą mam objąć wychowawstwo w nadchodzącym roku szkolnym 2015/2016.

§ 7 ust. 2 pkt 3
3.UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTANIA W PRACY TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ.

Pomimo, że jestem nauczycielem przedmiotu humanistycznego, a nie informatyki, doskonale zdaję sobie sprawę z wagi wykorzystywania technologii komputerowej na zajęciach.
Dlatego też w roku 2012 uczestniczyłem w szkoleniu Wykorzystanie multimediów na lekcjach religii przeprowadzonym w poznańskim Centrum Formacji Katechetów. Poza tym nieustannie poszerzam znajomość programów komputerowych, które wykorzystuje do przygotowywania materiałów dydaktycznych.
W roku 2015 zacząłem uczyć się i angażować w europejską platformę edukacyjną e-Twinning, w ramach której mam zamiar przygotowywać międzyszkolne projekty w następnych latach.
Z racji rozwoju i powiększaniu zasobów w sieci internetowej staram się sam tworzyć potrzebne prezentacje zarówno do prowadzenia lekcji jak również przygotowywanych konkursów. Dzięki temu lekcje nabierają innego wyrazu a uczniowie chętniej angażują się w prowadzonych zajęciach.

§ 7 ust. 2 pkt 4
4. UMIEJĘTNOŚĆ ZASTOSOWNIA WIEDZY Z ZAKRESU PSYCHOLOGII, PEDAGOGIKI I DYDAKTYKI ORAZ OGÓLNYCH ZAGADNIEŃ Z ZAKRESU OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH, W ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z ZAKRESEM REALIZOWANYCH PRZEZ NAUCZYCIELI ZADAŃ.

Zastosowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki

W ciągu trzech lat mojego stażu poszerzałem swoją wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki analizując wybrane pozycje literatury fachowej, współpracując na bieżąco z pedagogami szkolnymi p. XY i p. AB. Przeanalizowałem plan pracy szkoły w każdym roku tak, aby wyznaczone w nim cele uwzględnić w mojej pracy wychowawczej. Podczas rozmów z innymi nauczycielami starałem się poznać ich metody radzenia sobie z różnymi, problematycznymi sytuacjami.

Diagnozowanie sytuacji rodzinnej wychowanków

Rozpoczynając każdy nowy rok szkolny duży nacisk kładłem na zebranie wiadomości o moich uczniach i ich charakterach, zwłaszcza o nowych uczniach z klas pierwszych. Pierwsze godziny lekcyjne poświęcałem na poznanie uczniów, ich zainteresowań, ewentualnych propozycji wolnych tematów na lekcje religii. W tym celu przeprowadziłem anonimową ankietę diagnostyczną na temat tego jak się uczniowie czują w klasie i do kogo mają zaufanie, a następnie przeanalizowałem otrzymane wyniki. W efekcie udało mi się sprecyzować, jakie działania dydaktyczne iwychowawcze są najbardziej przydatne w mojej klasie i dostosować rozkład do potrzeb uczniów.
Utrzymywanie kontaktu z rodzicami uczniów

Ponieważ do tej pory nie byłem wychowawcą żadnej klasy, mój kontakt z rodzicami ograniczał się głównie do spotkań indywidualnych podczas wywiadówek. Ponadto rozmawiałem z rodzicami, którzy zwracali się o pomoc w poduczeniu swoich dzieci (z matematyki i geodezji).
Czasami jednak moje spotkania z rodzicami miały charakter indywidualny, spowodowany nieodpowiednim zachowaniem konkretnego ucznia czy złymi ocenami ucznia uzyskanymi z różnych przedmiotów.
Powiadomienie rodziców o problemach dziecka nie powinno być celem jedynym. Dlatego starałem się przygotować się do rozmowy nie tylko o przyczynach trudności, ale też o sposobach radzenia sobie z nimi. Oprócz spotkań indywidualnych kontaktowałem się z rodzicami uczniów telefonicznie z prośbą o przybycie do szkoły.

Starałem się tez uwrażliwić rodziców na problematykę projektu prozdrowotnego, który przeprowadziłem w roku szkolnym 2014/2015.

§ 7 ust. 2 pkt 5
5. UMIEJĘTNOŚĆ POSŁUGIWANIA SIĘ PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI SYSTEMU OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH , W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA SZKOŁY, W KTÓREJ NAUCZYCIEL ODBYWAŁ STAŻ

Podczas mojego stażu starałem się przeanalizować na bieżąco wszystkie ważniejsze dokumenty dotyczące prawa oświatowego oraz dotyczące szkoły, w której odbywałam staż. Zgodnie z tymi dokumentami realizowałam swoje codzienne zadania. Aktualność wszystkich ustaw i rozporządzeń sprawdzałam na bieżąco na stronach internetowych.
Najważniejszymi dokumentami były:
 Rozporządzenie MENiS z dnia 21 marca 2001 roku – w sprawie warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych, z późniejszymi zmianami
 Rozporządzenie MEN z dnia 3 sierpnia 2001- w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
 Ustawa o systemie oświaty z dnia 15 lipca 2004- w sprawie funkcjonowanie szkło przedmiotowych placówek, opisu sposobu zarządzania szkołami oraz zapisu dotyczącego uprawnię rady pedagogicznej
 Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013 r. - w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
 Statut Szkoły
 Wewnątrzszkolny System Oceniania
 Szkolny Program Wychowawczy
 Karta Nauczyciela

Podsumowanie

W swojej dotychczasowej pracy pedagogicznej starałem się stosować nowoczesne metody i formy pracy z dziećmi. Pracowałem z różnymi oddziałami (liceum, technikum, zasadnicza szkoła zawodowa) a w ich ramach zarówno z uczniami zdolnymi jak i z uczniami mającymi trudności w nauce.
Chciałem bardzo by moja praca była efektywna i staram się rozwiązywać wszystkie problemy moich wychowanków, służąc im moją uwagą i radą. Starałem się dodrze wypełniać powierzone mi funkcje i obowiązki angażując się w przydzielone mi zadania.
Jestem osobą twórczą i pełną zapału, co owocuje dużą ilością nowych pomysłów i energią, którą staram się zarazić moich podopiecznych. W ciągu tych wszystkich lat pracy w szkole podejmowałam się wielu zadań, jednak nie zawsze pamiętałam o zbieraniu dokumentacji. Czerpię satysfakcje głównie z pracy z młodzieżą, która przez ten cały okres pomagała mi się rozwinąć nie tylko jako nauczycielowi, ale także jako człowiekowi.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.