X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44171
Przesłano:

Sprawozdanie cząstkowe nauczyciela mianowanego ubiegajacego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

Wstęp

Jestem nauczycielką j. angielskiego z czternastoletnim stażem pracy. Opracowany przeze mnie plan rozwoju zawodowego przedstawiłam dyrektorowi mojej placówki. Został on pozytywnie zaopiniowany i zatwierdzony do realizacji.
Czas trwania stażu był dla mnie okresem intensywnej pracy nad sprostaniem wymaganiom zawartym w planie rozwoju zawodowego. Przez dwa lata pogłębiłam wiedzę i umiejętności dydaktyczno- wychowawcze oraz opiekuńcze, doskonaliłam znajomość prawa oświatowego w zakresie funkcjonowania szkoły oraz aktywnie uczestniczyłam w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych.
Celem moich działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych od początku pracy zawodowej, a także w czasie stażu był i jest wszechstronny rozwój dzieci, przygotowanie ich do dalszej nauki i funkcjonowania we współczesnym świecie. W sprawozdaniu pragnę wykazać, że osiągnęłam zamierzone cele.

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskiwanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

1. Realizację planu rozwoju zawodowego rozpoczęłam od podjęcia czynności organizacyjnych związanych z uzyskaniem stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego.
Zapoznałam się z przepisami prawa oświatowego:
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela;
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo Oświatowe;
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli z dnia 1 marca 2013 roku i z dnia 26 lipca 2018 roku.
Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego (ze zmianami z dnia 28 grudnia 2018 roku).
Efekty:
Analiza przepisów prawa związanych z procedurami uzyskiwania awansu przez nauczycieli pozwoliła mi na opracowanie planu rozwoju zawodowego. Działania podjęte na podstawie tego planu udoskonaliły mój warsztat i metody pracy. Wszystko to przyczyniło się do podniesienia
jakości pracy placówki. Działania te nastawione były na rozwój własnych kompetencji oraz umiejętności, które zgodne są z potrzebami szkoły oraz oczekiwaniami uczniów i rodziców.

2. Zapoznałam się z dokumentacją szkoły: Statutem Szkoły, Planem Pracy Szkoły, Programem Wychowawczo – Profilaktycznym. Przeprowadziłam analizę wyżej wymienionych dokumentów. Aktywnie uczestniczyłam w posiedzeniach Rady Pedagogicznej poszerzając swoją wiedzę na temat zmian w prawie oświatowym i funkcjonowania szkoły.
Aktywne uczestnictwo w pracach organów szkoły pomogło w wykonywaniu zadań wynikających z zakresu obowiązków ale też w czynnościach dodatkowych. Jako koordynator zespołu przedmiotowego nauczycieli języków obcych brałam udział w tworzeniu Planu Pracy Szkoły oraz Harmonogramu Imprez i Uroczystości Szkolnych.

Efekty:

Podjęte przeze mnie działania miały na celu zapoznanie się z dokumentacją i znajomość zapisów zawartych w Statucie Szkoły. Na bazie Statutu powstały dokumenty regulujące pracę i funkcjonowanie szkoły. Udział w tworzeniu dokumentów podniósł jakość pracy szkoły w zakresie nauczania i wychowania. Znajomość dokumentacji podniosła poziom mojej wiedzy na temat funkcjonowania szkoły. Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej pozwolił mi uczestniczyć w pracach organów szkoły związanych z realizacją podstawowych funkcji szkoły i wynikających z niej zadań. Praca w zespole przedmiotowym oraz zespołach klasowych doskonaliła umiejętność pracy w grupie a także dawała możliwość dzielenia się własnym doświadczeniem i wiedzą. Poprzez działania podejmowane w okresie stażu nastąpiło podniesienie moich kompetencji zawodowych, poprawienie jakości procesu dydaktyczno– wychowawczego oraz promowanie szkoły w lokalnym i ogólnopolskim środowisku.

3. Praca zawodowa wymaga poszerzania umiejętności i wiedzy dlatego dbam o podnoszenie moich kwalifikacji. Poza samokształceniem uczestniczyłam we wszystkich posiedzeniach rady Pedagogicznej, w szkoleniach, kursach, warsztatach, konferencjach oraz wymianie doświadczeń między nauczycielami. Formy doskonalenia zawodowego wybierałam zgodnie z zainteresowaniami oraz z bieżącymi potrzebami szkoły.

Uczestniczyłam w następujących formach doskonalenia:
„Egzamin ósmoklasisty: Mamy informator- i co dalej?” E-konferencja dla nauczycieli języka angielskiego wyd. Macmillan
„Egzamin ósmoklasisty w teorii i w praktyce”. Szkolenie metodyczne wyd. Oxford University Press
„Autostrada A1-bezpieczna podróż ku kompetencjom językowym z Hello Explorer w klasach 1-3”. Webinarium wyd. Nowa Era
„Teraz egzamin ósmoklasisty! Jak skutecznie przygotować ósmoklasistów do nowego egzaminu z wykorzystaniem repetytorium i arkuszy egzaminacyjnych?” Webinarium wyd. Nowa Era.
Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedlekarskiej w wypadkach, zdarzeniach nagłych oraz stanach zagrożenia zdrowia i życia-część teoretyczna i praktyczna.

Efekty:

Dzięki uczestnictwu w różnych formach doskonalenia zawodowego rozwinęłam swoje zainteresowania, kształtowałam swoje umiejętności pedagogiczne, dydaktyczno – wychowawcze oraz opiekuńcze.
Podczas szkoleń wymieniałam wiedzę i doświadczenia z innymi nauczycielami oraz dzieliłam się wiedzą i materiałami z nauczycielami w swojej szkole. Wzbogaciłam swój warsztat pracy co owocuje podniesieniem jakości pracy szkoły. Świadome planowanie działań wychowawczych z uwzględnieniem specyfiki zespołu klasowego pozwoliło mi na uzyskanie lepszych efektów pracy wychowawczej. Dzięki szkoleniom uatrakcyjniłam zajęcia nowo poznanymi metodami i grami dydaktycznymi. Wiedza zdobyta n warsztatach podniosła efektywność mojej pracy i wzbogaciła warsztat o dodatkowe materiały dydaktyczne.

4. Zawód nauczyciela wymaga ciągłej ewaluacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy. W obrębie wyżej wymienionych zadań po wstępnej ocenie własnych umiejętności określiłam działania, dzięki którym systematycznie podnosiłam poziom własnych umiejętności, poszerzałam i uaktualniałam swoją wiedzę. Wszystkie te działania miały na celu podniesienie jakości mojej pracy, a co za tym idzie podniesienie jakości pracy szkoły.
Od początku trwania stażu samodzielnie pogłębiałam wiedzę i umiejętności poprzez
studiowanie literatury i czasopism fachowych dotyczących pracy nauczyciela. Lektura publikacji dotyczących wychowania pomogła mi w rozwiązywaniu problemów. Korzystałam ze stron internetowych: www.literka.pl, www.sparklebox.co.uk, www.publikacje.edu.pl, www.profesor.pl, i wiele innych.
W czasie stażu aktywnie uczestniczyłam w posiedzeniach Rady Pedagogicznej. Pracowałam w różnych zespołach zadaniowych, na bieżąco wykonywałam powierzone mi obowiązki. Współtworzyłam Plan Pracy Szkoły, Harmonogram Imprez i Uroczystości szkolnych. Aktywnie uczestniczyłam w pracach zespołu do spraw ewaluacji wewnętrznej nt. „Uczeń jest aktywny”. Pełniłam rolę opiekuna na wycieczkach turystyczno– krajoznawczych:
wycieczka do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie,
dwudniowa wycieczka do Krakowa,
wyjazd do Poleskiego Parku Narodowego,
wyjazd na warsztaty do Krainy Rumianku.

W roku szkolnym 2017/2018 byłam wychowawcą klasy czwartej, pełniłam także dyżury w świetlicy szkolnej oraz opiekowałam się dziećmi podczas rekolekcji.
Imprezy, uroczystości, konkursy i wycieczki szkolne, które organizowałam:
Klasowy Dzień Chłopaka
Andrzejki
Mikołajki
Konkurs Piosenki Świątecznej
Dzień św. Patryka
Dzień Dziecka
Konkurs plastyczny „Bal u królowej angielskiej”
Konkurs na kartkę bożonarodzeniowa z życzeniami w j. angielskim
Konkurs na brytyjską ozdobę bożonarodzeniową
Konkurs literowania „Spelling Bee Competition”
Konkurs piosenki obcojęzycznej „Let’s Sing!”

Przygotowywałam również uczniów do ogólnopolskich olimpiad i konkursów przedmiotowych
Olimpus sesja jesienna 2017,
Olimpus sesja jesienna 2018,
Leon sesja wiosenna 2018.
W każdym z wymienionych konkursów miałam kilkoro laureatów.
W roku szkolnym 2018/2019 prowadziłam zajęcia przygotowujące uczniów klas piątych szkoły podstawowej do konkursów kuratoryjnych z j. angielskiego.
Współpracowałam z rodzicami poprzez organizację spotkań klasowych, comiesięcznych konsultacji lub częstszych spotkań jeśli wymagało tego dobro dziecka.
Klasa od początku czynnie uczestniczyła w życiu szkoły biorąc udział w różnych akcjach:
bicie rekordu Polski w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej,
turnieje piłki nożnej,
turnieje koszykówki,
konkurs na palmę wielkanocną,
zbiórka makulatury,
konkursy plastyczne o tematyce ekologicznej,
turnieje wiedzy przyrodniczej,
konkursy piosenki obcojęzycznej.
Efekty:

Udział w konkursach i uroczystościach różnego typu motywuje uczniów do bycia aktywnym członkiem społeczności szkolnej. Uczniowie rozwijają swoje talenty, poszerzają wiedzę, ale też uczą się radzić sobie z porażkami. Organizowanie konkursów, apeli, uroczystości, wycieczek i konkursów miało na celu podniesienie jakości pracy szkoły i promowaniu jej w regionie a także służyły rozwojowi naszych uczniów. Poprzez udział w zajęciach dodatkowych uczniowie poszerzali swoją wiedzę i umiejętności, rozwijali swoje zainteresowania, Bogata oferta zajęć dodatkowych mobilizowała uczniów, budowała zaufanie rodziców. Ja sama zdobywałam doświadczenie i doskonaliłam swój warsztat pracy. Dzięki systematycznemu studiowaniu literatury fachowej pogłębiłam wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii, metodyki nauczania. Zdobyta wiedza pozwala na rozwiązywanie problemów np. podczas pełnienia dyżurów szkolnych co podnosi poziom bezpieczeństwa w szkole.
Wszystkie działania podejmowane w okresie stażu podniosły również moje kompetencje zawodowe. Czynny udział w codziennym funkcjonowaniu szkoły, wpływ na jej kształt i jakość miały wpływ na dobre funkcjonowanie placówki.
§ 8 ust. 2 pkt 2

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Technologia informacyjna i komunikacyjna wkroczyła do wszystkich aspektów naszego życia. Obsługa komputera była przydatna przy opracowywaniu planów dydaktycznych, systemu oceniania, planów wynikowych, scenariuszy imprez i uroczystości, dokumentacji dotyczącej przeprowadzonej ewaluacji a także przy opracowaniu całej dokumentacji dotyczącej stażu. Korzystałam z programów Microsoft Word, Microsoft Exel, Microsoft Power Point.
Opracowałam:
karty pracy;
pomoce dydaktyczne;
scenariusze imprez i uroczystości;
scenariusze lekcji;
sprawozdania z konkursów;
dyplomy za udział w konkursach;
regulaminy konkursów;
sprawozdania z realizacji zajęć;
ankiety,
informacje na gazetki ścienne.
dokumentację związaną z awansem.
Wykorzystywałam różnorodne materiały usprawniające prace na lekcjach oraz materiały dostępne dla nauczycieli na stronach wydawnictw. Na lekcjach starałam się korzystać z urządzeń wspomagających proces edukacyjny. Często na zajęciach wykorzystywałam komputer i odtwarzacz płyt CD. Doskonaliłam umiejętności stosowania technologii komputerowej, która pomogła w unowocześnieniu i udoskonaleniu własnego warsztatu pracy.
Internet był wykorzystywany przez mnie na bieżąco do śledzenia i analizy zmieniających się przepisów prawa oświatowego oraz systematycznego uzupełniania dziennika elektronicznego. Dzięki forom dla pedagogów mogłam dzielić się swoim doświadczeniem i korzystać z pomocy innych nauczycieli. Korzystanie z poczty elektronicznej było konieczne do uzyskania dostępu do dziennika elektronicznego, kontaktu z organizatorami konkursów, kontaktu z wydawnictwami. Udostępnianie prezentacji i materiałów dydaktycznych innym
nauczycielom miało na celu dzielenie się wiedzą zdobytą na kursach i szkoleniach. Wszystkie te działania przyczyniły się do doskonalenia mojego warsztatu pracy.

Efekty:
Sprawnie przygotowuję materiały edukacyjne, testy, ankiety, które są przejrzyste i estetyczne. Pomoce dydaktyczne są atrakcyjne co przyczynia się do ciekawego aranżowania lekcji co skutkuje wyższym poziomem zainteresowania ze strony uczniów i zachęca ich do pracy. Poprzez posługiwanie się komputerem i programami komputerowymi miałam okazję bogacić swój warsztat informatyczny, rozwijać umiejętności oraz kreatywność. Praca z prezentacjami multimedialnymi wzbogaca proces dydaktyczny i uatrakcyjnia zajęcia. Uczniom ułatwia zrozumienie treści, pobudza wrażenia estetyczne i rozwija myślenie twórcze poprzez ułatwione kojarzenie odległych faktów i zdarzeń. Tworzenie prezentacji przyczyniło się do podniesienia umiejętności w tym zakresie co wzbogaciło mój warsztat pracy.

& 8 ust. 2 pkt 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach
wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1.W trakcie stażu starałam się dzielić wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami. Wspomagałam nauczycieli stażystów i kontraktowych poprzez dzielenie się informacjami na temat tworzenia planu rozwoju zawodowego, sprawozdania z jego realizacji a także dzielenie się materiałami zgromadzonymi podczas stażu. Służyłam pomocą w obsłudze dziennika elektronicznego. Pomagałam w organizacji wycieczek, wyjazdów i warsztatów. Udostępniałam innym nauczycielom materiały samodzielnie przeze mnie przygotowane – sprawdziany, testy, karty pracy, rozkłady materiałów, scenariusze imprez i uroczystości oraz prezentacje multimedialne. Pełniłam funkcję opiekuna stażu dla nauczyciela stażysty, obserwowałam prowadzone przez niego lekcje a także gościłam na swoich zajęciach. Pełniłam funkcję koordynatora zespołu nauczycieli języków obcych.
2. Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów, a także z nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej polegała na wymianie informacji, wspólnego przygotowywania konkursów, scenariuszy imprez i uroczystości szkolnych. Formalne i nieformalne spotkania były dobrą okazją aby wzbogacać swoja wiedzę i wyciągać wnioski dla siebie z doświadczeń innych nauczycieli. Przepływ informacji z nauczycielami uczącymi w klasie, w której byłam wychowawcą przyczynił się do sprawnego i szybkiego rozwiązywania problemów wychowawczych, co przyczyniło się również do podniesienia bezpieczeństwa podczas zajęć. Na początku każdego roku szkolnego brałam udział w spotkaniach zespołu nauczycieli, którego zadaniem było ustalenie Planu Pracy Szkoły oraz harmonogramu imprez i uroczystości szkolnych. Celem było również opracowywanie lub modyfikacja planów pracy na rok szkolny oraz wymiana spostrzeżeń i doświadczeń.
Będąc członkiem zespołu do spraw ewaluacji wewnętrznej dzieliłam się zdobytą wiedzą i doświadczeniem. Opracowywałam ankiety dla rodziców, uczniów i nauczycieli, analizowałam wyniki i opracowywałam sprawozdania i wnioski do dalszej pracy n podstawie przeprowadzonych badań. Wyniki pracy zespoły zostały przedstawione na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.
Efekty:
Efektem współpracy między nauczycielami było podwyższenie jakości funkcjonowania szkoły. Podczas dzielenia się warsztatem pracy pogłębiłam swoje umiejętności i łatwiej wykonywałam powierzone mi zadania. Praca w zespołach nauczycielskich przyczyniła się do lepszego komunikowania się i przekazywania informacji pomiędzy nauczycielami naszej szkoły.
Współpraca z nauczycielami uczącymi w jednej klasie pozwala na szybkie zdiagnozowanie problemów i sprawne ich rozwiązywanie. Dzięki współpracy z nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej, wychowawcami klas i nauczycielami różnych przedmiotów możliwe jest organizowanie i sprawne przeprowadzanie różnych imprez i konkursów.

& 8 ust. 2 pkt 4 a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawie nieletnich.

1. Program „Mleko w szkole”.
Biorąc pod uwagę, że wielu uczniów nie je systematycznie posiłków w szkole a część z nich przychodzi do szkoły bez śniadania takie programy jak „Mleko w szkole” mają ogromne znaczenie. Celem akcji była dbałość o zdrowie dzieci oraz edukacja w zakresie żywienia

Efekty:
Każde dziecko dostawało kartonik mleka. Oprócz tego, w klasie, w której byłam wychowawcą korzystałam z materiałów edukacyjnych i wplatałam tematykę w zajęcia lekcyjne. Uczniowie poszerzyli swoją wiedzę w zakresie żywienia. Rodzice uzyskali informację na temat programu. Na spotkaniu wywiadowczym przedstawiłam im zasady programu, informacje na temat żywienia i korzyści płynących z picia mleka.
Dzięki udziałowi w takich projektach u uczniów są kształtowane pozytywne nawyki i postawy a dzięki temu szkoła spełnia nie tylko rolę edukacyjną ale też wychowawczą.

2. Program ”Owoce w szkole”.
W ramach programu dla szkół, który ma celu promowanie wśród dzieci zdrowej diety udostępniane są w szkołach owoce i warzywa. Aby program taki jak ten był skuteczny konieczne są kompleksowe i cykliczne działania nauczycieli i rodziców.
Otrzymaliśmy poradnik dla nauczycieli, rodziców i broszurę dla uczniów. Zawierały one treści dotyczące zasad prawidłowej diety, opis wybranych owoców i warzyw. Materiały te wsparły szkołę w działaniach edukacyjnych.

Efekty:

Program „Owoc w szkole” był doskonałym sposobem na prezentację i utrwalanie wiedzy o zdrowym odżywianiu. Jako nauczyciel uaktualniłam swoją wiedzę dotyczącą zdrowego odżywiania i przekazałam ją rodzicom. Rodzice zapoznali się z materiałami edukacyjnymi oraz pomagali w dotarciu do dzieci i zmianie ich nawyków żywieniowych. Szkoła jako placówka edukacyjno – wychowawcza jest zobowiązana do kształtowania nawyków i postaw prozdrowotnych, co dzięki takim programom się udaje.

& 8 ust. 2 pkt 4 c

Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

1. Program” WySpa Młodych Odkrywców”.

W roku szkolnym 2017/2018 nasza Szkoła nawiązała współpracę z xxxxxxxxxxxx w Lublinie. Powierzono mi stworzenie programu zajęć rozwijających kompetencje językowe dzieci na I i II etapie edukacyjnym a następnie poprowadzenie zajęć dla dzieci na II etapie edukacyjnym. Podczas pisania programu ściśle współpracowałam z nauczycielami matematyki i przyrody oraz metodykami. W programie uwzględniono pięć obszarów tematycznych – WySP, które pozwalają uczestnikom na podróż mentalną podczas której, dzięki zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań metodycznych dzieci rozwijają swoje kompetencje w obszarach matematyczno-przyrodniczym oraz językowym.
Program opiera się na aktywnych metodach pracy z dziećmi w wieku szkolnym, uwzględnia specyficzne dla tego okresu zainteresowania dzieci, ukierunkowany jest na tworzenie przestrzeni współpracy, kreatywności i myślenia innowacyjnego.
WySPA WCZORAJ – ta cześć intelektualnej podróży przenosi dzieci w świat, który znamy tylko z przekazów historycznych - nawiązuje do źródeł wiedzy o przyrodzie, człowieku i nauce.
WySPA FLORA – jest podróżą w świat roślin, dzięki którym uczestnicy zajęć poznają prawidłowości przyrodnicze i matematyczne, dostrzegają matematykę w otaczającej przyrodzie, a poprzez opisywanie otaczającej rzeczywistości kształtują umiejętności porozumiewania się w języku obcym.
WySPA FAUNA – doświadczenia jakie dzieci zdobywają w tej części podróży odwołują się do świata zwierząt – jego prawidłowości, różnorodności i wyjątkowości. Podczas zajęć językowych dzieci dostrzegają z jednej strony analogię pomiędzy światem ludzi i zwierząt, z drugiej zaś swoistość świata zwierząt i jego wyjątkowość.
WySPA POLIS – wyspa ta ukazuje dzieciom znaczenie człowieka w przyrodzie, możliwości i zagrożenia jakie niesie ze sobą cywilizacja i eksploracja przyrodniczej rzeczywistości. Przygoda na tej wyspie rozwija w sposób szczególny kompetencje społeczne, obywatelskie oraz kształtuje postawę współpracy i przedsiębiorczości.
WySPA JUTRA – jest spojrzeniem w przyszłość naszej planety i samego człowieka. Ukierunkowanie działań tej wyspy w sposób szczególny związane jest z postawa kreatywności i twórczości – dziecko jest nie tyko odbiorcą i podmiotem działań edukacyjnych ale przede wszystkim twórca i kreatorem rzeczywistości.

Efekty:

Szkoła poszerzyła swoją ofertę i zaproponowała uczniom atrakcyjne, nieodpłatne zajęcia dodatkowe.
Uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli w wyżej opisanych zajęciach rozwijając kompetencje językowe, nabywając praktycznych umiejętności komunikowania się w języku angielskim oraz rozwijali wrażliwość społeczną i ekologiczną.

& 8 ust. 2 pkt 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innym podmiotem.

1. Wspierając działania szkoły uczestniczyłam w akcji „Góra Grosza”. Wspólnie z wychowankami przeprowadziłam zbiórkę pieniędzy, a zebrane grosze przeliczyłam i przekazałam koordynatorowi akcji. Wspólnie z nauczycielem religii przeprowadziłam w klasie zbiórkę artykułów szkolnych i zabawek na rzecz Domu Dziecka w xxxxxxx.
2. Koordynowałam klasową akcję „Sprzątania świata”. Uczniowie po krótkich zajęciach mieli możliwość spaceru i zaobserwowania jak bardzo zanieczyszczona jest nasza najbliższa okolica. Zaopatrzeni w rękawiczki i worki na śmieci wyruszyliśmy posprzątać fragment ulicy xxxxxxxxxxx oraz lasu xxxxxxxxxx.

Efekty:

Potrafię przeprowadzić akcje charytatywne, uświadamiać uczniów o potrzebie takich akcji oraz zmotywować ich do udziału. Staram się pomagać rodzinom w trudnej sytuacji. Uczestnictwo szkoły w wyżej wymienionych akcjach uwrażliwia dzieci na ludzkie krzywdy. Widząc nieszczęścia innych ludzi zaczynają doceniać to, co mają sami.
Dbam o środowisko, kształtuję w uczniach postawy proekologiczne, uczę ich jak dbać o
zdrowie własne i innych. Wielokrotnie przeprowadzałam pogadanki na temat przeciwdziałania
zanieczyszczeniom, sortowaniu odpadów.
&8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

1. Systematycznie współpracowałam z pedagogiem szkolnym nad rozwiązaniem niektórych problemów wychowawczych, diagnozowaniu potrzeb oraz organizacji pomocy dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Współpracowałam z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w xxxxxxxxxxxxx kierując uczniów za zgodą rodziców na badania diagnostyczne. Współpracowałam również z logopedą i psychologiem szkolnym.
2. Wspierałam uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych dostosowując formy i metody pracy. Przygotowałam arkusze dostosowań dla uczniów posiadających orzeczenie oraz opinie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, jak również informację dla nauczycieli pracującymi z uczniami wymagającymi wsparcia. Starałam się na bieżąco pomagać uczniom w rozwiązywaniu ich problemów. Nawiązywałam również kontakt z rodzicami uczniów, których zachowanie budziło niepokój, wspólnie szukając rozwiązania problemu.

OPIS I ANALIZA PRZYPADKU

IDENTYFIKACJA PROBLEMU
Problem dotyczył ucznia X. Zauważono u niego niestabilność emocjonalną, objawy psychosomatyczne (kompulsywne pocieranie i drapanie rąk, drętwienie kończyn, duszności) oraz znaczne zróżnicowanie ocen w ramach każdego przedmiotu.
X nie sprawiał problemów wychowawczych, wywiązywał się z powierzonych mu zadań i był akceptowany przez kolegów i koleżanki z klasy. Sprawiał jednak wrażenie dużo poważniejszego niż rówieśnicy. Często był nieobecny myślami i śpiący. Jego oceny były zróżnicowane, z jednego przedmiotu uzyskiwał zarówno kilka ocen niedostatecznych, jak i bardzo dobrych. Zastanowiła mnie ta sytuacja, gdyż wskazywała nie na niski potencjał intelektualny, a na nawracające problemy z przygotowywaniem się do lekcji.
GENEZA I DYNAMIKA ZJAWISKA
X starał się poprawiać gorsze oceny jednak coraz częściej był nieobecny na lekcjach. Zdarzały się całe tygodnie nieobecności, każdorazowo kontaktowałam się wtedy z mamą, która potwierdzała, że absencja spowodowana jest choroba syna. Gdy na lekcjach omawialiśmy dział „Moja rodzina” uczeń był wyjątkowo nerwowy. Starał się opisać zgodnie z poleceniem w podręczniku poszczególnych członków rodziny, natomiast gdy poprosiłam by napisał coś o swoim tacie stanowczo odmówił. Dyskretnie poprosiłam go by został na chwilę po lekcji. Z jego relacji dowiedziałam się, że „tata dla niego już nie istnieje”, a zważywszy na stopnień zdenerwowania postanowiłam w tym dniu nie kontynuować już rozmowy.
Poprosiłam mamę X o spotkanie i rozmowę. Okazało się, że sytuacja w domu jest bardzo skomplikowana. Mieszka on z mamą i sporo starszym bratem. Mama jest osoba bardzo zapracowaną, starającą się zapewnić dzieciom jak najlepszy byt. Z ojcem właściwie nie ma kontaktu, chociaż ten mieszka w tym samym mieście. Matka chłopca rozstała się z partnerem gdy ten zaczął stosować wobec niej i dzieci przemoc fizyczną i psychiczną. Od tego czasu u Rafała zaczęły występować stany lękowe, bał się obsesyjnie, że ojciec uprowadzi go ze szkoły bez wiedzy matki. Wielokrotnie uspokajałam chłopca, że taka sytuacja nie nastąpi.
Zarówno matka, jak i ojciec chłopca byli ze mną w stałym kontakcie. Ojciec pojawiał się regularnie na wywiadówkach i comiesięcznych konsultacjach, matka zaś obawiając się spotkać go przychodziła do szkoły w innym, ustalonym ze mną terminie. W każdej rozmowie ojciec miał postawę roszczeniową, deprecjonował rolę byłej partnerki jako dobrej matki i kwestionował usprawiedliwienia jego nieobecności. Interesowały go wyłącznie postępy w nauce, nie chciał zaś rozmawiać o problemach emocjonalnych syna. W kolejnej rozmowie mama X wyznała, że syn cierpi on na bardzo niską samoocenę, w dużej mierze spowodowaną zachowaniem ojca i niewybrednymi komentarzami na temat wyglądu zewnętrznego i inteligencji chłopca.
X jako bardzo wrażliwy chłopiec, typ samotnika, zaczął zamykać się w sobie i cierpieć na wcześniej wspomniane objawy psychosomatyczne: drętwienie rąk i twarzy, uporczywe swędzenie a nawet duszności i kaszel. W krótkim czasie dowiedziałam się, że mama chłopca wystąpiła do sądu rodzinnego o odebrania praw rodzicielskich ojcu dziecka.
ZNACZENIE PROBLEMU

Poznawszy dokładniej sytuację rodzinną X oraz rolę ojca w życiu ucznia zrozumiałam, że chłopiec miał prawo mieć kłopoty z regularnym przyswajaniem wiedzy, gdyż warunki domowe mu na to nie pozwalały. Nie bez powodu mógł doświadczać stresu, napięcia i trudnych do zdefiniowania emocji czując brak wiary w jej wartość ze strony ojca, który dla chłopca u progu dojrzałości powinien być wsparciem i autorytetem. X zamiast skupić się na nauce, co byłoby adekwatne do jego wieku, obawiał się ciągle, że zostanie zabrany od matki. Dla osoby w tak trudnym okresie rozwoju niezbędne jest poczucie bezpieczeństwa i świadomość opoki, jaką stanowi rodzina. Brak tego wsparcia był widoczny w ocenach X i jego niskiej frekwencji w pierwszym semestrze klasy czwartej.

PROGNOZA
Negatywna
X mógłby popaść w niechęć do jakichkolwiek działań szkolnych. Brak wiary ojca w możliwości własnego dziecka skutkowałby obniżeniem poczucia wartości. To z kolei typowo prowadzi do jednej z dwóch możliwych postaw - apatii i w przyszłości powielenia sytuacji znanej z domu rodzinnego lub buntu.
Pozytywna
Wpłynięcie na uzdrowienie relacji z ojcem mogłoby wzmocnić u chłopca budowanie pozytywnego obrazu swojej osoby. Również należałoby uzmysłowić chłopcu, że emocjonalne wsparcie, którego tak potrzebuje może uzyskać u wielu osób w środowisku szkolnym oraz w grupie rówieśniczej. Spotkania z psychologiem szkolnym również powinny pozytywnie na nią wpłynąć, na przykład w zakresie radzenia sobie z kryzysowymi sytuacjami w domu.

PROPOZYCJE DZIAŁAŃ
Cele podejmowanych działań to:
-uzmysłowienie ojcu odpowiedzialności za przyszłość własnego dziecka oraz złagodzenie napięć w relacji ojciec-syn.
wspieranie ucznia w prawidłowym funkcjonowaniu w grupie rówieśniczej,
rozwinięcie u ucznia umiejętności radzenia sobie ze stresem związanym z sytuacją rodzinną
wsparcie psychiczne X w postaci zbudowania wysokiej samooceny
ugruntowanie chłopca w przekonaniu, że warto realizować swoje plany na życie i aspirować
do zdobycia dobrej pozycji społecznej
utrzymać opinię, że wiedza jest wartością samą w sobie. Aby opracowane cele zostały osiągnięte należy:
obserwować X , kontrolować jego oceny i frekwencję oraz chwalić i doceniać wszelkie ponadprzeciętne osiągnięcia,
regularnie prowadzić rozmowy wychowawcze budując atmosferę zaufania pomiędzy uczniem a wychowawcą i zapewnić o możliwości udzielenia wsparcia
zaproponować X wizyty u psychologa szkolnego
na godzinach wychowawczych i lekcjach przedmiotu podkreślać wagę dobrego wykształcenia, posiadania umiejętności i wiedzy teoretycznej.

WDRAŻANIE DZIAŁAŃ

Po rozmowie z matką postanowiłam bardziej zaangażować chłopca w życie klasy. Na początek przydzieliłam mu kilka prostych zadań, z których wywiązał się znakomicie. Pochwaliłam go na forum całej klasy, podkreślając przy tym jego dojrzałość i zaangażowanie. Zaprosiłam również ucznia na dodatkowe zajęcia z języka angielskiego, gdzie robił bardzo duże postępy i zaczął przygotowywać się do konkursu kuratoryjnego. Ważnym elementem działań było również jeszcze intensywniejsze poszerzanie oferty dodatkowych działań dla X Zachęcałam ucznia do udziału w konkursach szkolnych, w których zajmował wysokie miejsca. Zaczął również pomagać na przerwach koledze, który miał trudności w nauce. W międzyczasie odbywaliśmy z rozmowy na temat relacji z rodziną i rówieśnikami. Analizowałyśmy jego zachowanie w różnych sytuacjach, emocje i postępy ocenowe. X wyznał, że mimo młodego wieku swoją przyszłość zawodową wiąże z językiem angielskim i informatyką.

EFEKTY ODDZIAŁYWAŃ

Priorytetem w pracy z X było zbudowanie silnego poczucia wiary w siebie i wysokiej samooceny pomimo negatywnego wpływu jego sytuacji rodzinnej. W efekcie piątą klasę szkoły podstawowej ukończył z wysoką średnią. Zdecydowanie spadła też liczba godzin nieusprawiedliwionych, gdyż X przestał po prostu opuszczać lekcje. X z własnej inicjatywy zaczął angażować się w przygotowanie uroczystości szkolnych ,takich jak Dni Europejskie.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.