X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44259
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Cel główny:
Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek
wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
1. Poznanie procedury awansu zawodowego.
- Wyszukiwanie i analiza przepisów prawa oświatowego oraz informacji dotyczących awansu zawodowego (ustawy, rozporządzenia).
- VIII-IX.2017r.
2. Odbycie stażu dotyczącego awansu zawodowego.
- Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
- Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
- Dokumentowanie realizacji planu rozwoju
zawodowego.
- Sporządzenie sprawozdania z realizacji
planu rozwoju zawodowego.
- 01.IX.2017r.
- VIII.2017r.
- okres stażu

- V.2020r.
- Wniosek o rozpoczęcie stażu.
- Plan rozwoju zawodowego.
- Dokumentacja.
- Sprawozdanie z realizacji planu.

3. Przeprowadzenie analizy własnej pracy.
- Hospitacje zajęć przez dyrektora.
- Ewaluacja i samoocena hospitowanych zajęć i lekcji otwartych.
- Okres stażu.
- Okres stażu.
- Harmonogram spotkań.
- Scenariusze zajęć.
4. Samodzielne lub przez dział w różnych formach doskonalenia zawodowego pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych.
- Uczestniczenie w różnych formach wewnętrznego i zewnętrznego doskonalenia zawodowego.
- Systematyczne śledzenie literatury metodycznej i dydaktycznej, korzystanie z zasobów biblioteki własnej, przedszkolnej i portali internetowych.
- Tworzenie własnego warsztatu pracy, materiałów dydaktycznych.
- Okres stażu.
- X-VI.2017r.
- Okres stażu.
- Okres stażu.
- Zaświadczenia.
-Certyfikat.
- Wykaz interesujących książek. Wykaz stron internetowych.

- Materiały, pomoce, zdjęcia.
5. Czynny udział w tworzeniu dokumentacji przedszkola.
- Dokonywanie wpisów do dziennika zajęć.
- Założenie i prowadzenie teczek obserwacji dziecka.
- Pisanie miesięcznych planów pracy dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawczej.
- Okresowe diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych wychowanków.
- Praca w zespołach przedmiotowych i zadaniowych.
- Okres stażu.
- Okres stażu.
- Dzienniki zajęć.
- Teczka obserwacji dzieci.
- Plany pracy.
- Semestralne sprawozdania.

6. Wykorzystywanie nowatorskich metod i form pracy.
- Stosowanie w pracy metodaktywizujących i innowacyjnych np. ruchu rozwijającego Weroniki Sherbone, dziecięca matematyka prof. Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej, metody badawcze itp.
- Zaangażowanie się w projektowanie i urządzenie kącików plastycznych, eksponujących różne techniki plastyczne stosowane przez dzieci – wystawy prac plastycznych.
- Uczestniczenie w konkursach przedszkolnych, wystąpieniach, akcjach.
- Kierowanie przygotowaniem wychowanków do uczestnictwa w konkursach.
- Okres stażu.
- Wpisy w dzienniku zajęć.
- Zdjęcia, prace plastyczne dzieci.
- Zaświadczenia, podziękowania, dyplomy.
7. Wykonywanie czynności dodatkowych. - Prowadzenie gazetki dla rodziców.
- Przygotowywanie i prowadzenie uroczystości przedszkolnych.
- Prowadzenie strony internetowej przedszkola.
- Okres stażu.

- Okres stażu.
- Scenariusze uroczystości, zdjęcia.
8. Współpraca z rodzicami i środowiskiem rodzinnym.
- Prowadzenie spotkań grupowych z rodzicami.
- Konsultacje indywidualne z rodzicami.
- Informacje dla rodziców o zamierzeniach dydaktyczno-wychowawczych na tablicy ogłoszeń.
- Zajęcia otwarte dla rodziców.
- Organizacja imprez okolicznościowych dla rodziców, dziadków – przygotowywanie programów artystycznych i dekoracji.
- Włączanie rodziców do organizowania i współuczestnictwa w uroczystościach przedszkolnych.
- Organizowanie spotkań z rodzicami wykonującymi ciekawe zawody. Spotkanie w przedszkolu lub w miejscu pracy rodzica.
Rozmowa, poznanie przez dzieci interesujących zawodów.
- Okres stażu.
- Okres stażu. - Lista obecności.
- Zdjęcia.
- Zdjęcia.
9. Współpraca ze środowiskiem lokalnym.
- Organizowanie wycieczek do różnych instytucji i miejsc.
- Zapraszanie do przedszkola przedstawicieli poszczególnych zawodów np. strażak, policjant.
- Współpraca z instytucjami wspomagającymi pracę wychowawczą i opiekuńczą, szczególnie z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.
- Współpraca z logopedą.
- Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Dywitach.
- Okres stażu.
- Zdjęcia, adnotacje w dzienniku zajęć.

§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
1. Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej.
- Wykonywanie środków dydaktycznych za pomocą komputera.
- Opracowywanie dokumentów, sprawozdań, scenariuszy hospitacji, planów miesięcznych korzystając z komputera.
- Przygotowywanie ogłoszeń, dyplomów, zaproszeń, podziękowań przy użyciu komputera.
- Gromadzenie niezbędnych przepisów oświatowych z Internetu.
- Wykorzystywanie w pracy encyklopedii multimedialnych i Internetu.
- Korzystanie z internetowych publikacji innych nauczycieli odbywających staż.
- Zdjęcia, pomoce dydaktyczne.
- Dokumentacja, sprawozdania, scenariusze, plany.
- Wzór dyplomu, zaproszenia, podziękowania.
2. Zajęcia dydaktyczne z wykorzystaniem technologii informacyjnej.
- Wykorzystanie technik komputerowych w projektach międzynarodowych e-Twinning.
- Opracowywanie ćwiczeń, quizów przy użyciu aplikacji LearningApps.org.
- Okres stażu. - Potwierdzenie Dyrektora.
3. Prowadzenie strony internetowej placówki.
- Aktualizowanie strony internetowej przedszkola.
- Okres stażu. - Strona placówki zamieszczona w internecie.
4. Wykorzystywanie nośników audiowizualnych w trakcie pracy.
- wykorzystywanie płyt DVD i CD w pracy z dziećmi.
- Relacjonowanie ważnych wydarzeń przedszkolnych za pomocą aparatu cyfrowego.
- Wykorzystywanie komputera i projektora do zajęć dydaktycznych.
- Korzystanie z monitora interaktywnego do pracy dydaktycznej.
- Wykorzystanie zasobów internetu do prowadzenia zajęć z dziećmi.

- Okres stażu.
.- Zdjęcia.

§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
1. Opublikowanie na portalu dla nauczycieli przedszkola ,,Planu rozwoju zawodowego”. - Opublikowanie w portalu internetowym zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego.
- I semestr roku
szkolnego 2018/2019
- Publikacja na portalu internetowym dla nauczycieli.
2. Opracowywanie i udostępnianie do wykorzystania przez innych nauczycieli materiałów dydaktycznych.
- Opublikowanie na przedszkolnej stronie internetowej scenariuszy zajęć i uroczystości.
- Udostępnianie koleżankom swojego warsztatu pracy – scenariusze zajęć, pomoce dydaktyczne. - Okres stażu. - Publikacja w internecie.
3. Prowadzenie szkoleń w ramach WDN.
- Opracowanie i wygłoszenie referatów szkoleniowych dla nauczycieli na Radzie
Pedagogicznej.
- Przekazywanie zdobytej na szkoleniach zewnętrznych.
- Okres stażu. - Referaty.
- Potwierdzenie Dyrektora przedszkola
4. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli.
- Zaprezentowanie innowacyjnych metod pracy z dziećmi.
- Okres stażu. - Scenariusze.
- Potwierdzenie Dyrektora.
5. Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami. - Wspólne rozwiązywanie problemów (podejmowanie decyzji, opracowywanie dokumentów).
- Dzielenie się z koleżankami wiedzą zdobytą na kursach i szkoleniach.
- Udostępnianie swoich opracowań, materiałów ze szkoleń.
- Polepszenie współpracy i wymiany doświadczeń.
- Okres stażu. - Potwierdzenie współpracy przez innych nauczycieli.

§ 8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
1. Kształtowanie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań.
- „Odkrywcą być – dziecięca astronomia – innowacja pedagogiczna”
- Program doradztwa zawodowego dla klasy 7 szkoły podstawowej.

§ 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących
zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
1. Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci.
- Stosowanie różnorodnych aktywnych metod i form pracy z uwzględnieniem różnic rozwojowych.
- Obserwacja dzieci na tle grupy.
- Rozmowy indywidualne z dziećmi i ich rodzicami.
- Organizowanie zajęć na interesujące dzieci tematy - Okres stażu. - Scenariusze zajęć.
- Obserwacje.
2. Praca z dziećmi z trudnościami. Okres stażu.
- Prowadzenie zajęć wyrównawczych. - Wg potrzeb. - Wpisy do dziennika.
- Dokumentacja pracy.
3. Praca z dzieckiem zdolnym.
- Przygotowywanie dzieci do różnorodnych konkursów. -Okres stażu. - Dyplomy, podziękowania.
4. Współpraca z różnorodnymi instytucjami. - Organizowanie wycieczek do ciekawych instytucji i miejsc.
- Zapraszanie do przedszkola przedstawicieli poszczególnych zawodów np. strażak, policjant.
- Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Dywitach. - Okres stażu. - Adnotacje w dzienniku,
- Zdjęcia.

5. Promowanie przedszkola w środowisku lokalnym.
- Zamieszczanie informacji w prasie lokalnej dotyczącej działalności przedszkola oraz na stronie internetowej przedszkola.
- Organizowanie uroczystości przedszkolnych, dni otwartych. - Okres stażu. - Wycinki z prasy lokalnej.
- Strona internetowa.
- Scenariusze, zdjęcia.

§ 8 ust. 2 pkt 4e
Wykonanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich
we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Olsztynie.
- Kierowanie dzieci na konsultacje a następnie realizacja wytycznych.
- Zasięganie porad i wskazówek specjalistów.
- Uczestnictwo w szkoleniach i prelekcjach organizowanych przez poradnię.
- Wg potrzeb. - Opinie.
- Zaświadczenia.
2. Współpraca z przedszkolnym logopedą - Prowadzenie konsultacji z logopedą.
- Zapraszanie ich do prowadzenia zajęć z dziećmi
- Okres stażu. - Potwierdzenie współpracy.
- Zdjęcia.
3. Współpraca z Posterunkiem Policji.
- Zapraszanie Przedstawicieli Policji na spotkania z dziećmi.
- Pogadanki na temat bezpieczeństwa. - Okres stażu. - Zdjęcia.
- Wpisy do dziennika zajęć.
4. Nawiązanie współpracy z Ochotniczą Strażą Pożarną.
- Zwiedzanie pobliskiej Straży Pożarnej.
- Zaproszenie przedstawicieli straży na pogadanki. Zainteresowanie zawodem strażaka.
- Udział w próbach ewakuacji na wypadek pożaru. Zapoznanie z zasadami postępowania na wypadek pożaru. - Okres stażu. - Zdjęcia.
- Wpisy do dziennika.
5. Udział w różnych akcjach i zbiórkach.
-Udział w Akcjach: ,Górze grosza”, „Pomóżmy czworonogom”, „Cała Polska czyta dzieciom.”
- Aktywny udział w organizowaniu pomocy dla dzieci z Domu Dziecka. Zebranie odzieży, książek, zabawek, słodyczy dla dzieci z Domu Dziecka.
- Udział w zbiórkach: baterii, makulatury i surowców wtórnych. Okres stażu. - Zdjęcia.
- Podziękowania.

§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych
lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której jest zatrudniony.
1. Opis i analiza dwóch przypadków - rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych. - Identyfikacja problemu.
- Geneza i dynamika zjawiska.
- Znaczenie problemu.
- Prognoza.
- Propozycje rozwiązania.
- Wdrażanie oddziaływań.
- Efekty oddziaływań. - Okres stażu. - Opis przypadków.

Program będzie podlegał bieżącej aktualizacji zgodnie z potrzebami placówki, gdyż trudno jest zaplanować szczegółowe działania na tak długi czasu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.