X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44249
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego na stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Imię i nazwisko: Alicja Dembińska
Kwalifikacje: magister edukacja przedszkolna
Stanowisko: nauczyciel mianowany wychowania przedszkolnego
Placówka oświatowa: Gminne Przedszkole w Malanowie
Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy, tj. od 1.09.2017r. do 31.05.2020r.
Dyrektor placówki: mgr Agnieszka Mozio

PLAN DZIAŁANIA:

Cel podstawowy podejmowanego stażu - spełnienie wymagań kwalifikacyjnych umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Cele szczegółowe:

- zadania wynikające z organizacji stażu;
- zadania dydaktyczno - wychowawczo - opiekuńcze - wspieranie dzieci w ich rozwoju;
- zadania dotyczące osobistego rozwoju nauczyciela - doskonalenie warsztatu i metod pracy, analiza własna pracy i podjętych działań;
- zadania podejmowane dla lepszego funkcjonowania przedszkola - różne formy doskonalenia służące podnoszeniu poziomu pracy przedszkola, efektywne działanie w zespołach i praca w grupie.

Podstawa prawna opracowania planu rozwoju zawodowego:

- Karta Nauczyciela z 26 stycznia 1982 r. po zmianach z 21 listopada 2008 r. (Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674, zm. nr 170, poz.1218 i 1221, nr 220,
poz.1600, z 2007 r. nr 17, poz. 95, nr 80, poz. 542, nr 102, poz. 689, nr 158, poz.1103, nr 176, poz. 1238, nr 191, poz. 1369, nr 247, poz.1821, z
2008 r. nr 145, poz. 917, nr 227, poz. 1505, z 2009 r. nr 1, poz. 1) – Rozdział 3 Art. 9.
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2013, poz. 393).

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy przedszkola.

Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania

Poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju zawodowego. Aktualizowanie przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem stopnia awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego.
Udział w szkoleniu „Awans zawodowy nauczyciela – rozpoczęcie stażu”.
Przygotowanie i złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
Opracowanie planu rozwoju zawodowego z uwzględnieniem potrzeb przedszkola. Wrzesień 2017 rok

Wrzesień 2017 rok
Wrzesień 2017 rok

Wrzesień 2017 rok Rejestr aktów prawa oświatowego.

Zaświadczenie.
Wniosek o rozpoczęcie stażu.

Plan rozwoju zawodowego zatwierdzony do realizacji przez dyrektora.
Doskonalenie warsztatu i metod pracy nauczyciela. Uczestniczenie w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu poziomu pracy przedszkola.

Poszerzanie wiedzy i umiejętności poprzez czynny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli - udział w radach szkoleniowych.

Samokształcenie – aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii, dydaktyki oraz prawa oświatowego.

Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu

Zaświadczenia.

Zaświadczenia, protokoły spotkań Rady Pedagogicznej.

Wykaz literatury, strony internetowe.

Korzystanie ze zbiorów biblioteki przedszkolnej i pedagogicznej oraz internetu.

Stosowanie w pracy metod aktywizujących i innowacyjnych, np. ruchu rozwijającego W. Sherbone, dziecięcej matematyki prof. E. Gruszczyk- Kolczyńskiej, metody badawcze.

Stosowanie nowoczesnych i aktywizujących technik oraz metod pracy z dzieckiem, np. „Fitness dla dzieci”.

Okres stażu

Okres stażu

Scenariusze, wpisy do dziennika
Zdjęcia, prace dzieci

Scenariusze zajęć.

Aktywne uczestnictwo w pracach związanych z podnoszeniem efektywności pracy przedszkola. Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym. Zgodnie z harmonogramem Protokoły zebrań Rady Pedagogicznej.

Praca w zespole awansu zawodowego, zespole do spraw badania losów absolwentów, zespole do spraw statutu, promocji zdrowia, promocji placówki oraz opracowywania rocznego planu pracy, zespole do spraw ewaluacji wewnętrznej Okres stażu Roczny plan pracy przedszkola, materiały opracowane w pozostałych zespołach.
Doskonalenie umiejętności współpracy z rodzicami. Współpraca z rodzicami i nauczycielami przy organizowaniu uroczystości i imprez przedszkolnych, konkursów, sponsorowanie nagród, itp.

Zaangażowanie rodziców i społeczności przedszkola w akcje charytatywne, np. zbiórkę słodyczy dla dzieci najbardziej potrzebujących z najbliższej okolicy. Według potrzeb

Okres stażu Scenariusze zajęć, wpisy w dzienniku, notatki i zdjęcia na
stronie internetowej przedszkola. Podziękowania.

Rozmowy z rodzicami na tematy wychowawcze i inne wynikające z potrzeb danej grupy.

Pomoc w opracowaniu planu współpracy z rodzicami.

Organizowanie zebrań grupowych, zajęć otwartych dla rodziców - inicjowanie zabaw angażujących dziecko i rodzica we wspólne przedsięwzięcia, np. zabawy plastyczne oraz muzyczno – ruchowe.

Aranżowanie spotkań z rodzicami wykonującymi ciekawe zawody.

Informowanie rodziców dziecka o konieczności objęcia go pomocą psychologiczno – pedagogiczną.
Współpraca z rodzicem i specjalistami w celu udzielenia dziecku pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
Organizowanie wykładów i pogadanek dla rodziców – zapraszanie specjalistów różnych dziedzin.
Według potrzeb

Okres stażu Według potrzeb

Okres stażu Według potrzeb
Zapis w dzienniku – kontakty indywidualne z rodzicami.

Plany współpracy z rodzicami.

Scenariusze zajęć, wpisy w dzienniku.

Wpisy w dzienniku, notatki i zdjęcia na stronie internetowej przedszkola.
Zapis w dzienniku – kontakty indywidualne z rodzicami, zebrania.
Współorganizowanie imprez, uroczystości podejmowanych przez przedszkole. Opracowanie scenariuszy spotkań oraz przedstawień, m. in. spotkanie choinkowe, Dzień Babci i Dziadka, bal karnawałowy,
Dzień Matki i Ojca, pożegnanie przedszkolaków, itp.
Współorganizowanie uroczystości, imprez Okres stażu Scenariusze przedstawień, notatki i zdjęcia na stronie internetowej przedszkola.

Strona internetowa przedszkola.

przedszkolnych zgodnych z planem pracy przedszkola. Według kalendarza
imprez
Pełnienie funkcji protokolanta zebrań z rodzicami. Pisemne utrwalanie przebiegu zebrań z rodzicami. 2 rok stażu Załączenie wybranych dokumentów.
Podniesienie kwalifikacji zawodowych. Uczestniczenie w kursie języka angielskiego – kontynuacja. IX 2017 r. - II 2019 r. Zaświadczenie.

§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
Organizowanie warsztatu pracy w oparciu o technikę komputerową. Stosowanie technologii komputerowej w opracowaniu dokumentacji przedszkolnej, np. planów pracy, scenariuszy imprez, sprawozdań, użycie pakietu Microsoft Office.

Wykorzystanie komputera do opracowania pomocy dydaktycznych przydatnych w przedszkolu, np. szablony, karty pracy, albumy tematyczne, tworzenie ciekawych prezentacji multimedialnych.

Przygotowywanie zaproszeń, podziękowań, dyplomów.

Wykorzystywanie w pracy z dziećmi materiałów z internetu jako źródła
inspiracji do zajęć oraz poszerzenia wiedzy.
Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu
Okres stażu

Przykładowe plany, scenariusze imprez, sprawozdania.

Opracowane materiały, wydruki, ilustracje, adresy stron, płyty CD.

Wzory dyplomów, zaproszeń, podziękowań.

Ciekawe materiały, adresy stron.

Plan rozwoju zawodowego,

zawodowego, scenariuszy imprez przedszkolnych.
Korzystanie z poczty elektronicznej.

Śledzenie bieżących zmian w prawie oświatowym - korzystanie ze stron
internetowych Kuratorium Oświaty,
Ministerstwa Edukacji Narodowej. Okres stażu

Okres stażu scenariusze imprez - publikacje w internecie.

Wykaz stron internetowych.
Udział w prowadzeniu strony internetowej przedszkola. Wykorzystanie internetu w celach dydaktyczno – informacyjnych poprzez umieszczanie na stronie internetowej przedszkola tekstów piosenek, wierszy, notatek z życia grupy.
Okres stażu
Materiały umieszczone na stronie internetowej przedszkola.
Wykorzystanie nośników audiowizualnych w trakcie pracy.
Korzystanie z nośników optycznych DVD, CD.
Relacjonowanie ważnych wydarzeń z życia grupy za pomocą aparatu fotograficznego.
Według potrzeb Zdjęcia na stronie internetowej przedszkola.
Doskonalenie umiejętności stosowania technologii
komputerowej i informacyjnej.
Samokształcenie.
Wykorzystanie posiadanej wiedzy i umiejętności w pracy z dziećmi.
Okres stażu
Dokumentacja własna.

§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania

Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami. Prowadzenie zajęć dla nauczycieli stażystów, kontraktowych.

Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami w zakresie metod, form Według potrzeb

Okres stażu
Scenariusze zajęć.

Publikacje dotyczące ciekawych

pracy oraz wykorzystanych środków dydaktycznych.

Prowadzenie zajęć koleżeńskich dla zainteresowanych nauczycieli -
udostępnianie opracowanych scenariuszy zajęć i uroczystości, pomocy dydaktycznych, książek i materiałów ze szkoleń, kursów – w wersji papierowej lub elektronicznej.

Okres stażu metod, form pracy i środków dydaktycznych.
Opracowane scenariusze zajęć i uroczystości, pomoce dydaktyczne, materiały ze szkoleń.
Wymiana doświadczeń na spotkaniach rad pedagogicznych.

Przygotowywanie materiałów i wygłoszenie referatów w formie prezentacji multimedialnej zgodnie z harmonogramem WDN.

Aktywny udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym, przekazywanie uwag i materiałów z odbytych szkoleń.

Zgodnie z harmonogramem spotkań Rady Pedagogicznej

Okres stażu Materiały przygotowane dla nauczycieli, prezentacje multimedialne, lista obecności na Radach Pedagogicznych.

Referaty, prezentacje multimedialne.

Materiały ze szkoleń.

§ 8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania

Opracowanie i wdrożenie programu własnego w zakresie aktywności plastycznej „Kolorowy świat dzieci”. Opracowanie programu działań.
Przedstawienie programu na Radzie Pedagogicznej.

Prowadzenie zajęć w oparciu o program. 2 rok stażu Program własny „Kolorowy świat dzieci”.

§ 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania

Współpraca w przygotowaniu uroczystości, imprez, konkursów przedszkolnych. We współpracy z innymi nauczycielami przygotowanie i przeprowadzenie uroczystości i konkursów zgodnie z planem pracy przedszkola. Zorganizowanie Gminnego Przeglądu Twórczości Patriotycznej Przedszkolaków.
Okres stażu

2 rok stażu

Scenariusze imprez, regulaminy konkursów, notatki i zdjęcia na stronie internetowej przedszkola.
Rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów. Przygotowywanie dzieci do udziału w konkursach muzycznych, plastycznych, przeglądach, turniejach.
Według potrzeb
Podziękowania, dyplomy.

Podnoszenie świadomości pedagogicznej rodziców. Promowanie wśród rodziców działań podejmowanych przez przedszkole.

Rozmowy indywidualne z rodzicami - udzielanie informacji i porad ogólnych w przypadkach wychowania i osiągnięć dzieci.

Umieszczanie na gazetce dla rodziców Okres stażu Według potrzeb

Okres stażu Strona internetowa przedszkola. Notatki – zeszyt obserwacji dziecka.
Dokumentacja własna.

artykułów, propozycji zabaw mających na celu rozwój poszczególnych kompetencji dziecka, np. zasady adaptacji do warunków przedszkolnych, przygotowanie dziecka do nauki w szkole, rozwijanie kompetencji przyrodniczych i
matematycznych.
Tworzenie okazji do poznania przez dzieci najbliższego środowiska lokalnego, instytucji
publicznych, pracy ludzi w różnych zawodach. Organizowanie wycieczek i spotkań w celu zaznajomienia się przez dzieci z zawodami oraz specyfiką działania lokalnych instytucji publicznych. Okres stażu Zapisy w dzienniku zajęć, notatki i zdjęcia na stronie internetowej przedszkola.
Zachęcenie dzieci do pomagania innym – udział w akcjach charytatywnych. Propagowanie idei akcji charytatywnych wśród dzieci, np. Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy. Okres stażu Notatki i zdjęcia na stronie internetowej przedszkola.
Udział w ogólnopolskich programach edukacyjnych. Angażowanie dzieci do udziału w Ogólnopolskim Programie Edukacji Zdrowotnej „Akademia Aquafresh”, Ogólnopolskim Programie Edukacji Zdrowotnej „Mamo, tato wolę wodę”, Ogólnopolskim Programie „Zbieraj baterie”, projekcie Szkola Promująca Zdrowie. Programie Czyste Powietrze wokół nas”, Projekcie „Kim będę, kiedy dorosnę” „Mały miś w świecie wielkiej literatury”,” Cała Polska Czyta Dzieciom” „Kubusiowi Przyjaciele Natury” "Zdrowy przedszkolak" - program edukacji zdrowotnej
Okres stażu Zapisy w dzienniku zajęć, notatki i zdjęcia na stronie internetowej przedszkola, certyfikaty,
zaświadczenia, scenariusze.

§ 8 ust. 2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
Współpraca z organizacjami,
instytucjami oraz innymi Konsultacje ze specjalistami z Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznej w Okres stażu Materiały otrzymane od
specjalistów.

podmiotami działającymi na rzecz dziecka i edukacji w środowisku lokalnym. przypadku problemów wychowawczo – dydaktycznych. Uzyskanie materiałów do pracy z dzieckiem. Podjęcie wspólnych działań, aby udzielić pomocy dzieciom i rodzicom.

Współpraca z Biblioteką Pedagogiczną – promowanie czytelnictwa poprzez
wypożyczanie książek, organizowanie
cyklicznych spotkań i wystaw prac dzieci w bibliotece.

Współpraca ze Szkoła Podstawową – zwiedzanie pomieszczeń szkolnych, udział w lekcjach pokazowych, zorganizowanie przedstawienia dla uczniów.

Współpraca z uczniami ze szkół z Niemiec i Ukrainy

Współpraca ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Miłaczewie

Udział w wybranych akcjach proponowanych przez lokalny samorząd oraz instytucje oświatowe.

Okres stażu

Okres stażu

2 i 3 rok stażu

2 i 3 rok stażu

Okres stażu

Notatki i zdjęcia na stronie internetowej przedszkola.

Notatki i zdjęcia na stronie internetowej przedszkola.

Notatki i zdjęcia na stronie internetowej przedszkola.

Notatki i zdjęcia na stronie internetowej przedszkola.

Podziękowania.

Zaświadczenia i podziękowania.

§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju placówki, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
Opis i analiza przypadków rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych. Studiowanie literatury, publikacji w
internecie, udział w kursach, następnie zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce.

Zdiagnozowanie dwóch przypadków: edukacyjnego i wychowawczego.

Ustalenie metod pracy i oddziaływań wychowawczych. Systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu.

Ewaluacja podjętych działań. Okres stażu Karty pracy, opis i analiza przypadku.

Ze względu na długi czas stażu powyższy plan ma charakter otwarty i w trakcie realizacji może podlegać modyfikacji po uzyskaniu zgody Dyrektora przedszkola.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.