X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44260
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA STAŻYSTY
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS ZAWODOWY NA
STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Joanna Domańska
Posiadane kwalifikacje: Studia magisterskie – kierunek: pedagogika, specjalność: kształcenie zintegrowane i wychowanie przedszkolne,
Nazwa i adres placówki:
Zarzecz Łukowski 54, 21-400 Łuków
Imię i nazwisko dyrektora placówki:
Data rozpoczęcia stażu: 1 IX 2019
Data zakończenia stażu: 31 V 2020
Imię i nazwisko opiekuna stażu:

OPRACOWANY NA PODSTAWIE:

Ustawy z 26 stycznia 1982 roku
Karta Nauczyciela
(tekst jednolity w Dz. U. 2018r. poz.967)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli(Dz. U. 2018, poz. 1574 ze zm.);

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U 2019 poz 1650 – wejście w życie
1.09.2019r)

Stan prawny 1.09.2019

Cel główny:
Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego
Cele szczegółowe:
1. Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego.
2. Poznanie organizacji, zadań i zasad pracy szkoły. Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole.
3. Poznanie przepisów związanych z funkcjonowaniem szkoły.
4. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
5. Znajomość podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole.
6. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
7. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
8. Doskonalenie warsztatu pracy oraz metod poprzez obserwację zajęć (rozmów) prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli.
9. Podniesienie kwalifikacji zawodowych i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy dydaktyczno – wychowawczej z uczniem poprzez udział w formach doskonalenia. zawodowego (wewnątrzszkolnych, pozaszkolnych i procesie samokształcenia).
10. Pogłębianie kontaktów z Uczniami i Rodzicami.
11. Nawiązanie współpracy z nauczycielami zatrudnionymi w szkole.

§ 6 ust. 2 pkt 1
Znajomość przepisów prawa dotyczących organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.

Zadania i cele do
realizacji Formy/
metody realizacji Osoby
wspierające Dowody
realizacji/
dokumentacja Termin
1. Poznanie
procedury
osiągania awansu
zawodowego.
- Analiza przepisów prawa
oświatowego dotyczących
awansu zawodowego na stopień
nauczyciela kontraktowego:
Karta Nauczyciela
z dnia 26 stycznia
1982r,
- Rozmowa z opiekunem stażu
na temat systemu awansu;
- Śledzenie informacji w
Internecie i literaturze
pedagogicznej, poświęconych
oświacie i awansowi
nauczyciela;
- Sporządzenie planu rozwoju
zawodowego. Dyrektor
szkoły
Opiekun stażu

- Poprawnie opracowany
plan rozwoju zawodowego.

Wrzesień/
Październik
2. Nawiązanie
współpracy między
stażystą a
opiekunem stażu. - Omówienie i ustalenie
przebiegu stażu, omówienie
treści zawartych w planie określenie obowiązków stażysty
i opiekuna stażu oraz zasad
współpracy;
- Zawarcie
pisemnego kontraktu
między stażystą, a opiekunem
stażu. Opiekun stażu - Zatwierdzony plan rozwoju
zawodowego
- Kontrakt
- Terminarz spotkań z Wrzesień
3. Zapoznanie z
zasadami
funkcjonowaniem
szkoły. - Udział w Radach
Pedagogicznych;
- Udział w spotkaniach
zespołów
przedmiotowych (edukacji wczesnoszkolnej) Dyrektor
szkoły
Opiekun stażu;
Nauczyciele - Listy obecności;
- Karta sprawozdawcza z
realizacji planów pracy
zespołów. Cały okres stażu
4. Zapoznanie i
analiza
dokumentacji
obowiązującej w
szkole. - Analiza dokumentacji:
regulamin organizacyjny szkoły,
statut szkoły, WSO, itp.;
- Zapoznanie ze sposobami
prowadzenia dokumentacji
szkolnej,
- Zapoznanie z dokumentacją
uczniów z opinią Dyrektor
szkoły
Opiekun stażu
Nauczyciele Własne notatki Wrzesień/
Październik
5. Zapoznanie się
z podstawowymi
zasadami
bezpieczeństwa
i higieny pracy
w szkole. - Udział w szkoleniu BHP
wewnątrzszkolnym;
- Poznanie regulacji prawnych w
zakresie BHP w placówce. Dyrektor
szkoły
Opiekun stażu Potwierdzenie odbycia szkolenia Wrzesień
6.Dokumentowanie
realizacji zadań
wypływających
z planu awansu
zawodowego. Gromadzenie dokumentów:
zaświadczenia, arkusze
obserwacji, konspekty zajęć,
sprawozdania, itp. Opiekun stażu - Dokumenty potwierdzające
zrealizowane działania. Cały okres stażu
7. Przygotowanie
sprawozdania
z realizacji planu
awansu zawodowego oraz
przedstawienie go
Dyrektorowi
szkoły. Złożenie
wniosku o podjęcie
postępowania
kwalifikacyjnego
na stopień
nauczyciela
kontraktowego
wraz z dołączoną
dokumentacją. - Opis realizacji niniejszego
planu z uwzględnieniem
ewentualnych zmian;
- Analiza własnych działań i ocena skuteczności;
- Sporządzenie wniosku oraz
przedstawienie dokumentacji zestażu. Dyrektor
szkoły
Opiekun stażu Sprawozdanie z realizacji
planu awansu zawodowego
- Dokumentacja stażu Maj

§ 6 ust. 2 pkt. 2
Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację
statutowych zadań placówki, w szczególności realizację podstawy programowej
Zadania i cele do
realizacji Formy/metody realizacji Osoby
wspierające Dowody
realizacji/
dokumentacja Termin
1. Zapoznanie
z podręcznikami,
zeszytami ćwiczeń
uczniów,
pomocami
dydaktycznymi. Analiza wybranych zestawów
podręczników szkolnych
i pomocy dydaktycznych. Opiekun stażu
Nauczyciele Wrzesień
2.Obserwacja zajęć
prowadzonych
przez opiekuna
stażu i innych
nauczycieli. Obserwacja zajęć
prowadzonych przez opiekuna
stażu i innych nauczycieli. Opiekun stażu
Nauczyciele Arkusze obserwacji lekcji;
Harmonogram zajęć
obserwowanych. Cały okres stażu
3.Prowadzenie
zajęć
dydaktycznych wobecności
opiekuna stażu lubdyrektora. - Opracowanie konspektów
zajęć;
- Konsultacja, analiza i ocena. Dyrektor szkoły
Opiekun stażu Konspekty zajęć;

Cały okres stażu
4.Dostosowanie
wymagań
edukacyjnych dla
uczniów. Analiza treści opinii
o uczniach. Opiekun stażu
Nauczyciele
Pedagog
szkolny Notatki własne Wrzesień
5.Doskonalenie własnego warsztatu pracy. - Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego: kursy, warsztaty, szkolenia.
- Studiowanie literatury pedagogicznej, wychowawczej i metodycznej. Korzystanie z publikacji i portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieli. Zaświadczenie o ukończonych kursach Cały okres stażu
6. Współudział w organizowaniu imprez, konkursów dla wychowanków, akcji społecznych. -Sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek, wydarzeń kulturalnych.
- Współorganizowanie wydarzeń kulturalnych wynikających z planu pracy szkoły. Dyrektor szkoły, Opiekun stażu, nauczyciele Scenariusze uroczystości,
Zdjęcia Cały okres stażu

§ 6 ust. 2 pkt 3
Umiejętność rozpoznawania potrzeb uczniów oraz indywidualizowania nauczania

Zadania i cele do
realizacji Formy/metody
realizacji Osoby
wspierające Dowody
realizacji/
dokumentacja Termin
1 Rozpoznawanie potrzeb i możliwości psychofizycznych dzieci. - Obserwacja zachowania dzieci.
- Rozmowy indywidualne z dziećmi.
- Systematyczna współpraca z rodzicami.
- Kontakt z wychowawcami klas. Dyrektor Szkoły
Opiekun stażu
Nauczyciele Notatki własne Cały okres stażu
2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności dzieci. - Współpraca z nauczycielami.
- Prowadzenie zajęć wyrównawczych
-Dostosowanie metod i form pracy w zależności od potrzeb i możliwości dzieci. Opiekun stażu
Nauczyciele

Notatki własne Cały okres stażu
3. Współpraca z rodzicami. - Zebrania z rodzicami
- Rozmowy indywidualne

Dziennik zajęć Cały okres stażu
4. Współpraca z logopedą, pedagogiem szkolnym. Korzystanie z wiedzy oraz doświadczenia nauczycieli specjalistów. Nauczyciele specjaliści Własne notatki Cały okres stażu

§ 6 ust. 2 pkt 4
Umiejętność stosowania w pracy wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki;

Zadania i cele do
realizacji Formy/metody
realizacji Osoby
wspierające Dowody
realizacji/
dokumentacja Termin
1. Pogłębianie wiedzy
psychologiczno-pedagogiczno-dydaktycznej. - Pogłębianie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki
- Studiowanie literatury psychologicznej, pedagogicznej, wychowawczej, stron i portali oświatowych. Dyrektor szkoły
Opiekun stażu Zaświadczenia Cały okres stażu
2 Wykorzystanie wiedzy psychologiczno-pedagogicznej w pracy. - Dostrzeganie problemów opiekuńczo-wychowawczych i podejmowanie prób naprawczych. Opiekun stażu Zapisy w dzienniku zajęć Cały okresstażu
3. Realizacja działań z programu wychowawczo – profilaktycznego. - Prowadzenie działań ukierunkowanych odnośnie: zdrowego trybu życia, bezpieczeństwa, pożytecznego wykorzystania czasu wolnego. Program wychowawczo-profilaktyczny Cały okres stażu

§ 6 ust. 2 pkt 5
Umiejętność wykorzystania własnej wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie doskonalenia zawodowego
Zadania i cele do
realizacji Formy/metody
realizacji Osoby wspierające Dowody
realizacji/
dokumentacja Termin
1. Uczestnictwo w doskonaleniu
zawodowym wewnętrznym oraz poza placówką
- Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej,
- Udział w szkoleniach, kursach, warsztatach. Dyrektor szkoły,
Opiekun stażu Zaświadczenia Cały okres stażu
2. Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych. Czytanie czasopism i literatury, śledzenie stron internetowych. Dyrektor szkoły,
Opiekun stażu Zaświadczenie Cały okres stażu

§ 6 ust. 2 pkt 6
Umiejętność korzystania w pracy, zwłaszcza w trakcie prowadzonych zajęć, z narzędzi multimedialnych i informatycznych

Zadania i cele do
realizacji Formy/metody
realizacji Osoba wspomagająca Dowody
realizacji/
dokumentacja Termin
1.Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej. Tworzenie i opracowanie wszelkiej dokumentacji. - Śledzenie informacji dotyczących aktualizacji prawa oświatowego.
- Przygotowanie dokumentacji stażu.
- Przygotowanie materiałów na zajęcia.
- Pisanie scenariuszy uroczystości, konspektów zajęć.
- Zapoznawanie się z artykułami pedagogicznymi, z czasopism dostępnych on-line,
- Przygotowanie prezentacji multimedialnej. Opiekun stażu Opracowane materiały, scenariusze zajęć Cały okres stażu
2. Dzielenie się posiadaną wiedzą z innymi wychowawcami. - Publikowanie na portalach edukacyjnych scenariuszy, konspektów zajęć. Nauczyciele Konspekty, scenariusze Cały okres stażu

§ 6 ust. 2 pkt. 7
Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych działań
Zadania i cele do
realizacji Formy/metody
realizacji Osoba wspomagająca Dowody
realizacji/
dokumentacja Termin
1. Obserwacja zajęć prowadzonych przez Opiekuna stażu. Analizowanie przeprowadzonych zajęć z opiekunem stażu. Opiekun stażu Scenariusz zajęć 1 raz w miesiącuprzez cały okres stażu
2. Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych w obecności Opiekuna stażu, Dyrektora szkoły - Przygotowanie scenariusza zajęć, - Konsultacja z opiekunem stażu, przeprowadzenie i omówienie zajęć
Opiekun stażu
Dyrektor szkoły Scenariusz zajęć 1 raz w miesiącu przez cały okres stażu

Przynajmniej 1 raz w okresie stażu
3. Analiza mocnych i słabych stron działalności własnej. - Analiza własnych działań.
- Zapoznanie się i uwzględnienie opinii o sposobie prowadzenia zajęć z dziećmi.
- Określenie mocnych i słabych stron. Opiekun stażu Uwagi i wnioski z obserwacji Cały okres stażu

§ 6 ust. 2 pkt. 8
Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem lokalnym

Zadania i cele do
realizacji Formy/metody
realizacji Osoba wspomagająca Dowody
realizacji/
dokumentacja Termin
1. Poznanie środowiska wychowanka. Rozmowy indywidualne z wychowankami. Dziennik wychowawcy Cały okres stażu
2. Współpraca ze środowiskiem rodzinnym wychowanków Rozmowy indywidualne i telefoniczne z rodzicami o bieżącej sytuacji wychowanka. Dyrektor
Szkoły,
Opiekun stażu Zapisy w dzienniku zajęć Cały okres stażu
3. Współpraca ze środowiskiem lokalnym. - Współorganizowanie wydarzeń kulturalnychdla środowiska lokalnego. Dyrektor szkoły,
Opiekun stażu, Nauczyciele Zdjęcia
Zapisy w dzienniku zajęć Cały okres stażu

.......................... .........................
Podpis stażysty Podpis dyrektora

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.