X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 4425
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego

Imię i nazwisko: Aneta Kugiel
Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół nr 1 w Skoczowie
Termin odbywania stażu: wrzesień 2008r. – maj 2009r.

Plan został opracowany w następujących punktach:

1.Zadania
2.Formy realizacji
3. Termin
4. Wynik pracy potwierdzający zaplanowane efekty

------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły § 6, ust.2, pkt 1
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
ZADANIA:
Poznanie procedury osiągnięcia awansu zawodowego.

FORMY REALIZACJI:
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego:

- odpowiednie zapisy rozdziału 3a Karta Nauczyciela (Ustawa z dnia 18 luty 2000 r. o zmianie ustawy);

- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2007 r w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczyciela (Dz. U. Nr 260, poz. 2593);

- ustalenie z opiekunem stażu terminów i tematyki zajęć na okres stażu, wraz z zajęciami obserwowanymi i prowadzonymi.

TERMIN: IX – XI 2008 ; IX 2008

WYNIK PRACY POTWIERDZAJĄCY ZAPLANOWANE EFEKTY:
-poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu;
-prawidłowo przygotowany plan rozwoju zawodowego;
-współpraca z opiekunem stażu;
-właściwie ustalony harmonogram zadań;
-systematyczna i celowa realizacja zadań związanych z awansem;
------------------------------------------------------
ZADANIA:
Poznanie przepisów związanych z funkcjonowaniem szkoły.

FORMY REALIZACJI:
Zapoznanie się z odpowiednimi rozporządzeniami regulującymi funkcjonowaniem szkoły, a przede wszystkim z:
- rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 142 i Nr 137, poz.1155, z 2003 r. Nr 39, poz. 337 i Nr 116, poz. 1093 oraz z 2004r. Nr 43, poz. 393, z 2005 r. Nr 30, poz. 252);

- rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 51, poz.458 oraz z 2003 r. Nr 210, poz. 2041, z 2005r. Nr 19, poz. 165);

- rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 199, poz. 2046, z 2005r. Nr 74, poz. 649, , Nr 108, poz. 905, Nr 218, poz. 1840, z 2006r. Nr 100, poz. 1694);

- rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624, z 2002r. Nr 10, poz. 96, z 2003r. Nr 146, poz. 1416 oraz z 2004r. Nr 66, poz. 606, z 2005r. Nr 10, poz.75).

TERMIN: IX – XI 2008; IX – XI 2008

WYNIK PRACY POTWIERDZAJĄCY ZAPLANOWANE EFEKTY:
- stosowanie się do wymienionych przepisów prawa w codziennej praktyce szkolnej p. uwzględnianie ogólnych celów kształcenia w opracowaniu własnych dokumentów związanych z planowaniem pracy dydaktycznej;
- budowanie przedmiotowego systemu oceniania w oparciu o wskazania wewnątrzszkolnego systemu oceniania oraz rozporządzenia o ocenianiu;
- przestrzeganie procedur związanych z ustaleniem oceny z zachowania oraz informowaniu o poziomie osiągnięć uczniów zgodnie z rozporządzeniem o ocenianiu;
------------------------------------------------------
ZADANIA:
Znajomość przepisów prawa wewnątrzszkolnego

FORMY REALIZACJI:
- zapoznanie się ze statutem szkoły, zwłaszcza z zapisami określającymi zadania i powinności nauczycieli;
- dokładna analiza wewnątrzszkolnego systemu oceniania;
- szczegółowe rozpoznanie zadań nauczycieli i szkoły wynikające z zawartości szkolnego programu wychowawczego oraz programu profilaktycznego.

TERMIN: X – XI 2008

WYNIK PRACY POTWIERDZAJĄCY ZAPLANOWANE EFEKTY:
- znajomość kompetencji poszczególnych podmiotów szkolnych;
- opracowanie przedmiotowego systemu oceniania zgodnie z WSO
- opracowanie własnych działań wychowawczych w zgodzie z priorytetami szkolnymi

------------------------------------------------------
ZADANIA:
Poznanie sposobu prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole.

FORMY REALIZACJI:
- zapoznanie się z niezbędnymi zapisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr 23, poz. 225, z 2003r. Nr 107, poz. 1003)

- wspólna z opiekunem stażu analiza zapisów w dziennikach oraz arkuszach ocen

TERMIN: IX 2008 ; IX 2008

WYNIK PRACY POTWIERDZAJĄCY ZAPLANOWANE EFEKTY:
- poprawnie wypełnione dzienniki oraz arkusze ocen
- prawidłowe prowadzenie dokumentacji zajęć pozalekcyjnych
------------------------------------------------------
ZADANIA:
Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki.

FORMY REALIZACJI:
- zapoznanie się z odpowiednimi rozporządzeniami regulującymi warunki zapewnienia bezpieczeństwa i higieny w szkole (z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6, poz. 69) oraz z dnia 8 listopada 2001r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. Nr 135, poz. 1516);
- udział w wewnętrznym szkoleniu podstawowym z zakresu bhp;
- poznanie regulaminów wybranych pracowni, regulaminu pełnienia dyżurów nauczycielskich, zasad organizacji wyjazdów i wyjść poza szkołę itp.

TERMIN: IX – X 2008

WYNIK PRACY POTWIERDZAJĄCY ZAPLANOWANE EFEKTY:
- przestrzeganie regulaminów pracowni i innych regulaminów oraz procedur związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w szkole;
- podejmowanie działań związanych z opracowaniem bądź wdrażaniem zasad bezpieczeństwa dla miejsc własnej pracy z uczniami;
- opracowanie własnych regulaminów bezpiecznych zajęć prowadzonych przez nauczyciela;
- ukończenie kursu bhp z wynikiem pozytywnym;
-codzienne przestrzeganie przepisów bhp w szkole i poza szkołą;
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły
§ 6, ust.2, pkt 2
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
ZADANIA:
Uzgodnienie harmonogramu zajęć.

FORMY REALIZACJI:
- omówienie z opiekunem stażu tematyki oraz możliwych do przećwiczenia celów zajęć przydatnych z punktu widzenia potrzeb kształcenia wybranych umiejętności (planowanie zajęć, peracjonalizacja celów, stosowanie aktywizujących metod nauczania, metody badania osiągnięć uczniów,...)

- uzgodnienie terminu prowadzenia zajęć otwartych

TERMIN: IX 2008

WYNIK PRACY POTWIERDZAJĄCY ZAPLANOWANE EFEKTY:
- harmonogram zajęć otwartych;
-konspekty lekcji;
- procedura obserwacji oraz omawiania zajęć otwartych;
------------------------------------------------------
ZADANIA:
Przygotowanie się do zajęć - zapoznanie się z odpowiednimi zapisami podstaw programowych oraz realizowanym przez nauczyciela programem nauczania;

FORMY REALIZACJI:
-analiza testów oraz wyników testów prowadzonych w ramach egzaminów zewnętrznych przeprowadzana wspólnie z nauczycielem opiekunem;

-wybór tematu lekcji o możliwych do osiągnięcia w jego ramach celów
- opracowanie i omówienie z opiekunem stażu konspektu lekcji;
- przygotowanie kryteriów oceniania dla swojego przedmiotu
- przeprowadzenie diagnozy możliwości oraz potrzeb uczniów danej klasy;
- udział w spotkaniach i pracach podejmowanych przez zespół matematyczno – przyrodniczy;
- współpraca z pedagogiem szkolnym;
- współpraca z rodzicami;

TERMIN: IX – IV 2008/2009

WYNIK PRACY POTWIERDZAJĄCY ZAPLANOWANE EFEKTY:
- znajomość oczekiwań sformułowanych wobec konkretnego przedmiotu zapisanych w podstawach programowych;
- znajomość różnych możliwości diagnozowania możliwości oraz potrzeb uczniów;
-znajomość wybranego i realizowanego przez nauczyciela programu nauczania;
- konspekty zajęć
- zestaw kryteriów oceniania;
------------------------------------------------------

ZADANIA:
Przeprowadzenie zajęć

FORMY REALIZACJI
- opracowanie harmonogramu własnych zajęć otwartych i uzgodnienie obecności na nich opiekuna stażu;
- przeprowadzenie zajęć wg ustalonego planu i założonych celów;
- refleksyjne uczestnictwo w rozmowie na temat przeprowadzonych zajęć;
- kształtowanie umiejętności przyjmowania informacji zwrotnej na temat swojej pracy;
- podejmowanie prób modyfikacji i pracy nad rozwojem własnych kompetencji zawodowych;

TERMIN: IX – IV 2008/2009

WYNIK PRACY POTWIERDZAJĄCY ZAPLANOWANE EFEKTY:
- harmonogram zajęć prowadzonych przez nauczyciela stażystę;
-identyfikacja własnych kompetencji w zakresie nauczania i pracy wychowawczej z uczniami;
-określenie własnych słabych i mocnych stron;
-wyznaczanie celów dalszego rozwoju i pracy nad własnym warsztatem zawodowym;
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
Znajomość środowiska uczniów, ich problemów
oraz umiejętności współpracy ze środowiskiem uczniów
§ 6, ust.2, pkt 3
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------

ZADANIA:
Diagnozowanie oczekiwań oraz potrzeb uczniów.

FORMY REALIZACJI:
-zapoznanie się z dokumentacją szkoły dotyczącą pracy wychowawczej;
- poznanie różnych form diagnozowania możliwości oczekiwań oraz potrzeb uczniów;
-praca z uczniami powiązana z diagnozowaniem ich możliwości, oczekiwań oraz potrzeb;

TERMIN: X – XII 2008

WYNIK PRACY POTWIERDZAJĄCY ZAPLANOWANE EFEKTY:
- kwestionariusze rozmów, scenariusze zajęć wykorzystywane do pracy wychowawczej i pracy z uczniami;
- prawidłowe definiowanie przyczyn określonych zachowań wybranych uczniów lub grup uczniów;
------------------------------------------------------
ZADANIA:
Organizacja spotkań z rodzicami uczniów .

FORMY REALIZACJI:
-zapoznanie się z dotychczasowymi doświadczeniami w zakresie współpracy szkoły z rodzicami (rozmowa z opiekunem stażu, rozmowa z wychowawcami klas);

TERMIN: IX – V 2008/2009

WYNIK PRACY POTWIERDZAJĄCY ZAPLANOWANE EFEKTY:
-poznanie przyczyn porażek oraz sukcesów spotkań z rodzicami;
- poznanie środowiska rodzinnego uczniów;
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć § 6, ust.2, pkt 4
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
ZADANIA:
Ustalenie celu oraz zasad uczestnictwa w zajęciach otwartych.

FORMY REALIZACJI:
-ustalenie oczekiwań i potrzeb nauczyciela stażysty;
- zapisanie najważniejszych korzyści dla nauczyciela stażysty w wyniku uczestnictwa w zajęciach otwartych;
- opracowanie harmonogramu uczestnictwa w zajęciach otwartych prowadzonych przez opiekuna stażu
- opracowanie karty obserwacji zajęć;

TERMIN: IX – V 2008/2009

WYNIK PRACY POTWIERDZAJĄCY ZAPLANOWANE EFEKTY:
- arkusz obserwacji zajęć;
- świadomość korzyści, jakie może wynieść nauczyciel w wyniku uczestniczenia w zajęciach otwartych;
------------------------------------------------------
ZADANIA:
Uczestnictwo w zajęciach otwartych.

FORMY REALIZACJI:
-opracowanie narzędzi umożliwiających celową obserwację pracy opiekuna;
- uzgodnienie kryteriów jakości pracy nauczyciela
- kształtowanie umiejętności formułowania informacji zwrotnej;
- obserwacja i omawianie zajęć;
- wypełnianie karty obserwacji zajęć

TERMIN:X – IV 2008/2009 ; X – IV 2008/2009

WYNIK PRACY POTWIERDZAJĄCY ZAPLANOWANE EFEKTY:
- systematyczne uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu;
- świadomość przyczyn sukcesów i porażek mogących wystąpić podczas zajęć szkolnych;
- umiejętność posługiwania się arkuszem obserwacji;
------------------------------------------------------
ZADANIA:
Omawianie zajęć otwartych.

FORMY REALIZACJI:
- opracowanie i wypełnianie karty samooceny;
- omówieni zajęć z obserwatorem;
- sformułowanie celów niezbędnej zmiany warunkującej rozwój nauczyciel stażysty;

TERMIN:IX – V 2008/2009

WYNIK PRACY POTWIERDZAJĄCY ZAPLANOWANE EFEKTY:
- wypełnić arkusze samooceny;
- wypełnić karty obserwacji zajęć;
- refleksja na temat własnych możliwości oraz potrzeb rozwojowych;

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.