X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 4416
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
JOLANTA HYLA
NAUCZYCIEL MIANOWANY

Data rozpoczęcia stażu: 1 IX 2006
Data zakończenia stażu: 31 V 2009

(Zastrzega się możliwość modyfikacji PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO w trakcie trwania stażu.)

§ 8 ust. 2 pkt.1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

1.Poznanie procedury awansu zawodowego. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczycieli. VIII/IX 2006
V 2008 Sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu. Sporządzenie planu rozwoju zawodowego, przygotowanie projektu sprawozdania .
2. Aktywny udział w pracach zespołu przedmiotowego. Dzielenie się wiedzą podczas posiedzeń zespołu przedmiotowego. Okres stażu Zapisy w protokołach zebrań zespołu przedmiotowego.
3. Udział w formach doskonalenia adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły. Aktywny udział w kursach , szkoleniach i warsztatach, szkoleniach WDN . Okres stażu Świadectwa ukończenia, opis i analiza uczestnictwa w realizowanych działaniach.
4.Organizowanie konkursów szkolnych z muzyki i WOSu Opracowanie regulaminu konkursów, testów i sprawozdań.
Regulamin konkursu, testy i sprawozdania.
6. Przygotowanie uczniów i udział w różnych konkursach i olimpiadach. Opracowanie planu przygotowań do konkursów i olimpiad. Okres stażu Zgłoszenia do konkursów, plan przygotowań.

§ 8 ust.2 pkt.2

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1.Stosowanie Internetu w życiu codziennym i w pracy. Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych i Internetu na lekcjach i w życiu codziennym. Okres stażu Opis i analiza realizowanych przedsięwzięć.
2.Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych. Wykorzystanie edytora tekstu Word do wykonywania pomocy dydaktycznych , pisania scenariuszy oraz wszystkich niezbędnych materiałów związanych z awansem zawodowym nauczyciela oraz pracą szkoły. Okres stażu Zaświadczenia, scenariusze lekcji.
3. Opracowanie prezentacji komputerowych. Wykorzystanie samodzielnie przygotowanych prezentacji na lekcjach WOSu. Okres stażu Prezentacje , potwierdzenie wykorzystania.

§ 8 ust.2 pkt.3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami .

1. Prowadzenie zajęć otwartych i lekcji wspólnych dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych. Przygotowanie scenariuszy i przeprowadzenie zajęć.
Okres stażu Scenariusze, analizy i sprawozdania.
2.Opracowanie i udostępnienie w bibliotece szkolnej: scenariuszy lekcji, scenariuszy uroczystości szkolnych, testów i kart pracy.
Zamieszczenie w Internecie planu rozwoju. Opracowanie materiałów do udostępnienia w bibliotece szkolnej.

Znalezienie portalu edukacyjnego i zamieszczenie planu rozwoju.

4.Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów. Opracowanie lekcji wspólnych, przeprowadzanie wspólnych akcji ( np. Sprzątanie świata).Wspólne opracowanie scenariuszy uroczystości i szkoleń. Okres stażu Scenariusze lekcji i uroczystości szkolnych. Sprawozdanie i analiza działań wspólnych i akcji.

§ 8 ust.2 pkt.4 a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą , pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1. Pełnienie funkcji opiekuna szkolnego koła muzycznego Opracowanie i wdrożenie do realizacji programu działalności koła muzycznego. Od 2004r. Program działalności, sprawozdanie, zdjęcia z przedstawień, scenariusze.
2. Program pedagogizacji rodziców Przygotowanie i wdrożenie programu .

§ 8 ust. 2 pkt.4 c

Poszerzenie zakresu działań szkoły , w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych , wychowawczych lub opiekuńczych.

1. Współpraca z ze strukturami samorządowymi i innymi instytucjami. Spotkania z przedstawicielami władz lokalnych.
Okres stażu Wpisy do dziennika, karty wyjść, karty pracy.
2. Współpraca ze środowiskiem lokalnym. Organizowanie spotkań mieszkańców osiedla, uczestnictwo społeczności szkolnej w imprezach organizowanych przez organizacje osiedlowe i miejskie Okres stażu Scenariusze imprez, zdjęcia, wycinki prasowe.
3. Organizowanie wycieczek szkolnych. Opracowanie i realizacja planów wycieczek. Okres stażu Karty wycieczek, karty pracy, sprawozdania i regulaminy.
4.Prowadzenie działań zmierzających do poprawy „bazy” pomocy dydaktycznych gabinetu muzycznego i gabinetu WOSu. Stworzenie i systematyczne wzbogacanie podręcznej biblioteczki i videoteki oraz płytoteki.. Okres stażu Spis książek, foliogramów, kaset, plansz. I płyt CD i DVD.

§ 8 ust. 2 pkt.4 e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty , pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami , instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

3. Współpraca z Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną. Skierowania na badania, opinie, konsultacje.
Okres stażu Zaświadczenie.

§ 8 ust.2 pkt.4 f

Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.

1. Publikacje artykułów. Artykuły Okres stażu Potwierdzenie zamieszczenia tekstów artykułów w Biuletynie oświatowym i Internecie.

§ 8 ust.2 pkt.5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych , wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły.

1. Opis i analiza dwóch przypadków wychowawczych.

Zdiagnozowanie dwóch przypadków wychowawczych. Ustalenie metod pracy z dziećmi i oddziaływań wychowawczych. Systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu.
Okres stażu Opis i analiza dwóch przypadków.
1. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych. Sporządzenie planu pracy wychowawcy klasy i jego ewaluacja. Studiowanie literatury fachowej. Okres stażu Kopia planu pracy wychowawcy klasy. Zeszyt lektur. Opis i wynik ewaluacji.

§ 9 ust.3
Inna dokumentacja świadcząca o osiągnięciach zawodowych.
Zadania Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1. Inne osiągnięcia zawodowe. Dokumentowanie osiągnięć zawodowych.

Okres stażu Zgodne z rozporządzeniem.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.